Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA,

POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA

ZA 2017. I 2018. GODINU

Cilj 1: Sistemski ojačano partnerstvo u odgovoru na trgovinu ljudima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

AKTIVNOSTI

ZADACI

ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

ROKOVI

AKTIVNOSTI

RESURSI

RIZICI

Unapređenje partnerstva na lokalnom nivou

1. Analizirati rad formiranih Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima i preporuke za unapređenje rada

2. Zajedničke preventivne aktivnosti

3. Godišnji sastanak mreže Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima

1. i 2. Savet za borbu protiv trgovine ljudima, organi jedinica lokalne samouprave i partneri;

3. Nacionalni koordinator i partneri

1. Preporuke za unapređenje rada izrađene i dostupne javnosti

2. Broj uspešno ostvarenih zajedničkih akcija

3. Broj učesnika obuhvaćenih zajedničkim akcijama

4. Planovi lokalnih samouprava sadrže aktivnosti i opredeljena sredstva za borbu protiv trgovine ljudima

Kontinuirano do kraja 2018.

godine

Analizirati rad formiranih lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima i preporuke za unapređenje rada

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova 102.000 RSD za 2017. godinu

136.000 RSD za 2018. godinu

Zajedničke preventivne aktivnosti

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova

Troškovi obilazaka i putovanja prikazani u prethodnoj aktivnosti

Preventivne kapmanje

52.000 RSD za 2017. godinu

52.000 RSDza 2018. godinu

Godišnji sastanak mreže lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Nizak prioritet u planiranju rada

Unapređenje partnerstva na nacionalnom nivou

1. Izmeniti i dopuniti Sporazum o saradnji sa smernicama za postupanje2. Izraditi i usvojiti sektorske akcione planove partnera Strategije u skladu sa potrebama 3. Definisati i usvojiti model saradnje sa civilnim društvom4. Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima5. Definisati i usvojiti model saradnje sa medijima

6. Definisati i usvojiti model saradnje sa akademskim institucijama

7. Definisati i usvojiti model saradnje sa socijalnim preduzećima

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri 2. Partneri Strategije u skladu sa potrebama3. Savet i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i partneri4. Savet i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri5. Savet i Ministarstvo kulture i informisanja i partneri

6. Savet i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

7. Savet i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

1. Sporazum o saradnji se primenjuje

2. Razmena informacija o trgovini ljudima je deo Protokola o razmeni informacija između službi uključenih u sistem integrisanog upravljanja granicom3. Usvojeni sektorski akcioni planovi

4. Definisan i usvojen model saradnje sa civilnim društvom 5. Uspostavljena saradnja sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima po usvojenom modelu 6. Uspostavljena saradnja sa medijima po usvojenom modelu

7. Uspostavljena saradnja sa akademskim institucijama po usvojenom modelu

8. Uspostavljena saradnja sa socijalnim preduzećima po usvojenom modelu

Drugi kvartal 2018. godine

Izmeniti i dopuniti Sporazum o saradnji sa smernicama za postupanjeNema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Izraditi i usvojiti sektorske akcione planove partnera Strategije u skladu sa potrebama

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Definisati i usvojiti model saradnje sa civilnim društvom

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Definisati i usvojiti model saradnje sa medijima Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Definisati i usvojiti model saradnje sa akademskim institucijama

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Definisati i usvojiti model saradnje sa socijalnim preduzećima

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Nizak prioritet u planiranju rada;

različite politike u odgovoru na problem;

slaba motivisanost; sanzacionalistički pristup problemu

Unapređenje partnerstva na međunarodnom nivou

1. Inicirati zaključivanja sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava2. Inicirati, pripremiti i sprovoditi zajedničke projekte i akcijepolicije i ostalih partnera Strategije 3. Aktivno učestvovati na međunarodnim forumima i sastancima 4. Aktivno predstavljati međunarodnoj javnosti aktivnosti na implementaciji Strategije i Akcionog plana

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri 3.Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri 4. Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri

1. Broj zaključenih sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava

2. Broj realizovanih zajedničkih projekata i akcija 3. Broj razmenjenih informacija preko zajedničkih kontakt centara

4. Broj predstavnika5. Broj učešća na međunarodnim forumima i sastancima6. Veća informisanost međunarodne javnosti o aktivnostima Republike Srbije u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava

Kontinuirano do kraja 2018. godine

Inicirati zaključivanja sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Inicirati, pripremiti i sprovoditi zajedničke projekte i akcije policije i ostalih partnera Strategije

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova

100.000 RSD za 2017. godinu

100.000 RSD za 2018. godinu

Aktivno učestvovati na međunarodnim forumima i sastancima

Nema troškova

Troškove prevoza, ishrane, smeštaja i dnevnica snosi organizator foruma (OEBS, IOM, UNODC,ICMPD)

Aktivno predstavljati međunarodnoj javnosti aktivnosti na implementaciji Strategije i Akcionog plana

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova62.200 RSD za 2017. godinu

62.200 RSD za 2018. godinu

Nizak prioritet u planiranju rada;

Različite politike u odgvoru na problem;Nedovoljno razvijenikapaciteti za pisanjei realizacijuprojekata;

Nedostatak kapaciteta za prevođenje saopštenja i informacija

Cilj 2: Unapređena prevencija i smanjen uticaj uzroka trgovine ljudimau skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji

AKTIVNOSTI

ZADACI

ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI

POKAZATELJI

AKTIVNOSTI

ROKOVI

AKTIVNOSTI

RESURSI

RIZICI

Realizacija preventivnih programa na osnovu analize uticaja (impakt analize)

1. Analizirati uticaj dosadašnjih programa i istraživanje najbolje prakse, metoda i strategija sa preporukama2. Kreirati i sprovoditi programe obuka namenjenih državnim službenicima koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u policiji, socijali, pravosuđu, zdravstvu, prosveti i zaposlenihu Centrima za azil

3. Kreirati i sprovoditi programe osnaživanja posebno ranjivih grupa4. Kreirati i sprovoditi programe ekonomskog osnaživanja 5. Podizati svest o odgovornosti i značaju uloge medija i organizacija civilnog društva u prepoznavanju tražnje kao jednog od osnovnih uzroka trgovine ljudima6. Uspostaviti Nacionalne telefonske linije za prevenciju trgovine ljudima

7. Kreirati i sprovoditi programe obuka za nosioce pravosudnih funkcija koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima

1. Nacionalni koordinator i Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri 2. Resorna ministarstva u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 4. Ministarstvo finansija, Nacionalni koorinator i partneri 5. Nacionalni koordinator i Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri6. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

7. Pravosudna akademija

1. Izrađena analiza uticaja sa preporukama2. Broj sprovedenih programa obuka

3. Obuke službi uključenih u sistem integrisanog upravljanja granicom obuhvataju sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima3. Broj uspešno obučenih službenika4. Obučeni službenici uspešnije obavljaju svoje poslove5. Broj realizovanih programa osnaženja pripadnika ranjivih grupa

6. Izmenjene odredbe zakona koje omogućavaju finansijske olakšice za one privredne subjekte koji doniraju ili podržavaju programe ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima7. Broj mera čiji je rezultat smanjenje potražnje za svim oblicima trgovine ljudima8. Uspostavljena i dostupna telefonska linija za prevenciju trgovine ljudima

9. Broj sprovedenih obuka za nosioce pravosudnih funkcija

Kontinuirano do kraja 2018. godine

Analizirati uticaj dosadašnjih programa i istraživanje najbolje prakse, metoda i strategija sa preporukama

Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kreirati i sprovoditi programe obuka namenjenih državnim službenicima koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u policiji, socijali, pravosuđu, zdravstvu, prosveti i zaposlenihu Centrima za azil

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova

79.300 RSD za 2017. godinu

79.300 RSD za 2018. godinu

BudžetMinistarstvo pravde

124.400 RSD za 2017. godinu

124.400 RSD za 2018. godinu

BudžetMinistarstvo zdravlja

124.400 RSD za 2017. godinu

124.400 RSD za 2018. godinu

BudžetMZRZBSP

124.400 RSD za 2017. godinu

124.400 RSD za 2018. godinu

Kreirati i sprovoditi programe osnaživanja posebno ranjivih grupa

Nema troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kreirati i sprovoditi programe ekonomskog osnaživanjatroškovi trenutno nepoznati, ukupni troškovi zavise od broja lica koja će biti prepoznata i identifikovana kao lica kojima je potrebna ova vrsta pomoći

Podizati svest o odgovornosti i značaju uloge medija i organizacija civilnog društva u prepoznavanju tražnje kao jednog od osnovnih uzroka trgovine ljudima

Nema troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Uspostaviti Nacionalne telefonske linije za prevenciju trgovine ljudimaSOS linijeiz sredstava donatora

Kreirati i sprovoditi programe obuka za nosioce pravosudnih funkcija koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima

BudžetPravosudna akademija

397.000 RSD za 2018. godinu

Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju preventivnih programa; preopterećenost zaposlenih

Podizanje svesti javnosti putem podrške proizvodnji medijskih sadržaja

1.Podrška medijima koji proizvode medijske sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima

2.Evaluacija uticaja podržanih projekata pod tačkom 1.

3.Omogućavati ravnomernu dostupnost medijskih sadržaja pod tačkom 1. na teritoriji Republike Srbije

1. Nacionalni koordinator i Ministarstvo kulture i informisanja i partneri2. Ministarstvo kulture i informisanja i partneri3. Ministarstvo kulture i informisanja i partneri

1.Broj podržanih projekata

2.Rezultati evaluacije medijskih sadržaja i

3.Procena dostupnosti medijskih sadržaja na teritoriji Republike Srbije

Kontinuirano do kraja 2018.

godine

Podrška medijima koji proizvode medijske sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

BudžetMinistarstvo kulture i informisanja

1.234.000RSD

za 2017. godinu

1.234.000RSD za 2018. godinu

Evaluacija uticaja podržanih projekata pod tačkom 1.

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Omogućavati ravnomernu dostupnost medijskih sadržaja pod tačkom 1. na teritoriji Republike Srbije

S obzirom na važnost i osetljivost teme, dogovori i pregovori sa medijskim kućama o distribuciji sadržaja bez naknade

Nedostatak finansijskih sredstava;

nizak prioritet

Razvijanje sistema ranog upozoravanja na rizike od trgovine ljudima, a posebno ženama i decom

1. Formirati Radnu grupu i definisati njene zadatke 2. Kreirati matrice za prepoznavanje ranih rizika, uključujući i ranjive kategorije migranata (iregularne migrante, tražioce azila, maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja i žrtve trgovine ljudima)

1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

1. Formirana Radna grupa 2. Kreirana matrica3. Broj prepoznatih ranih rizika4. Procenat smanjenja nastupanja ranih rizika, po ranjivim kategorijama

5. Kreirani upitnici za mešovite timove za profilisanje ranjivih kategorija migranata u mešovitim migracijama

6. Broj profilisanih, broj informisanih migranata koji su ranjivi od trgovine ljudima

7. Broj identifikovanih migranata žrtava trgovine ljudima

Drugi kvartal 2017. godine

Formirati Radnu grupu i definisati njene zadatke

Nema troškova

Kreirati matrice za prepoznavanje ranih rizika, uključujući i ranjive kategorije migranata (iregularne migrante, tražioce azila, maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja i žrtve trgovine ljudima)-

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Preoptereće

nost članova Radne grupe

Cilj 3: Unapređen proaktivan sistem otkrivanja slučajeva trgovine ljudima, efikasno procesuiranje fizičkih i pravnih lica i pravna zaštita žrtava trgovine ljudima

AKTIVNOSTI

ZADACI

ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

ROKOVI AKTIVNOSTI

RESURSI

RIZICI

Prilagođavanje postojećih mehanizama saradnje nadležnih organa i uspostavljanje novih u skladu sa proaktivnim pristupom

1. Formirati interresornu radnu grupu2. Izraditi Funkcionalnu analizu postojećih mehanizama saradnje sa preporukama3. Implementirati preporuke u skladu sa rezultatima analize 4. Uspostaviti organizacioni model multisektorskog sistema prikupljanja i analize podataka

1. Savet 2. Interresorna radna grupa i partneri

1. Formirana radna grupa 2.Izrađena analiza postojećih mehanizama saradnje3. Unapređena organizaciona struktura prilagođena proaktivnom sistemu otkrivanja slučajeva trgovine ljudima i saradnja u skladu sa rezultatima analize4. Izrađen model

Kontinuirano do kraja 2018.

Formirati interresornu radnu grupu

Nema troškova

Izraditi Funkcionalnu analizu postojećih mehanizama saradnje sa preporukama

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Implementirati preporuke u skladu sa rezultatima analizetroškovi će biti poznati nakon sprovedene analize

Uspostaviti organizacioni model multisektorskog sistema prikupljanja i analize podataka TAEIKS 4.500 evra za 2018. godinu

Nedostatak finansijskih sredstava; preopterećenost članova interesornih radnih grupa

Unapređenje kapaciteta za jačanje kompentencija partnera

1. Analizirati potrebu za jačanjem kompentencija 2. Pripremiti Program obuke za jačanje kompentencija 3. Realizovati obuke

1, 2, 3. Pravosudna akademija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri

1. Izrađena analiza2. Predstavljeni rezultati analize3. Broj pripremljenih programa i obuka4. Broj realizovanih obuka5. Broj i struktura polaznika6. Broj i rezultati evaluacija obuke

Kontinuirano do kraja 2018. godine

Analiziarti potrebu za jačanjem kompentencija

TAEIKS 4.500 evra za 2018. godinu

Pripremiti Program obuke za jačanje kompentencija

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Realizovati obukeBudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova

79.300 RSD za 2017. godinu

79.300RSD za 2018. godinu

BudžetRepubličko javno tužilaštvo

87.080 RSD za 2018. godinu

BudžetMZRZBSP

37.320 RSD za 2017. godinu

37.320 RSD za 2018. godinu

Nedostatak finansijskih sredstava

Stvaranje uslova za uspostavljanje novih i primenu postojećih mehanizama pravne zaštite žrtava

1. Formirati interresornu radnu grupu2. Kreirati model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima3. Kreirati mehanizme za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka4. Predstavljati i zagovarati primenu modela za obeštećenje, i mehanizama za pomoć i podršku žrtvama

1. Savet 2. Interresorna radna grupa i partneri 3. Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri u saradnji sa partnerima4. Interresorna radna grupa i partneri

1. Izrađen model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima, usklađen sa nacionalnom strategijom kojom se uređuje unapređenje prava oštećenih (žrtava) i svedoka krivičnih delaizrada i primena predviđena Akcionim planom za Poglavlje 23 (mera 3.7.1.20)2. Izrađen model za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka3. Broj javnih rasprava (okrugli stolovi, radionice, ekspertske analize…)

Kontinuirano do kraja 2018. godine

Formirati interresornu radnu grupu

Nema troškova

Kreirati model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima

TAEIKS 4.500 evra za 2018. godinu

Kreirati mehanizme za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka-

TAEIKS 4.500 evra za 2018. godinu

Predstavljati i zagovarati primenu modela za obeštećenje, i mehanizama za pomoć i podršku žrtvamaaktinvost

Budžet Ministarstvo pravde

62.200 RSD za 2018. godinu

BudžetRepubličko javno tužilaštvo

87.080 RSD za 2018. godinu

Nedostatak finansijskog sredstava

Cilj 4: Unapređen sistem identifikacije, zaštite, pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima kroz dugoročne i održive programe socijalnog uključivanja

AKTIVNOSTI

ZADACI

ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI

POKAZATELJI

AKTIVNOSTI

ROKOVI AKTIVNOSTI

RESURSI

RIZICI

Podizanje kapaciteta Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima

1. Obezbeđivati materijalnotehničke uslove za rad Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima 2. Unapređivati kompetencije zaposlenih3. Stvarati institucionalni okvirsaradnje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima sa drugima akterima

