Uredba o izmeni Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 79. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNjEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANjA NAKNADA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 89/09 i 8/10), u članu 6. stav 4. posle reči: „izuzev jestivih ulja” dodaju se reči: „i emulzija”.

Član 2.

Naknada za upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima, otpadnim uljima i otpadnim električnim i elektronskim proizvodima obračunava se za količine proizvoda stavljenih na tržište Republike Srbije od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.’’

Broj:

U Beogradu, ________2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar