Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14 i 68/2015 – dr. zakon) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budzetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili smanjenja prihoda, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana (u daljem tekstu: rebalans), smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

Sadržaj Odluke o izmenama Finansijskog plana za 2015. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, …, 63/2015).

2. Razlozi za donošenje

U pripremi rebalansa Finansijskog plana za 2015. godinu, pošlo se od sledećih potreba:

– potrebna dodatna sredstva za isplatu penzija

Do kraja 2015. godine, očekuje se dodatni priliv novih penzionera zbog programa racionalizacije u javnom sektoru, kao i priliv novih penzionera zbog povezivanja staža bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije koji nisu mogli da ostvare pravo na penziju zbog neuplaćenih doprinosa, po Zaključku Vlade RS broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine.

Dodatna sredstva potrebna su i za isplatu novembarske penzije profesinalnih vojnih lica u iznosu utvrđenom primenom Zaključka Vlade RS Broj: 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine, kojim će se korisnicima vojnih penzija na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu („Službeni vojni list“, broj 13/2008), primeniti procenat usklađivanja od 6,57%, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%;

– potrebna dodatna sredstva za isplatu razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika

Državna revizorska institucija je, u postupku revizije Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu i kontrole pravilnosti poslovanja, ocenila nepravilnom isplatu pogrebnih troškova za preminule korisnike penzija u periodu od 01.01.2008. do 30.09.2013. godine. U ovom periodu licima koja su snosila troškove sahrane preminulih korisnika penzije naknada je utvrđivana u visini 1,5 prosečne penzije određene kategorije penzionera, a ne 1,5 prosečne penzije isplaćene na nivou Fonda. Na taj način, kod kategorije poljoprivrednika isplaćivan je manji iznos naknade pogrebnih troškova od onog koji bi bio utvrđen na bazi prosečne penzije na nivou Fonda.

Rebalansom Finansijskog plana obezbedila bi se isplata dela dugovanja kako korisnicima koji su pokrenuli sudske postupke za naplatu razlike, tako i korisnicima koji su se, po pozivu Fonda, opredelili za naplatu razlike u upravnom postupku ili po osnovu ugovora o vansudskom poravnanju.

potrebna dodatna sredstva na ime prinudnih naplata sa računa Fonda

Do 31. oktobra 2015. godine sa računa Fonda prinudnim putem naplaćeno je preko 1,16 milijardi dinara (Finansijskim planom bio je obezbeđen iznos od 507,0 miliona dinara). Broj izvršenih prinudnih naplata po sudskim rešenjima (8.377 rešenja do 30.10.2015. godine), u 2015. godini je značajno porastao: po sudskim sporovima vojnih osiguranika u vezi duga koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 01. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine i primene vanrednog usklađivanja penzija od 1. januara 2008. godine, kao i sporova za isplatu razlike naknade pogrebnih troškova kategorije poljoprivrednika.

Kako se, sagledavajući ostvarenje prihoda u periodu januar – oktobar 2015. godine, očekuju viši prihodi od doprinosa u odnosu na planirane, za finansiranje ovih dodatnih rashoda neće biti potrebna dodatna sredstva iz budzeta Republike.

3. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Po članu 79. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 101/2010), od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond je preuzeo imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.09.2015. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.141 radnika, od čega 1.395 (44,41%) zaposlenih ima visoku, 500 (15,92%) zaposlenih ima višu, 1.144 (36,42%) zaposlenih ima srednju i 102 (3,25%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 389 radnika na određeno vreme (80 radi zamene, 299 zbog povećanog obima posla i 10 pripravnika tržišta rada).

4. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. godinu

4.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2015. godini rebalansom su planirani u nepromenjenom iznosu od 579,60 milijardi dinara.

700000 – TEKUĆI PRIHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 579,53 milijarde dinara i čine 99,99% ukupnih prihoda i primanja, a viši su za 0,04% u odnosu na prvobitni Finansijski plan za 2015. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 349,47 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 320,07 milijardi,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 26,10 milijardi dinara

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 3,30 milijardi dinara.

Planirani prihodi od doprinosa viši su za 0,14%, odnosno za 486,61 milion dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 60,29% planiranih rashoda i izdataka u 2015. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od ostvarenih prihoda u periodu januar – oktobar 2015. godine.

Kod planiranja prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih iz ostvarenih prihoda isključena su sredstva preneta Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/2011) i doprinosi koji se transferišu iz budzeta Republike ostvareni realizacijom Zaključka Vlade Republike Srbije br. 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine (privredni subjekti u stečaju). Sprovođenje Uredbe i Zaključka finansirano je iz sredstava tekućih transfernih prihoda za pokriće penzija – dotacija iz budzeta Republike. Zbog boljeg sagledavanja ostvarenih redovnih prihoda od doprinosa, kao i izbegavanja dvostrukog iskazivanja, u planirani iznos prihoda od doprinosa nisu uključeni transferisani iznosi po pomenutoj Uredbi i Zaključku, nego su sadržani u planiranom iznosu na poziciji transfera Ministarstva finansija. U okviru planiranih prihoda od doprinosa ove kategorije osiguranika planiran je i iznos od 6,23 milijardi dinara, na ime povezivanja staža zaposlenima u preduzećima koja će biti predmet privatizacije u 2015. godini.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika samostalnih delatnosti sadržan je i iznos od 280,00 miliona dinara koje iz budzeta Republike Srbije transferiše Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na ime doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika (Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i verske službenike, „Službeni glasnik RS”, broj 46/2012).

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14,68/2014 – dr.zakon i 5/2015), uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 220,02 milijarde dinara sa učešćem od 37,96% u ukupnim prihodima i primanjima.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u nepromenjenom iznosu od 194,22 milijarde dinara:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih sredstva u iznosu od 178,42 milijarde dinara. U okviru planiranih transfera sadržana su i sredstva transferisana u periodu januar – oktobar 2015. godine: po osnovu Uredbe o podsticanju zapošljavanja, po Zaključku Vlade RS broj: 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine koji se odnosi na regulisanje obaveza pojedinih subjekata privatizacije sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom – u stečaju, a koja su evidentirana na poziciji socijalnih doprinosa, kao i sredstva namenjena realizaciji Zaključka Vlade Republike Srbije br. 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine, kojim se iz sredstava budzeta Republike Srbije uplaćuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije (koji zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu da ostvare pravo na penziju), stečajnim dužnicima i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 15,80 milijardi dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima: SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika, solidarni staž poljoprivrednih osiguranika, po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014) i po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike;

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Planirani su u nepromenjenom iznosu od 25,80 milijardi dinara:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 12,72 milijarde dinara,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 380,00 miliona dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 12,70 milijardi dinara.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 338,00 miliona dinara, odnosno za 40,50 miliona dinara manje od prvobitno planiranih, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – oktobar tekuće godine. Čine ih prihodi od kamata, dividende, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,06%.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODArebalansom su smanjene za 240,00 miliona dinara i iznose 500,00 miliona dinara po osnovu preplata penzija, odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja i drugo. Učestvuju sa 0,09% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU rebalansom su planirani u iznosu od 9,20 milijardi dinara i učestvuju sa 1,59% u ukupnim prihodima i primanjima. Planirani iznos transfera usaglašen je sa izmenama finansijskih planova Nacionalne služba za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Sredstva u iznosu od 5,20 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321), planirana su za 429,11 miliona dinara manje u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 1,99 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322), planirana su za 29,44 miliona dinara više u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 181,29 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323) planirana je u nepromenjenom iznosu.

Na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u visini od 5,10 miliona dinara, manje za 2,10 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 554,83 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341), planirana su za 80,91 milion dinara više u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 1,27 milijardi dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342) planirana su za 323,65 miliona dinara više u odnosu na prvobitno planirana.

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE rebalansom su smanjeni za 12,10 miliona dinara i iznose 25,10 miliona dinara. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 25,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretnih stvari koja su smanjena i iznose 100,00 hiljada dinara (Ko812000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE smanjena su rebalansom za 196,80 miliona dinara i iznose 48,00 miliona dinara, sa učešćem od 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda. Odnose se na primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (po ranije realizovanim Zaključcima Vlade RS) u iznosu od 1,00 milion dinara (Ko921500), otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko921600) i na primanja od prodaje domaćih akcija na osnovu člana 17. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14 i 46/2015), planirana u skladu sa ostvarenjem, u iznosu od 7,00 miliona dinara (Ko921900).

4.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2015. godinu rebalansom su planirani u nepromenjenom iznosu od 579,60 milijarde dinara.

400000 – TEKUĆI RASHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 572,87 milijardi dinara i čine 98,84% ukupnih rashoda i izdataka, a viši su za 0,66% u odnosu na Finansijski plan za 2015. godinu, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 3,63 milijardi dinara, a učestvuju sa 0,63% u ukupnim rashodima i izdacima. Rashodi za zaposlene viši su od prvobitno planiranih za 30,00 miliona dinara zbog planiranih otpremnina zaposlenima sa kojima će se raskinuti radni odnos do 31. decembra 2015. godine, u procesu racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru (dopisom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja utvrđen broj od 3.069 zaposlenih na neodređeno vreme).

Plate zaposlenih planirane su u nepromenjenom iznosu od 2,85 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 509,00 miliona dinara (Ko412000).

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i drugo, planirane su u nepromenjenom iznosu od 16,20 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), pomoći zaposlenima, rebalansom su planirana iznosu od 106,30 miliona dinara. Na ovoj poziciji planirana su dodatna sredstva u iznosu od 30,00 miliona za otpremnine zaposlenima sa kojima će se raskinuti radni odnos do 31. decembra 2015. godine, u procesu racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru.

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza na posao i sa posla planirana je u iznosu od 114,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), rebalansom su planirani u iznosu od 37,50 miliona dinara na ime isplate jubilarnih nagrada za navršen staž u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – rebalansom su planirana u iznosu od 2,24 milijarde dinara sa učešćem od 0,39% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planiran je nepromenjen iznos od 590,61 milion dinara.

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u nepromenjenom iznosu od 65,33 miliona dinara (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekarskih komisija (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema. Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava – 35 filijala na teritoriji Republike sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Rashodi za usluge po ugovoru (Ko423000), obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge i iznose 1,19 milijardi dinara. (od prvobitno planiranog iznosa, 360,00 hiljada dinara prebačeno je sa ove grupe rashoda na izdatke u okviru pozicije 511000).

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 23,00 miliona dinara, (Ko424000). Najveći rashod odnosi se na usluge organizacija registrovanih za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13).

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u iznosu od 190,34 miliona dinara (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u iznosu od 180,50 miliona dinara (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – rebalansom je povećan prvobitno planirani iznos za 26,00 miliona dinara i iznosi 56,00 miliona dinara. Dodatna sredstva u manjoj meri odnose se na negativne kursne razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu, a veći deo predviđen je za isplatu kamata na dve rate duga na ime razlike pogrebnih troškova procenjenog broja korisnika koji će se opredeliti za potpisivanje ugovora o vansudskom poravnanju – ugovorom je predviđena isplata osnovnog duga sa kamatom obračunatom po referentnoj kamatnoj stopi NBS, u četiri jednake mesečne rate (Ko444000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 6,8 miliona dinara što je za 2,20 miliona manje u odnosu na prvobitni plan.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – rebalansom su povećana za 2,36 milijardi dinara i iznose 565,16 milijardi dinara, sa učešćem od 97,51% u ukupnim rashodima i izdacima.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2015. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2015. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika poljoprivrednika, za decembar 2014. godine i jedanaest meseci 2015. godine, a za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2015. godine.

2) isplata penzija prema Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014). Korisnicima čija je visina penzija veća od 25,00 hiljada dinara, a manja od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25,00 hiljada dinara. Korisnicima čija je visina penzije veća od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta 0,22 sa 15,00 hiljada dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40,00 hiljada dinara.

3) bez usklađivanja visine penzija u skladu Zakonom o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 142/2014) kojim su brisani stavovi člana 80a koji se odnose na utvrđena povećanja penzija u aprilu i oktobru 2015. i 2016. godine, a dodat član 80b kojim je uređeno da se za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, penzije mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem i zakonom kojim se uređuje budzet. Kako je članom 27e Zakona o budzetskom sistemu uređeno da se povećanje penzija može vršiti samo u godini u kojoj se procenjuje da će učešće penzija u BDP biti do 11%, u 2015. godini nisu predviđena usklađivanja penzija i naknada.

4) isplata usklađene novembarske penzije profesinalnih vojnih lica korisnicima vojnih penzija (na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu („Službeni vojni list“, broj 13/2008), primenjuje se procenat usklađivanja od 6,57%, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%).

5) isplata penzije novih penzionera zbog programa racionalizacije u javnom sektoru, kao i zaostalih penzija novih penzionera kojima će biti povezan staž – bivši zaposleni u subjektima privatizacije koji nisu mogli da ostvare pravo na penziju zbog neuplaćenih doprinosa, po Zaključku Vlade RS broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine.

6) izmirenje dve trećine ukupno procenjenog duga na ime razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika, odnosno isplata dve rate korisnicima koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) povećan je prvobitno planirani iznos za 2,28 milijardi dinara i iznosi 513,93 milijardi dinara, i to:

– rashodi za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih rebalansom su povećani za 1,64 milijarde dinara i iznose 460,28 milijardi dinara;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti povećani su za 8,00 miliona dinara i iznose 24,23 milijarde dinara i

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika povećani su za 630,00 miliona dinara i iznose 29,43 milijardi dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121-3) planirana su u iznosu od 491,80 milijardi dinara što je za 400,00 miliona dinara više od prvobitno planiranog iznosa.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 14,06 milijardu dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 611,22 miliona dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,17 milijardi dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 175,10 miliona dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471131), iznose 110,00 miliona dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti (Ko471134) iznosi 1,20 milijardi dinara i nije menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471136), povećane su za 400,00 miliona dinara (odnose se na preduzeća koja su invalidima isplatila neto naknadu i platila odgovarajuće zaostale poreze i doprinose) i iznose 630,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) iznose 3,67 milijardi dinara i viša su za 1,15 milijardi dinara. Pored dodatnih sredstava zbog povećanog broja podnetih zahteva (preko sedam hiljada zahteva više u periodu januar – septembar 2015. u odnosu na isti period prethodne godine), predviđena su i sredstva za izmirenje dve trećine ukupno procenjenog duga na ime razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika, odnosno dve rate korisnicima koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu naknade za pogrebne troškove.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 500,00 miliona dinara, što je više za 334,00 miliona dinara, a po osnovu: zaostalih isplata naknada po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji (kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu – poseban dodatak koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond), nabavke pomagala i naprava za slepa lica po članu 245. Zakona i po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – osnovni dug profesionalnim vojnim licima koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 1. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine i po osnovu primena vanrednog usklađivanja od 11,06% za januar 2008. godine.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su u nepromenjenom iznosu od 351,98 miliona dinara na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare i usluga rehabilitacije i rekreacije. Ova sredstva učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) rebalansom su povećana sredstva za 80,00 miliona dinara (srazmerno povećanim rashodima na ime neto penzija) i iznose 50,88 milijardi dinara. Učešće planiranog transfera u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 8,78%.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera koji se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (Ko471911) u ukupnom iznosu od 48,50 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih, u iznosu od 43,39 milijardi dinara;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 2,42 milijarde dinara;

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika iznos od 2,68 milijardi dinara.

Na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, planirana su sredstva u iznosu od 2,20 milijardi dinara (Ko471961).

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih, prvobitno planirani iznos povećan je za 15,00 miliona dinara i iznosi 55,00 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti, po članu 94a. Zakona, planirana je u nepromenjenom iznosu od 130,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta planirani su u iznosu od 1,78 milijardi dinara što je više za 1,35 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), prvobitno planirani iznos povećan je za 542,00 miliona dinara na ime poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama i na ime sudskih taksi po prinudnoj naplati po okončanim sudskim sporovima osiguranika (profesionalnih vojnih lica po Uredbi i vanrednom usklađivanju, razlike naknade pogrebnih troškova kategorije poljoprivrednika i drugo) i iznosi 652,00 milona dinara.

Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 1,12 milijardi dinara, što je više za 812,00 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos na ime kamate i parničnih troškova naplaćenih prinudnom naplatom po pomenutim sudskim sporovima.

Na poziciji naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000) planiran je nepromenjeni iznos od 2,00 miliona dinara.

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU rebalansom su planirani u iznosu od 503,39 miliona dinara i čine 0,09% ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva za izgradnju, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje i praćenje projekata, iznose 215,36 miliona dinara (Ko511000). Prvobitno planirani iznos uvećan je za 360,00 hiljada dinara prebačenih sa pozicije 423000 za potrebe stručnog nadzora dogradnje poslovnog objekta u Obrenovcu.

Planirana sredstva za nabavku opreme nisu menjana i iznose 171,20 miliona dinara i (Ko512000).

Za ostale nekretnine i opremu koja se nabavlja kroz radove planiran je nepromenjeni iznos od 6,00 miliona dinara (Ko513000).

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (kompjuterski softveri i licence), planirana su u nepromenjenom iznosu od 110,83 miliona dinara (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 6,23 milijarde dinara, odnosno za 3,77 milijardi dinara manje od prvobitno planiranih, sa učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 1,07%. Planirana sredstva (na poziciji 621000 i u istom iznosu na poziciji 720000), se odnose na sprovođenja eventualno donetih Zaključaka Vlade RS – u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014),  u kome je predviđeno je da se, radi uspešnije privatizacije, u cilju rasterećenja obaveza subjekata privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije. Kako je rok za sprovođenje procesa privatizacije 31. decembar 2015. godine, a do današnjih dana nije donet nijedan zaključak Vlade za ove namene, zbog kratkih rokova i složenih procedura, sprovođenje eventualno donetih zaključaka do kraja godine najverovatnije neće moći biti završeno u 2015. godini, te je prvobitno planirani iznos smanjen sa 10,0 na 6,23 milijardi dinara.

Ostavite komentar