Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

Član 6.

U članu 8. stav 3. menja se i glasi:

„Od plate za oktobar 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike povećaće se za 2%.ˮ

Stav 6. menja se i glasi:

„Od plate za oktobar 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca povećaće se za 2%.ˮ

Stav 10. menja se i glasi:

„Od plate za oktobar 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda povećaće se za 2%.ˮ

Član 7.

U članu 11. stav 3. menja se i glasi:

„Ukoliko korisnici budzetskih sredstava ne ostvare planirane prihode iz drugih izvora finansiranja utvrđene u članu 7. ovog zakona, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret opštih prihoda budzeta.ˮ

`

Član 8.

U čl. 12, 17, 40. i 42. reči: „Ministarstvo finansija” u datom padežu zamenjuju se rečima: „Ministarstvo finansija i privrede” u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 14. stav 1. broj: „926.281.810”, zamenjuje se brojem: „819.342.750”.

U alineji drugoj broj: „632.421.310”, zamenjuje se brojem: „525.482.250”.

Član 10.

U članu 21. st. 3. i 4. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja” u datom padežu zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” u odgovarajućem padežu.

U stavu 5. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave”, a reči: „Ministarstvu vera i dijaspore” zamenjuju se rečima: „Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama”.

Član 11.

U članu 22. stav 4. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave”.

U stavu 5. reči: „Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo saobraćaja”.

U stavu 6. reči: „ministar nadležan za infrastrukturu i energetiku” zamenjuju se rečima: „ministar nadležan za saobraćaj”.

U stavu 7. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave”.

Član 12.

Član 27. briše se.

Član 13.

U članu 29. reči: „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave”.

Član 14.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Naloge za izvršavanje izdataka u oblasti obrazovanja, socijalne politike, kulture i infrastrukture za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem razdelu su obezbeđena sredstva za te izdatke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.”

Član 15.

U članu 36. stav 1. reči: „Ministarstvu finansijaˮ zamenjuju se rečima: „Ministarstvu finansija i privredeˮ, u alineji prvoj reči: „ministarstvo nadležno za poslove državne uprave i lokalne samoupraveˮ zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove lokalne samoupraveˮ, u alineji drugoj tačka i zapeta na kraju zamenjuje se tačkom, a alineja treća briše se.

U stavu 2. reči: „ministarstva nadležnog za državnu upravuˮ zamenjuju se rečima: „ministarstva nadležnog za poslove lokalne samoupraveˮ.

Član 16.

Prihodi direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, kao i budzetskih fondova koji su iskazani kao izvor 04 – Sopstveni prihodi budzetskih korisnika biće evidentirani u visini izvršenih rashoda i izdataka na dan stupanja na snagu ovog zakona, a ostvareni prihodi iznad izvršenih rashoda i izdataka postaju opšti prihod budzeta.

Neutrošena sredstva direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, kao i budzetskih fondova koja su iskazana kao izvor 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina biće evidentirani u visini izvršenih rashoda i izdataka na dan stupanja na snagu ovog zakona, a neutrošena sredstva u iznosu iznad izvršenih rashoda i izdataka knjižiće se kao neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana prihodi po osnovu naplate sudskih taksi zadržavaju karakter sopstvenih prihoda i koriste se za namene utvrđene posebnim zakonom.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar