Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM

SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Beogradu, 1. novembra 2016. godine, u originalu na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije

o međunarodnom drumskom saobraćaju

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Moldavije (u daljem tekstu „strane ugovornice”),

u želji da doprinesu razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između dve države,

odlučne da uspostave saradnju u drumskom saobraćaju u okviru tržišne ekonomije,

sporazumele su se o sledećem:

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Sporazuma

Član 1.

Ovim sporazumom uređuje se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica, prevoz putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju između Republike Srbije i Republike Moldavije (bilateralni prevoz), prevoz u tranzitu preko tih teritorija i prevoz iz i za treće zemlje koji obavljaju prevoznici koji su u državama strana ugovornica ovlašćeni za obavljanje tih prevoza.

Definicije

Član 2.

U ovom sporazumu upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje:

1. „prevoznik” je bilo koje fizičko ili pravno lice koje je ovlašćeno u Republici Srbiji ili u Republici Moldaviji:

1) da obavlja međunarodni prevoz putnika ili stvari kao javni prevoz;

2) da obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

2. „vozilo” je:

1) kod prevoza putnika, svako motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika sa više od 9 (devet) sedišta – uključujući sedište za vozača, kao i prikolice za prevoz putničkog prtljaga;

2) kod prevoza stvari, svako motorno vozilo za prevozstvari uključujući vučno vozilo, vučno vozilo sa poluprikolicom, skup vozila, prikolice i poluprikolice, pod uslovom da je registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica i da je u vlasništvu prevoznika ili da ga prevoznik koristi na osnovu ugovora o lizingu ili zakupu;

3. „tranzit” je prevoz koji obavlja prevoznik osnovan na teritoriji države

jedne strane ugovornice preko teritorije države druge strane ugovornice, bez ukrcavanja ili iskrcavanja putnika ili bez utovara ili istovara stvari na toj teritoriji;

4. „kontingent” je broj dozvola koji svake godine utvrđuju i razmenjuju

nadležni organi države svake strane ugovornice.

PREVOZ PUTNIKA

Vrste prevoza putnika

Član 3.

1. Prevoz putnika koji se obavlja shodno odredbama ovog sporazuma može biti:

1) linijski prevoz;

2) povremeni prevoz.

2. „Linijski prevoz” je prevoz putnika prema unapred određenom itinereru, redu vožnje, cenama i stanicama za ukrcavanje ili iskrcavanje putnika.

3. „Povremeni prevoz” je prevoz koji nije obuhvaćen definicijom linijskog prevoza.

Prevoz putnika na osnovu dozvola

Član 4.

Prevoz putnika na osnovu ovog sporazuma, izuzev prevoza iz člana 5. ovog sporazuma, obavlja se na osnovu dozvole.

2. Uspostavljanje linijskog prevoza, kao i izmena uslova za obavljanje ovog prevoza, odobrava se zajedničkim sporazumom nadležnih organa država strana ugovornica, pod uslovom da se odobrenje dobije od nadležnih organa tranzitnih država. Dozvola koju je izdao nadležni organ države jedne strane ugovornice važi samo za deo puta koji se nalazi na teritoriji te države. Dozvola se izdaje sa rokom važenja do pet godina.

3. Zahtev za izdavanje dozvole prevoznik podnosi nadležnom organu države strane ugovornice na čijoj teritoriji je osnovan. Zahtev sadrži:

1) naziv i adresu prevoznika;

2) itinerer, učestalost i uspostavljeni red vožnje;

3) skicu itinerera.

Nadležni organ države strane ugovornice na čijoj teritoriji je prevoznik osnovan prosleđuje zahtev nadležnom organu države druge strane ugovornice i nadležnom organu tranzitnih država.

Linijski prevoz odobrava se nakon što obe strane ugovornice izvrše razmenu odgovarajućih dozvola, i ako je potrebno, dobiju odobrenja tranzitnih zemalja.

Prevoz putnika bez dozvola

Član 5.

Za sledeće povremene prevoze nisu potrebne dozvole:

1) „kružna vožnja zatvorenih vrata”, tj. prevoz pri kome se ista grupa putnika prevozi istim vozilom tokom putovanja i vraća se u mesto polaska, pod uslovom da se mesto polaska i odredišta nalazi na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je vozilo registrovano;

2) prevoz putnika vozilom od mesta polaska na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je vozilo registrovano do mesta odredišta na teritoriji države druge strane ugovornice i povratak praznog vozila u mesto polaska;

3) prevoz kod koga je putovanje u odlasku vozilom bez putnika, a povratak sa putnicima, pod uslovom da su svi putnici ukrcani na istom mestu i da su:

grupa formirana na osnovu ugovora o prevozu, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju države druge strane ugovornice ili

prethodno sa istim prevoznikom prevezeni na teritoriju države druge strane ugovornice ili

pozvani da putuju na teritoriju države strane ugovornice gde je prevoznik osnovan, a troškove prevoza snosi onaj ko je uputio poziv;

4) prazne vožnje vozila poslatog da zameni vozilo koji se pokvario u drugoj zemlji.

Prevoz stvari na osnovu dozvole i izuzeci

Član 6.

1. Prevoz stvari (javni ili prevoz za sopstvene potrebe) u skladu sa odredbama ovog sporazuma obavlja prevoznik osnovan na teritoriji države jedne od strana ugovornica vozilima registrovanim na teritoriji države iste strane ugovornice na osnovu dozvola, koje izdaje nadležni organ države druge strane ugovornice, a dodeljuje nadležni organ države u kojoj je prevoznik osnovan.

2. Rok važenja dozvole je od 1. januara tekuće godine do 31. januara naredne godine. Dozvole će biti korišćene za jednu vožnju u odlasku i jednu povratnu vožnju. Dozvole moraju biti numerisane i overene od nadležnog organa.

3. Dozvole nisu potrebne u sledećim slučajevima prevoza:

1) prevoz stvari motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa uključujući i prikolice, ne prelazi 6 (šest) tona ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3,5 tone;

2) prevoz stvari do ili sa aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;

3) prevoz ili vuča vozila koja su oštećena ili neispravna specijalizovanim vozilima za popravku;

4) vožnja praznog teretnog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo u drugoj zemlji, kao i povratno putovanje vozila posle popravke;

5) prevoz rezervnih delova i namirnica za avione;

6) prevoz medicinske opreme i lekova za hitne slučajeve, pogotovo u

slučaju prirodnih katastrofa ili humanitarne pomoći;

7) prevoz dela i predmeta za sajmove i izložbe;

8) prevoz u nekomercijalne svrhe predmeta i životinja do i od

pozorišnih ili cirkuskih predstava, kao i muzičkih, filmskih ili sportskih priredbi, kao i opreme neophodne za snimanje radio programa ili za potrebe filmske ili televizijske produkcije;

9) prevoz pošte (kao javna usluga);

10) prevoz posmrtnih ostataka.

Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može predložiti nadležnim organima proširenje izuzetaka od režima dozvola.

Kontingenti

Član 7.

Nadležni organi država strana ugovornica, na predlog Mešovite komisije, utvrđuju i razmenjuju kontingente dozvola za prevoz stvari.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Kabotaža

Član 8.

Prevoznik osnovan na teritoriji države jedne od strana ugovornica ne može da obavlja prevoz putnika ili stvari unutar teritorije države druge strane ugovornice, osim ako mu je izdata posebna dozvola nadležnog organa države druge strane ugovornice.

Dažbine

Član 9.

Vozila registrovana na teritoriji države jedne strane ugovornice radi obavljanja prevoza u skladu sa ovim sporazumom, izuzeta su, na bazi reciprociteta, od taksi vezanih za vlasništvo i upravljanje vozilom, na teritoriji države druge strane ugovornice.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na putarine ili dažbine koje plaćaju korisnici autoputeva, sličnih infrastruktura, mostova i tunela, niti na dažbine za usluge koje obavljaju vozila nestandardnih dimenzija i vozila koja prevoze opasne materije, a koje se naplaćuju na osnovu principa nediskriminacije.

Carinske olakšice

Član 10.

Pri prevozu koji se obavlja na osnovu ovog sporazuma, od uvoznih dažbina biće uzajamno izuzeti:

1) gorivo, koje se nalazi u uobičajenim, od strane proizvođača ugrađenim rezervoarima vozila;

2) maziva, u količini potrebnoj da obezbedi održavanje vozila tokom putovanja;

3) rezervni delovi i alati potrebni za popravku vozila koje obavlja međunarodni prevoz.

Svaka strana ugovornica dozvoljava privremeni uvoz rezervnih delova, koji su namenjeni za popravku vozila koje obavlja međunarodni prevoz na osnovu ovog sporazuma, pod uslovom da se neiskorišćeni delovi ili delovi koji su zamenjeni ponovo izvezu ili unište, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi na teritoriji odgovarajuće države.

