Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE

Član 1.

U Zakonu o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Na postupak izdavanja i ukidanja rešenja o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN, postupak izdavanja i oduzimanja dozvole za transport opasne robe, izdavanje rešenja o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti, izdavanje sertifikata o odobrenju za tip ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne u skladu sa ADR/RID/ADN, postupak imenovanja tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja stručnom licu, postupak izdavanja i oduzimanja licence za stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, postupak izdavanja sertifikata za savetnika, postupak priznavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo izdatog u drugoj državi, postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za vršenje stručne obuke kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe, odnosno lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, postupak imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila, postupak izdavanja, produženja važenja i ukidanja ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe, postupak izdavanja, produženja važenja i oduzimanja sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i postupak izdavanja odobrenja, vođenje evidencija i registara propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.ˮ

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 7) menja se i glasi:

„7) korisnik kontejnercisterne, prenosive cisterne, kola cisterne ili broda je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na čije su ime kontejner-cisterna, prenosiva cisterna, kola cisterna ili brod registrovani ili dozvoljeni za saobraćaj;”.

U tački 31) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 32), koja glasi:

„32) stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, trajno pričvršćenih cisterni, baterijskih vozila, demontažnih cisterni, zamenljivih cisterni, kola cisterni i MEGC u skladu sa propisima ADR/RID”.

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Pod uslovom da su ispunjeni zahtevi bezbednosti, ministarstvo izdaje rešenje o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN.

Podnosilac zahteva za odobrenje odstupanja od ADR/RID/ADN podnosi ministarstvu zahtev i elaborat u kome su navedeni svi relevantni podaci koji pokazuju da odstupanje od ADR/RID/ADN neće ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ako su ispunjeni zahtevi bezbednosti ministarstvo podnosi predlog za odstupanje u skladu ADR/RID/ADN.

Posle odobrenja iz stava 2. ovog člana ministarstvo donosi rešenje o odobrenju odstupanja. Rešenje o odobrenju odstupanja može biti ukinuto ako se utvrdi da predviđene mere bezbednosti, odnosno uslovi pod kojima je odobrenje dobijeno nisu ispunjeni. Rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Odstupanja se odobravaju bez diskriminacije, na period od pet godina, osim ako u rešenju nije posebno naznačeno da se odstupanje odobrava na period kraći od pet godina.

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju odstupanja snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse.

Ako je Republika Srbija zaključila sporazume u skladu sa odeljkom 1.5.1 ADR/ RID, odnosno sporazume u skladu sa odeljkom 1.5.1 ADN, prevozne radnje na teritoriji Republike Srbije mogu da se obavljaju u skladu sa ovim sporazumima.

Odstupanja ne mogu da se odobre za transport opasne robe koja je svrstana u Klasu 1 ADR/RID/ADN (eksplozivne materije i predmeti) i Klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije).

Član 4.

U članu 8. stav 2. posle reči: „radijacione delatnosti” dodaju se reči:„ili nuklearne aktivnosti”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Uz zahtev za izdavanje dozvole za transport opasnog otpada prilaže se ugovor o zaključenom obaveznom osiguranju za prevoz opasnog otpada.

Uslovi osiguranja i tarife premija koji se primenjuju na ugovor o obaveznom osiguranju iz stava 3. ovog člana moraju da budu u skladu sa Bazelskim Protokolom o odgovornosti i naknadi za štete prouzrokovane prekograničnim kretanjem opasnog otpada i njegovim odlaganjem.ˮ

Dosadašnji st. 3-9. postaju st. 5-11.

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 1) posle reči:„cisternu” dodaju se reči:„ili tank broda”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. reči:„u toku postupka proizvodnje” brišu se.

Posle stava 5. dodaju se st. 6 – 10, koji glase:

„Prenosivu cisternu, kontejner-cisternu, trajno pričvršćenu cisternu, baterijsko vozilo, demontažnu cisternu, zamenljivu cisternu, kola cisternu ili MEGC iz stava 1. ovog člana ispituje i označava žigom ovlašćeno stručno lice, u skladu s propisima iz člana 4. stav 1. ovog zakona i drugim propisima.

Ministarstvo ovlašćuje stručno lice ako:

1)ispunjava uslove propisa iz člana 4. stav 1. ovog zakona i drugih propisa;

2)je zaposleno kod pravnog lica koje je imenovano za ove poslove;

3)ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti.

Rešenje kojim se ovlašćuje stručno lice važi pet godina i njime se stručnom licu dodeljuje žig. Rešenje o ovlašćenju je konačno u upravnom postupku.

Ministarstvo oduzima žig i ovlašćenje za stručno lice ako ono prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 7. ovog člana.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu stručne osposobljenosti koje mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje prenosivu cisternu, kontejner-cisternu, trajno pričvršćenu cisternu, baterijsko vozilo, demontažnu cisternu, zamenljivu cisternu, kola cisternu i MEGC, način vođenja registra ovlašćenih stručnih lica i izgled žiga.”

Član 7.

U članu 14. posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„Ministarstvo vodi bazu podataka pokretne opreme pod pritiskom koja sadrži sledeće podatke: redni broj, naziv proizvođača, godinu izrade, fabrički broj, nazivno punjenje, jedinicu mere, naziv vlasnika/korisnika (ako nije fizičko lice), broj potvrde o kontrolisanju, datum izdavanja potvrde, naziv imenovanog tela koje je izdalo potvrdu, godinu sledećeg periodičnog kontrolisanja i evidenciju punjenja u elektronskom obliku koja sadrži naziv proizvođača, godinu izrade, fabrički broj, naziv vlasnika ako nije fizičko lice, naziv punionice, datum punjenja, UN broj materije.”

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči:„fiksiranih cisterni” zamenjuju se rečima:„trajno pričvršćenih cisterni”.

Posle dosadašnjeg stava 12. koji postaje stav 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

„Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe.”

Član 8.

Posle člana 28. dodaju se naziv člana i član 28a, koji glase:

„Obaveze korisnika kola cisterne

Član 28a

Korisnik kola cisterne u železničkom saobraćaju preduzima mere kako bi se:

1) primenili zahtevi vezano za izradu, opremu, ispitivanje i obeležavanje;

2) obavila vanredna provera, ako bezbednost tela cisterne ili opreme može biti ugrožena usled popravke, prerade ili vanrednog događaja;

3) podaci o aktivnostima iz tač. 1) i 2) ovog stava zabeležili u dosijeu cisterne;

4) obezbedilo da subjekat zadužen za održavanje kola cisterne poseduje važeći sertifikat;

5) obezbedilo da potrebni tehnički podaci koji se odnose na cisternu i njenu opremu budu dostupni subjektu zaduženom za održavanje.”

Član 9.

U članu 31. tačka 7) posle reči:„vlasnik” dodaju se zapeta i reč:„korisnik”.

Član 10.

U nazivu člana 32. posle reči:„vlasnika” dodaju se zapeta i reč:„korisnika”.

U stavu 1. posle reči:„Vlasnik” dodaju se zapeta i reč:„korisnik”.

Član 11.

U članu 36. stav 1. reči:„propisanim u propisu iz stava 5. ovog člana,” zamenjuju se rečima: „za određivanje broja savetnika za bezbednost u transportu opasne robe,”.

U stavu 5. reč:„februara” zamenjuje se rečju:„marta”.

Član 12.

U članu 39. stav 4. menja se i glasi:

„Sertifikat za savetnika se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana kada je kandidat položio ispit, odnosno od dana isteka važenja prethodnog sertifikata ako je kandidat u godini isticanja važećeg sertifikata položio ispit za produženje važenja sertifikata za savetnika.”

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10. koji glase:

„Ako savetnik prijavi nestanak sertifikata kojem nije istekao rok važenja može podneti zahtev za izdavanje duplikata sertifikata.

Podnosilac zahteva snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje duplikata sertifikata.”

Član 13.

U članu 42. stav 3. posle reči:„telo” dodaju se zapeta i reči:„na numerisanom zaštićenom papiru,”.

U stavu 6. reči:„mesečni”, kao i reči:„i koja ne mogu da se upotrebljavaju u skladu sa članom 75. st. 1-5. ovog zakona” brišu se.

U stavu 10. reči:„(CWA 14641)” brišu se.

Stav 11. menja se i glasi:

„Ministarstvo vodi registar izdatih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo, kao i evidenciju vozila za koja su imenovana tela utvrdila da ne ispunjavaju zahteve propisane ADR-om i ovim zakonom, a na osnovu izveštaja koje ministarstvu dostavljaju imenovana tela.”

U stavu 13. reči:„i postupak izdavanja” zamenjuju se rečima:„izdavanja i produženja važenja”.

Član 14.

U članu 43. stav 7. menja se i glasi:

„Ministar obrazuje ispitnu komisiju pred kojom kandidat polaže ispit iz st. 2. i 6. ovog člana. Predstavnici privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica koja poseduju ovlašćenje za vršenje stručne obuke kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe ne mogu biti članovi ispitne komisije.”

Posle stava 16. dodaje se stav 17. koji glasi:

„Ako vozač prijavi nestanak sertifikata kojem nije istekao rok važenja, može podneti zahtev za izdavanje duplikata sertifikata. Podnosilac zahteva snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje duplikata sertifikata.”.

Dosadašnji st. 17. i 18. postaju st. 18. i 19.

Posle stava 19. dodaje se stav 20. koji glasi:

„Odobrenje iz stava 19. ovog člana je konačno u upravnom postupku i izdaje se na period od najduže pet godina.”

Član 15.

U članu 46. stav 1. posle reči: „kontroliše” dodaju se reči: „inspektor i/ili”, a reč: „ADR” zamenjuju se rečima: „ovim zakonom.

U stavu 3. posle reči:„Ako” dodaju se reči: „inspektor i/ili”.

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. posle reči:„to” dodaju se reči: „inspektor i/ili”.

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9. i 10. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.

Stav 11. briše se.

Dosadašnji stav 12. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

„Inspektor na osnovu ovog zakona i propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor potvrđuje da su otklonjeni razlozi za isključenje.”.

Dosadašnji st. 13, 14. i 15. postaju st. 11, 12. i 13.

Član 16.

Posle člana 47. dodaju se naziv člana 47a i član 47a koji glase:

„Postupanje organa granične kontrole

Član 47a

Sva vozila cisterne koje prevoze opasnu robu i vozila koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću imaju prednost prilikom prelaska državne granice.”.

Član 17.

U nazivu člana 48. reči:„zaštićenu zonu” zamenjuje se rečima:„zaštićeno područje”.

Stav 1. menja se i glasi:

„Transport opasne robe kroz zaštićeno područje vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode”.

Stav 2. briše se.

Član 18.

U članu 57. posle stava 23. dodaje se novi stav 24. koji glasi:

„Ako lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN prijavi nestanak sertifikata kojem nije istekao rok važenja može podneti zahtev za izdavanje duplikata sertifikata. Podnosilac zahteva snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje duplikata sertifikata.”.

Dosadašnji st. 24. i 25. postaju st. 25. i 26.

Posle stava 26. dodaje se stav 27. koji glasi:

„Ministar obrazuje ispitnu komisiju pred kojom kandidat polaže ispit iz st. 3, 4. i 5. ovog člana. Predstavnici privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica koja poseduju ovlašćenje za vršenje stručne obuke kandidata za sticanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN ne mogu biti članovi ispitne komisije.”

Član 19.

