Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

OBRAZLOŽENjE

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 10. decembra 2014. godine, doneo je Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan Fonda).

Finansijskim planom Fonda utvrđeni su prihodi i primanja u iznosu od 6.792.521.000 dinara, Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u iznosu od 2.077.000.000 dinara i rashodi i izdaci u iznosu od 6.792.521.000 dinara.

U okviru izmena i dopuna Finansijskog plana Fonda – Rebalansa, potrebno je izvršiti usklađivanje i korekciju planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka i sprovesti sledeće:

PRIHODI I PRIMANjA

Plansku vrednost Prihodi od penala u korist OOSO, konto ekonomske klasifikacije 743461, povećati sa 20.212.000 na 33.700.000 dinara.

Plansku vrednost Mešoviti i neodređeni prihodi, konto ekonomske klasifikacije 745167, smanjiti sa 2.090.340.000 na 25.340.000 dinara. Po ovom osnovu, do kraja godine, neće biti ostvarena planska veličina u navedenom iznosu.

Planska vrednost Memorandumske stavke za refundaciju rashoda, konto ekonomske klasifikacije 771111, povećati sa 197.779.000 na 211.825.000 dinara.

Kod Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za SOVO, konto ekonomske klasifikacije 811166, plansku vrednost sa 13.500.000 povećati na 23.000.000 dinara.

Prihodi i primanja i Nerspoređeni višak prihoda iz ranijih godina bi bili:

– Ukupno planirani prihodi i primanja 4.766.555.000 321311 Neraspoređeni višak iz ranijih godina 2.403.287.000 Ukupna sredstva fonda za finansiranje rashoda 7.169.842.000

RASHODI I IZDACI

Rashode je potrebno korigovati za razliku između prikazanog neraspoređenog prihoda i primanja iz ranijih godina u Finansijskom planu Fond i stvarno utvrđenog iznosa neraspoređeog viška primanja i prihoda (iznos od 2.077.000.000 zameniti iznosom 2.403.287.000 dinara).

Potrebno je izvršiti korekciju planiranih iznosa po pojedinim kontima ekonomske klasifikacije zbog potcenjene planske veličine (korekcija na sledećim kontima: 421111; 421211; 421225; 421419; 421421; 421422; 422111; 422121; 422131; 422211, 422231; 471112; 47119902; 47119906; 47119907; 471213; 471224; 472811; 483111 i 512511).

Potrebno je izvršiti dopunu Finansijskog plana Fonda po kontima ekonomske klasifikacije 4222 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo.

Ukupni planirani rashodi i izdaci bi iznosili:

Ukupni planirani rashodi i izdaci 7.169.842.000

DIREKTOR

Dragiša Dabetić

Ostavite komentar