Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2015. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 146/14, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 142/14), promene po pozicijama su sledeće:

Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) – iznos od „35.971.436“ hiljada dinara se menja i glasi „36.893.265“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

Donacije od međunarodnih organizacija (ekk.klas. 732*) – iznos od „481.216“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „584.045“ hiljada dinara. Povećanje ove pozicije za 102.829 hiljada dinara, izvršeno je na osnovu predviđenih aktivnosti za realizaciju projekata u kojima učestvuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Transfer iz opština (ekk.klas. 733165****) je povećan sa „400.000“ hiljada dinara na „1.200.000“ hiljada dinara u skladu sa zaključenim sporazumima sa lokalnim samoupravama i očekivanim prihodima iz ovih izvora do kraja godine.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (ekk. klas. 900000) su povećani sa „1.000“ hiljada dinara, na „20.000“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom do kraja godine.

Ukupna sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje za finansiranje rashoda i izdataka nakon svih navedenih izmena se povećanju za 921.829 hiljada dinara, sa „37.271.436“ hiljada dinara na „38.193.265“ hiljada dinara.

Ukupni rashodi i izdaci (klase 4, 5 i 6) – iznos od „37.271.436“ hiljada dinara se menja i glasi „38.193.265“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

42 – Korišćenje usluga i roba – ukupno su smanjeni za 24.557 hiljada dinara, sa „1.470.667“ hiljada dinara na „1.446.110“ hiljada dinara, u okviru kojih:

Rashodi koji se finansiraju iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe su smanjeni za 22.500 hiljada dinara, sa „1.441.451“ hiljada dinara na „1.418.951“ hiljada dinara. Smanjenje je izvršeno po osnovu preusmeravanja sredstava u korist pozicije 515-NEMATERIJALNA IMOVINA.

421 – Stalni troškovi su smanjeni za 20.000 hiljada dinara, sa „799.000“ hiljada dinara, na „779.000“ hiljada dinara;

426 – Materijal je smanjen za 2.500 hiljada dinara, sa „126.320“ hiljada dinara, na „123.820“ hiljada dinara.

Rashodi kategorije 42 – korišćenje usluge i roba, koji se finansiraju iz sredstava donacija su smanjeni za 2.057 hiljada dinara, po osnovu izvršene analize projekata i troškova iz donacija koji će se realizovati u 2015. godini, i to:

422-Troškovi putovanja su smanjeni za 14.756 hiljada dinara, sa 17.965 hiljada dinara, na 3.209 hiljada dinara za projekte navedene u Odluci o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje;

423 – Usluge po ugovoru su povećane za 12.387 hiljada dinara, sa 10.794 hiljada dinara, na 23.181 hiljada dinara za projekte navedene u Odluci o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje;

426 – Materijal je povećan za 312 hiljada, sa 457 hiljada dinara na 769 hiljada dinara za projekte navedene u Odluci o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

47 – Socijalno osiguranje i socijalna zaštita – su povećani za 933.557 hiljada dinara, sa „31.934.096“ hiljada dinara, na „32.867.653“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

1. NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI – je smanjena za 1.396.500 hiljada dinara, sa „20.315.547“ hiljada dinara, na „18.919.047“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenom realizacijom i procenjenim obavezama za ove namene do kraja godine;

2. PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM – je povećana za 1.400.000 hiljada dinara, sa „3.240.000“ hiljada dinara na „4.640.000“ hiljada dinara. Povećanjem ove pozicije obezbeđuje se dodatna isplata za 6 meseci koliko iznosi kašnjenje u isplatama za ove namene, kao isplata razlike privremene naknade za lica koja su brisana sa evidencije korisnika privremene naknade sa danom poslednje isplate umesto sa danom koji prehodi danu nastanka osnova za prestanak prava, u skladu sa preporukom Zaštitnika građana. Za realizaciju ovih aktivnosti nisu potrebna dodatna sredstva u Budzetu RS za 2015. godinu, već samo izmene u Finansijskom planu Nacionalne službe za 2015. godinu. Time će se, posle više godina, obezbediti redovna isplata ove naknade bez prenošenja docnji u narednu godinu.

5. Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti su povećani za 15.500 hiljada dinara, sa „35.105“ hiljada dinara, na „50.605“ hiljada dinara, u skladu sa očekivanim obavezama i realizacijom do kraja godine;

9. PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA su povećani za 800.000 hiljada dinara sa „400.000“ hiljada dinara na „1.200.000“ hiljada dinara, u skladu obavezama po osnovu zaključenih sporazuma sa lokalnim samoupravama za realizaciju lokalnih akcionih planova zapošljavanja i očekivanom realizacijom do kraja 2015. godine.

10. PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA – su povećani za 114.557 hiljada dinara, sa „310.944“ hiljada dinara na „425.501“ hiljada dinara, u skladu sa revidiranim programima i merama po projektima iz sredstava donacija čija se realizacija očekuje u 2015. godini, i koji su navedeni u Odluci o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

U okviru kategorije 48 – Ostali rashodi povećana je pozicija 482-POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI za 5.000 hiljada dinara, sa „30.000“ hiljada dinara na „35.000“ hiljada dinara u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom u 2015. godini. Za iznos povećanja ove pozicije izvršeno je smanjenje pozicije 485- NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA sa „409.500“ hiljada dinara na „404.500“ hiljada dinara.

51 – Osnovna sredstva su u ukupnom iznosu povećana za 12.829 hiljada dinara, sa „345.196“ hiljada dinara, na „358.025“ hiljada dinara, u okviru kojih:

Osnovna sredstva koja se finansiraju iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe su povećana za 22.500 hiljada dinara. Pozicija 512-MAŠINE I OPREMA je smanjena za 15.500 hiljada dinara sa „72.540“ hiljada dinara na „57.040“ hiljada dinara. Ovo smanjenje je izvršeno u korist pozicije 515-NEMATERIJALNA IMOVINA koja je povećana za 38.000 hiljada dinara sa „29.600“ hiljada dinara na „67.600“ hiljada dinara za potrebe obezbeđivanja naprednih softvera i licenci koji će u narednim godinama omogućiti značajne efekte u vidu ušteda u troškovima i boljoj organizaciji procesa rada i time podizanja nivoa pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Osnovna sredstva koja se finansiraju iz sredstava donacija su smanjena za 9.671 hiljada dinara, sa „141.056“ hiljada dinara, na „131.385“ hiljada dinara. Smanjenje se odnosi na procenjeno potrebna sredstva za 512 – MAŠINE I OPREMU iz sredstava donacija za realizaciju projekta „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012)“.

Ostavite komentar