Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

PREGLED

ODREDABA ZAKONA O VODAMA KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Primena Zakona

Član 2.

Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode na teritoriji Republike Srbije, uključujući termalne i mineralne vode, osim podzemnih voda iz kojih se mogu dobiti korisne mineralne sirovine i geotermalna energija.

Odredbe ovog zakona odnose se i na vodotoke koji čine ili presecaju državnu granicu Republike Srbije, kao i njima pripadajuće podzemne vode, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Odredbe ovog zakona odnose se i na eksploataciju rečnih nanosa koji ne sadrže REČNI NANOS KOJI NE SADRŽI primese drugih korisnih mineralnih sirovina.

Značenje pojmova

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) akvifer jeste potpovršinski sloj ili slojevi stenske mase ili drugih geoloških sredina dovoljne poroznosti i propusnosti da omogući kvantitativno značajan protok podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode;

1A) AGLOMERACIJA JESTE PODRUČJE NA KOME SU STANOVNIŠTVO I/ILI PROIZVODNE DELATNOSTI DOVOLJNO KONCENTRISANI DA SE KOMUNALNE OTPADNE VODE MOGU PRIKUPLJATI I ODVODITI DO POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ILI DO KRAJNJE TAČKE ISPUŠTANJA;

2) bujični tok (u daljem tekstu: bujica) jeste povremeni ili stalni tok u kome, usled intenzivnih atmosferskih padavina ili brzog topljenja snega, dolazi do nagle izmene vodnog režima u vidu visokih poplavnih talasa i mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, kao i ambijentnih vrednosti;

2A) BIOTA JESTE SAV ŽIVI SVET NEKOG STANIŠTA;

3) veštačko vodno telo jeste telo površinske vode, stvoreno ljudskom aktivnošću;

4) voda za kupanje jeste voda koja se koristi u sportske i rekreativne svrhe, a deo je vodnog tela površinske vode ili se nalazi u otvorenom ili zatvorenom bazenu;

4) VODA ZA KUPANJE JESTE VODA KOJU LJUDI KORISTE U SPORTSKE I REKREATIVNE SVRHE, A DEO JE VODNOG TELA POVRŠINSKE VODE;

5) voda za piće jeste voda koja se koristi za piće, preradu i proizvodnju hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i ostale potrebe ljudi;

5) VODA ZA PIĆE JESTE VODA NAMENJENA ZA LJUDSKU UPOTREBU I OBUHVATA:

(1) VODU BILO U NJENOM ORIGINALNOM STANJU ILI POSLE TRETMANA, KOJA JE NAMENJENA ZA PIĆE, KUVANJE, PRIPREMU HRANE ILI ZA DRUGE POTREBE DOMAĆINSTVA, BEZ OBZIRA NA NJENO POREKLO I NA TO DA LI SE DOSTAVLJA IZ DISTRIBUTIVNE MREŽE, JAVNOG IZVORA, JAVNOG BUNARA, CISTERNE, KONTEJNERA, BOCA ILI TANKOVA,

(2) VODU KOJA SE KORISTI U PREDUZEĆIMA ZA PROIZVODNJU HRANE RADI PROIZVODNJE, OBRADE, ČUVANJA ILI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE PROIZVODA ILI SUPSTANCI NAMENJENIH ZA LJUDSKU UPOTREBU, AKO SU NADLEŽNI ORGANI SAGLASNI DA KVALITET VODE NE MOŽE DA UTIČE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST HRANE U NJENOM KONAČNOM OBLIKU;

6) voda za sanitarno-higijenske potrebe jeste voda koja se koristi za održavanje lične i opšte higijene;

7) voda namenjena za ljudsku potrošnju jeste voda koja se zahvata iz izvorišta i ima kvalitet propisan za sirovu vodu;

8) vode jesu sve tekuće i stajaće vode na površini zemlje i sve podzemne vode;

9) vodni bilans jeste kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda na određenom prostoru i u određenom vremenu;

10) vodni režim jeste prirodno i/ili ljudskim aktivnostima prouzrokovano kvantitativno i/ili kvalitativno stanje podzemnih i površinskih voda na određenom prostoru i u određenom vremenu;

11) vodni resursi jesu sve površinske i podzemne vode, po količini i kvalitetu;

12) vodni sistem čine sve vode, vodna zemljišta i vodni objekti na određenom prostoru;

13) vodno područje jeste oblast koju čini jedan ili više susednih rečnih slivova i podslivova ili njihovih delova na teritoriji Republike Srbije, zajedno sa pripadajućim podzemnim vodama, koje je određeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;

14) vodno telo površinske vode jeste poseban i značajan element površinske vode kao što je jezero, akumulacija, potok, reka ili kanal ili deo potoka, reke ili kanala;

15) vodno telo podzemne vode jeste posebna zapremina podzemne vode unutar jednog ili više vodonosnih slojeva;

16) vodotok jeste korito tekuće vode zajedno sa obalama i vodom koja njime stalno ili povremeno teče i može biti prirodni (reka, bujica, potok) i veštački (kanal, prosek, izmešteno korito);

17) glavni kolektor jeste sakupljač otpadnih voda naselja, ili više naselja, kojim se sakupljena voda odvodi do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

18) granične vrednosti emisija obuhvataju masu, izraženu određenim specifičnim parametrima, koncentraciju i/ili nivo emisije koji ne mogu biti prekoračeni u toku jednog ili više vremenskih perioda;

19) direktno ispuštanje u podzemnu vodu jeste ispuštanje zagađujuće supstance u podzemnu vodu bez proceđivanja kroz površinske i podzemne slojeve zemljišta;

20) dobar ekološki potencijal jeste status značajno izmenjenog ili veštačkog vodnog tela, klasifikovan u skladu sa posebnim propisom;

21) dobar ekološki status jeste status vodnog tela površinske vode, klasifikovan u skladu sa posebnim propisom;

22) dobar kvantitativni status jeste status vodnog tela podzemne vode koji je utvrđen posebnim propisom;

23) dobar status površinske vode jeste status vodnog tela površinske vode ostvaren kada je njegov ekološki status i njegov hemijski status barem „dobar” u skladu sa posebnim propisom;

24) dobar status podzemne vode jeste status vodnog tela podzemne vode ostvaren kada je njegov kvantitativni i hemijski status barem „dobar”, u skladu sa posebnim propisom;

25) dobar hemijski status površinske vode jeste hemijski status koji mora biti u skladu sa propisanim ciljevima životne sredine za površinske vode, odnosno hemijski status vodnog tela površinske vode takav da koncentracija zagađujućih supstanci ne prekoračuje standarde kvaliteta životne sredine, u skladu sa posebnim propisom;

26) dobar hemijski status podzemne vode jeste hemijski status vodnog tela podzemne vode koji ispunjava sve propisane uslove;

27) ekološki status obuhvata kvalitet strukture i funkcionisanja akvatičnog ekosistema pridruženog površinskim vodama, klasifikovan u skladu sa posebnim propisom;

28) eroziono područje jeste područje na kome, usled dejstva vode, nastaju pojave spiranja, jaružanja, brazdanja, podrivanja i kliženja, zemljište koje može postati podložno ovim uticajima zbog promena načina korišćenja (seča šuma, degradacija livada, izgradnja objekata na nestabilnim padinama i drugo), kao i zemljište rudničkih i industrijskih jalovišta;

29) zagađivanje jeste direktno ili indirektno unošenje, kao rezultat ljudske aktivnosti, supstanci ili toplote u vazduh, vodu ili zemlju, a koje može biti štetno po ljudsko zdravlje ili kvalitet akvatičnih ekosistema ili suvozemnih ekosistema direktno zavisnih od akvatičnih ekosistema (priobalni ekosistemi), koje prouzrokuje štetu na materijalnim dobrima ili umanjuje ili ometa običajna i druga legitimna korišćenja životne sredine;

30) zagađujuća supstanca jeste svaka supstanca koja uzrokuje zagađivanje, a čija se lista utvrđuje posebnim propisom;

31) značajno izmenjeno vodno telo jeste telo površinske vode koje je, kao rezultat fizičkih izmena usled ljudske aktivnosti, bitno izmenjeno po svojim karakteristikama i razvrstano u skladu sa posebnim propisom;

32) izvorište jeste prostor (izvor, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo i akvifer ili njegov deo) na kome se zahvata voda za razne korisnike;

33) inundaciono područje jeste pojas zemljišta između korita za malu vodu i granične (poplavne) linije korita za stogodišnju veliku vodu na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda (neuređeno inundaciono područje), odnosno prostor između korita za malu vodu i unutrašnje (branjene) BRANJENE nožice objekta izgrađenog za zaštitu od poplava (uređeno inundaciono područje);

34) javna kanalizacija jeste skup tehničko-sanitarnih objekata i mera, kojima se obezbeđuje neprekidno i sistematsko sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipijente;

35) javni vodovod jeste skup uzajamno povezanih tehničko-sanitarnih objekata i opreme, namenjenih da stanovništvu i privredi naselja obezbede vodu za piće koja ispunjava uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti;

35) JAVNI VODOVOD JESTE SKUP POVEZANIH OBJEKATA KOJI SU U FUNKCIJI ZAHVATANJA VODE IZ UREĐENOG I ZAŠTIĆENOG IZVORIŠTA, PREČIŠĆAVANJA, SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA VODE ZA PIĆE DISTRIBUTIVNOM VODOVODNOM MREŽOM DO VODOMERA KORISNIKA, KOJI KORISNICIMA ISPORUČUJE VIŠE OD 10M3/DAN VODE ZA PIĆE ILI VODOM ZA PIĆE SNABDEVA VIŠE OD 50 STANOVNIKA;

35A) JAVNO VODOSNABDEVANJE JESTE SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA;

36) jezero jeste telo stajaće površinske vode;

37) kvantitativni status obuhvata nivo do koga je vodno telo podzemne vode ugroženo direktnim ili indirektnim zahvatanjima;

38) kopnene vode jesu sve stajaće ili tekuće vode na površini zemlje i sve podzemne vode;

39) korito za veliku vodu jeste korito i prostor koji plavi velika voda povratnog perioda jednom u 100 godina;

40) korito za malu vodu (u daljem tekstu: korito) jeste udubljenje kroz koje teku male i srednje vode vodotoka, odnosno udubljenje koje je stalno pokriveno vodama prirodnih jezera i drugih površinskih voda;

40A) LEDENE POPLAVE SU POPLAVE OD SPOLJNIH VODA USLED NASTANKA LEDENIH BARIJERA U REČNOM KORITU;

40B) MAGISTRALNI CEVOVOD JE VODNI OBJEKAT, SA OPREMOM, ZA TRANSPORT VODE U SISTEMU VODOSNABDEVANJA OD VODOZAHVATA DO REZERVOARA ILI MREŽE;

40V) MATRIKS JESTE POSEBAN DEO AKVATIČNE ŽIVOTNE SREDINE I TO: VODA, SEDIMENT I BIOTA;”

41) minimalni održivi protok jeste protok koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku za opstanak i razvoj nizvodnih biocenoza i zadovoljavanje potreba nizvodnih korisnika;

41A) MULJ JESU OBRAĐENI ILI NEOBRAĐENI OSTACI KOJI NASTAJU U PROCESU PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA;

42) obala jeste pojas zemljišta (širine do 10 m), koji se nalazi neposredno uz korito vodotoka, jezera, akumulacija i drugih površinskih voda;

43) površinske vode jesu tekuće i stajaće vode na površini zemlje, izuzev podzemnih voda;

44) podzemne vode jesu sve vode koje su ispod površine zemlje u zoni zasićenja i u dodiru sa površinom zemlje ili potpovršinskim slojem;

„44A) POPLAVA JESTE PRIVREMENA POKRIVENOST VODOM ZEMLJIŠTA KOJE OBIČNO NIJE POKRIVENO VODOM;”

45) poplave spoljnim vodama su poplave nastale izlivanjem voda iz korita vodotoka;

46) poplave unutrašnjim vodama su poplave od suvišnih atmosferskih i podzemnih voda;

47) poplavno područje jeste područje koje voda povremeno plavi, usled izlivanja vodotoka ili suvišnih unutrašnjih voda;

48) prioritetne supstance jesu supstance izdvojene između onih koje predstavljaju značajan rizik za akvatičnu životnu sredinu ili za druge preko nje, čija se lista utvrđuje posebnim propisom. Ove supstance obuhvataju i „prioritetne hazardne supstance”, koje su identifikovane kao izabrane prioritetne supstance i koje uzrokuju povećan rizik za zdravlje ljudi ili životnu sredinu, a lista i mere koje se moraju primeniti u vezi sa njima utvrđuje se posebnim propisom;

49) raspoloživi resurs podzemne vode jeste srednje višegodišnje ukupno prihranjivanje vodnog tela podzemne vode, umanjeno za srednji višegodišnji protok potreban za ostvarivanje ciljeva ekološkog kvaliteta za pridružene površinske vode, radi izbegavanja bilo kog značajnog pogoršanja ekološkog statusa takvih voda i radi izbegavanja bilo koje značajne štete na odgovarajućim suvozemnim ekosistemima;

50) reka jeste telo kopnene vode koje najvećim delom teče po površini zemlje, ali može teći podzemno na jednom delu svog toka;

51) resurs podzemnih voda jeste jedan ili više akvifera međusobno povezanih u jedinstvenu hidrogeološku i hidrodinamičku celinu;

52) recipijentom (prijemnikom) se smatraju prirodni i veštački vodotoci, jezera, akumulacije i zemljište, u koje se ispuštaju otpadne i atmosferske vode I VODE IZ KANALSKE MREŽE ZA ODVODNJAVANJE;

53) rečni nanosi jesu trajni ili privremeni nanosi reka i bujica (pesak, šljunak i slično), koji se nalaze na vodnom zemljištu;

54) rečni sliv jeste oblast sa koga se sav površinski oticaj sliva mrežom potoka, reka, a moguće i jezerom, prema ušću, estuaru ili delti reke u more;

54) REČNI SLIV JESTE PROSTOR SA KOGA SE SAV POVRŠINSKI OTICAJ SLIVA MREŽOM VODOTOKA, A MOGUĆE I JEZEROM, SA PRIPADAJUĆIM PODZEMNIM VODAMA PREMA UŠĆU, ESTUARU ILI DELTI REKE U MORE;

55) podsliv jeste oblast sa koje se sav površinski oticaj sliva mrežom potoka, reka, a moguće i jezerom, prema određenoj tački vodotoka;

55) PODSLIV JESTE PROSTOR SA KOGA SE SAV POVRŠINSKI OTICAJ SLIVA MREŽOM VODOTOKA, A MOGUĆE I JEZEROM, SA PRIPADAJUĆIM PODZEMNIM VODAMA PREMA VODOTOKU U KOJI SE ULIVA;

55A) SEOSKI VODOVOD JESTE JAVNI VODOVOD KOJI VODOM ZA PIĆE SNABDEVA SEOSKO NASELJE, A SASTOJI SE NAJMANJE OD UREĐENOG I ZAŠTIĆENOG IZVORIŠTA I DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE;

56) stajaće vode jesu prirodna jezera, ribnjaci, bare, močvare i drugi „sakupljači” voda, koji imaju stalan ili povremen dotok ili oticanje tekućih ili podzemnih voda;

56A) STANDARD KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE JESTE KONCENTRACIJA POJEDINAČNE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE ILI GRUPE ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI U VODI, SEDIMENTU ILI BIOTI, KOJA NE MOŽE DA BUDE PREKORAČENA U CILJU ZAŠTITE LJUDSKOG ZDRAVLJA I ŽIVOTNE SREDINE;

57) status površinske vode jeste opšti izraz o statusu vodnog tela površinske vode, a određuje ga lošiji od njegovog ekološkog statusa i njegovog hemijskog statusa;

58) status podzemne vode jeste opšti izraz o statusu vodnog tela podzemne vode, a određuje ga lošiji od njegovog kvantitativnog statusa i njegovog hemijskog statusa;

59) tekuće vode jesu prirodni vodotoci sa stalnim ili povremenim tokom, kao i veštački vodotoci;

60) hazardne supstance jesu supstance ili grupe supstanci koje su toksične, postojane i podložne bioakumuliranju i druge supstance ili grupe supstanci koje daju povod za odgovarajući nivo zabrinutosti, čija se lista utvrđuje posebnim propisom;

60A) HIDROMELORACIONI SISTEM ČINE VODOTOCI I VODNI OBJEKTI KOJIMA SE REGULIŠE VODNI REŽIM U CILJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA UNUTRAŠNJIH VODA (ODVODNJAVANJE) ILI NAVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA, I MOŽE BITI ZA ODVODNJAVANJE, NAVODNJAVANJE I DVONAMENSKI;

61) ciljevi životne sredine obuhvataju sprečavanje pogoršanja, zaštitu i unapređivanje svih vodnih tela površinskih voda i zaštitu, unapređenje i obnavljanje svih tela podzemnih voda, a radi ostvarivanja dobrog statusa površinskih i podzemnih voda i zaštićenih oblasti;

62) 1 ES (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika od 60 gr 60 G kiseonika na dan.

II. VODNO DOBRO

Javno vodno dobro

Član 5.

Vode su dobro od opšteg interesa i u državnoj su svojini.

VODE SU PRIRODNO BOGATSTVO I U SVOJINI SU REPUBLIKE SRBIJE.

Vode i vodno zemljište u javnoj svojini su javno vodno dobro.

Javno vodno dobro je neotuđivo.

Javno vodno dobro se koristi na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih.

Na javnom vodnom dobru može se, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom, steći pravo korišćenja, A NA VODNOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI I PRAVO ZAKUPA.

Priobalno zemljište

Član 9.

Priobalno zemljište, u smislu ovog zakona, jeste pojas zemljišta neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka koji služi održavanju zaštitnih objekata i korita za veliku vodu i obavljanju drugih aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama.

Širina pojasa priobalnog zemljišta iz stava 1. ovog člana je:

1) u području nezaštićenom od poplava do 10 m;

2) u području zaštićenom od poplava do 50 m (zavisno od veličine vodotoka, odnosno zaštitnog objekta), računajući od nožice nasipa prema branjenom području.

Izuzetno od stava 2. ovog člana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ grada Beograda (u daljem tekstu: nadležni organ Grada), A NA TERITORIJI AUTNOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE može da odredi i drugčiju širinu priobalnog zemljišta, ako je to potrebno radi:

1) zaštite voda, akvatičnih i priobalnih ekosistema;

2) uređenja voda;

3) zaštite dobara posebnih vrednosti i kapitalnih objekata;

4) obavljanja drugih poslova od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom.

„UPRAVLJANJE VODNIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI

ČLAN 9A

POD UPRAVLJANJEM VODNIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE ODRŽAVANJE VODNOG ZEMLJIŠTA POTREBNOG ZA REDOVNU UPOTREBU VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI, ODREĐIVANJE NAČINA KORIŠĆENJA VODNOG ZEMLJIŠTA I KORIŠĆENJE VODNOG ZEMLJIŠTA.

VODNIM ZEMLJIŠTEM UPRAVLJA JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE OSNOVANO ZA OBAVLJANJE VODNE DELATNOSTI NA ODREĐENOJ TERITORIJI (U DALJEM TEKSTU: JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE).

Korišćenje vodnog zemljišta

Član 10.

Vodno zemljište koristi se na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih, i to za:

1) izgradnju vodnih objekata i postavljanje uređaja namenjenih uređenju vodotoka i drugih voda;

2) održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;

3) sprovođenje mera zaštite voda;

4) sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda;

5) ostale namene, utvrđene ovim zakonom.

NAMENA VODNOG ZEMLJIŠTA

ČLAN 10.

VODNO ZEMLJIŠTE JE NAMENJENO ZA ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE VODNOG REŽIMA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I AKTIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, A POSEBNO ZA:

1) IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU VODNIH OBJEKATA;

2) ODRŽAVANJE KORITA VODOTOKA I VODNIH OBJEKATA;

3) SPROVOĐENJE MERA KOJE SE ODNOSE NA UREĐENJE VODOTOKA I ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, UREĐENJE I KORIŠĆENJE VODA I ZAŠTITU VODA.

OSIM ZA NAMENE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VODNO ZEMLJIŠTE MOŽE DA SE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I AKTIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, KORISTI I ZA:

1) IZGRADNJU I ODRŽAVANJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA;

2) IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA NAMENJENIH ODBRANI DRŽAVE;

3) IZGRADNJU I ODRŽAVANJE BRODOGRADILIŠTA, KAO I LUKA, PRISTANIŠTA, PLOVNOG PUTA I DRUGIH OBJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLOVIDBA;

4) IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH KUPALIŠTA I ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA NA PRIRODNIM KUPALIŠTIMA;

5) IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM VODNIH SNAGA;

6) OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI, I TO:

(1) FORMIRANJE PRIVREMENIH DEPONIJA ŠLJUNKA, PESKA I DRUGOG MATERIJALA,

(2) IZGRADNJU OBJEKATA ZA KOJE SE IZDAJE PRIVREMENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE IZGRADNJA OBJEKATA,

(3) POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZA KOJE SE NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE IZGRADNJA OBJEKATA;

7) ZA BORAVAK I PRIVEZ PLOVNOG OBJEKTA, PLOVEĆEG POSTROJENJA ILI PLUTAJUĆEG OBJEKTA, UKLJUČUJUĆI I UGOSTITELJSKI OBJEKAT NA PLOVEĆEM OBJEKTU;

8) SPORT, REKREACIJU I TURIZAM;

9) OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI;

10) VRŠENJE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U SKLADU SA OVIM I POSEBNIM ZAKONOM.

DAVANJE U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

ČLAN 10A

VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SE DATI U ZAKUP PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I FIZIČKIM LICIMA ZA NAMENE UTVRĐENE ČLANOM 10. OVOG ZAKONA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I AKTIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP I UGOVOR O ZAKUPU VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI DONOSI, ODNOSNO ZAKLJUČUJE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE.

PROTIV REŠENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA O DAVANJU U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU I NADLEŽNOM ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE ZA ZAKUP NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE.

ČLAN 10B

VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SE DATI U ZAKUP U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ILI PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA PUTEM JAVNOG OGLAŠAVANJA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SE DATI U ZAKUP NEPOSREDNOM POGODBOM U SLUČAJEVIMA UTVRĐENIM PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENO DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I U SLUČAJU DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA NA KOJEM SU IZGRAĐENI OBJEKTI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE.

VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI NE MOŽE SE DAVATI U PODZAKUP.

UGOVOR ZAKLJUČEN PROTIVNO ODREDBAMA OVOG ČLANA NIŠTAV JE.

ČLAN 10V

POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI SPROVODI SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENO DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI.

POČETNA VISINA ZAKUPNINE PO KOJOJ SE VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE DATI U ZAKUP NE MOŽE BITI ISPOD TRŽIŠNE VISINE ZAKUPNINE NA PODRUČJU NA KOJEM SE TO ZEMLJIŠTE NALAZI.

POČETNU VISINU ZAKUPNINE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE VEŠTAK ODGOVARAJUĆE STRUKE.

DRŽAVNIM ORGANIMA, ODNOSNO USTANOVAMA, JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, KAO I JAVNIM PREDUZEĆIMA ILI DRUGIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ČIJI JE OSNIVAČ, ODNOSNO VEĆINSKI VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA VODNO ZEMLJIŠTE SE DAJE U ZAKUP BEZ NAKNADE.

ODREDBE OVOG ZAKONA O DAVANJU VODNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP NE ISKLJUČJU DAVANJE VODNOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠĆENJE PO POSEBNIM PROPISIMA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA.

PRIHODI OSTVARENI OD DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, OSIM TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE I PRIHODA OSTVARENIH OD DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA (UGOSTITELJSKI OBJEKAT NA VODI, PLOVILA ZA POTREBE MARINE, PLOVILA ZA POTREBE SPORTSKOG KLUBA NA VODI, PLOVILA ZA POTREBE MANIFESTACIJA, PONTONA I SPLAV KUĆICA ZA ODMOR) NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, SU PRIHOD BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE PREKO BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE.

PRIHODI OSTVARENI OD DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE SU PRIHOD BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE I KORISTE SE PREKO BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE, A PRIHODI OSTVARENI OD DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA SU PRIHOD BUDŽETA GRADA BEOGRADA.

PRIHODI IZ ST. 6. I 7. OVOG ČLANA KORISTE SE ZA FINANSIRANJE POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA.

ČLAN 10G

ROK NA KOJI SE VODNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP NE MOŽE BITI DUŽI OD 15 GODINA, IZUZEV ZA IZGRADNJU OBJEKATA U KOM SLUČAJU ROK NE MOŽE BITI DUŽI OD 50 GODINA.

PO PRESTANKU VAŽNOSTI UGOVORA O ZAKUPU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAKUPAC JE DUŽAN DA UKLONI OBJEKAT SA VODNOG ZEMLJIŠTA O SVOM TROŠKU, U ROKU OD TRI MESECA.

ČLAN 10D

U SLUČAJU DA VIŠE LICA PODNESE PRIJAVU, ODNOSNO PONUDU ZA ISTO VODNO ZEMLJIŠTE PRIORITET KOD DAVANJA U ZAKUP (PRAVO PREČEG ZAKUPA) TOG VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI IMA PRAVNO LICE I PREDUZETNIK KOJI NA TOM VODNOM ZEMLJIŠTU OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST, UKOLIKO PRIHVATI NAJVIŠU PONUĐENU VISINU ZAKUPNINE.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK DOSTAVLJAJU JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU DOKAZ DA NA VODNOM ZEMLJIŠTU OBAVLJAJU PRIVREDNU DELATNOST.

USTANOVLJAVANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI

ČLAN 10Đ

NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI MOŽE SE USTANOVITI PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI ZA IZGRADNJU LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, POSTAVLJANJE CEVOVODA, PODZEMNIH I NADZEMNIH VODOVA, OPTIČKIH KABLOVA I DRUGIH INSTALACIJA, KOLEKTORA, VODOZAHVATA/PREGRADE U KORITU VODOTOKA, KAO I PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA.

UGOVOR KOJIM SE USTANOVLJAVA PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI ZAKLJUČUJE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE.

AKO SE NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU USTANOVLJAVA PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI NA ZAHTEV DRŽAVNIH ORGANA, ODNOSNO USTANOVA, JAVNIH AGENCIJA I DRUGIH ORGANIZACIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ILI NA ZAHTEV JAVNIH PREDUZEĆA, ODNOSNO PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ, ODNOSNO VEĆINSKI VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI SE USTANOVLJAVA BEZ NAKNADE.

PRIHODI OSTVARENI OD USTANOVLJAVANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, OSIM TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE, SU PRIHOD BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE PREKO BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE SU PRIHOD BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE I KORISTE SE PREKO BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE ZA FINANSIRANJE POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA.

Određivanje granica vodnog zemljišta

Član 11.

Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, određuje granice vodnog zemljišta za vode I reda.

MINISTARSTVO A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, ODREĐUJE GRANICE VODNOG ZEMLJIŠTA.

Vodno zemljište iz stava 1. ovog člana upisuje se u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

GRANICE VODNOG ZEMLJIŠTA UNOSE SE I U PROSTORNE (PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE I REGIONALNI PROSTORNI PLAN) I URBANISTIČKE PLANOVE (PLAN GENERALNE REGULACIJE, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN I PLAN DETALJNE REGULACIJE).

Ministar bliže propisuje način određivanja granica vodnog zemljišta.

Pravo preče kupovine vodnog zemljišta

Republika Srbija ima pravo preče kupovine vodnog zemljišta.

AUTONOMNA POKRAJINA IMA PRAVO PREČE KUPOVINE VODNOG ZEMLJIŠTA NA VEŠTAČKIM VODOTOCIMA (KANALIMA) NA KOJIMA IMA PRAVO JAVNE SVOJINE.

Vlasnik koji namerava da proda vodno zemljište dužan je da to zemljište prvo ponudi nadležnom organu Republike Srbije, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE.

Ponuda iz stava 2. ovog člana STAVA 3. ovog člana mora da sadrži podatke o vodnom zemljištu (broj katastarske parcele, površinu, kulturu i drugo), cenu i ostale uslove prodaje.

Ako organ iz stava 2. ovog člana STAVA 3. ovog člana ne prihvati ponudu, vlasnik može vodno zemljište prodati drugome, ali ne pod povoljnijim uslovima za kupca.

Ako se organ iz stava 2. ovog člana STAVA 3. ovog člana ne izjasni o ponudi u roku od 30 dana, smatraće se da je odbio ponudu.

III. VODNI OBJEKTI

Vodni objekti za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda – odvodnjavanje

Član 17.

Vodni objekti za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda – odvodnjavanje su objekti:

1) osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje: glavni i sabirni odvodni kanali u koje se slivaju vode iz melioracionog HIDROMELIORACIONOG sistema ili njegovog dela, sa objektima i uređajima na njima U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA ILI ODRŽAVANJA (mostovi i propusti na kanalima, sifoni, stepenice, brzotoci, ustave, crpne stanice i slično) i glavne crpne stanice i ustave za odvođenje voda iz sistema u recipijent (prirodni, odnosno veštački vodotok);

2) detaljne kanalske mreže za odvodnjavanje: detaljni kanali za neposredno prikupljanje vode sa poljoprivrednih i drugih površina i njihovo odvođenje u sabirne kanale OSNOVNU KANALSKU MREŽU, kao i objekti na detaljnim odvodnim kanalima (propusti, sifoni, stepenice, brzotoci, ustave, crpne stanice i slično).

Vodni objekti za korišćenje voda

Član 18.

Vodni objekti za korišćenje voda su objekti:

1) za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe – vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju;

2) za navodnjavanje: zahvati iz vodotoka, kanala, jezera, PODZEMNIH VODA i brane sa akumulacijama, glavni kanali i sekundarna mreža I OBJEKTI i uređaji koji im pripadaju;

3) za proizvodnju hidroelektične energije i druge namene – brane sa akumulacijama, dovodni i odvodni kanali i uređaji koji im pripadaju;

4) za uzgoj riba – ribnjaci;

5) za plovidbu – objekti kojima se obezbeđuje sigurnost plovidbe u plovnom putu na kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje i brodske prevodnice na njima.

Izgradnja, održavanje i upis u javne knjige

Član 21.

Izgradnja i održavanje vodnih objekata vrši se u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

Vodni objekti upisuju se u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Sanacija vodnog objekta

Član 22.

Ako su na vodnom objektu u javnoj svojini, osim na vodnom objektu za monitoring voda, štete pričinjene radnjama pravnog ili fizičkog lica, troškovi sanacije vodnog objekta padaju na teret tog lica.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne izvrši sanaciju, izvršiće je javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji, na teret tog lica.

Upravljanje vodnim objektima

Član 23.

POD UPRAVLJANJEM VODNIM OBJEKTIMA U JAVNOJ SVOJINI, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I ODRŽAVANJE (REDOVNO I INVESTICIONO) VODNIH OBJEKATA NA VODNOM ZEMLJIŠTU, VRŠENJE PRAVA INVESTITORA U IME REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, UNAPREĐIVANJE, ČUVANJE I STARANJE O NJIHOVOM NAMENSKOM KORIŠĆENJU.

Javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava na vodama I reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini i brine se o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju.

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE UPRAVLJA VODNIM OBJEKTIMA ZA UREĐENJE VODOTOKA I ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODAMA I REDA I VODNIM OBJEKTIMA ZA ODVODNJAVANJE, KOJI SU U JAVNOJ SVOJINI.

Pored objekata iz stava 1. ovog člana iz STAVA 2. ovog člana, javno vodoprivredno preduzeće upravlja i branama sa akumulacijama, VODNIM OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD EROZIJA I BUJICA NA SLIVOVIMA AKUMULACIJA, prevodnicama na kanalima i sistemima za navodnjavanje KOJI SU U JAVNOJ SVOJINI, osim objekata koja su pravna lica izgradila za svoje potrebe.

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ODGOVARA ZA UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA DO VISINE SREDSTAVA PREDVIĐENIH GODIŠNJIM PROGRAMOM UPRAVLJANJA IZ ČLANA 42. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama II reda, objektima za zaštitu od erozije i bujica, koji su u javnoj svojini, upravlja, brine se o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi.

VODNIM OBJEKTIMA ZA UREĐENJE VODOTOKA I ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA I VODNIM OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD EROZIJE I BUJICA, OSIM VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD EROZIJE I BUJICA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, KOJI SU U JAVNOJ SVOJINI, UPRAVLJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ SE TERITORIJI OBJEKTI NALAZE.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje je za svoje potrebe izgradilo vodne objekte dužno je da njima upravlja i da ih održava u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

Ministar propisuje način održavanja vodnih objekata iz st. 1, 2. i 3. ST. 2, 3. I 5. ovog člana.

IV. INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODAMA

2. Teritorijalne osnove za upravljanje vodama

Jedinstven vodni prostor

Član 26.

Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodni prostor za upravljanje vodama i obuhvata:

1) deo sliva Crnog mora – sliv reke Dunav;

2) deo sliva Egejskog mora – podslivovi Pčinje, Lepenca i Dragovištice;

3) deo sliva Jadranskog mora – sliv Belog Drima i podsliv Plavske reke.

Sliv reke Dunav obuhvata podsliv Save, sa Drinom i Kolubarom, podsliv Tise, podsliv Velike, Južne i Zapadne Morave sa Ibrom, podsliv Tamiša i drugih banatskih vodotoka, deo neposrednog sliva reke Dunav, s Mlavom, Pekom, Porečkom rekom i Timokom na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine određuje granice podslivova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Vodna područja

Član 27.

Vodna područja na teritoriji Republike Srbije su:

1) vodno područje Sava;

2) vodno područje Beograd;

3) vodno područje Morava;

4) vodno područje Donji Dunav;

5) vodno područje Srem;

6) vodno područje Bačka i Banat;

7) vodno područje Kosovo i Metohija.

Vodno područje Sava obuhvata deo podsliva Save sa Kolubarom i Drinom, izvan teritorije AP Vojvodine i teritorije grada Beograda.

Vodno područje Beograd obuhvata deo rečnog sliva Dunava, deo podsliva Save i delove podslivova vodotoka koji se nalaze u okviru administrativnih granica grada Beograda.

Vodno područje Morava obuhvata podsliv reke Velike Morave bez teritorije grada Beograda i delove podslivova Zapadne Morave i Južne Morave.

Vodnom području Morava priključuju se i podslivovi Pčinje i Dragovištice.

Vodno područje Donji Dunav obuhvata desno priobalje Dunava nizvodno od teritorije grada Beograda, sa podslivovima Mlave, Peka i Porečke reke i deo podsliva reke Timok na teritoriji Republike Srbije.

Vodno područje Srem obuhvata deo rečnog sliva reke Dunav i deo podsliva Save na teritoriji AP Vojvodine.

Vodno područje Bačka i Banat obuhvata deo rečnog sliva reke Dunav, uključujući i delove podslivova Tise, Tamiša i drugih banatskih vodotoka na teritoriji AP Vojvodine.

Vodno područje Kosovo i Metohija obuhvata sliv reke Beli Drim i delove podslivova Zapadne Morave i Južne Morave na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Vodnom području Kosovo i Metohija priključuju se i podslivovi Plavske reke i reke Lepenac (deo međunarodnog vodnog područja reke Vardar, a nalazi se na teritoriji AP Kosovo i Metohija).

Vodna područja iz stava 1. tač. 1) do 6) ovog člana deo su međunarodnog vodnog područja Dunav, izuzev Pčinje, koja je deo međunarodnog vodnog područja reke Vardar i Dragovištice, koja je deo međunarodnog vodnog područja reke Strume.

Vlada, na predlog Ministarstva, određuje granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana.

ČLAN 27.

VODNA PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE SU:

1) VODNO PODRUČJE SAVA;

2) VODNO PODRUČJE DUNAV;

3) VODNO PODRUČJE MORAVA;

4) VODNO PODRUČJE IBAR I LEPENAC;

5) VODNO PODRUČJE BELI DRIM.

VODNO PODRUČJE SAVA OBUHVATA DEO PODSLIVA BOSUT, FRUŠKOGORSKIH VODOTOKA, DEO PODSLIVA SAVE, PODSLIV KOLUBARE I PODSLIV DRINE.

VODNO PODRUČJE DUNAV OBUHVATA DEO REČNOG SLIVA REKE DUNAV, DELOVE PODSLIVOVA TISE, TAMIŠA I DRUGIH BANATSKIH VODOTOKA, PODSLIVOVE MLAVE, PEKA I POREČKE REKE I DEO PODSLIVA REKE TIMOK.

VODNO PODRUČJE MORAVA OBUHVATA PODSLIV REKE VELIKE MORAVE I DELOVE PODSLIVOVA ZAPADNE MORAVE I JUŽNE MORAVE.

VODNOM PODRUČJU MORAVA PRIKLJUČUJU SE I PODSLIVOVI PČINJE I DRAGOVIŠTICE.

VODNO PODRUČJE IBAR I LEPENAC OBUHVATA PODSLIVOVE IBRA I LEPENCA.

VODNOM PODRUČJU IBAR I LEPENAC PRIKLJUČUJE SE REKA LEPENAC (DEO MEĐUNARODNOG VODNOG PODRUČJA REKE VARDAR).

VODNO PODRUČJE BELI DRIM OBUHVATA PODSLIV BELOG DRIMA.

VODNOM PODRUČJU BELI DRIM SE PRIKLJUČUJE I PODSLIV PLAVSKE REKE.

VODNA PODRUČJA IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA DEO SU MEĐUNARODNOG VODNOG PODRUČJA DUNAV, IZUZEV PČINJE I LEPENCA, KOJI SU DEO MEĐUNARODNOG VODNOG PODRUČJA REKE VARDAR I DRAGOVIŠTICA, KOJA JE DEO MEĐUNARODNOG VODNOG PODRUČJA REKE STRUME.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA, ODREĐUJE GRANICE VODNIH PODRUČJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

VODNE JEDINICE

ČLAN 27A

VODNA PODRUČJA DELE SE NA VODNE JEDINICE, KAO OSNOVNE TERITORIJALNE JEDINICE ZA OBAVLJANJE OPERATIVNIH POSLOVA U UPRAVLJANJU VODAMA, NA OSNOVU UTVRĐENIH KRITERIJUMA, I TO: KARAKTERISTIKA VODNOG PODRUČJA SA ASPEKTA KORIŠĆENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, IZGRAĐENOSTI VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA I HIDROMELIORACIONIH SISTEMA I GRANICA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

OPERATIVNI POSLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAROČITO OBUHVATAJU ODRŽAVANJE VODNIH OBJEKATA I SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA.

PREDLOG VODNIH JEDINICA, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE GRANICE, PRIPREMA JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE.

MINISTAR ODREĐUJE VODNE JEDINICE I NJIHOVE GRANICE.

Melioraciono područje

Član 28.

Melioraciono područje je deo vodnog područja na kome se melioracionim HIDROMELIORACIONIM sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje uređuje vodni režim zemljišta i poboljšavaju uslovi za njegovo korišćenje.

Melioraciono područje obuhvata:

1) poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod putevima i drugo zemljište sa kojeg se, sistemima za odvodnjavanje, omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode;

2) poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod putevima i drugo zemljište sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se, sistemima za odvodnjavanje, štiti od suvišne vode;

3) poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište za koje se, sistemima za navodnjavanje, dovodi voda za navodnjavanje.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine i grada Beograda nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda, određuje melioraciono područje i njegove granice.

AKCIONI PLAN

ČLAN 31A

STRATEGIJA SE REALIZUJE AKCIONIM PLANOM KOJI, NA PREDLOG MINISTARSTVA, DONOSI VLADA NA PERIOD OD PET GODINA.

AKCIONI PLAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI AKTIVNOSTI NEOPHODNE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE, ROKOVE ZA REALIZACIJU PLANIRANIH AKTIVNOSTI, KAO I ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNA PREDUZEĆA NADLEŽNA ZA REALIZACIJU TIH AKTIVNOSTI.

3. Planska dokumenta za upravljanje vodama

3.2. Plan upravljanja vodama

Sadržina plana upravljanja

Član 33.

Plan upravljanja vodama na vodnom području donosi se, u skladu sa Strategijom, za sliv reke Dunav, kao i za vodna područja (u daljem tekstu: plan upravljanja vodama). Poseban deo plana upravljanja vodama za vodno područje iz člana 27. stav 1. tačka 3) ovog zakona predstavlja plan upravljanja vodama za deo sliva Egejskog mora iz člana 26. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji se odnosi na Pčinju i Dragovišticu.

Plan upravljanja vodama naročito sadrži:

1) generalni opis karakteristika prostora iz stava 1. ovog člana za koji se radi plan upravljanja vodama, što uključuje izradu karata sa naznakom položaja i granica vodnih tela površinskih voda, kartiranje ekoregiona i tipova vodnih tela površinskih voda i izradu karata sa naznakom položaja i granica vodnih tela podzemnih voda;

2) prikaz značajnih uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih i podzemnih voda, uključujući procenu zagađivanja od koncentrisanih i rasutih zagađivača, kao i pregled korišćenja zemljišta, procenu pritisaka na kvantitativni status vode i njeno zahvatanje;

3) dentifikaciju i izradu karata ugroženih područja;

3) KARTE UGROŽENIH PODRUČJA;

4) kartu osmatračke (monitoring) mreže i kartografski prikaz rezultata osmatranja koji uključuje ekološki i hemijski status površinskih voda i hemijski i kvantitativni status podzemnih voda i zaštićenih oblasti, kao i moguća odstupanja od utvrđenih rokova za realizaciju plana upravljanja vodama;

4A) MONITORING NANOSA;

5) listu ciljeva životne sredine u pogledu površinskih i podzemnih voda i zaštićenih oblasti, uključujući i slučajeve u kojima se primenjuje produženje roka za dostizanje ciljeva i manje strogi ciljevi zaštite za određena vodna tela;

6) vodni bilans;

6A) BILANS NANOSA;

7) identifikaciju LISTU vodnih tela koja se koriste za snabdevanje vodom za piće, a kod kojih je prosečno zahvatanje vode veće od 10 m3/dan, ili služe za snabdevanje vodom za piće više od 50 stanovnika, odnosno koja se planiraju za takvo korišćenje;

8) identifikaciju PRIKAZ aglomeracija većih od 2000 ES;

9) rezime registra zaštićenih oblasti, sa kartom na kojoj je označen položaj zaštićenih oblasti i navedenim propisima prema kojima su te oblasti proglašene kao zaštićene;

10) prikaz usvojenog programa radova i mera i način na koji će utvrđeni ciljevi biti ostvareni u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, zaštite voda (uključujući i mere za zaustavljanje trendova stalnih i značajnih pogoršanja statusa podzemnih voda i njihov preokret, mere zaštite kojima je cilj primena manjeg stepena prečišćavanja u proizvodnji vode za piće, zabrana unošenja i kontrola emisije zagađenja, zabrana i slučajevi za koje je dozvoljeno direktno ispuštanja zagađenja u podzemne vode, sprečavanje i smanjenje uticaja akcidentnih zagađenja i drugo) i uređenja i korišćenja voda (obezbeđenja vode za piće i druge potrebe, zaštite izvorišta namenjenih za ljudsku potrošnju u budućnosti, kontrole nad zahvatanjem i akumulisanjem vode, uključujući i zabrane korišćenja voda, ekonomske cene korišćene vode i drugo);

10A) UTVRĐENE GRANIČNE VREDNOSTI ZA PODZEMNE VODE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJU GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE;

10B) REZIME PROCENE HEMIJSKOG STATUSA PODZEMNE VODE U SKLADU SA PRAVILNIKOM KOJI UREĐUJE PARAMETRE EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA I PARAMETRE HEMIJSKOG I KVANTITATIVNOG STATUSA PODZEMNIH VODA;

10V) REZIME NAČINA PROCENE TRENDA NA POJEDINAČNIM TAČKAMA MONITORINGA UNUTAR TELA ILI GRUPE TELA PODZEMNIH VODA, NA OSNOVU KOJE JE UTVRĐENO DA SU TA TELA PODLOŽNA ZNAČAJNOM I STALNOM UZLAZNOM TRENDU KONCENTRACIJE NEKE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE ILI PREOKRETU TOG TRENDA U SKLADU SA TAČKOM 4) OVOG ČLANA I REZIME RAZLOGA NA OSNOVU KOJIH SU UTVRĐENE POČETNE TAČKE ZA PREOKRET TRENDA;

11) dodatne mere za dostizanje utvrđenih ciljeva životne sredine;

12) spisak detaljnijih programa i planova upravljanja vodama za pojedine podslivove, problematiku ili tipove voda, uključujući i njihov sadržaj;

13) prikaz ekonomske analize korišćenja i zaštite voda i zaštite od voda, sprovedene uz primenu načela „korisnik plaća” i „zagađivač plaća”;

14) prikaz prioriteta, dinamike i načina obezbeđenja sredstava za realizaciju predviđenih radova i mera, uključujući i mogućnost da se za neke predviđene mere ne obezbeđuju sredstva;

15) prikaz preduzetih mera javnog informisanja, njihove rezultate i promene plana koje su iz njih proistekle;

16) listu nadležnih institucija u oblasti upravljanja vodama, sa prostorom koji obuhvataju, odgovornošću, statusom;

17)  postupke za pribavljanje osnovne dokumentacije i informacija, a naročito detalje o usvojenim kontrolnim merama za koncentrisane izvore zagađenja i obezbeđenje da hidromorfološki uslovi vodnih tela budu u skladu sa postizanjem zahtevanog ekološkog statusa ili dobrog ekološkog potencijala kod veštačkih i značajno izmenjenih vodnih tela, kao i detalje o podacima monitoringa;

18) pregled obaveza preuzetih međunarodnim sporazumima koji se odnose na upravljanje vodama i način njihovog ostvarivanja, KAO I JEDINSTVEN PLAN UPRAVLJANJA REČNIM SLIVOM KADA SE VODNO PODRUČJE PROSTIRE KROZ VIŠE DRŽAVA;

19) principe uspostavljanja vodnog informacionog sistema za obezbeđenje upravljanja vodama na vodnom području, odnosno podslivu.

Donošenje plana upravljanja vodama

Član 34.

Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav priprema Ministarstvo.

Plan upravljanja vodama priprema:

1) za vodna područja iz člana 27. stav 1. tač. 1), 3), 4) i 7) ovog zakona Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”;

2) za vodna područja iz člana 27. stav 1. tač. 5) i 6) ovog zakona Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”;

3) za vodno područje iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog zakona Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”.

Vlada, na predlog Ministarstva, donosi plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za vodna područja iz člana 27. stav 1. tač. 1), 3) i 4) ovog zakona.

Izvršni organ autonomne pokrajine, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva, donosi plan upravljanja vodama za vodna područje iz člana 27. stav 1. tač. 5), 6) i 7) ovog zakona.

Izvršni organ grada Beograda, na predlog nadležnog organa Grada, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva, donosi plan upravljanja vodama za vodno područje iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Član 34.

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA SLIV REKE DUNAV PRIPREMA MINISTARSTVO.

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA IZ ČLANA 27. STAV 1. OVOG ZAKONA PRIPREMAJU JAVNA VODOPRIVREDNA PREDUZEĆA, SVAKO ZA TERITORIJU NA KOJOJ OBAVLJA VODNU DELATNOST.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA, DONOSI PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA SLIV REKE DUNAV I ZA VODNA PODRUČJA IZ ČLANA 27. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Član 35.

Po isteku perioda od šest godina od dana donošenja plana upravljanja, vrši se njegovo noveliranje.

Novelirani plan iz stava 1. ovog člana, pored elemenata koje sadrži plan upravljanja vodama, sadrži i:

1) rezime promena od dana donošenja plana upravljanja vodama koji se novelira, kao i produžavanja rokova za dostizanje ciljeva životne sredine I PROMENE U LISTAMA GRANIČNIH VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U PODZEMNIM VODAMA;

2) procenu napredovanja u postizanju ciljeva životne sredine, kao i kartografski prikaz rezultata monitoringa za prethodni period i objašnjenje za svaki od ciljeva koji nije postignut;

3) razloge zbog kojih planirane mere nisu preduzete;

4) prikaz dodatnih mera za dostizanje utvrđenih ciljeva životne sredine.

5) PRIKAZ GRANICA KVANTIFIKACIJE PRIMENJENIH METODA ANALIZA I INFORMACIJE O KARAKTERISTIKAMA TIH METODA U ODNOSU NA MINIMALNE KRITERIJUME UTVRĐENE PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA HEMIJSKE ANALIZE I ANALIZE POTREBNE ZA MONITORING STATUSA VODA;

6) REZULTATE I UTICAJE MERA PREDUZETIH RADI SPREČAVANJA HEMIJSKOG ZAGAĐENJA POVRŠINSKIH VODA.

Plan iz stava 2. ovog člana donosi se po postupku i na način donošenja plana upravljanja vodama.

Program mera

Član 40.

Radi ostavarivanja ciljeva utvrđenih Strategijom, planom upravljanja voda za vodna područja iz člana 27. stav 1. tač. 1), 3) i 4) ovog zakona i planom upravljanja voda za sliv reke Dunav, Vlada, na predlog Ministarstva, donosi program mera.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih planom upravljanja voda za vodno područje iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog zakona, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, nadležni organ Grada donosi program mera.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih planom upravljanja voda za vodna područja iz člana 27. stav 1. tač. 5), 6) i 7) ovog zakona, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, nadležni organ autonomne pokrajine donosi program mera.

Program mera iz st. 1, 2. i 3. STAVA 1. ovog člana naročito sadrži mere koje se odnose na:

1)  uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda;

2)  uređenje i korišćenje voda;

3) zaštitu voda.

Mere koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda su mere koje se odnose na:

1)  uređenje vodotoka i zaštitu od poplava;

2)  zaštitu od erozije i bujica;

3) zaštitu od unutrašnjih voda;

4) potreban obima izgradnje vodnih objekata i prioritete njihove realizacije.

Mere koje se odnose na uređenje i korišćenje voda su mere koje se odnose na:

1) očuvanje vodnih količina, uključujući i mere kontrole zahvaćenih količina;

2) veštačko obogaćivanje ili povećanje zapremine podzemnih izdani, uključujući i mere kontrole količina i kvaliteta voda korišćenih u te svrhe;

3)  obezbeđivanje da hidromorfološki uslovi vodnih tela budu u skladu sa postizanjem zahtevanog ekološkog statusa ili dobrog ekološkog potencijala veštačkih i značajno izmenjenih vodnih tela;

4) racionalno i ekonomski isplativo korišćenje voda;

5) povraćaj troškova korišćenja voda.

Mere koje se odnose na zaštitu voda su mere:

1)  kojima se kvalitet voda štiti i unapređuje, uključujući i dodatne mere za postizanje ciljeva utvrđenih u Strategiji;

2) koje su utvrđene propisima iz oblasti zaštite životne sredine, PRIRODE i zdravlja;

3) koje su utvrđene propisima iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i drugo;

4) KOJE SE ODNOSE NA PREOKRET TRENDOVA KONCENTRACIJE ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI, GRUPA ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI ILI INDIKATORA ZAGAĐENJA U TELU ILI GRUPI TELA PODZEMNE VODE;

5) ZA SPREČAVANJE UNOSA SVIH HAZARDNIH SUPSTANCI U PODZEMNE VODE, MERE NEOPHODNE ZA OGRANIČENJE UNOSA OSTALIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI U PODZEMNE VODE TAKO DA UNOSI NE UZROKUJU POGORŠANJE KVALITETA ILI ZNAČAJNE I STALNE UZLAZNE TRENDOVE KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U PODZEMNIM VODAMA, OSIM KADA JE DRUGAČIJE UREĐENO POSEBNIM PROPISOM.

Pored mera iz stava 4. STAVA 2. ovog člana, program mera može da sadrži i druge mere, kojima se obezbeđuje smanjenje nepovoljnog uticaja na vode i akvatični i priobalni ekosistem, podstiče racionalno korišćenje i zaštita voda, sprovodi edukacija stanovništva, vrši stručni i naučnoistraživački rad u oblasti voda i drugo.

ZA VODNO TELO PODZEMNIH VODA KOJE JE KLASIFIKOVANO KAO TELO DOBROG HEMIJSKOG STATUSA U SLUČAJU KADA SU PREKORAČENE GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI NA JEDNOM ILI VIŠE MERNIH MESTA U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJU PARAMETRI EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA I HEMIJSKOG I KVANTITATIVNOG STATUSA PODZEMNIH VODA, PROGRAM MERA MOŽE DA SADRŽI I DRUGE MERE, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA EKVATIČNIH I KOPNENIH EKOSISTEMA I LJUDSKE UPOTREBE PODZEMNIH VODA KOJI SU ZAVISNI OD DATOG DELA TELA PODZEMNE VODE PREDSTAVLJENOG TIM MERNIM MESTIMA.

Organi koji su doneli program mera vrše njegovo preispitivanje VLADA VRŠI PREISPITIVANJE PROGRAMA MERA i po potrebi noveliranje svake šeste godine, računajući od dana njegovog donošenja.

Poseban plan upravljanja vodama

Član 41.

Za realizaciju Strategije može se, pored plana upravljanja vodama, za pojedina pitanja upravljanja vodama, ili za podslivove iz člana 27. ovog zakona, kao delova vodnog područja, doneti poseban plan upravljanja vodama, koji naročito sadrži: razloge donošenja, obuhvaćeni prostor, prikaz radova i mera iz plana upravljanja vodama čiji je deo prostor obuhvaćen posebnim planom, detaljnije analize i predloge radova i mera kojima se poseban plan izvršava.

Za podslivove koji se nalaze na teritoriji dva vodna područja donosi se jedan poseban plan upravljanja vodama.

Vlada, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE donosi poseban plan iz st. 1. i 2. ovog člana, za period od šest godina.

Poseban plan upravljanja vodama priprema javno vodoprivredno preduzeće.

Poseban plan upravljanja vodama mora biti u skladu sa planom upravljanja voda na vodnom području na kome se vodotok, odnosno podsliv nalazi.

Ministar bliže propisuje sadržinu plana iz stava 1. ovog člana.

3.3. Godišnji program upravljanja vodama

Član 42.

Godišnji program upravljanja vodama (u daljem tekstu: godišnji program) je planski dokument kojim se određuju vodni objekti, vrsta i obim radova, odnosno poslova koji se finansiraju u periodu za koji se godišnji program donosi, visina sredstava za realizaciju radova, odnosno poslova, visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje vodnih objekata i za obavljanje poslova koji se, u smislu ovog zakona, smatraju poslovima od opšteg interesa.

Godišnji program mora biti u skladu sa Strategijom i planom upravljanja vodama.

Vlada, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, A NA TERITORIJI AUTNOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTNOMNE POKRAJINE donosi godišnji program.

4. Vodna delatnost

4.1.2. Zaštita od štetnog dejstva voda

Zaštita od štetnog dejstva voda i upravljanje rizicima

Član 45.

Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata mere i radove za zaštitu od poplava spoljnim i unutrašnjim vodama I OD LEDA (u daljem tekstu: zaštita od poplava) i od leda, zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica takvog delovanja voda.

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave obezbeđuju zaštitu od štetnog dejstva voda, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

Upravljanje rizicima od štetnog dejstva voda obuhvata: izradu preliminarne procene rizika od poplava, izradu i sprovođenje planova upravljanja rizicima od poplava, opšteg i operativnih planova odbrane od poplava, sprovođenje redovne i vanredne odbrane od poplava, sprovođenje odbrane od leda na vodotocima i zaštitu od erozije i bujica.

Karte ugroženosti i karte rizika od poplava

Član 48.

Karta ugroženosti i karta rizika od poplava izrađuje se za poplavna područja na kojima postoje ili se mogu javiti značajni rizici od poplava.

Karta ugroženosti od poplava sadrži podatke o granicama poplavnog područja za poplave različitog povratnog perioda, dubini ili nivou vode i, po potrebi, brzini ili protoku vode.

Karta rizika od poplava sadrži podatke o mogućim štetnim posledicama poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe, privrednu aktivnost i druge informacije od značaja za upravljanje rizikom od poplava.

Kartu ugroženosti i kartu rizika od poplava izrađuje javno vodoprivredno preduzeće.

Preispitivanje, a po potrebi noveliranje karte ugroženosti i karte rizika od poplava vrši javno vodoprivredno preduzeće, po isteku šest godina od dana njihove izrade.

Granice poplavnih područja unose se i u prostorne (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE I REGIONALNI PROSTORNI PLAN i urbanističke (generalni i regulacioni) (PLAN GENERALNE REGULACIJE, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN I PLAN DETALJNE REGULACIJE) planove, a katastarske parcele u tim zonama vode se u vodnom informacionom sistemu.

Ministar utvrđuje metodologiju za izradu karata iz stava 1. ovog člana.

4.1.2.1. Zaštita od poplava

Mere i radovi

Član 52.

Radi zaštite od poplava obezbeđuje se planiranje, izgradnja, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od poplava, uređenje vodotoka i izvođenje drugih radova i mera, sprovođenje odbrane od poplava i sanacija posledica poplava.

RADI ZAŠTITE OD POPLAVA OBEZBEĐUJE SE PLANIRANJE, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA I VODNIM OBJEKTIMA ZA ODVODNJAVANJE, UREĐENJE VODOTOKA, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNIH RETENZIONIH PROSTORA I IZVOĐENJE DRUGIH PREVENTIVNIH RADOVA I MERA, SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA I IZVOĐENJE RADOVA NA OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA, I TO: HITNIH INTERVENTNIH RADOVA NA VODNIM OBJEKTIMA I KORITU ZA VELIKU VODU TOKOM I NEPOSREDNO NAKON SPROVOĐENJA ODBRANE OD POPLAVA.

Mere i radovi iz stava 1. ovog člana mogu se sprovoditi i izvan ugroženog područja ako se time smanjuje štetno dejstvo voda.

Merama i radovima iz st. 1. i 2. ovog člana ne smeju se pogoršavati uslovi zaštite od poplava nizvodno i uzvodno od mesta na kome su mere i radovi preduzeti.

Odbrana od poplava

Član 53.

Odbrana od poplava obuhvata odbranu od velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i zagušenja ledom NAGOMILAVANJA LEDA.

Odbrana od poplava može biti redovna i vanredna.

Odbrana od poplava se proglašava:

1) na rečnoj deonici, kada vodostaj dostigne kote propisane operativnom planom odbrane od poplava, a očekuje se dalji porast vodostaja KADA SU U ZAVISNOSTI OD USLOVA STVARANJA, POKRETANJA I NAGOMILAVANJA LEDA ISPUNJENI KRITERIJUMI PROPISANI OPERATIVNIM PLANOM, ili kada su zaštitni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja;

2) na melioracionom području, kada se utvrđenim režimom rada sistema za odvodnjavanje ne može sprečiti plavljenje melioracionog područja, odnosno njegovog dela, a ispunjeni su kriterijumi i uslovi utvrđeni operativnim planom;

2) NA PODRUČJU HIDROMELIORACIONOG SISTEMA KADA SU ISPUNJENI KRITERIJUMI I USLOVI UTVRĐENI OPERATIVNIM PLANOM.

3) ako su, usled stvaranja, pokretanja i nagomilavanja leda na vodotoku ugroženi objekti na vodotoku i priobalje.

Odbranu od poplava organizuje i sprovodi na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini javno vodoprivredno preduzeće, a na vodama II reda ODBRANU OD POPLAVA ORGANIZUJE I SPROVODI jedinica lokalne samouprave, u skladu sa opštim planom za odbranu od poplava i operativnim planom za odbranu od poplava.

ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA I REDA I NA SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE U JAVNOJ SVOJINI SPROVODI JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE I PRAVNO LICE KOJE IMA LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 3) DO 8) ZA ODREĐENO PODRUČJE, ODNOSNO VODNU JEDINICU ILI DEO VODNE JEDINICE (SEKTOR, DEONICA, HIDROMELIORACIONI SISTEM).

PRAVNO LICE KOJE SPROVODI ODBRANU OD POPLAVA NA ODREĐENOM PODRUČJU VRŠI I ODRŽAVANJE I STARA SE O FUNKCIONISANJU ZAŠTITNIH I REGULACIONIH VODNIH OBJEKATA I HIDROMELIORACIONIH SISTEMA NA TOM PODRUČJU, PRATI STANJE TIH OBJEKATA I IZVODI SANACIONE RADOVE I HITNE INTERVENCIJE NA TIM OBJEKTIMA.

Opšti plan za odbranu od poplava

Član 54.

Opšti plan za odbranu od poplava (u daljem tekstu: opšti plan) donosi se za vode I i II reda i za unutrašnje vode.

Opšti plan iz stava 1. ovog člana priprema Ministarstvo, a donosi Vlada, za period od šest godina.

Opšti plan naročito sadrži: mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) I POJAVE LEDA NA VODOTOKU; način institucionalnog organizovanja odbrane od poplava; dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja rukovodilaca odbrane, institucija i drugih lica nadležnih za odbranu od poplava, leda i poplavnih unutrašnjih voda; način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka; prognozu pojava i obaveštavanje.

Opšti plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove ORGANU DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOM ZA VANREDNE SITUACIJE.

Operativni plan za odbranu od poplava

Član 55.

Operativni plan za odbranu od poplava (u daljem tekstu: operativni plan) donosi se za:

1) vode I reda i unutrašnje vode;

2) vode II reda.

Operativni plan iz stava 1. tačka 1) ovog člana izrađuje se:

1) za vode I reda, po vodnim područjima, i obuhvata vodotoke na kojima postoje zaštitni vodni objekti U JAVNOJ SVOJINI, kao i poteze vodotoka na kojima ti objekti ne postoje, ako se na vodotoku može blagovremeno sprovesti odbrana od poplava i da je to tehnički i ekonomski opravdano;

2) za unutrašnje vode, po melioracionim područjima na kojima su izgrađeni sistemi zaštite od unutrašnjih voda U JAVNOJ SVOJINI.

Operativni plan iz stava 2. ovog člana naročito sadrži:

1) za vode I reda: podatke potrebne za efikasno sprovođenje odbrane od poplava, uključujući i naziv sektora i deonica, zaštitne objekte, poplavna područja, merodavne vodomere, kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava, imena rukovodilaca odbrane od poplava, štabove za odbranu od poplava, naziv pravnih lica koja sprovode odbranu od poplava i druge podatke od značaja za operativno sprovođenje odbrane, kao i mere odbrane od leda;

2) za unutrašnje vode: melioraciono područje, imena odgovornih lica, objekte sistema za odvodnjavanje, kriterijume i uslove za proglašenje redovne i vanredne odbrane od voda.

OPERATIVNI PLAN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SADRŽI PODATKE POTREBNE ZA OPERATIVNO SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA, A NAROČITO:

1) ZA VODE I REDA: VODNE JEDINICE, ZA SEKTORE I DEONICE VODOTOKA, PRAVNO LICE NADLEŽNO ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA, IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA, ZAŠTITNE VODNE OBJEKTE NA KOJIMA SE SPROVODI ODBRANA OD POPLAVA, ŠTIĆENA POPLAVNA PODRUČJA I KRITERIJUME ZA PROGLAŠENJE REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA OD SPOLJNIH VODA I NAGOMILAVANJA LEDA, PREGLED HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH STANICA I PUNKTOVA ZA OSMATRANJE LEDENIH POJAVA;

2) ZA UNUTRAŠNJE VODE: VODNE JEDINICE, HIDROMELIORACIONE SISTEME NA KOJIMA SE SPROVODI ODBRANA OD POPLAVA, PRAVNO LICE NADLEŽNO ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA, IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA I KRITERIJUME I USLOVE ZA PROGLAŠENJE REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA OD UNUTRAŠNJIH VODA.

Operativni plan iz stava 2. ovog člana priprema javno vodoprivredno preduzeće, u skladu sa opštim planom, a donosi Ministarstvo za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Operativni plan za vode II reda donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

Operativni plan iz stava 5. ovog člana naročito sadrži: podatke potrebne za efikasno OPERATIVNO sprovođenje odbrane od poplava, kriterijume za proglašavanje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekata odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.

Operativni plan donose i pravna lica čija je imovina ugrožena poplavama.

Operativni plan iz st. 5. i 7. ovog člana donosi se, u skladu sa opštim planom i operativnim planom za vode I reda, za period od jedne godine, najkasnije 30 dana od dana donošenja operativnog plana za vode I reda.

Operativni planovi iz stava 1. ovog člana dostavljaju se ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove ORGANU DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOM ZA VANREDNE SITUACIJE.

4.1.2.2. Zaštita od štetnog dejstva erozije i bujica

Određivanje erozionog područja

Član 61.

Eroziono područje, uslove za njegovo korišćenje i radove i mere za zaštitu od erozije i bujica određuje jedinica lokalne samouprave.

Eroziono područje određuje se na osnovu sledećih kriterijuma: karakteristike, intenzitet i kategorije erozije, položaj i način korišćenja zemljišta.

Ministar bliže propisuje kriterijume za određivanje erozionih područja.

ČLAN 61.

MINISTAR, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ŠUMA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZA PRIRODNE RESURSE UTVRĐUJU:

1) KRITERIJUME ZA ODREĐIVANJE EROZIONOG PODRUČJA;

2) METODOLOGIJU ZA IZRADU KARTE EROZIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

MINISTARSTVO, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ŠUMA I MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNE RESURSE IZRAĐUJU KARTU EROZIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA, MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE, MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ŠUMA I MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNE RESURSE, ODREĐUJE EROZIONO PODRUČJE, NJEGOVE GRANICE I USLOVE ZA KORIŠĆENJE EROZIONOG PODRUČJA.

GRANICE EROZIONOG PODRUČJA UNOSE SE U PLAN UPRAVLJANJA VODAMA, PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA, PROGRAM RAZVOJA ŠUMARSTVA, PLAN RAZVOJA ŠUMSKOG PODRUČJA, POLJOPRIVREDNE OSNOVE I U PROSTORNE (PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE I REGIONALNI PROSTORNI PLAN) I URBANISTIČKE PLANOVE (PLAN GENERALNE REGULACIJE, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN I PLAN DETALJNE REGULACIJE) PLANOVE.

MINISTARSTVO, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ŠUMA I MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNE RESURSE VRŠE PREISPITIVANJE KARTE EROZIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE PO ISTEKU ŠEST GODINA OD DANA NJENE IZRADE, A NOVELIRANJE PO ISTEKU DESET GODINA OD DANA NJENE IZRADE.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE JE DUŽNA DA, ZA POTREBE NOVELIRANJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA, EVIDENTIRA SVE POJAVE I RADOVE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMENU STANJA EROZIJE I BUJICA I DA PODATKE O TOME DOSTAVLJA JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU JEDNOM GODIŠNJE.

Radovi i mere

Član 62.

Radi sprečavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se preventivne mere, grade i održavaju vodni objekti za zaštitu od erozije i bujica i izvode zaštitni radovi.

Preventivnim merama smatraju se naročito:

1) zabranjene radnje: pustošenje, krčenje i čista seča šuma; ogoljavanje površina; nekontrolisano kopanje i preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina, radi uzgoja jednogodišnjih kultura; zatrpavanje izvora i nekontrolisano sakupljanje i odvođenje tih voda; dugotrajno skladištenje čvrstog materijala; izgradnja objekata bez odgovarajuće planske i projektne dokumentacije; eksploatacija rečnih nanosa sa dna ili padina, osim za potrebe obezbeđenja propusne sposobnosti korita bujica; izgradnja objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljišta (vodenice, brane, kanali, ribnjaci i slično); druge radnje kojima se pospešuje erozija i stvaranje bujica;

1) ZABRANJENE RADNJE: PUSTOŠENJE, KRČENJE I NEPLANSKA ČISTA SEČA ŠUMA; OGOLJAVANJE POVRŠINA; NEPLANSKO PREORAVANJE LIVADA, PAŠNJAKA I NEOBRAĐENIH POVRŠINA RADI GAJENJA JEDNOGODIŠNJIH RATARSKIH KULTURA; ZATRPAVANJE IZVORA I NEKONTROLISANO SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE TIH VODA; IZGRADNJA OBJEKATA BEZ ODGOVARAJUĆE PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE; VAĐENJE REČNIH NANOSA SA DNA ILI PADINA, OSIM ZA POTREBE OBEZBEĐENJA PROPUSNE SPOSOBNOSTI KORITA VODOTOKA; IZGRADNJA OBJEKATA KOJI BI MOGLI DA UGROZE STABILNOST ZEMLJIŠTA; DRUGE RADNJE KOJIMA SE POSPEŠUJE EROZIJA I STVARANJE BUJICA;

2) korišćenje poljoprivrednog i drugog zemljišta u skladu sa zahtevima antierozionog uređenja zemljišta.

Zaštitnim radovima, u smislu ovog zakona, smatraju se biotehnički i biološki zaštitni radovi, i to: pošumljavanje; uzgoj GAJENJE i održavanje zaštitne vegetacije; krčenje rastinja; zatravljivanje; terasiranje, podizanje voćnjaka i veštačkih livada; melioracija pašnjaka; čišćenje korita i drugi slični radovi.

Preventivne mere i zaštitne radove iz stava 1. ovog člana sprovodi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa planom upravljanja vodama.

Obezbeđivanje sredstava za radove i mere

Član 63.

Ako bujični tokovi i jaki erozioni procesi ugrožavaju naselja, industrijska postrojenja, magistralne i regionalne puteve i melioracione sisteme ili ako se prostiru na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, sredstava za izgradnju objekata i izvršenje radova i mera za zaštitu od štetnog dejstva erozije i bujica obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i Republika Srbija, a na teritoriji autonomne pokrajine jedinice lokalne samouprave i autonomna pokrajina.

Obaveza izvođenja radova i mera

Član 64.

VLASNICI I KORISNICI ZEMLJIŠTA NA EROZIONOM PODRUČJU DUŽNI SU DA IZVODE RADOVE I PREDUZIMAJU MERE ZA ZAŠTITU OD EROZIJE I BUJICA U SKLADU SA PLANOM UPRAVLJANJA VODAMA, PLANOM UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA I USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE EROZIONOG PODRUČJA.

Ako je vodnim aktima za izgradnju objekta propisano izvođenje radova i mera za zaštitu od erozije i bujica, pravno lice koje gradi taj objekat dužno je da te radove i mere izvede na način predviđen tehničkom dokumentacijom, pre dobijanje upotrebne dozvole za taj objekat.

4.2. Uređenje i korišćenje voda

4.2.2 Korišćenje voda

4.2.2.1. Snabdevanje vodom

Obaveza kontrole kvaliteta i kvantiteta vode

Član 74.

Javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje obavlja poslove snabdevanja vodom dužno je da:

1) postavi uređaje i obezbedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode I NIVO PODZEMNE VODE i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu;

2) preduzima mere za obezbeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće i održavanje higijene u objektu;

3) preduzima mere za obezbeđenje tehničke ispravnosti uređaja.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koje koristi vodu u procesu rada ili proizvodnje dužno je da obezbedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode, NIVO PODZEMNE VODE I ISPITIVANJE KVALITETA VODE NA VODOZAHVATU.

Lice iz st. 1. i 2. ovog člana dužno je da podatke o merenjima količine i kvaliteta vode na vodozahvatu dostavlja Ministarstvu i javnom vodoprivrednom preduzeću, najmanje jedanput godišnje.

Javno vodoprivredno preduzeće podatke iz stava 3. ovog člana unosi u vodni informacioni sistem.

Zdravstvena ispravnost vode i održavanje higijene u objektu

Član 75.

Voda koja se koristi za piće, za proizvodnju i preradu hrane i predmeta opšte upotrebe, sanitarno-higijenske potrebe i kupanje mora ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti.

Vodni objekat za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i njegovo neposredno okruženje moraju ispunjavati posebne sanitarno-higijenske uslove u pogledu izgrađenosti i održavanja higijene u objektu, u cilju sprečavanja nastajanja i suzbijanja puteva prenošenja zaraznih bolesti vodom, u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti vode iz stava 1. ovog člana i sanitarno-higijenske uslove u pogledu izgrađenosti i održavanja higijene u vodnom objektu iz stava 2. ovog člana.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I KVALITET VODE

ČLAN 75.

VODA ZA PIĆE MORA ISPUNJAVATI USLOVE U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI.

VODA ZA KUPANJE MORA ISPUNJAVATI USLOVE U POGLEDU KVALITETA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLJA BLIŽE PROPISUJE USLOVE U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE I USLOVE U POGLEDU KVALITETA VODE ZA KUPANJE.

Zone sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće

Član 77.

Na područjima koja se koriste kao izvorišta za snabdevanje vodom za piće i za sanitarno-higijenske potrebe određuju se tri zone sanitarne zaštite, i to: šira zona zaštite, uža zona zaštite i zona neposredne zaštite.

Zone sanitarne zaštite iz stava 1. ovog člana predstavljaju zaštićenu oblast i određuju se u skladu sa hidrološkim, hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta i podslivova, vrstom izvorišta i njegovog okruženja, kapacitetom izvorišta i drugim činiocima koji utiču na izdašnost izvorišta, a održava na način kojim se ne ugrožava zdravstvena ispravnost vode na izvorištu A KORISTI SE I ODRŽAVA NA NAČIN KOJI NE IZAZIVA I NE MOŽE DA IZAZOVE ZAGAĐIVANJE VODE NA IZVORIŠTU.

Ministar, ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuju za koja se izvorišta, s obzirom na kapacitet, određuju zone sanitarne zaštite, kao i način određivanja, održavanja i korišćenja zona sanitarne zaštite I SADRŽINU ELABORATA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE.

Zahtev za određivanje zona sanitarne zaštite podnosi organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi izvorište za koje su elaboratom predviđene zone sanitarne zaštite.

Ako se zone zaštite prostiru na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, zahtev podnosi svaka jedinica lokalne samouprave za zone zaštite na svojoj teritoriji.

Ministar nadležan za poslove zdravlja, a za teritoriju autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, donosi rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta iz stava 1. ovog člana, na osnovu elaborata iz stava 4. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 6. ovog člana, donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine, može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove zdravlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja tog rešenja.

Rešenje doneto od strane ministra nadležnog za poslove zdravlja iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Na osnovu pravosnažnog rešenja iz stava 6. ovog člana, zone sanitarne zaštite unose se u plan upravljanja vodama, prostorni (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE I REGIONALNI PROSTORNI PLAN i urbanistički (generalni i regulacioni) (PLAN GENERALNE REGULACIJE, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN I PLAN DETALJNE REGULACIJE) plan.

Ispitivanje kvaliteta vode na izvorištima

MERENJE KOLIČINE I ISPITIVANJE KVALITETA VODE NA IZVORIŠTIMA

Član 78.

Za vodna tela iz kojih se prosečno može zahvatiti više od 100 m3/dan, a koja su planom upravljanja vodama namenjena za snabdevanje vodom za piće i za sanitarno-higijenske potrebe u budućnosti, obezbeđuje se kontinuirano merenje količine vode i ispitivanje njenog kvaliteta.

Merenje i ispitivanje iz stava 1. ovog člana vrši se prema godišnjem programu koji donosi Ministarstvo.

Merenje i ispitivanje iz stava 1. ovog člana vrši republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove.

MERENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI REPUBLIČKA ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA HIDROMETEOROLOŠKE POSLOVE, A ISPITIVANJE ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA.

Merenje i ispitivanje iz stava 1. ovog člana može da vrši i drugo pravno lice ovlašćeno od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova.

Ministar rešenjem ovlašćuje pravno lice iz stava 4. ovog člana, ako ima:

1) akt o dodeli akreditacije od strane nadležnog akreditacionog tela za obavljanje poslova ispitivanja kvaliteta vode;

2) reference za poslove iz stava 1. ovog člana.

Rešenje ministra iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Lice iz st. 3. i 4. ovog člana dužno je da podatke o količini i kvalitetu vode dostavlja kvartalno Ministarstvu, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine, javnom vodoprivrednom preduzeću, a za podzemne vode i ministarstvu nadležnom za poslove geologije.

Podaci iz stava 1. ovog člana su javni.

4.2.2.2. Korišćenje vode za navodnjavanje

Uslovi za korišćenje vode

Član 82.

PODZEMNE VODE PRVE IZDANI MOGU SE KORISTITI ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA UKOLIKO SU ISPUNJENI SLEDEĆI USLOVI:

1) DA SE TIM KORIŠĆENJEM NE USKRAĆUJE PRAVO NA KORIŠĆENJE VODE ZA PRIORITETNE NAMENE IZ ČLANA 71. STAV 5 OVOG ZAKONA;

2) DA NE POSTOJI MOGUĆNOST ZAHVATA IZ POVRŠINSKIH VODA I

3) DA POSTOJI DOBRA RASPOLOŽIVOST RESURSA PODZEMNIH VODA.

Korišćenje vode za navodnjavanje poljoprivrednog ili drugog zemljišta vrši se u skladu sa uslovima utvrđenim vodnom dozvolom, a ako se korišćenje vode za navodnjavanje vrši po osnovu koncesije,i u skladu sa ugovorom kojim se uređuje koncesija.

4.2.2.5. Korišćenje voda za uzgoj ribe

Član 87.

Korišćenje voda za uzgoj ribe u ribnjaku vrši se u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom.

Toplovodni ribnjaci ne mogu se graditi na mestima na kojima se nalaze ili su planirana izvorišta podzemnih voda, ili na kojima se planira izgradnja vodnih objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.

Zabranjen je kavezni uzgoj riba u akumulaciji koja služi kao izvorište za snabdevanje vodom.

ZABRANJEN JE UZGOJ RIBA RADI KOMERCIJALNOG IZLOVLJAVANJA U AKUMULACIJI KOJA SLUŽI ZA SNABDEVANJE VODOM, KAO I KAVEZNI UZGOJ RIBA U HIDROMELIORACIONIM SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE.

RIBARSKO PODRUČJE SE NE MOŽE USTANOVITI NA HIDROMELIORACIONIM SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE.

IZUZETNO OD STAVA 4. OVOG ČLANA RIBARSKO PODRUČJE SE MOŽE USTANOVITI NA HIDROMELIORACIONIM SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE VODOPRIVREDE.

Poribljavanje akumulacija i kanala vrši se tako da se ne ugrozi propisani kvalitet voda i opstanak akvatičnih ekosistema.

Pravno, odnosno fizičko lice koje je poribljavanjem akumulacija i kanala ugrozilo propisani kvalitet vode i opstanak akvatičnih ekosistema, snosi troškove vraćanja u dobar status površinske vode.

4.2.3. Eksploatacija VAĐENJE rečnih nanosa

PLAN VAĐENJA REČNIH NANOSA

ČLAN 88A

VAĐENJE REČNIH NANOSA VRŠI SE SA VODNOG ZEMLJIŠTA, NA LOKALITETIMA GDE JE TO OD INTERESA ZA OČUVANJE ILI POBOLJŠANJE VODNOG REŽIMA, U OBIMU KOJI NEĆE NARUŠITI VODNI REŽIM, POSTOJEĆE KORIŠĆENJE PODZEMNIH VODA, STABILNOST OBALA I PRIRODNU RAVNOTEŽU AKVATIČNIH I PRIOBALNIH EKOSISTEMA.

MINISTARSTVO DONOSI PLAN VAĐENJA REČNIH NANOSA ZA PERIOD OD DVE GODINE.

AKO SE VAĐENJE REČNIH NANOSA PLANIRA NA MEĐUDRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM VODNIM PUTEVIMA MINISTARSTVO JE DUŽNO DA PRE DONOŠENJA PLANA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIBAVI SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

PLAN VAĐENJA REČNIH NANOSA SADRŽI NAROČITO: PLANIRANE LOKACIJE ZA VAĐENJE REČNIH NANOSA I PLANIRANE KOLIČINE REČNIH NANOSA ZA VAĐENJE, LOKACIJE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJENO VAĐENJE REČNIH NANOSA, KAO I USLOVE ZA VAĐENJE REČNIH NANOSA.

PLAN VAĐENJA REČNIH NANOSA PRIPREMAJU JAVNA VODOPRIVREDNA PREDUZEĆA, SVAKO ZA TERITORIJU NA KOJOJ OBAVLJA VODNU DELATNOST U SARADNJI SA ORGANOM ZADUŽENIM ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODNIH PUTEVA.

ZA POTREBE DONOŠENJA PLANA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NADLEŽNI ORGAN ZA POSLOVE ODRŽAVANJA DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA, NA ZAHTEV JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA, DUŽNA JE DA USTUPI BEZ NAKNADE, U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA, POSTOJEĆE KOPIJE MORFOLOŠKIH SNIMAKA I DETALJNIH SNIMAKA SVIH VODOTOKOVA, KAO I PODATKE O POTREBNIM GABARITIMA VODNIH PUTEVA.

Pravo na eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa

Član 89.

Eksploatacija rečnih nanosa vrši se sa vodnog zemljišta, na lokalitetima gde je to od interesa za očuvanje ili poboljšanje vodnog režima, u obimu koji neće narušiti vodni režim, postojeću eksploataciju podzemnih voda, stabilnost obala i prirodnu ravnotežu akvatičnih i priobalnih ekosistema.

Pravo na eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa stiče se vodnom saglasnošću, a ako se eksploatacija VAĐENJE rečnih nanosa vrši po osnovu koncesije, i u skladu sa ugovorom kojim se uređuje koncesija.

Uz zahtev za izdavanje vodne saglasnosti podnosi se:

1) projekat eksploatacije rečnih nanosa;

2) mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća na projekat eksploatacije rečnih nanosa;

3) mišljenje organa nadležnog za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima, kada se eksploatacija rečnih nanosa vrši na plovnom putu;

4) u slučaju eksploatacije rečnih nanosa sa poljoprivrednog zemljištu, saglasnost Ministarstva, a za teritoriju autonomne pokrajine saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine;

5) dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja vodnog zemljišta, sa koga se vrši eksploatacija;

6) kopija plana parcele;

7) akt nadležnog organa o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno akt nadležnog organa kojim utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI PODNOSI SE:

1) VODNI USLOVI;

2) PROJEKAT VAĐENJA REČNIH NANOSA;

3) MIŠLJENJE ORGANA NADLEŽNOG ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODNOG PUTA NA PROJEKAT IZ TAČKE 2) OVOG STAVA, KADA SE VAĐENJE REČNIH NANOSA VRŠI NA VODNOM PUTU;

4) U SLUČAJU VAĐENJA REČNIH NANOSA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, SAGLASNOST MINISTARSTVA, A ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE SAGLASNOST NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE;

5) DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO PRAVU KORIŠĆENJA ILI ZAKUPA VODNOG ZEMLJIŠTA, SA KOGA SE VRŠI VAĐENJE;

6) KOPIJA PLANA PARCELE;

7) AKT NADLEŽNOG ORGANA O SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, ODNOSNO AKT NADLEŽNOG ORGANA KOJIM UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Obaveze lica koje obavlja eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa

Član 90.

Pravno lice, odnosno preduzetnik može da obavlja eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa ako je upisan u odgovarajući registar za obavljanje te delatnosti.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da:

1) vodi evidenciju o eksploataciji O VAĐENJU rečnih nanosa, koja naročito sadrži podatke o lokaciji, vrsti, količini i načinu eksploatacije NAČINU VAĐENJA rečnih nanosa;

2) podatke iz tačke 1) ovog stava dostavlja Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine i javnom vodoprivrednom preduzeću, najkasnije do 5-og u mesecu za prethodni mesec;

3) VRŠI GEODETSKO SNIMANJE LOKACIJE PRE I POSLE VAĐENJA REČNIH NANOSA.

Zabrana eksploatacije VAĐENJA rečnih nanosa

Član 91.

Ministar rešenjem zabranjuje eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa ako je:

1) na deonici vodotoka eksploatacijom VAĐENJEM nanosa izazvan ili može biti izazvan poremećaj vodnog režima;

2) došlo do poremećaja stabilnosti rečnog korita ili vodnog zemljišta;

3) narušen dobar ekološki status.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

4.3. Zaštita voda od zagađivanja

4.3.1.Pojam i granične vrednosti emisije

4.3.1. POJAM, GRANIČNE VREDNOSTI I STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE

Granične vrednosti emisije

Član 93.

Radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta vode i životne sredine, određuju se granične vrednosti emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci, i to za:

RADI SPREČAVANJA POGORŠANJA KVALITETA VODE I ŽIVOTNE SREDINE, ODREĐUJU SE FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI I GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, KAO I NAČINI I USLOVI ISPUŠTANJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA I PRIMENE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE, I TO ZA:

1) tehnološke otpadne vode pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju;

2) tehnološke i druge otpadne vode koje se neposredno ispuštaju u recipijent;

3) vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent;

4) otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent iz septičke i sabirne jame.

Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje:

1) granične vrednosti emisije iz stava 1. ovog člana, kao i rokove za njihovo dostizanje;

2) granične vrednosti zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, uključujući i prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama i rokove za njihovo dostizanje.

VLADA, NA PREDLOG MINISTRA I MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UTVRĐUJE FIZIČKO-HEMIJSKE PARAMETRE I GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, NAČINE I USLOVE ISPUŠTANJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, KAO I NAČINE I USLOVE PRIMENE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I ROKOVE ZA NJIHOVO DOSTIZANJE.

STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE I GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

ČLAN 93A

RADI SPREČAVANJA POGORŠANJA KVALITETA VODE I ŽIVOTNE SREDINE, I UTVRĐIVANJA OCENE STATUSA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA UTVRĐUJU SE STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE I GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA ZA POVRŠINSKE VODE, PODZEMNE VODE I SEDIMENT.

KRITERIJUMI ZA OCENU KVALITETA SEDIMENTA UTVRĐUJU SE KAO GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA ZA OCENU STATUSA I TRENDA KVALITETA SEDIMENTA KAO I ZA OCENU KVALITETA SEDIMENTA PRI IZMULJIVANJU.

VLADA, NA PREDLOG MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE UTVRĐUJE:

1) STANDARDE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE, GRANIČNE VREDNOSTI I KRITERIJUME IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, KAO I NAČINE I USLOVE NJIHOVE PRIMENE I ROKOVE ZA NJIHOVO DOSTIZANJE;

2) STANDARDE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE ZA PRIORITETNE, HAZARDNE I DRUGE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE U MATRIKSIMA POVRŠINSKIH VODA, NAČIN I USLOVE NJIHOVE PRIMENE I ROKOVE ZA NJIHOVO DOSTIZANJE, KAO I PROCEDURE ZA ANALIZE DUGOROČNOG TRENDA KONCENTRACIJA OVIH SUPSTANCI I LISTU SUPSTANCI ZA PRAĆENJE.

4.3.2. Planiranje zaštite voda

Plan zaštite voda od zagađivanja

Član 94.

Zaštita voda sprovodi se u skladu sa planom zaštite voda od zagađivanja.

Plan zaštite voda od zagađivanja naročito sadrži: LISTU AGLOMERACIJA, mere za kontrolu, sprečavanje, prekidanje i smanjivanje unošenja u površinske i podzemne vode hazardnih supstanci; mere za sprečavanje unošenja i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda; mere za prečišćavanje otpadnih voda; mere prevencije i kontrole unošenja rasutih zagađenja, radi sprečavanja njihovog uticaja; mere zaštite akvatičnih ekosistema i drugih ekosistema koji neposredno zavise od akvatičnih ekosistema od hazardnih i prioritetnih supstanci, uključujući i prioritetne hazardne supstance; način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja; organe i pravna lica koji su dužni sprovoditi pojedine mere i radove; rokove za smanjenje zagađivanja vode; odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite voda, izgradnje objekata, sa pratećim uređajima za prečišćavanje otpadnih voda i druge mere potrebne za zaštitu i unapređenje kvaliteta voda.

Sastavni deo plana iz stava 1. ovog člana je i klasifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Plan iz stava 1. ovog člana mora biti u skladu sa Strategijom i planom upravljanja vodama.

Usaglašavanje planova

Član 96.

Plan zaštite voda od zagađivanja i akcioni plan zaštite voda koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine međusobno se usaglašavaju.

ČLAN 96.

PLAN ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA I AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI DONOSI VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, MORAJU DA BUDU USKLAĐENI.

RANJIVO PODRUČJE

ČLAN 96A

RANJIVO PODRUČJE JE PODRUČJE OSETLJIVO NA NITRATE IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA NA KOJEM JE POTREBNO SPROVESTI POJAČANE MERE ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA NITRATIMA IZ TIH IZVORA.

RADI SMANJENJA ZAGAĐIVANJA VODA NITRATIMA IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA, ODNOSNO SPREČAVANJA DALJEG ZAGAĐIVANJA, VLADA, NA PREDLOG MINISTRA I MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:

1) UTVRĐUJE KRITERIJUME ZA ODREĐIVANJE RANJIVIH PODRUČJA;

2) ODREĐUJE RANJIVA PODRUČJA I NJIHOVE GRANICE;

3) UTVRĐUJE AKCIONE PROGRAME ZA ODREĐENA RANJIVA PODRUČJA SA OBAVEZNIM MERAMA;

4) UTVRĐUJE PROGRAM MONITORINGA RADI OCENE EFIKASNOSTI AKCIONIH PROGRAMA IZ TAČKE 3) OVOG STAVA ZAKONA;

5) UTVRĐUJE PROGRAM MONITORINGA KONCENTRACIJA NITRATA U VODAMA KOJE SE KORISTE ILI SE PLANIRAJU ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE ZA POTREBE PREISPITIVANJA AKTA O ODREĐIVANJU RANJIVIH PODRUČJA.

KRITERIJUMI IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA SE DONOSE NA OSNOVU FIZIČKIH KARAKTERISTIKA I KARAKTERISTIKA VODA I ZEMLJIŠTA.

AKT O ODREĐIVANJU RANJIVIH PODRUČJA IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA SE PREISPITUJE I PO POTREBI MENJA I/ILI DOPUNJUJE NAJMANJE SVAKE ČETVRTE GODINE.

AKCIONI PROGRAMI IZ STAVA 2. TAČKA 3) OVOG ČLANA SE DONOSE ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE, PREISPITUJU NAJMANJE SVAKE ČETVRTE GODINE I PO POTREBI MENJAJU I /ILI DOPUNJUJU.

SADRŽAJ AKCIONOG PROGRAMA KOJIM SE PROPISUJU OBAVEZNE I PO POTREBI DODATNE MERE DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE.

U CILJU OBEZBEĐIVANJA OPŠTEG NIVOA ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA NITRATIMA IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE DONOSI:

1) PRAVILO DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE,

2) PO POTREBI PROGRAM KOJI ĆE PROMOVISATI PRAVILA IZ TAČKE 1) OVOG ČLANA.

OSETLJIVO PODRUČJE

ČLAN 96B

OSETLJIVO PODRUČJE JE PODRUČJE OSETLJIVO NA NUTRIJENTE, UKLJUČUJUĆI I PODRUČJE PODLOŽNO EUTROFIKACIJI, NA KOME JE, RADI DOSTIZANJA CILJEVA KVALITETA VODA, POTREBNO SPROVESTI STROŽIJE PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA.

VLADA, NA PREDLOG MINISTRA I MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UTVRĐUJE KRITERIJUME ZA ODREĐIVANJE OSETLJIVIH PODRUČJA I ODREĐUJE OSETLJIVO PODRUČJE I NJEGOVE GRANICE.

AKT O ODREĐIVANJU OSETLJIVIH PODRUČJA SE PREISPITUJE I PO POTREBI MENJA I/ILI DOPUNJUJE NAJMANJE SVAKE ČETVRTE GODINE.

4.3.3. Zabrane i obaveze zagađivača

Zabrane radi zaštite kvaliteta vode

Član 97.

Radi zaštite kvaliteta voda, zabranjeno je:

1) unošenje u površinske i podzemne vode otpadnih voda koje sadrže hazardne i zagađujuće supstance iznad propisanih graničnih vrednosti emisije koje mogu dovesti do pogoršanja trenutnog stanja;

1A) UNOŠENJE SVIH HAZARDNIH SUPSTANCI U PODZEMNE VODE;

1B) UNOŠENJE OSTALIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI U PODZEMNE VODE U MERI U KOJOJ UZROKUJU POGORŠANJE ILI ZNAČAJNE I STALNE UZLAZNE TRENDOVE KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI U PODZEMNIM VODAMA;

2) ispuštanje otpadne vode u stajaće vode, ako je ta voda u kontaktu sa podzemnom vodom, koja može prouzrokovati ugrožavanje dobrog ekološkog ili hemijskog statusa stajaće vode;

3) ispuštanje sa plovnih objekata ili sa obale zagađujućih supstanci koje direktno ili indirektno dospevaju u vode, a potiču od bilo kog uređaja sa broda ili uređaja za prebacivanje na brod ili sa broda;

4) ispuštanje prekomerno termički zagađene vode;

4A) ODLAGANJE U VODE MULJA, OBRAĐENOG ILI NEOBRAĐENOG, IZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA;

5) korišćenje đubriva ili sredstava za zaštitu bilja u obalnom pojasu;

6) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže hazardne supstance:

– iznad propisanih vrednosti,

– koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije,

– koje mogu oštetiti kanalizacioni sistem i postrojenje za prečišćavanje voda,

– koje mogu negativno uticati na zdravlje lica koja održavaju kanalizacioni sistem;

7) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama;

8) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera, kao i na drugom zemljištu, materijala koji mogu zagaditi vode;

9) pranje vozila, mašina, opreme i uređaja u površinskim vodama i na vodnom zemljištu.

Obaveza prečišćavanja otpadnih voda

Član 98.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, OSIM FIZIČKOG LICA KOJE KORISTI VODU ZA PIĆE, SOPSTVENE I SANITARNE POTREBE, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani, KAO I DA PREČISTI OTPADNE VODE, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine, odnosno propisa donetih na osnovu tih zakona.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta otpadnu vodu neposredno u recipijent dužno je da obezbedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije, odnosno do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine recipijenta (kombinovani pristup), uzimajući strožiji kriterijum od ova dva.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE DO NIVOA KOJI ODGOVARA GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ILI DO NIVOA KOJIM SE NE NARUŠAVAJU STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE RECIPIJENTA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA, GRANIČNE VREDNOSTI PRIORITETNIH, HAZARDNIH I DRUGIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI I PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE, UZIMAJUĆI STROŽIJI KRITERIJUM OD OVA DVA.

IZUZETNO, STROŽIJE USLOVE ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA, ODNOSNO STROŽIJE VREDNOSTI OD PROPISANIH GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJU SE VODNOM I/ILI INTEGRISANOM DOZVOLOM U SKLADU SA PROPISOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA A NA OSNOVU STANDARDA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE I GRANIČNIH VREDNOSTI IZ ČLANA 93A. OVOG ZAKONA I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE.

Radi obezbeđenja prečišćavanja otpadnih voda, pravno lice, odnosno preduzetnik koje ispušta otpadnu vodu u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da obezbedi sredstva i utvrdi rokove za izgradnju i pogon tih uređaja, u skladu sa planom zaštite voda od zagađivanja i posebnim zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine.

RADI OBEZBEĐIVANJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA, LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJE ISPUŠTA OTPADNU VODU U RECIPIJENT ILI JAVNU KANALIZACIJU DUŽNO JE DA OBEZBEDI SREDSTVA I UTVRDI ROKOVE ZA IZGRADNJU I POGON UREĐAJA, ODNOSNO POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SKLADU SA AKCIONIM PLANOM ZA DOSTIZANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE, PLANOM ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA I PLANOM UPRAVLJANJA VODAMA.

Akt o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

MULJ KOJI JE NASTAO U PROCESU PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA OBRAĐUJE SE, KORISTI ILI ODLAŽE NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE LJUDI, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I UPRAVLJANJE OTPADOM.

Obaveza merenja količine i ispitivanja

kvaliteta otpadnih voda

Član 99.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadne vode u prijemnik i javnu kanalizaciju, dužno je da postavi uređaje za merenje, da kontinuirano meri količine otpadnih voda i ispituje bio-hemijske i mehaničke parametre kvaliteta otpadnih voda i da izveštaj o izvršenim merenjima kvartalno dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Agenciji za životnu sredinu.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima uređaje za prečišćavanje otpadnih voda, dužno je da meri količine i ispituje kvalitet otpadnih voda pre i posle prečišćavanja, da obezbedi redovno funkcionisanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i da vodi dnevnik njihovog rada.

Merenja količina i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši ovlašćeno pravno lice, u skladu sa ovim zakonom.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuju način i uslove za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržinu izveštaja o izvršenim merenjima iz stava 1. ovog člana.

ČLAN 99.

PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, ODNOSNO FIZIČKO LICE IZ ČLANA 98. OVOG ZAKONA, DUŽNO JE DA POSTAVI UREĐAJE ZA MERENJE I KONTINUIRANO MERI KOLIČINE OTPADNIH VODA, DA ISPITUJE PARAMETRE KVALITETA OTPADNIH VODA I NJIHOV UTICAJ NA RECIPIJENT, DA IZVEŠTAJE O IZVRŠENIM MERENJIMA ČUVA NAJMANJE PET GODINA I DA ISTE DOSTAVLJA JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I AGENCIJI ZA ŽIVOTNU SREDINU JEDNOM GODIŠNJE.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI IMA UREĐAJE, OBJEKTE, ODNOSNO, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, DUŽNO JE DA MERI KOLIČINE I ISPITUJE KVALITET OTPADNIH VODA PRE I POSLE PREČIŠĆAVANJA, DA OBEZBEDI REDOVNO FUNKCIONISANJE UREĐAJA, OBJEKATA, ODNOSNO, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I DA VODI DNEVNIK NJIHOVOG RADA.

AKO U PROCESU PROIZVODNJE U ODREĐENOM POGONU ILI DELU POGONA NASTAJU OTPADNE VODE KOJE SADRŽE OPASNE MATERIJE LICE IZ STAVA 1. DUŽNO JE DA OBAVLJA MERENJE KOLIČINA I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA PRE NJIHOVOG SPAJANJA SA OSTALIM TOKOVIMA OTPADNIH VODA.

MINISTAR I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BLIŽE PROPISUJU:

1) NAČIN, USLOVE I MESTO ZA POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA MERENJE KOLIČINA, UZIMANJE UZORAKA I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA I NJIHOVOG UTICAJA NA RECIPIJENT;

2) SADRŽINU IZVEŠTAJA O IZVRŠENIM MERENJIMA KOLIČINA I ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA I NJIHOVOG UTICAJA NA RECIPIJENT I NAČIN I ROKOVE NJEGOVOG DOSTAVLJANJA.

4.3.4. Pravna lica za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda

i praćenje havarijskih zagađenja

4.3.4. PRAVNA LICA NADLEŽNA ZA VRŠENJE ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA, KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA I ZA PRAĆENJE HAVARIJSKIH ZAGAĐENJA VODA

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

Član 105.

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda može da vrši pravno lice koje je ovlašćeno od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova.

ISPITIVANJE KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA MOŽE DA VRŠI PRAVNO LICE KOJE JE OVLAŠĆENO OD STRANE MINISTARSTVA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA.

Ministar rešenjem ovlašćuje pravno lice iz stava 1. ST. 1. I 2. ovog člana, ako ima:

1) akt o dodeli akreditacije od strane nadležnog akreditacionog tela;

2) reference za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Rešenje ministra iz stava 2. STAVA 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Spisak ovlašćenih pravnih lica iz stava 2. ST. 1. I 2. ovog člana objavljuje se na veb-sajtu Ministarstva.

Praćenje havarijskog zagađenja

Član 106.

U slučaju havarijskog zagađenja voda, republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA dužan je da, po saznanju o havarijskom zagađenju, bez odlaganja obavesti Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, Agenciju za zaštitu životne sredine, javno vodoprivredno preduzeće i jedinicu lokalne samouprave na čijoj je teritoriji nastalo zagađenje.

Drugo ovlašćeno pravno lice koje vrši monitoring statusa voda dužno je da, po saznanju za havarijsko zagađenje voda, bez odlaganja o tome obavesti republičku organizacija nadležnu za hidrometeorološke poslove ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA.

Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka sve do trenutka prestanka havarijskog zagađenja i o tome obaveštava lica iz stava 1. ovog člana.

Monitoring statusa voda

Član 107.

Radi obezbeđivanja usaglašenog i sveobuhvatnog pregleda statusa površinskih i podzemnih voda Republika Srbija uspostavlja monitoring statusa voda na vodnom području i obezbeđuje njegovo izvršenje.

Monitoring iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) za površinske vode – zapreminu, vodostaje i proticaje do stepena značajnog za ekološki i hemijski status i ekološki potencijal, kao i parametre ekološkog i hemijskog statusa i ekološkog potencijala;

2) za podzemne vode – nivoe i kontrolu hemijskog i kvantitativnog statusa.

Monitoring statusa voda u zaštićenim oblastima obuhvata i dodatne pokazatelje statusa voda, u skladu sa propisima kojima je to područje utvrđeno kao zaštićeno.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BLIŽE PROPISUJE TEHNIČKE ZAHTEVE SA SPECIFIKACIJAMA ZA HEMIJSKE ANALIZE I ANALIZE POTREBNE ZA MONITORING VODA.

4.3.5. Sistematsko praćenje statusa voda

i zaštićenih oblasti – monitornig

Sprovođenje godišnjeg programa monitoringa

Član 109.

Monitoring statusa voda vrši republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA U SARADNJI SA REPUBLIČKOM ORGANIZACIJOM NADLEŽNOM ZA HIDROMETEOROLOŠKE POSLOVE prema godišnjem programu koji donosi Vlada, na predlog Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna je da izveštaje o ispitivanju kvaliteta voda kvartalno dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine.

Merenje i ispitivanje kvaliteta voda iz godišnjeg programa iz stava 1. ovog člana može da vrši i drugo pravno lice.

Ministar rešenjem ovlašćuje pravno lice iz stava 3. STAVA 2. ovog člana, ako ima:

1) akt o dodeli akreditacije od strane nadležnog akreditacionog tela;

2) reference za obavljanje poslova iz stava 3. ovog člana.

Pravno lice iz stava 3. iz STAVA 2. ovog člana dužno je da rezultate ispitivanja kvartalno dostavlja republičkoj organizaciji nadležnoj za hidrometeorološke poslove i Agenciji za životnu sredinu ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA.

Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna je da omogući korišćenje rezultata monitoringa svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, bez naknade.

Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove sačinjava godišnji izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda, koji dostavlja Ministarstvu, javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu nadležnom za poslove geologije, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ORGANI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SAČINJAVAJU GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA KVALITETA VODA, KOJI DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZDRAVLJA I JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU, NAJKASNIJE DO 1. JULA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU.

PODACI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SU JAVNI.

Registar zaštićenih oblasti

Član 110.

Zaštićene oblasti na vodnom području, u smislu ovog zakona, jesu:

zone sanitarne zaštite izvorišta iz člana 77. ovog zakona;

područja namenjena zahvatanju vode za ljudsku potrošnju iz člana 73. ovog zakona;

vodna tela namenjena rekreaciji, uključujući i oblasti određene za kupanje;

oblasti osetljive na nutrijente, uključujući oblasti podložne eutrofikaciji i oblasti osetljive na nitrate iz poljoprivrednih izvora;

4)   PODRUČJA OSETLJIVA NA NITRATE IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA IZ ČLANA 96A OVOG ZAKONA I PODRUČJA OSETLJIVA NA NUTRIJENTE IZ ČLANA 96B OVOG ZAKONA, UKLJUČUJUĆI PODRUČJA PODLOŽNA EUTROFIKACIJI;

oblasti namenjene zaštiti staništa ili vrsta gde je bitan elemenat njihove zaštite održavanje ili poboljšanje statusa voda;

oblasti namenjene zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta.

