Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Odluka Saveta 2012/23/EU o pristupanju Evropske unije Protokolu iz 2002. godine na Atinsku konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, iz 1974. godine, u odnosu na članove 10. i 11. (Sl. gl. br L 8, 12.1.2012, p. 13–16)Council Decision of 12 December 2011 concerning the accession of the European Union to the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof (OJ L 8, 12.1.2012, p. 13–16) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32012D002332013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Ovlašćenje državama članicama EU da ratifikuju Atinsku konvenciju sa Protokolom iz 2002. godine | | |PU

| |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 13/10) | |2.1.-2.2 |Podnošenje ratifikacionog instrumenta i određivanje lica koje će predati ratifikacioni instrument i stavljanje rezerve određene sadržine | | |NP |Stav propisuje podnošenje ratifikacionog instrumenta i rezerve od strane EU |      | |2.3. |Stavljanje deklaracije određene sadržine |783. |Sudske odluke donete u predmetima na koje se primenjuju odredbe Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem iz 1974. godine sa Protokolom iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem, Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine sa Protokolom iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem naftom, usvojene 1992. godine, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom, usvojene 2001. godine, kao i Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi, usvojene 2012. godine, a koje su donete od strane sudova država članica Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji.

Sudske odluke iz stava 1. ovog člana donete u država koje nisu članice Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji pod uslovom da su te države potvrdile Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 30. oktobra 2007. godine, odnosno Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 16. septembra 1988. godine.

Na način priznavanja i izvršavanja sudskih odluka iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje priznavanje i izvršavanje sudskih odluka, kao i zakona kojim se uređuje rešavanje sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. |PU | |Imajući u vidu da RS nije država članica EU, prilikom predaje ratifikacionog instrumenta nije mogla da podnese deklaraciju propisane sadržine, ali se u domaće zakonodavstvo Predlogom zakona unosi odgovarajuća odredba o priznavanju i obezbeđenju sudskih odluka donetih na osnovu Atinske konvencije i Protokola iz 2002. | |3. |Rok za podnošenje ratifikacionog instrumenta od strane država članica EU | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |4. |Rok za podnošenje ratifikacionog instrumenta od strane država članica EU | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A. |Izvod iz Protokola iz 2002. godine |783. |Sudske odluke donete u predmetima na koje se primenjuju odredbe Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem iz 1974. godine sa Protokolom iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem, Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine sa Protokolom iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem naftom, usvojene 1992. godine, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom, usvojene 2001. godine, kao i Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi, usvojene 2012. godine, a koje su donete od strane sudova država članica Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji.

Sudske odluke iz stava 1. ovog člana donete u država koje nisu članice Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji pod uslovom da su te države potvrdile Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 30. oktobra 2007. godine, odnosno Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 16. septembra 1988. godine.

Na način priznavanja i izvršavanja sudskih odluka iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje priznavanje i izvršavanje sudskih odluka, kao i zakona kojim se uređuje rešavanje sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. |PU | | | |

Ostavite komentar