Odluka o obrazovanju Radne grupa za rešavanje neizmirenih potraživanja Ministarstva odbrane i JP „Jugoimport – SDPR” prema Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, Republici Sudan i preduzeću „Tehnoimport” – Republika Kuba

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine

3151

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Radne grupa za rešavanje neizmirenih potraživanja Ministarstva odbranei JPJugoimportSDPRprema SaveznojDemokratskoj Republici Etiopiji, Republici Sudan i preduzećuTehnoimport” – Republika Kuba

1. Obrazuje se Radna grupa za rešavanje neizmirenih potraživanja Ministarstva odbrane i JP „Jugoimport – SDPR” prema Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, Republici Sudan i preduzeću „Tehnoimport” – Republika Kuba (u daljem tekstu: Radna grupa).

2. Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu neizmirenih potraživanja koja ima Ministarstvo odbrane i JP „Jugoimport – SDPR” prema Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, Republici Sudan i preduzeću „Tehnoimport” – Republika Kuba, a koja su nastala u periodu od 1980. godine po osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora o isporuci naoružanja i vojne opreme, pregovara sa dužnicima i predloži rešenja u vezi sa predmetnim potraživanjima.

3. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i JP „Jugoimport – SDPR”.

4. Predsednika, zamenika i članove Radne grupe imenuje Vlada, posebnim rešenjem.

5. Radna grupa može tražiti podatke, dokumenta i izveštaje od nadležnih organa i JP „Jugoimport – SDPR” u vezi sa izvršavanjem zadataka iz tačke 2. ove odluke.

6. Radna grupa se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mesečno.

7. Sastancima Radne grupe mogu, po pozivu, prisustvovati i predstavnici drugih organa državne uprave i službi Vlade koji nisu članovi Radne grupe, kao i drugi stručnjaci.

8. Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ministarstvo odbrane.

9. Radna grupa podnosi izveštaje nadležnom odboru najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8124/2017

U Beogradu, 25. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar