Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01 i 80/02),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O BLIžIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUšALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03 i 16/04), član 5. menja se i glasi:

“Član 5.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu iz člana 4. ove uredbe, po grupama delatnosti iz člana 3. ove uredbe u sledećim procentima:

1) prva grupa 25% 2) druga grupa 50% 3) treća grupa 75% 4) četvrta grupa 150% 5) peta grupa 105% 6) šesta grupa 85% 7) sedma grupa: a) autotaksi 15% b) šlep služba 65% v) prevoz posmrtnih ostataka 125% g) prevoz putnika autobusom 165% d) prevoz stvari i robe kamionom: – do 1 tone nosivosti 40% – preko 1 do 3 tone nosivosti 50% – preko 3 do 7 tona nosivosti 65% – preko 7 do 12 tona nosivosti 90%

preko 12 tona nosivosti 90%

plus 10% za svaku tonu nosivosti iznad 12 tona

nosivosti, a najviše 230%.“

Član 2.

U članu 6. stav 1. tačka 4) procenat: „30%“, na oba mesta, zamenjuje se procentom: „50%“.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj _______________________

U Beogradu, ________ 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar