Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2012. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika, prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2012. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 829.596.389.982 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.018.633.424.655 Budzetski suficit/deficit -189.037.034.673 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 14.536.819.363 Ukupan fiskalni suficit/deficit -203.573.854.036 B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 562.675.912.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 359.058.091.000 Neto finansiranje 203.573.854.036 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 43.966.964

Prihodi i primanja koji predstavljaju ukupna sredstva utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   829.596.389.982 1. Poreski prihodi 71 700.643.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 45.800.000.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 48.000.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 372.167.000.000 Porez na dodatu vrednost u zemlji   115.467.000.000 Porez na dodatu vrednost iz uvoza   254.300.000.000 Porez na promet proizvoda   2.400.000.000 1.4. Akcize 717 192.100.000.000 Akcize na derivate nafte   89.800.000.000 Akcize na duvanske prerađevine   88.000.000.000 Ostale akcize   14.300.000.000 1.5. Carine 715 35.000.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi   7.576.000.000 2. Neporeski prihodi   127.354.584.353 Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 6.227.433.000 Prihodi od imovine 741 8.660.000.000 Takse 742 20.300.000.000 Novčane kazne 743 5.600.000.000 Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 41.328.034.353 od toga: prihodi od prodaje dobara i usluga indirektnih budzetskih korisnika   20.028.034.353 Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 45.239.117.000 od toga: deo dobiti javnih preduzeća 745123 11.000.000.000 višak prihoda nad rashodima NBS 741212 2.800.000.000 3. Donacije   1.598.805.629

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz ukupnih sredstava utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI RASHODI I IZDACI   1.033.170.244.018 1. Tekući rashodi 4 975.862.679.354 1.1. Rashodi za zaposlene 41 249.269.047.825 Plate zaposlenih 411 189.524.865.282 Doprinosi na teret poslodavca 412 37.826.289.526 Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 21.917.893.018 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 92.521.678.372 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 65.896.396.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 32.674.559.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 28.642.351.000 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 3.893.073.000 Prateći troškovi zaduživanja 444 686.413.000 1.4. Subvencije 45 89.244.445.012 Subvencije u privredi   23.100.415.388 Subvencije u poljoprivredi   32.520.037.731 Subvencije za železnicu   13.810.000.187 Subvencije za puteve   8.800.000.000 Subvencije u oblasti turizma   2.556.999.802 Subvencije za kulturu   368.000.000 Ostale subvencije   8.088.991.904 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 969.440.575 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.394.867.609 Transferi opštinama i gradovima   33.204.288.796 Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   27.445.793.000 Ostali transferi   12.744.785.813 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 291.240.984.964 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   273.400.000.000 Nacionalna služba za zapošljavanje   12.299.999.849 Republički fond za zdravstveno osiguranje   615.048.000 Ostali transferi   4.925.937.115 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 2.944.720.332 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 472 94.031.714.938 Dečja zaštita   40.137.300.000 Boračko – invalidska zaštita   15.030.650.000 Socijalna zaštita   27.606.325.000 Učenički standard   2.041.518.000 Studentski standard   3.330.836.000 Fond za mlade talente   712.721.000 Sportske stipendije   919.086.000 Izbegla i raseljena lica   1.306.108.000 Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.947.170.938 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 16.349.383.727 Sredstva rezervi 499 1.050.406.000 Ostali tekući rashodi   15.298.977.727 2. Kapitalni izdaci 5 42.770.745.300 Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 34.721.773.971 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 8.048.971.329 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 14.536.819.363

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija u dinarima Neto finansiranje   203.573.854.036 Primanja od zaduživanja 91 562.675.912.000 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) 9111 360.900.052.000 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti(Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 92.300.000.000 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 109.475.860.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 6 359.058.091.000 Izdaci za otplatu kredita 61 328.158.216.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 273.798.155.000 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 38.831.478.000 Otplata glavnice po garancijama 613 15.528.583.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 30.899.875.000 od toga: dokapitalizacija i preuzimanje loše aktive banaka po programu održanja finansijske stabilnosti 621 16.831.800.000 dokapitalizacija Komercijalne banke 621 11.572.000.000 učešće u kapitalu FIAT Automobili Srbija a.d. 621 1.783.132.000 nabavka strane finansijske imovine 622 220.603.000 ostala nabavka finansijske imovine 621 492.340.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotvinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   43.966.964

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 562.631.945.036 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 109.475.860.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 360.900.052.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 92.300.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 43.966.964 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 562.675.912.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2012. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2012. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2012. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 149.195.560.000 dinara (EUR 985.200.000, JPY 28.252.000.000, KWD 10.000.000 i RSD 4.000.000.000) i to:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd – EPS Projekat za male hidroelektrane 5.188.500.000 EUR 45.000.000 2. JP „Transnafta” – Izgradnja rezervoara za skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i Pančevu 657.210.000 EUR 5.700.000 3. Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 1.268.300.000 EUR 11.000.000 4. AD „Železnice Srbije”- Rehabilitacija pruga na Koridoru 10 kroz Srbiju 10.953.500.000 EUR 95.000.000 Ukupno: 18.067.510.000 EUR 156.700.000 II. Evropskoj investicionoj banci 1. Grad Beograd – Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi 18.448.000.000 EUR 160.000.000 Ukupno: 18.448.000.000 EUR 160.000.000 III. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd – Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu 8.532.200.000 EUR 74.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.765.000.000 EUR 50.000.000 Ukupno: 14.297.200.000 EUR 124.000.000 IV. Stranim vladama 1. Vlada Japana 1.1 JP „Elektroprivreda Srbije”- Izgradnja postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla 28.252.000.000 JPY 28.252.000.000 2. Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 2.1 AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti 3.350.000.000 KWD 10.000.000 KWD 10.000.000 Ukupno: 31.602.000.000 JPY 28.252.000.000 V. Poslovnim bankama 1. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 21.907.000.000 EUR 190.000.000 2. JP „Srbijagas” – Realizacija ugovora vezanih za gasifikaciju kompanije FIAT u Kragujevcu 1.095.350.000 EUR 9.500.000 3. Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodina – Realizacija infrastrukturnih projekata 4.000.000.000 RSD 4.000.000.000 4. UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd: JAT tehnika d.o.o – Projekat izgradnje hangara 2, a koji obuhvata, izgradnju aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 ng i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 576.500.000 EUR 5.000.000 5. Societe General Srbija a.d. Beograd i Hypo Alpe – Adria Bank a.d. Beograd: Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu 4.035.500.000 EUR 35.000.000 6. Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i AIK banka a.d. Niš: Galenika a.d. – Refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza 8.071.000.000 EUR 70.000.000 7. Komercijalna banka a.d. Beograd: „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti 1.153.000.000 EUR 10.000.000 8. „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti 1.153.000.000 EUR 10.000.000 9. Galenika a.d. – Refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza 1.729.500.000 EUR 15.000.000 10. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 19.601.000.000 EUR 170.000.000 11. JP „Srbijagas” – Realizacija projekta Južni tok 3.459.000.000 EUR 30.000.000 EUR 544.500.000 Ukupno: 66.780.850.000 RSD 4.000.000.000 EUR 985.200.000 RSD 4.000.000.000 KWD 10.000.000 UKUPNO: 149.195.560.000 JPY 28.252.000.000

B. Republika Srbija će u 2012. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 468.842.360.000 dinara (EUR 1.478.200.000 i USD 3.233.000.000) i to sa:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom – IBRD 1. Unapređenje zdravstva Srbije za održivi razvoj 5.765.000.000 EUR 50.000.000 2. Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih preduzeća DPL 9.230.000.000 USD 100.000.000 3. Treći programski zajam za razvoj javnih finansija DPL3 8.670.560.000 EUR 75.200.000 EUR 125.200.000 Ukupno: 23.665.560.000 USD 100.000.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Rekonstrukcija četiri klinička centra u Republici Srbiji – treća tranša 5.765.000.000 EUR 50.000.000 2. Koridor H (E-80) autoput faza II 17.871.500.000 EUR 155.000.000 3. Apeks 4 11.530.000.000 EUR 100.000.000 4. Rekonstrukcija objekta – Palata pravde u Beogradu 1.729.500.000 EUR 15.000.000 5. Izgradnja zgrade Republičkog javnog tužilaštva 1.729.500.000 EUR 15.000.000 6. Izgradnja objekata za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal 1.729.500.000 EUR 15.000.000 Ukupno: 40.355.000.000 EUR 350.000.000 III. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Investicije u naučnu infrastrukturu 8.071.000.000 EUR 70.000.000 2. Obrazovanje za socijalnu inkluziju 3.286.050.000 EUR 28.500.000 Ukupno: 11.357.050.000 EUR 98.500.000 IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Projekat energetske efikasnosti 1.153.000.000 EUR 10.000.000 2. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji III 7.552.150.000 EUR 65.500.000 Ukupno: 8.705.150.000 EUR 75.500.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Republike Azerbejdzan 1.1. Izgradnje deonica Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina autoputa E – 763 u Republici Srbiji 34.590.000.000 EUR 300.000.000 2. Vlada Ruske Federacije 2.1. Kredit za programsku podršku budzetu 92.300.000.000 USD 1.000.000.000 2.2. Infrastrukturni projekti i vozna sredstva 73.840.000.000 USD 800.000.000 USD 1.800.000.000 Ukupno: 200.730.000.000 EUR 300.000.000 VI. Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima (za tačku 1.) 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 92.300.000.000 USD 1.000.000.000 2. Kredit za programsku podršku budzetu u različitim valutama 57.650.000.000 EUR 500.000.000 3. Kredit za refinansiranje reprograma duga prema Libiji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvoda 1.844.800.000 EUR 16.000.000 4. Komercijalna banka a.d. Beograd: Kupovina zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu 1.498.900.000 EUR 13.000.000 EUR 529.000.000 Ukupno: 153.293.700.000 USD 1.000.000.000 VII. Export-Import bankama 1. Export – Import Bank of China 1.1. Revitalizacija TE Kostolac Blokova B1 i B2, odsumporavanje TE Kostolac B1 i B2 i izgradnja rečnog terminala i pruge 27.043.900.000 USD 293.000.000 2. Turkish Exim Bank 2.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama 3.692.000.000 USD 40.000.000 Ukupno: 30.735.900.000 USD 333.000.000 EUR 1.478.200.000 UKUPNO: 468.842.360.000 USD 3.233.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2012. godine, iznosi 1.822.489.149.515 dinara (15.480.165.305 EUR), od čega:

