Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2008. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2008. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje doneo na sednici od 12. septembra 2008. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, oktobra 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički zavod za zdrastveno osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2008. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka),

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 12. septembra 2008. godine, donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2008. godinu (“Službeni glasnik RS“, broj 9/08), član 2. menja se i glasi:

“Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine primanja i izdaci za 2008. godinu, i to:

Primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 172.348.850 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 121.200.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 121.200.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 55.085.400 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 56.430.720 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.574.800 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 1.874.746 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 7.700.054 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 109.080 730000 DONACIJE I TRANSFERI 4.525.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 4.525.000 7331611 Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 4.000.000 7331612 Transferi od budžeta po osnovu duvanskog dinara 525.000 740000 DRUGI PRIHODI 851.321 741000 PRIHODI OD IMOVINE 500 741100 Kamate 500 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 650.821 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.600 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 640.221 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 640.221 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 200.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 200.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.600 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.600 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 45.141.929 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 45.141.929 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 45.141.929 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 3.062.929 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 37.225.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.428.700 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.476.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 58.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 631.300 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 260.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 22.980 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.200 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 4.200   UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 172.376.030

2. Izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 171.573.350 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.735.000 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.050.948 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 367.052 413000 NAKNADE U NATURI 10.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 67.000 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 180.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.323.900 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 50.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 348.900 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 215.000 426000 MATERIJAL 160.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 180.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10.000 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 170.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 167.134.450 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 167.134.450 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 7.025.500 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.500.000 471111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.756.350 4711122 Porez 772.200 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.090.700 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 120.900 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 677.300 4711125 Doprinos na NSZ 82.550 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 525.000 471193 Pogrebni troškovi 500 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 160.108.950 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 40.789.567 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 3.588.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 20.590.000 471214 Stomatološke usluge 4.750.000 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 83.745.599 471216 Pomagala i naprave 1.800.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 800.000 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 190.784 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 320.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 200.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.445.000 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 880.000 480000 OSTALI RASHODI 200.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 170.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 782.680 510000 OSNOVNA SREDSTVA 782.680 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 602.680 512000 MAŠINE I OPREMA 180.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 20.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 20.000 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 172.376.030

(u 000 dinara)

– ukupna primanja 172.376.030 – ukupni izdaci 172.376.030

Rashodi zdravstvenog osiguranja su 177.813,35 miliona dinara, tako da će Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod) ostvariti realan deficit u iznosu od 5.437,32 miliona dinara, zbog čega neće moći da izmiri obaveze za naknade osiguranicima, lekove izdate na recept i pomagala u apotekama, lekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama.“

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

“Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci za zdravstvenu zaštitu, utvrđeni u članu 2. ovog plana iskazani prema utvrđenim uslovima, kriterijumima i merilima po kojima Republički zavod zaključuje ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe, i to:

(u 000 dinara)

R.br. Ugovorena sredstva po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu za 2008. godinu Vrsta zdravstvene zaštite UKUPNO Primarna Sekundarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 31.728.643 47.108.655 78.837.298 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 731.906 1.171.934 1.903.840 3. Troškovi energenata 2.229.766 3.655.075 5.884.841 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 3.784.577 23.679.697 27.464.274 4.1. Citostatici i stentovi od duvanskog dinara   525.000 525.000 5. Ishrana bolesnika   1.947.600 1.947.600 6. Ostali materijali i troškovi 2.031.985 5.493.885 7.525.870 7. Ustanove van Plana mreže 282.690 688.753 971.443 I SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1 – 7) 40.789.567 83.745.599 124.535.166 8. Materijal za dijalizu     3.588.000 9. Lekovi izdati na recept     20.590.000 10. Stomatološke usluge     4.750.000 11. Pomagala i naprave     1.800.000 12. Ustanove socijalne zaštite     800.000 13. Troškovi lečenja u inostranstvu     530.000 14. Instituti i zavodi za javno zdravlje     880.000 15. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     2.445.000 16. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju “Torlak“     190.784 II SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (8-16)     35.573.784 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     160.108.950

Član 3.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-26/08 PREDSEDNIK U Beogradu, 12. septembar 2008. godine dr Rajko Kosanović

O B R A Z L O Ž E Nj E

IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2008. GODINU

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE

FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Zavod) sadržan je u odredbama člana 20. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 9/02…, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme predlog finansijskog plana na osnovu smernica za pripremu Budžeta.

Prema članu 14. ovog zakona, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju predlog finansijskog plana Ministarstvu finansija Republike Srbije.

U članu 6. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije.

Statutom Zavoda utvrđeno je da finansijski plan donosi Upravni odbor.

