Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 20. novembra 2015. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2015. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 146/2014), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2015. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 579.526.900 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 349.466.610 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 166.733.305 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 150.733.305 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 28.000.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.000.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 220.020.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 220.020.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 220.020.000   Transferi Ministarstva finansija 194.220.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 25.800.000 740000 DRUGI PRIHODI 338.001 741000 PRIHODI OD IMOVINE 23.000 741100 Kamate 20.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 20.000 741200 Dividende 3.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.001 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.001 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 300.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 300.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 9.202.289 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.202.289 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.205.086 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.985.938 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 181.287 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 5.100 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 554.826 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.270.052 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 25.100 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 25.100 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 25.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 100 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 48.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 48.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 48.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 1.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 7.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 579.600.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2015. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 572.866.610 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.630.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.847.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 509.000 413000 Naknade u naturi 16.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 106.300 415000 Naknade troškova za zaposlene 114.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 37.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.235.810 421000 Stalni troškovi 590.612 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.186.028 424000 Specijalizovane usluge 23.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 190.340 426000 Materijal 180.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 56.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 56.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.800 465000 Ostale dotacije i transferi 6.800 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 565.162.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 565.162.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 513.930.020 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 351.980 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 50.880.000 480000 OSTALI RASHODI 1.776.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 652.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.122.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 503.390 510000 OSNOVNA SREDSTVA 503.390 511000 Zgrade i građevinski objekti 215.360 512000 Mašine i oprema 171.200 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.000 515000 Nematerijalna imovina 110.830 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 6.230.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 6.230.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 6.230.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 579.600.000

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 572.866.610 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.630.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.847.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 509.000 413000 Naknade u naturi 16.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 106.300 415000 Naknade troškova za zaposlene 114.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 37.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.235.810 421000 Stalni troškovi 590.612 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.186.028 424000 Specijalizovane usluge 23.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 190.340 426000 Materijal 180.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 56.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 56.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.800 465000 Ostale dotacije i transferi 6.800 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 565.162.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 565.162.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 513.930.020 471121-3 Osnovne penzije 491.800.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.060.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.171.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 110.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.202.700 471135 Naknade za telesno oštećenje 175.100 471136 Naknade za invalide III kategorije 630.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 611.220 471193 Pogrebni troškovi 3.670.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 500.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 351.980 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 348.980 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 50.880.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 48.495.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 55.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 130.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.200.000 480000 OSTALI RASHODI 1.776.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 652.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.122.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 503.390 510000 OSNOVNA SREDSTVA 503.390 511000 Zgrade i građevinski objekti 215.360 512000 Mašine i oprema 171.200 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.000 515000 Nematerijalna imovina 110.830 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 6.230.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 6.230.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 6.230.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 579.600.000

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2 -11/29

U Beogradu, 20. novembra godine.

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar