Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Prilog 1.

RASPORED PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA PLANIRANIH FINANSIJSKIM PLANOM FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2015. GODINU PO SUBANALITIČKIM KONTIMA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE I IZVORIMA FINANSIRANjA NAKON IZMENE I DOPUNE PLANA

1. Prihodi i primanja

Ekonomska klasifi-kacija O p i s I z v o r i f i n a n s i r a nj a S v e g a 03 – Socijalni doprinosi – doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika 04 – Sopstveni prihodi korisnika javnih sredstava – organizacija za obavezno socijalno osiguranje 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti – od Ministarstva odbrane za NTS KVP bez stana 09 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda 13 – Neraspo-ređeni višak prihoda iz ranijih godina raspoređen Finansijskim planom Fonda Iznosi su u hiljadama dinara 1 2 3 4 5 6 7

2. Rashodi i izdaci

Ekonomska klasifi-kacija O p i s I z v o r i f i n a n s i r a nj a S v e g a 03 – Socijal-ni doprinosi – doprinos za zdravstveno osiguranje v/o 04 – Sopstveni prihodi kori-snika javnih sredstava 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti – od Ministarstva odbrane za NTS KVP bez stana 09 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda 13 – Neraspo-ređeni višak prihoda iz ranijih godina raspoređen Odlukom Upravnog odbora Fonda Iznosi su u hiljadama dinara 1 2 3 4 5 6 7

3. Rekapitulacija planiranih prihoda i primanja, planiranih rashoda i izdataka i viška prihoda i primanja za 2015. godinu po izvorima finansiranja i u ukupnom iznosu:

Ukupno planirani prihodi i primanja 3.976.472 298.831 468.252 23.000 2.403.287 7.169.842 Ukupno planirani rashodi i izdaci 3.976.472 298.831 468.252 23.000 2.403.287 7.169.842 Ukupno planirani višak prihodi i primanja 0 0 0 0 0 0

Ostavite komentar