Finansijski plan se donosi na osnovu smernica za pripremu budžeta Republike.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, a time i na izmene, saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIMANjA,

ODNOSNO IZDATAKA

2.1. Pravni osnov za planiranje

primanja

Pravni osnov za planiranje primanja sadržan je u odredbama:

– člana 201. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode Zavoda čine sredstva:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Zavod,

imovine kojom raspolaže Zavod,

domaćih i inostranih kredita i zajmova i

drugih sredstava u skladu sa Zakonom.

2.1.1. Pravni osnov za planiranje primanja od

budžeta Republike

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog Zakona i pod uslovima propisanim ovim Zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike.

U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica iz st. 1. i 4. ovog člana, na osnovicu i po stopi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje su propisane ovim Zakonom.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budžetu Republike.

Osnovicu za uplatu doprinosa čini najniža mesečna osnovica utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos jeste 12,3%.

Sredstva od uplate doprinosa za lica iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona, a koja se obezbeđuju u budžetu Republike prihod su Zavoda.

2.2. Pravni osnov za planiranje izdataka

Pravni osnov za planiranje izdataka Zavoda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Zavoda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Zavod,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge rashode, u skladu sa Zakonom.

3.PLANSKI ELEMENTI ZA

DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

Planski elementi na kojima je zasnovan i pripremljen Finansijski plan Zavoda za 2008. godinu usaglašeni su sa makroekonomskim parametrima za 2008. godinu, koji su utvrđeni Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku 2008. godinu i projekcijama za 2009. i 2010. godinu.

Za bilansiranje primanja i izdataka, na osnovu kojih je pripremljena izmena i dopuna Finansijskog plana za 2008. godinu korišćeni su sledeći parametri:

realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 6,0%,

prosečna stopa rasta inflacije u planskom periodu 9,7%,

rast zarada u javnom sektoru po osnovu rezultata racionalizacije i reorganizacije,

planirano povećanje broja zaposlenih u zdravstvu.

4. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM ZAVODU

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Zavod je pravno lice osnovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“ br. 18/92…45/05) sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstsveno osiguranje, u skladu sa zakonom.

4.1. Naziv, adresa i organizaciona

struktura Zavoda

Zavod posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

dr Aleksandra Kostića br. 9

PIB 101288707

MATIČNI BROJ 06042945

REGISTARSKI BROJ 6012578688

ŠIFRA DELATNOSTI 075300

TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod) je organizaciona jedinica Zavoda.

U Zavodu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

Redni broj Filijala Sedište Broj ispostava 1. za Severnobački okrug Subotica 2 2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4 3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5 4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7 5. za Zapadnobački okrug Sombor 3 6. za Južnobački okrug Novi Sad 10 7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6 8. za Mačvanski okrug Šabac 7 9. za Kolubarski okrug Valjevo 5 10. za Podunavski okrug Smederevo 2 11. za Braničevski okrug Požarevac 7 12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6 13. za Pomoravski okrug Jagodina 5 14. za Borski okrug Bor 3 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2 16. za Zlatiborski okrug Užice 9 17. za Moravički okrug Čačak 3 18. za Raški okrug Kraljevo 4 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 20. za Nišavski okrug Niš 7 21. za Toplički okrug Prokuplje 3 22. za Pirotski okrug Pirot 3 23. za Jablanički okrug Leskovac 5 24. za Pčinjski okrug Vranje 6 25. za Kosovski okrug Priština – u Gračanici 9 28. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 5 29. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 3 30. za grad Beograd Beograd 17 UKUPNO: 153

Zavod ima 30 filijala (dve ne funkcionišu i to: u Prizrenu i Peći), a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala, jer u jednom broju enklava žive osigurana lica kojima se preko ove filijale obezbeđuju uslovi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

U Zavodu funkcioniše 28 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Zavoda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

4.2. Broj i kvalifikaciona struktura

zaposlenih u Zavodu

U Zavodu ima ukupno 2.552 zaposlenih na dan 31.07.2008. godine, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih % VII 888 34,80 VI 354 13,87 V 10 0,39 IV 1.178 46,16 III 40 1,57 Osn. škola 82 3,21 UKUPNO: 2.552 100,00

Broj zaposlenih u 2008. godini i narednim godinama će se i dalje povećavati, u cilju poboljšanja kvalifikacione strukture zaposlenih i povećanja broja zaposlenih koji će raditi na novim projektima vezanim za ostvarivanje prava osiguranika i boljeg povezivanja filijala i zdravstvenih ustanova radi efikasnijeg praćenja njihovog rada.

4.3. Delatnost Zavoda

Zavod:

donosi statut;

donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

donosi finansijski plan, u skladu sa Zakonom;

zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa ovim zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. ovog Zakona;

obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Zavodu;

organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Zavodu;

koordinira rad filijala i Pokrajinskog zavoda;

organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Zavoda.

5. OSNOVNI PODACI O MREŽI INDIREKTNIH

KORISNIKA SREDSTAVA ZAVODA

Zdravstvenu zaštitu Zavod finansira preko davalaca zdravstvenih usluga:

zdravstvenih ustanova koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, broj 42/06 i 119/07) – indirektni korisnici sredstava Zavoda,

drugih učesnika u pružanju zdravstvene zaštite i

zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže.

5.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 309 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Zavoda, i to:

– domovi zdravlja 117 – zdravstveni centri 36 – opšte i specijalne bolnice 25 – zavodi 19 – instituti 11 – klinike 7 – kliničko bolnički centri 5 – klinički centri 4 – zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 – zavodi za javno zdravlje 24 – apoteke 36 – instituti za transfuziju krvi 3 – Institut „Torlak“ 1 – Vojnomedicinska akademija 1 U K U P N O 309

5.2. Drugi učesnici u pružanju

zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

– ustanova socijalne zaštite 55 – ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji 93

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju i preko zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže, a koje pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže.

Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Zavod obezbeđuje zarade – plate za 103.596 zaposlenih.

6. PRIMANjA I I IZDACI ZA SEDAM MESECI 2008. GODINE

6.1. Ostvarena primanja za sedam meseci 2008. godine

Planirana primanja, utvrđena Finansijskim planom Zavoda za 2008. godinu, u periodu januar – jul 2008.godine ostvarena su u sledećim iznosima i % izvršenja:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA Planirano za 2008. godinu Ostvareno januar – jul 2008. godine Indeks 1 2 3 4 4/3*100 700000 TEKUĆI PRIHODI 166.460.297 93.924.563 56,42 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 117.633.823 66.373.485 56,42 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 117.633.823 66.373.485 56,42 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 53.467.360 30.587.316 57,21 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 54.766.162 31.420.708 57,37 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.292.568 4.323.396 46,53 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 1.819.388 833.400 45,81 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 7.473.180 3.489.996 46,70 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 107.733 42.065 39,05 730000 DONACIJE I TRANSFERI 4.525.000 2.587.518 57,18 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 4.525.000 2.587.518 57,18 7331611 Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 4.000.000 2.587.518 64,69 7331612 Transferi od budžeta po osnovu duvanskog dinara 525.000   0,00 740000 DRUGI PRIHODI 470.393 484.382 102,97 741000 PRIHODI OD IMOVINE 500 281 56,20 741100 Kamate 500 281 56,20 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 281 56,20 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 418.693 321.170 76,71 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.853 5.949 60,38 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 408.840 315.221 77,10 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 408.840 315.221 77,10 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.200 0 0,00 744160 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.200   0,00 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 50.000 162.931 325,86 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 50.000 162.931 325,86 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 530.042 351.175 66,25 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 530.042 351.175 66,25 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 43.285.139 24.128.003 55,74 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 43.285.139 24.128.003 55,74 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 43.285.139 24.128.003 55,74 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.940.412 1.614.913 54,92 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 35.775.000 19.916.460 55,67 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.444.800 1.242.782 50,83 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.423.200 792.327 55,67 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53.000 34.842 65,74 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 462.000 388.916 84,18 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 186.727 137.763 73,78 790000 PRIHODI IZ BUDžETA 15.900   800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 300 6 2,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.142   920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.142   921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.142   921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja   2.142     UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 166.460.597 93.926.711 56,43

Ukupna primanja za 2008. godinu iznose 166.460,60 miliona dinara, a ostvarena su za sedam meseci 2008. godine u iznosu od 93.926,71 miliona dinara, što predstavlja 56,43% planiranih primanja.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje ostvareni su u iznosu od 66.373,49 miliona dinara ili 56,42% planiranih sredstava po ovom osnovu, što je nešto niži nivo ostvarenja u odnosu na srazmerni deo plana. S obzirom na dinamiku prihoda od doprinosa tokom godine (veći prihodi od doprinosa ostvaruju se krajem godine), očekuje se da će prihodi od doprinosa biti iznad planiranih. Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje čine 70,66% ukupno ostvarenih primanja.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih su ostvareni u iznosu od 30.587,32 miliona dinara, što predstavlja 57,21% planiranih prihoda, dok doprinosi na teret poslodavca iznose 31.420,71 miliona dinara, što predstavlja 57,37% planiranih prihoda. Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica ostvareni su u iznosu od 4.323,40 miliona dinara ili 46,53%. Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati ostvareni su u iznosu od 42,07 miliona dinara ili 39,05% godišnjeg plana.

Prihodi zdravstvenog osiguranja bi bili značajniji da je u potpunosti obezbeđena finansijska poreska disciplina i da i dalje nije prisutna evazija kod uplate doprinosa prilikom isplate primanja zaposlenih. Jedan broj poslodavaca, sa velikim brojem zaposlenih, ne plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Kontrola obračuna i uplate doprinosa treba da bude stalnija i potpunija.

