Predlog Rezolucije Narodne Skupštine Republike Srbije o kontinuitetu državne politike u odnosu na Kosovo i Metohiju

PREDLOG

Polazeći od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 26. decembra 2007. godine, 25. jula 2007. godine, 14. februara 2007. godine i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvrđena načela i smernice sprovođenja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,

Poštujući Odluku Narodne skupštine Republike Srbije o potvrđivanju Odluke Vlade Republike Srbije o poništavanju protivpravnih akata privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji o proglašenju jednostrane nezavisnosti od 18. februara 2008. godine,

Imajući u vidu potrebu Narodne skupštine Republike Srbije da se po konstituisanju izjasni o dosadašnjoj i budućoj državnoj politici prema krizi izazvanoj jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova,

Uzimajući u obzir okolnost da privremeni organi samouprave na Kosovu i Metohiji, podržani od jednog dela međunarodne zajednice, nastavljaju da vrše akte koji su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim pravom,

Težeći da zaštiti teritorijalni integritet Republike Srbije i važeći ustavni poredak putem očuvanja suvereniteta nad Pokrajinom Kosovo i Metohija, kao sastavnog dela teritorije Srbije,

Nastojeći da zaštiti pravo svojih građana na Kosovu i Metohiji na miran život u okviru Republike Srbije, kao i da delujući na osnovu svog Ustava i normi međunarodnog prava, doprinese očuvanju mira i stabilnosti u regionu, i još jednom potvrdi da su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.

Na osnovu člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 134. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05-prečišćeni tekst i 81/06), Narodna skupština Republike Srbije, na ____ sednici _______, održanoj ___________ 2008. godine, donela je

R E Z O L U C I J U

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O KONTINUITETU DRŽAVNE POLITIKE U ODNOSU NA KOSOVO I METOHIJU

1. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da je dokument privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji koji je objavljen pod nazivom „Ustav Republike Kosovo” u suprotnosti sa Poveljom Ujedinjenih nacija, osnovnim principima međunarodnog prava, važećom Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti iz 1999. godine i Ustavom Republike Srbije, te da je kao takav pravno ništav.

2. Ništavi su i svi drugi akti zasnovani na tzv. Ustavu Republike Kosovo.

3. Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje dosadašnju jedinstvenu državnu politiku u odnosu na pitanje Kosova i Metohije i u tom pogledu izražava priznanje aktivnostima i naporima prethodnih vlada, koje nova Vlada Republike Srbije treba da nastavi.

4. U odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka, Vlada Republike Srbije će koristiti sva raspoloživa pravna, politička i diplomatska sredstva.

5. Svi međunarodni ugovori i sporazumi koje Vlada Republike Srbije zaključuje moraju biti u skladu sa državnom politikom prema Kosovu i Metohiji i ne smeju u svojim tekstovima sadržati odricanje od prava na zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

6. Narodna skupština Republike Srbije razume i prihvata odredbe i duh Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane i njegovu usaglašenost sa državnom politikom u odnosu na Kosovo i Metohiju, imajući u vidu da Rezolucija 1244 garantuje suverenitet i teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, čiji je državni kontinuitet nesporno preuzela Republike Srbija. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da je pitanje statusa Kosova i Metohije pomenuto u članu 135. navedenog sporazuma, koji se izričito poziva na Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine.

7. U vezi sa najavom novih modela međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu i Metohiji, Vlada Republike Srbije se obavezuje da se kroz mehanizme Ujedinjenih nacija angažuje na pronalasku odgovarajućeg oblika i pravnog osnova za takvo prisustvo, koje legitimitet za svoje postojanje, organizaciju i delokrug može dobiti jedino od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međunarodno civilno prisustvo na Kosovu i Metohiji ne može za svoj cilj imati primenu plana Martija Ahtisarija, koji je odbačen od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Narodne skupštine Republike Srbije.

8. Narodna skupština Republike Srbije traži od svih državnih organa Republike Srbije da u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije, kao i Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, pruže svu potrebnu pomoć i podršku srpskom stanovništvu za ostanak na Kosovu i Metohiji, kao i svim građanima koji žive u našoj južnoj pokrajini i koji priznaju Republiku Srbiju kao svoju državu.

RS Broj:

U Beogradu, 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIKdr Slavica Đukić -Dejanović

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje predložene rezolucije sadržan je u odredbi člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II. Razlozi za donošenje

Donošenje predložene rezolucije je potrebno da bi se Narodna skupština, po svom konstituisanju, izjasnila o dosadašnjoj i budućoj državnoj politici prema krizi izazvanoj jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i potvrdila kontinuitet državne politike u odnosu na Kosovo i Metohiju, a u cilju zaštite teritorijalnog integriteta i važećeg ustavnog poretka putem očuvanja Kosova i Metohije kao sastavnog dela Republike Srbije.

III. Razlozi za donošenje po hitnom postupku

Donošenje rezolucije predlaže se po hitnom postupku kako bi se Narodna skupština u što kraćem roku od svog konstituisanja izjasnila o dosadašnjoj i budućoj državnoj politici prema krizi izazvanoj jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i potvrdila kontinuitet državne politike u odnosu na Kosovo i Metohiju, a u cilju zaštite teritorijalnog integriteta i važećeg ustavnog poretka putem očuvanja Kosova i Metohije kao sastavnog dela Republike Srbije.

Ostavite komentar