Predlog zakona o izdavanju doplatne poštanske marke

P R E D L O G Z A K O N A

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se izdavanje i naplata doplatne poštanske marke (u daljem tekstu: doplatna marka) na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na pošiljke novina i časopisa.

Doplatna marka izdaje se u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne marke koristiće se za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanje istorijskih i kulturnih događaja, projekte od javnog intresa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja.

Bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi tromesečni izveštaj o korišćenju sredstava nadležnom ministarstvu.

Član 3.

Prodaju, odnosno naplatu doplatne marke vrši javno preduzeće koje, u skladu sa zakonom, obavlja delatnost unutrašnjeg poštanskog saobraćaja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se sedmodnevno na račun propisan za uplatu prihoda budžeta Republike.

Član 4.

Sve troškove izdavanja i distribucije doplatne marke snosi korisnik kome se usmeravaju sredstva od prodate doplatne marke.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem, kao i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), od 1. januara 2005. godine prestale su da važe odredbe Zakona o porezu na promet kojima je bilo utvrđeno da se na pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, može uvoditi porez na promet usluga u vidu doplatne poštanske marke, u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Doplatna poštanska marka koristila se u svrhu obezbeđenja dela sredstava za humanitarne akcije, projekte od javnog interesa, obeležavanje istorijskih i kulturnih događaja, kao i drugih projekata od šireg društvenog značaja.

S obzirom na neophodnost finansiranja ovih namena u Republici, predlaže se donošenje ovog zakona kojim bi se obezbedila sredstva od prodaje doplatnih poštanskih maraka radi usmeravanja za ove potrebe.

Predlogom zakona predviđa se mogućnost izdavanja doplatne poštanske marke najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Vlada Republike Srbije posebnim propisom uređuje bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period u kome će se vršiti izdavanje doplatne poštanske marke.

Prodaja doplatne poštanske marke vršiće se preko javnog preduzeća koje u skladu sa zakonom obavlja delatnost unutrašnjeg poštanskog saobraćaja.

Kod sagledavanja mogućnosti izdavanja doplatne poštanske marke, pored važnosti i prioriteta namene, ima se u vidu da doplatna poštanska marka povećava troškove poslovanja privrednih subjekata i građana, odnosno korisnika poštankih usluga, jer se ove marke, u terminu izdavanja, lepe na svaku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa.

Vrednost doplatne poštanske marke trenutno bi iznosila 8,2 dinara, što je visina 50% od iznosa nominalne poštanske vrednosti pisma do 20 grama (16,5 dinara). Ako bi prosečan mesečni tiraž iznosio oko 3.000.000 komada to bi se po ovom osnovu mogao očekivati mesečni prihod od oko 24,6 miliona dinara.

Takođe, treba napomenuti da je izdavanje doplatne poštanske marke ograničeno, i predlaže se u određenim slučajevima kada se oceni njihova društvena opravdanost. U članu 2. Predloga zakona predviđa se da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period doplatne poštanske marke utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Prihod od doplatne poštanske marke je javni prihod i uplaćuje se na račun propisan za uplatu prihoda budžeta Republike, a korišćenje sredstava vrši se po programu korisnika, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Doplatna poštanska marka predstavlja izuzetno konstruktivan doprinos rešavanju problema finansiranja humanitarnih akcija, značajnih kulturnih i istorijskih događaja u Republici i predstavlja opravdan način obezbeđenja sredstava za projekte od javnog interesa i druge akcije od šireg društvenog značaja.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona uređuje se izdavanje i naplata doplatne poštanske marke na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju u Republici Srbiji, osim na pošiljke novina i časopisa, kao i ograničenje visine apoena.

U članu 2. st. 1. i 2. Predloga zakona predviđaju se namene čije bi se finansiranje obezbeđivalo izdavanjem doplatne marke i ovlašćeni organ koji bi utvrđivao bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke.

U st. 3. i 4. predviđa se da će se sredstva od doplatne marke koristiti prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije, kao i podnošenje izveštaja o korišćenju sredstava.

U članu 3. Predloga zakona predviđa se da prodaju doplatne marke vrši javno preduzeće koje obavlja delatnost unutrašnjeg poštanskog saobraćaja i koje ta sredstva uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu prihoda budžeta Republike.

U članu 4. Predloga zakona predviđa se da troškove izdavanja i distribucije doplatne marke snosi korisnik.

U članu 5. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

S obzirom na to da u 2005. godini finansiranje značajnih humanitarnih i društveno korisnih akcija, kao i rad organizacija koje su nosioci tih akcija, nije rešeno na drugi način, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice koje bi nastale zbog nedonošenja ovog zakona.

Ostavite komentar