Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, sačinjen u Sarajevu, 13. decembra 2016. godine, u originalu na srpskom jeziku i na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom).

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA

Vlada Republike Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: ugovorne strane),

U želji da doprinesu razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između dve države; 

Odlučne da uspostave saradnju u međunarodnom drumskom saobraćaju u okviru tržišne ekonomije; 

Vodeći računa o zaštiti životne sredine i ljudi, bezbednosti saobraćaja na putevima i poboljšanju uslova rada za vozače; 

Shvatajući zajednički interes i prednost sporazuma o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju; 

sporazumele su se o sledećem: 

I. OPŠTE ODREDBE

Oblast primene

Član 1.

Odredbe ovog sporazuma odnose se na međunarodni drumski prevoz putnika i tereta, koji se obavlja kao javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, između teritorija država ugovornih strana i u tranzitu preko njihovih teritorija. Odredbe ovog sporazuma odnose se i na prevoz putnika i tereta između teritorije države jedne ugovorne strane i treće države vozilima registrovanim na teritoriji države druge ugovorne strane.

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze koji proizlaze iz drugih međunarodnih obaveza ugovornih strana.

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1) „prevoznik” označava svako pravno ili fizičko lice, sa sedištem odnosno prebivalištem na teritoriji države bilo koje ugovorne strane, kome je odobreno da obavlja međunarodni drumski prevoz putnika i/ili tereta kao javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi na toj teritoriji,

2) „vozilo” označava motorno vozilo ili skup vozila, od kojih je bar motorno vozilo registrovano na teritoriji države jedne od ugovornih strana i koje se koristi isključivo za drumski prevoz putnika i/ili tereta,

3) „autobus” označava vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje, uključujući i mesto za sedenje vozača,

4) „kabotaža” označava prevoz putnika ili tereta između pojedinih mesta na teritoriji države jedne ugovorne strane, koji obavlja prevoznik sa sedištem na teritoriji države druge ugovorne strane,

5) „linijski prevoz” označava prevoz putnika na određenoj liniji prema određenom redu vožnje i utvrđenim cenama, koji prevoznik obavlja autobusom registrovanim na teritoriji države ugovorne strane na kojoj se nalazi njegovo sedište, pri čemu se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju na unapred određenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima i usluga prevoza je dostupna svima, bez obzira na, u nekim slučajevima, potrebu za rezervacijom,

6) „naizmenični prevoz” označava prevoz koji se obavlja autobusom kojim se, putem ponovljenih polaznih i povratnih vožnji, prethodno organizovane grupe putnika prevoze od utvrđenog mesta polaska do utvrđenog mesta odredišta; svaka grupa, sastavljena od putnika koji su obavili polaznu vožnju, kasnijom vožnjom se vraća na mesto polaska; mesto polaska, odnosno odredišta označava mesto na kom putovanje počinje, odnosno mesto na kom se putovanje završava, u oba slučaja sa okolnim područem u prečniku do 50 km.

Prva povratna vožnja i poslednja polazna vožnja u nizu naizmeničnih vožnji obavljaju se praznim vozilom,

7) „povremeni prevoz” označava prevoz autobusom koji ne potpada pod definiciju linijskog prevoza niti definiciju naizmeničnog prevoza.

II. PREVOZ PUTNIKA

Linijski prevoz

Član 3.

Nadležni organi država ugovornih strana zajednički odobravaju linijski prevoz u tranzitu kao i, na principu reciprociteta, linijski prevoz između dve države.

Svaki nadležni organ izdaje dozvolu za deo linije na teritoriji njegove države.

Zahtev za izdavanje dozvole prevoznik podnosi nadležnom organu države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište tog prevoznika, koji ima pravo da ga prihvati ili odbije. U slučaju da na zahtev ne postoje primedbe, ovaj nadležni organ ga dostavlja nadležnom organu države druge ugovorne strane.

Uz zahtev se prilažu dokumenta sa svim potrebnim prilozima i podacima (predlog redova vožnje, cenovnik i skica itinerera, period u kojem će se linijski prevoz obavljati tokom godine i datum početka linijskog prevoza).

Dozvole se izdaju na ime prevoznika i ne mogu da se prenose. Dozvole se moraju nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih nadzornih organa država ugovornih strana.

Prevoznik kome su izdate dozvole može, uz pristanak oba nadležna organa, da obavlja prevoz preko podvozara. U tom slučaju, naziv tog prevoznika i njegova uloga podvozara naznačavaju se na dozvoli.

Dozvola se izdaje na period do pet godina.

Linijski pogranični prevoz između dve susedne opštine obavlja se bez dozvola na osnovu redova vožnje odobrenih od strane oba nadležna organa, bez obaveze poštovanja principa reciprociteta.

Uslove za obavljanje linijskog pograničnog prevoza utvrđuju nadležni organi država ugovornih strana.

Naizmenični i povremeni prevoz putnika

Član 4.

1. Prevoznici države jedne ugovorne strane koji imaju pravo da obavljaju međunarodni naizmenični prevoz i povremeni prevoz mogu da obavljaju taj prevoz između teritorija država dve ugovorne strane na osnovu dozvole koju izdaju nadležni organi država ugovornih strana. Nadležni organi država ugovornih strana razmenjuju svake godine utvrđeni broj dozvola za naizmenični prevoz. Zahtev za izdavanje dozvole za povremeni prevoz prevoznik podnosi nadležnom organu države druge strane ugovornice. Dozvole se moraju nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih nadzornih organa država ugovornih strana.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana za obavljanje povremenih prevoza nije potrebna dozvola u slučaju:

1) kružnih vožnji zatvorenih vrata čije se mesto polaska i mesto odredišta nalazi na teritoriji države u kojoj je autobus registrovan, pri čemu se tokom celog putovanja prevozi ista grupa putnika,

2) prevoza kod kojih je vožnja u odlasku sa putnicima, a vožnja u povratku se

obavlja praznim autobusom,

3) prevoza kod kojih se vožnja u odlasku obavlja praznim autobusom kako bi se grupa putnika koju je u dolasku dovezao prevoznik na teritoriju države odredišta, ponovo ukrcala u autobus istog prevoznika i vratila na mesto polaska.

3. Za obavljanje naizmeničnih prevoza u tranzitu i povremenih prevoza u tranzitu nije potrebna dozvola.

4. Prilikom obavljanja prevoza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana u vozilu se mora nalaziti putni list čiji obrazac je utvrđen zakonodavstvom država ugovornih strana.

III. PREVOZ TERETA

Prevoz tereta na osnovu dozvola

Član 5.

1. Prevoznik obavlja prevoz tereta iz i za treće zemlje na osnovu dozvole nadležnog organa države ugovorne strane.

2. Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na ime prevoznika, neprenosiva je i omogućava obavljanje, u sklopu istog prevoza, ulaska praznog i izlaska natovarenog teretnog vozila ili ulaska natovarenog i izlaska praznog teretnog vozila ili ulaska i izlaska natovarenog teretnog vozila.

3. Uredno popunjene dozvole se moraju nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih nadzornih organa država ugovornih strana.

4. Nadležni organi utvrđuju i svake godine razmenjuju ugovoreni broj dozvola koje važe 13 meseci od početka svake kalendarske godine, a Mešovita komisija dogovara broj dozvola, kao i uslove korišćenja dozvola.

Prevoz tereta bez dozvole

Član 6.

1. Prevoz tereta obavlja se bez dozvole u sledećim slučajevima, i to:

1) prevoz tereta između teritorija država ugovornih strana,

2) prevoz tereta u tranzitu preko teritorije države ugovorne strane,

3) prevoz vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolice, ne prelazi šest tona, ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3,5 tona,

4) povremeni prevoz sa ili do aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta,

5) prevoz havarisanih vozila ili vozila za popravku i prevoz servisno-remontnih vozila za popravku vozila u kvaru,

6) vožnja praznog teretnog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo u drugoj državi, kao i povratna vožnja posle popravke vozila koje je bilo pokvareno,

7) prevoz živih životinja u specijalno proizvedenim vozilima za tu svrhu ili trajno prerađenim za taj prevoz,

8) prevoz rezervnih delova i namirnica za avione i prekookeanske brodove;

9) prevoz medicinske opreme u hitnim slučajevima, naročito u slučaju prirodnih katastrofa i humanitarnih potreba,

10) prevoz u nekomercijalne svrhe umetničkih dela ili predmeta za sajmove i izložbe,

11) prevoz u nekomercijalne svrhe predmeta, opreme i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske ili cirkuske predstave i manifestacije, sajmove, kao i opreme neophodne za snimanje radio-programa ili za potrebe filmske ili televizijske produkcije,

12) prevoz posmrtnih ostataka,

13) prevoz poštanskih pošiljki koji se obavlja kao javni prevoz i

14) prva prazna vožnja novonabavljenih vozila na mesto njihovog krajnjeg odredišta.

2. Mešovita komisija iz člana 12. ovog sporazuma predlaže izmenu i dopunu spiska prevoza iz stava. 1. ovog člana za čije obavljanje nisu potrebne dozvole.

3. Prilikom obavljanja prevoza iz stava 1. ovog člana u vozilu se mora nalaziti dokumentacija iz koje se može utvrditi da se radi o prevozu iz tog stava.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nadležni organi za sprovođenje Sporazuma

Član 7.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

za Republiku Srbiju: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

za Bosnu i Hercegovinu: Ministarstvo komunikacija i transporta.

Zabrana kabotaže

Član 8.

Prevozniku osnovanom na teritoriji države jedne ugovorne strane zabranjeno je da obavlja prevoz između dve tačke na teritoriji države druge ugovorne strane, osim ako mu u tu svrhu nije odobrena posebna dozvola od strane nadležnog organa države te ugovorne strane.

Masa i dimenzije vozila

Član 9.

Kada su u pitanju dimenzije i masa vozila, svaka ugovorna strana se obavezuje da na vozila registrovana na teritoriji države druge ugovorne strane ne primenjuje uslove koji su stroži od onih koje primenjuje na vozila registrovana na njenoj teritoriji.

Masa i dimenzije vozila moraju da budu u skladu sa registracijom vozila.

Prevoznici iz države jedne ugovorne strane dužni su da poštuju zakone i propise države druge ugovorne strane koji se odnose na masu i dimenzije vozila pri ulasku na teritoriju države te ugovorne strane.

Posebna dozvola se zahteva ako masa i/ili dimenzije vozila registrovanog u državi jedne ugovorne strane prelazi maksimalnu dozvoljenu masu i/ili dimenzije koje su na snazi na teritoriji države druge ugovorne strane. Prevoznik je dužan da podnese zahtev za izdavanje te dozvole odgovarajućem nadležnom organu države ugovorne strane pre ulaska na njenu teritoriju.

Porezi, takse i druge dažbine

Član 10.

Prevoznici iz država ugovornih strana koji obavljaju prevoz putnika i tereta na osnovu ovog sporazuma na principu reciprociteta izuzeti su od poreza, naknada i taksi vezanih za vlasništvo i upravljanje vozilom.

Izuzeci iz stava 1. ovog člana se ne odnose na naknade za korišćenje puteva, auto-puteva, mostova i tunela, koje podležu plaćanju u skladu sa zakonodavstvom država ugovornih strana.

Oslobađanje od plaćanja naknada za korišćenje puteva primenjuje se u skladu sa principom reciprociteta.

Odredbe o sankcijama

Član 11.

U slučaju povreda odredaba ovog sporazuma ili zakonodavstva u oblasti drumskog saobraćaja koju izvrši prevoznik iz države jedne ugovorne strane na teritoriji države druge ugovorne strane, nadležni organ države ugovorne strane na čijoj teritoriji je došlo do povrede, pored mera predviđenih zakonodavstvom države te ugovorne strane, može da zahteva od nadležnog organa države sedišta prevoznika da izrekne opomenu prevozniku.

U slučaju učestalih ponovljenih povreda iz stava 1. ovog člana na teritoriji države druge ugovorne strane, nadležni organ države te ugovorne strane može izreći zabranu pristupa na teritoriju države te ugovorne strane tom prevozniku u periodu od tri do 12 meseci.

Nadležni organi međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama iz st. 1. i 2. ovog člana.

Mešovita komisija

Član 12.

U cilju sprovođenja ovog sporazuma ugovorne strane obrazuju Mešovitu komisiju, koju čine predstavnici obe ugovorne strane.

Mešovita komisija prati sprovođenje sporazuma i predlaže rešenja za moguće probleme koji nisu rešeni neposredno između nadležnih tela, dogovara vrstu i broj dozvola, predlaže uslove za obavljanje linijskog pograničnog prevoza, predlaže izmene i dopune sporazuma i preduzima druge aktivnosti u cilju primene odredaba ovog sporazuma.

Mešovita komisija sastaje se po potrebi, na zahtev jedne ugovorne strane.

Izmene i dopune Sporazuma

Član 13.

Ovaj sporazum može se izmeniti i dopuniti pisanim dogovorom ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 14. ovog sporazuma.

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

Član 14.

Ovaj sporazum podleže odobravanju u skladu sa zakonodavstvom država ugovornih strana i stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednje (druge) note kojom strana ugovornica obaveštava drugu da ga je odobrila u skladu sa uslovima zakonodavstva države te ugovorne strane.

Sporazum važi neogranični vremenski period. Svaka od ugovornih strana može otkazati Sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje da važi šest meseci od datuma prijema obaveštenja o otkazivanju.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, potpisan 29. oktobra 2002. godine u Beogradu.

SAČINJENO u Sarajevu, dana 13. decembra 2016. u dva originalna primerka, svaki na srpskom jeziku i na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom), od kojih je svaki tekst podjednako verodostojan.

Za Vladu Za Savet ministara

Republike Srbije Bosne i Hercegovine

_________________________ _________________________

dr Zorana Mihajlović Ismir Jusko

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar