Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – odluka US),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 20. novembra 2015. godine, doneo je

O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 143/14), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 217.027.133 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 126.554.040 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 126.554.040 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 58.116.163 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 60.598.237 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 7.715.319 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 124.321 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.081 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.081 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.081 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.081 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.081 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.399.999 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000 740000 DRUGI PRIHODI 2.571.359 741000 PRIHODI OD IMOVINE 359 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 957.864 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.916 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.916 742200 Takse i naknade 19.715 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 929.233 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 929.233 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 995 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.612.141 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.612.141 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.612.141 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 262.141 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.350.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 824.873 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 525.915 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 298.958 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.823.780 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.823.780 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 51.823.780 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 51.823.780 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.277.285 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.394.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.680.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.421.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 55.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 895.143 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 217.028.203

Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 215.570.963 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.403.275 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.879.334 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 339.166 413000 NAKNADE U NATURI 5.165 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 61.510 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 85.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 33.100 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.079.925 421000 STALNI TROŠKOVI 395.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 17.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 206.125 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000 426000 MATERIJAL 430.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 211.874.597 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 211.874.597 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.771.434 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.694.670 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.670.151 4711122 Porez 863.203 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.985.938 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.270.052 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 895.143 4711125 Doprinos za NSZ 10.183 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.076.764 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 201.103.163 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 42.556.167 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.481.577 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.344.020 471214 Stomatološke usluge 4.671.853 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 110.387.553 471216 Pomagala i naprave 3.240.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 959.993 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.200.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 600.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 550.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.440.000 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.650.000 480000 OSTALI RASHODI 178.066 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 32.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 133.066 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 13.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 203.200 510000 OSNOVNA SREDSTVA 203.200 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 45.497 512000 MAŠINE I OPREMA 131.414 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 26.289 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.254.040 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.254.040 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.254.040   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 217.028.203

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 217.028.203 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4, 5 i 6 217.028.203 “

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Namene za zdravstvenu zaštitu  Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 31.205.532 55.667.036 86.872.568 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.096.324 2.197.952 3.294.276 3. Troškovi energenata 3.084.497 5.170.895 8.255.392 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.949.913 33.976.129 36.926.042 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   335.322 335.322 5. Ishrana bolesnika   2.465.000 2.465.000 6. Materijalni i ostali troškovi 3.601.486 9.898.650 13.500.136 6.1. Otpremnine po Programu Vlade 800.000 1.405.000 2.205.000 6.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 138.601 222.851 361.452 7. Ustanove van Plana mreže 618.415 915.891 1.534.306 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   96.000 96.000 I RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1-8) 42.556.167 110.387.553 152.943.720 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.481.577 10. Lekovi izdati na recept     26.344.020 11. Stomatološke usluge     4.671.853 11.1. Otpremnine po Programu Vlade     95.000 11.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom     15.629 12. Pomagala i naprave     3.240.000 13. Ustanove socijalne zaštite     959.993 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.172.000 15. Instituti/zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu     2.650.000 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.440.000 17. Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju     1.200.000 II OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9-17)     48.159.443 III UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     201.103.163

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) su:

PRIHODI I PRIMANjA PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. Klasifi-kacija Opis Ukupno Iz budzeta Od OOSO Donacije Iz ostalih izvora 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 5001   TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104) 224.398.880 10.122.817 188.237.449 443.909 25.594.705 5002 700000 TEKUĆI PRIHODI (5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 212.286.546 10.117.014 188.237.449 443.909 13.488.174 5057 730000 DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064) 1.505.399 1.332.569   127.230 45.600 5058 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA 16.441 12.641   3.800   5061 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 46.933     46.933   5064 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 1.442.025 1.319.928   76.497 45.600 5067 740000 DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 13.784.762 30.890 103.293 294.402 13.356.177 5068 741000 PRIHODI OD IMOVINE 349.051   53.556 300 295.195 5075 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 12.095.686 180     12.095.506 5080 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 170.041     2.000 168.041 5087 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 334.687 18.505   277.532 38.650 5090 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 835.297 12.205 49.737 14.570 758.785 5092 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095) 1.064.207 971.929 23.081   69.197 5093 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 946.277 905.529     40.748 5095 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 117.930 66.400 23.081   28.449 5097 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098) 188.621.658 503.983 188.111.075   6.600 5098 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 188.621.658 503.983 188.111.075   6.600 5101 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (5102) 7.310.520 7.277.643   22.277 10.600 5102 791000 PRIHODI IZ BUDžETA 7.310.520 7.277.643   22.277 10.600 5104 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112) 12.112.334 5.803     12.106.531 5105 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110) 22.961 100     22.861 5106 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 9.495 100     9.395 5108 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 6.420       6.420 5110 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA 7.046       7.046 5112 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (5115 + 5117) 12.089.373 5.703     12.083.670 5115 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE 333.341       333.341 5117 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU 11.756.032 5.703     11.750.329 5129 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149) 65.503       65.503 5130 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (5131) 25.543       25.543 5131 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 25.543       25.543 5149 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150) 39.960       39.960 5150 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 39.960       39.960 5169   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA (5001 + 5129) 224.464.383 10.122.817 188.237.449 443.909 25.660.208

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. Klasifi-kacija Opis Ukupno 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 14.550 421111 Troškovi platnog prometa 50 423000 Usluge po ugovoru 1.500 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 13.000 “

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-39/15 PREDSEDNIK U Beogradu, 20. novembar 2015. godine Velimir Miličić

56015.01/77

Ostavite komentar