Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o Policijskoj akademiji

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA

O POLICIJSKOJ AKADEMIJI

Član 1.

Prestaje da važi Zakon o Policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, br. 36/98 i 101/05 – dr. zakon).

Član 2.

Prava, obaveze, sredstva, potreban broj zaposlenih, dokumentaciju i predmete Policijske akademije preuzima Kriminalističko-policijska akademija, koja je osnovana odlukom Vlade, na način utvrđen tom odlukom.

Zaposlene koji ne budu preuzeti u smislu stava 1. ovog člana preuzeće Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa aktom ministra unutrašnjih poslova.

Danom upisa u sudski registar Kriminalističko-policijske akademije, briše se iz sudskog registra Policijska akademija.

Član 3.

Do stupanja na snagu akta Vlade kojim se bliže uređuje položaj nastavnika i studenata u pogledu osobenosti vezanih za ciljeve i prirodu policijskog obrazovanja, u smislu člana 40. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/05), u pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnih odnosa zaposlenih na Kriminalističko-policijskoj akademiji primenjivaće se propisi koji su se, do stupanja na snagu ovog zakona, primenjivali na zaposlene na Policijskoj akademiji.

Član 4.

Studenti upisani na osnovne i postdiplomske studije na Policijskoj akademiji, do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju započete studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji, po započetom nastavnom planu i programu.

Studenti iz stava 1. ovog člana mogu da se opredele da nastave studije po novom studijskom programu Kriminalističko-policijske akademije.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O b r a z l o ž e nj e

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje: sistem u oblasti obrazovanja i javnih službi.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o policiji, postalo je neophodno da Policijska akademija i Viša škola unutrašnjih poslova usklade status, režim rada, organizaciju i režim studija sa novim zakonima. Istovremeno, prema Zakonu o policiji stručno obrazovanje za potrebe policije, radi sticanja odgovarajućih nivoa stručne spreme, sprovodi se u skladu sa posebnim propisima.

Novi Zakon o visokom obrazovanju ne poznaje kategoriju viših škola. Isti zakon članom 40. predviđa da visokoobrazovne policijske ustanove ubuduće rade po opštem režimu visokog obrazovanja uz određene specifičnosti vezane za prirodu policijskih poslova.

Kako je Policijska akademija osnovana Zakonom o Policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, br. 36/98 i 101/05), tek njegovim stavljanjem van pravne snage biće omogućeno da Vlada odlukom osnuje Kriminalističko-policijsku akademiju saglasno članu 40. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju, koja će objediniti rad dve obrazovne ustanove (Policijske akademije i Više škole unutrašnjih poslova).

OBRAZLOŽENjE POJEDINIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona stavlja se van snage Zakon o Policijskoj akademiji.

Članom 2. Predloga zakona uređuje se prelazni režim u pogledu prava, obaveza, sredstava, dokumentacije i predmeta Policijske akademije, kao i radno-pravni status zaposlenih u toj ustanovi.

Članom 3. Predloga zakona bliže se uređuje položaj zaposlenih u pogledu osobenosti vezanih za ciljeve i prirodu policijskog obrazovanja, do donošenja odgovarajućeg propisa Vlade, u smislu člana 40. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju.

Članom 4. Predloga zakona uređuje se nastavak započetih studija na Kriminalističko-policijskoj akademiji, po nastavnom planu i programu koji je započet na Policijskoj akademiji, kao i mogućnost za nastavak studija po novom studijskom programu.

Članom 5. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu zakona i to narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, KAO I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da izazove štetne posledice za rad državnih organa i organizacija, s obzirom da bi 10. septembra 2006. godine, prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Viša škola unutrašnjih poslova prestala sa radom. Kako je navedeno pitanje u neposrednoj vezi sa prestankom važenja Zakona o Policijskoj akademiji i blagovremenim stvaranjem uslova za upis studenata na Kriminalističko-policijsku akademiju u školskoj 2006/2007. godini, predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja.

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike za 2006. godinu.

Ostavite komentar