Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 44.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije organizuje se i razvija radi planiranja i efikasnog upravljanja sistemom zdravstvene zaštite, sistemom zdravstvenog osiguranja, kao i radi prikupljanja i obrade podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem stanovništva, finansiranjem zdravstvene zaštite i funkcionisanjem zdravstvene službe.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije iz stava 1. ovog člana čine: zdravstveno-statistički sistem, informacioni sistem organizacija zdravstvenog osiguranja i informacioni sistemi zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije obezbeđuje dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim pravima, ulogama i odgovornostima.

RUKOVALAC PODACIMA KOJI ČINE INTEGRISANI ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE JE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE OSNOVAN ZA TERIRORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE OSNOVAN ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE DUŽAN JE DA O SVAKOJ POVREDI BEZBEDNOSTI PODATAKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBAVESTI LICE, ODNOSNO LICA NA KOJA SE TI PODACI ODNOSE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI.

Član 56.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije ako:

1) ne vodi registar lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja ( član 32. stav 1);

2) ne dostavi izveštaje ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i drugim nadležnim organima, organizacijama i ustanovama u rokovima utvrđenim ovim zakonom i ako zbirne podatke ne dostavi na uvid javnosti ( član 36. st. 2. i 3).

3) NE OBAVESTI LICE, ODNOSNO LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI O POVREDI BEZBEDNOSTI PODATAKA (ČLAN 44. STAV 5.)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj

ustanovi i u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Ostavite komentar