Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2018. GODINU

Novembar 2017. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme finansijske planove na osnovu smernica utvrđenih Fiskalnom strategijom. Kako Fiskalna strategija nije doneta u zakonom definisanom roku, Republički fond je Predlog finansijskog plana za 2018. godinu izradio na osnovu parametara dobijenih od Ministarstva finansija.

Prema istom članu ovog zakona, nadležno ministarstvo obavezno je da finansijski plan organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavi ministru nadležnom za poslove finansija.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uz saglasnost Narodne skupštine.

Članom 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da Upravni odbor donosi finansijski plan, što je određeno i Statutom Republičkog fonda.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIHODA I PRIMANjA

2.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama člana 201. Zakona, kojim je propisano da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode Republičkog fonda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava, u skladu sa zakonom.

2.1.1. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

2.1.2. Sredstva za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu, koji u ime i za račun budzeta Republike Srbije uplaćuje sredstva na račun poslodavca.

2.1.3. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od određenih retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. st. 2. i 3. Zakona, člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12).

U članu 59. stav 2. Zakona definisano je da se u budzetu Republike Srbije obezbeđuju sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da Republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom. U stavu 3. istog člana, definisano je da Vlada, za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi akt kojim se utvrđuju vrste retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od ovih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

3. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE RASHODA I IZDATAKA

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge rashode, u skladu sa zakonom.

4. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

Instrukcijom Ministarstva finansija broj: 401-00-03470/2017-03 od 07.11.2016. godine (u daljem tekstu: Instrukcija) utvrđeni su relevantni inputi (parametri) za sastavljanje Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan za 2018. godinu), i to:

ukupni planirani prihodi i primanja 249.100.000.000 dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 156.800.000.000 dinara;

transfer iz budzeta u iznosu od 31.100.000.000 dinara, od kojih:

sa razdela Ministarstva finansija 23.400.000.000 dinara i to: 23.100.000.000 dinara zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i 300.000.000 dinara po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva;

sa razdela Ministarstva zdravlja 7.700.000.000 dinara i to: 2.700.000.000 dinara za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, 1.100.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, 3.500.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. Zakona i 400.000.000 dinara za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

ukupni planirani rashodi i izdaci 249.100.000.000 dinara;

plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu i rashodi zdravstvene zaštite 234.325.000.000 dinara (od toga za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 400.000.000 dinara);

projektovana inflacija, godišnji prosek 2,7%;

realni rast BPD 3,5%;

BDP po tekućim tržišnim cenama, procenjuje se na 4.755 milijardi dinara.

U Instrukciji su date sledeće smernice:

masu plata, odnosno zarada, potrebno je planirati u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu, odnosno zabranom zapošljavanja, kao i na osnovu osnovica koje su utvrđene u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,

prilikom planiranja mase sredstava za plate u Republičkom fondu, kao i za zdravstvene ustanove, polazi se od postojećeg, a ne sistematizovanog broja zaposlenih,

u 2018. godini potrebno je planirati uvećanje plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za 10%,

u 2018. godini uvodi se reforma načina izveštavanja i finansiranja 14 pilot zdravstvenih ustanova po sistemu dijagnostičkih srodnih grupa (DSG).

U Instrukciji je navedeno da u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu, Republički fond počev od 2018. godine treba da iskaže svoj finansijski plan po programskoj strukturi, da je neophodno da budu definisane sve programske informacije, koje su usklađene između Republičkog fonda, Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija, kao i da je potrebno dostaviti podatke o broju zaposlenih.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Republički fond za PIO dostavio je sledeće podatke o planiranim transferima u korist Republičkog fonda u 2018. godini:

planirani transferi za zdravstveno osiguranje korisnika penzija: osiguranika zaposlenih 46.200.000.000 dinara, osiguranika samostalnih delatnosti 3.100.000.000 dinara i osiguranika poljoprivrednika 2.640.000.000 dinara;

planirani transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u iznosu od 25.000.000 dinara;

planirani transferi po osnovu naknade zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 150.000.000 dinara, i to za osiguranike zaposlene 140.000.000 dinara i osiguranike samostalnih delatnosti 10.000.000 dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje dostavila je podatke o planiranim transferima u korist Republičkog fonda u 2018. godini, i to:

doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica 1.574.664.000 dinara;

doprinos za zdravstveno osiguranje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 14.500.000 dinara.

Za pripremu Finansijskog plana za 2018. godinu korišćeni su i sledeći podaci:

ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar – oktobar 2017. godine;

visina obaveza po vrstama sa projekcijom na godišnji nivo;

podaci prikupljeni od zdravstvenih ustanova čiji je osnivač RepublikaSrbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, i to: procena prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu po izvorima, procena potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i otpremnine za ugovorene radnike, procena sredstava po osnovu obaveza koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13).

Upravni odbor Republičkog fonda je dana 15.11.2017. godine doneo Finansijski plan za 2018. godinu na osnovu navedenih parametara, koji je dostavljen Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija.

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj: 401-00-02736/2017-05 od 14.11.2017. godine obavestilo Republički fond da je razmotren Zapisnik sa Osme sednice Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma održane 07.11.2017. godine, u kojem su data procenjena sredstva za lečenje osiguranih lica od urođenih bolesti metabolizma, retkih tumora svih lokalizacija (naslednih i nenaslednih) i hereditarni angioedem za 2018. godinu u iznosu od 2.134.245.280,27 dinara. Ministarstvo zdravlja je dostavilo mišljenje da je navedeni procenjeni iznos sredstava, koji je duplo veći od iznosa za 2017. godinu, neprihvatljiv, pa je zbog toga potrebno planirati sredstva za ovu namenu u iznosu od oko 1.500.000.000 dinara, kao i zahtev da Komisija Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma u najkraćem roku dostavi korigovani predlog procene sredstava.

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj: 401-00-02736/2017-05/ od 22.11.2017. godine dostavilo Republičkom fondu tabelu planiranih transfera iz budzeta za 2018. godinu za Republički fond, dobijenu od Ministarstva finansija i dalo instrukciju da Republički fond izvrši korekciju Finansijskog plana za 2018. godinu prema iznosima prikazanim u dostavljenoj tabeli i isti dostavi 23.11.2017. godine. U dostavljenoj tabeli ukupan iznos transfera iz budzeta za Republički fond za 2018. godinu je planiran u istom iznosu od 31.100.000.000 dinara, pri čemu su izmenjeni sledeći transferi:

– transfer iz budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa razdela Ministarstva finansija je smanjen sa 23.100.000.000 dinara na 22.700.000.000 dinara,

– transfer iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti sa razdela Ministarstva zdravlja je povećan sa 1.100.000.000 dinara na 1.500.000.000 dinara.

Ministarstvo finansija je, takođe, dana 22.11.2017. godine, putem elektronske pošte dostavilo Republičkom fondu istu tabelu sa planiranim transferima iz budzeta za Republički fond za 2018. godinu.

5. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom.

5.1. Naziv, adresa i organizaciona struktura Republičkog fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 PODRAČUN BUDžETSKIH SREDSTAVA DIREKCIJE 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

R. br. Filijala Sedište Broj ispostava Broj isturenih šaltera 1. za Severnobački okrug Subotica 2   2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4   3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5   4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7   5. za Zapadnobački okrug Sombor 3   6. za Južnobački okrug Novi Sad 10   7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6   8. za Mačvanski okrug Šabac 7   9. za Kolubarski okrug Valjevo 5   10. za Podunavski okrug Smederevo 2   11. za Braničevski okrug Požarevac 6   12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6   13. za Pomoravski okrug Jagodina 5   14. za Borski okrug Bor 3 1 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2   16. za Zlatiborski okrug Užice 9   17. za Moravički okrug Čačak 3 1 18. za Raški okrug Kraljevo 2 1 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 3 20. za Nišavski okrug Niš 7 4 21. za Toplički okrug Prokuplje 3   22. za Pirotski okrug Pirot 3   23. za Jablanički okrug Leskovac 5 3 24. za Pčinjski okrug Vranje 7   25. za Kosovski, Pećki i Prizrenski okrug Priština – u Gračanici 6   26. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 4   27. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 2   28. za grad Beograd Beograd 17 1 29. Novi Pazar Novi Pazar 1     Ukupno:   147 14

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći, a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala).

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

5.2. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Republičkom fondu

U Republičkom fondu na dan 30.09.2017. godine, u radnom odnosu je bilo 2.075 zaposlenih, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Struktura (%) Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 959 46,22 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 302 14,55 Završena srednja stručna škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 8 0,39 Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 763 36,77 Završena srednja stručna škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 13 0,63 Završena osnovna škola 30 1,44 UKUPNO: 2.075 100,00

6. OSNOVNI PODACI O MREŽI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Republički fond obezbeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima na osnovu ugovora zaključenih sa davaocima zdravstvenih usluga, i to sa:

zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14 i 92/15);

davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže.

6.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osigurana lica ostvaruju u 350 zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, i to:

R.b. Naziv zdravstvene ustanove Broj zdravstvenih ustanova 1. Domovi zdravlja 150 2. Zdravstveni centri 13 3. Opšte bolnice 30 4. Specijalne bolnice 18 5. Zavodi 17 6. Instituti 12 7. Klinike 7 8. Kliničko-bolnički centri 5 9. Klinički centri 4 10. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 11. Institut/zavodi za javno zdravlje 25 12. Apoteke 40 13. Vojne ustanove 3 14. Institut/zavodi za transfuziju krvi 3 15. Institut za virusologiju, vakcine i serume i Zavod za antirabičnu zaštitu  2 16. Zavod za sudsku medicinu 1   UKUPNO: 350

6.2. Davaoci zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

ustanova socijalne zaštite,

davalaca zdravstvenih usluga koje nisu u Planu mreže, a koji pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže,

ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji,

apoteka u privatnom vlasništvu.

7. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA

Prihodi i primanja planirani u Finansijskom planu za 2018. godinu u odnosu na planirane prihode i primanja u 2017. godini iznose:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2017. godinu Finansijski plan za 2018. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 228.598.930 249.098.930 108,97 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 144.000.000 156.800.000 108,89 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 144.000.000 156.800.000 108,89 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 66.136.232 71.971.037 108,82 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 68.953.306 75.038.202 108,82 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.778.916 9.652.528 109,95 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 131.546 138.233 105,08 730000 DONACIJE I TRANSFERI 24.400.000 31.100.000 127,46 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 24.400.000 31.100.000 127,46 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 24.400.000 31.100.000 127,46 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 24.400.000 31.100.000 127,46 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 24.400.000 31.100.000 127,46 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 1.000.000 3.500.000 350,00 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 1.100.000 1.500.000 136,36 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.700.000 2.700.000 158,82 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 250.000 300.000 120,00 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 19.750.000 22.700.000 114,94 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 600.000 400.000 66,67 740000 DRUGI PRIHODI 6.408.868 5.670.566 88,48 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.300 2.300 100,00 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 4.700.468 4.051.266 86,19 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 9.000 7.000 77,78 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.000 7.000 77,78 742200 Takse i naknade 26.000 24.000 92,31 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.665.468 4.020.266 86,17 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.665.468 4.020.266 86,17 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.100 1.000 90,91 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.705.000 1.616.000 94,78 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.705.000 1.616.000 94,78 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.705.000 1.616.000 94,78 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 200.000 16.000 8,00 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.505.000 1.600.000 106,31 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.100 850.000 113,62 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 498.100 584.000 117,25 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 250.000 266.000 106,40 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.041.962 54.678.364 103,09 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.041.962 54.678.364 103,09 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 53.041.962 54.678.364 103,09 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53.041.962 54.678.364 103,09 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 1.699.955 1.574.664 92,63 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 44.950.000 46.200.000 102,78 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.602.000 2.640.000 101,46 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.765.000 3.100.000 112,12 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 30.000 25.000 83,33 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 974.127 1.124.200 115,41 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 20.880 14.500 69,44 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 100,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 100,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 100,00 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 100,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500 100,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 228.600.000 249.100.000 108,97

Planirani prihodi i primanja za 2018. godinu iznose 249.100,00 miliona dinara, što je za 20.500,00 miliona dinara (8,97%) više od planiranih prihoda i primanja za 2017. godinu.

Struktura planiranih prihoda i primanja za 2018. i 2017. godinu prikazana je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

PRIHODI I PRIMANjA Naziv indikatora Jedinica mere Bazna godina Bazna vrednost Ciljna vrednost u 2018. godini Ciljna vrednost u 2019. Godini Ciljna vrednost u 2020. Godini

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“

Rashodi u okviru programske aktivnosti „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“ planirani su u iznosu od 43.366,08 miliona dinara, što je za 4.126,02 miliona dinara (10,51%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

Ovi rashodi obuhvataju rashode za plate i prevoz radnika koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, energente, materijalne i ostale troškove u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i rashode za pružanje zdravstvene zaštite na primarnom nivou zdravstvene zaštite kod davalaca zdravstvenih usluga van Plana mreže.

Sredstva za plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti planirana su u iznosu od 35.268,65 miliona dinara, što je za 3.610,90 miliona dinara (11,41%) više u odnosu na plan za 2017. godinu. Parametrima Ministarstva finansija definisano je da se prilikom planiranja sredstava za plate za zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova polazi od postojećeg, a ne sistematizovanog broja zaposlenih. Shodno navedenom, sredstva za plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite planirana su na osnovu podataka o broju i strukturi radnika koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na dan 09.11.2017. godine (podatak iz Aplikativnog softvera Republičkog fonda: „Aplikacija ugovorenih radnika“). Projekcija potrebnih sredstava za plate obuhvata kako „aktivne“ (33.425 zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti), tako i radnike sa statusom „neaktivni radnici koji nemaju zamenu“ (447 zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Planirana sredstva za plate obuhvataju uvećanje od 10%, shodno parametrima Ministarstva finansija.

Planirani rashodi za ostale namene zdravstvene zaštite (prevoz radnika na rad i sa rada, energente, materijalne i ostale troškove i davaoce zdravstvenih usluga van Plana mreže) iznose 8.097,43 miliona dinara, što je za 515,12 miliona dinara (6,79%) više od plana za 2017. godinu.

Rashodi za prevoz, energente i materijalne troškove planirani su na osnovu obračunskih rashoda za period januar-jun 2017. godine projektovanih na godišnji nivo, uzimajući u obzir odnos obračunskih rashoda za period januar-jun 2016. godine i priznate naknade za period januar-decembar 2016. godine.

U okviru materijalnih i ostalih troškova planirani su i rashodi za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i sredstva za izmirenje obaveza zdravstvenih ustanova koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovi rashodi su planirani na osnovu procene koje su Republičkom fondu dostavile zdravstvene ustanove. Takođe, u okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 133,04 miliona dinara.

U okviru ove programske aktivnosti, planirani su i rashodi za davaoce zdravstvenih usluga van Plana mreže za pružanje usluga koje se po vrsti i/ili obimu ne mogu obezbediti u zdravstvenim ustanovama u okviru Plana mreže. Republički fond je u 2017. godini imao zaključene ugovore sa sledećim davaocima zdravstvenih usluga van Plana mreže: Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ Novi Sad, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Medicinski fakultetom Priština.

Programska aktivnost: Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite

Program: Primarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0002

Naziv programske aktivnosti: Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na lekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“ obuhvata troškove lekova i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala nastale pružanjem zdravstvenih usluga koje su pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Odgovorno lice: Slobodan Milovanović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“

Rashodi za lekove i medicinska sredstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti planirani su u iznosu od 3.757,00 miliona dinara, što je za 460,67 miliona dinara (13,98%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

Projekcije planskih sredstava za lekove sačinjena je na osnovu podataka o fakturisanoj vrednosti za period januar-jun 2017. godine projektovanih na godišnji nivo, uzimajući u obzir kretanje fakturisane vrednosti u 2015 i 2016. godini. Projekcija planskih sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal izvršena je na osnovu iskazanih utrošaka za period januar-jun 2017. godine projektovanih na godišnji nivo, uzimajući u obzir utroške u 2015 i 2016. godini.

Programska aktivnost: Stomatološke usluge

Program: Primarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0003

Naziv programske aktivnosti: Stomatološke usluge

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na stomatološke usluge predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Stomatološke usluge“ obuhvata sredstva za otkup plana rada zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite, radi pružanja usluga stomatološke zdravstvene zaštite, koji se obezbeđuje kroz finansiranje kapaciteta zdravstvenih ustanova (plate za postojeći broj i strukturu radnika u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, prevoz zaposlenih na posao i sa posla, lekovi i medicinska sredstva i materijalni i ostali troškovi), kao i sredstva za finansiranje stomatoloških usluga koje osiguranim licima pružaju davaoci zdravstvenih usluga van Plana mreže, a koje po obimu i/ili vrsti nije moguće obezbediti u postojećim kapacitetima zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

Odgovorno lice: Slobodan Milovanović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Stomatološke usluge“

Rashodi za stomatološke usluge planirani su u iznosu od 5.316,00 miliona dinara, što je za 482,45 miliona dinara (9,98%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

Ovi rashodi obuhvataju sredstva za plate i prevoz zaposlenih radnika u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, lekove i medicinska sredstva i materijalne i ostale troškove u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

U okviru ove programske aktivnosti planirane su plate za postojeći broj zaposlenih na dan 09.11.2017. godine (3.745 radnika) u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva za plate obuhvataju uvećanje od 10%, shodno parametrima Ministarstva finansija.

U okviru rashoda za stomatološke usluge planirani su i rashodi za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade radnika u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i sredstva za izmirenje obaveza zdravstvenih ustanova koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovi rashodi su planirani na osnovu procene koje su Republičkom fondu dostavile zdravstvene ustanove.

Ovi rashodi obuhvataju i sredstva za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 16,00 miliona dinara.

U okviru ove programske aktivnosti planirana su i sredstva radi pružanja usluga stomatološke zdravstvene zaštite koje osiguranim licima Republičkog fonda pružaju ustanove van Plana mreže. Republički fond je u 2017. godini imao zaključene ugovore sa sledećim davaocima zdravstvenih usluga van Plana mreže koje pružaju stomatološke usluge: Stomatološkim fakultetom Beograd, Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ i Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata Medicinskog fakulteta u Prištini.

Programska aktivnost: Lekovi izdati na recept

Program: Primarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0004

Naziv programske aktivnosti: Lekovi izdati na recept

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na lekove izdate na recept predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Lekovi izdati na recept“ obuhvata troškove zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja nastale izdavanjem lekova na recept osiguranim licima Republičkog fonda, kako u apotekama u Planu mreže, tako i u privatnim apotekama.

Odgovorno lice: Slobodan Milovanović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Lekovi izdati na recept“

Rashodi za izdate lekove na recept za 2018. godinu planirani su u iznosu od 29.100,00 miliona dinara, što je za 1.597,57 miliona dinara (5,81%) više od plana za 2017. godinu. Projekcija sredstava na ovoj poziciji sačinjena je na osnovu sagledavanja fakturisane vrednosti izdatih lekova na recept u toku 2017. godine sa projekcijom na godišnji nivo.

Program: Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

Šifra programa: 1822

Naziv programa: Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

Opis programa: Programom „Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita“ planirana su sredstva za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Republičkog fonda u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, kao i od strane davaoca zdravstvenih usluga van Plana mreže zdravstvenih ustanova za broj i/ili vrstu usluga koje nije moguće obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

Navedeno podrazumeva obezbeđivanje sredstava radi pružanja usluga i obezbeđivanje lekova i medicinskih sredstava u opštim i specijalnim bolnicama, klinikama, institutima, kliničko-bolničkim i kliničkim centrima. Takođe, navedenim programom planirana su i sredstva za lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Programska aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Program: Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0001

Naziv programske aktivnosti: Pružanje usluga zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje programske aktivnosti „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“ je Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonska akta doneta za sproovođenje ovih zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pravilnici o cenama zdravstvenih usluga i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“ obuhvata sredstva za finansiranje otkupa plana rada zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite koji se obezbeđuje kroz finansiranje kapaciteta zdravstvenih ustanova (plate za broj i strukturu radnika koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, prevoz zaposlenih na posao i sa posla, troškovi energenata, materijalni i ostali troškovi i troškovi ishrane), kao i sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite kod davaoca zdravstvenih usluga van Plana mreže i to za pojedine usluge koje nije moguće obezbediti po obimu i/ili vrsti u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova. Ova programska aktivnost obuhvata i reformu načina izveštavanja i finansiranja 14 pilot zdravstvenih ustanova po sistemu dijagnostičkih srodnih grupa (DSG).

Odgovorno lice: Slobodan Milovanović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Cilj 1: smanjenje prosečnog vremena čekanja za ostvarivanje prava na usluge lečenja neplodnosti postupcima BMPO Naziv indikatora Jedinica mere Bazna godina Bazna vrednost Ciljna vrednost u 2018. godini Ciljna vrednost u 2019. godini Ciljna vrednost u 2020. godini

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“

Rashodi u okviru programske aktivnosti „Pružanje usluga zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“ planirani su u iznosu od 87.602,95 miliona dinara, što je za 7.961,44 miliona dinara (10,00%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

Ovi rashodi obuhvataju rashode za plate i prevoz radnika koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, energente, ishranu, materijalne i ostale troškove u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, rashode za pružanje zdravstvene zaštite u Zavodu za sudsku medicinu Niš i Institutu za sudsku medicinu Novi Sad, kao i rashode za pružanje zdravstvene zaštite kod davalaca zdravstvenih usluga van Plana mreže.

Sredstva za plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti planirana su u iznosu od 66.531,35 miliona dinara, što je za 6.845,10 miliona dinara (11,47%) više u odnosu na plan za 2017. godinu. Parametrima Ministarstva finansija definisano je da se prilikom planiranja sredstava za plate za zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova polazi od postojećeg, a ne sistematizovanog broja zaposlenih. Shodno navedenom, sredstva za plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, planirana su na osnovu podataka o broju i strukturi radnika koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na dan 09.11.2017. godine (podatak iz Aplikativnog softvera Republičkog fonda: „Aplikacija ugovorenih radnika“). Projekcija potrebnih sredstava za plate obuhvata kako „aktivne“ (60.763 zaposlenih u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti), tako i radnike sa statusom „neaktivni radnici koji nemaju zamenu“ (1.033 zaposlenih u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti). Planirana sredstva za plate obuhvataju uvećanje od 10%, shodno parametrima Ministarstva finansija.

Planirani rashodi za ostale namene za zdravstvenu zaštitu (prevoz radnika na rad i sa rada, energente, materijalne i ostale troškove, ishranu, Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad i davaoce zdravstvenih usluga van Plana mreže) iznose 21.071,61 miliona dinara, što je za 1.116,34 miliona dinara (5,59%) više od plana za 2017. godinu. Rashodi za prevoz, energente, ishranu i materijalne i ostale troškove planirani su na osnovu obračunskih rashoda za period januar-jun 2017. godine, projektovanih na godišnji nivo uzimajući u obzir odnos obračunskih rashoda za period januar-jun 2016. godine i priznate naknade za period januar-decembar 2016. godine.

U okviru materijalnih i ostalih troškova planirani su i rashodi za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade radnika u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i sredstva za izmirenje obaveza zdravstvenih ustanova koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovi rashodi su planirani na osnovu procene koje su Republičkom fondu dostavile zdravstvene ustanove. Takođe, u okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 250,96 miliona dinara.

U okviru ove programske aktivnosti planirani su i rashodi za davaoce zdravstvenih usluga van Plana mreže za pružanje usluga koje se po vrsti i/ili obimu ne mogu obezbediti u zdravstvenim ustanovama u okviru Plana mreže. Republički fond je u 2017. godini imao zaključene ugovore sa sledećim davaocima zdravstvenih usluga koje pružaju usluge sekundarnog i tarcijarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže: Stomatološkim fakultetom Beograd, Medicinskim fakultetom Beograd, Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Specijalnom bolnicom za hiperbaričnu medicinu, kao i zdravstvenim ustanovama van Plana mreže koje pružaju usluge operacije presenilne i senilne katarakte i usluge lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja.

Programska aktivnost: Lekovi i medicinska sredstva u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Program: Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0002

Naziv programske aktivnosti: Lekovi i medicinska sredstva u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na lekove i medicinska sredstva predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Lekovi i medicinska sredstva u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“ obuhvata troškove lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, ugradnog materijala, krvi i labilnih produkata od krvi nastale pružanjem zdravstvenih usluga koje su pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Odgovorno lice: Slobodan Milovanović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Lekovi i medicinska sredstva u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite“

Rashodi za lekove i medicinska sredstva u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti planirani su u iznosu od 41.913,31 miliona dinara, što je za 3.520,33 miliona dinara (9,17%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

U okviru pozicije koja se odnosi na lekove i medicinska sredstva, planirana su sredstva za: lekove u zdravstvenim ustanovama, citostatike sa Liste lekova, lekove koji se izdaju po posebnom režimu izdavanja (C Lista lekova), lekove za hemofiliju, krv i produkte od krvi, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal (implantati u ortopediji, ostali ugradni materijal u ortopediji, ugradni materijal u kardiohirurgiji, pejsmejkeri, stentovi, graftovi i ostali ugradni materijal), kao i za lekove i medicinska sredstva koja se finansiraju pored Predračunom utvrđenih sredstava.

Projekcije planskih sredstava za navedene naknade u okviru pozicije lekovi i medicinska sredstva sačinjene su na osnovu podataka o fakturisanoj vrednosti za period januar-jun 2017. godine projektovanih na godišnji nivo, uzimajući u obzir kretanje fakturisane vrednosti u 2015. i 2016. godini.

Projekcijom planskih sredstava za lekove i medicinska sredstva za 2018. godinu obuhvaćeni su i finansijski efekti lekova uvedenih na Listu lekova krajem 2016. i u 2017. godini.

Programska aktivnost: Lekovi za lečenje lica obolelih od retkih bolesti

Program: Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

Šifra programske aktivnosti: 0003

Naziv programske aktivnosti: Lekovi za lečenje lica obolelih od retkih bolesti

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Lekovi za lečenje lica obolelih od retkih bolesti“ obuhvata troškove lekova za lečenje lica obolelih od retkih bolesti utvrđenih od strane ministra nadležnog za poslove zdravlja shodno članu 59. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Odgovorno lice: Vesna Vuković Kojović, direktor Sektora za lekove i farmakoekonomiju

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Lekovi za lečenje lica obolelih od retkih bolesti“

Planirani rashodi za lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti iznose 1.500,00 miliona dinara, što je za 400,00 miliona dinara (36,36%) više od plana za 2017. godinu. Sredstva za ovu namenu obezbeđuju se iz budzeta Republike, sa razdela Ministarstva zdravlja. Navedeni iznos utvrđen je u skladu sa izmenjenim parametrima koje su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija dostavili Republičkom fondu dana 22.11.2017. godine

Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programa: 1823

Naziv programa: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Opis programa: Program „Ostala prava iz socijalnog osiguranja“ obuhvata obezbeđivanje sredstava i ostvarivanje ostalih prava na zdravstvenu zaštitu (zdravstvena zaštita koja nije obuhvaćena programom primarne zdravstvene zaštite i programom sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite) i obezbeđivanje sredstava i ostvarivanje prava na naknade osiguranim licima.

Zdravstvena zaštita u okviru ovog programa obuhvata pravo na:

zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju,

zdravstvenu zaštitu u institutima/zavodima za javno zdravlje,

zdravstvenu zaštitu van teritorije Republike Srbije,

pomagala i naprave,

usluge dijalize (materijal za dijalizu),

usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite,

usluge Instituta/zavoda za transfuziju krvi i Instituta za virusologiju i imunologiju.

Naknade osiguranim licima u okviru ovog programa obuhvataju:

naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad (bolovanja),

naknade putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite.

Odgovorno lice: Anđelka Radenković, izvršni direktor za pravne poslove

Programska aktivnost: Usluge ustanova specijalizovanih za produženu rehabilitaciju

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0001

Naziv programske aktivnosti: Usluge ustanova specijalizovanih za produženu rehabilitaciju

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na usluge ustanova specijalizovanih za produženu rehabilitaciju predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Usluge ustanova specijalizovanih za produženu rehabilitaciju“ obuhvata troškove zdravstvene zaštite (po ceni bolesničkog dana i po ceni ambulantno-polikliničke usluge) nastale pružanjem usluga produžene rehabilitacije i ambulantno-polikliničkih usluga fizikalne medicine i rehabilitacije, usluga iz oblasti funkcionalne procene kardiovaskularnog sistema i usluga hiperbarične oksigenacije, koje se ne obezbeđuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovam iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na području filijale.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Usluge ustanova specijalizovanih za produženu rehabilitaciju“

Rashodi za usluge ustanova za specijalizovanu rehabilitaciju planirani su za 2018. godinu u iznosu od 3.727,01 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2017. godinu. Projekcija planskih sredstava sačinjena je na bazi broja bolesničkih dana u skladu sa brojem postelja u Planu mreže ustanova za specijalizovanu rehabilitaciju, kao i po strukturi postelja.

Programska aktivnost: Instituti i zavodi za javno zdravlje

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0002

Naziv programske aktivnosti: Instituti i zavodi za javno zdravlje

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na institute i zavode za javno zdravlje predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Instituti i zavodi za javno zdravlje“ obuhvata troškove zdravstvene zaštite (po ceni zdravstvene usluge) osiguranih lica nastale pružanjem usluga mikrobiologije, parazitologije i virusologije. Takođe, navedenom aktivnošću obuhvaćenji su i troškovi usluga epidemiologije, poslova u vezi sa sprovođenjem obavezne imunizacije i poslova i zadataka iz oblasti socijalne medicine, kao i troškovi nabavke vakcina.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Instituti i zavodi za javno zdravlje“

Rashodi za usluge instituta i zavoda za javno zdravlje planirani su za 2018. godinu na nivou od 4.259,50 miliona dinara, što je za 1.235,15 miliona dinara (40,84%) više od planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2017. godinu. Projekcija planskih sredstava sačinjena je na bazi fakturisane realizacije zdravstvenih ustanova za period januar-jun 2017. godine, sa projekcijom na godišnji nivo, uzimajući u obzir odnos fakturisane realizacije zdravstvenih ustanova za period januar-jun 2016. godine i priznate naknade za period januar-decembar 2016. godine. U planirani iznos sredstava uračunati su rashodi za vakcine za obaveznu imunizaciju, kao i rashodi za konjugovanu pneumokoknu vakcinu u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.

Programska aktivnost: Ostvarivanje prava van teritorije Republike Srbije

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0003

Naziv programske aktivnosti: Ostvarivanje prava van teritorije Republike Srbije

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u inostranstvu predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje, međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Ostvarivanje prava van teritorije Republike Srbije“ obuhvata rashode po osnovu zdravstvene zaštite po konvenciji, rashode po osnovu korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i rashode po osnovu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo.

Odgovorno lice: Danica Lukić, zamenik direktora Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti “Ostvarivanje prava van teritorije Republike Srbije“

Rashodi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu van teritorije Republike Srbije planirani su u iznosu od 1.542,00 miliona dinara, što je za 170,00 miliona dinara (12,39%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

U okviru ovih rashoda planirani su:

– rashodi po osnovu sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju (konvencije) u iznosu od 920,00 miliona dinara, što je za 170,00 miliona dinara (22,67%) više u odnosu na plan za 2017. godinu;

– rashodi po osnovu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu u iznosu od 22,00 miliona dinara, što je na nivou plana za 2017. godinu;

– rashodi po osnovu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo, koji su planirani u iznosu od 600,00 miliona dinara, što je na nivou plana za 2017. godinu.

Programska aktivnost: Pomagala i naprave

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0004

Naziv programske aktivnosti: Pomagala i naprave

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Pomagala i naprave“ obuhvata rashode za medicinsko-tehničkih pomagala, koja izdaju na nalog državne i privatne apoteke i dobavljači za medicinsko-tehnička pomagala.

Odgovorno lice: mr Dragan Matić, zamenik direktora Sektora za finansije

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Pomagala i naprave“

Rashodi za pomagala i naprave planirani su u iznosu od 4.216,57 miliona dinara, što je za 596,57 miliona dinara (16,48%) više u odnosu na plan za 2017. godinu.

Ovi rashodi su planirani na osnovu kretanja obaveza u toku 2017. godine sa projekcijom na godišnji nivo.

Programska aktivnost: Usluge dijalize (materijal za dijalizu)

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0005

Naziv programske aktivnosti: Usluge dijalize (materijal za dijalizu)

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na usluge dijalize predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Usluge dijalize (materijal za dijalizu)“ obuhvata troškove zdravstvene zaštite osiguranih lica obolelih od terminalne hronične bubrežne insuficijencije nastale pružanjem usluga dijalize u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže i van Plana mreže zdravstvenih ustanova. Takođe, navedenom aktivnošću planirana su i sredstva za pružanje usluga dijalize osiguranim licima u kućnim uslovima.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Usluge dijalize (materijal za dijalizu)“

Rashodi za usluge dijalize (materijal za dijalizu) planirani su za 2018. godinu u iznosu od 4.274,58 miliona dinara, što je na nivou plana za 2017. godinu. Projekcija planskih sredstava sačinjena je na bazi fakturisane vrednosti zdravstvenih ustanova u toku 2017. godine, projektovane na godišnji nivo.

Ovi rashodi obuhvataju sredstva za materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) za zdravstvene ustanove iz Plana mreže, materijal i naknade troškova za dijalize koje se izvršavaju u kućnim uslovima, refundacije kućnih dijaliza i troškove lečenja u specijalnim bolnicama za hemodijalizu van Plana mreže.

Programska aktivnost: Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0006

Naziv programske aktivnosti: Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite“ obuhvata sredstva za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranim licima smeštenim u ustanovama socijalne zaštite.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite“

Rashodi za programsku aktivnost „Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite“ planirani su za 2018. godinu u iznosu od 1.109,99 miliona dinara, što je za 100,00 miliona dinara (9,90%) više u odnosu na plan za 2017. godinu. U okviru ovih rashoda planirano je i uvećanje plata medicinskom kadru zaposlenom u ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 10%.

Programska aktivnost: Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0007

Naziv programske aktivnosti: Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju

Pravni osnov: Pravni osnov za finansiranje zdravstvene zaštite u delu koji se odnosi na institut/zavode za transfuziju krvi i institut za virusologiju i imunologiju predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o sadržaju i obimu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji, Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga i dr.).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Institut/zavodi za transfuziju krvi i institut za virusologiju i imunologiju“ obuhvata sredstva za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima u institutu/zavodu za transfuziju krvi i institutu za virusologiju i imunologiju.

Odgovorno lice: Marko Mitrović, direktor Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju“

Rashodi koji se odnose na pružanje usluga Instituta za transfuziju krvi Srbije i zavoda za transfuziju krvi Novi Sad i Niš, kao i Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ planirani su za 2018. godinu u iznosu od 600,00 miliona dinara, što je za 100,00 miliona dinara (20,00%) više od plana za 2017. godinu. Projekcija planskih sredstava sačinjena je na bazi fakturisane realizacije zdravstvenih ustanova za period januar-jun 2017. godine, projektovane na godišnji nivo, uzimajući u obzir odnos fakturisane realizacije zdravstvenih ustanova za period januar-jun 2016. godine i priznate naknade za period januar-decembar 2016. godine.

Programska aktivnost: Naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0008

Naziv programske aktivnosti: Naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad

Pravni osnov: Pravni osnov za programsku aktivnost „Naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad“ predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad i Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja).

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad“ obuhvata sredstva radi ostvarivanja prava osiguranih lica na naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) preko 30 dana u skladu sa Zakonom. Shodno Zakonu, utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje naknada zarade počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad u iznosu od 65% od osnova za naknadu zarade, osim za naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće za koju se naknada zarade obezbeđuje u visini od 100% osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, a iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu.

Odgovorno lice: mr Dragan Matić, zamenik direktora Sektora za finansije

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Naknade zarade usled privremene nesposobnosti za rad“

Planirani rashodi za naknade zarade usled privremene neposobnosti za rad za 2018. godinu iznose 11.932,90 miliona dinara i u odnosu na plan za 2017. godinu veći su za 858,90 miliona dinara (7,76%). Ovi rashodi, planirani su na osnovu iznosa obaveza za ovu namenu za period januar – avgust 2017. godine, sa projekcijom na godišnji nivo.

U okviru ovih rashoda, obuhvaćeni su i rashodi za 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće, u iznosu od 2.700,00 miliona dinara, koji se obezbeđuju u budzetu. Preostali planirani iznos od 9.232,90 miliona dinara, odnosi se na 65% naknade zarade koja se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Programska aktivnost: Naknada putnih troškova

Program: Ostala prava iz socijalnog osiguranja

Šifra programske aktivnosti: 0009

Naziv programske aktivnosti: Naknada putnih troškova

Pravni osnov: Pravni osnov za programsku aktivnost „Naknada putnih troškova“ predstavlja Zakon o zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost „Naknada putnih troškova“ obuhvata sredstva radi ostvarivanja prava na naknadu putnih troškova osiguranih lica u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite. Shodno Zakonu, naknada troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, obezbeđuje se osiguranim licima, kao i pratiocu osiguranog lica, u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale, ako je zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja, u skladu sa odredbama Zakona. Naknada troškova prevoza pripada osiguranom licu kada je od izabranog lekara, zdravstvene ustanove ili nadležne lekarske komisije upućen ili pozvan u drugo mesto van područja matične filijale u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite ili radi ocene privremene sprečenosti za rad. Izuzetno, osiguranom licu upućenom na hemodijalizu, kao i na hemio i radio terapiju, detetu do navršenih 18 godina života i starijem licu koje je teško duševno ili telesno ometeno u razvoju, upućenim na svakodnevno lečenje i rehabilitaciju u zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu, van mesta prebivališta u drugo mesto na području matične filijale, pripada naknada troškova prevoza na osnovu mišljenja lekarske komisije.

Odgovorno lice: mr Dragan Matić, zamenik direktora Sektora za finansije

Planirani rashodi u okviru programske aktivnosti „Naknada putnih troškova“

Rashodi za putne troškove osiguranih lica u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite planirani su u iznosu od 1.100,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda za ovu namenu za 2017. godinu.

9. PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Članom 2. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da Finansijski plan Republičkog fonda sadrži i finansijske planove korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast, koje Republičkom fondu dostavljaju obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budzeta).

Republički fond se obratio zdravstvenim ustanovama za dostavu procenjenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka po izvorima finansiranja za 2018. godinu. Podaci dostavljeni od strane zdravstvenih ustanova o procenjenim prihodima i primanjima i rashodima i izdacima iz budzeta, donacija i iz ostalih izvora (kolone 5, 7 i 8) su korišćeni za izradu procenjenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka zdravstvenih ustanova za 2018. godinu iz člana 3. stav 3. Finansijskog plana za 2018. godinu.

Ukupno planirani prihodi i primanja korisnika sredstava Republičkog fonda u 2018. godini iznose 251.561,69 miliona dinara i planirani su po izvorima finansiranja.

Najznačajniji prihodi i primanja su od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 209.445,00 miliona dinara (83,26% ukupnih prihoda i primanja). Najveći udeo u prihodima od OOSO imaju prihodi od transfera između budzetskih korisnika na istom nivou (99,50%).

U okviru procenjenih prihoda i primanja korisnika sredstava Republičkog fonda od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (kolona 6) sadržani su procenjeni prihodi po osnovu participacije za pružene usluge, lekove na recept i medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog fonda u iznosu od 3.640,00 miliona dinara (ekonomska klasifikacija 781000).

Struktura procenjenih primanja od participacije prikazana je u sledećoj tabeli:

(u milionima dinara)

Red. br. Vrsta Procenjena participacija Struktura (%) 1. Lekovi na recept (bez privatnih apoteka) 2.755,00 75,69 2. Primarna zdravstvena zaštita 568,00 15,60 3. Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita 253,00 6,95 4. Stomatologija 33,00 0,91 5. Pomagala u apotekama (bez privatnih apoteka) 0,30 0,01 6. Zavodi za javno zdravlje 7,00 0,19 7. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju 23,00 0,63 8. Institut i zavodi za transfuziju 0,70 0,02   UKUPNO: 3.640,00 100,00

Prihodi i primanja iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 27.179,86 miliona dinara i učestvuju sa 10,80% u ukupnim prihodima i primanjima.

Prihodi i primanja iz budzeta planirani su u iznosu od 13.863,65 miliona dinara i čine ih prihodi i primanja od Republike, autonomne pokrajine i opštine. Ovi prihodi čine 5,51% ukupnih prihoda i primanja.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.073,18 miliona dinara i čine 0,43% ukupno planiranih prihoda i primanja.

Ukupno planirani rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda u 2018. godini iznose 251.723,20 miliona dinara i planirani su po izvorima finansiranja.

Ukupni rashodi i izdaci najvećim delom su finansirani od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 209.445,00 miliona dinara (83,20% ukupnih rashoda i izdataka).

Planirani rashodi zdravstvene zaštite u iznosu od 232.285,00 miliona dinara odnose se na sve davaoce zdravstvenih usluga, uključujući i one koji ne dostavljaju obrazac 5 (Izveštaj o izvršenju budzeta) Republičkom fondu (ustanove van Plana mreže, privatne apoteke, dobavljači za pomagala, ustanove socijalne zaštite i dr). Takođe, rashodi vezani za troškove lečenja u inostranstvu se ne uključuju u kolonu od OOSO. Samim tim, planirani rashodi zdravstvene zaštite su veći od planiranih rashoda u koloni 6 (od OOSO).

U ukupnim rashodima rashodi za zaposlene učestvuju sa 50,24% i iznose 126.465,95 miliona dinara. Od toga, zarade iznose 119.773,00 miliona dinara, koje se najvećim delom obezbeđuju iz sredstava Republičkog fonda (109.058,52 miliona dinara, što je 91,05% ukupnih zarada), koja su namenjena zdravstvenim ustanovama za zarade za ugovoreni broj radnika i sredstava koje zdravstvene ustanove ostvaruju po osnovu fakturisanih usluga, a iz kojih vrše isplatu zarada.

Rashodi i izdaci finansirani iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 27.356,70 miliona dinara i čine 10,87% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci finansirani iz budzeta planirani su u iznosu od 13.848,31 miliona dinara i čine 5,50% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ovi rashodi i izdaci finansirani su iz tri vrste izvora: od Republike, autonomne pokrajine i opštine.

Rashodi i izdaci finansirani iz donacija čine 0,43% ukupnih rashoda i izdataka i iznose 1.073,18 miliona dinara.

Apoteke ostvaruju sopstvene prihode po osnovu prodaje lekova, magistralnih preparata, kao i nemedicinskih sredstava čija se prodaja vrši slobodno na tržištu.

Centri za rehabilitaciju ostvaruju sopstvene prihode pružanjem usluga iz oblasti zdravstvenog turizma, kao i pružanjem zdravstvenih usluga rehabilitacije na tržištu.

*

* *

Na osnovu napred navedenog, predlaže se da Upravni odbor Republičkog fonda donese Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. i 2020. godinu.

