Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03 i 67/04), u članu 2. dodaje se tačka 16. koja glasi:

„16. U Zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

Direktor Zavoda (VII stepen stručne spreme) 25,30 Zamenik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme) 23,90 Pomoćnik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme) 21,10 Rukovodilac centra (VII stepen stručne spreme) 19,80 Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme) 16,90 Viši savetnik, menadžer projekta, viši sistem inženjer projektant,savetnik – koordinator (VII stepen stručne spreme) 16,50 Koordinator projekta, projektant administrator baze podataka,projektant Web aplikacija i baze podataka i savetnik(VII stepen stručne spreme) 15,30 Grafički urednik, koordinator za odnose sa javnošću (PR),organizator međunarodnog testiranja, organizator nacionalnogtestiranja i ispitivanja, projektant Web aplikacija, samostalnisaradnik za studijsko analitičke i statističke poslove, samostalnistručni saradnik, koordinator za osiguranje i kontrolu kvaliteta,administrator računarskog sistema, sekretar, šef finansijske službe (VII stepen stručne spreme) 14,10 Biblitekar, lektor, prevodilac, tručni saradnik, administratormreže (VII stepen stručne spreme) 11,30 Administrativno-finansijski referent, grafički dizajner, stručnisaradnik, poslovni sekretar, sistem administrator, programer(VII stepen stručne spreme) 9,80 Računovođa, likvidator i blagajnik, programer saradnik i stručnisaradnik (VII stepen stručne spreme) 8,30 Tehnički sekretar, poslovni sekretar, administrativni radnik,saradnik za distribuciju materijala, vozač, ekonom, magacioner, operater baze podataka, operater štampe i radinik obezbeđenja(VII stepen stručne spreme) 8,05 Domar, kuvar (III stepen stručne spreme) 7,45 Kafe kuvarica (II stepen stručne spreme) 6,50 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,00

Član 2.

U članu 3. dodaje se tačka 14. koja glasi:

„14. Zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

Zaposlenima iz člana 2. tačka 16. ove uredbe za:

– jednogodišnju specijalizaciju 2%, – dvogodišnju specijalizaciju 3%, – magistraturu 4%, – doktorat 6%“

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za oktobar 2004. godine.

05 Broj: 120-7334/2004

U Beogradu, 5. novembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus

Ostavite komentar