Masa i dimenzije vozila

Član 11.

U pogledu masa i dimenzija vozila, svaka strana ugovornica se obavezuje da vozilima registrovanim na teritoriji države druge strane ugovornice ne uvodi restriktivnije uslove od uslova koji važe za vozila registrovana u njenoj državi.

Upotreba vozila, čija masa i/ili dimenzije prelaze maksimalne vrednosti propisane na teritoriji države druge strane ugovornice, dozvoljena je samo sa posebnom dozvolom odgovarajućeg organa države te strane ugovornice.

Ako je u dozvoli naveden itinerer, vozilo mora koristiti isključivo taj itinerer.

Neprenosivost dozvole

Član 12.

Dozvole predivđene odredbama ovog sporazuma su neprenosive.

Prekršaji

Član 13.

Ako prevoznik ili posada njegovog vozila na teritoriji države druge strane ugovornice, prekrše odredbe ovog sporazuma ili nacionalno zakonodavstvo iz oblasti drumskog saobraćaja države druge strane ugovornice, nadležni organ države strane ugovornice u kojoj je prevoznik osnovan, na zahtev nadležnog organa države druge strane ugovornice, preduzeće jednu od sledećih mera:

1) dati upozorenje ili

2) obustaviti izdavanje dozvola prevozniku ili oduzeti već izdate dozvole ili

3) privremeno suspendovati obavljanje prevoza.

Nadležni organ koji je tražio preduzimanje mera biće najhitnije obavešten o njihovom preduzimanju.

Odredbe ovog člana primenjuju se neisključujući mere propisane nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice na čijoj teritoriji je došlo do prekršaja.

Obrasci dozvola i kontrolnih dokumenata

Član 14.

Obrasce dozvola i kontrolnih dokumenata predviđenih ovim sporazumom dogovaraju nadležni organi država strana ugovornica iz člana 17. ovog sporazuma.

Nadzor

Član 15.

Dozvole ili njihove overene kopije u slučaju linijskog prevoza putnika, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica, kao i kontrolni dokumenti predviđeni odredbama ovog sporazuma moraju se nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih organa kontrole.

Primena nacionalnog zakonodavstva

Član 16.

Zakonodavstvo država strana ugovornica primenjuje se na sva pitanja koja nisu uređena odredbama ovog sporazuma ili drugim međunarodnim sporazumima, koji su obavezujući kako za Republiku Srbiju tako i za Republiku Moldaviju.

Nadležni organi

Član 17.

Nadležni organi za primenu ovog sporazuma su:

– za Republiku Srbiju: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i nfrastrukture,

– za Republiku Moldaviju: Ministarstvo transporta i drumske infrastrukture.

Strane ugovornice uzajamno se obaveštavaju o svakoj izmeni nadležnog organa.

Mešovita komisija

Član 18.

1. Obrazuje se Mešovita komisija radi praćenja primene ovog sporazuma i predlaganja rešenja svih spornih pitanja koja se mogu pojaviti u vezi sa njegovom primenom. U slučaju potrebe, predstavnici drugih organa mogu biti pozvani da učestvuju na sastancima Mešovite komisije.

2. Mešovita komisija se sastaje na zahtev nadležnog organa države jedne od strana ugovornica, najmanje jedanput godišnje, naizmenično na teritoriji države svake strane ugovornice.

Izmene i dopune Sporazuma

Član 19.

Strane ugovornice na osnovu uzajamnog dogovora mogu da vrše izmene ili dopune ovog sporazuma putem dodatnih protokola, koji su sastavni deo ovog sporazuma i koji stupaju na snagu u skladu sa procedurom predviđenom članom 20. ovog sporazuma.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu Sporazuma

Član 20.

Ovaj sporazum zaključen je na neodređeno vreme i stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema, diplomatskim putem, druge note kojom se potvrđuje da je završena unutrašnja procedura države strane ugovornice, koja je potrebna za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Otkazivanje Sporazuma

Član 21.

Svaka strana ugovornica može obavestiti drugu stranu ugovornicu, diplomatskim putem, najmanje tri meseca pre kraja svake kalendarske godine, o svojoj nameri da otkaže ovaj sporazum. U tom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi od prvog januara naredne godine.

Sačinjeno u Beogradu, dana 1. novembra 2016. godine u dva originalna primerka svaki na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju spora u tumačenju ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Moldavije

__________________________ __________________________

dr Zorana Mihajlović Serghei Bucataru

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar