Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „PRVENSTVO EVROPE U RVANjU ZA SENIORE, NOVI SAD 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„PRVENSTVO EVROPE U RVANJU ZA SENIORE, NOVI SAD 2017”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „PRVENSTVO EVROPE U RVANJU ZA SENIORE, NOVI SAD 2017” od 27. aprila do 6. maja 2017. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP „Pošta Srbije”, Beograd uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „PRVENSTVO EVROPE U RVANJU ZA SENIORE, NOVI SAD 2017”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Rvačkom savezu Srbije za finansiranje organizacije Prvenstva Evrope u rvanju za seniore u 2017. godini, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2860 /2017

U Beogradu, 30. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar