Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Ovaj zakon će imati uticaja na privredu, pružaoce i korisnike usluga, kao i na državne organe i organizacije koje imaju nadležnosti u oblasti transporta opasne robe.

U pogledu državnih organa i organizacija, ovim se zakonom jasnije određuje i razgraničava njihova nadležnost. Primer za to su odredbe o zaštiti životne sredine koje su do sada bile nedovoljno jasne, naročito kada je reč o preplitanju nadležnosti pojedinih institucija, što je prestavljalo otežavajuću okolnost za sprovođenje tih odredaba, kao i za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata. Ovim zakonom se vrši usklađivanje sa postojećom regulativom shodno kojoj je ukinuto donošenje propisa iz člana 48. Zakona koji već postoji u sličnom obliku i u nadležnosti je ministarstva za poslove zaštite životne sredine. Ovo rešenje je u svemu usklađeno i sa nadležnostima koje su članom 5a Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-dr.zakon i 62/17) poverene Ministarstvu zaštite životne sredine, s obzirom da se ono, između ostalog, stara o zaštiti vazduha; zaštiti ozonskog omotača, kao i zaštiti od buke i vibracija.

Odredbe ovog zakona trebalo bi pozitivno da utiču na domaće prevoznike, s obzirom da se predviđa produženje roka za ispitivanje vozila radi izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozila koja najčešće u pogledu dokumentacije nisu u potpunosti usklađena sa ADR i propisima o homologaciji.

Predlogom zakona se dodatno predviđa i postupak ovlašćivanja stručnih lica koja pregledaju pokretnu opremu pod pritiskom i cisterne.

Takođe se uvodi definisanje izgleda žiga koji na pokretnu opremu pod pritiskom i cisterne stavlja ovlašćeno stručno lice u skladu ADR/RID/ADN.

Ovim zakonom se definišu korisnik kola cisterne u transportu opasne robe što do sada nije bilo definisano.

Predlog zakona će povećati nivo bezbednosti saobraćaja jer je definisano da vozila koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću i cisterne imaju prednost prilikom prelaska državne granice.

Kada je reč o komisiji za polaganje ispita za vozača, Predlog zakon predviđa olakšani način obrazovanja komisije u odnosu na dosadašnje rešenje, čime se bitno utiče na rad Komisije, Ministarstva i na kandidate koji su podneli zahtev za polaganje ispita.

Odredbe ovog zakona trebalo bi da pozitivno utiču na subjekte u transportu opasne robe, kao i na zaposlene u tim subjektima, s obzirom da se ovim zakonom jasnije definišu njihova prava i obaveze i određeni uslovi koje moraju da ispune.

Nakon analize odredaba Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/16), i analize odredaba Predloga zakona u pogledu kojih je bilo najviše pitanja stranaka, zahteva za mišljenje o primeni propisa, inicijativa za održavanje sastanaka i održanih sastanaka, analize podataka o broju podnetih zahteva za izdavanje sertifikata o odobrenju za vozila, zahteva za stručna lica, usklađivanja sa ADR/RID/ADN, inspekcijskih nadzora na terenu i propisivanja preciznijih obaveza učesnika u transportu opasne robe, analize sprovođenje ispita za vozače savetnike i lica sa sertifikatom ADN uočeno je da je neophodno otkloniti pravne praznine i precizirati pojedine odredbe.

Odredbe ovog zakona utiču i na ostale učesnike u transportu opasne robe, s obzirom da se sada jasno i detaljno uređuju njihove obaveze.

Koji su troškovi koje će primena akta izazvati građanima i privredi

Primena ovog zakona neće izazvati značajne nove troškove građanima i privredi, s obzirom da se njegovim odredbama postojeća rešenja ne menjaju značajno, već se postojeća unapređuju i uređuju na jasniji i detaljniji način. Predviđeni troškovi se pretežno odnose na obavezu plaćanja određenih administrativnih taksi propisanih zakonom kojima se uređuju administrativne takse.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

S obzirom da će donošenje ovog zakona omogućiti dalje podizanje nivoa bezbednosti u transportu opasne robe, to svakako opravdava sve troškove koje će on stvoriti.

Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Imajući u vidu da se ovim zakonom preciziraju prava, obaveze i odgovornosti već postojećih privrednih subjekata, njime se ne stimuliše pojava novih privrednih subjekata na tržištu.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

U pripremi ovog zakona održano je više radnih sastanaka u kojima su, osim predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćenog predlagača, učestvovali i davali svoje primedbe i sugestije članovi radne grupe koju čine predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva privrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija (Uprava carine), Ministatstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Minitarstva zaštite životne sredine, Agencije za bezbednost saobraćaja, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici udruženja, privrednih subjekata, imenovanih tela itd.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da se bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Reč je o svim onim merama kojima se Predlog zakon izvršava, a to su: donošenje svih predviđenih podzakonskih akata, uvođenje registra za pokretnu opremu pod pritiskom, registra vozila za transport opasne robe i registra stručnih lica, ovlašćivanje stručnih lica i uvođenje obaveza za vlasnike cisterne u železničkom saobraćaju.