Predlog zakona o udžbenicima

PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola).

Na pripremanje, odobravanje i izdavanje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona.

Pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.

Termini upotrebljeni u ovom zakonu koji su izraženi u muškom gramatičkom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Udžbenik i udžbenički komplet

Član 2.

Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, a čiji su sadržaji utvrđeni nastavnim planom i programom i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika.

Drugo nastavno sredstvo može biti sastavni deo udžbeničkog kompleta i doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i koristi se za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i zavisno od predmeta i razreda može biti:

radna sveska;

zbirka zadataka;

geografski atlas, istorijski atlas, zidna karta i sl;

zbirka tekstova, reprodukcija dokumenata, umetničkih dela, fotografija, ilustracija, crteža i sl;

notni zapis;

digitalni zapis;

praktikum za vežbe;

audio zapis;

audio-vizuelni zapis;

materijal za konstruktorsko oblikovanje;

rečnik za strani jezik.

Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine

Član 3.

Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

Udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

Član 4.

Učenici sa smetnjama u razvoju koriste udžbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.

Učenici sa invaliditetom koriste udžbenike čija je format odnosno pismo prilagođeno njihovim potrebama.

Način prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo

Član 5.

Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Nastavno pomagalo je nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Član 6.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece: slikovnice, radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

Priručnik i nastavni materijal

Član 7.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Priručnik i nastavni materijal može se koristiti za:

stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udžbenik ili samostalno, čiji sadržaj prati nastavni program i koji omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;

osnovno obrazovanje odraslih, za polaznike i nastavnike u osnovnom obrazovanju odraslih i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje, i zasnovani su na osnovama programa za obrazovanje odraslih;

obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripremljeni su u skladu sa sposobnostima, potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava

Član 8.

Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstavima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta.

Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje udžbenika sredstvima republičkog budžeta

Član 9.

U cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja učenicima i polaznicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, Vlada može, u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, da donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu.

Ukoliko ni jedan izdavač nije na javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udžbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada može obezbediti sredstva i za finansiranje, odnosno sufinansiranje nedostajućih udžbenika, priručnika i nastavnog materijala.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:

nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se nabavljati udžbenici, priručnici i nastavni materijali;

uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.

Izbor i nabavka udžbenika, priručnika i nastavnih materijala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Upotreba jezika i pisma

Član 10.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo štampa se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike štampa se i na jeziku i pismu nacionalne manjine kada se obrazovno-vaspitni rad izvodi na tom jeziku.

Za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se u skladu sa potrebama i mogućnostima dece, učenika i polaznika, kako na srpskom, tako i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada sa decom, učenicima i odraslima oštećenog vida, udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se na Brajevom pismu, u elektronskoj formi ili formatima koji su prilagođeni (sadržaj cele strane štampan uvećano, fotografija obrađena za potrebe slabovidih učenika, fotografska uvećanja, reljefni crteži, sheme, karte, zvučni zapis odnosno drugi oblik i medij).

Udžbenik stranog jezika štampa se na odgovarajućem stranom jeziku i pismu.

Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije

Član 11.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

II. IZDAVAČI UDŽBENIKA

Član 12.

Izdavanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost.

Priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.

Priručnik i nastavni materijal za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.

Priručnik i nastavni materijal za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuju programe osnovnog obrazovanja odraslih.

III. PRIPREMANJE UDŽBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika

Član 13.

Planom udžbenika propisuju se obavezni udžbenici po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja.

Za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, planom udžbenika može se propisati i priručnik i nastavni materijal.

Planom udžbenika definiše se sastav udžbeničkog kompleta, vodeći se principom da je svaka komponenta udžbeničkog kompleta neophodan uslov za ostvarivanje ciljeva određenog nastavnog predmeta. Svaka komponenta udžbeničkog kompleta ima jasnu funkciju, a sve komponente kompleta čine koherentnu celinu.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) donosi plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih.

Nacionalni prosvetni savet, uz pribavljeno mišljenje Zavoda, donosi plan udžbenika za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine, donosi plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika iz predmeta od interesa za nacionalne manjine.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih na predlog Zavoda donosi plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.

Plan udžbenika donosi se istovremeno sa donošenjem nastavnog plana i programa, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika.

Ako Nacionalni prosvetni savet, odnosno Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ne donese plan udžbenika, u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, plan udžbenika donosi ministar.

Nacionalni prosvetni savet, odnosno Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dužan je da o razlozima za nepostupanje iz stava 9. ovog člana podnese izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Vladi.

Plan udžbenika objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku” i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržina plana udžbenika

Član 14.

Plan udžbenika sadrži:

naslov udžbenika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;

podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala;

oblik i medij u kome se koristi udžbenik;

maksimalan broj strana, odnosno obim udžbenika.

Standardi kvaliteta udžbenika

Član 15.

Radi postizanja kvalitetnog i uravnoteženog obrazovanja i vaspitanja, zasnovanog na tekovinama i dostignućima savremene nauke, prilagođenog psihofizičkim uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog, udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: Standardi).

Standardi predstavljaju uslove koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Nacionalni prosvetni savet na predlog Zavoda utvrđuje sledeće Standarde i uputstvo o njihovoj primeni i to za:

1) udžbenike;

2) elektronski dodatak;

3) priručnike i nastavne materijale;

4) dodatna nastavna sredstva, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Ispunjenost Standarda predstavlja osnov za donošenje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Stručna ocena), stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i ekspretskog mišljenja.

Lista udžbenika

Član 16.

Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine objavljuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala (u daljem tekstu: Javni poziv).

U slučaju donošenja novog nastavnog programa, Ministarstvo objavljuje Javni poziv i pre roka iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu novog udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, rokovima za podnošenje zahteva i početku primene novog nastavnog programa.

Vreme za pripremu novog udžbenika, odnosno novog priručnika i nastavnog materijala ne može biti kraće od 60 dana.

Javni poziv sadrži podatke o naslovu udžbenika i priručnika i nastavnih materijala, po nivoima obrazovanja, vrsti škole, razredima i predmetima, obliku, mediju, jeziku i pismu na kom se štampa, rok i način za podnošenje zahteva i raspisuje se najkasnije do 1. marta godine koja prethodi godini u kojoj se objavljuje Lista odobrenih udžbenika (u daljem tekstu: Lista).

Svi udžbenici za koje je raspisan Javni poziv i koji su odobreni u skladu sa ovim zakonom, istovremeno se uvršćuju u Listu.

Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 5. januara godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika.

Lista sadrži sledeće podatke:

naslov udžbenika;

naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

ime autora udžbenika;

broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;

jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

pun naziv izdavača.

Izdavač je dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Lista se ažurira i pre roka iz stava 6. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko na Javni poziv, nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala za određeni predmet na srpskom i jeziku i pismu nacionalne manjine, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udžbenike, odnosno priručnike i nastavni materijal i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje na srpskom jeziku i prevod na jezik i pismo nacionalne manjine.

Katalog udžbenika

Član 17.

Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine objavljuje Katalog udžbenika (u daljem tekstu: Katalog).

U Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:

ukoliko se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;

udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;

udžbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udžbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom.

Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:

kada se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije koji pohađaju nastavu na jeziku te nacionalne manjine. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;

udžbenik za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, nezavisno od izbora škola;

udžbenik za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji je prevod udžbenika iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Kataloga.

Pod određenom generacijom učenika u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatraju se svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog.

Ministar, u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, donosi odluku o udžbenicima koji će biti uvršteni u Katalog.

Katalog se objavljuje najkasnije do 5. maja godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku”.

Katalog sadrži sledeće podatke:

naslov udžbenika;

naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

ime autora udžbenika;

broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;

jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

pun naziv izdavača.

Ministarstvo vodi elektronski registar, koji pored podataka iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udžbenik.

Katalog priručnika i nastavnih materijala

Član 18.

Priručnici i nastavni materijal odobreni u skladu sa ovim zakonom uvršćuju se u Katalog priručnika i nastavnih materijala.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži:

priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama;

priručnike i nastavne materijale za obrazovanje odraslih;

priručnike i nastavne materijale sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog iz stava 1. ovog člana Ministarstvo objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici, a objavljuje se i na zvaničnoj internet stranici Zavoda i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

naslov priručnika i nastavnog materijala;

naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

ime autora udžbenika;

broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju priručnika i nastavnog materijala;

jezik i pismo na kome se štampa priručnika i nastavnog materijala;

pun naziv izdavača.

Zabranjeno je školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u Katalog iz stava 1. ovog člana.

Lista dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala,

didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 19.

Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktična igrovna sredstva, odobrena u skladu sa ovim zakonom, uvršćuju se u Listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Udžbenici koji se nalaze na Listi, a nisu uvršćeni u Katalog, na zahtev izdavača mogu da se uvrste u Listu iz stava 1. ovog člana i koriste se isključivo kao dodatno nastavno sredstvo.

Listu iz stava 1. ovog člana Zavod objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Lista iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

naslov dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju su dodatno nastavno sredstvo, nastavno pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo namenjena;

ime autora dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

jezik i pismo na kome se štampa dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

pun naziv izdavača.

IV. ODOBRAVANJE UDŽBENIKA,

PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH

IGROVNIH SREDSTAVA

Podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika

Član 20.

Zahtev za odobravanje udžbenika izdavač podnosi Ministarstvu u roku koji je utvrđen Javnim pozivom.

Zahtev za odobravanje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine, podnosi se organu autnomne pokrajine nadležnom za poslove obrazovanja.

Ukoliko je planom udžbenika za nastavni predmet predviđen udžbenički komplet, izdavač obavezno istovremeno podnosi zahtev za odobravanje svih komponenti udžbeničkog kompleta i elektronskog dodatka, ukoliko ga sadrži.

Uz zahtev, izdavač podnosi u štampanoj i elektronskoj formi:

grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis udžbenika u pet primeraka;

elaborat u pet primeraka;

odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udžbenika;

saglasnost izdavača da će štampati udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika;

saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju;

saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju;

saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;

saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona;

izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Lista ocenjivača) autor udžbenika tog izdavača, lice zaposleno kod izdavača, angažovano ili poslovno povezano sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Elaborat iz stava 4. tačka 2) ovog člana obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa, opis elektronskog dodatka i način praćenja kvaliteta udžbenika.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje udžbenika verske nastave, dostavlja i mišljenje Komisije za versku nastavu.

Uz zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika, odnosno udžbenika izdatog u stranoj državi, štampanog na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine, izdavač dostavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine i prevod tog udžbenika na srpski jezik, osim za udžbenik maternjeg jezika. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač.

Ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udžbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ministarstvo dostavlja Zavodu četiri primerka rukopisa udžbenika i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje rukopisa udžbenika utvrđenog Javnim pozivom.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dostavlja ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), četiri primerka rukopisa udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika izdatog u stranoj državi na jeziku i pismu nacionalne manjine i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje rukopisa udžbenika utvrđenog Javnim pozivom.

Izdavač obezbeđuje da nijedan predati materijal iz zahteva ne sadrži imena autora rukopisa.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, dostavlja odobreni udžbenik na srpskom jeziku i prevod tog udžbenika na jezik i pismo nacionalne manjine. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu za učenike sa smetnjama u razvoju, dostavlja odobreni udžbenik i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prilagođavanja formata odobrenog udžbenika za učenike sa invaliditetom koji pohađaju školu za učenike sa invaliditetom ili su u inkluzivnom obrazovanju, dostavlja odobreni udžbenik i udžbenik sa prilagođenim formatom.

Zahtev za odobravanje udžbenika iz st. 12–14. ovog člana izdavač podnosi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o izboru udžbenika.

Postupak odobravanja udžbenika iz st. 12–14. ovog člana sprovodi se shodno odredbama ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Uz zahtev izdavač podnosi i dokaz o uplaćenoj taksi za Stručnu ocenu.

Visinu takse za Stručnu ocenu utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od taksi iz stava 17. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Lista ocenjivača rukopisa udžbenika

Član 21.

Izbor lica sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama koja će učestvovati u ocenjivanju kvaliteta rukopisa udžbenika vrši ministar, na osnovu javnog poziva, a na predlog posebne komisije za izbor Liste ocenjivača.

Ministar imenuje posebnu komisiju za izbor članova Liste ocenjivača, koja ima 11 članova, i to: tri člana koja predlaže Nacionalni prosvetni savet jednog člana kojeg predlaže Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dva člana koja predlaže Zavod, jednog člana kojeg predlaže Pokrajinski zavod i četiri člana koje predlaže Ministarstvo. Članovi posebne komisije za izbor Liste ocenjivača moraju biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Na osnovu izbora iz stava 1. ovog člana ministar formira Listu ocenjivača.

Lista ocenjivača objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, i sadrži:

ime i prezime ocenjivača;

stepen i vrstu obrazovanja;

stručnu biografiju (radno iskustvo u struci, podaci o stručnim radovima i učešću na projektima/skupovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja);

nivo obrazovanja i predmet za koji je izabran kao ocenjivač.

Članovi Liste ocenjivača ne mogu biti lica koja su autori udžbenika za osnovnu i srednju školu, kao ni lica zaposlena, angažovana ili poslovno povezana sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, o čemu dostavljaju izjavu.

U Listu ocenjivača imenuju se lica sa:

odgovarajućim visokim obrazovanjem, koji poseduje kompetencije iz određenog predmeta odnosno stručne oblasti;

odgovarajućim visokim obrazovanjem koji poseduje kompetencije iz metodike struke/odgovarajućeg predmeta/stručne oblasti;

odgovarajućim obrazovanjem koje realizuje obrazovno-vaspitni rad iz određenog predmeta, odnosno stručne oblasti (nastavnik);

visokim obrazovanjem koje je zaposleno u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu;

odgovarajućim visokim obrazovanjem, koje poseduje kompetencije u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti odnosno nivoa obrazovanja, vrste udžbenika, uzrasta i potreba i mogućnosti dece, učenika i odraslih (psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezik nacionalne manjine i dr.).

Članovi Liste ocenjivača moraju da imaju radno iskustvo od najmanje dve godine.

Zavod od članova Liste ocenjivača formira Komisiju za ocenu rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Komisija), za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja.

U Komisiju se imenuje najmanje po jedan član iz stava 6. tač. 1)–4) ovog člana i najmanje jedan član koji je zaposlen u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

U Komisiju mogu biti imenovana i lica iz stava 6. tačka 5) ovog člana.

U Komisiju koja ocenjuje rukopise udžbenika koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, imenuje se i defektolog, a u Komisiju za udžbenike za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, psiholog.

U Komisiju koja ocenjuje rukopise udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine imenuje se i stručnjak za odgovarajući jezik i pismo nacionalne manjine.

U Komisiju koja ocenjuje rukopis udžbenik koji ima elektronski dodatak imenuje se i stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije.

Ministarstvo vodi računa o dovoljnoj zastupljenosti ocenjivača za sve predmete na svim nivoima obrazovanja, i po potrebi raspisuje javni poziv za popunu Liste ocenjivača.

Način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja i ekspertize udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije, propisuje ministar.

Stručna ocena

Član 22.

Stručnu ocenu daje Komisija.

Zavod dostavlja Komisiji rukopise udžbenika iz člana 20. stav 9. ovog zakona u roku od 15 dana od dana prijema rukopisa udžbenika.

Komisija daje obrazloženu Stručnu ocenu i dostavlja je Zavodu u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa udžbenika.

Komisija, pre donošenja Stručne ocene, može jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, radi otklanjanja manjih nedostataka.

Izdavač je dužan da ispravi nedostatke i vrati rukopis Komisiji u roku od osam dana od dana prijema rukopisa, pri čemu se ovaj rok uračunava u rok iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko izdavač ne dostavi ispravljeni tekst rukopisa udžbenika u roku iz stava 5. ovog člana smatraće se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika, o čemu Zavod obaveštava Ministarstvo.

Zavod na osnovu obrazložene Stručne ocene daje predlog da se prihvati ili odbije zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika.

Predlog iz stava 7. ovog člana, zajedno sa obrazloženom Stručnom ocenom, Zavod dostavlja Ministarstvu i izdavaču, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Stručne ocene.

Sve stručne ocene objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, istovremeno sa objavljivanjem Liste.

Ukoliko Zavod ne dostavi Ministarstvu predlog iz stava 7. ovog člana, ministar će u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, zatražiti od Zavoda da roku od tri dana od dana prijema zahteva dostavi Stručnu ocenu.

Stručnu ocenu iz stava 10. ovog člana ministar dostavlja izdavaču u roku od tri dana od dana prijema. Ministar na osnovu Stručne ocene, a bez predloga Zavoda donosi rešenje kojim se odobrava udžbenik odnosno odbija zahtev za odobravanje udžbenika.

Izdavač dostavlja Ministarstvu imena autora u roku od tri dana od dana prijema Stručne ocene.

Zabranjeno je izdavaču da kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije u toku postupku davanja Stručne ocene.

Način i postupak davanja Stručne ocene propisuje ministar.

Podnošenje zahteva za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 23.

Zahtev za odobravanje priručnika i nastavnih materijala izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno organu autonomne pokrajine nadležnom za poslove obrazovanja.

Zahtev za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, izdavač podnosi Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana izdavač podnosi priloge shodno odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na osnovu Javnog poziva, a kada postoji potreba za usklađivanjem priručnika i nastavnih materijala sa novim naučnim, tehničkim i tehnološkim dostignućima iz oblasti predmeta, zahtev se podnosi najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se jednom godišnje u roku od 30 dana, počev od 1. septembra kalendarske godine koja prethodi narednoj školskog godini.

Ministarstvo, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dostavlja Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu četiri primerka rukopisa priručnika i nastavnih materijala i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 15 dana dana prijema.

Uz zahtev izdavač podnosi dokaz o uplaćenoj taksi za stručno mišljenje.

Visinu takse za stručno mišljenje utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od taksi iz stava 7. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih

sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 24.

Priručnike i nastavne materijale odobrava ministar, odnosno pokrajinski organ nadležan za poslove obrazovanja, na osnovu stručnog mišljenja komisije koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva odobrava Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, na osnovu stručnog mišljenja komisije koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati lica sa Liste ocenjivača.

Stručno mišljenje iz stava 1. ovog člana, sa predlogom da se rukopis priručnika i nastavnog materijala odobri ili ne odobri, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i izdavaču u roku od 45 dana od dana prijema rukopisa.

Način i postupak davanja stručnog mišljenja iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Ekspertiza rukopisa udžbenika

Član 25.

Izdavač koji nije saglasan sa Stručnom ocenom, može u roku od osam dana od dana prijema Stručne ocene podneti Ministarstvu zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu u roku od osam dana od dana prijema.

Nacionalni prosvetni savet obrazuje stručnu komisiju od članova sa Liste ocenjivača, koji nisu bili članovi Komisije za udžbenik za koji je podnet zahtev za ekspertizu, o čemu pribavlja informaciju od Zavoda.

Stručna komisija iz stava 3. ovog člana vrši ekspertizu rukopisa na osnovu Standarda i daje obrazloženo ekspertsko mišljenje u pisanoj formi, koje Nacionalni prosvetni savet u roku od 45 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu.

Na postupak ekspertize rukopisa priručnika i nastavnih materijala shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Troškove ekspertize rukopisa udžbenika snosi izdavač.

Postupak ekspertize rukopise udžbenika sprovodi se shodno odredbama podzakonskog akta iz člana 22. stav 14. ovog zakona.

Visinu troškova ekspertize rukopisa udžbenika utvrđuje Nacionalni prosvetni savet.

Sukob interesa

Član 26.

Radi sprečavanja sukoba interesa u postupku odobravanja rukopisa udžbenika, lice koje učestvuje u postupku davanja Stručne ocene, odnosno postupku ekspertize, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, da nije zaposlen kod izdavača udžbenika, angažovan ili poslovno povezan sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da nije povezan sa odgovornim licem izdavača.

Odgovornim licem izdavača iz stava 1. ovog člana smatra se lice ovlašćeno za zastupanje i urednik.

Postojanje sukoba interesa proverava:

ministar prilikom formiranja Liste ocenjivača, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

Zavod prilikom formiranja Komisije, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona i izjave iz stava 1. ovog člana;

Zavod i Nacionalni prosvetni savet prilikom formiranja stručne komisije za ekspertizu, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona i izjave iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za utvrđivanje sukoba interesa, svako zainteresovane fizičko i pravno lice, odnosno državni organ može podneti ministru.

Rešenje o sukobu interesa konačno je u upravnom postupku.

Ukoliko se utvrdi da je član Liste ocenjivača, koji je dao Stručnu ocenu, odnosno ekspertsko mišljenje u sukobu interesa u smislu ovog zakona, briše se sa Liste ocenjivača i ne može ponovo biti imenovan.

Nadležnost za odobravanje udžbenika

Član 27.

Ministar odobrava udžbenik na predlog Zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

Ministar odobrava udžbenik za versku nastavu, na predlog Zavoda i na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za versku nastavu.

Ministar odobrava udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, na predlog Zavoda i na osnovu pozitivnog mišljenja nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Nadležnost za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava

i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 28.

Ministar odobrava priručnike i nastavne materijale.

Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Nadležnost za odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu

nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine

Član 29.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja odobrava udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na njenoj teritoriji, na predlog Pokrajinskog zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize, u skladu sa odredbama ovog zakona, i to:

udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

dodatka uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine izdatog u stranoj državi.

Pokrajinski zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Postupak iz stava 1. ovog člana sprovodi se shodno odredbama člana 22. ovog zakona.

Postupak iz stava 2. ovog člana sprovodi se u skladu sa aktom iz člana 24. stav 5. ovog zakona.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dužan je da redovno dostavlja Ministarstvu obaveštenje o odobrenim udžbenicima, priručncima i nastavnom materijalu iz stava 1. ovog člana.

Pokrajinski zavod dužan je da redovno dostavlja Zavodu obaveštenje o odobrenim dodatnim nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima, didaktičkim sredstvima i didaktičkim igrovnim sredstvima iz stava 2. ovog člana.

Udžbenike, priručnike i nastavni materijal iz stava 5. ovog člana Ministarstvo uvršćuje u Lista, odnosno u Katalog iz člana 18. ovog zakona.

Dodatna nastavna sredstava, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine iz stava 6. ovog člana Zavod uvršćuje na Listu iz člana 19. ovog zakona.

Sadržina rešenja o odobravanju udžbenika

Član 30.

Ministar, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja, donosi rešenje o odobravanju udžbenika u roku od 15 dana od dana prijema predloga iz člana 22. stav 7. ovog zakona, odnosno ekspertskog mišljenja iz člana 25. stav 4. ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

naslov udžbenika;

naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je udžbenik namenjen;

ime autora;

jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

period za koji se udžbenik odobrava;

pun naziv izdavača.

Na rešenje o odobravanju prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika, nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Sadržina rešenja o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika

Član 31.

Ministar, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja, donosi rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika nakon isteka roka za podnošenje zahteva za ekspertizu iz člana 25. stav 1, odnosno u roku 15 dana od dana prijema ekspertskog mišljenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

naslov udžbenika;

naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je udžbenik pripremljen;

ime autora;

jezik i pismo na kome je pripremljen udžbenik;

pun naziv izdavača;

poziv na obrazloženu Stručnu ocenu koju je dala Komisija, odnosno predlog Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda da se rukopis ne odobri.

Ukoliko je izdavač podneo zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika, rešenje sadrži i poziv na ekspertsko mišljenje, koja se dostavlja u prilogu rešenja iz stava 1. ovog člana i čini njegov sastavni deo.

Na rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika, rukopisa priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Obustava postupka odobravanja udžbenika

Član 32.

Ako se tokom postupka za odobravanje udžbenika pravnosnažnom odlukom utvrdi da je povređeno autorsko pravo, ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, a ako je udžbenik odobren, povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Ako se u sudskom ili drugom postupku donese odluka kojom se određuje privremena mera zabrane izdavanja i upotrebe udžbenika ministar donosi zaključak o prekidu postupka, a ako je udžbenik odobren povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Rešenje, odnosno zaključak iz st. 1. i 2. ovog člana konačni su u upravnom postupku.

V. IZBOR, ODREĐIVANJE MAKSIMALNE CENE

I PRAĆENJE UDŽBENIKA

Izbor udžbenika

Član 33.

Škola sa Liste bira udžbenike koji će se koristiti naredne četiri školske godine.

Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave.

Odluku o izboru udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave koji izvode nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Učeninici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koriste udžbenik u prilagođenom sadržaju i/ili formatu koji je izabrala škola.

U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu se koristi isti udžbenik jednog izdavača.

Odluku iz st. 2. i 3. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu najkasnije do 1. aprila godine u kojoj se objavljuje Katalog.

Ukoliko udžbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere drugi udžbenik koji je uvršćen u Katalog i o tome obavesti Ministarstvo.

Ukoliko na Listi nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, škola bira odobreni udžbenik iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Liste, a ukoliko taj udžbenik ne bude uvršten u Katalog, škola je obavezna da u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere udžbenik iz Kataloga i o tome obavesti Ministarstvo.

Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole koje pohađa najveći broj učenika pripadnika nacionalne manjine, prevodi se na jezik i pismo nacionalne manjine.

Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje pohađa najveći broj učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno učenika sa invaliditetom, štampa se sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Ukoliko škola ne dostavi odluku o izboru udžbenika, Ministarstvo će u roku pet radnih dana od dana isteka roka iz st. 6−8. ovog člana doneti odluku da se u školi koriste udžbenici koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave u čijoj nadležnosti je ta škola.

Konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je za sve koji izvode obrazovno-vaspitni rad.

Spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom, škola trajno čuva u dokumentaciji, u skladu sa zakonom.

Član 34.

Nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo.

Posredovanje škole i zaposlenih u prodaji udžbenika uz nadoknadu, nije dozvoljeno i sankcioniše se u skladu sa zakonom.

Škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može bez naknade, da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava pribavljanje potrebnih udžbenika.

Izdavaču je zabranjeno da učini, a školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kom iznosu ili obliku.

Donacijom, poklonom ili reprezentacijom iz stava 4. ovog člana ne smatra se predstavljanje udžbenika u trajanju od najviše jednog radnog dana koje mora biti realizovano u prostorijama škole, reprezentacije vrednosti do iznosa od 300 dinara, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje školi radi realizacije izbora udžbenika.

Određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika,

priručnika i nastavnih materijala

Član 35.

Ministar, na osnovu predloga Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala svake godine donosi odluku o maksimalnoj ceni udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Komisiju iz stava 1. ovog člana, koja ima pet članova, od kojih su dva stručnjaci iz oblasti izdavaštva (predstavnik javnog i predstavnik drugih izdavača), jedan iz Ministarstva, jedan iz organa nadležnog za poslove trgovine i jedan iz organa nadležnog za zaštitu potrošača, imenuje ministar.

Maksimalna maloprodajna cena predstavlja zbir prosečnih troškova izrade udžbenika, priručnika i nastavnih materijala uvećanih za prosečni iznos marže izdavača.

Pod troškovima izrade udžbenika podrazumevaju se: autorski honorari, grafička priprema, štampa, distribucija, lektura, korektura, redaktura i ostali troškovi koji direktno ili indirektno utiču na maloprodajnu cenu.

Odluka o maksimalnoj ceni udžbenika i priručnika i nastavnih materijala objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u godini u kojoj se objavljuje Javni poziv, odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja javnog poziva.

Zabranjeno je izdavaču da udžbenik, priručnik i nastavni materijal prodaje po ceni većoj od maksimalne maloprodajne cene utvrđene odlukom iz stava 1. ovog člana.

Način rada Komisije iz stava 1. ovog člana, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, propisuje ministar.

Praćenje udžbenika

Član 36.

Izdavači imaju obavezu da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udžbenika, pribavljaju mišljenja korisnika udžbenika i evidenciju o praćenju stavljaju na uvid javnosti.

Kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod.

VI. IZDAVANJE UDŽBENIKA

Obaveze izdavača udžbenika

Član 37.

Ministarstvo obaveštava izdavače o ishodu izbora udžbenika koji mogu biti uvršteni u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona, najkasnije 10 dana pre objavljivanja Kataloga, odnosno u roku od tri radna dana u slučaju iz člana 33. stav 7. i st. 9–11. ovog zakona.

Izdavač je dužni da u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana dostavi Ministarstvu menicu evidentiranu u registru menica koji vodi Narodna banka Srbije koja važi četiri godine, u visini iznosa koji pokriva cenu tiraža udžbenika za jednu školsku godinu (u daljem tekstu: menica).

Ukoliko izdavač ne dostavi menicu udžbenik neće biti uvršten u Katalog.

Obaveze izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalogu, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, su da:

objavi udžbenik prema rukopisu koji je odobren;

obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za četiri naredne školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog;

obezbedi udžbenike na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom, ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača;

učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu;

učini dostupnim prodajnoj mreži prevod odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine i odobreni udžbenik koji se štampa sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, do početka naredne školske godine;

primerak udžbenika iz Kataloga dostavi Zavodu i bibliotekama visokoškolskih ustanova koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udžbenik objavljen u Katalogu;

da prate kvalitet svojih udžbenika i mišljenja njihovih korisnika, kao i da evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti za svaku školsku godinu, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka školske godine.

Obaveze izdavača iz stava 4. tač. 1)–5) ovog člana odnose se i na izdavače čiji su priručnici i nastavni materijali uvršteni u Katalog priručnika i nastavnih materijala.

Ministarstvo će aktivirati menicu u slučaju da izdavač ne ispuni obaveze iz stava 4. tač. 1)–5) ovog člana.

Sadržina udžbenika objavljenog u Katalogu

Član 38.

Udžbenik koji je objavljen u Katalogu, osim podataka utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, sadrži i:

1) naslov;

2) naziv predmeta ili oblasti, razred i vrstu škole za koju se izdaje;

3) broj i datum akta kojim je rukopis odobren za izdavanje i upotrebu u

školi;

4) period za koji je udžbenik odobren;

5) posebne napomene u vezi sa izdavanjem i korišćenjem.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na priručnike i nastavna sredstva, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Novo izdanje udžbenika

Član 39.

Novo izdanje udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem, ne podleže ponovnom odobravanju.

Promenom sadržaja iz stava 1. ovog člana, ne smatra se:

ispravljanje grešaka i omaški u tekstu (imena, nazivi, brojevi, pravopisne greške, zastarele ilustracije i sl);

izmene i/ili dopune koje nastaju iz potrebe da se izvrši usklađivanje sa promenom propisa, izuzev propisa koji se odnose na Standarde, Plan udžbenika i nastavni plan i program;

izmene i/ili dopune na osnovu zvaničnih podataka (naučni podaci, merne jedinice, tehničke, tehnološke i druge oznake);

unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja.

Izdavač najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu podnosi Ministarstvu zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Uz zahtev, izdavač u četiri primerka u štampanoj i elektronskoj formi dostavlja odobreni udžbenik, rukopis novog izdanja udžbenika, obrazloženje izmena i dopuna udžbenika i dokaz o uplati takse.

Ministarstvo u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana dostavlja Zavodu tri primerka zahteva izdavača.

Zavod u roku od 30 dana od dana prijema zahteva izdavača, dostavlja Ministarstvu i izdavaču stručno mišljenje komisije koju formira iz reda zaposlenih da je novo izdanje udžbenika izmenjeno u skladu sa stavom 2. ovog člana i da ne podleže ponovnom odobravanju, odnosno da predati rukopis ne predstavlja novo izdanje udžbenika u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Ukoliko u Zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati lica sa Liste ocenjivača.

Ministar u roku od 15 dana od dana prijema stručnog mišljenja iz stava 6. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje da novo izdanje udžbenika predstavlja izdanje koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem.

Prethodno izdanje udžbenika iz stava 2. tačka 4) ovog člana koji ima novo izdanje, ostaje u upotrebi.

Informacija iz stava 7. ovog člana unosi se u Katalog.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udžbenike koje odobrava pokrajinski organ nadležan za poslove obrazovanja.

Odredbe st. 4–8. ovog člana shodno se primenjuju na postupak odobravanja udžbenika iz člana 20. st. 12–14. ovog zakona.

Visinu takse iz stava 4. ovog člana utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od takse iz stava 12. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

VII. POVLAČENJE UDŽBENIKA IZ UPOTREBE

Član 40.

Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju:

da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom;

iz člana 32. ovog zakona (povreda autorskog prava);

da izdavač ne obezbedi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, ukoliko je taj udžbenik izabran, u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Zahtev za povlačenje udžbenika svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni organ može podneti Ministarstvu.

U slučaju podnošenja zahteva za povlačenja udžbenika iz razloga utvrđenog stavom 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika.

Ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenjem iz stava 4. ovog člana udžbenik se povlači iz upotrebe u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, o čemu Ministarstvo obaveštava škole koje koriste povučeni udžbenik.

Škole koje su koristile udžbenik koji je povučen iz upotrebe, dužne su da u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana, izaberu drugi udžbenik iz Kataloga.

Škola o odluci iz stava 6. ovog člana obaveštava Ministarstvo, o čemu Ministarstvo u roku od tri dana obaveštava izdavača čiji udžbenik je škola izabrala.

Izuzetno, ukoliko u Katalogu odnosno Listi, postoji samo udžbenik koji je povučen iz upotrebe, Ministarstvo će:

u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana naložiti izdavaču da o svom

trošku objavi udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom i zameni povučene udžbenike najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rešenja, u slučaju da izdavač ne postupi po nalogu, Ministarstvo će aktivirati menicu;

u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana doneti rešenje kojim se

udžbenik povlači na kraju tekuće školske godine, a u slučaju da je pravosnažnom sudskom odlukom naloženo da se predmetni udžbenik odmah povuče iz upotrebe, Ministarstvo će aktivirati menicu radi isplate naknade vlasniku autorskog prava kako bi se udžbenik koristio do kraja školske godine;

u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana naložiti javnom izdavaču da

pripremi nedostajući udžbenik, koji će se finansirati sredstvima iz aktivirane menice izdavača.

Povučeni udžbenik briše se iz Kataloga i Liste.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na udžbenike koje je odobrio organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja.

VIII. NADZOR

Član 41.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 od 500.000,00 dinara ako:

dostavi lažnu izjavu iz člana 20. stav 4. tačka 9) ovog zakona;

kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije u toku postupka

davanja Stručne ocene (član 22. stav 13);

učini donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog

zakona;

ne dostavi menicu iz člana 37. stav 2. ovog zakona;

ne objavi udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom (član 37. stav 4.

tačka 1);

ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača ne obezbedi udžbenike i

priručnike i nastavni materijal prema iskazanim potrebama škola i korisnika (član 37. stav 4. tačka 2);

ne obezbedi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik

sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 37. stav 4. tačka 3);

ne učini udžbenik, drugo nastavno sredstvo ili pomagalo dostupnim

prodajnoj mreži (član 37. stav 4. tač. 4) i 5);

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 od 250.000,00 dinara ako:

ne dostavi primerak odobrenog udžbenika svim školskim upravama

radi izbora udžbenika (član 16. stav 8);

prodaje udžbenik po maloprodajnoj ceni koja je viša od maksimalno

propisane cene (član 35. stav 7);

ne dostavi primerke udžbenika Zavodu i univerzitetskim

bibliotekama univerziteta koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika (član 37. stav 4. tačka 6);

ne prati kvalitet udžbenika i ne stavlja evidenciju o praćenju na

uvid javnosti za svaku školsku godinu (član 37. stav 4. tač. 7).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača − pravnog lica za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola ako:

ne koristi izabrani udžbenik (član 33);

koristi priručnik i nastavni materijal koji se ne nalazi u Katalogu priručnika i nastavnih materijala (član 18. stav 5);

3) ne sprovede izbor udžbenika u skladu sa članom 33. ovog zakona;

4) posreduje u prodaji udžbenika uz naknadu (član 34. stav 2);

5) primi donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se lice koje daje stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, odnosno daje ekspertsko mišljenje, ukoliko:

da netačnu izjavu ili odbije da potpiše izjavu o sukobu interesa

(član 21. stav 5. i član 26. stav 1);

ne da Stručnu ocenu u skladu sa članom 22. ovog zakona;

ne da ekspertsko mišljenje u skladu sa članom 25. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se i nastavnik koji od učenika zahteva kupovinu dodatnog nastavnog sredstva (član 34. stav 1).

H. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim:

akata iz člana 13. st. 4–7. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

akt iz člana 15. stav 3. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

akt iz člana 21. stav 15. ovog zakona, koji će biti donet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Postupci za odobravanje udžbenika koji su započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima prema kojima su započeti.

Priručnici i nastavni materijal za obrazovanje odraslih pripremljeni u okviru projekta „Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih” ostaju u upotrebi, besplatni su za polaznike i mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa zvanične internet stranice Ministarstva.

Udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih mogu da štampaju priručnike i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana.

Priručnici i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana mogu se finansirati u skladu sa odlukom Vlade iz člana 9. ovog zakona ili iz drugih izvora.

Član 46.

Ministarstvo će raspisati javni poziv za izbor članova Liste ocenjivača u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 21. stav 15. ovog zakona.

Izbor članova Liste ocenjivača okončaće se u roku od tri meseca od dana objavljivanja javnog poziva iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 21. stav 5. ovog zakona, na javni poziv iz stava 1. ovog člana mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 3. ovog člana ne mogu biti autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika nakon prijave na javni poziv iz stav 1. ovog člana.

Ministarstvo će objaviti Javni poziv najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno, na javni poziv iz stava 5. ovog člana, izdavači mogu podneti zahtev za odobravanje udžbenika koji su odobreni u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, bez izmenjenog sadržaja, ukoliko smatraju da su u skladu sa Standardima i Planom udžbenika.

Izdavač ne plaća troškove odobravanja udžbenika iz stava 6. ovog člana.

Član 47.

Ministarstvo će za popunu Kataloga priručnika i nastavnih materijala raspisati javni poziv u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akata iz člana 13. st. 4–7. ovog zakona i člana 15. stav 3. ovog zakona.

Maksimalna maloprodajna cena udžbenika utvrđivaće se počev od školske 2017/2018. godine. Odluka kojom se utvrđuje maksimalna maloprodajna cena udžbenika za školsku 2017/2018. godinu objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja javnog poziva iz člana 46. stav 5. ovog zakona.

Maksimalnu maloprodajnu cenu priručnika i nastavnih materijala za školsku 2015/2016. godinu utvrdiće ministar odlukom koja će biti objavljena u javnom pozivu iz stava 1. ovog člana.

Član 48.

Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika za školsku 2016/2017. godinu predaje se u roku od 30 dana počev od 1. septembra 2015. godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona i članom 20. stav 17. ovog zakona.

Udžbenici iz stava 1. ovog člana odobravaju se na period od godinu dana.

Član 49.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), osim odredaba čl. 32–36. koje se primenjuju do kraja školske 2016/2017. godine.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o udžbenicima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje novog zakona sadržan je u potrebi da se u pravnom sistemu izvrše odgovarajuće izmene i uspostavi pravni i institucionalni okvir kako bi se, u pogledu nadležnosti i postupaka, obezbedilo usaglašavanje zakonskih rešenja u oblasti izdavanja udžbenika.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udžbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). Kako važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, potrebno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dosadašnja primena zakona, koji je omogućio licenciranje velikog broja izdavača udžbenika i odobravanje velikog broja udžbenika, nije rezultirao očekivanim povećanjem dostupnosti i kvaliteta svih udžbenika, što se posebno odnosi na poboljšanje dostupnosti i kvaliteta udžbenika za stručne škole. U školskoj 2014/2015. godini, u Republici Srbiji učenici su u 15 područja rada u stručnim školama upisala 132 obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju i 105 obrazovnih profila u trogodišnjem trajanju, što ukupno čini 75% učeničke populacije u srednjim školama.

Otvaranje tržišta udžbenika za privatne izdavače dovelo je do veće ponude udžbenika za osnovu školu, ali je ponuda udžbenika za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama ostala gotovo nepromenjena tako da veliki broj ovih udžbenika datira iz devedesetih godina prošlog veka. Neusaglašenost udžbenika za stručne škole sa naučnim, tehničko-tehnološkim i društvenim promenama nastalim u poslednjih 20 godina, dovela je do situacije da su postojeći udžbenici za stručne predmete u stručnim školama usled svoje zastarelosti praktično neupotrebljivi. Uz to, važeći zakon nije predvideo obavezu izdavača da izdaju ove udžbenike, kao ni šta se dešava u situaciji kada nijedan izdavač neće da izdaje nedostajući udžbenik. Ovakvo stanje dovelo je do situacije da se nastava u stručnim školama odvija praktično bez udžbenika, a činjenica da oko 75% učenika u srednjem obrazovanju škola pohađa stručne škole, čini ovu materiju urgentnom za regulisanje.

Imajući u vidu navedeno, Predlog zakona uvodi nove institute i nove kategorije udžbenika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti udžbenika svim učenicima.

Osim toga, tokom petogodišnje primene Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima utvrđena je potreba da se poboljšaju, preciziraju i pojednostave postojeće procedure, čime bi se povećala efikasnost celokupnog postupka odobravanja udžbenika i osigurao veći kvalitet udžbenika.

Utvrđena je i potreba da se određeni stručni termini drugačije ili preciznije definišu, kao i da se uredi postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja udžbenika, sredstvima budžeta Republike Srbije, posebno vodeći računa o materijalnoj/socijalnoj dimenziji korisnika besplatnih udžbenika.

Takođe, pojedina zakonska rešenja zasnovana su na preporukama koje je na važeći zakon dostavila Agencija za borbu protiv korupcije, Zaštitnik građana i Poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Shodno navedenom, pripremljen je Predlog zakona o udžbenicima.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

1. Osnovne odredbe (čl. 1 – 11)

Članom 1. Predloga zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Predlog zakona) uređuje se predmet Predloga zakona i to: pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola), kao i pripremanje, odobravanje i izdavanje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu.

Članom 2. Predloga zakona definisan je pojam udžbenika, udžbeničkog kompleta i drugog nastavnog sredstva. Novim zakonskim rešenjem propisano je da udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika. Novinu predstavlja odredba kojom je predviđeno da udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrže elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom. Cilj uvođenja elektronskog dodatka je približavanje i prilagođavanje materije učeniku uključivanjem informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje i vaspitanje.

Članom 3. Predloga zakona definisane su kategorije udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članom 4. Predloga zakona definisan je pojam udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 5. Predloga zakona definiše dodatno nastavno sredstvo kao drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Ovim članom definiše se i pojam nastavnog pomagala koje predstavlja nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Osim navedenog, definisano je da dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Članom 6. Predloga zakona definisani su pojmovi didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva koja se koriste u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi i školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 7. Predloga zakona uvodi novu kategoriju nastavnog sredstva – priručnik i nastavni materijal, koji se mogu koristiti za: stručne predmete u umetničkim i stručnim školama (uz udžbenik ili samostalno), osnovno obrazovanje odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovog zakonskog rešenja je da se u postupku odobravanja koji je kraći i fleksibilniji dođe do nastavnog sredstva namenjenog odnosno prilagođenog određenoj kategoriji dece, učenika i polaznika, koje je usklađeno sa savremenim tokovima struke i pedagoško-metodičkim zahtevima.

Član 8. Predloga Zakona uvodi obavezu škole da Godišnjim planom rada predvidi i potrebna dodatna nastavna sredstava koje se koriste u obrazovno-vaspitnom radu, koja predstavljaju sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Članom 9. Predloga Zakona stvoren je pravni osnov da Vlada donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sredstvima republičkog budžeta. Cilj ove odredbe je omogućavanje jednake dostupnosti udžbenika i priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica. Takođe, na ovaj način u skladu sa raspoloživim sredstvima, mogu se finansirati, odnosno sufinansirati i udžbenici, priručnici i nastavni materijali sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, na jeziku nacionalne manjine, kao za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, ukoliko ni jedan izdavač nije na Javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udžbenika, priručnika i nastavnog materijala.

Članom 10. Predloga zakona uređuje se upotreba jezika i pisma na kojima se štampaju udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa potrebama učenika (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalnih manjina, Brajevo pismo ili formati koji su prilagođeni za slepe i slabovide, za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom).

Članom 11. Predloga zakona uređuje se zabrana diskriminacije u sadržajima udžbenika, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije i zakonom koji uređuje oblast zabrane diskriminacije.

2. Izdavači udžbenika (član 12)

Članom 12. Predloga zakona definisan je pojam izdavača udžbenika, (javni i privatni izdavač) i propisano da se izdavanjem priručnika i nastavnih materijala pored izdavača mogu baviti udruženja stručnih škola, udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih, udruženja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i strukovno udruženje defektologa. Cilj davanja mogućnosti svim navedenim subjektima da se bave izdavanjem udžbenika je podsticanje i ohrabrivanje struke da se uključi u izradu priručnika i nastavnih materijala i na taj način omogući veći kvalitet i dostupnost.

Najznačajnija novina koja se tiče izdavača udžbenika, u odnosu na važeći zakon, je ukidanje dozvole za izdavanje udžbenika-licence, a jedini uslov je da je pravno lice registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti.

3. Pripremanje udžbenika (čl. 13–19)

Članom 13. Predloga zakona definisan je pojam, postupak, nadležnost i rokovi za donošenje kao i objavljivanje Plana udžbenika.

Novinu predstavlja odredba koja predviđa da se Planom udžbenika, pored obaveznih udžbenika/udžbeničkih kompleta po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, Planom udžbenika može propisati i priručnik i nastavni materijal.

Cilj ove odredbe je da se, u slučaju nepostojanja udžbenika ili nepostojanja odgovarajućeg udžbenika, predvidi mogućnost štampanja i upotrebe priručnika i nastavnog materijala, budući da je postupak njihovog odobravanja kraći i fleksibilniji, te da zahtev za njihovo izdavanje izdavač može da podnosi svake godine.

Treba napomenuti da priručnik i nastavno sredstvo nikako ne predstavljaju zamenu za udžbenik, već alternativu ukoliko udžbenik ne postoji ili je zastareo, koja će omogućiti deci, učenicima i polaznicima da koriste adekvatno i kvalitetno nastavno sredstvo.

Članom 14. Predloga zakona utvrđena je sadržina plana udžbenika. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja utvrđivanje maksimalnog broja strana, odnosno obima udžbenika, kao i propisivanje priručnika za nastavnike za određene predmete.

Cilj ograničavanja broja strana, odnosno obima udžbenika je da se izbegne opterećivanje udžbenik nepotrebnim i suvišnim sadržajem, već da se eventualno svaki dodatni sadržaj uvrsti u elektronski dodatak uz udžbenik. Priručnik za nastavnike koristiće nastavnici prilikom izvođenja nastave iz predmeta koji ne iziskuju korišćenje udžbenika, već se zasnivaju na određenim talentima i veštinama, kao što je fizičko vaspitanje i slično.

Član 15. Predloga zakona utvrđuje pojam, postupak i nadležnost za donošenje Standarda kvaliteta udžbenika, i obaveza da udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika i koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Standardi kvaliteta i uputstvo o njihovoj primeni utvrđuju se za: udžbenik, elektronski dodatak, priručnik i nastavne materijale, udžbenike, priručnike i nastavne materijale za koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Novinu u ovom članu predstavlja odredba kojom je propisano da ispunjenost Standarda kvaliteta predstavlja osnov za donošenje, ne samo stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, već i stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i priručnika za nastavnike, kao i ekspertskog mišljenja

Član 16. Predloga zakona propisuje da Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala, a izuzetno i van ovog roka u slučaju donošenja novog nastavnog programa, Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, vodeći računa o rokovima potrebnim za njihovu izradu, kao i početku primene novog nastavnog programa

Predlogom je propisana sadržina javnog poziva, kao i da se raspisuje do 1. marta godine koja prethodi godini u kojoj se objaveuje Lista odobrenih udžbenika (u daljem tesktu: Lista).

Svi udžbenici za koje je raspisan javni poziv i koji su odobreni biće uvršteni na listu istovremeno, kako bi se obezbedila istovremena dostupnosti podataka o odobrenim udžbenicima, čime ni jedan izdavač neće biti u prednosti, odnosno neće biti oštećen zbog ranijeg, odnosno kasnijeg uvrštavanja na Listu, a Lista se takođe objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 5. januara godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika.

Predlogom zakona taksativno su navedeni podaci koje Lista sadrži.

Novinu predstavlja odredba kojom je propisano da je izdavač dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora udžbenika, kao i odredba kojom je utvrđeno da, ukoliko na javni poziv iz ovog člana nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnog materijala, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udžbenike, odnosno priručnike i nastavni materijal i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje.

Član 17. Predloga zakona definiše pojam i način popunjavanja Kataloga udžbenika.

Za razliku od rešenja u važećem Zakono po kojem se svi odobreni udžbenici objavljuju u Katalogu, Predlog zakona propisuje da se u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Radi izbegavanja stvaranja monopola, u slučaju da manje od tri udžbenika budu izabrana u navedenom procentu, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet u Katalogu mora biti uvršteno najmanje tri udžbenika. U skladu sa tim propisano je da, ukoliko su nakon raspisanog javnog poziva odobrena samo tri udžbenika, sva tri će automatski biti uvršteni u Katalog, nezavisno od izbora škola.

Istovetan način izbora propisan je i za udžbenike koji se koriste u nastavi na jeziku nacionalne manjine, kao i za udžbenike čiji sadržaj i/ili format je prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju, odnosno čiji format i pismo su prilagođeni učenicima sa invaliditetom.

Predlogom je definisan pojam „određena generacija učenika” pod kojom se smatraju svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog. To znači da se za svaki udžbenik koji se bira, pod „određenom generacijom” smatraju svi učenici koji pohađaju nastavu iz tog predmeta u školskoj godini u kojoj škola bira udžbenik.

Pored toga, taksativno su navedeni koji podaci se unose u Katalog i propisano da Ministarstvo vodi i elektronski registar, koji pored podataka iz Kataloga, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste udžbenike.

Član 18. Predloga zakona uvodi pojam Kataloga priručnika i nastavnih materijala, koji sadrži odobrene priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, priručnike i nastavne materijale za obrazovanje odraslih i priručnike i nastavne materijale za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog priručnika i nastavnih materijala objavljuje se i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Propisana je i zabrana školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u ovaj Katalog.

Član 19. Predloga zakona uvodi novi pojam − Listu dodatnih nastavnih sredstva, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstva i didaktičkih igrovnih sredstava.

Značajno je pomenuti da je ovim članom predviđeno da udžbenike koji su u Listi, a nisu uvršteni i Katalog, na zahtev izdavača, škole, odnosno nastavnici mogu koristiti kao dodatno nastavno sredstvo.

Ova lista se objavljuje i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Zavoda, a sadržaj Liste taksativno je naveden.

4. Odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava (čl. 20–32)

Član 20. Predloga zakona propisuje način, potrebnu dokumentaciju i rok za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika. Novo rešenje u odnosu na važeći zakon prestavlja obaveza izdavača da obezbedi da dostavljeni materijal ne sadrži ime autora.

Takođe, ovim članom propisano je da elaborat koji izdavač dostavlja, obavezno sadrži reference i istraživanja koja su korišćena u pripremi rukopisa, kao i opis elektronskog dodatka i način na koji će izdavači pratiti kvalitet udžbenika.

Novina je i obaveza izdavača da prilikom dostavljanja zahteva za odobravanje udžbenika dostavi i sledećih pet saglasnosti: da će štampati udžbenik na jeziku nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika; da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju; da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, ukoliko bude izabran u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovakvog rešenja je podizanje društvene odgovornosti izdavača, budući da je oblast izdavanja udžbenika delatnost od javnog značaja, te da izdavanje udžbenika prvenstveno podrazumeva obezbeđivanje jednake dostupnosti kvalitetnog udžbenika za sve učenike, bez obzira na tiraž i profitabilnost izdavanja pojedinih udžbenika, kao što su udžbenici na jeziku i pismu pojedinih nacionalnih manjina i udžbenici čiji sadržaj i/ili format je prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Kao jedan od mehanizama za izbegavanje sukoba interesa propisana je i obaveza izdavača, da prilikom podnošenja zahteva za odobravanje udžbenika, dostavi izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača autor tog izdavača, zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa tim izdavačem, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Za razliku od važećeg zakonskog rešenja, nisu predviđena obaveza izdavača da uz rukopis dostavlja tri pojedinačne i zajedničku recenziju.

Značajno pojednostavljenje procedure i rokova predstavlja odredba kojom je propisano da ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udžbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ovim članom posebno je uređeno i podnošenje zahteva za odobravanje prevoda udžbenika koji je već odobren na srpskom jeziku na jezik i pismo nacionalne manjine, kao i odobravanje prilagođavanje sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika za učenika sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, te da se na odobravanje ovih udžbenika shodno primenjuju pojedine odredbe koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ovim članom propisana je i obaveza izdavača da uz zahtev za odobravanje udžbenika dostavi i dokaz o uplaćenoj taksi za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, čiju će visinu utvrditi ministar. Na ovaj način izbegava se situacija da se sredstvima republičkog budžeta finansiraju stručnjaci koji pregledaju udžbenike, čijim izdavanjem izdavači ostvaruju profit, što je slučaj prema važećem zakonu.

Član 21. Predloga zakona definisan je pojam Liste ocenjivača udžbenika, u koju se, na osnovu javnog poziva koju raspisuje ministar, biraju lica sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama koja će učestvovati u ocenjivanju kvaliteta rukopisa udžbenika.

Izbor lica koja se prijave na javni poziv, vrši ministar, na predlog posebne komisije sačinjene od jedanaest članova, imenovanih na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog zavoda i Ministarstva, koji obavezno moraju biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Propisivanjem obaveze da se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuju: ime i prezime ocenjivača; stepen i vrsta njihovog obrazovanja; njihova stručna biografija, kao i nivo obrazovanja i predmet za koji je izabran kao ocenjivač, obezbeđena je dostupnost podataka javnosti o licima koja će davati stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika.

Kvalitetniji postupak i ujednačenost ocenjivanja postignuta je propisivanjem odredbe kojom je utvrđeno da će jedna Komisija za ocenu rukopisa biti formirane za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja.

U Listu ocenjivača biraju se lica sa odgovarajućim visokim obrazovanjem za odgovarajući predmet odnosno stručnu oblast (stručnjak), lica sa odgovarajućim kompetencijama iz oblasti metodike struke/odgovarajućeg predmeta/oblasti (metodičar), nastavnik (praktičar) i lica sa kompetencijama u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti, odnosno nivoa obrazovanja, vrste udžbenika, uzrasta, potreba i mogućnosti učenika (psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i sl).

Zavod od članova Liste ocenjivača formira Komisiju za ocenu rukopisa (u daljem tekstu: Komisija), za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja, u koju se obavezno imenuje najmanje po jedan stručnjak, metodičar i nastavnik-praktičar i najmanje jedan član koji je zaposlen u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu, a po potrebi mogu biti imenovani i psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i slično.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja i ekspertize udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

Član 22. Predloga zakona propisuje da stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, umesto Zavoda daje Komisija za ocenu rukopisa u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa.

Komisiju imenuje Zavod od članova Liste ocenjivača i jednog predstavnika Zavoda.

Pre nego što dostavi Zavodu stručnu ocenu, Komisija može jednom vratiti rukopis izdavaču radi ispravke nedostaka u roku od osam dana od dana prijema, a ovaj rok uračunava se u rok od 90 dana.

Na osnovu stručne ocene koju dostavlja Komisija, Zavod ministru i izdavaču dostavlja predlog da se udžbenik odobri odnosno da se zahtev za odobravanje odbije, zajedno sa stručnom ocenom u prilogu.

Predlogom je propisano da stručna ocena mora biti obrazložena, a transparentnost se obezbeđuje odredbom kojom je utvrđeno da se sve stručne ocene objavljuju na zvaničnoj internet strani Zavoda, istovremeno sa Listom udžbenika.

Predlog predviđa rešenje i u slučaju da Zavod ne dostavi ministru i izdavaču predlog. U tom slučaju ministar će zatraži od Zavoda da mu dostavi stručnu ocenu Komisije i na osnovu nje doneće rešenje, a ukoliko je stručna ocena negativna, ministar će je dostaviti izdavaču kako bi mogao da podnese zahtev za ekspertizu.

Imajući u vidu da izdavač dostavlja uz zahtev za odobravanje udžbenika, rukopis koji ne sadrži ime autora, dužan je da Ministarstvu dostavi imena autora udžbenika u roku od tri dana od dana prijema Stručne ocene.

Kako bi se sprečio nedozvoljeni uticaj na članove Komisije u toku postupka davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, ovim članom zabranjeno je izdavačima da kontaktiraju članove Komisije u toku ovog postupka.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše bliže uslove u pogledu donošenja Stručne ocene.

Članom 23. Predloga zakona propisuje se da zahtev za odobravanje priručnika i nastavnih materijala izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja, a dodatno nastavno sredstavo, nastavna pomagala, didaktička sredstava i didaktička igrovna sredstva Zavodu, odnosno ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Ovim članom jasno su razgraničene nadležnosti između republičkih i pokrajinskih organa i ustanova.

Propisano je ovlašćenje ministra da utvrdi visinu takse za stručno mišljenje.

Članom 24. Predloga zakona propisuje postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, jasno razgraničavajući nadležnost Ministarstva i pokrajinskog organa nadležnog za poslove obrazovanja.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da podzakonskim aktom propište način i postupak davanja stručnog mišljenja u postupku odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 25. Predloga zakona propisan je postupak ekspertize rukopisa udžbenika.

Definisano je podnošenje zahteva za ekspertizu, nadležnost za postupanje i rokovi u postupku davanja ekspertskog mišljenja. Novina u odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje je u tome što Nacionalni prosvetni savet obrazuje stručnu komisiju od članova Liste ocenjivača, koji nisu bili članovi Komisije za koje je podnet zahtev za ekspertizu, kao i da se postupak ekspertize rukopise udžbenika sprovodi se shodno odredbama podzakonskog akta kojim će biti propisan način i postupak davanja Stručne ocene koji donosi ministar.

Cilj ovog rešenja je uvođenje obaveznosti licima koja daju ekspertsko mišljenje, da u tom postupku poštuju odredbe koje se odnose na način i postupak davanja stručne ocene, čime će se povaćava kvalitet ovog drugostepenog postupka.

Postupak ekspertize utvrđen ovim članom shodnose primenjuje i na ekspertizu rukopisa priručnika i nastavnog materijala.

Takođe, propisano je ovlašćenje Nacionalnog prosvetnog saveta da utvrdi troškove ekspertize koje snosi izdavač.

Članom 26. Predloga zakona uređuje se sukob interesa u postupku davanja Stručne ocene i ekspertize. Lica koja učestvuju u navedenim postupcima pre početka rada potpisuju izjavu kojom potvrđuju da nisu autori udžbenika za osnovnu i srednju školu, da nisu zaposleni, angažovani ili poslovno povezani sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da nisu povezani sa odgovornim licem izdavača.

Propisan je i postupak i nadležnost za utvrđivanje sukoba interesa.

Propisano je brisanje sa Liste ocenjivača i zabrana ponvnog imenovanja lica za koje se utvrdi da je u sukobu interesa u skladu sa ovim zakonom.

Članom 27. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za odobravanje udžbenika na srpskom jeziku, udžbenika za versku nastavu i udžbenika na jeziku nacionalne manjine

Ovim članom izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu nadležnosti za predlaganje odobravanja udžbenika.

Članom 28. Predloga zakona propisano je da ministar odobrava priručnike i nastavne materijale, kao i da Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 29. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za u postupku odobravanja udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine.

Nadležnost autonomne pokrajine odnosi se samo na nacionalne manjina čiji nacionalni saveti imaju sedište na njenoj teritoriji.

Članom 30. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odobravanja rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 31. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odbijanju zahteva odobravanja rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva..

Članom 32. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se postupak odobravanja udžbenika obustavlja, odnosno povlači iz upotrebe, ukoliko su prethodno odobreni.

O obustavi postupka odobravanja, odnosno povlačenju udžbenika ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, odnosno rešenje o povlačenju udžbenika koja su konačna u upravnom postupku.

5. Izbor udžbenika, određivanje maksimalne cene, praćenje i vrednovanje

(čl. 33–36)

Član 33. Predloga zakona, predstavlja značajnu novinu u odnosu na izbor udžbenika koji je propisan važećim zakonom.

Odluku o izboru udžbenika, kao i u važećem zakonu, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave, uključujući i udžbenike za nastavu na jeziku nacinalne manjine.

Za razliku dosadašnjeg rešenja, udžbenici se biraju sa Liste i to za period od četiri godine. Na ovaj način, izbor udžbenika se može uskladiti sa donošenjem školskog programa, koji se po pravilu donosi svake četvrte godine. Takođe, izbor udžbenika na četiri godine znatno olakšava postupak nabavke i distribucije udžbenika, budući da će se isti udžbenici koristiti četiri godine. Korišćenje istog udžbenika u periodu od četiri godine omogućava

Takođe, novina je i da se u svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu koristi se isti udžbenik jednog izdavača. Izuzetak su situacije kada u odeljenju ima učenika koji pohađaju deo nastave na jeziku nacionalne manjine.

Na isti način biraju se udžbenici za učenike koji pohađaju nastavu na jeziku nacionalne manjine i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

U slučaju da udžbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga, izabere drugi udžbenik koji je objavljen u Katalogu i o tome obavesti Ministarstvo.

Za slučaj da na Listi nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, predviđeno je da škola bira odobreni udžbenik iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Liste, a ukoliko taj udžbenik ne bude uvršten u Katalog, škola je obavezna da u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere udžbenik iz Kataloga i obavesti Ministarstvo.

Udžbenik za koji su se opredelile škole koje pohađa najveći broj učenika pripadnika nacionalne manjine, prevodi se na jezik i pismo nacionalne manjine, a udžbenik za koji su se opredelile škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje pohađa najveći broj učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno učenika sa invaliditetom, štampa se sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Cilj navedenog rešenja je da se u nedostatku udžbenika koji je originalno pripremljen na jeziku nacionalne manjine, odnosno čiji je sadržaj i/ili format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obezbedi odgovarajući udžbenik u što kraćem roku. Ovako izabrane udžbenike štampaće jedan izdavač, za naredne četiri školske godine, što će smanjiti troškove izrade ovih udžbenika.

Da bi se u situaciji kada škola nije dostavila odluku o izboru udžbenika u predviđenom roku, izbegla mogućnost da učenici ne znaju koje će udžbenike koristiti, Ministarstvo donosi odluku o udžbenicima koji će se koristiti u toj školi, tako što bira udžbenike koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave kojoj pripada ta škola.

Propisano je da konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je. Takođe, predviđeno je da škola u svojoj dokumentaciji trajno čuva spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom.

Članom 34. Predloga zakona uvažene su preporuke koje je na odredbe važećeg zakona koje se odnose na izbor udžbenika dala Agencije za borbu protiv korupcije.

Predviđeno je da nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo. Polazeći od činjenice da je Planom udžbenika propisan sadržaj udžbeničkog kompleta koji je obavezan za svaki predmet, postavlja se pitanje opravdanosti korišćenja dodatnog nastavnog sredstva, posebno imajući u vidu da su nastavnici prethodno izabrali odgovarajući udžbenik/udžbenički komplet.

Akcenat ove odredbe je na zabrani da nastavnik zahteva kupovinu nastavnog sredstva koje nije obavezno i tako izlaže roditelje dodatnim troškovima. Međutim, dodatno nastavno sredstvo koje predloži nastavnik se može koristiti, ukoliko se svi roditelji učenika u odeljenju pismeno sa tim saglase.

Međutim, navedena odredba ne sprečava nastavnika da ukoliko smatra da korišćenje dodatnog nastavnog sredstva može unaprediti obrazovno-vaspitni rad, nastavnik isti koristi u realizaciji nastave, ali ne može zahtevati od učenika da to dodatno nastavno sredstvo kupi.

Ovim članom propisana je i zabrana izdavaču da učini, a školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kom iznosu ili obliku, ali je precizirano da se donacijom, poklonom ili reprezentacijom ne smatra predstavljanje udžbenika u trajanju od najviše jednog radnog dana koje mora biti realizovano u prostorijama škole i reprezentacije vrednosti do iznosa od 300 dinara, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje u postupku izbora udžbenika.

Imajući u vidu da se udžbenici nabavljaju od različitih izdavača propisano je da škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može bez naknade, da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava pribavljanje udžbenika.

Član 35. Predloga zakona uvodi novi institut − maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika i priručnika i nastavnih materijala.

Polazeći od činjenice da su svi odobreni udžbenici usklađeni sa Standardima kvaliteta, te da izbor udžbenika vrše nastavnici, a plaćaju ih roditelji ili država, predviđeno je da Ministarstvo utvrđuje maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika. Ovim rešenjem štiti se interes roditelja i sprečava mogućnost da neki roditelji zbog izbora dosta skupljeg udžbenika od strane nastavnika imaju nesrazmerno veće troškove.

Cilj ove odredbe nije „jeftin udžbenik”, niti umanjenje profita izdavača, već da se na osnovu jasnih parametara utvrdi maksimalna maloprodajna cena.

Izdavači su uključeni u proces utvrđivanja maksimalne maloprodajne cene kroz učešće u posebnoj komisiji koja, na osnovu kriterijuma propisanih zakonom i podzakonskim aktom, predlaže ministru maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika.

Predviđeno je da se maksimalna maloprodajna cena utvrđuje svake godine najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu. U godini kada se objavljuje Lista, maksimalna maloprodajna cena se objavljuje u trenutku objavljivanja javnog poziva, tako da roditelji i škole imaju informaciju o ceni prilikom izbora udžbenika.

Treba napomenuti da ukoliko maksimalna cena ne bi bila utvrđena, izdavači bi bez opravdanih razloga mogli svake godine da povećaju cenu udžbenika, koje roditelji moraju da kupe u naredne četiri školske godine.

Propisano je ovlašćenje ministra da utvrdi način rada Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala za stručne predmete u stručnim školama, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala.

Član 36. Predloga zakona uvodi obavezu izdavačima udžbenika da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udžbenika i evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti.

Pored izdavača, kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja udžbenika u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod.

6. Izdavanje udžbenika (čl. 37–39)

Članom 37. Predloga zakona utvrđeni su rokovi u kojima Ministarstvo obaveštava izdavača o izboru njihovih udžbenika.

Novinu predstavlja obaveza izdavača da kao sredstvo obezbeđenja dostavi menicu evidentiranu u registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije, koja važi četiri godine, i to u visini iznosa koji pokriva cenu tiraža za jednu školsku godinu.

Svrha ovog rešenja jeste da garantuje da će udžbenici biti dostupni učenicima u periodu za koji je izabrani udžbenik odobren.

Definisane su obaveze izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog, i to da je dužan da: objavi udžbenik prema odobrenom rukopisu, obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za četiri naredne školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog, obezbedi udžbenike na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom, ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača, učini udžbenike dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu, učini dostupnim prodajnoj mreži prevod odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine i odobreni udžbenik koji se štampa sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, do početka naredne školske godine, primerak udžbenika iz Kataloga dostavi Zavodu i bibliotekama visokoškolskih ustanova koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udžbenik objavljen u Katalogu i da prati kvalitet svojih udžbenika i mišljenja njihovih korisnika, kao i da evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti za svaku školsku godinu, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka školske godine.

Članom 38. Predloga zakona utvrđena je sadržina udžbenika odobrenog u Katalogu, a ova odredba se shodno primenjuje i na sadržinu priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 39. Predloga zakona, definisan je pojam novog izdanja udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem i utvrđeni su uslovi u kojima se izmene i/ili dopune ne smatraju promenom sadržaja.

U odnosu na važeći zakon, novinu predstavlja mogućnost da se udžbenik može izdati kao novo izdanje ukoliko se unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja, s tim da staro izdanje ovog udžbenika ostaje u upotrebi.

Cilj ovakvog rešenja je da se izdavaču omogući didaktičko unapređivanje sadržaja udžbenika i pre isteka perioda od četiri godine za koji je udžbenik izabran. Međutim, prethodno izdanje udžbenika ostaje u upotrebi kako bi se sprečilo da izdavači svake godine izdaju novo izdanje udžbenika i time primoravaju roditelje da svake školske godine kupuju novo izdanje udžbenika.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje zahteva, sadržaj priloga koji se podnose uz zahtev, kao i nadležnost za donošenje rešenja o odobravanju novog izdanja udžbenika.

Utvrđen je postupak odobravanja novog izdanja udžbenika, a odredbe st. 4-8. ovog člana koje se odnose na postupak shodno se primenjuju i na odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

7. Povlačenje udžbenika iz upotrebe (član 40)

Članom 40. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se odobreni udžbenik povlači iz upotrebe, postupak povlačenja, kao i obaveze izdavača čiji se udžbenik povlači.

U cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole sadržaja u udžbenika i obaveza izdavača propisano je da svako zainteresovano pravno ili fizičko lice ili državni organ mogu podneti zahtev za povlačenje udžbenika.

U slučaju zahteva za povlačenje udžbenika zbog toga što nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Budući da se nakon povlačenja udžbenika u slučajevima predviđenim ovim članom može desiti da učenici mogu ostati bez udžbenika, predviđeni su prelazni modaliteti korišćenja udžbenika koji se povlači iz upotrebi do obezbeđivanja novih udžbenika.

8. Nadzor (član 41)

Član 41. Predloga zakona uređuje da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, vrši Ministarstvo preko prosvetnih inspektora.

9. Kaznene odredbe (čl. 42–43)

Čl. 42-43. Predloga zakona propisuju kaznene odredbe koje se odnose na izdavača i odgovorno lice izdavača, školu i odgovorno lice u školi, kao i nastavnika i lica koja daju stručnu ocenu odnosno ekspertsko mišljenje.

10. Prelazne i završne odredbe (čl. 44–50)

Član 44. Predloga zakona utvrđuje rokove za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona.

Član 45. Predloga zakona utvrđuje prelazni režim za udžbenike i druga nastavna sredstva koji su odobrena u skladu sa propisima koji važe do stupanja na snagu novog zakona, kao i pitanje važenja priručnika i nastavnih materijala za obrazovanje odraslih nastalih u okviru projekta „Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih”.

Član 46. Predloga zakona propisuje rok za raspisivanje javnog poziva za izbor Liste ocenjivača i prvog javnog poziva za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala.

Ovim članom utvrđen je i prelazni režim koji se odnosi na lica koja se mogu prijaviti na javni poziv za izbor Liste ocenjivača, te je propisano da se na ovaj javni poziv mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Takođe, propisano je da izdavači mogu, samo na ovaj javni poziv, podneti zahtev za odobravanje udžbenike koji su odobreni u skladu sa propisima koji važe do stupanja na snagu novog zakona, ali bez izmene sadržaja i bez plaćanja takse, ukoliko smatraju da su u skladu sa Standardima kvaliteta i Planom udžbenika donetim na osnovu ovog zakona. Cilj ovog rešenja je da se izdavači udžbenika koji su već odobreni, a za koje izdavači smatraju da su u skladu i sa novim Standarda kvaliteta i Planom udžbenika, ne opterete dodatno. Međutim ukoliko ti udžbenici nisu u skladu sa novim Standardima kvaliteta i Planom udžbenika, oni neće biti odobreni.

Član 47. Predloga zakona propisuje rok za raspisivanje javnog poziva za popunu Kataloga priručnika i nastavnih materijala za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama. Izuzetno od člana 35. ovog zakona koji propisuje određivanje maksimalne cene, navedenim javnim pozivom ministar će utvrditi i maksimalnu maloprodajnu cenu priručnika i nastavnih materijala za školsku 2015/2016. godinu.

Članom 48. Predloga zakona omogućeno je da izdavači u periodu od mesed dana zaključno sa 1. oktobrom 2015. godine podnesu zahtev za odobravanje udžbenika prema važećem zakonu, koji će se koristiti u školskoj 2016/2017. godini, uz plaćanje takse koja je će biti propisana u skladu sa članom 20. ovog zakona. Cilj ovog rešenja je da se omogući izdavačima koji žele da za nove udžbenike podnesu zahtev za njihovo odobravanje pre donošenja novih Standarda kvaliteta i Plana udžbenika. Udžbenici koji budu odobreni na ovaj način, budući da će biti doneti novi Standardi kvaliteta i Plan udžbenika, moraće za školsku 2017/2018. godinu ponovo da idu na odobravanje, u skladu sa odredbama članom 46. stav 6. ovog zakona.

Članom 49. Predloga zakona, predviđeno je da će se odredbe čl. 32–36. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS” broj 72/09), primenjivati do kraja školske 2016/2017. godine.

Imajući u vidu donošenje novog Plana udžbenika i novih Standarda kvaliteta , udžbenici odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu novog zakona moraće ponovo da se odobravaju. Shodno prelaznim odredbama novog zakona, izdavači će moći da do kraja školske 2016/2017. godine mogu da prodaju udžbenike odobrene u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Ostavljanje na snazi pomenutih članova važećeg zakona omogućava obezbeđivanje niskotiražnih udžbenika do primene odgovarajućih rešenja u novom zakonu.

Takođe, odredbe važećeg zakona koje se odnose na Katalog i izbor udžbenika primenjivaće se do početka primene odredbi novog zakona koje se odnose na Spisak, izbor udžbenika i Katalog.

Članom 50. Predloga zakona utvrđeno je da zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2015. godini, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), na poziciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u glavi 24.1, program 2003, funkcija 910, programska aktivnost/projekat 4001, ekonomska klasifikacija 426, obezbeđena su sredstva za nabavku besplatnih udžbenika u iznosu od 689.350.000,00 dinara,

Za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udžbenika i 200.000,00 dinara za obuku ocenjivača, ukupno 700.200.000,00.

Za sprovođenje ovog zakona u 2017. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udžbenika.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PREDLOGA ZAKONA O UDŽBENICIMA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o udžbenicima

Draft Law on Textbooks

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa: Sporazum, Naslov VIII Politike saradnje, Član 102. Obrazovanje i stručno osposobljavanje

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma: Opšti rok utvrđen članom 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma: Potpuno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma: –

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju: Ovaj propis nije predviđen Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima: Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem obrazovanja i vaspitanja.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima: –

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima: –

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost: –

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije: –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti:

Ne.

Ostavite komentar