Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2008. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo na sednici od 24. septembra 2008. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, oktobra 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

OBRAZLOŽENjE

Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana

Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

za 2008. godinu

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ broj 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06 – US) – u daljem tekstu Zakon, kojim je propisano da upravni odbor organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi Finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr.dr. zakona, 85/06 i 86/06 – isp.) kojim je propisano da Finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na Finansijski plan, u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, saglasnost daje Narodna skupština.

Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 128/2007), donet je u skladu sa članom 5. Uredbe o načinu obezbeđivanja uslova za početak rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 91/2007), kojim je propisano da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika utvrđuju nacrte finansijskih planova za 2008. godinu, na osnovu kojih je Ministarstvo finansija pripremilo predlog Finansijskog plana Fonda za 2008. godinu.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sadržan je u članu 29. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili izdataka, ili smanjenja prihoda i primanja, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana, (u daljem tekstu: rebalans) na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

R a z l o z i z a d o n o š e nj e

Finansijskim planom Fonda za 2008. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 386.287.281.000 dinara i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 384.060.630.000 dinara. Sagledavajući ostvarenje prihoda i primanja i rashoda i izdataka u periodu januar – jul 2008. godine, izvesno je da će prvobitno planirani iznosi na ime rashoda biti premašeni.

Prilikom izrade Finansijskog plana za 2008. godinu pošlo se, između ostalog, od dozvoljenog okvira javne potrošnje koji je opredeljen Memorandumom o budžetu u kome je dat predlog ekonomske i fiskalne politike za 2008. godinu i naredne dve fiskalne godine. Na osnovu toga planirani su ukupni rashodi i izdaci za isplatu 12 penzija pri čemu su korišćeni sledeći procenjeni procenti usklađivanja penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja:

– vanredno usklađivanje od 1. januara 2008. godine sa 11,50%,

– redovno usklađivanje u visini od 4,30% od aprila 2008. godine i

– redovno usklađivanje u visini od 3,25% od oktobra 2008. godine.

Pri izradi rebalansa Finansijskog plana Fonda za 2008. godinu, pošlo se od sledećih poznatih podataka i procena:

– isplaćenih penzija u periodu januar – jul 2008. godine. Penzije i druga prava su od 1. januara 2008. godine vanredno usklađene sa 11,06% i redovno usklađene od aprila sa 6,97%;

– vanredno povećanje penzija, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada i opšteg boda za 10% za mesec oktobar 2008. godine, istovremeno sa redovnim usklađivanjem penzija, prema Uredbi o vanrednom povećanju penzija Vlade Republike Srbije, 05 broj 110-2963/2008-6 („Službeni glasnik RS“ broj 79/2008);

– procenjeno redovno usklađivanje oktobarskih primanja, u visini od 5,50%.

Ove okolnosti su uslovile povećanje ukupnih rashoda za 2008. godinu za 4%, u odnosu na prvobitno planirane, tako da su potrebna dodatna sredstva za njihovo finansiranje. Pored povećanja primanja po osnovu pozajmice slobodnih sredstava Fonda sa podračuna osiguranika samostalnih delatnosti na podračun osiguranika zaposlenih sa 14.000.000.000 dinara na 17.600.000.000 dinara (za 3.600.000.000 dinara), potrebno je i povećanje transfera iz budžeta Republike za 10.758.000.000 dinara.

Tekući prihodi su rebalansom povećani za 2,80%, sa planiranih 369.231.771.000 dinara na 379.565.407.000 dinara. Njih sačinjavaju: socijalni doprinosi, donacije i transferi, drugi prihodi, memorandumske stavke za refundaciju rashoda, transferi između budžetskih korisnika na istom nivou.

1.1.Socijalni doprinosi (Kº 720000) rebalansom su smanjeni sa planiranih 233.851.553.000 dinara na 232.252.900.000 dinara.

Prihodi od doprinosa za kategoriju osiguranika zaposlenih su rebalansom smanjeni sa planiranih 214.831.553.000 dinara na 214.605.400.000 dinara, u skladu sa kretanjem u prvih šest meseci tekuće godine.

Prihodi od doprinosa sadrže i sredstva ostvarena u prvih šest meseci tekuće godine na ime kompenzacija od Fonda za razvoj, odnosno preuzimanjem dugoročnog deviznog kredita Fonda od strane obveznika doprinosa koji su na ovaj način izmirili svoje obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i sredstva obezbeđena sprovođenjem Zaključka Vlade Republike Srbije br. 43-1343/2007 od 12.04.2007. godine kojim su regulisane obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pojedinih subjekata privatizacije i preduzeća za radno osposobljavanje invalidnih lica. Ova sredstva obezbeđena su dotacijom iz budžeta republike.

Prihodi od doprinosa za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti su rebalansom povećani za 0,82%, sa planiranih 16.300.000.000 dinara na 16.433.000.000 dinara.

Prihodi od doprinosa za kategoriju osiguranika poljoprivrednika rebalansom su smanjeni sa 2.720.000.000 dinara na 1.214.500.000 dinara zbog izuzetno loše naplate. Prihodi od doprinosa ove kategorije osiguranika su u prvom polugodištu tekuće godine bili nominalno niži za skoro 50% u odnosu na isti period prethodne godine.

1.2.Donacije i transferi (Kº 730000) su rebalansom povećani za 8,46%, sa 127.163.000.000 dinara na 137.921.000.000 dinara, odnosno za 10.758.000.000 dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva rada i socijalne politike obezbeđuju se sredstva za isplatu prava po posebnim propisima u skladu sa članom 235. Zakona, po kome Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i u skladu sa članom 207. stav 2. Zakona, po kome Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih ovi transferi su rebalansom povećani za 10,58%, sa planiranih 10.174.800.000 dinara na 11.251.000.000 dinara, odnosno za 1.076.200.000 dinara, u skladu sa povećanim planiranim sredstvima za isplatu penzija;

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika transferi su rebalansom ostali nepromenjeni i iznose 12.360.000.000 dinara.

Transferi koji se izvršavaju preko razdela Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih transferi na ime dotacija su rebalansom povećani za 8,90%, sa planiranih 95.524.200.000 dinara na 104.030.000.000 dinara, odnosno za 8.505.800.000 dinara.

U okviru ovih transfera sadržana su i sredstva koja obezbeđuje Republika po osnovu Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), kao i sredstva preneta sprovođenjem gore pomenutog Zaključka Vlade.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika transferi su rebalansom povećani za 12,92%, sa planiranih 9.104.000.000 dinara na 10.280.000.000 dinara, odnosno za 1.176.000.000 dinara.

Dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije neophodna su zbog nedovoljnih prihoda od doprinosa (posebno za kategoriju osiguranika poljoprivrednika) koji bi pratili nastale povećane rashode na ime prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

1.3.Drugi prihodi (Kº 740000) koje sačinjavaju prihodi od imovine prihodi od prodaje dobara i usluga i mešoviti i neodređeni prihodi su rebalansom povećani sa planiranih 565.270.000 dinara na 1.500.600.000 dinara.

– prihodi na ime kamata, rebalansom su znatno uvećani (sa planiranih 3.600.000 dinara na 700.000.000 dinara), ostvarenih plasiranjem slobodnih sredstava ranijeg Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, koji prvobitno nisu bili planirani. Naime, u trenutku pripreme nacrta finansijskih planova za 2008. godinu očekivalo se da će Fond samostalnih delatnosti obustaviti investiranje i povući depozite iz poslovnih banaka do kraja 2007. godine. Kasnijim instrukcijama Ministarstva finansija rok povlačenja plasiranih sredstava je produžen pa su rebalansom predviđeni i ovi prihodi.

– prihodi od dividendi ranijeg Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih su povećani rebalansom, sa planiranih 200.000.000 dinara na 400.000.000 dinara.

– prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja su rebalansom smanjeni sa 11.400.000 dinara na 10.600.000 dinara.

– mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja su rebalansom povećani sa 350.270.000 dinara na 390.000.000 dinara.

1.4.Memorandumske stavke za refundaciju rashoda (Kº 770000) sadrže sredstva po osnovu vraćenih neisplaćenih penzija i novčanih naknada, povraćaj više isplaćenih iznosa penzija i novčanih naknada, na ime odštetnih zahteva prema inostranim nosiocima osiguranja i drugo. Ova sredstva su rebalansom povećana sa prvobitno planiranih 936.740.000 dinara na 950.000.000 dinara.

1.5.Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (Kº 780000 ) rebalansom su povećani sa 6.715.208.000 dinara na 6.940.907.000 dinara u skladu sa rebalansima finansijskih planova ovih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih:

– doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje – za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prma propisima o zapošljavanju, povećani su sa 5.172.312.000 dinara na 5.212.346.000 dinara.

– doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje, povećani su sa planiranih 1.006.800.000 dinara na 1.090.700.000 dinara.

– doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje – u skladu sa članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06), povećan je rebalansom sa 337.535.000 dinara na 430.000.000 dinara.

Za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti:

– doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje su rebalansom ostali na istom nivou kao i planski u visini od 86.961.000 dinara.

– doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja samostalno obavljaju delatnost dok primaju nakanadu za vreme privremene sprečenosti za rad koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje, su rebalansom povećani sa planiranih 111.600.000 dinara na 120.900.000 dinara.

2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine (Kº800000 )

Ova primanja se odnose na primanja od prodaje nepokretnosti i primanja od prodaje pokretne imovine i ona su neznatno povećana sa 40.400.000 na 40.520.000 dinara.

Ova primanja se sastoje od primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti i primanja od prodaje domaće finansijske imovine (primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala). Ova primanja su rebalansom povećana za 23,52%, odnosno sa planiranaih 17.015.110.000 dinara na 21.016.500.000 dinara. Pre svega, povećan je planirani iznos pozajmice slobodnih sredstava sa podračuna kategorije osiguranika samostalnih delatnosti na podračun osiguranika zaposlenih sa 14.000.000.000 dinara na 17.600.000.000 dinara, radi finansiranja uvećanih rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Povećani su takođe i očekivani prihodi od privatizacije po članu 60. i 61. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 18/03 i 45/05) sa 3.000.000.000 dinara na 3.400.000.000 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci u 2008. godini, povećani su rebalansom za 4%, sa 384.060.630.000 dinara na 399.439.470.000 dinara.

1.Tekući rashodi (Kº400000)

Tekući rashodi su rebalansom povećani za 3,67%, sa planiranih 383.270.530.000 dinara na 397.327.770.000 dinara. Njih sačinjavaju: rashodi za zaposlene, rashodi na ime korišćenja usluga i roba, otplata kamata, rashodi za penzije i naknade i ostali rashodi.

1.1.Rashodi za zaposlene (Kº410000) su povećani rebalansom za 6,90%, sa planiranih 3.288.660.000 dinara na 3.515.450.000 dinara.

Na ime plata i dodataka zaposlenih rebalansom je povećan planirani iznos za 7,13%, sa 2.492.200.000 dinara na 2.670.000.000 dinara. Sredstva su predviđena za isplatu 12 zarada, za januar-decembar 2008. godine. Uvećana sredstva uključuju i izvršeno povećanje osnovice za obračun i isplatu martovskih zarada za 5% (na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 120-1554/2008-1) koje prvobitno nije bilo planirano, kao i očekivano povećanje septembarskih zarada (rast zarada u nivou inflacije). U Fondu je od početka godine organizovan prekovremeni rad zbog potrebe većeg angažovanja zaposlenih sa ciljem da se ubrza finalizacija poslova vezanih za konsolidaciju fondova.

Socijalni doprinosi na teret poslodavca su rebalansom povećani za 7,22%, sa 445.730.000 dinara na 477.900.000 dinara u skladu sa planiranim obimom zarada.

Naknade u naturi su rebalansom ostale na planskom nivou, u iznosu od 15.500.000 dinara.

Socijalna davanja zaposlenima su rebalansom povećana sa 76.230.000 dinara na 86.400.000 dinara.

Naknade za zaposlene su rebalansom povećane sa 49.550.000 dinara na 56.200.000 dinara, zbog rasta troškova prevoza.

Nagrade, bonusi i ostali posebni reshodi su rebalansom ostali na planskom nivou, u iznosu od 209.450.000 dinara.

1.2.Rashodi po osnovu korišćenja usluga i roba (Kº 420000) koji obuhvataju stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove tekućih popravki i održavanja i nabavku materijala, smanjeni su rebalansom za 5,4%, sa planiranih 2.846.250.000 dinara na 2.694.400.000 dinara.

Stalne troškove čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, troškovi osiguranja, zakup imovine i opreme i ostali rashodi. Oni su rebalansom smanjeni u odnosu na prvobitno planirane za 32,1%, sa 677.500.000 dinara na 460.000.000 dinara. Ovi rashodi umanjeni su za sredstva namenjena naknadi troškova štampanja uputnica za isplatu penzija i naknada predviđenih nacrtima finansijskih planova ranijeg fonda samostalnih delatnosti i fonda poljoprivrednika. U sadašnjem sistemu knjigovodstvene evidencije jedinstvenog Fonda ovi troškovi evidentiraju se u okviru grupe konta 423000-usluge po ugovoru, gde su rebalansom i predviđeni.

Troškovi putovanja obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu i oni su rebalansom povećani sa planiranih 55.450.000 dinara na 59.000.000 dinara, zbog potrebe dodatne obuke po filijalama.

Usluge po ugovoru koje obuhvataju administrativne i kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, informisanja, naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora, stručne usluge, reprezentaciju i ostale usluge, povećane su rebalansom sa planiranih 1.687.000.000 dinara na 1.750.000.000 dinara. Povećanje se odnosi pre svega na prebacivanja sredstava za troškove štampanja uputnica za isplatu penzija i naknada za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti i kategoriju osiguranika poljoprivrednika sa pozicije stalnih troškova, kao i u skladu sa planiranim povećanim obimom penzija i naknada.

Specijalizovane usluge su rebalansom neznatno smanjene u odnosu na prvobitno planirani iznos od 40.900.000 dinara na 40.000.000 dinara.

Troškovi za tekuće popravke i održavanje se odnose na popravke i održavanje zgrade i opreme i rebalansom su ostali na istom nivou u odnosu na planirane za 2008. godinu, 206.400.000 dinara.

Rashodi za materijal su rebalansom takođe ostali na planskom nivou u iznosu od 179.000.000 dinara. Obuhvataju kancelarijski i administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski materijal, materijal za domaćinstvo.

1.3.Otplata kamata (Kº 440000) obuhvata otplatu kamata Fondu za razvoj i negativne kursne razlike. Ovi troškovi su rebalansom povećani sa planiranih 10.220.000 dinara na 49.000.000 dinara.

1.4.Prava iz socijalnog osiguranja (Kº 470000) obuhvataju prava koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima, prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga i transfere Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje.

Rebalansom je povećan planirani iznos za 3,75%, sa 376.829.900.000 dinara na 390.963.020.000 dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih, za isplatu penzija i novčanih naknada za period decembar 2007. – novembar 2008. godine, ovi troškovi su povećani za 4,12%, sa 339.208.600.000 dinara na 353.171.600.000 dinara;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti za isplatu penzija i novčanih naknada za period januar – decembar 2008. godine, ovi troškovi su povećani za 3,20%, sa 13.502.500.000 dinara na 13.935.200.000 dinara;

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za za isplatu penzija i novčanih naknada za drugi deo decembra 2007. – prvi deo decembra 2008. godine, ovi troškovi su smanjeni za 1,09%, sa 24.118.800.000 dinara na 23.856.220.000 dinara.

Prava koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Kº 471100 sačinjavaju penzije, naknade za negu i pomoć, telesno oštećenje i pogrebni troškovi.

Penzije i naknade su prilikom donošenja Finansijskog plana bile planirane na bazi ppocenjenih procenata usklađivanja – vanredno usklađivanje od 1. januara 2008. godine po članu 76. Zakona o izmenama i dopunama Zakona (Službeni glasnik RS, broj 85/05) u procentu od 11,50%, redovno usklađivanje od aprila 2008. godine sa 4,30% i od oktobra sa 3,25%, u skladu sa procenjenim kretanjem troškova života i prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci (u procentu koji predstavlja zbir 87,5% procenta rasta, odnosno pada troškova života i 12,5% procenta rasta, odnosno pada zarada).

Kao referentni podaci bili su korišćeni nominalan rast bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini za rast zarada i stopa inflacije za rast troškova života dati u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu.

U januaru 2008. godine penzije i novčane naknade su uvećane za 11,06%, na osnovu zvaničnih statističkih podataka o kretanju zarade bez poreza i doprinosa za 2007. godinu i podatka o prosečnoj penziji iz kategorije osiguranika zaposlenih za 2007. godinu, u aprilu 2008. godine za 6,97%, na osnovu statističkih podataka o troškovima života i prosečnoj zaradi zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci. Procena povećanja oktobarskih penzija i naknada u 2008. godini iznosi 15,50% (što je dosta veće od planiranog procenta usklađivanja) što je posledica donošenja Uredbe o vanrednom povećanju penzija, za mesec oktobar 2008. godine za 10%, istovremeno sa redovnim usklađivanjem penzija u skladu sa odredbama Zakona. Povećanje se ostvaruje tako što se procenat redovnog usklađivanja penzija (procenjen u visini od 5,5%) sabere sa procentom vanrednog povećanja od 10% i tako dobijen zbirni procenat primeni na osnovicu.

Napred navedeni veći procenti usklađivanja su doveli i do većih troškova po osnovu prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima sa 336.416.880.000 na 348.890.600.000 dinara, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih povećani su za 4,08%, sa 302.684.800.000 dinara na 315.027.300.000 dinara;

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti povećani su za 3,12%, sa 12.062.000.000 dinara na 12.438.800.000 dinara;

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika smanjeni su za 1,13%, sa 21.670.080.000 dinara na 21.424.500.000 dinara.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Kº 471200) rebalansom je smanjen planirani iznos sa 255.020.000 dinara na 253.420.000 dinara, na ime troškova komisija pri zdravstvenim ustanovama za kategorije osiguranika samostalnih delatnosti i kategorije osiguranika poljoprivrednika, koji su u sistemu knjigovodstvene evidencije jedinstvenog Fonda, evidentirani na drugim pozicijama u kontnom planu (424000), a pri izradi nacrta finansijskih planova su bili predviđeni na ovim pravima. Ova prava obuhvataju i nabavku pomagala za slepa lica, troškove smeštaja penzionera u domove za stare i usluge rehabilitacije i rekreacije koja su predviđena u nepromenjenom iznosu u odnosu na prvobitno planirane.

Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje (Kº 471900) za doprinose za zdravstveno osiguranje penzionera (obračunatih u skladu sa povećanim obimom penzija i važećom stopom doprinosa) i za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, su povećane za 4,14%, sa 40.158.000.000 dinara na 41.819.000.000 dinara:

za kategoriju osiguranika zaposlenih ovi transferi su povećani za 4,47%, sa 36.290.000.000 dinara na 37.910.500.000 dinara;

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti transferi su povećani sa 1.423.200.000 dinara na 1.479.800.000 dinara

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika smanjeni su sa 2.444.800.000 dinara na 2.428.700.000 dinara.

1.5.Ostali rashodi (Kº 480000) se rebalansom smanjuju sa 295.500.000 dinara na 105.900.000 dinara.

Iznos za dotacije nevladinim organizacijama je smanjen sa 239.600.000 dinara na 50.000.000 dinara.

Iznos predviđen za poreze, takse i eventualne novčane kazne je nepromenjen u odnosu na prvobitno planirane.

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu (Kº 500000)

Izdaci za nefinansijsku imovinu su rebalansom ostali na planskom nivou u iznosu od 709.100.000 dinara.

Za zgrade i građevinske objekte planiran je iznos od 330.300.000 dinara. Ovi izdaci odnose se na izgradnju, kupovinu i adaptacije poslovnog prostora i poslovnih zgrada u vlasništvu Fonda.

Za mašine i opremu planirano je 320.500.000 dinara. Ova sredstva odnose se na kupovinu administrativne opreme, nameštaja, ugradne opreme, računarske, telefosnke centrale, elektronske i fotografske i medicinske opreme.

Za ostala osnovna sredstva planirano je 14.300.000 dinara.

Za nematerijalnu imovinu (kompjuterseke softvere i licence) planirano je 44.000.000 dinara.

3. Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine (Kº 600000)

Ovi izdaci obuhvataju otplatu glavnice domaćim kreditorima i nabavku domaće finansijske imovine. Oni su povećani sa 81.000.000 dinara na 1.402.600.000 dinara.

Ovo značajno povećanje odnosi se pre svega na sredstva za utvrđene obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po napred navedenom Zaključku Vlade Republike Srbije iz aprila 2007. godine.

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon i 63/06 –US)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 24. septembra 2008. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2008. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 128/07), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2008. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 379.565.407 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 232.252.900 Osiguranika zaposenih 214.605.400 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.433.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.214.500 730000 DONACIJE I TRANSFERI 137.921.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 137.921.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 137.921.000 Transferi Ministarstva finansija 114.310.000 Osiguranika zaposlenih 104.030.000 Osiguranika poljoprivrednika 10.280.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 23.611.000 Osiguranika zaposlenih 11.251.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 0 Osiguranika poljoprivrednika 12.360.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.500.600 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.100.000 741100 Kamate 700.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 700.000 741200 Dividende 400.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 400.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 10.600 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.600 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 390.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 390.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 950.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 950.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 950.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 6.940.907 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.940.907 Osiguranika zaposlenih 6.733.046 Osiguranika samostalnih delatnosti 207.861 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 40.520 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 40.520 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 40.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 520 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 520 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 21.016.500 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 17.600.000 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 17.600.000 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 17.600.000 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 17.600.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 3.416.500 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 3.416.500 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 16.500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 16.500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.400.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.400.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 400.622.427

2. Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2008. godinu, po osnovnim namenama, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 397.327.770 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.515.450 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.670.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 477.900 413000 Naknade u naturi 15.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 86.400 415000 Naknade troškova za zaposlene 56.200 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 209.450 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.694.400 421000 Stalni troškovi 460.000 422000 Troškovi putovanja 59.000 423000 Usluge po ugovoru 1.750.000 424000 Specijalizovane usluge 40.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 206.400 426000 Materijal 179.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 49.000 441000 Otplata domaćih kamata 6.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 43.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 390.963.020 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 390.963.020 Osiguranika zaposlenih 353.171.600 Osiguranika samostalnih delatnosti 13.935.200 Osiguranika poljoprivrednika 23.856.220 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 348.890.600 Osiguranika zaposlenih 315.027.300 Osiguranika samostalnih delatnosti 12.438.800 Osiguranika poljoprivrednika 21.424.500 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 253.420 Osiguranika zaposlenih 233.800 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.600 Osiguranika poljoprivrednika 3.020 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 41.819.000 Osiguranika zaposlenih 37.910.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.479.800 Osiguranika poljoprivrednika 2.428.700 480000 OSTALI RASHODI 105.900 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 50.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 50.200 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 709.100 510000 OSNOVNA SREDSTVA 709.100 511000 Zgrade i građevinski objekti 330.300 512000 Mašine i oprema 320.500 513000 Ostale nekretnine i oprema 14.300 515000 Nematerijalna imovina 44.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 1.402.600 610000 OTPLATA GLAVNICE 2.600 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 2.600 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.400.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.400.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 399.439.470

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni prihodi i primanja Fonda za 2008. godinu, utvrđeni u OPŠTEM DELU Finansijskog plana, iskazuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 379.565.407 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 232.252.900 Osiguranika zaposlenih 214.605.400 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 106.102.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 106.600.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 303.400 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.600.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.433.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 16.390.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 43.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.214.500 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.172.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 42.500 730000 DONACIJE I TRANSFERI 137.921.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 137.921.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 137.921.000 Transferi Ministarstva finansija 114.310.000 Osiguranika zaposlenih 104.030.000 7331623 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za pokriće penzija – dotacije 104.030.000 Osiguranika poljoprivrednika 10.280.000 7331632 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za pokriće penzija – dotacije 10.280.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 23.611.000 Osiguranika zaposlenih 11.251.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 4.470.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 4.466.000 7331670 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2.315.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 0 7331641 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za prava ostvarena pod posebnim propisima 0 7331642 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 0 Osiguranika poljoprivrednika 12.360.000 7331631 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za prava ostvarena pod posebnim propisima 3.340.000 7331680 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9.020.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.500.600 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.100.000 741100 Kamate 700.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 700.000 741200 Dividende 400.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 400.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 10.600 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.600 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 390.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 390.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 950.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 950.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 950.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 6.940.907 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.940.907 Osiguranika zaposlenih 6.733.046 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.212.346 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.090.700 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 430.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 207.861 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 86.961 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 120.900 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 40.520 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 40.520 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 40.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 520 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 520 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 21.016.500 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 17.600.000 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 17.600.000 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 17.600.000 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 17.600.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 3.416.500 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 3.416.500 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 16.500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 16.500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.400.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.400.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 400.622.427

4. Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2008. godinu, utvrđeni u OPŠTEM DELU Finansijskog plana, iskazuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 397.327.770 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.515.450 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.670.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 477.900 413000 Naknade u naturi 15.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 86.400 415000 Naknade troškova za zaposlene 56.200 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 209.450 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.694.400 421000 Stalni troškovi 460.000 422000 Troškovi putovanja 59.000 423000 Usluge po ugovoru 1.750.000 424000 Specijalizovane usluge 40.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 206.400 426000 Materijal 179.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 49.000 441000 Otplata domaćih kamata 6.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 43.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 390.963.020 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJEOBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 390.963.020 Osiguranika zaposlenih 353.171.600 Osiguranika samostalnih delatnosti 13.935.200 Osiguranika poljoprivrednika 23.856.220 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 348.890.600 Osiguranika zaposlenih 315.027.300 Osiguranika samostalnih delatnosti 12.438.800 Osiguranika poljoprivrednika 21.424.500 471121 Osnovne penzije 334.400.000 Osiguranika zaposlenih 302.600.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 12.000.000 Osiguranika poljoprivrednika 19.800.000 471124 Nega i pomoć penzionera 9.488.000 Osiguranika zaposlenih 7.700.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 345.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.443.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.169.500 Osiguranika zaposlenih 1.110.100 Osiguranika samostalnih delatnosti 28.300 Osiguranika poljoprivrednika 31.100 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 221.000 Osiguranika zaposlenih 221.000 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 1.102.100 Osiguranika zaposlenih 1.100.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.100 471135 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 161.500 Osiguranika zaposlenih 156.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.900 Osiguranika poljoprivrednika 3.600 471136 Naknade za invalide III kategorije 252.000 Osiguranika zaposlenih 252.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 485.100 Osiguranika zaposlenih 431.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 7.300 Osiguranika poljoprivrednika 46.800 471193 Pogrebni troškovi 1.611.200 Osiguranika zaposlenih 1.457.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 54.200 Osiguranika poljoprivrednika 100.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 200 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 253.420 Osiguranika zaposlenih 233.800 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.600 Osiguranika poljoprivrednika 3.020 471216 Pomagala i naprave 8.100 Osiguranika zaposlenih 7.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 300 Osiguranika poljoprivrednika 300 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 13.000 Osiguranika zaposlenih 13.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 232.320 Osiguranika zaposlenih 213.300 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.300 Osiguranika poljoprivrednika 2.720 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 41.819.000 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 41.819.000 Osiguranika zaposlenih 37.910.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.479.800 Osiguranika poljoprivrednika 2.428.700 471911 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 41.129.700 Osiguranika zaposlenih 37.225.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.476.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.428.700 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 58.000 Osiguranika zaposlenih 58.000 471913 Transferi RZZO-u za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 631.300 Osiguranika zaposlenih 627.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 3.800 480000 OSTALI RASHODI 105.900 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 50.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 50.200 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 709.100 510000 OSNOVNA SREDSTVA 709.100 511000 Zgrade i građevinski objekti 330.300 512000 Mašine i oprema 320.500 513000 Ostale nekretnine i imovina 14.300 515000 Nematerijalna imovina 44.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 1.402.600 610000 OTPLATA GLAVNICE 2.600 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 2.600 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.400.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.400.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 399.439.470

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/5 Broj:

U Beogradu, 24. septembra 2008. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

dr Meho Mahmutović

Ostavite komentar