56017.02/29

P R O J E K C I J A

PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2019. I 2020. GODINU

Parametri za 2019. i 2020. godinu dostavljeni od strane Ministarstva finansija su:

2019. 2020. – realni rast BDP 3,5% 4,0% – projektovana inflacija 2,8% 3,0% – BDP u milijardama dinara 5.057 5.417 – ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci u milijardama dinara 268,2 289,7

Na osnovu navedenih parametara, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2019. i 2020. godinu, i to:

I PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA 2019. godina 2020. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 268.198.930 289.698.930 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 167.427.675 179.281.315 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 167.427.675 179.281.315 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 76.849.129 82.290.033 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 80.124.182 85.796.960 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 10.306.762 11.036.270 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 147.602 158.052 730000 DONACIJE I TRANSFERI 37.850.000 42.990.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 37.850.000 42.990.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 37.850.000 42.990.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.850.000 42.990.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 37.850.000 42.990.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 11.100.000 11.890.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 2.200.000 2.400.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 2.850.000 3.000.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 21.000.000 25.000.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 400.000 400.000 740000 DRUGI PRIHODI 3.854.874 4.079.800 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.450 2.600 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 2.132.000 2.233.000 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 7.000 7.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.000 7.000 742200 Takse i naknade 25.000 26.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.100.000 2.200.000 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.100.000 2.200.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.024 1.200 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.719.400 1.843.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.719.400 1.843.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.719.400 1.843.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 17.000 18.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.702.400 1.825.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 904.000 940.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 621.000 640.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 283.000 300.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 58.162.381 62.407.815 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 58.162.381 62.407.815 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 58.162.381 62.407.815 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 58.162.381 62.407.815 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.020.000 2.360.000 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 48.805.334 52.211.947 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.782.003 2.976.187 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.270.740 3.499.038 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 28.238 30.209 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.243.566 1.318.934 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 12.500 11.500 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 268.200.000 289.700.000

II RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO PROGRAMSKOJ STRUKTURI

(u 000 dinara)

Program |  |Ekonomska klasi-fikacija |OPIS |2019. godina |2020. godina | |1820 |  |  |PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKOG FONDA |4.149.800 |4.457.300 | |  |0001 |  |ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE |4.149.800 |4.457.300 | |  |  |410000 |Rashodi za zaposlene |2.356.200 |2.407.000 | |  |  |411000 |Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |1.817.171 |1.817.171 | |  |  |412000 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |324.829 |324.829 | |  |  |413000 |Naknade u naturi |3.200 |40.000 | |  |  |414000 |Socijalna davanja zaposlenima |85.000 |90.000 | |  |  |415000 |Naknade troškova za zaposlene |95.000 |100.000 | |  |  |416000 |Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |31.000 |35.000 | |  |  |420000 |Korišćenje usluga i roba |958.500 |1.033.200 | |  |  |421000 |Stalni troškovi |478.000 |500.000 | |  |  |422000 |Troškovi putovanja |10.000 |12.000 | |  |  |423000 |Usluge po ugovoru |196.840 |220.000 | |  |  |424000 |Specijalizovane usluge |1.100 |1.200 | |  |  |425000 |Tekuće popravke i održavanje |42.560 |50.000 | |  |  |426000 |Materijal |230.000 |250.000 | |  |  |440000 |Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |20.100 |20.100 | |  |  |441000 |Otplata domaćih kamata |100 |100 | |  |  |444000 |Prateći troškovi zaduživanja |20.000 |20.000 | |  |  |460000 |Donacije, dotacije i transferi |15.000 |15.000 | |  |  |465000 |Ostale dotacije i transferi |15.000 |15.000 | |  |  |465100 |Ostale tekuće dotacije i transferi |15.000 |15.000 | |  |  |465112 |Ostale tekuće dotacije po zakonu |15.000 |15.000 | |  |  |480000 |Ostali rashodi |365.000 |547.000 | |  |  |482000 |Porezi, obavezne takse, kazne i penali |34.000 |36.000 | |  |  |483000 |Novčane kazne i penali po rešenju sudova |320.000 |500.000 | |  |  |485000 |Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |11.000 |11.000 | |  |  |500000 |Izdaci za nefinansijsku imovinu |435.000 |435.000 | |  |  |510000 |Osnovna sredstva |435.000 |435.000 | |  |  |511000 |Zgrade i građevinski objekti |162.000 |162.000 | |  |  |512000 |Mašine i oprema |146.000 |146.000 | |  |  |515000 |Nematerijalna imovina |127.000 |127.000 | |1821 |  |  |PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |86.794.000 |93.585.000 | |  |0001 |471211 |PRUŽANjE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |46.140.000 |49.825.000 | |  |0002 |471211 |LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |3.998.000 |4.500.000 | |  |0003 |471214 |STOMATOLOŠKE USLUGE |5.656.000 |6.260.000 | |  |0004 |471213 |LEKOVI IZDATI NA RECEPT |31.000.000 |33.000.000 | |1822 |  |  |SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |141.898.200 |154.215.700 | |  |0001 |471215 |PRUŽANjE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVAMA SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |94.000.000 |101.500.000 | |  |0002 |471215 |LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA U USTANOVAMA SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |45.698.200 |50.315.700 | |  |0003 |471215 |LEKOVI ZA LEČENjE LICA OBOLELIH OD RETKIH BOLESTI |2.200.000 |2.400.000 | |1823 |  |  |OSTALA PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA |35.358.000 |37.442.000 | |  |0001 |471292 |USLUGE USTANOVA SPECIJALIZOVANIH ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU |3.965.000 |4.100.000 | |  |0002 |471299 |INSTITUTI I ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVLjE |4.533.000 |5.000.000 | |  |0003 |  |OSTVARIVANjE PRAVA VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE   |1.592.000 |1.642.000 | |  |  |471221 |Zdravstvena zaštita po konvenciji |970.000 |1.020.000 | |  |  |471223 |Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu |22.000 |22.000 | |  |  |471224 |Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvu |600.000 |600.000 | |  |0004 |471216 |POMAGALA I NAPRAVE |4.550.000 |4.800.000 | |  |0005 |471212 |USLUGE DIJALIZE (MATERIJAL ZA DIJALIZU) |4.500.000 |4.700.000 | |  |0006 |471217 |USLUGE KOJE PRUŽAJU USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE |1.180.000 |1.200.000 | |  |0007 |471219 |INSTITUT/ZAVODI ZA TRANSFUZIJU KRVI I INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU I IMUNOLOGIJU |638.000 |700.000 | |  |0008 |471110 |NAKNADE ZARADE USLED PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD  |13.200.000 |14.000.000 | |  |0009 |471191 |NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA   |1.200.000 |1.300.000 | |  |  |  |UKUPNI RASHODI I IZDACI |268.200.000 |289.700.000 | |

56017.02/87

Ostavite komentar