Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Draft Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from Crime

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Glava 6: USKLAĐIVANJE PROPISA, PRIMENA PRAVA I PRAVILA KONKURENCIJE

Član 72: „Strane priznaju važnost usklađivanja važećeg srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice i njegove delotvorne primene. Srbija će nastojati da obezbedi postepeno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Zajednice. Srbija će obezbediti da će važeće i buduće zakonodavstvo biti pravilno primenjeno i sprovedeno.”

Glava 7: PRAVOSUĐE, SLOBODA I BEZBEDNOST

Član 80: „U okviru saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova strane će posebnu važnost dati konsolidovanju vladavine prava i jačanju institucija na svim nivoima u oblasti uprave uopšte, a naročito u sprovođenju zakona i institucijama pravosuđa. Saradnja će naročito biti usredsređena na jačanje nezavisnosti sudstva i poboljšanje njegove efikasnosti, poboljšanje rada policije i drugih organa za sprovođenje zakona, obezbeđivanje odgovarajuće obuke i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Potpuno ispunjava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Čl. 82, 83 i 84. Ugovora o funkcionisanju EU – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

1) Council Framework Decision on money laundering, identification, tracing, freezing , seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime 2001/500/JHA

Okvirna odluka Saveta 2001/500/JHA o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, oduzimanju i konfiskaciji imovine i dobiti stečene izvršenjem krivičnog dela od 26. juna 2001. godine

Potpuno usklađen

2) Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence

Okvirna odluka Saveta 2003/577/JHA o izvršanju naloga za zamrzavanje imovine ili dokaznog materijala u Evropske unije od 22. jula 2003. godine

Potpuno usklađen

3) COUNCIL DECISION 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime

Odluka saveta 2007/845/JNA o saradnji između organa za oduzimanje i upravljanje imovinom proistekle iz krivičnog dela država članica na polju praćenja i pronalaženja imovine proistekle iz krivičnog dela

Potpuno usklađen

4) Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24. February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property

Okvirna odluka Saveta 2005/212/JHA o oduzimanju prihoda, sredstava i imovine od kriminala od 24. februara 2005. godine

Potpuno usklađen

5) Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders

Okvirna odluka Saveta 2006/783/JHA o primeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje imovine od 6. oktobra 2006. godine

Potpuno usklađen

6) Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union

Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim delima u Evropske unije od 3. aprila 2014. godine

Potpuno usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Predlog zakona je potpuno usklađen sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Da, na engleski jezik.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona ostvarena je saradnja sa Evropskom komisijom, koja je dostavila neformalne komentare na Predlog zakona. Prihvatljive preporuke iz navedenih komentara su implemetirani u tekst Predloga zakona.

Ostavite komentar