Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 6. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. Zakon, 103/15 i 99/16),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 23. novembra 2017. godine, doneo je

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2018. GODINU

Član 1.

Ovim finansijskim planom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) za 2018. godinu i njegovo izvršavanje.

Finansijski plan Republičkog fonda za 2018. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) sastoji se iz opšteg dela i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 249.098.930 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 156.800.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 156.800.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 71.971.037 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 75.038.202 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.652.528 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 138.233 730000 DONACIJE I TRANSFERI 31.100.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 31.100.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 31.100.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 31.100.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 31.100.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 3.500.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 1.500.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 2.700.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 22.700.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 400.000 740000 DRUGI PRIHODI 5.670.566 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.300 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 4.051.266 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 7.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.000 742200 Takse i naknade 24.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.020.266 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.020.266 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.616.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.616.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.616.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 16.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.600.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 850.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 584.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 266.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 54.678.364 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 54.678.364 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 54.678.364 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 54.678.364 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 1.574.664 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 46.200.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.640.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.100.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 25.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.124.200 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 14.500 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 249.100.000

2. Rashodi i izdaci iskazani po programskoj strukturi

(u 000 dinara)

Program Programska aktivnost/ Projekat Ekonomska klasifi-kacija OPIS Iznos 1820     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKOG FONDA 3.782.100   0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 3.782.100     410000 Rashodi za zaposlene 2.243.000     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.730.639     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 309.361     413000 Naknade u naturi 3.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 80.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 90.000     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 30.000     420000 Korišćenje usluga i roba 1.036.000     421000 Stalni troškovi 450.000     422000 Troškovi putovanja 10.000     423000 Usluge po ugovoru 185.000     424000 Specijalizovane usluge 1.000     425000 Tekuće popravke i održavanje 40.000     426000 Materijal 350.000     440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 20.100     441000 Otplata domaćih kamata 100     444000 Prateći troškovi zaduživanja 20.000     460000 Donacije, dotacije i transferi 15.000     465000 Ostale dotacije i transferi 15.000     465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000     465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000     480000 Ostali rashodi 343.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 32.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 11.000     500000 Izdaci za nefinansijsku imovinu 125.000     510000 Osnovna sredstva 125.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 30.000     512000 Mašine i oprema 75.000     515000 Nematerijalna imovina 20.000 1821     PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 81.539.084   0001 471211 PRUŽANjE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 43.366.084   0002 471211 LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3.757.000   0003 471214 STOMATOLOŠKE USLUGE 5.316.000   0004 471213 LEKOVI IZDATI NA RECEPT 29.100.000 1822     SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 131.016.264   0001 471215 PRUŽANjE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVAMA SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 87.602.954   0002 471215 LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA U USTANOVAMA SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 41.913.310   0003 471215 LEKOVI ZA LEČENjE LICA OBOLELIH OD RETKIH BOLESTI 1.500.000 1823     OSTALA PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 32.762.552   0001 471292 USLUGE USTANOVA SPECIJALIZOVANIH ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU 3.727.007   0002 471299 INSTITUTI I ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVLjE 4.259.501   0003   OSTVARIVANjE PRAVA VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE   1.542.000     471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 920.000     471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000     471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvu 600.000   0004 471216 POMAGALA I NAPRAVE 4.216.574   0005 471212 USLUGE DIJALIZE (MATERIJAL ZA DIJALIZU) 4.274.577   0006 471217 USLUGE KOJE PRUŽAJU USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 1.109.993   0007 471219 INSTITUT/ZAVODI ZA TRANSFUZIJU KRVI I INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU I IMUNOLOGIJU 600.000   0008 471110 NAKNADE ZARADE USLED PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD  11.932.900   0009 471191 NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA 1.100.000       UKUPNI RASHODI I IZDACI 249.100.000

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja 249.100.000 – ukupni rashodi i izdaci 249.100.000

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po naknadama, kao i sredstva za stomatološke usluge i lekove izdate na recept,

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim naknadama su:

(u 000 dinara)

R. br. Namene za zdravstvenu zaštitu Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna Ekonomska klasifi-kacija Iznos Ekonomska klasifi-kacija Iznos     1 2 3 4 5=2+4 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 471211 35.268.652 471215 66.531.348 101.800.000 2. Ostale namene za zdravstvenu zaštitu (prevoz zaposlenih na posao i sa posla, energenti, ishrana bolesnika, materijalni i ostali troškovi, ustanove van Plana mreže, Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad) 471211 8.097.432 471215 21.071.606 29.169.038 2.1 Otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 471211 133.037 471215 250.963 384.000 3. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 471211 3.757.000 471215 41.913.310 45.670.310 4. Lekovi za lečenje lica obolelih od retkih bolesti     471215 1.500.000 1.500.000 I RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Σ(1-4) 471211 47.123.084 471215 131.016.264 178.139.348 5. Lekovi izdati na recept 471213 29.100.000     29.100.000 6. Stomatološke usluge 471214 5.316.000     5.316.000 6.1 Otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama   16.000     16.000 II RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Σ(1-6)   81.539.084   131.016.264 212.555.348

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) iz stava 1. tačka 2) ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 13.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 60 421111 Troškovi platnog prometa 100 423000 Usluge po ugovoru 1.900 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 11.000

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog fonda.

Druga ovlašćena lica u Direkciji Republičkog fonda, Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje i direktori filijala Republičkog fonda mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog fonda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog fonda.

Lica koja raspolažu sredstvima Republičkog fonda rešenja i naredbe mogu donositi u okviru aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 6.

Direktor Republičkog fonda odlukom može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 7.

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-22/17 PREDSEDNIK U Beogradu, 23. novembar 2017. godine Vanja Mandić

56017.02/76

Ostavite komentar