Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Oblast transporta opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju uređena je Zakonom o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16- u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, br. 88/10 i 104/16-dr.zakon) brojnim podzakonskim aktima, kao i potvrđenim međunarodnim sporazumima (ADR, RID i ADN).

Zakon o transportu opasne robe je materijalni zakon koji uređuje transport opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju kojim su postavljeni osnovi za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim sporazumima u oblasti transporta opasne robe (ADR, RID i ADN). Kada je transport opasne robe vazdušnim putem u pitanju, isti je i dalje uređen odredbama Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RSˮ, br. 88/10 i 104/16-dr.zakon), koje nastavljaju da se primenjuju na transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju (član 37, čl. 66-73, član 84. stav 1. tačka 17) i tač. 24)-32) i stav 2, član 87. stav 1.tačka 3) i tač.11)-21) i stav 2, kao i član 89.tačka 20) i tač. 34)-53).

Osnovni razlog za donošenje Predloga zakona jeste dalje usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima u oblasti transporta opasne robe (ADR, RID i ADN). Imajući u vidu da se radi o oblasti koja na međunarodnom polju trpi brze i učestale promene, neophodno je ispratiti iste i omogućiti efikasno prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva navedenim promenama. Takođe, ovim izmenama i dopunama Zakona izvršiće se usklađivanje sa pojedinim nacionalnim propisima, kao što su propisi kojima se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti i propisi kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

Takođe, jedan od bitnih razloga za pristupanje izmenama i dopunama Zakona jeste i izmena člana 75. stav 4. važećeg Zakona, kojim je između ostalog propisano da za cisterne i vozila za koja je do dana stupanja na snagu Zakona o transportu opasne robe izdat ADR sertifikat o odobrenju za vozilo, a nisu bila ispitana, potrebno je da se do sledećeg produženja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine, dostavi uverenje o ispitivanju. Ovakvo rešenje bi dovelo do situacije da se po proceni imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila oko 700 vozila od ukupno 2600 vozila koja podležu izdavanju ADR sertifikata o odobrenju i koja obavljaju unutrašnji i međunarodni transport opasne robe, bilo isključeno iz obavljanja međunarodnog transporta opasne robe, što bi dovelo domaće prevoznike u neravnopravan položaj u odnosu na prevoznike iz okruženja koji bi preuzeli određeni procenat međunarodnog transporta koji se obavlja ovim vozilima. Ovim izmenama i dopunama Zakona, takva moguća loša situacija će se izbeći, jer se ostavlja mogućnost prevoznicima da u roku još od dve godine, prilagode svoja vozila zahtevima propisanim ADR, kao i propisima o homologaciji vozila.

Ciljevi koji se postižu donošenjem ovog zakona prvenstveno su usmereni na unapređenje bezbednosti prilikom obavljanja transporta opasne robe, uspostavljanje višeg stepena efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti, otklanjanje nejasnoća u primeni zakona, otklanjanje nedostataka i pravnih praznina u važećem zakonu, detaljnije i jasnije uređenje pojedinih pitanja i instituta.

Problemi koji će se rešiti donošenjem ovog zakona ne bi se mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem Predloga zakona, s obzirom da je reč o pitanjima i odnosima koji su predmet uređivanja zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona nabrojani su svi postupci i procedure u Zakonu na koje se primenjuju odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Članom 2. Predloga zakona vrši se izmena člana 3. stav 1. tačka 7) Zakona kojom je pored korisnika kontejner-cisterne, prenosive cisterne i kola cisterne definiše korisnik broda i dodaje se tačka 32) kojom se definiše stručno lice. Ova izmena je izvršena iz razloga što je stručno lice predviđeno međunarodnim sporazumima i njegov značaj je velik u radu imenovanih tela.

Članom 3. Predloga zakona vrši se izmena člana 6. Zakona čime su preciznije definisana odstupanja u skladu sa međunarodnim sporazumima koje odobrava Radna grupa ili Komitet stručnjaka u međunarodnim organizacijama iz oblasti transporta opasne robe čiji je Republika Srbija član.

Članom 4. Predloga zakona predviđena je izmena člana 8. stav 2. Zakona, tako da su dodate reči: „nuklearne aktivnostiˮ, čime se postiže usklađivanje sa propisima kojima se reguliše zaštita od jonizujućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti. Novim st. 3. i 4. se uvodi obaveza posedovanja isprava o zaključenom osiguranju za prevoz opasnog otpada prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole.

Članom 5. Predloga zakona je u članu 11. stav 1. Zakona uvedeno da se pored ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom odnosno cisterni i tankovi broda mogu puniti samo opasnom robom za koju su predviđeni.

Članom 6. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe člana 13. Zakona kojom se predviđa da imenovano telo ispitivanje i kontrolisanje vrši ne samo u postupku procesa proizvodnje nego uvek kada je to potrebno u skladu sa međunarodnim sporazumima iz oblasti transporta opasne robe i dodaju se st. 6-10. kojima se propisuju uslovi i način rada ovlašćenog stručnog lica u skladu sa međunarodnim sporazumima.

Članom 7. Predloga zakona predviđeno je da se u članu 14. posle stava 9. Zakona doda novi stav 10. koji će omogućiti osnov za vođenje baze podataka pokretne opreme pod pritiskom i evidenciju punjenja, dosadašnji stav 10. postaje stav 11. i u njemu se ustanovljava pravni osnov za način i sadržinu vođenja registra pokretne opreme pod pritiskom i evidencije punjenja, kao i izmena reči: „fiksiranih cisterniˮ u reči: „trajno pričvršćenih cisterniˮ u stavu 12, ovog člana. Izmena je predviđena radi usklađivanja terminologije sa međunarodnim sporazumima. Dodaje se novi stav 14, kojim se propisuje pravni osnov za uslove za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe, čime je dat pravni osnov za izdavanje i oduzimanje imenovanja kako bi se definisali uslovi za imenovanje.

Članom 8. Predloga zakona predviđeno je da se posle člana 28. Zakona, doda naziv člana, kao i novi član 28a kojim se definišu obaveze korisnika kola cisterni.

Članom 9. Predloga zakona predviđena je izmena člana 31. stav 1. tačka 7) Zakona, tako da se posle reči:„vlasnikˮ doda i reč:„ korisnikˮ.

Članom 10. Predloga zakona predviđena je izmena člana 32. Zakona u naslovu i stavu 1. dodavanjem reči: „korisnikˮ.

Članom 11. Predloga zakona predviđena je izmena člana 36. stav 1. Zakona u kojoj se propisuje obaveza određivanja broja savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, kao i izmena odredbe iz stava 5. u kojoj se produžava rok za dostavljanje izveštaja savetnika.

Članom 12. Predloga zakona predviđena je izmena člana 39. stav 4. Zakona u kome se menja važenje sertifikata za savetnika u skladu sa međunarodnim sporazumom, kao i stava 9. Zakona u kome se definiše izdavanje duplikata sertifikata i plaćanje administrativne takse u stavu 10.

Članom 13. Predloga zakona predviđena je izmena člana 42. st 3, 6, 10, 11. i 13. Zakona.

Članom 14. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe člana 43. stav 7. Zakona tako da se definiše komisija pred kojom se polaže ispit kao i brisanje propisane obaveze vraćanja sertifikata ADR za vozača prilikom izdavanja novog. Sertifikat kome je istekao rok važnosti ne može se koristiti. Takođe, predviđeno je dodavanje novog stava 17. kojim se definiše izdavanje duplikata sertifikata kao i plaćanje administrativne takse. Novim stavom 20. se definiše period važenja rešenja privrednom društvu organizatoru stručnog osposobljavanja vozača vozila za transport opasne robe.

Članom 15. Predloga zakona predviđena je izmena člana 46. Zakona tako da kontrolu transporta opasne robe pored policijskog službenika obavlja i inspektor za transport opasne robe. Takođe, briše se stav 4. i stav 11. člana 46. i stavovi se prenumerišu. Vozilo kojim je izvršen prekršaj I kategorije najčešće mora biti ispraćeno do industrijskog kruga ili pretovareno na licu mesta.

Članom 16. Predloga zakona dodaje se naziv člana i novi član 47a kojim se svim vozilima cisternama koje prevoze opasnu robu i vozilima koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću daje prednost prilikom prelaska državne granice.

Članom 17. Predloga zakona predviđena je izmena u nazivu člana 48. Zakona tako da se reči:„ zaštićenu zonu zamenjuje rečima: zaštićeno područjeˮ. Takođe, u članu 48. stav 1. Zakona previđena je izmena tako da se transport opasne robe u zaštićenom području obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Članom 18. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe iz člana 57. tako da se dodaje novi stav 24. u kome se definiše izdavanje duplikata sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, kao i plaćanje administrativne takse. Dodaje se i novi stav 27. koji definiše komisiju pred kojom se polaže ispit o specijalističkom znanju iz oblasti ADN.

Članom 19. Predloga zakona predviđena je izmena člana 61. stav 1. Zakona tako da se dodaje ADR i definiše se inspekcijski nadzor nad transportom opasne robe u drumskom saobraćaju, koji je do sada obavljao samo policijski službenik. Takođe se u stavu 2. briše reč neposredna i upućuje se na član 46. Takođe se u članu 61. stav 3. Zakona definiše carinski nadzor na granici u transportu opasne robe.

Članom 20. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe iz člana 62. stav 1. Zakona gde se preciznije definišu obaveze inspektora u transportu opasne robe, posebno u drumskom transportu.

Članom 21. Predloga zakona predviđena je izmena člana 64. stav 1. Zakona, tako da je preciziran inspekcijski nadzor i nad brodom koji ne ispunjava sve propisane uslove.

Članom 22. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe iz člana 68. Zakona tako da se dodaje novi stav 3. kojim se pravnom licu – učesniku u transportu opasne robe zabranjuje obavljanje delatnosti transporta opasne robe u trajanju od 6 meseci ukoliko je prouzrokovana opasnost I kategorije.

Članom 23. Predloga zakona predviđeno je u članu 70. stav 1. tačka 9) brisanje broj 1). Takođe je predviđena izmena odredbe člana 70. stav 1. tačka 19) Zakona tako da se dodaje reč:„ korisnikˮ iza reči vlasnik, i u tački 22) stav 4. se zamenjuje stavom 5, kao i da se dodaju nove tač. 24-26. čime se preciziraju kaznene odredbe za učesnike u transportu opasne robe.

Članom 24. Predloga zakona predviđena je izmena člana 71. Zakona, tako da se dodaje novi stav, u kome se definiše kaznena odredba sa stručno lice. Takođe se dodaju st. 4. i 7. kojim se uvodi kažnjavanje preduzetnika za prekršaj iz člana 68. stav 1. kao i zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci ukoliko je prouzrokovana opasnost I kategorije.

Članom 25. Predloga zakona predviđeno je dodavanje novog člana 73a iza člana 73. Zakona, kojim se precizno definiše rok da ministarstvo do 31. decembra tekuće godine dostavlja Evropskoj komisiji i Narodnoj skupštini za prethodnu godinu izveštaj o prekršajima, kaznama i procenjenom količinom opasne robe koja se prevozi u drumskom transportu.

Članom 26. Predloga zakona se definiše prelazni period do kraja 2020. godine, za vozila koja su u vreme donošenja ovog zakona posedovala ADR sertifikat o odobrenju za vozilo, jer bi postojećom odredbom veliki broj vozila bio izbačen iz međunarodnog prevoza opasne robe, što bi dovelo do preuzimanja prevoza stranim vozilima.

Članom 27. Predloga zakona predviđene su prelazne odredbe kako bi postojeća ovlašćena i imenovana tela nastavila sa radom do izdavanja novih rešenja. Takođe je preciznije definisana obaveza centra za obuku vozača, odnosno lica sa sertifikatom ADN.

Članom 28. Predloga zakona predviđene su odredbe Zakona kojima se omogućava važenje podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10).

Članom 29. Predloga zakona predviđena je izmena reči: „teret” u reč:„roba” u članu 10. st. 5, 6. i 8, članu 18. stav 3. tačka 3) i stav 4. tačka 1), članu 21. stav 3. tačka 7), stav 4. tačka 3) i stav 5. tač. 1), 2) i 3), članu 22. stav 4. tačka 4) i stav 5. tačka 1), članu 23. stav 2. tačka 3), stav 4.3. tačka 14) podtačka (1), stav 4. tač. 3) i 7) i stav 5. tač. 1) i 2), članu 25. stav 2. tačka 6), član 31. stav 1. tačka 3), članu 34. stav 1. tačka 1), članu 45. stav 1, članu 46. stav 1, članu 49. stav 2, članu 50. stav 4, članu 52. st. 1. i 2, članu 54. stav 10. i stav 13. tačka 2), članu 56. st. 4. i 5. i članu 58. stav 1.

Članom 30. Predloga zakona predviđena je izmena reči: „rasuti teret” u reči: „roba u rasutom stanju” u članu 14. stav 11, članu 22. stav 5. tačka 2) podtač. (3) i (5), članu 23. stav 3. tačka 3) i tačka 14), podtačka (1), naziv), nazivu člana 26, u članu 26. stav 1, uvodna rečenica i stav 1. tač. 1), 2) i 4) i članu 70. stav 1. tačka 12).

Članom 31. Predloga zakona propisuje se rok za donošenje podzakonskih akata koji su definisani ovim zakonom.

Članom 32. Predloga zakona definisano je stupanje zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), s obzirom da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju transport opasne robe, a posebno što bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice u pogledu ostvarivanja strateškog opredeljenja Republike Srbije za suzbijanje sive ekonomije, imajući u vidu da su 2017. i 2018. godina proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije u skladu sa Odlukom o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije („Službeni glasnik RS”, broj 84/16).