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 32.230.658 3.794.534.660 Prvi datum otplate glavnice(četiri rate) 2007.(prva rata prevremeno isplaćena 20.11.2006.) Poslednji datum otplate glavnice 2011. Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 6.188.790 728.609.976 Prvi datum otplate glavnice(šest rata) 2005. Poslednji datum otplate glavnice 2008.(šesta rata prevremeno isplaćena 19.12.2006,a peta 18.12.2007.) Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka AD Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 10.714.286 1.261.399.286 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2012. god 1.785.714 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1.35% 1.4 Stara devizna štednja – NBS 2.484.931 292.552.367 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. Rata glavnice za 2012. god 47.919.341 RSD Kamatna stopa 2,00% 1.5 Stara devizna štednja – građani 1.898.947.056 223.564.176.250 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. Rata glavnice za 2012. god 320.100.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Stara devizna štednja – banke 37.932.736 4.465.843.724 Prvi datum otplate glavnice 04.07.2002. Poslednji datum otplate glavnice 04.07.2016. Rata glavnice za 2012. god 7.430.361 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.896.007 929.601.694 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice 31.08.2007. Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa 2,00% 1.8 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd – Univerzijada 2009 4.246.984 500.000.000 Prvi datum otplate glavnice 31.10.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2013. Rata glavnice za 2012. god 500.000.000 RSD Kamatna stopa 6M BELIBOR + 1,75% 1.9 Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) 216.288.522 25.463.777.427 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Izvršne stope (za period od 01.01.2012 do 04.09.2012) -tromesečni zapisi u rasponu od 12,70% do 12,99% -šestomesečni zapisi u rasponu od 10,48% do 13,49% 1.10 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finasijskom tržištu u dinarima 2.337.068.443 275.144.470.055 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Izvršna stopa za zapise (za period od 01.01.2012 do 04.09.2012)/Kuponska stopa za obveznice -pedesettronedeljni zapisi u rasponu od 12,50% do 14,35% -osamnaestomesčni zapisi u rasponu od 12,79% do 14,97% -dvadesetčetvoromesečni zapisi u rasponu od 13,09% do 14,45% -trogodišnje obveznice 10% -petogodišnje obveznice 10% -trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane 2% -desetogodišnje obveznice inflaciono indeksirane 2% 1.11 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finasijskom tržištu u evrima 706.301.183 83.153.262.105 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Izvršna stopa za zapise (za period od 01.01.2012 do 04.09.2012)/Kuponska stopa za obveznice -pedesettronedeljni zapisi u rasponu od 5,95% do 6,15% -osamnaestomesečni zapisi u rasponu od 6,19% do 6,30% -dvogodišnje obveznice 5,75% -trogodišnje obveznice 5% -petanestogodišnje obveznice 5,85% 1.12 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1 12.500.000 1.471.632.500 Prvi datum otplate glavnice 29.04.2011. Poslednji datum otplate glavnice 29.10.2014. Rata glavnice za 2012. god 5.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.13 Alpha Bank Srbija a.d. 18.750.000 2.207.448.750 Prvi datum otplate glavnice 04.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 04.11.2014. Rata glavnice za 2012. god 7.500.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.14 Piraeus Bank a.d. Beograd 25.000.000 2.943.265.000 Prvi datum otplate glavnice 26.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 26.11.2014. Rata glavnice za 2012. god 10.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.15 Eurobank EFG a.d. Beograd -Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji 13.163.373 1.549.731.764 Prvi datum otplate glavnice 25.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 25.03.2015. Rata glavnice za 2012. god 5.882.353 USD Kamatna stopa 3M LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2 13.750.000 1.618.795.744 Prvi datum otplate glavnice 28.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2012. god 5.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa AD Beograd 34.030.500 4.006.431.183 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 9.723.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen Banka AD Beograd 34.030.500 4.006.431.183 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 9.723.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 40.829.250 4.806.852.100 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 11.665.500 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd 13.609.750 1.602.284.033 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 3.888.500 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd 20.000.000 2.354.612.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.22 Eurobank EFG a.d. Beograd 17.500.000 2.060.285.500 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20% 1.23 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3 17.500.000 2.060.285.500 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.24 KBC BANKA AD Beograd 8.868.430 1.044.085.527 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 2.527.641 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25% 1.25 Komercijalna banka a.d. Beograd-za kupovinu zgrade Aeroinženjeringa 13.000.000 1.530.497.800 Prvi datum otplate glavnice 31.07.2013 Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20% 1.26 Obaveze prema Fondu za razvoj RS 49.481.936 5.825.538.014 Prvi datum otplate glavnice 2012. Poslednji datum otplate glavnice 2016. Rata glavnice za 2012. god 743.605.423 RSD Kamatna stopa Referentna kamatna stopa NBS +2,5% UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 5.592.313.334 658.386.404.143 1I. Direktne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje dugau EUR Stanje dugau RSD IBRD 1.1 IBRD A 366.141.075 43.106.008.393 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2012. god 18.810.742 EUR Kamatna stopa G1, G2 =6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 695.780.785 81.914.689.293 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031 Rata glavnice za 2012. god 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2 =6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 13.055.805 1.537.067.716 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 554.610 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 17.125.305 2.016.172.410 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 6.523.758 768.045.980 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 272.041 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 20.690.299 2.435.881.355 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 862.785 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 7.614.159 896.419.496 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 317.510 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 4.108.797.940 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 37.655.655 4.433.222.857 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017 Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.335.326.480 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.252.915.060 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravlja 10.174.322 1.197.829.055 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 27.160.361 3.197.605.601 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 1.132.587 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR +0,07% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 81.373.577 9.580.160.000 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 1,05% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 4.068.679 479.008.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,6% 1 Ukupno: 1.463.163.779 172.259.149.637 IDA Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje dugau EUR Stanje dugau RSD 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 64.691.000 7.616.110.299 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2012. god 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 36.931.231 4.347.935.970 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 83.555.376 9.837.024.570 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 3.405.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 72.022.035 8.479.197.390 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 74.107.852 8.724.761.880 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 8.963.762 1.055.309.098 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 365.286 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 5.331.591 627.691.407 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 217.270 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 10.239.198 1.205.466.981 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2012. god 417.262 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća 9.460.982 1.113.847.074 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 2.183.797 257.099.752 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 18.027.283 2.122.362.856 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 23.627.127 2.781.635.809 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 17.293.278 2.035.948.049 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 17.945.991 2.112.792.344 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 12.203.050 1.436.672.423 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 46.624.145 5.489.088.600 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 44.986.674 5.296.308.083 Prvi datum otplate glavnice 05.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 6.345.601 747.071.371 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.19 IDA–4326-YF Regionalni razvoj Bora 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 554.539.975 65.286.323.955 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica 45.438.361 5.349.485.458 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2012. god 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB–Projekat obnove škola 24.755.208 2.914.445.530 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2012. god 706.250 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – ApexGlobal 839.472 98.831.569 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 215.722 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex Global 2 32.279.342 3.800.266.297 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2021. Rata glavnice za 2012. god 4.618.797EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Apex zajam za MSP 3 227.203.759 26.748.834.857 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2012. god 22.600.823 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Opštinska i regionalnainfrastruktura 32.808.582 3.862.574.003 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 60.000.000 7.063.836.000 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 EIB – Projekat modernizacije škola 10.142.806 1.194.118.636 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.01.2037. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 Klinički centri/A 5.000.000 588.653.000 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.02.2034. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Apex zajam za MSP 4 88.962.101 10.473.561.528 Prvi datum otplate glavnice 22.04.2014 Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3  Ukupno: 527.429.631 62.094.606.878 CEB 4.1 CEB- klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.900.000 930.071.740 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,62% 4.2 CEB – izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 2.000.000 235.461.200 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,50% 4.3 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 9.452.000 1.112.789.631 Prvi datum otplate glavnice 2014.2018. Poslednji datum otplate glavnice 2023.2027. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna po tranšama 2,59%; 2,04%; 1,60% 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 8.640.000 1.017.192.384 Prvi datum otplate glavnice 2012. Poslednji datum otplate glavnice 2021. Rata glavnice za 2012. god 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 1,84%; 2,28% ;2,29% 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 17.500.000 2.060.285.500 Prvi datum otplate glavnice 22.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 22.07.2026. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 0,55% 4  Ukupno: 45.492.000 5.355.800.455 EBRD 5.1 EBRD – Koridor 10 16.110.315 1.896.677.098 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 16.110.315 1.896.677.098 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije 154.609.796 18.202.304.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2012. god 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 27.708.333 3.262.118.708 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2012. god 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih isrednjih preduzeća 15.000.000 1.765.959.000 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2012. god 0EUR Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 63.641.605 7.492.564.343 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2012. god 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 25.651.455 3.019.961.206 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.6 Export – Import Bank of China – Most Zemun-Borča 44.094.307 5.191.249.200 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.7 Ostale strane vlade 305.732.764 35.994.101.713 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.8 Vlada Republike Francuske– NATIXIS 6.767.800 796.777.155 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2052. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,2% fiksna 6.9 Libija – neregulisani dug SFRJ 41.150.529 4.844.676.449 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa – 6.10 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac 0 0 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018 Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.11 Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji 0 0 Prvi datum otplate glavnice 3 godine na datum prvog povlačenja Poslednji datum otplate glavnice 15 godina na datum prvog povlačenja Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 4% fiksna 6 Ukupno: 684.356.588 80.569.711.773 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 49.500.000 5.827.664.700 Prvi datum otplate glavnice 2014.2016. Poslednji datum otplate glavnice 2018.2020. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,03%; 4,54%;3,82% 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 100.000.000 11.773.060.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017 Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.582.046.032 186.255.228.585 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2012. god USD 25.807.977EUR 34.337.681CHF 4.732.832DKK 3.062.937GBP 328.202 JPY 360.481.625 NOK 3.495.855 SEK 2.026.646 Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 729.390.678 85.871.602.108 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2012. god 71.707.779 USD Kamatna stopa 3,75% do 1.11.2009.6,75% do 1.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sist. grejanja u Srbiji–faza III 8.821.807 1.038.596.647 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 10.04.2019. Rata glavnice za 2012. god 1.331.653 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,20% 7.6 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza II 654.451 77.048.928 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6.17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815 27.500.000 3.237.591.506 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2012. god 10.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 3,0% +1,25% 7.8 Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ranije poznata kao Marfin Popular Bank Public Co Ltd) 70.833.333 8.339.250.839 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2011. Poslednji datum otplate glavnice 4.5.2015. Rata glavnice za 2012. god 25.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 26.250.000 3.090.428.250 Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR+ 3,18% +2,12% 7.10 Nova kreditna banka Maribor d.d. 8.750.000 1.030.142.750 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5% 7.11 Societe Generale 292.600.000 34.447.973.560 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017 Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 4,34% 7.12 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 476.512.202 56.100.067.505 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.13 Eurobond 813.735.766 95.801.600.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 7,25% fiksna 7 Ukupno 4.186.594.270 492.890.255.378 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 7.477.686.559 880.352.525.174 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 13.069.999.892 1.538.738.929.317 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP Putevi Srbije 36.750.000 4.326.599.550 Prvi datum otplate glavnice 07.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 07.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 18.360.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 1.2 Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd – JP Putevi Srbije 29.387.755 3.459.838.029 Prvi datum otplate glavnice 03.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 03.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 14.693.878 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,15% 1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd- JP Srbijagas 50.000.000 5.886.530.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 4 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd- JP Srbijagas 120.000.000 14.127.672.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 5 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd- JP Srbijagas 45.000.000 5.297.877.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 6 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP Srbijagas 40.000.000 4.709.224.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 7 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP Srbijagas 40.000.000 4.709.224.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 8 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP Srbijagas 20.000.000 2.354.612.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 9 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd- JP Srbijagas 35.000.000 4.120.571.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 10 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP Srbijagas 30.000.000 3.531.918.000 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29% 1. 11 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd –JAT Airways a.d. Beograd 20.000.000 2.354.612.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 1.538.462 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 12 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd –JAT Airways a.d. Beograd 20.000.000 2.354.612.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 1.538.462 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd –JAT Airways a.d. Beograd 4.750.000 559.220.350 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 365.385 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 14 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd –JAT Airways a.d. Beograd 4.750.000 559.220.350 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 365.385 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 15 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JAT Airways a.d. Beograd 1.000.000 117.730.600 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 76.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 16 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd –JAT Airways a.d. Beograd 1.000.000 117.730.600 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 76.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 17 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd– Opština Kosovska Mitrovica 260.000 30.609.956 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1. 18 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd– Opština Zvečan 130.000 15.304.978 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1. 19 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd– Opština Zubin Potok 130.000 15.304.978 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1. 20 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije-Reprogram/refinansiranje kratkoročnog kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu 17.509.202 2.061.368.808 Prvi datum otplate glavnice 14.07.2012. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2013. Rata glavnice za 2012. god 6.179.718 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,78% 1. 21 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd -Građevinska direkcija Srbije-Objekat 3A 1.240.534 146.048.827 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 20.10.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50% 1. 22 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd -Građevinska direkcija Srbije- Objekat 3G 1.452.573 171.012.256 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 20.10.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50% 1. 23 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije- Objekat 3B 1.682.154 198.040.976 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50% 1. 24 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije- Objekat 3V 1.560.448 183.712.429 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50% 1. 25 Obaveze prema Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije- Objekat 2G-2D-2Đ-2E 7.437.698 875.644.645 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,00% 1. 26 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Galenika a.d.-Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 10.000.000 1.177.306.000 Prvi datum otplate glavnice 14.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 14.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 27 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Galenika a.d.-Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 30.000.000 3.531.918.000 Prvi datum otplate glavnice 26.03.2014 Poslednji datum otplate glavnice 26.12.2018 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 28 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – Galenika a.d.-Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima 20.000.000 2.354.612.000 Prvi datum otplate glavnice 09.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 09.03.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.29 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd-JAT Airways a.d. Beograd-Održavanje tekuće likvidnosti 10.000.000 1.177.306.000 Prvi datum otplate glavnice 08.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2015. Rata glavnice za 2012. god Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.30 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JAT tehnika d.o.o.-Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 502.622 59.173.932 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015 Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2020 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,49% 1 UKUPNO 599.542.984 70.584.555.263 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje dugau EUR Stanje dugau RSD 1. 1 EBRD–JP Elektroprivreda Srbije-Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 20.042.158 2.359.575.298 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2012. god 5.010.540 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 2 EBRD–JP Elektromreža Srbije- Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 15.189.621 1.788.283.239 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2012. god 3.797.405 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 3 EBRD– AD „ Železnice Srbije”-Sanacija Koridora X 23.312.697 2.744.617.821 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006.. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 5.180.599 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 4 EBRD–JP Putevi Srbije-Dogradnja Koridora X 34.545.460 4.067.057.733 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2012. god 6.909.090 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 5 EBRD– JP Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 39.402.349 4.638.862.186 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2012. god 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 6 EBRD–Grad Niš-Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda 1.770.848 208.483.041 Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2012. god 490.389 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 7 EBRD–Grad Kragujevac -Unapređenje sistema vodosnabdevanja 1.263.276 148.726.279 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 349.830 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 8 EBRD–Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 23.079.980 2.717.219.838 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2012. god 4.615.996 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 9 EBRD–Grad Subotica-Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 6.106.685 718.943.687 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2012. god 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 10 EBRD–JP Putevi Srbije-Autoput BG-NS i most kod Beške 54.391.574 6.403.552.627 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2012. god 6.860.015 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 11 EBRD–JP Putevi Srbije-Obilaznica oko Beograda 40.819.703 4.805.728.071 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.7.2023. Rata glavnice za 2012. god 3.011.170 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 12 EBRD– AD Železnice Srbije-Vozna sredstva 49.355.616 5.810.666.296 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2012. god 5.477.358 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 13 EBRD– AD Železnice Srbije -Vozna sredstva-višedelne elektromotorne garniture 1.000.000 117.730.600 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 14 EBRD–JP Elektroprivreda Srbije- Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 1.034.537 121.796.603 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 15 EBRD – JP Srbijagas- Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 50.000.000 5.886.530.000 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.05.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 16 EBRD– AD Železnice Srbije-Koridor 10 1.000.000 117.730.600 Prvi datum otplate glavnice 10.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 362.314.504 42.655.503.917 EIB 2. 