Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

KOJE SE MENjAJU

Član 204.

Ako stranka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši.

Lice koje je pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica može da stupi u parnicu umesto tužioca, odnosno tuženog samo ako na to pristanu obe stranke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana presuda ima dejstvo i u odnosu na sticaoca.

LICE KOJE JE OD TUŽENOG PRIBAVILO STVAR ILI PRAVO O KOME TEČE PARNICA, MOŽE DA STUPI U PARNICU UMESTO TUŽENOG, SAMO AKO NA TO PRISTANU OBE STRANKE.

LICE KOJE JE OD TUŽIOCA PRIBAVILO STVAR ILI PRAVO O KOME TEČE PARNICA, MOŽE DA STUPI U PARNICU UMESTO TUŽIOCA, NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI KOJU TUŽILAC DOSTAVI SUDU.