U članu 61. stav 1. posle reči: „odredaba” dodaje se reč:„ADR/”, a posle reči: „u” dodaje se reč:„drumskom,”.

U stavu 2. reč:„neposredna” briše se, posle reči:„vrši” dodaju se reči: „ministarstvo ili”, a posle reči:„poslove” dodaju se reči:„u skladu sa članom 46. ovog zakona”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Nadzor nad sprovođenjem odredaba ADR/RID/ADN , ovog zakona i propisa na osnovu ovog zakona vrše i carinski organi na granici prilikom obavljanja carinskog nadzora u skladu sa članom 47. ovog zakona.”.

Član 20.

U članu 62. stav 1. posle reči:„odredbaˮ dodaje se reč:„ADR/ ”, posle reči:„u” dodaje se reč:„drumskom,”.

Član 21.

U članu 64. stav 1. tačka 1) posle reči: „zakona” dodaju se reči:„odnosno broda koji ne ispunjava uslove iz člana 54. ovog zakona;”.

Član 22.

U članu 68. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Pored kazne za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pravnom licu – učesniku u transportu, za privredni prestup kojim se prouzrokuje opasnost I kategorije u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 1) ovog zakona, izriče se zaštitna mera zabrana pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću – zabrana obavljanja delatnosti transporta opasne robe u trajanju od šest meseci, računajući od dana pravosnažnosti presude kojom je utvrđena njegova odgovornost za prouzrokovanje opasnosti I kategorije.”

Član 23.

U članu 70. stav 1. tačka 9) broj:„1),” briše se.

U tački 19) posle reči:„vlasnik” dodaje se zapeta i reč:„korisnik”.

U tački 22) broj:„4” zamenjuje se brojem:„5”.

Posle tačke 23) dodaju se tač. 24) – 26), koje glase:

„24) ako korisnik kola cisterne ne sprovodi obaveze iz člana 28a;

25) ako učesnik u transportu opasne robe ne dostavi ministarstvu lične podatke savetnika za bezbednost sa kojim je zaključio ugovor o angažovanju u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora (član 36. stav 2).

26) ako učesnik u transportu u roku iz člana 36. stav 2. ovog zakona ne obavesti ministarstvo o promeni savetnika za bezbednost kojeg je angažovao (član 36. stav 4).”

Član 24.

U članu 71. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 7. koji glase:

„Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj stručno lice ako ne ispita posudu pod pritiskom ili cisternu u skladu sa članom 13. stav 6. ovog zakona.

Za radnje iz člana 68. stav 1. kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Pored kazne za prekršaj iz stava 1. ovog člana, učesniku u transportu, za prekršaj kojim se prouzrokuje opasnost I kategorije u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 1) ovog zakona, izriče se zaštitna mera zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti – zabrana obavljanja delatnosti transporta opasne robe u trajanju od šest meseci, računajući od dana pravosnažnosti presude kojom je utvrđena njegova odgovornost za prouzrokovanje opasnosti I kategorije.

Pored kazne za prekršaj iz stava 5. ovog člana, učesniku u transportu, za prekršaj kojim se prouzrokuje opasnost I kategorije u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 1) ovog zakona, izriče se zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti – zabrana vršenja delatnosti transporta opasne robe u trajanju od šest meseci, računajući od dana pravosnažnosti presude kojom je utvrđena njegova odgovornost za prouzrokovanje opasnosti I kategorije.”

Član 25.

Posle člana 73. dodaje se član 73a, koji glasi:

„Član 73a

Ministarstvo za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja Evropskoj komisiji i Narodnoj skupštini izveštaj o prekršajima i kaznama, koji obuhvata podatak o utvrđenoj ili procenjenoj količini opasne robe koja se prevozi u drumskom transportu (u prevezenim tonama ili u tonama po kilometru).”

Prelazne i završne odredbe

Član 26.

Za cisterne i vozila za koja ne može da se utvrdi usklađenost sa zahtevima iz člana 42. st. 1. i 2. Zakona o transportu opasne robe, a za koja je izdat ADR sertifikat o odobrenju za vozilo čiji rok važenja nije istekao do dana stupanja na snagu Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), do 31. decembra 2020. godine izdavaće se ADR sertifikat o odobrenju za vozila na osnovu godišnje kontrole tehničkih karakteristika koju, prema pododeljku 9.1.2.3 ADR, vrše imenovana tela i na osnovu dokaza o tehničkoj ispravnosti sa poslednjeg redovnog tehničkog pregleda.

ADR sertifikati o odobrenju za vozilo koji su izdati pre stupanja na snagu ovog zakona zameniće se novim obrascem ADR sertifikata o odobrenju za vozilo prilikom vršenja prvog narednog redovnog kontrolisanja tehničke ispravnosti vozila u cilju produženja važenja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo.

ADN sertifikati o odobrenju za brod koji su izdati pre stupanja na snagu ovog zakona zameniće se novim obrascem ADN sertifikata o odobrenju za brod prilikom vršenja prvog narednog redovnog (periodičnog) pregleda broda u cilju produženja važenja ADN sertifikata o odobrenju za brod.

Član 27.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost transporta opasne robe dužni su da svoje akte usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom, cisterni i vozila dužni su da svoje akte usklade sa ADR/ RID/ ADN, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji su stekli licencu za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost, odnosno ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača, odnosno lica sa sertifikatom ADN, mogu na osnovu te licence nastaviti sa obavljanjem navedenih poslova najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su ovlašćena, odnosno imenovana u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i propisima donetim na osnovu tog zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove izdavanja odobrenja za tip ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom, odnosno cisterne, do imenovanja tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom, odnosno cisterne u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćena stručna lica koja su ovlašćena da ispituju i označavaju žigom, odnosno da izdaju izveštaj o ispitivanju ambalaže, posude pod pritiskom, odnosno cisterne, nastavljaju sa obavljanjem poslova do imenovanja tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom, odnosno cisterne u skladu sa ovim zakonom.

Član 28.

Propisi doneti na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) primenjuju se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16) i ovim zakonom.

Propisi iz stava 1. ovog člana primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Rešenja kojima se izdaju posebne dozvole za odobravanje primene odstupanja, a koja su izdata u skladu sa članom 6. Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), prestaju da važe danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Odredbe člana 4. stav 2. ovog zakona primenjivaće se do 31. decembra 2020. godine.

Član 29.

U članu 10. st. 5, 6. i 8, članu 18. stav 3. tačka 3) i stav 4. tačka 1), članu 21. stav 3. tačka 7), stav 4. tačka 3) i stav 5. tač. 1), 2) i 3), članu 22. stav 4. tačka 4) i stav 5. tačka 1), članu 23. stav 2. tačka 3), stav 3. tačka 14) podtačka (1), stav 4. tač. 3) i 7) i stav 5. tač. 1) i 2), članu 25. stav 2. tačka 6), članu 31. stav 1. tačka 3), članu 34. stav 1. tačka 1), članu 45. stav 1, članu 46. stav 1, članu 49. stav 2, članu 50. stav 4, članu 52. st. 1. i 2, članu 54. stav 10. i stav 13. tačka 2), članu 56. st. 4. i 5. i članu 58. stav 1, reč:„teret” u određenom padežu zamenjuje se rečju:„roba” u odgovarajućem padežu.”

Član 30.

U članu 14. stav 11, članu 22. stav 5. tačka 2) podtač. (3) i (5), članu 23. stav 3. tačka 3), nazivu člana 26, članu 26. uvodna rečenica i tač. 1), 2) i 4), članu 70. stav 1. tačka 12), reči:„rasuti teret” u određenom padežu zamenjuju se rečima:„roba u rasutom stanju” u odgovarajućem padežu.”

Član 31.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.