Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 31. sednici održanoj dana 17.11.2016. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2017. GODINU

Član 1.

Utvrđuje se Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, koji se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2017. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 28.185.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 21.900.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 21.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 10.293.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 10.512.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.095.000 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 400.000 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 5.650.000 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 1.500.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 2.850.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 750.000 740000 DRUGI PRIHODI 125.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.014 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.130 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.130 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 113.856 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 76 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 113.780 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 10.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.500 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 100.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 100.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 100.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 5.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 5.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 4.500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 4.500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 4.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 9.000 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 9.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 100 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 28.200.000

*Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

**Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjen je za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

***Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

****Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava-opština

2. Rashodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 26.937.183 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.931.820 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.461.000 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 261.350 413000 NAKNADE U NATURI 20.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 126.750 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 48.080 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 14.640 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.220.132 421000 STALNI TROŠKOVI 713.100 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 49.398 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 216.651 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 136.600 426000 MATERIJAL 103.883 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 510 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 22.579.220 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 21.079.220 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 1.500.000 480000 OSTALI RASHODI 1.200.001 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 42.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 158.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.000.001 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 462.817 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 462.817 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 142.746 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 143.311 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 176.760 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 28.200.000

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za rashode i izdatke koji se finansiraju iz domaćih izvora i za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I (IZ DOMAĆIH IZVORA) Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 26.537.184 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.883.820 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.421.000 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 254.350 413000 NAKNADE U NATURI 20.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 126.250 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 47.580 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 14.640 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.185.534 421000 STALNI TROŠKOVI 712.600 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 48.300 423000 USLUGE PO UGOVORU 186.651 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 136.600 426000 MATERIJAL 100.883 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 510 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 22.261.820 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 20.761.820 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 13.654.420   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 8.697.866   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 1.406.405   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 3.195.134   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 355.015 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 2.850.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 1.815.450   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 293.550   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 741.000 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 69.600   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 20.880   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 45.240   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 3.480 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 31.800 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 45.000 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 11.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 750.000 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 1.500.000 ****POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 1.500.000 480000 OSTALI RASHODI 1.200.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 42.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 158.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.000.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 462.816 510000 OSNOVNA SREDSTVA 462.816 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 142.746 512000 MAŠINE I OPREMA 143.310 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 176.760 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 27.800.000

*Raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po odluci Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

***Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija *****R A S H O D I I I Z D A C I (IZ SREDSTAVA DONACIJA) Iznos 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 40.000 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 7.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 500 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 500 421000 STALNI TROŠKOVI 500 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.098 423000 USLUGE PO UGOVORU 30.000 426000 MATERIJAL 3.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 317.400 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1 512000 MAŠINE I OPREMA 1   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 400.000

*****Sredstva finansijskske pomoći EU za realizaciju projekata IPA koje će Nacionalna služba sprovoditi u 2017. godini iznose ukupno 794.005 hiljada dinara, od čega za projekat Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama (IPA 2012) 522.134 hiljada dinara, a za projekat Podrška programu zapošljavanja NSZ (IPA 2013) 271.871 hiljada dinara. Za realizaciju projekta Podrška programu zapošljavanja NSZ (IPA 2013), predviđena su i sredstva za sufinansiranje i iznos za neregularnosti u iznosu od 33.229 hiljada dinara, tako da ukupna sredstva za ovaj projekat iznose 305.100 hiljada dinara.

(u hilj. dinara)

  RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 27.800.000   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 400.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 28.200.000

Član 4.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Nacionalne službe za zapošljavanje, donetim odlukama i ugovorima kao i drugim aktima koje donese Nacionalna služba.

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda i izdataka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje.

Član 6.

Ovaj Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-40-3/2016

U Beogradu, 17.11.2016. godine

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

P R E D S E D N I K

Darijo Mačkić

Ostavite komentar