Pored toga, i dalje se u potpunosti ne uplaćuju doprinosi od strane privatnog sektora, jer samostalna zanimanja i poljoprivrednici i dalje neuredno izmiruju obaveze.

Podaci Poreske uprave o stanju duga doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika i samostalnih delatnosti na dan 31.12.2007. godine dati su u sledećoj tabeli:

(u dinarima)

Opis Dug iz 2006. godine Razrez za 2007. godinu Naplaćeno u 2007. godini Ostatak duga Doprinos za zdrav. osiguranje poljoprivrednika 13.504.793.431 10.690.374.824 1.688.986.000 22.506.182.254 Doprinos za zdrav. osiguranje lica koja se bave samostalnom delatnošću 6.970.499.371 8.224.603.288 5.406.330.804 9.788.771.854 Ukupno: 20.475.292.802 18.914.978.112 7.095.316.804 32.294.954.109

Neefikasnoj naplati obaveza od privatnog sektora, pre svega od poljoprivrednika po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje doprinosi i način utvrđivanja obaveza. Utvrđivanje obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje posebnim rešenjem omogućilo bi potpuniju kontrolu naplate.

Transferi od budžeta ostvareni su u visini od 2.587,52 miliona dinara ili 57,18% planiranih prihoda po ovom osnovu. Ovi prihodi se u celini odnose na transfere od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ostvareni drugi prihodi (prihodi od imovine, od prodaje dobara i usluga, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica i mešoviti i neodređeni prihodi u korist OOSO) iznose 484,38 miliona dinara, što je više u odnosu na godišnji plan za 2,97%. Visoko ostvarenje nastalo je zbog pozicije mešoviti i neodređeni prihodi (162,93 miliona dinara). Ovako visok iznos mešovitih i neodređenih prihoda rezultat je vraćenog PDV-a za medicinsku opremu iz decembra 2007. godine. Prilikom uvoza medicinske opreme PDV je plaćen za zdravstvene ustanove na osnovu njihovog potraživanja od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Na osnovu podnetog zahteva za povraćaj PDV-a od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstvo finansija (Poreska uprava) je izvršilo povraćaj sredstava. Iznos PDV- a je bio na rashodima (konto 482000) u 2007. godini i uticao je na rezultat poslovanja.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda ostvarene su u iznosu od 351,18 miliona dinara ili 66,25% u odnosu na godišnji plan. Ovi prihodi sastoje se od: transfera od Fonda PIO po osnovu naknada do izlaska na IK 328,59 miliona dinara i refundacija 22,59 miliona dinara.

Prihodi od transfera organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni su na nivou od 24.128,00 miliona dinara ili 55,74% planiranih sredstava. Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje iznose 1.614,91 miliona dinara ili 54,92% planiranih sredstava po ovom osnovu. Od Fonda PIO zaposlenih ostvareno je 19.916,46 miliona dinara ili 55,67% plana. Transfer od Fonda PIO poljoprivrednika ostvaren je u iznosu od 1.242,78 miliona dinara ili 50,83% plana. Transfer od Fonda PIO samostalnih delatnosti ostvaren je u iznosu od 792,33 miliona dinara ili 55,67% plana. Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iznose 34,84 miliona dinara (65,74% plana), što je nešto više u odnosu na srazmerni deo plana.

Prihodi od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje na naknade zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana ostvareni su u iznosu od 388,92 miliona dinara (84,18% plana), što je znatno više u odnosu na srazmerni deo plana. Takođe, znatno viši nivo ostvarenja u odnosu na plan (73,78%) beleži se kod doprinosa za zdravstveno osiguranje koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje (137,76 miliona dinara).

Primanja od prodaje finansijske imovine nisu predviđena planom za 2008. godinu, ali u periodu januar – jul 2008. godine beleži ostvarenje od 2,14 miliona dinara.

6.2. Ostvareni izdaci za sedam meseci 2008. godine

Zavod u toku 2008. godine preduzima značajne mere u cilju racionalnog raspolaganja sredstvima zdravstvenog osiguranja.

U toku godine u Zavodu su u saradnji sa Ministarstvom zdravlja intenzivirane aktivnosti i mere na daljem unapređivanju sistema zdravstvenog osiguranja. Zajedničko preduzimanje mera i aktivnosti ima za rezultat podizanje nivoa zdravstvenog osiguranja, iako i dalje predstoji ulaganje napora da se procesi nastave.

U sprovođenju mera poseban značaj dat je regulisanju ugovornih odnosa između Zavoda i zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda i drugim licima za čiju se zdravstvenu zaštitu sredstva obezbeđuju u budžetu Republike.

Zaključenim ugovorima sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene zaštite, 92,90% ukupno raspoloživih sredstava Zavoda, raspoređena su u vidu naknade zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga zdravstvene zaštite, čime su stvorene pretpostavke da svaka zdravstvena ustanova zna kojim iznosom sredstava može raspolagati. Zaključenim ugovorima Zavod je preuzeo odgovornost da zdravstvenim ustanovama obezbedi ugovoreni nivo naknade. Time je zdravstvenim ustanovama obezbeđena sigurnost u obezbeđivanju inputa neophodnih za njihovo funkcionisanje, odnosno za pružanje usluga zdravstvene zaštite.

U cilju racionalnijeg snabdevanja zdravstvenih ustanova ugradnim materijalima, citostaticima, lekovima za lečenje hemofilije, pegilovanim interferonom, ugradnim materijalima iz oblasti kardiohirurgije i ortopedije, Zavod je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveo postupak izbora najpovoljnijih ponuđača od kojih su zdravstvene ustanove nabavljale navedena dobra. Ovim su postignute značajne uštede sredstava osiguranja, a obezbeđene su usluge zdravstvene zaštite većem broju osiguranih lica Zavoda.

Zavod je nastojao da podstiče racionalno trošenje raspoloživih sredstava u zdravstvenim ustanovama, kako bi se obim i nivo zdravstvene zaštite podigao na viši stepen.

Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja je proširena. Kod donošenja Liste lekova Zavod se rukovodio terapijskim, ali i farmakoekonomskim kriterijumima, što je značajno za racionalno trošenje sredstava zdravstvenog osiguranja, u funkciji kvalitetnije zdravstvene zaštite.

Intenzivirana je kontrola ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, a naročito kontrola namenske upotrebe sredstava zdravstvenog osiguranja, izvršavanja ugovornih obaveza, propisivanja i izdavanja lekova na recept.

I pored značajnih mera koje su preduzete u poslovanju Zavoda i ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja, u narednom periodu treba nastaviti sa aktivnostima od značaja za reformisanje zdravstvenog osiguranja.

U cilju što racionalnijeg trošenja raspoloživih sredstava u toku 2008. godine, preduzimane su mere racionalizacije.

Mere racionalizacije se sprovode posebno kroz:

jasno definisanje ugovornih obaveza između Zavoda i nosilaca zdravstvene zaštite,

kontrolu propisivanja i izdavanja lekova na recept u zdravstvenim i apotekarskim ustanovama,

kontrolu obračuna i isplata naknada osiguranicima,

preduzimanje mera da se obezbedi racionalnija nabavka dobara i usluga primenom odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Ostvareni izdaci po namenama za sedam meseci 2008. godine su:

( u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI Planirano za 2008. godine Ostvareno januar – jul 2008. godine Indeks 1 2 3 4 4/3*100 400000 TEKUĆI RASHODI 165.160.505 88.474.898 53,57 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.409.687 1.376.735 57,13 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.773.321 1.009.507 56,93 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 317.366 183.161 57,71 413000 NAKNADE U NATURI 12.000 2.412 20,10 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 67.000 14.816 22,11 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 29.160 48,60 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 180.000 137.679 76,49 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.435.000 462.731 32,25 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000 186.488 33,91 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 45.000 25.880 57,51 423000 USLUGE PO UGOVORU 330.000 140.001 42,42 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 350.000 29.922 8,55 426000 MATERIJAL 160.000 80.440 50,28 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 161.245.818 86.471.158 53,63 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 161.245.818 86.471.158 53,63 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 6.596.000 3.607.300 54,69 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.000.000 3.337.659 55,63 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 595.000 269.452 45,29 471193 Pogrebni troškovi 1.000 189 18,90 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 154.649.818 82.863.858 53,58 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 39.889.342 20.361.287 51,04 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 3.538.000 2.066.197 58,40 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 20.590.000 11.588.201 56,28 471214 Stomatološke usluge 4.750.000 2.310.796 48,65 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 80.025.636 42.970.686 53,70 471216 Pomagala i naprave 1.250.000 1.064.561 85,16 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 620.000 409.929 66,12 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 173.440 80.624 46,49 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 600.000 138.905 23,15 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.000 3.993 39,93 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 120.000 105.882 88,24 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.230.000 1.301.881 58,38 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 853.400 460.916 54,01 480000 OSTALI RASHODI 70.000 164.274 234,68 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 30.000 15.152 50,51 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 40.000 149.122 372,81 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 700.000 478.134 68,30 510000 OSNOVNA SREDSTVA 700.000 478.134 68,30 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450.000 398.599 88,58 512000 MAŠINE I OPREMA 250.000 60.781 24,31 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA   18.754   600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 600.092 36.009 6,00 610000 OTPLATA GLAVNICE 600.092 36.009 6,00 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 600.092 36.009 6,00   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 166.460.597 88.989.041 53,46

Ukupni izdaci u periodu januar – jul 2008. godine po gotovinskoj osnovi su ostvareni na nivou od 88.989,04 miliona dinara, što iznosi 53,46% planiranih izdataka.

Rashodi za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu su izvršeni sa 51,04%, odnosno 53,70%, što predstavlja niži procenat izvršenja u odnosu na srazmerni deo plana.

Podaci pokazuju da je zdravstvenim ustanovama za pružene zdravstvene usluge i izdate lekove na recept preneto 82.863,86 miliona dinara (53,58%), što je niži nivo ostvarenja u odnosu na srazmerni deo plana. Sredstva Republičkog zavoda angažovana za finansiranje zdravstvene zaštite preko zdravstvenih ustanova i apotekarskih ustanova čine 93,12% ukupnih rashoda, a u okviru toga za: primarnu zdravstvenu zaštitu 22,88%, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu 48,29% i za izdate lekove na recept 13,02%. Za naknade osiguranim licima angažovano je 3.607,30 miliona dinara ili 4,05% sredstava, tako da je za zdravstvenu zaštitu i naknade angažovano 97,17% ukupnih rashoda. Za rashode za bolovanja angažovano je 3.337,66 miliona dinara ili 55,63% srazmernog dela plana.

Pregled ostvarenih rashoda za zdravstvenu zaštitu u 2008. godini ukazuje da veće rashode u odnosu na srazmerni deo plana beleže: rashodi za pomagala i naprave (85,16% plana), troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (88,24% plana), usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite (66,12% plana), nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (76,49% plana), novčane kazne i penali po rešenju sudova (234,68% plana) i zgrade i građevinski objekti (88,58%).

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi su veći u odnosu na srazmerni deo plana, jer su opredeljena sredstva za nagradu zaposlenima za Dan Zavoda isplaćena u aprilu, uticala na visinu ovih rashoda. Dinamika izvršavanja ovog rashoda do kraja godine neće uticati na prekoračenje planirane pozicije.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznose 164,27 miliona dinara što je znatno više od planiranih rashoda za ovu namenu. Ovako visoki rashodi rezultat su plaćanja kazni i penala po rešenju suda za RTB Bor.

Za zgrade i građevinske objekte plaćeno je 398,60 miliona dinara, što iznosi 88,58% plana. Viši nivo ostvarenja u odnosu na srazmerni deo plana posledica je završnih radova na zgradi Direkcije.

7. PLANIRANA PRIMANjA I IZDACI

PO DOPUNSKOM PLANU ZA 2008. GODINU

7.1. Planirana primanja

Planirana primanja po Dopunskom finansijskom planu u odnosu na primanja koja su utvrđena u Finansijskom planu Zavoda za 2008. godinu su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA Plan za 2008. godinu Izmena i dopuna za 2008. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3*100 700000 TEKUĆI PRIHODI 166.460.297 172.348.850 103,54 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 117.633.823 121.200.000 103,03 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 117.633.823 121.200.000 103,03 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 53.467.360 55.085.400 103,03 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 54.766.162 56.430.720 103,04 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.292.568 9.574.800 103,04 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 1.819.388 1.874.746 103,04 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 7.473.180 7.700.054 103,04 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 107.733 109.080 101,25 730000 DONACIJE I TRANSFERI 4.525.000 4.525.000 100,00 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 4.525.000 4.525.000 100,00 7331611 Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 4.000.000 4.000.000 100,00 7331612 Transferi od budžeta po osnovu duvanskog dinara 525.000 525.000 100,00 740000 DRUGI PRIHODI 470.393 851.321 180,98 741000 PRIHODI OD IMOVINE 500 500 100,00 741100 Kamate 500 500 100,00 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 500 100,00 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 418.693 650.821 155,44 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.853 10.600 107,58 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 408.840 640.221 156,59 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 408.840 640.221 156,59 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.200 744160 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.200 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 50.000 200.000 400,00 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 50.000 200.000 400,00 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 530.042 630.600 118,97 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 530.042 630.600 118,97 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 43.285.139 45.141.929 104,29 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 43.285.139 45.141.929 104,29 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 43.285.139 45.141.929 104,29 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.940.412 3.062.929 104,17 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 35.775.000 37.225.000 104,05 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.444.800 2.428.700 99,34 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.423.200 1.476.000 103,71 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53.000 58.000 109,43 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 462.000 631.300 136,65 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 186.727 260.000 139,24 790000 PRIHODI IZ BUDžETA 15.900   800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 300 22.980 7.660,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200   920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200   921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.200   921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja   4.200     UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 166.460.597 172.376.030 103,55

Dopunskim finansijskim planom predviđa se povećanje primanja u visini od 5.915,43 miliona dinara ili za 3,55% u odnosu na primanja iskazana u Finansijskom planu Zavoda za 2008. godinu.

U projektovanju očekivanih primanja do kraja 2008. godine pošlo se od ostvarenih primanja u periodu januar – jul 2008. godine i planiranog povećanja transfera OOSO. Povećanje primanja u odnosu na plan očekuje se kod:

– doprinosa za socijalno osiguranje za 3.566,18 miliona dinara ili 3,03%, zbog rasta zarada u drugom polugođu, što će imati za posledicu povećanje osnovice doprinosa za zdravstveno osiguranje, a time će uticati i na rast prihoda od doprinosa;

– drugih prihoda za 380,93 miliona dinara ili 80,98%, zbog većeg očekivanog prihoda od konvencija, kao i zbog vraćenog PDV- a iz 2007. godine za medicinsku opremu kao što je već objašnjeno;

– memorandumskih stavki za refundaciju rashoda u iznosu od 100,56 miliona dinara ili 18,97%;

– transfera između budžetskih korisnika na istom nivou za 1.856,79 miliona dinara ili 4,29%, zbog vanrednog povećanja penzija za 10% od oktobra 2008. godine;

– primanja od prodaje nefinansijske imovine za 22,68 miliona dinara, zbog stavljanja u promet uz naknadu prava korišćenja neizgrađenog prirodnog neplodnog zemljišta u Republici Crnoj Gori.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine nisu predviđena Finansijskim planom Zavoda za 2008. godinu, ali se očekuje njihovo izvršenje u iznosu od 4,2 miliona dinara, tako da je ovaj iznos predviđen izmenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda.

Drugi prihodi iz budžeta su planirani u iznosu od 15,9 miliona dinara, ali u periodu januar – jul 2008. godine nije bilo izvršenja na ovoj poziciji, tako da ova pozicija nije predviđena izmenama i dopunama Finansijskog plana za 2008. godinu.

7.2. Izdaci

Na osnovu ostvarenih izdataka u periodu januar – jul 2008. godine i očekivanih kretanja do kraja godine, procenjuje se da će se do kraja godine ostvariti sledeći izdaci:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI Plan za 2008. godinu Izmena i dopuna za 2008. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3*100 400000 TEKUĆI RASHODI 165.160.505 171.573.350 103,88 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.409.687 2.735.000 113,50 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.773.321 2.050.948 115,66 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 317.366 367.052 115,66 413000 NAKNADE U NATURI 12.000 10.000 83,33 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 67.000 67.000 100,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 60.000 100,00 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 180.000 180.000 100,00 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.435.000 1.323.900 92,26 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000 550.000 100,00 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 45.000 50.000 111,11 423000 USLUGE PO UGOVORU 330.000 348.900 105,73 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 350.000 215.000 61,43 426000 MATERIJAL 160.000 160.000 100,00 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   180.000   441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA   10.000   444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   170.000   470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 161.245.818 167.134.450 103,65 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 161.245.818 167.134.450 103,65 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 6.596.000 7.025.500 106,51 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.000.000 6.500.000 108,33 471111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.467.600 3.756.350 108,33 4711122 Porez 712.800 772.200 108,33 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.006.800 1.090.700 108,33 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 111.600 120.900 108,33 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 625.000 677.300 108,37 4711125 Doprinos na NSZ 76.200 82.550 108,33 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 595.000 525.000 88,24 471193 Pogrebni troškovi 1.000 500 50,00 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 154.649.818 160.108.950 103,53 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 39.889.342 40.789.567 102,26 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 3.538.000 3.588.000 101,41 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 20.590.000 20.590.000 100,00 471214 Stomatološke usluge 4.750.000 4.750.000 100,00 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 80.025.636 83.745.599 104,65 471216 Pomagala i naprave 1.250.000 1.800.000 144,00 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 620.000 800.000 129,03 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 173.440 190.784 110,00 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 600.000 320.000 53,33 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.000 10.000 100,00 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 120.000 200.000 166,67 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.230.000 2.445.000 109,64 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 853.400 880.000 103,12 480000 OSTALI RASHODI 70.000 200.000 285,71 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 30.000 30.000 100,00 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 40.000 170.000 425,00 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 700.000 782.680 111,81 510000 OSNOVNA SREDSTVA 700.000 782.680 111,81 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450.000 602.680 133,93 512000 MAŠINE I OPREMA 250.000 180.000 72,00 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 600.092 20.000 3,33 610000 OTPLATA GLAVNICE 600.092 20.000 3,33 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 600.092 20.000 3,33   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 166.460.597 172.376.030 103,55

Izmenama i dopunama finansijskog plana Zavoda za 2008. godinu, planiraju se izdaci u visini od 172.376,03 miliona dinara, što je za 3,55% više od prvobitnog plana.