1 EIB–AD Železnice Srbije- Obnova železničke infrastrukture 50.893.548 5.991.727.987 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2025. Rata glavnice za 2012. god 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 2 EIB–JP Putevi Srbije- Rehabilitacija postojećih puteva 83.746.667 9.859.545.312 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2010. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2012. god 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 3 EIB–JP Elektromreža Srbije-Rekonstrukcija energetskog sistema 24.555.435 2.890.926.131 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2012. god 716.667 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 4 EIB–Grad Beograd-Obnova beogradskog jezgra 82.858.528 9.754.984.261 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2027. Rata glavnice za 2012. god 2.293.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 5 EIB–JP Putevi Srbije- Hitna sanacija saobraćaja 24.807.527 2.920.605.017 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2012. god 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 6 EIB–Aerodrom „Nikola Tesla”- Hitna sanacija saobraćaja 10.238.508 1.205.385.702 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2012. god 831.048 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 7 EIB–JP Elektroprivreda Srbije -Uređaji za energetski sistem 20.493.333 2.412.692.422 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2012. god 1.186.667 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 8 EIB–JP Putevi Srbije- Projekat evropskih puteva B 112.320.000 13.223.500.992 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2033. Rata glavnice za 2012. god 320.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 9 EIB–Grad Niš- Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 10 EIB–Grad Novi Sad-Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 11 EIB– Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 28.432.143 3.347.333.242 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2016. Rata glavnice za 2012. god 669.716 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 12 EIB –AD Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II 43.200.000 5.085.961.920 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 18.12.2028. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 13 EIB –JP Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela 33.000.000 3.885.109.800 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna 2. 14 EIB-JP Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2 30.000.000 3.531.918.000 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna 2. 15 EIB-JP Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda 14.000.000 1.648.228.400 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2037 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna 2. 16 EIB – FIAT automobili Srbija doo-Kompakt automobili 1 150.000.000 17.659.590.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2. 17 EIB – FIAT automobili Srbija doo-Kompakt automobili 2 50.000.000 5.886.530.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2. 18 EIB – JP Elektromreža Srbije: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 8.850.400 1.041.962.902 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 19 EIB-JP Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B 16.000.000 1.883.689.600 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2037 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 20 EIB-Grad Beograd-Most na Savi A 70.000.000 8.241.142.000 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015 Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2 Ukupno 853.396.090 100.470.833.687 KfW 3.1 KfW 1–JP Elektroprivreda Srbije- Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla 5.681.021 668.829.980 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2004. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2013. Rata glavnice za 2012. god 5.681.021 EUR Kamatna stopa 4,32% 3.2 KfW 2– JP Elektroprivreda Srbije- Nabavka opreme za Tamnavu 7.384.615 869.395.201 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2009. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2012. god 2.461.538 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,10% 3.3 KfW 3– JP Elektroprivreda Srbije- Rehabilitacija HE Bajina Bašta 20.114.196 2.368.056.414 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2012. god 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje 3.4 KfW 4 – JP Elektroprivreda Srbije -Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 20.110.325 2.367.600.664 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013 Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,75% 3.5 KfW 5 – JP Elektroprivreda Srbije- Revitalizacija HE Zvornik 199.972 23.542.831 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015 Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2025 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa KfW stopa – marža 0,5% 3 Ukupno 53.490.130 6.297.425.089 EU 4.1 EU – JP Elektroprivreda Srbije- Reprogram EIB kredita 2.483.107 292.337.715 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 496.621 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.2 EU – AD Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita 35.768.623 4.211.061.450 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 7.153.725 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.3 EU – JP Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita 185.544.881 21.844.310.171 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 37.108.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4 Ukupno 223.796.611 26.347.709.336 EUROFIMA 5.1 Eurofima 2671 18.721.919 2.204.142.750 Prvi datum otplate glavnice 11.02.2013. Poslednji datum otplate glavnice 11.02.2013. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,05% fiksna 5.2 Eurofima 2534 0 0 Prvi datum otplate glavnice 27.02 2012 Poslednji datum otplate glavnice 27.02 2012 Rata glavnice za 2012. god 17.000.000 CHF Kamatna stopa 3,51% fiksna 5.3 Eurofima 2771 18.801.799 2.213.547.092 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 11.08.2020. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa Fiksna po tranšama 5.4 Eurofima 2636 16.641.706 1.959.238.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,70% fiksna 5.5 Eurofima 2599 6.240.640 734.714.250 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5.6 Eurofima 2632 16.641.706 1.959.238.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2015. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,50% fiksna 5.7 Eurofima 2653 9.152.938 1.077.580.900 Prvi datum otplate glavnice 20.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2014.. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,12% fiksna 5.8 Eurofima 2602 2.080.213 244.904.750 Prvi datum otplate glavnice 24.09.2014 Poslednji datum otplate glavnice 24.09.2014 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,89% fiksna 5.9 Eurofima 2666 7.488.768 881.657.100 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5 Ukupno 95.769.688 11.275.022.842 Ostali kreditori 6.1 Vlada Poljske– JP Elektroprivreda Srbije-Obnova elektroprivrede Srbije 24.138.122 2.841.795.533 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2012. god 3.369.988 USD Kamatna stopa 3,07% fiksna 6.2 IDA–4090–YF: Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 16.160.318 1.902.563.884 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75 % fiksna 6.3 Export Development Canada – RTB Bor-komponenta 1 50.285.472 5.920.138.759 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 6.4 Export Development Canada – RTB Bor-komponenta 2 41.173.851 4.847.422.203 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 6.5 Obaveze prema Societe Generale – JP Putevi Srbije 46.938.784 5.526.131.204 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2014. Rata glavnice za 2012. god 24.489.792 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 6.6 Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP Jugoimport – SDPR 33.158.860 3.903.812.483 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa – 6.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam-Galenika a.d. -Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama 10.000.000 1.177.306.000 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014 Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 6.8 JICA – JP Elektroprivreda Srbije -Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 0 0 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016 Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,6% i 0,01% 6 Ukupno 221.855.406 26.119.170.064 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 1.810.622.429 213.165.664.936 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 2.410.165.413 283.750.220.198 UKUPNO UNTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze)  6.191.856.318 728.970.959.406 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  9.288.308.988 1.093.518.190.110 UKUPNO STANjE DUGA 15.480.165.305 1.822.489.149.515

Član 4.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010. i 2011. godinu, Republika Srbija očekuje u 2012. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 186.818.000 EUR, odnosno 21.540.115.400 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 23.381.616 EUR, odnosno 2.695.900.274 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2008 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška obezbeđenju kvaliteta u okviru nacionalnog sistema ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja Korisnici:institucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:60.097.0002. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:24.955.000Ukupno: 85.052.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih zasnovanog na praksi u Republici Srbiji (druga šansa)Korisnici: 1. Nacionalna služba za zapošljavanje; iinstitucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja:2. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;3. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje:52.200.0002. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:16.600.0003. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:5.395.000Ukupno iz budzeta: 21.995.000 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usklađivanje rada Uprave carina sa organizacijom i operativnom metodologijom EU agencija Korisnik: Ministarstvo finansija i privrede/Uprava carina Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 149.994.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Dalja podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovimaKorisnik: Ministarstvo finansija i privrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške opštinskoj infrastrukturi (Municipal Infrastrucutre Support Programme – MISP)Korisnik : Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja: 40.279.089Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave:204.721.000

IPA 2009 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška pristupu pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih licaKorisnici: 1. Kancelarija za Kosovo i Metohiju 2. Komesarijat za izbeglice (nije nadležan za obezbeđivanje sufinansiranja) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Kancelarija za Kosovo i Metohiju:708.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Unapređenje predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 100.000.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Poboljšanje zaštite potrošača u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: 33.560 Ministarstvo spoljnje i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 34.066.000

IPA 2010 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010Korisnici: 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 2. Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave: 500.000.000 2. Fond za zaštitu životne sredine (iz sopstvenih prihoda): 0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju procesa reforme državne uprave Korisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Pomoć u prelazu na digitalno emitovanje signala u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo finansija i privrede/Uprava za sprečavanje pranja novca Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.000.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Evropski program podrške za južnu i jugozapadnu Srbiju (ESSWeSP)Korisnici: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave02. Fond za zaštitu životne sredine (iz sopstvenih prihoda):0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Razvoj usluga palijativne nege u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo zdravlja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 15.750.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.005.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Ruralni razvoj:Efikasno upravljanje zemljištemKorisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

IPA 2011 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Modernizacija Poreske uprave Korisnik: Ministarstvo finansija i privrede/Poreska uprava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0(iz sopstvenih prihoda)

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnikeKorisnici: Komesarijat za izbeglice Kancelarija za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Komesarijat za izbeglice:14.175.0002. Kancelarija za Kosovo i Metohiju:7.890.000Ukupno:22.065.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjuKorisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd MPNTR5.260.000Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja10.520.000Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:9.000.000Ukupno:24.780.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usaglašavanje sa evropskim statističkim sistemom (ESS)Korisnik: Republički zavod za statistiku Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 578.600.000

rojekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2011. godini u rsd

Podrška za učešće u programima EU

Korisnici:

1.Ministarstvo finansija i privrede za Okvirni program za konkurentnost (CIP) – potprogram za preduzetništvo i inovativnost (EIP)

2.Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike za Program PROGRES

3.Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za Okvirni program za:

– konkurentnost i inovacije (CIP) – potprogram podrške razvoja politike informacionih i komunikacionih tehnologija;

– BEZBEDNIJI INTERNET

4.Ministarstvo kulture i informisanja za Okvirni program KULTURA 2007-2013

5.Poreska uprava za Program FISKALIS 2013

6.Uprava carina za Program CARINA 2013

7.Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za Sedmi okvirni program za istraživanje (FP7)

|Sredstva EU |Sredstva za sufinansiranje |U EUR |U rsd |

MERR :

– za program CIP:

92.325.476

– Za program PROGRES:

5.847

MKIID za programe CIP i BEZBEDNIJI INTERNET:

34.913.302

1. MFP za program CIP:

3.675.000

2. MRZSP za program PROGRES:

10.744.000

3. MSUTT za programe CIP i BEZBEDNIJI INTERNET:

20.087.000

4.MKI za program KULTURA:

12.000.000

5.PU za program FISKALIS 2013:

5.122.000

3.844.000 (iz sopstvenih prihoda)

689.000 (iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina)

6.UC za program CARINA 2013

10.520.000

Ukupno:

189.392.625

7.MPNTR za FP7:

725.459.000

Celokupan iznos planira se u okviru redovnog funkcionisanja MPNTR u skladu sa članom 26. Ovog zakona | |”

Član 5.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.392.228.335.018 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.

Ostavite komentar