Odluka o ustanovljenju i sastavu tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

ODLUKU O USTANOVLjENjU I SASTAVU TIMA ZA POLITIČKE RAZGOVORE O BUDUĆEM STATUSU KOSOVA I METOHIJE

Uvodna odredba

Član 1.

1. Polazeći od Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o mandatu za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije od 21. novembra 2005. godine, kao i od dogovora najviših predstavnika države sa sastanka održanog 2. novembra 2005. godine i predloga koji je tom prilikom obrazložio predsednik Republike

– ustanovljuje se Tim za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije (u daljem tekstu: Tim).

2. Tim je jedinstven i čine ga predstavnici Republike Srbije i predstavnici državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Struktura Tima

Član 2.

1. Tim čine glavni pregovarači, operativni deo Tima, stalni savetnici Tima i radne grupe.

2. Glavni pregovarači. Glavni pregovarači su predsednik Republike, predsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Predsednik Republike i predsednik Vlade su kopredsednici Tima.

3. Operativni deo Tima. Operativni deo Tima čine:

a) dva člana iz Generalnog sekretarijata predsednika Republike i dva člana iz Kabineta predsednika Vlade, od kojih je po jedan član direktno odgovoran kopredsednicima Tima;

b) jedan član iz Kabineta predsednika Srbije i Crne Gore;

v) jedan član iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore;

g) predsednik Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

d) dva predstavnika Srba sa Kosova i Metohije.

4. Stalni savetnici Tima. Svojim stručnim mišljenjima pomažu radu Tima.

5. Radne grupe. Sastavljene su od stručnjaka za pojedina pitanja koja će biti predmet razgovora.

6. Predsednik Republike je po funkciji jedan od glavnih pregovarača i kopredsednik Tima, koji je imenovao tri člana operativnog dela Tima.

Sastav Tima

Član 3.

1. Tim čine:

a) Glavni pregovarači:

– Boris Tadić, predsednik Republike, kao kopredsednik Tima, i glavni pregovarač po funkciji;

– Vojislav Koštunica, predsednik Vlade, kao kopredsednik Tima i glavni pregovarač po funkciji;

– Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore.

b) Operativni deo Tima:

– Leon Kojen, savetnik predsednika Republike, direktno odgovoran kopredsedniku Tima Borisu Tadiću, koga je imenovao predsednik Republike;

– Slobodan Samardžić, savetnik predsednika Vlade, direktno odgovoran kopredsedniku Tima Vojislavu Koštunici;

– Dušan Bataković, savetnik predsednika Republike, koga je imenovao predsednik Republike;

– Aleksandar Simić, savetnik predsednika Vlade;

– Radomir Diklić, Kabinet predsednika Srbije i Crne Gore;

– Predrag Simić, ambasador Srbije i Crne Gore;

– Sanda Rašković-Ivić, predsednik Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

– Marko Jakšić, predsednik Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

– Goran Bogdanović, član „Srpske liste za Kosovo i Metohiju”, koga je imenovao predsednik Republike.

v) Stalni savetnik Tima:

– Tomas Flajner, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Friburu (Švajcarska) i direktor Instituta za federalizam.

2. Članovi radnih grupa biće imenovani kada se za to ukaže potreba.

3. Vlada može imenovati još jednog ili više stalnih savetnika Tima.

Stupanje odluke na snagu

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-7486/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

VLADA

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

Ostavite komentar