Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 25. novembra 2015. godine, donosi

ODLUKU

o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

U Finansijskom planu Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu, na koji je Narodna skupština dala saglasnost Odlukom RS broj 100 („Službeni glasnih RS“, broj 142/2014), član 2. menja se i glasi :

„Član 2.“

Finansijski plan Fonda čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci i to:

1. Prihodi i primanja

Ekonomska klasifikacija O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 700000 Tekući prihodi 4.743.555 721122 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike 888.236 721226 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike 888.236 733169 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 468.252 741166 Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (za pretplaćenu naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 4.000 742266 Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 500 742361 Prihodi OOSO od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava po osnovu učešća vojnih osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite 16.956 742366 Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 1.500 743461 Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 33.700 745122 Zakupnina za stan u državnoj svojini 5.010 745167 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 25.340 771111 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 211.825 781318 Doprinos za zdravstveno osiguranje KVP koji plaća RF za PIO – za vojne osiguranike 2.200.000 800000 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000 811166 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 23.000 Ukupno planiirani prihodi i primanja (klase 7 i 8): 4.766.555   O p i s Iznos u hiljadama dinara – Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 2.403.287 – Ukupna sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za finansiranje rashoda i izdataka 7.169.842

2. Rashodi i izdaci

Ekonomska klasifikacija O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 340 416112 Nagrade za posebne rezultate rada 340 421000 Stalni troškovi 10.554 421111 Troškovi platnog prometa 7.200 421121 Troškovi bankarskih usluga 480 421211 Usluge za električnu energiju 50 421225 Centralno grejanje 900 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 50 421414 Usluge mobilnog telefona 480 421419 Ostale usluge komunikacija 500 421421 Pošta 600 421422 Usluge dostave 100 421512 Osiguranje vozila 144 421919 Ostali nepomenuti troškovi 50 422000 Troškovi putovanja 1.235 422111 Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji 600 422121 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 350 422131 Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji 50 422192 Taksi prevoz 15 422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 20 422211 Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 100 422231 Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 100 423000 Usluge po ugovoru 188.081 423211 Usluge za izradu softvera 480 423212 Usluge za održavanje softvera 480 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 360 423321 Kotizacija za seminare 480 423391 Izdaci za stručne ispite 150 423413 Usluge štampanja publikacija 58.942 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 2.758 423591 Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija 18.176 423599 Ostale stručne usluge 105.640 423711 Reprezentacija 468 423712 Pokloni 97 423911 Ostale opšte usluge 50 424000 Specijalizovane usluge 2.400 424911 Ostale specijalizovane usluge 2.400 425000 Tekuće popravke i održavanje 4.600 425119 Ostale usluge i mater. za tekuće popravke i održav. zgrada 3.600 425212 Popravke električne i elektronske opreme 20 425219 Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj 50 425222 Računarska oprema 480 425224 Elektronska i fotografska oprema 50 425226 Birotehnička oprema 50 425227 Ugradna oprema 150 425229 Ostale popravke i održavanje administrativne opreme 200 426000 Materijal 6.460 426111 Kancelarijski materijal 2.200 426191 Ostali administrativni materijal 200 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 480 426411 Benzin 480 426819 Ostali materijal za održavanje higijene 480 426822 Pića (voda) 180 426911 Potrošni materijal 480 426912 Rezervni delovi 1.000 426913 Alat i inventar 480 426919 Ostali materijali za posebne namene 480 444000 Prateći troškovi zaduživanja 500 444211 Kazne za kašnjenje 500 471000 Prava iz socijalnog osiguranja(organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 5.701.588 471112 Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću 879.200 471114 Naknada za produženu negu deteta u skladu sa Zakonom 14.000 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 163.258 471192 Isplate dnevn. i putnih troškova za putov. u inostran. 6.008 471193 Pogrebni troškovi 8.000 47119301 Posmrtna pomoć 66.380 471199 Ostala prava ispl. neposr. domaćin -za lečenje u zemlji 20.600 47119901 Ostala prava ispl. neposr. domaćin.-za lečenje u inostran. 7.304 47119902 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana 239.835 47119906 Refundacija ostalih troškova zakupcima stanova FSOVO 50 47119907 Refundacija trošk. komun. usluga zakupc.stanova FSOVO 50 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti 600.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali – nabavka za potrebe VZU 2.875.147 47121301 Farmac. usluge i mater.-nabavka po recept. od strane v/o 509.000 47121601 Pomagala i naprave – nabavka po receptima od strane v/o 151.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 18.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 54.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 6.296 47122301 Zdrav. zaštita osigur. koji žive u inostr.-voj. izaslanstva 1.500 471224 Troškovi slanja osigur. lica na lečenje u inostranstvo 47.940 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 33.360 471299 Ostala prava iz soc. osig. koja se ispl. nep. pruž. usluga 660 472000 Naknade za socijalni zaštitu iz budzeta 488.692 472311 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 100 472811 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 488.592 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 2.118 482131 Registracija vozila 73 482191 Ostali porezi 61 482211 Republičke takse 20 482251 Sudske takse 1.864 482331 Gradske kazne 100 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 2.000 483111 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 2.000 512000 Mašine i oprema 761.274 512211 Kancelarijski nameštaj 3.600 512212 Ugradna oprema (klima uređaji i dr.) 0 512221 Računarska oprema 21.604 512222 Štampači 3.560 512251 Oprema za domaćinstvo 480 512511 Medicinska oprema 717.030 512521 Laboratorijska oprema 15.000 Ukupno planiirani rashodi i izdaci (klase 4 i 5): 7.169.842

  O p i s Iznos u hiljadama dinara – Ukupni prihodi i primanja – klase 7 i 8 4.766.555 – Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 2.403.287 – Ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 7.169.842

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.“

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci planirani Finansijskim planom Fonda predviđeno je da se ostvare po izvorima finansiranja i iznosima, po sledećem:

1. Prihodi i primanja

Oznaka izvora finansiranja O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 03 Socijalni doprinosi-doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika 3.976.472 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika – organizacija za obavezno socijalno osiguranje 298.831 07 Transferi od drugih nivoa vlasti (od Ministarstva odbrane za naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 468.252 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 2.403.287 U k u p n o: 7.169.842

2. Rashodi i izdaci

Oznaka izvora finansiranja O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 03 Za naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebne troškove i posmrtnu pomoć i ostala prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluge rehabilitacije i rekreacije, usluge bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutske usluge i materijal, medicinsku opremu, usluge izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostala prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga. 3.976.472 04 Za nabavku administrativne opreme, stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana, rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda. 298.831 07 Za naknadu dela troškova za stanovanje i za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 468.252 09 Za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 23.000 13 Za plaćanje obaveza koje će iz 2014. biti prenete u 2015. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme u 2015. godini po ugovorima zaključenim sa dobavljačima u 2014. godini i početkom 2015. godine (postupci javnih nabavki dobara pokrenuti su u oktobru 2014. godine). 2.403.287 U k u p n o: 7.169.842

Član 3.

Raspored prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja daje se u Prilogu 1, koji je sastavni deo ove odluke.

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA

PK/011/3203-202

Broj 8897-3

od 25.11.2015. P R E D S E D N I K

godine general-major u penziji

Svetomir Obrenčević

_______________________

Ostavite komentar