Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima (tabela usklađenosti)

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 4.

Žigom se štiti znak koji se može grafički predstaviti POD USLOVOM DA JE PODOBAN ZA RAZLIKOVANjE U PROMETU ROBE, ODNOSNO USLUGA JEDNOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA OD ROBE, ODNOSNO USLUGA DRUGOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA.

Znak se može sastojati od reči, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, kao i od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i sl.

Član 5.

Žigom se ne može zaštiti znak:

1) KOJI NE ISPUNjAVA USLOV IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA;

1) 2) koji je protivan javnom poretku ili prihvaćenim moralnim principima;

2) 3) koji po svom ukupnom izgledu nije podoban za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu;

3) 4) koji isključivo predstavlja trodimenzionalni oblik određen prirodom robe ili oblik robe neophodan za dobijanje određenog tehničkog rezultata;

KOJI SE SASTOJI ISKLjUČIVO OD TRODIMENZIONALNOG OBLIKA ODREĐENOG PRIRODOM ROBE ILI OBLIKA ROBE KOJI JE NEOPHODAN ZA DOBIJANjE ODREĐENOG TEHNIČKOG REZULTATA ILI OD OBLIKA KOJI BITNO UTIČE NA VREDNOST ROBE;

4) 5) koji isključivo označava vrstu robe, odnosno usluga, njihovu namenu, vreme ili način proizvodnje, kvalitet, cenu, količinu, masu, i geografsko poreklo;

KOJI SE SASTOJI ISKLjUČIVO OD OZNAKA ILI PODATAKA KOJI U PROMETU MOGU SLUŽITI ZA OZNAČAVANjE VRSTE, KVALITETA, KOLIČINE, NAMENE, VREDNOSTI, GEOGRAFSKOG POREKLA, VREMENA PROIZVODNjE ROBE ILI PRUŽANjA USLUGA, ILI DRUGIH KARAKTERISTIKA ROBE, ODNOSNO USLUGA;

5) 6) koji je U SVAKODNEVNOM GOVORU ILI U DOBRIM TRGOVINSKIM OBIČAJIMA POSTAO uobičajen za označavanje određene vrste robe, odnosno usluga;

6) 7) koji svojim izgledom ili sadržajem može da stvori zabunu u prometu i da dovede u zabludu učesnike u prometu u pogledu geografskog porekla, vrste, kvaliteta ili drugih svojstava robe, odnosno usluga;

KOJI SVOJIM IZGLEDOM ILI SADRŽAJEM MOŽE DA DOVEDE U ZABLUDU UČESNIKE U PROMETU U POGLEDU NPR. VRSTE, KVALITETA ILI GEOGRAFSKOG POREKLA ROBE, ODNOSNO USLUGA;

7) 8) koji sadrži zvanične znakove ili punceve za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili ih podražava, OSIM PO ODOBRENjU NADLEŽNOG ORGANA;

8) 9) koji je istovetan ranije zaštićenom znaku za istu vrstu robe, odnosno usluga;

9) 10) koji je istovetan ranije zaštićenom znaku drugog lica za sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ili sličan ranije zaštićenom znaku drugog lica za istovetnu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ako postoji verovatnoća da zbog te istovetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom delu javnosti, koja obuhvata i verovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa ranije zaštićenim znakom;

10) 11) koji je istovetan ili sličan, za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga znaku drugog lica koji je poznat u Republici Srbiji u smislu člana 6bis Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine (u daljem tekstu: opštepoznati znak);

11) 12) koji, bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju, prevod ili transliteraciju zaštićenog znaka drugog lica ili njegovog bitnog dela, koji je kod učesnika u prometu u Republici Srbiji nesumnjivo poznat kao znak visoke reputacije (u daljem tekstu: čuveni žig), ako bi se korišćenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji;

12) 13) koji svojim izgledom ili sadržajem povređuje autorska prava ili druga prava industrijske svojine;

13) 14) koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili simbol, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa odnosne zemlje ili organizacije;

14) 15) koji predstavlja ili podražava nacionalni ili religijski simbol;

Znak iz stava 1. tač. 2), 4) i 5) 3), 5) I 6) ovog člana može se zaštititi žigom ako podnosilac prijave dokaže da je ozbiljnim korišćenjem znak postao podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga na koje se odnosi.

Zaštićenim znakom iz stava 1. tač. 8), 9) i 11) IZ STAVA 1. TAČ. 9), 10) I 12) ovog člana smatra se znak koji je zaštićen žigom za teritoriju Republike Srbije, a zaštićenim znakom iz stava 1. tač. 8) i 9) IZ STAVA 1. TAČ. 9) I 10) ovog člana smatra se i znak koji je predmet prijave za priznanje žiga za teritoriju Republike Srbije, pod uslovom da žig po toj prijavi bude priznat.

U slučaju iz stava 1. tač. 9) znak se može zaštititi žigom uz izričitu pismenu saglasnost nosioca ranijeg žiga.

U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČ. 10)–13) OVOG ČLANA ZNAK SE MOŽE ZAŠTITITI ŽIGOM UZ IZRIČITU PISMENU SAGLASNOST NOSIOCA RANIJEG PRAVA.

Zaštićenim znakom iz stava 1. tačka 10) IZ STAVA 1. TAČKA 11) ovog člana smatra se znak koji je zaštićen žigom za teritoriju Republike Srbije, a zaštićenim znakom iz stava 1. tačka 11) IZ STAVA 1. TAČKA 12) ovog člana smatra se i znak koji je predmet prijave za priznanje žiga za teritoriju Republike Srbije, pod uslovom da žig po toj prijavi bude priznat.

Znak koji sadrži lik ili lično ime lica može se zaštititi samo po pristanku tog lica.

Znak koji sadrži lik ili lično ime umrlog lica može se zaštititi samo po pristanku roditelja, supružnika i dece umrlog.

Znak koji sadrži lik ili lično ime istorijske ili druge umrle znamenite ličnosti može se zaštititi uz dozvolu nadležnog organa i pristanak supružnika i srodnika do trećeg stepena srodstva.

Član 10.

Strano fizičko ili pravno lice KOJE NEMA PREBIVALIŠTE, ODNOSNO SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE u postupku pred nadležnim organom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

U Registar zastupnika koji vodi nadležni organ upisuju se fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim se uređuju patenti.

Član 12.

Postupak za priznanje žiga pokreće se prijavom za priznanje žiga (u daljem tekstu: prijava).

Bitni delovi prijave su:

1) zahtev za priznanje žiga;

2) znak koji se želi zaštititi žigom;

3) spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi.

Prijava sadrži zahtev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta robe, odnosno usluga.

Zahtev iz stava 2. tačka 1) ovog člana sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; naznačenje da li je u pitanju individualni, kolektivni ili žig garancije; izgled znaka; naznačenje klasa u koje je svrstana roba, odnosno usluge, prema Ničanskom aranžmanu o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga radi registrovanja žigova (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija robe i usluga); potpis i pečat podnosioca prijave.

Ako znak iz stava 2. tačka 2) ovog člana sadrži figurativni element, njegov izgled mora biti jasan, urađen na kvalitetnom papiru i pogodan za reprodukovanje.

Robe, odnosno usluge iz stava 2. tačka 3) ovog člana moraju biti označeni i svrstani OZNAČENE I SVRSTANE prema klasama iz Međunarodne klasifikacije roba i usluga.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. tačka 1) ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev za priznanje žiga i propisuje njihovu sadržinu.

KONVENCIJSKO PRAVO PRVENSTVA

Član 18.

Pravnom ili fizičkom licu koje je podnelo urednu prijavu žiga sa dejstvom u nekoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, priznaće se u Republici Srbiji KONVENCIJSKO pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave ako u Republici Srbiji za isti znak i za iste robe, odnosno usluge podnese prijavu u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave sa dejstvom u odnosnoj zemlji. U zahtevu za priznanje žiga naznačava se datum podnošenja, broj prijave i zemlja za koju je prijava podneta.

Urednom prijavom iz stava 1. ovog člana smatra se svaka prijava koja ispunjava uslove urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije za koju je prijava podneta, ili prema propisima međunarodne organizacije nastale na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog između ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

Pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je da u roku od tri meseca od dana podnošenja prijave u Republici Srbiji, dostavi nadležnom organu prepis prijave iz stava 1. ovog člana overen od strane nadležnog organa zemlje članice Pariske unije, Svetske trgovinske organizacije, odnosno međunarodne organizacije, kojoj je ta prijava podneta.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva, izgled znaka; spisak robe, odnosno usluga; dokaz o uplati takse za uverenje.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; broj prijave; podatke o datumu podnošenja prijave; izgled znaka i spisak robe, odnosno usluga.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 4. ovog člana i sadržinu uverenja o pravu prvenstva iz stava 5. ovog člana.

UVERENjE O PRAVU PRVENSTVA

ČLAN 18A.

NA ZAHTEV DOMAĆEG ILI STRANOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA KOJE JE KOD NADLEŽNOG ORGANA PODNELO UREDNU PRIJAVU ZA PRIZNANjE ŽIGA, NADLEŽNI ORGAN IZDAJE UVERENjE O PRAVU PRVENSTVA.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA SADRŽI NAROČITO: PODATKE O PODNOSIOCU PRIJAVE, IZGLED ZNAKA; SPISAK ROBE, ODNOSNO USLUGA; DOKAZ O UPLATI TAKSE ZA UVERENjE.

UVERENjE O PRAVU PRVENSTVA SADRŽI NAROČITO: PODATKE O PODNOSIOCU PRIJAVE; BROJ PRIJAVE; PODATKE O DATUMU PODNOŠENjA PRIJAVE; IZGLED ZNAKA I SPISAK ROBE, ODNOSNO USLUGA.

VLADA BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU ZAHTEVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I SADRŽINU UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

SAJAMSKO PRAVO PRVENSTVA

Član 19.

Podnosilac prijave koji je u roku od tri meseca pre podnošenja prijave upotrebio određeni znak za obeležavanje robe, odnosno usluga na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera u Republici Srbiji ili u drugoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, može u prijavi tražiti priznanje prava prvenstva od dana prve upotrebe tog znaka.

Podnosilac prijave iz stava 1. ovog člana uz prijavu dostavlja potvrdu nadležnog organa zemlje članice Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije da je u pitanju izložba, odnosno sajam međunarodnog karaktera, uz naznačenje podataka o vrsti izložbe, odnosno sajma, mestu održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja izložbe, odnosno sajma, i datumu prve upotrebe znaka čija se zaštita traži.

Uverenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u Republici Srbiji zvanično priznat međunarodni karakter izdaje Privredna komora Srbije.

Član 27.

Ako utvrdi da prijava ne ispunjava uslove za priznanje žiga, nadležni organ će pismenim putem obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih se žig ne može priznati i pozvaće ga da se u roku od 30 dana izjasni o tim razlozima.

Ako znak sadrži element koji ne ispunjava uslove za zaštitu žigom u smislu člana 5. stav 1. tač. 2), 4) i 5) 3), 5) I 6) ovog zakona i ako bi uključivanje tog elementa u znak moglo izazvati sumnju u vezi sa obimom zaštite žiga, nadležni organ može da traži od podnosioca prijave da u ostavljenom roku podnese pismenu izjavu da ne traži bilo kakva isključiva prava na tom elementu.

Ako znak sadrži element koji je nejasan ili dvosmislen, nadležni organ će tražiti od podnosioca prijave da u ostavljenom roku dostavi opis znaka u kome će taj element biti pojašnjen.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Nadležni organ će rešenjem odbiti prijavu za priznanje žiga u celosti ili za pojedine robe, odnosno usluge, ako podnosilac prijave ne postupi po zahtevu nadležnog organa iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ili postupi ali nadležni organ i dalje smatra da se žig ne može priznati u celosti ili za pojedine robe, odnosno usluge.

Upis u Registar žigova

Član 30.

Kad podnosilac prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz člana 29. stav 1. ovog zakona nadležni organ priznato pravo s propisanim podacima upisuje u Registar žigova, a nosiocu prava izdaje ispravu o žigu.

Isprava o žigu ima karakter rešenja u upravnom postupku.

Isprava o žigu sadrži naročito: registarski broj žiga i datum upisa žiga i Registar žigova U REGISTAR ŽIGOVA; podatke o nosiocu žiga; izgled zaštićenog znaka; spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi; datum do kog žig važi.

Vlada bliže propisuje sadržinu isprave o žigu iz stava 1. ovog člana.

Član 38.

Nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obeležavanje robe, odnosno usluga na koje se taj znak odnosi.

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:

1) znak koji koji je istovetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom u odnosu na robe, odnosno usluge koje su istovetne robi, odnosno uslugama za koje je taj žig registrovan;

2) znak koji je istovetan njegovom ranije zaštićenom znaku za sličnu vrstu robe, odnosno usluga ili sličan njegovom ranije zaštićenom znaku za istovetnu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga ako postoji verovatnoća da zbog te istovetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom delu javnosti, koja obuhvata i verovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa njegovim ranije zaštićenim znakom.

U smislu stava 2. ovog člana nosilac žiga ima pravo da zabrani i sledeće:

1) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakovanje ili sredstva za obeležavanje robe (etikete, nalepnice, zatvarači za flaše i sl.);

2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;

3) uvoz, izvoz ili tranzit UVOZ ILI IZVOZ robe pod zaštićenim znakom;

4) korišćenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami.

Prava iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ima i podnosilac prijave od datuma podnošenja prijave, kao i vlasnik znaka koji je poznat u Republici Srbiji u smislu člana 6bis Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine.

Član 40.

Žig ne daje pravo njegovom nosiocu da zabrani njegovo korišćenje u vezi sa robom koja je označena žigom i stavljena u promet bilo gde u svetu od strane nosioca žiga ili lica koje je on ovlastio.

NOSILAC ŽIGA NEMA PRAVO DA ZABRANI KORIŠĆENjE ŽIGOM ZAŠTIĆENOG ZNAKA U VEZI SA ROBOM KOJA JE NjIME OBELEŽENA, A KOJU JE U REPUBLICI SRBIJI STAVIO U PROMET NOSILAC ŽIGA ILI LICE KOJE JE ON OVLASTIO.

Odredba stava 1. ovog člana neće se primeniti u slučaju postojanja opravdanog razloga nosioca žiga da se suprotstavi daljem stavljanju u promet žigom označene robe, posebno ako je došlo do kvara ili druge bitne promene stanja robe posle njenog prvog stavljanja u promet.

Član 43.

Nosilac žiga ne može zabraniti drugom licu da isti ili sličan znak koristi za obeležavanje robe, odnosno usluga druge vrste, osim ako je u pitanju čuveni žig.

Nosilac čuvenog žiga može zabraniti drugom licu da isti ili sličan znak koristi za obeležavanje robe, odnosno usluga koje nisu slične onima za koje je žig registrovan, ako bi korišćenje takvog znaka upućivalo na povezanost te robe, odnosno usluga i nosioca zaštićenog čuvenog žiga i ako postoji verovatnoća da bi nosilac čuvenog žiga trpeo štetu takvim korišćenjem.

NOSILAC ČUVENOG ŽIGA IZ ČLANA 5. STAV 1. TAČKA 12) OVOG ZAKONA IMA PRAVO DA DRUGIM LICIMA ZABRANI DA BEZ NjEGOVE SAGLASNOSTI KORISTE U PROMETU ISTI ILI SLIČAN ZNAK ZA OBELEŽAVANjE ROBE, ODNOSNO USLUGA KOJE NISU SLIČNE ONIMA ZA KOJE JE ŽIG REGISTROVAN, AKO BI SE NEOVLAŠĆENIM KORIŠĆENjEM TAKVOG ZNAKA NELOJALNO OSTVARIVALA KORIST IZ STEČENE REPUTACIJE ČUVENOG ŽIGA ILI BI SE ŠTETILO NjEGOVOM DISTINKTIVNOM KARAKTERU, ODNOSNO REPUTACIJI.

Član 50.

ŽIG ODNOSNO PRAVO IZ PRIJAVE MOŽE BITI PRENET NA DRUGO LICE ILI NA DRUGA LICA ZA SVE ILI SAMO ZA NEKE ROBE, ODNOSNO USLUGE.

Prenos žiga, odnosno prava iz prijave može biti posledica ugovora o prenosu prava, statusne promene nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, sudske ili administrativne odluke.

Prenos prava iz stava 1. IZ STAVA 2. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis prenosa prava iz stava 1. IZ STAVA 2. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu prenosa prava iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, donosi se posebno rešenje.

Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet prenosa prava.

UGOVOR O PRENOSU PRAVA

Član 51.

Ugovorom o prenosu prava iz člana 50. stav 1. ovog zakona nosilac žiga, odnosno podnosilac prijave može preneti žig, odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neke robe, odnosno usluge.

Ugovor o prenosu prava iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pismenoj formi i mora sadržati: dan zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sedište ugovornih strana, registarski broj žiga, odnosno broj prijave za priznanje žiga i visinu naknade, ako je ugovorena.

Neće se odobriti upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave, ako bi takav prenos mogao da stvori zabunu u prometu u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porekla robe, odnosno usluga za koje je žig registrovan odnosno za koje je podneta prijava za priznanje žiga, izuzev ukoliko se sticalac prava odrekne zaštite za one robe, odnosno usluge u odnosu na koje mogućnost zabune postoji.

Neće se odobriti upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave koji se odnosi samo za neku robu, odnosno uslugu, u slučaju kada su robe, odnosno usluge koji se prenose bitno slični robama, odnosno uslugama koji su obuhvaćeni žigom, odnosno prijavom za priznanje žiga prenosioca.

NA SVA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA UGOVOR O PRENOSU PRAVA, A KOJA NISU REGULISANA OVIM ZAKONOM, PRIMENjUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJU OBLIGACIONI ODNOSI.

Član 52.

Nosilac žiga, odnosno podnosilac prijave može ugovorom o licenci ustupiti pravo korišćenja žiga, odnosno prava iz prijave, i to za sve ili samo za neke robe, odnosno usluge.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pismenoj formi i mora sadržati: dan zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sedište ugovornih strana, registarski broj žiga, odnosno broj prijave za priznanje žiga, vreme trajanja licence i obim licence.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, donosi se posebno rešenje.

Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet ugovora o licenci.

NA SVA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA USTUPANjE PRAVA KORIŠĆENjA ŽIGA, ODNOSNO PRAVA IZ PRIJAVE, A KOJA NISU REGULISANA OVIM ZAKONOM PRIMENjUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJU OBLIGACIONI ODNOSI.

Član 59.

Žig se može oglasiti ništavim, u celini ili samo za neke robe, odnosno usluge, ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje žiga predviđeni ovim zakonom.

Kolektivni žig i žig garancije mogu se oglasiti ništavim I ako se utvrdi da opšti akt o kolektivnom žigu i opšti akt o žigu garancije, odnosno njihove izmene, nisu ispunjavale, odnosno ne ispunjavaju uslove iz člana 28. stav 1. ovog zakona.

Član 60.

Žig se može oglasiti ništavim za sve vreme trajanja zaštite, i to na predlog zainteresovanog lica ili na predlog javnog tužioca.

Predlog za oglašavanje ništavim žiga na osnovu člana 5. stav 1. tač. 8), 9), 10), 11) i 12) 9), 10), 11), 12) I 13) ovog zakona može podneti samo nosilac ranijeg prava ili lice koje on ovlasti, osim ako je tokom pet uzastopnih godina pre podnošenja predloga znao za korišćenje kasnijeg žiga čiji je nosilac bio savestan i nije se tome protivio.

Žig se ne može oglasiti ništavim na osnovu člana 5. stav 1. tač. 8) i 9)

9) I 10) ovog zakona ako raniji žig bez opravdanog razloga nije korišćen u Republici Srbiji za obeležavanje robe, odnosno usluga na koje se odnosi u periodu od pet godina pre podnošenja predloga za oglašavanje ništavim, izuzev ako je podnosilac prijave kasnijeg žiga bio nesavestan. U postupku po predlogu za oglašavanje žiga ništavim, nosilac ranijeg žiga ili njegov pravni sledbenik dužan je da dokaže da je žig korišćen.

Uz predlog za oglašavanje ništavim žiga podnose se odgovarajući dokazi.

Član 62.

Predlog za oglašavanje žiga ništavim je uredan ako sadrži podatke iz člana 61. ovog zakona.

Ako predlog za oglašavanje žiga ništavim nije uredan, nadležni organ će pismenim putem uz navođenje razloga pozvati podnosioca predloga da ga uredi u roku koji nadležni organ odredi.

Na obrazloženi zahtev podnosioca predloga, uz plaćanje propisane takse nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako podnosilac predloga u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva PREDLOGA.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba.

Član 68.

Zahtev za prestanak žiga je uredan ako sadrži propisane podatke PODATKE IZ ČLANA 67. OVOG ZAKONA.

Ako zahtev za prestanak žiga nije uredan, nadležni organ će pismenim putem pozvati podnosioca zahteva da ga uredi u roku koji nadležni organ odredi.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za prestanak žiga, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba.

Zaštita u slučaju povrede žiga

Član 71

U slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga, tužilac može tužbom da zahteva:

1) utvrđenje povrede prava;

2) prestanak povrede prava;

3) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda prava;

4) uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava;

5) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;

6) objavljivanje presude o trošku tuženog;

7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.

Lice koje povredi žig odgovara za štetu po opštim propisima o naknadi štete.

Ako je povreda učinjena namerno, tužilac može od tuženog, umesto naknade imovinske štete, zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje žiga.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana hitan je.

POVREDA PRAVA

Član 72.

Povredom žiga ili prava iz prijave PRAVA smatra se svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog znaka od strane bilo kog učesnika u prometu, u smislu člana 38. i člana 43. stav 2. ovog zakona.

Povredom iz stava 1. ovog člana smatra se i podražavanje zaštićenog, ODNOSNO PRIJAVLjENOG znaka.

PRAVO NA TUŽBU

Član 73.

Tužbu zbog povrede žiga, odnosno prava iz prijave PRAVA može podneti nosilac žiga, podnosilac prijave, sticalac isključive licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.

STICALAC LICENCE MOŽE PODNETI TUŽBU ZBOG POVREDE PRAVA UKOLIKO DRUGAČIJE NIJE PREDVIĐENO UGOVOROM O LICENCI.

Tužba zbog povrede žiga može se podneti pod uslovom da je žig korišćen u smislu člana 64. ovog zakona.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do odluke nadležnog organa po prijavi.

Ako je pred nadležnim organom, odnosno sudom pokrenut postupak iz čl. 59, 64, 66, 80. i 81. ovog zakona sud koji postupa po tužbi iz člana 76. ovog zakona dužan je da prekine postupak do konačne odluke nadležnog organa, odnosno suda.

TUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA

ČLAN 73A

U SLUČAJU POVREDE PRAVA, TUŽILAC MOŽE TUŽBOM DA ZAHTEVA:

1) UTVRĐENjE POVREDE PRAVA;

2) PRESTANAK POVREDE PRAVA;

3) ODUZIMANjE, ISKLjUČENjE IZ PROMETA, UNIŠTENjE ILI PREINAČENjE, BEZ NAKNADE, PREDMETA KOJIMA JE IZVRŠENA POVREDA PRAVA;

4) ODUZIMANjE, ISKLjUČENjE IZ PROMETA, UNIŠTENjE ILI PREINAČENjE, BEZ NAKNADE, ALATA I OPREME UZ POMOĆ KOJIH SU PROIZVEDENI PREDMETI KOJIMA JE IZVRŠENA POVREDA PRAVA, AKO JE TO NEOPHODNO ZA ZAŠTITU PRAVA;

5) NAKNADU ŠTETE NASTALE POVREDOM PRAVA I OPRAVDANIH TROŠKOVA POSTUPKA;

6) OBJAVLjIVANjE PRESUDE O TROŠKU TUŽENOG;

7) DAVANjE PODATAKA O TREĆIM LICIMA KOJA SU UČESTVOVALA U POVREDI PRAVA.

LICE KOJE POVREDI PRAVO ODGOVARA ZA ŠTETU PO OPŠTIM PROPISIMA O NAKNADI ŠTETE.

AKO JE POVREDA UČINjENA NAMERNO ILI KRAJNjOM NEPAŽNjOM, TUŽILAC MOŽE OD TUŽENOG, UMESTO NAKNADE ŠTETE IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA ZAHTEVATI NAKNADU DO TROSTRUKOG IZNOSA UOBIČAJENE LICENCNE NAKNADE KOJU BI PRIMIO ZA KORIŠĆENjE PRAVA.

PRI RAZMATRANjU TUŽBENIH ZAHTEVA IZ STAVA 1. TAČ. 3) I 4) OVOG ČLANA, SUD UZIMA U OBZIR SRAZMERU IZMEĐU OZBILjNOSTI POVREDE PRAVA I TRAŽENIH MERA, KAO I INTERESE TREĆIH LICA.

POSTUPAK PO TUŽBI

Član 74.

Tužba zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave PRAVA može se podneti u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najdocnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put učinjena.

POSTUPAK PO TUŽBI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE HITAN.

POSTUPAK PO TUŽBI ZBOG POVREDE PRAVA IZ PRIJAVE SUD ĆE PREKINUTI DO KONAČNE ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA PO PRIJAVI.

AKO JE PRED NADLEŽNIM ORGANOM, ODNOSNO SUDOM POKRENUT POSTUPAK IZ ČL. 59, 64, 66, 80 I 81. OVOG ZAKONA, SUD KOJI POSTUPA PO TUŽBI IZ ČLANA 73.I 73A OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA PREKINE POSTUPAK DO KONAČNE ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO PRAVNOSNAŽNE ODLUKE SUDA.

NA POSTUPAK PO TUŽBI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PARNIČNI POSTUPAK.

Privremena mera

Član 75.

Na zahtev PREDLOG lica koje učini verovatnim da je njegov žig ili pravo iz prijave žiga NjEGOVO PRAVO povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda.

U slučaju istovetnosti u smislu člana 38. stav 2. tačka 1) ovog zakona sud obavezno određuje privremenu meru iz stava 1. ovog člana.

AKO POSTOJI OPASNOST OD NASTANKA NENADOKNADIVE ŠTETE NA STRANI NOSIOCA PRAVA, SUD MOŽE DA ODREDI PRIVREMENU MERU BEZ PRETHODNOG SASLUŠANjA PROTIVNE STRANKE.

U SLUČAJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA SUD ĆE ODLUKU O ODREĐIVANjU PRIVREMENE MERE DA DONESE U ROKU OD 30 DANA OD DANA PODNOŠENjA PREDLOGA.

ŽALBA PROTIV REŠENjA KOJIM JE SUD ODREDIO PRIVREMENU MERU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

Obezbeđenje dokaza

Član 76.

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegov žig ili pravo iz prijave žiga povređeno kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbeđenju dokaza bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju. NA PREDLOG LICA KOJE UČINI VEROVATNIM DA JE NjEGOVO PRAVO POVREĐENO, ILI DA ĆE BITI POVREĐENO, SUD MOŽE ODREDITI OBEZBEĐENjE DOKAZA.

SUD MOŽE ODREDITI OBEZBEĐENjE DOKAZA I BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANjA ILI SASLUŠANjA LICA OD KOGA SE DOKAZI PRIKUPLjAJU, AKO POSTOJI OPASNOST OD NASTANKA NENADOKNADIVE ŠTETE NA STRANI NOSIOCA PRAVA, ILI AKO PREDLAGAČ UČINI VEROVATNIM DA ĆE DOKAZI BITI UNIŠTENI ILI DA ĆE IH KASNIJE BITI NEMOGUĆE PRIBAVITI.

Obezbeđenjem dokaza u smislu stava 1. ovog člana smatra se pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata, kao i zaplena predmeta, ispitivanje svedoka i veštaka.

Licu od koga se dokazi prikupljaju, sudsko rešenje o određivanju obezbeđenja dokaza uručuje se u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu, čim to postane moguće.

POKRETANjE POSTUPKA ZA ODREĐIVANjE PRIVREMENE MERE, ODNOSNO OBEZBEĐENjE DOKAZA

Član 77.

Privremene mere iz člana 75. ovog zakona i obezbeđenje dokaza iz člana 76. ovog zakona mogu se tražiti i pre podnošenja tužbe zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave PRAVA, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere, odnosno rešenja o određivanju obezbeđenja dokaza.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz člana 75. ovog zakona ne odlaže izvršenje rešenja. U SLUČAJU KADA TUŽBA NIJE PODNETA U ROKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SUD ĆE NA PREDLOG LICA PROTIV KOGA JE ODREĐENA PRIVREMENA MERA, ODNOSNO OBEZBEĐENjE DOKAZA, UKINUTI REŠENjE KOJIM JE ODREĐENA PRIVREMENA MERA, ODNOSNO OBEZBEĐENjE DOKAZA, OBUSTAVITI POSTUPAK I UKINUTI SPROVEDENE RADNjE.

U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, LICE PROTIV KOGA JE ODREĐENA PRIVREMENA MERA, ODNOSNO OBEZBEĐENjE DOKAZA, IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE KOJA MU JE NANESENA PRIVREMENOM MEROM, ODNOSNO OBEZBEĐENjEM DOKAZA.

Član 78.

Na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede žiga PRAVA ili postupak za izricanje ODREĐIVANjE privremene mere, ODNOSNO ZA OBEZBEĐENjE DOKAZA, sud može da odredi odgovarajući novčani iznos kao sredstvo obezbeđenja u slučaju neosnovanosti zahteva, na teret podnosioca zahteva.

Član 79.

Sud može narediti licu koje je izvršilo povredu žiga ili prava iz prijave žiga PRAVA da pruži informaciju INFORMACIJE o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava i o njihovim distributivnim kanalima.

DOSTAVLjANjE INFORMACIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SUD MOŽE NALOŽITI I DRUGOM LICU:

KOD KOGA JE PRONAĐENA ROBA KOJA SE NALAZI U PROMETU, A KOJOM SE POVREĐUJE PRAVO;

KOJE PRUŽA USLUGE U PROMETU, A KOJIMA SE POVREĐUJE PRAVO;

ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NA KOMERCIJALNOJ OSNOVI PRUŽA USLUGE KOJE SE KORISTE U AKTIVNOSTIMA KOJIMA SE POVREĐUJE PRAVO;

KOJE JE OD STRANE LICA IZ TAČ. 1), 2) ILI 3) OVOG STAVA NAVEDENO KAO LICE UKLjUČENO U PROIZVODNjU ILI DISTRIBUCIJU ROBA ILI PRUŽANjE USLUGA KOJIMA SE POVREĐUJE PRAVO.

POD INFORMACIJAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE NAROČITO:

PODACI O PROIZVOĐAČIMA, DISTRIBUTERIMA, DOBAVLjAČIMA I DRUGIM LICIMA KOJA SU PRETHODNO BILA UKLjUČENA U PROIZVODNjU ILI DISTRIBUCIJU ROBE ILI PRUŽANjE USLUGA, KAO I O PRODAVCIMA KOJIMA JE ROBA NAMENjENA;

PODACI O KOLIČINAMA PROIZVEDENE, ISPORUČENE ILI NARUČENE ROBE ILI USLUGA, KAO I CENAMA OSTVARENIM ZA TAKVU ROBU ILI USLUGE.

Lice iz stava 1. ovog člana koje ne izvrši obavezu pružanja informacije odgovara za štetu koja iz toga proizađe.

Osporavanje žiga TUŽBA ZA OSPORAVANjE ŽIGA

Član 80.

Ako je prijava podneta protivno načelu savesnosti i poštenja ili je znak registrovan na osnovu takve prijave, odnosno na osnovu prijave kojom je povređena zakonska ili ugovorna obaveza, lice čiji je pravni interes time povređen može tužbom tražiti da ga sud oglasi za podnosioca prijave, odnosno nosioca prava.

REVIZIJA

ČLAN 83A

REVIZIJA JE DOZVOLjENA PROTIV PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U DRUGOM STEPENU U SPOROVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU I UPOTREBU ŽIGA ILI PRAVA IZ PRIJAVE.

Ostavite komentar