1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

1. Obezbeđeni materijalnotehnički uslovi2. Periodične evaluacije rada zaposlenih 3. Unapređenje kvaliteta zaštite korisnika4. Broj zaključenih sporazuma i usvojenih procedura

Kontinuirano do kraja 2018.

godine

Unapređivati kompetencije zaposlenih

MZRZBSP

TAIEKS 2.900 evra za 2018. godinu

TAIEKS 2.900 evra ua 2018. godinu – potrebna aplikacija

Stvarati institucionalni okvirsaradnje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima sa drugima akterima

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Nedovoljna finansijska sredstva

Unapređenje sistema identifikacije i upućivanja žrtava trgovine ljudima

1. Sprovoditi liste pokazatelja na nacionalnom nivou2. Kreirati procedure za identifikaciju i upućivanje koje se odnose na bezbednost žrtve u procesima koji se odvijaju u sistemu socijalne zaštite

1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri

1. Utvrđeni pokazatelji se primenjuju u praksi na nacionalnom nivou2. Povećana bezbednost žrtve u procesu identifikacije i upućivanja3. Broj pozitivnih ocena od strane žrtava

4. Broj identifikovanih žrtava iz kategorije ranjivih migranata (iregularni migranti, deca bez pratnje, tražioci azila, žrtva trgovine ljudima).

Kontinuirano do kraja 2018.

godine

Sprovoditi liste pokazatelja na nacionalnom nivou

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kreirati procedure za identifikaciju i upućivanje koje se odnose na bezbednost žrtve u procesima koji se odvijaju u sistemu socijalne zaštite

TAIEKS (kraj 2017. godine) 4.500 evra – potreba aplikacija

TAIEKS – 4.500 evra za 2018. godinu –potrebna aplikacija

Preopterećenost zaposlenih

Unapređenje sistema zaštite, pomoći i podrške i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima

1. Izraditi i doneti podzakonske akte kojima se propisuju standardi pružanja usluga u oblasti socijalne i porodične zaštite2. Izraditi i doneti podzakonske akte za pružanje pravovremene, adekvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite žrtvama trgovine ljudima3. Izraditi Vodič za primenu standarda usluga u socijalnoj zaštiti 4. Razvijati socijalne usluge i programe namenjene žrtvama trgovine ljudima i njihovo uključivanje u sistem socijalne zaštite5. Obezbeđivati podršku programima dugoročnog i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima

1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 2. Ministarstvo zdravlja i partneri 3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 4. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 5. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

1. Usvojeni podzakonski akti2. Usvojen Vodič3. Kreirane i integrisane socijalne usluge u sistem socijalne zaštite4. Broj realizovanih programa5. Stepen realizacije programa

Kontinuirano do kraja 2018. godine

Izraditi i doneti podzakonske akte kojima se propisuju standardi pružanja usluga u oblasti socijalne i porodične zaštite

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

TAIEKS 2.250 (druga polovina 2017. godine) –

Izraditi i doneti podzakonske akte za pružanje pravovremene, adekvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite žrtvama trgovine ljudima

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

TAIEKS 2.250 (druga polovina 2017. godine) –

Izraditi Vodič za primenu standarda usluga u socijalnoj zaštiti

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Isti ekspert kao pod tačkom broj 1

Razvijati socijalne usluge i programe namenjene žrtvama trgovine ljudima i njihovo uključivanje u sistem socijalne zaštite

TAIEKS 9.000 EUR

Obezbeđivati podršku programima dugoročnog i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Stepen prioriteta; donošenje dokumenata bez specifičnih standarda za žrtve trgovine ljudima; nedostajuća finansijska sredstva

Cilj 5: Deca su zaštićena od trgovine ljudima i njenih posledica posebnim participativnim programima koji se sprovode u njihovom najboljem interesu