U strukturi izdataka najznačajniji su rashodi koji se odnose na prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno zdravstvenim ustanovama kao pružaocima usluga i oni čine 92,88% od ukupnih rashoda predviđenih dopunskim finansijskim planom za 2008. godinu.

U odnosu na plan prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga uvećavaju se za 5.459,13 miliona dinara ili 3,53%.Povećanje rashoda za ove namene je rezultat povećanja rashoda:

– za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu za 4.620,19 miliona dinara (900,23 miliona dinara i 3.719,96 miliona dinara respektivno). Povećanje plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iznosi 4.687,30 miliona dinara (u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 889,66 miliona dinara, u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti 3.797,64 miliona dinara). Rashodi za ove namene su veći u odnosu na plan zbog većeg iznosa potrebnih sredstava za plate usled stupanja na snagu Protokola o zaradama zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti (uvećanja zarada za 5% od aprila i 5% septembra 2008. godine), kao i zbog jednokratne isplate zaposlenima u zdravstvu u iznosu od 181,67 miliona dinara u aprilu. Takođe, planirano je zapošljavanje 1.300 novih radnika (od jula 2008. godine), po osnovu Programa Ministarstva zdravlja (1.000 radnika, od čega 200 lekara i 800 medicinskih sestara) i po datim saglasnostima (300 radnika);

– materijala za dijalizu za 50,00 miliona dinara ili 1,41%;

– pomagala i naprave za 550 miliona dinara ili 44,00% (u 2009. godinu preneće se dug za pomagala u iznosu od 100,00 miliona dinara);

– usluga koje pružaju ustanove socijalne zaštite za 29,03%, zbog efekta primene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (“Službeni glasnik RS“, broj 31/08);

– ostale usluge zdravstvene zaštite u u zemlji za 10% zbog promene Predračuna sredstava;

– troškove slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo za 66,67%, zbog povećanog broja lica koja su koristila usluge stranih stručnjaka;

– usluge rehabilitacije i rekreacije za 9,64%, zbog proširenja broja usluga koje se pružaju u rehabilitacionim centrima;

– ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga za 3,12%.

Rashodi za zaposlene u Republičkom zavodu veći su od planiranih za 13,50%, što je rezultat povećanja koeficijenata u martu 2008. godine (Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (“Službeni glasnik RS“, broj 31/08)), uvećanja zarada za 5% od aprila i 5% od septembra 2008. godine saglasno Protokolu o uvećanju zarada zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti, isplate stimulacija kao deo zarade zaposlenima. Sopstveni prihodi Zavoda (prihodi od postupka za naknadu štete, od obrade zahteva za stavljanje lekova na listu lekova itd.) značajno utiču na ekonomiju Zavoda i efikasnost sprovođenja zdravstvenog osiguranja. S obzirom na povećan obim poslova, kao i angažovanje dodatnog broja zaposlenih na pomenutim poslovima, isplata stimulacija ima izuzetno pozitivan efekat na podizanje efikasnosti zdravstvenog osiguranja. Rashodi za zaposlene, i pored povećanja, u ukupnim rashodima Zavoda učestvuju sa 1,59%, što ukazuje na veoma racionalnu službu.

U odnosu na plan prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima uvećavaju se za 429,50 miliona dinara ili 6,51% i to zbog rasta rashoda za bolovanja u iznosu od 500,00 miliona dinara ili 8,33%, zbog rasta zarada u drugom delu godine. Dug za bolovanja koji će se preneti u 2009. godinu iznosi oko 100 miliona dinara.

Izdaci za nefinansijsku imovinu su veći za 11,81% u odnosu na prvobitni plan i to zbog zgrada i građevinskih objekata koji su veći za 33,93%. Povećanje izdataka za ove namene rezultat je kašnjenja izvođača sa radovima na zgradi Direkcije Zavoda, tako da se obaveza umesto u 2007. godini izmiruje tek u 2008. godini. Do kraja godine biće završeni i adaptacioni radovi na zgradama ispostave Novi Pazar, filijale Pančevo, filijale Novi Sad, filijale Valjevo i filijale Vranje.

Ostali rashodi povećani su za 130,00 miliona dinara ili za 185,71% što je znatno više od prvobitno planiranih rashoda za ovu namenu. Ovako visoki rashodi rezultat su plaćanja kazni i penala po rešenju suda za RTB Bor.

Otplata duga prema Fondu za razvoj razdvojena je na otplatu kamata i prateće troškove zaduživanja (180,00 miliona dinara) i otplatu glavnice (20,00 miliona dinara).

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2008. GODINU

Beograd, septembar 2008. godine

Ostavite komentar