AKTIVNOSTI

ZADACI

ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI

POKAZATELJI

AKTIVNOSTI

ROKOVI AKTIVNOSTI

RESURSI

RIZICI

Unapređivanje prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

1. Kreirati održivi sistem prikupljanja podataka i praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji2. Kreirati i sprovoditi participativne preventivne programe namenjene deci, a naročito deci iz ugroženih društvenih grupa koje su u posebnom riziku na osnovu analize uticaja (impakt analize) 3. Kreirati programe za decu u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju koji naglašavaju neprihvatljivost diskriminacije polova i njene posledice, važnost ravnopravnosti polova i dostojanstva i integritet svakog čoveka4. Istraživati i pratiti nove globalne i nacionalne trendove u cilju razvijanja posebnih mera prevencije i suzbijanja rizika od trgovine decom u vezi sa dobrovoljnim ili prisilnim migracijama dece, najgorim oblicima dečijeg rada, rizicima koji proizilaze iz zloupotrebe komunikacionih i informacionih tehnologija za pornografiju i prostituciju

5. Unapređivati nastavne sadržaje u visokoškolskim institucijama na kojima se školuju stručnjaci koji rade sa decom, žrtvama trgoviie ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i sa decom iz ugroženih društvenih grupa

6. Jačati kompentencije stručnjaka koji rade sa decom žrtvama trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji iz obrazovnovaspitnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora za sprovođenje programa prevencije, zaštite i reintegracije dece, žrtava trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

7. Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje u oblasti prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri 2. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri 3. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri 4. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri

5. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri

6. Nacionalni koordinator i partneri

7. Savet, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri

8. Republičko javno tužilaštvo

1. Uspostavljen rodno osetljiv sistem praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji2. Broj realizovanih, participativnih i prilagođenih preventivnih programa i aktivnosti 3. Broja dečaka i devojčica obuhvaćenih programima za decu 4. Broj i sadržaj programa za decu 5. Broj učesnika obuhvaćenih programima i aktivnostima 6. Sadržaji koji destimulišu potražnju korisnika svih oblika trgovine ljudima, uključeni u školske programe

7. Sadržaji koji jačaju rezilijentnost dece

8. Broj objavljenih naučnih istraživanja u referentnim naučnim serijskim i monografskim publikacijama

9. Broj obučenih stručnjaka obuhvaćenih programima prevencije

10. Broj sajtova koji su blokirani zbog štetnih sadržaja koji su u vezi sa trgovinom decom i iskorišćavanjem u prostituciji i pornografiji

11. Broj društveno odgovornih kompanija koje su se pridružile aktivnostima protiv trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

12. Broj potpisanih kodeksa o ponašanju kojima se zabranjuje trgovina decom, dečiji rad i iskorišćavanje u prostituciji i pornografiji

Kontinuiranodo kraja 2018. godine

Kreirati održivi sistem prikupljanja podataka i praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji

Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kreirati i sprovoditi participativne preventivne programe namenjene deci, a naročito deci iz ugroženih društvenih grupa koje su u posebnom riziku na osnovu analize uticaja (impakt analize)

TAIEKS 4.500 EVRA

Kreirati programe za decu u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju koji naglašavaju neprihvatljivost diskriminacije polova i njene posledice, važnost ravnopravnosti polova i dostojanstva i integritet svakog čoveka

TAIEKS 4.500 EVRA

Istraživati i pratiti nove globalne i nacionalne trendove u cilju razvijanja posebnih mera prevencije i suzbijanja rizika od trgovine decom u vezi sa dobrovoljnim ili prisilnim migracijama dece, najgorim oblicima dečijeg rada, rizicima koji proizilaze iz zloupotrebe komunikacionih i informacionih tehnologija za pornografiju i prostitucijuprojekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih DržavaAngažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada

Unapređivati nastavne sadržaje u visokoškolskim institucijama na kojima se školuju stručnjaci koji rade sa decom, žrtvama trgoviie ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i sa decom iz ugroženih društvenih grupa

projekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih DržavaAngažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada

Jačati kompentencije stručnjaka koji rade sa decom žrtvama trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji iz obrazovnovaspitnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora za sprovođenje programa prevencije, zaštite i reintegracije dece, žrtava trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslova

79.300 RSD za 2017. godinu

79.300 RSD za 2018. godinu

BudžetMinistarstvo zdravlja

87.080 RSD za 2017.godinu

87.080 RS za 2018. godinu

BudžetMZRZBSP

87.080 RSD za 2017.godinu

87.080 RS za 2018. godinu

Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje u oblasti prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

projekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih DržavaAngažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada

Nedostatak finasijskih sredstava;

niska motivisanost

Otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i pružanje pravne pomoći u krivičnom i drugim postupcima

1. Prilagoditi postojeće mehanizme saradnje nadležnih organa i uspostaviti nove u skladu sa proaktivnim pristupom 2. Unaprediti kapacitete nadležnih organa za otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji3. Olakšati položaj deteta žrtve/oštećenog u toku postupka

1. Interresorna radna grupa i partneri2. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

4. Ministarstvo pravde

5. Pravosudna akademija

1. Izrađena analiza2. Uspostavljen mehanizam saradnje3. Broj interresornih radnih grupa, broj održanih sastanaka4. Unapređena praksa5. Broj pripremljenih seminara i obuka6. Broj realizovanih seminara i obuka7. Broj i struktura polaznika8. Broj i rezultati evaluacije obuke9. Stepen uvećanja efikasnosti rada državnih organa10. Stepen opremljenosti11. Broj obeštećenih žrtava12. Broj slučajeva u kojima su korišćene tehnike ispitivanja13. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć osobe od poverenja14. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć porodici žrtve15. Izmenjen Krivični zakonik

Kontinuiranodokraja 2018. godine

Napomena:

Svi zadaci u okviru aktivnosti već su obuhvaćeni sredstvima u cilju 3.

Nedostatak finansijskih sredstava; preopterećenostzaposlenih

Identifikacija, zaštita i integracija dece žrtava trgovine ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji

1. Utvrditi pokazatelje za identifikaciju dece žrtava2. Podizati kapacitete za urgentno zbrinjavanje dece kao i programe specijalizovanog hraniteljstva za decu žrtve 3. Izraditi uputstva za postupanje stručnjaka organa starateljstva u organizovanju zaštite dece uključene u život i/ili rad na ulici 4. Kreirati i sprovoditi specifične participativne programe za zaštitu i održivo socijalno uključivanje dece žrtava

5. Definisati i usvojiti minimalne standarde bezbednosti dece žrtava 6. Unaprediti saradnju među institucijama u prevenciji, zaštiti i integraciji dece žrtava

7. Unaprediti efikasnosti razvoj novih službi i usluga za zaštitu dece žrtava

1,2,3,4,5,6,7. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri

1. Utvrđeni pokazatelji se primenjuju u praksi na nacionalnom nivou2. Broj urgentno zbrinutih dečaka i devojčica3. Usvojeno Uputstvo4. Broj kreiranih specifičnih programa5. Broj sprovedenih specifičnih programa6. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć porodici deteta žrtve7. Povećana bezbednost deteta žrtve u procesu identifikacije i upućivanja8. Broj pozitivnih ocena od strane dece žrtava 9. Usvojen Protokol o postupanju i saradnji organa starateljstva i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima u pomoći i programima integracije dece žrtava

Kontinuiranodokraja 2018. godine

Utvrditi pokazatelje za identifikaciju dece žrtava

Troškovi obuhvaćeni kroz celokupne troškove ovog ciljacilj broj 5

Podizati kapacitete za urgentno zbrinjavanje dece kao i programe specijalizovanog hraniteljstva za decu žrtve

BudžetMZRZBSP

150.000 RSD za 2017. godinu

150.000 RSD za 2018. godinu

TAIEKS 2.900 evraTAIEKS 2.900 evra

TAIEKS 2.900 evra

Definisati i usvojiti minimalne standarde bezbednosti dece žrtava 6. Unaprediti saradnju među institucijama u prevenciji, zaštiti i integraciji dece žrtava

TAIEKS 4.500 evra

Opterećenost zaposlenih, neprepoznavanje novih trendova, nedovoljno razvijeni kapaciteti za projektno delovanje, odsustvo timskog rada

Ostavite komentar