Za zaštićene oblasti iz stava 1. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće vodi registre zaštićenih oblasti PO VODNIM PODRUČJIMA, koji naročito sadrže: propis kojim je oblast proglašena kao zaštićena i instituciju koja je tu oblast proglasila za zaštićenu, kao i položaj i karakteristike oblasti.

REGISTRI ZAŠTIĆENIH OBLASTI MORAJU SE REDOVNO DOPUNJAVATI.

ORGANI KOJI SU PROGLASILI ZAŠTIĆENE OBLASTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA AKT KOJIM JE OBLAST PROGLAŠENA KAO ZAŠTIĆENA DOSTAVE JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU U ROKU OD 30 DANA OD DANA KADA JE AKT KOJIM JE TA OBLAST PROGLAŠENA KAO ZAŠTIĆENA STUPIO NA SNAGU.

MINISTAR I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SPORAZUMNO UTVRĐUJU KRITERIJUME ZA ODREĐIVANJE ZAŠTIĆENIH OBLASTI IZ STAVA 1. TAČ. 5) I 6) OVOG ČLANA.

MINISTAR, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLJA BLIŽE PROPISUJU SADRŽINU I NAČIN VOĐENJA REGISTARA ZAŠTIĆENIH OBLASTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Ministar, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove zdravlja sporazumno utvrđuju kriterijume za određivanje zaštićenih oblasti iz stava 1. ovog člana i bliže propisuju sadržinu i način vođenja registara zaštićenih oblasti.

Ministar i ministar nadležan za poslove zdravlja rešenjem određuju zaštićene oblasti iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine rešenjem određuju zaštićene oblasti iz stava 1. tač. 4) do 6) TAČ. 5) i 6) ovog člana.

4.4. Izdavanje i oduzimanje licence

Član 112.

Poslovi za čije obavljanje javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice mora da ima licencu jesu:

snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;

sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije;

sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda;

staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema;

održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima;

održavanje melioracionih HIDROMELIORACIONIH sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;

izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima;

praćenje stanja vodnih objekata;

drugi poslovi u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Licencu može da dobije lice iz stava 1. ovog člana koje ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti.

ZA POSLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 3) DO 8) OVOG ČLANA LICENCA SE IZDAJE ZA ODREĐENO PODRUČJE, ODNOSNO VODNU JEDINICU ILI DEO VODNE JEDINICE (SEKTOR, DEONICA I HIDROMELIORACIONI SISTEM) UTVRĐENE AKTOM MINISTRA IZ ČLANA 27A STAV 4. OVOG ZAKONA.

Licenca se izdaje rešenjem Ministarstva, na zahtev lica iz stava 1. ovog člana, na period od pet godina.

PRE IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ STAVA 1. TAČ. 3) DO 8) OVOG ČLANA PODNOSILAC ZAHTEVA JE DUŽAN DA PRIBAVI MIŠLJENJE JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA.

Troškove izdavanja licence snosi lice iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Licenca se može oduzeti ako:

1) lice iz stava 1. ovog člana prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence;

2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Rešenje o izdavanju licence i oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Javno preduzeće, odnosno pravno lice iz stava 1. ovog člana kome je oduzeta licenca može da podnese zahtev za izdavanje nove licence, po isteku roka od godinu dana od dana donošenja rešenja o oduzimanju licence.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim i oduzetim licencama.

Ministar bliže propisuje uslove iz stava 3. ovog člana, kao i način vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, SADRŽINU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCI NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI, KAO I SADRŽINU MIŠLJENJA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA.

U OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCI IZ STAVA 12. OVOG ČLANA UNOSE SE SLEDEĆI PODACI O LIČNOSTI: PODACI O IDENTITETU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PODNOSIOCA ZAHTEVA I PODACI O IDENTITETU KONTAKT LICA PODNOSIOCA ZAHTEVA (IME I PREZIME, FUNKCIJA KOJU LICE OBAVLJA, A ZA KONTAKT LICE I BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE).

V. VODNA AKTA I VODNA DOKUMENTACIJA

1. Vodna akta

Vrste vodnih akata

Član 113.

Radi obezbeđivanja jedinstvenog vodnog režima i ostvarivanja upravljanja vodama, u skladu sa odredbama ovog zakona, izdaju se vodna akta.

Vodna akta su upravna akta koja se donose u skladu sa propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Vodna akta su:

1) vodni uslovi;

2) vodna saglasnost;

3) vodna dozvola;

4) vodni nalog.

Vodna akta se izdaju u skladu sa Strategijom, planom upravljanja vodama i odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

ČLAN 113.

RADI OBEZBEĐENJA JEDINSTVENOG VODNOG REŽIMA I OSTVARIVANJA UPRAVLJANJA VODAMA, U SKLADU SA STRATEGIJOM, PLANOM UPRAVLJANJA VODAMA I ODGOVARAJUĆOM TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM, IZDAJU SE VODNA AKTA.

VODNA AKTA SU:

1) VODNI USLOVI;

2) VODNA SAGLASNOST;

3) VODNA DOZVOLA.

VODNA AKTA IZ STAVA 2. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA SU UPRAVNA AKTA, KOJA SE DONOSE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

Donošenje vodnih akta i odlučivanje po žalbi

Član 114.

Vodna akta donosi Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, a na teritoriji jedinice lokalne samouprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva za izdavanje vodnog akta.

Zahtev za izdavanje vodnih akata iz stava 1. ovog člana podnosi lice koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, pribavlja građevinsku dozvolu, izrađuje prostorne ili urbanističke planove, kao i lice koje gazduje šumama (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Protiv vodnog akta iz stava 1. ovog člana, donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja tog vodnog akta.

Vodni akt iz stava 1. ovog člana donet od strane ministra je konačan u upravnom postupku i protiv tog akta može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac zahteva za izdavanje vodnih akata.

ČLAN 114.

VODNA AKTA DONOSI MINISTARSTVO, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE.

PROTIV VODNOG AKTA IZ ČLANA 113. STAV 2. TAČ. 2) I 3) OVOG ZAKONA DONETOG OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTRU U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA TOG VODNOG AKTA.

VODNI AKT IZ ČLANA 113. STAV 2. TAČ. 2) I 3) OVOG ZAKONA DONET OD STRANE MINISTRA JE KONAČAN U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV TOG AKTA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR PROPISUJE SADRŽINU I OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA IZ ČLANA 113. STAV 2. OVOG ZAKONA.

U OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UNOSE SE SLEDEĆI PODACI O LIČNOSTI, I TO: PODACI O IDENTITETU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA I PODACI O IDENTITETU KONTAKT LICA U PRAVNOM LICU (IME I PREZIME, FUNKCIJA KOJU LICE OBAVLJA, A ZA KONTAKT LICE I BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE), PODACI O IDENTITETU PREDUZETNIKA (IME I PREZIME I JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA), ODNOSNO PODACI O IDENTITETU KONTAKT LICA PREDUZETNIKA (IME I PREZIME, BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE), A ZA FIZIČKO LICE PODACI O IDENTITETU (IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, ADRESA, BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE).

1.1. Vodni uslovi

Izdavanje vodnih uslova

Član 115.

Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine, kao i za izradu planskih dokumenata za uređenje prostora i gazdovanje šumama.

VODNI USLOVI IZDAJU SE U POSTUPKU PRIPREME TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVIH I DOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZVOĐENJE DRUGIH RADOVA KOJI MOGU TRAJNO, POVREMENO ILI PRIVREMENO UTICATI NA PROMENE U VODNOM REŽIMU, ODNOSNO UGROZITI CILJEVE ŽIVOTNE SREDINE, KAO I ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA ZA UREĐENJE PROSTORA, UPRAVLJANJE RIBARSKIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I GAZDOVANJE ŠUMAMA.

Vodnim uslovima određuju se tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune pri izgradnji, DOGRADNJI i rekonstrukciji objekata, izradi planskih dokumenata i izvođenju drugih radova iz stava 1. ovog člana, radi usklađivanja sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega.

Izuzetno od stava 1. ovog člana vodni uslovi se ne izdaju u slučaju:

1) priključenja novih ili rekonstruisanih stambenih ili manjih poslovnih i drugih objekata na javni vodovod i kanalizaciju, a vodu koriste samo za piće i sanitarne potrebe;

2) izgradnje bunara za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva;

3) izgradnje melioracionog sistema površine do 1 ha, odnosno sa potrošnjom vode za navodnjavanje do 2500 m3 u vegetacionom periodu;

4) korišćenja vode za gašenje požara i odbranu zemlje;

5) korišćenja poplavnog i inundacionog područja za pašnjake i livade.

Važenje vodnih uslova

Član 116.

Vodni uslovi prestaju da važe po isteku dve godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podnet zahtev za izdavanje vodne saglasnosti.

VAŽENJE VODNIH USLOVA KOJI SE IZDAJU VAN OBJEDINJENE PROCEDURE

ČLAN 116.

VODNI USLOVI KOJI SE IZDAJU VAN OBJEDINJENE PROCEDURE PRESTAJU DA VAŽE PO ISTEKU GODINU DANA OD DANA NJIHOVOG IZDAVANJA, AKO U TOM ROKU NIJE PODNET ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI.

Objekti, radovi i planska dokumenta za koje se izdaju vodni uslovi

Član 117.

Vodni uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata, i to za:

1) branu sa akumulacijom;

2) javni vodovod;

3) regionalni višenamenski hidrosistem;

4) hidroelektranu, termoelektranu, nuklearni objekat;

5) industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju;

6) postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;

7) magistralni i regionalni put, železnice i mostove na njima, aerodrom;

8) prevodnicu, plovni put, luku, marinu i pristanište;

9) industrijsku i komunalnu deponiju;

10) magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanicu, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl;

11) sistem za odvodnjavanje;

12) sistem za navodnjavanje;

13) sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja;

14) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance;

15) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;

16) izradu prostornih (prostorni plan jedinice lokalne samouprave) i urbanističkih (generalni i regulacioni) planova;

17) planove gazdovanja šumama na vodnom zemljištu;

18) rudarske istražne i eksploatacione radove i objekte;

19) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata;

20) ispiranje akumulacionog jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera;

21) eksploataciju i deponovanje na vodnom zemljištu: rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, rečnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija; treseta za hortikulturu; rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline, po završenoj eksploataciji;

22) veštačko obogaćivanje ili povećanje zapremine podzemnih izdani;

23) ribnjak;

24) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara, kao i drugih bušotina za potrebe rudarskih, geoloških i drugih radova;

25) javna skijališta;

26) javni vodovod u seoskom naselju;

27) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali;

28) promenu katastarske kulture zemljišta na erozionom području;

29) vodenicu i stambeni objekat na splavu;

30) drugi objekat i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim.

Objekti, radovi i planska dokumenta za koje se izdaju vodni uslovi

ČLAN 117.

VODNI USLOVI SE IZDAJU ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU, ODNOSNO REKONSTRUKCIJU OBJEKATA, IZVOĐENJE RADOVA, IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA, I TO ZA:

1) BRANU SA AKUMULACIJOM;

2) VODNE OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA U SASTAVU JAVNOG VODOVODA ZA NASELJA VEĆA OD 20.000 STANOVNIKA;

3) VIŠENAMENSKI HIDROSISTEM;

4) HIDROELEKTRANU SNAGE PREKO 10 MW, TERMOELEKTRANU, NUKLEARNI OBJEKAT;

5) INDUSTRIJSKI I PROIZVODNI OBJEKAT ZA KOJI SE ZAHVATA I DOVODI VODA IZ POVRŠINSKIH ILI PODZEMNIH VODA I ČIJE SE OTPADNE VODE ISPUŠTAJU U POVRŠINSKE VODE ILI JAVNU KANALIZACIJU, ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO ILI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA;

6) VODNE OBJEKTE U SASTAVU JAVNE KANALIZACIJE IZ ČLANA 19. OVOG ZAKONA (GLAVNI KOLEKTOR, POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I OBJEKAT ZA ODVOĐENJE I ISPUŠTANJE PREČIŠĆENIH OTPADNIH VODA);

7) DRŽAVNI PUT I I II REDA, KATEGORIJE ŽELEZNICE I MOSTOVE NA NJIMA, METRO, AERODROM;

8) PREVODNICU, VODNI PUT, LUKU, MARINU I PRISTANIŠTE;

9) INDUSTRIJSKU I KOMUNALNU DEPONIJU;

10) MAGISTRALNI NAFTOVOD, GASOVOD I DALEKOVOD I TRAFOSTANICA KADA JE TO PREDVIĐENO PLANSKIM DOKUMENTOM ILI SEPARATOM;

11) HIDROMELIORACIONI SISTEM ZA ODVODNJAVANJE PREKO 100 HA;

12) HIDROMELIORACIONI SISTEM ZA NAVODNJAVANJE PREKO 50 HA;

13) SISTEM ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA NASELJA VEĆIH OD 20.000 STANOVNIKA;

14) PODZEMNO I NADZEMNO SKLADIŠTE ZA NAFTU I NJENE DERIVATE I DRUGE HAZARDNE I PRIORITETNE SUPSTANCE KAPACITETA PREKO 500 TONA;

15) RUDARSKE RADOVE I OBJEKTE;

16) UREĐENJE VODOTOKA I IZGRADNJU ZAŠTITNIH VODNIH OBJEKATA NA VODAMA I REDA;

17) IZRADU PROSTORNIH (PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE I REGIONALNI PROSTORNI PLAN) PLANOVA;

18) PLANOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA NA VODNOM PODRUČJU;

19) PLANOVE I PROGRAME UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM ODNOSNO RIBARSKIM PODRUČJIMA;

20) IZRADU URBANISTIČKIH (PLAN GENERALNE REGULACIJE I GENERALNI URBANISTIČKI PLAN) PLANOVA;

21) HIDROELEKTRANU SNAGE DO 10 MW;

22) PROIZVODNI I DRUGI OBJEKAT, ZA KOJI SE ZAHVATA I DOVODI VODA IZ POVRŠINSKIH ILI PODZEMNIH VODA I ČIJE SE OTPADNE VODE ISPUŠTAJU U POVRŠINSKE VODE, ILI JAVNU KANALIZACIJU, ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

23) ISPUŠTANJE VODA ZA POTREBE ČIŠĆENJA I ČIŠĆENJE NATALOŽENOG NANOSA IZ AKUMULACIONOG JEZERA;

24) VAĐENJE I DEPONOVANJE NA VODNOM ZEMLJIŠTU: REČNIH NANOSA, KAMENA I DRUGOG MATERIJALA IZ KORITA VODOTOKA, SPRUDOVA, REČNIH ALUVIONA I SA OBALA PRIRODNIH VODOTOKA, PRIRODNIH I VEŠTAČKIH AKUMULACIJA; TRESETA ZA HORTIKULTURU; REKULTIVACIJU EKSPLOATACIONOG POLJA I NEPOSREDNE OKOLINE, PO ZAVRŠENOM VAĐENJU;

25) RIBNJAK;

26) IZGRADNJU ILI ZATRPAVANJE BUŠENIH BUNARA I OBJEKATA SA HORIZONTALNIM VODOZAHVATNIM GRAĐEVINAMA ISPOD NIVOA TLA;

27) JAVNA SKIJALIŠTA;

28) OBJEKTE JAVNOG VODOVODA I KANALIZACIJE, IZUZEV VODNIH OBJEKATA JAVNOG VODOVODA ZA NASELJA VEĆA OD 20.000 STANOVNIKA I VODNIH OBJEKATA U SASTAVU JAVNE KANALIZACIJE I ZA SISTEM ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA NASELJA MANJIH OD 20.000 STANOVNIKA;

29) PODZEMNO I NADZEMNO SKLADIŠTE ZA NAFTU I NJENE DERIVATE I DRUGE HAZARDNE I PRIORITETNE SUPSTANCE, KAPACITETA MANJEG OD 500 TONA;

30) OPŠTINSKI PUT I MOSTOVE NA NJEMU KADA SE NALAZI U ZONI VODOTOKA;

31) PRODUKTOVOD, TT, OPTIČKI KABL I KABLOVSKI VOD ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAO I DRUGI CEVOVOD, ODNOSNO KABLOVSKI VOD KADA SE POSTAVLJA ISPOD KORITA REKE ILI UKRŠTA SA REKOM;

32) HIDROMELIORACIONI SISTEM ZA ODVODNJAVANJE DO 100 HA;

33) HIDROMELIORACIONI SISTEM ZA NAVODNJAVANJE DO 50 HA;

34) SAĐENJE DRVEĆA I ŽBUNASTOG BILJA I NJIHOVA SEČA U KORITU ZA VELIKU VODU I NA OBALI NA VODAMA I REDA;

35) UREĐENJE VODOTOKA I IZGRADNJU ZAŠTITNIH VODNIH OBJEKATA NA VODAMA II REDA;

36) JAVNI VODOVOD U SEOSKOM NASELJU;

37) SAĐENJE DRVEĆA I ŽBUNASTOG BILJA I NJIHOVA SEČA U KORITU ZA VELIKU VODU I NA OBALI NA VODAMA II REDA;

38) VODENICU I STAMBENI ILI UGOSTITELJSKI OBJEKAT NA SPLAVU;

39) DRUGE OBJEKTE I RADOVE, KOJI MOGU PRIVREMENO, POVREMENO ILI TRAJNO DA PROUZROKUJU PROMENE U VODNOM REŽIMU ILI NA KOJE MOŽE UTICATI VODNI REŽIM.

VODNI USLOVI ZA OBJEKTE I RADOVE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 35), 36), 38) I 39) OVOG ČLANA IZDAJU SE U POSTUPKU OBJEDINJENE PROCEDURE KOJU SPROVODI NADLEŽNI ORGAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA I SASTAVNI SU DEO LOKACIJSKIH USLOVA KAO JAVNE ISPRAVE.

VODNI USLOVI ZA OBJEKTE, RADOVE I PLANSKA DOKUMENTA IZ STAVA 1. TAČ. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) I 37) OVOG ČLANA IZDAJU SE VAN POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA VODNI USLOVI SE NE IZDAJU U SLUČAJU:

1) IZGRADNJE, DOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I PRIKLJUČENJA NA JAVNI VODOVOD I KANALIZACIJU OBJEKATA KOJI VODU KORISTE SAMO ZA PIĆE I SANITARNE POTREBE;

2) IZGRADNJE BUNARA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE I SANITARNE POTREBE JEDNOG DOMAĆINSTVA;

3) IZGRADNJE HIDROELIORACIONOG SISTEMA POVRŠINE DO 1 HA, ODNOSNO SA POTROŠNJOM VODE ZA NAVODNJAVANJE DO 2500 M3 U VEGETACIONOM PERIODU;

4) KORIŠĆENJA VODE ZA GAŠENJE POŽARA I ODBRANU ZEMLJE;

5) KORIŠĆENJA POPLAVNOG I INUNDACIONOG PODRUČJA ZA PAŠNJAKE I LIVADE.

Ovlašćenje za izdavanje vodnih uslova

Član 118.

Vodne uslove za objekte, radove i planska dokumenta iz člana 117. tač. 1) do 25) ovog zakona izdaje Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada.

Vodne uslove iz člana 117. tač. 26) do 30) ovog zakona izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Ako uticaj na vodni režim izgradnje objekata iz člana 117. tačka 30) ovog zakona prelazi granice teritorije jedinice lokalne samouprave, vodne uslove izdaje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Pre izdavanja vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva je dužan da pribavi mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove, i javnog vodoprivrednog preduzeća.

Izuzetno od stava 4. ovog člana Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ Grada javno vodoprivredno preduzeće može podnosioca zahteva da oslobodi obaveze da pribavi mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove, a po potrebi može zahtevati da ponosilac zahteva pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i/ili specijalizovane stručne naučne institucije (zavodi, instituti i drugo).

Pre izdavanja vodnih uslova za objekte i radove iz stava 2. ovog člana, podnosilac zahteva je dužan da pribavi mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

Za objekte, radove i planska dokumenta na teritoriji banjskog mesta podnosilac zahteva je dužan da pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove turizma.

Ministar bliže propisuje sadržinu mišljenja iz stava 4. ovog člana.

ČLAN 118.

VODNE USLOVE ZA OBJEKTE I RADOVE IZ ČLANA 117. TAČ. 1) DO 19) OVOG ZAKONA IZDAJE MINISTARSTVO, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE.

VODNE USLOVE IZ ČLANA 117. TAČ. 20) DO 35) I 39) OVOG ZAKONA IZDAJE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE.

VODNE USLOVE IZ ČLANA 117. TAČ. 36) DO 38) OVOG ZAKONA IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO IZDAJE VODNE USLOVE ZA OBJEKTE I RADOVE IZ ČLANA 117. TAČ. 1) DO 16) OVOG ZAKONA OD MEĐUDRŽAVNOG ZNAČAJA I ZA OBJEKTE I RADOVE KOJI SE NALAZE, ODNOSNO IZVODE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE I DELIMIČNO PRELAZE GRANICE TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE, A MOGU IMATI UTICAJ NA REŽIM VODA, KAO I ZA PLANSKA DOKUMENTA KOJA SE IZRAĐUJU ZA VEĆE PROSTORNE CELINE FUNKCIONALNOG ILI GEOGRAFSKOG KARAKTERA KOJE PRELAZE GRANICE TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE, A MOGU IMATI UTICAJ NA VODNI REŽIM.

U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA, U OKVIRU POSTUPKA SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA, U OKVIRU ROKA ZA DOSTAVLJANJE USLOVA ZA PROJEKTOVANJE PREDVIĐENOG ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA ZA OBJEKTE I RADOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLJA MIŠLJENJE REPUBLIČKE ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA HIDROMETEOROLOŠKE POSLOVE, ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA, A PO POTREBI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLJA I MIŠLJENJE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I/ILI SPECIJALIZOVANE STRUČNE – NAUČNE INSTITUCIJE (ZAVODI, INSTITUTI I DRUGO).

U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA, U OKVIRU POSTUPKA SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA, U OKVIRU ROKA ZA DOSTAVLJANJE USLOVA ZA PROJEKTOVANJE PREDVIĐENOG ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA ZA OBJEKTE I RADOVE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLJA MIŠLJENJE REPUBLIČKE ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA HIDROMETEOROLOŠKE POSLOVE I ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA, A U SLUČAJU VAĐENJA REČNIH NANOSA NA VODNOM PUTU I MIŠLJENJE ORGANA NADLEŽNOG ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODNOG PUTA.

U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA, U OKVIRU POSTUPKA SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA, U OKVIRU ROKA ZA DOSTAVLJANJE USLOVA ZA PROJEKTOVANJE PREDVIĐENOG ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA ZA OBJEKTE I RADOVE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLJA MIŠLJENJE JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA.

U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA U OKVIRU POSTUPKA SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE KOJU SPROVODI NADLEŽNI ORGAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA ORGAN, POSEBNA ORGANIZACIJA I JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE IZ ST. 5, 6. I 7. OVOG ČLANA SU DUŽNI DA POSTUPE PO ZAHTEVU ZA DAVANJE MIŠLJENJA I DA TRAŽENO MIŠLJENJE IZDAJU U ROKU OD 10 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE MIŠLJENJA.

AKO ORGAN, POSEBNA ORGANIZACIJA I JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE IZ ST. 5, 6. I 7. OVOG ČLANA NE POSTUPI U ROKU IZ STAVA 8. OVOG ČLANA ORGAN I JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE NADLEŽNO ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA ĆE O TOME OBAVESTITI ORGAN NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE I PODNEĆE ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA U SKLADU SA ČLANOM 212A OVOG ZAKONA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU MIŠLJENJA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA.

OBAVEZA NADLEŽNOG ORGANA DA DOSTAVI GRAĐEVINSKU DOZVOLU I PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

ČLAN 118A

NADLEŽNI ORGAN PO IZDAVANJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE, RADI INFORMISANJA, DOSTAVLJA ELEKTRONSKIM PUTEM ORGANU, ODNOSNO JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU IZ ČLANA 118. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA NADLEŽNIM ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU I PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.

ORGAN, ODNOSNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE IZ ČLANA 118. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA, UKOLIKO UTVRDE NEUSKLAĐENOSTI SA IZDATIM VODNIM USLOVIMA, SU DUŽNI DA NADLEŽNI ORGAN KOJI SPROVODI OBJEDINJENU PROCEDURU I INSPEKCIJSKE ORGANE KOJI VRŠE NADZOR NAD PRIMENOM ODREDABA OVOG ZAKONA I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA, U ROKU OD 10 DANA RAČUNAJUĆI OD DANA PRIJEMA GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, OBAVESTE U PISANOM OBLIKU DA LI JE PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU URAĐEN U SKLADU SA VODNIM USLOVIMA IZDATIM U POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE.

1.2. Vodna saglasnost

Izdavanje vodne saglasnosti

Član 119.

Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove, kao i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama iz člana 117. ovog zakona urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima.

Vodna saglasnost izdaje se pre početka izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata i postrojenja i izvođenja drugih radova koji mogu imati uticaja na vodni režim, kao i donošenja planskih dokumenata za uređenje prostora i gazdovanje šumama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vodna saglasnost može se izdati i bez vodnih uslova ako, na osnovu tehničke dokumentacije, organ nadležan za izdavanje vodne saglasnosti utvrdi da se izgradnjom objekata ili radovima koji su predmet tehničke dokumentacije ne remeti vodni režim.

Vodnu saglasnost izdaje organ koji je izdao vodne uslove.

ČLAN 119.

VODNA SAGLASNOST PRIBAVLJA SE ZA OBJEKTE I RADOVE I PLANSKA DOKUMENTA IZ ČLANA 117. TAČ. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) I 37) OVOG ZAKONA, KAO I ZA OBJEKTE I RADOVE IZ ČLANA 117. OVOG ZAKONA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, VAN OBJEDINJENE PROCEDURE.

VODNOM SAGLASNOŠĆU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKTE, RADOVE I PLANSKA DOKUMENTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA URAĐENA U SKLADU SA IZDATIM VODNIM USLOVIMA.

VODNA SAGLASNOST IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NIJE USLOV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE.

VODNU SAGLASNOST IZDAJE ORGAN, ODNOSNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, KOJI JE IZDAO VODNE USLOVE.

Rok važnosti i prenošenje prava

Član 120.

Vodna saglasnost za eksploataciju rečnih nanosa izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od dve godine.

Pravo stečeno na osnovu vodne saglasnosti ne može se, bez saglasnosti nadležnog organa koji je izdao vodnu saglasnost, preneti na drugo lice.

Rešenje o prenosu prava iz stava 2. ovog člana donosi Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine, nadležni organ Grada, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 3. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

ČLAN 120.

VODNA SAGLASNOST ZA VAĐENJE REČNIH NANOSA IZDAJE SE NA ODREĐENO VREME, A NAJDUŽE ZA PERIOD OD JEDNE GODINE PRAVNIM LICIMA, ODNOSNO PREDUZETNICIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VAĐENJA REČNOG NANOSA.

KADA SE VAĐENJE REČNIH NANOSA VRŠI NA VODNOM PUTU JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE KOJE JE IZDALO VODNU SAGLASNOST IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE DUŽNO DA ISTU DOSTAVI ORGANU NADLEŽNOM ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODNOG PUTA.

PRAVO STEČENO NA OSNOVU VODNE SAGLASNOSTI NE MOŽE SE, BEZ SAGLASNOSTI NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA, KOJI JE IZDAO VODNU SAGLASNOST PRENETI NA DRUGO LICE.

REŠENJE O PRENOSU PRAVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DONOSI NADLEŽNI ORGAN, ODNOSNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, U ROKU OD DVA MESECA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA.

PROTIV REŠENJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA DONETOG OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, NADLEŽNOG ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTRU U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA.

REŠENJE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA DONETO OD STRANE MINISTARSTVA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV TOG REŠENJA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA BLIŽE PROPISUJE USLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Prestanak važenja vodne saglasnosti

Član 121.

Vodna saglasnost prestaje da važi ako se u roku od dve godine od dana njenog dobijanja ne podnese nadležnom organu zahtev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno zahtev za izdavanje dozvole za izgradnju rudnika.

VODNA SAGLASNOST PRESTAJE DA VAŽI AKO SE U ROKU OD DVE GODINE OD DANA PRIJEMA VODNE SAGLASNOSTI NE OTPOČNE SA IZGRADNJOM, REKONSTRUKCIJOM ILI DOGRADNJOM OBJEKTA, IZVOĐENJEM RADOVA, ODNOSNO IZRADOM PLANSKIH DOKUMENATA, A U SLUČAJU RUDARSKIH OBJEKATA AKO SE NE PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU RUDNIKA.

Rešenje o utvrđivanju prestanka važenja vodne saglasnosti donosi organ, ODNOSNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, koji je izdao vodnu saglasnost.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

1.3. Vodna dozvola

Izdavanje vodne dozvole

Član 122.

Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim.

Vodna dozvola za korišćenje podzemnih voda ne može se izdati bez rešenja ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda.

Vodnu dozvolu izdaje organ koji je nadležan za izdavanje vodne saglasnosti, odnosno vodnih uslova.

Organ iz stava 3. ovog člana za objekte i radove na teritoriji banjskog mesta, kao i za korišćenje vode sa prirodnim lekovitim svojstvom, vodnu dozvolu izdaje uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove turizma.

VODNU DOZVOLU IZDAJE ORGAN, ODNOSNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, NADLEŽNO ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA.

PRE IZDAVANJA VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE I RADOVE ZA KOJE VODNU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO I NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE PODNOSILAC ZAHTEVA JE DUŽAN DA PRIBAVI IZVEŠTAJ JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ VODNIH USLOVA, VODNE SAGLASNOSTI ILI VODNE DOZVOLE.

Vodna dozvola izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od 15 godina.

Važnost vodne dozvole može se produžiti na zahtev imaoca vodne dozvole, koji se podnosi najkasnije dva meseca pre isteka roka važenja vodne dozvole.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU IZVEŠTAJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

Prenos prava stečenih na osnovu vodne dozvole

Član 125.

Pravo stečeno na osnovu vodne dozvole ne može se preneti na drugo lice bez saglasnosti organa I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA koji je izdao vodnu dozvolu.

Protiv rešenja o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA, može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana koje je doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokretnuti upravni spor.

Prestanak važenja vodne dozvole

Član 126.

Vodna dozvola prestaje da važi:

1) istekom roka na koji je izdata;

2) usled stečaja ili likvidacije pravnog lica kome je izdata;

31) ako se imalac vodne dozvole u pisanoj formi odrekne njenog korišćenja;

42) ako se, bez opravdanih razloga, ne koristi duže od dve godine od njenog dobijanja;

53) ako se ne poštuju uslovi iz vodne dozvole.

Rešenje o utvrđivanju prestanka važenja vodne dozvole donosi organ koji je izdao vodnu dozvolu.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA, može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokretnuti upravni spor.

Upotrebna dozvola

Član 127.

Upotrebna dozvola ne može se izdati bez prethodno izdate vodne dozvole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, upotrebna dozvola za regulaciju vodotoka,  izgradnju nasipa, dalekovoda, magistralnih i regionalnih puteva, železnica, magistralnih naftovoda i gasovoda, kablovskih vodova ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optičkih kablova, mostova, može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodne saglasnosti.

Potvrdu iz stava 2. ovog člana izdaje organ koji je izdao vodnu saglasnost.

Član 127.

VODNA DOZVOLA NIJE USLOV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE.

VODNU DOZVOLU, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, PRIBAVLJA INVESTITOR KADA JE U VODNIM USLOVIMA NAZNAČENA OBAVEZA NJENOG PRIBAVLJANJA.

IZDAVANJE VODNE DOZVOLE SE OBAVLJA VAN POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE.

1.4. Vodni nalog

Član 128.

Vodnim nalogom se licu kome je izdata vodna dozvola, odnosno potvrda nalaže da u određenom roku izvrši neku radnju, odnosno da se uzdrži od nekog činjenja, radi otklanjanja opasnosti od nastalog ili mogućeg poremećaja vodnog režima, odnosno poremećaja stabilnosti rečnog korita ili vodnog zemljišta, kao i uspostavljanja stanja u skladu sa uslovima iz izdate vodne dozvole.

Vodni nalog izdaje Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, a na teritoriji lokalne samouprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa Grada, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

2. Vodna dokumentacija

Vrste vodne dokumentacije

Član 129.

Vodna dokumentacija jeste:

1) vodna knjiga;

2) vodni katastar REGISTAR.

Vodna knjiga

Član 130.

Vodna knjiga je registar o izdatim vodnim aktima.

Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada, a na teritoriji lokalne samouprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da sva izdata vodna akta vodi u vodnoj knjizi.

ORGAN KOJI IZDAJE VODNA AKTA DUŽAN JE DA SVA IZDATA VODNA AKTA VODI U VODNOJ KNJIZI.

Vodna knjiga naročito sadrži: upisnik vodnih saglasnosti; upisnik vodnih dozvola i potvrda; upisnik vodnih uslova; upisnik vodnih naloga; upisnik zaključaka o odbacivanju zahteva stranke; upisnik akata o nenadležnosti organa za postupanje po zahtevu stranke; zbirku isprava i tehničku dokumentaciju.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI U UPISNICIMA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA JE PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE IZDATIH VODNIH AKATA.

U UPISNIKE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA UNOSE SE SLEDEĆI PODACI O LIČNOSTI: PODACI O IDENTITETU PODNOSIOCA ZAHTEVA (IME I PREZIME I JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA).

Vodna knjiga vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

Nadležan organ autonomne pokrajine, nadležni organ Grada, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke iz vodne knjige.

NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE DUŽNI SU DA MINISTARSTVU DOSTAVLJAJU PODATKE IZ VODNE KNJIGE.

Ministarstvo je dužno da podatke iz vodne knjige dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove koji se odnose na tehničke propise, u skladu sa posebnim zakonom.

Ministar bliže propisuje sadržinu, način vođenja i obrazac vodne knjige iz stava 3. ovog člana.

Vodni katastar REGISTAR

Član 131.

Radi obezbeđenja podataka potrebnih za upravljanje vodama, odnosno korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda, vode se vodni katastri REGISTRI.

Vodni katastri registri su:

1) katastar REGISTAR vodnog dobra;

2) katastar REGISTAR vodnih objekata;

3) katastar REGISTAR korišćenja voda;

4) katastar REGISTAR zagađivača.

Vodni katastri REGISTRI iz stava 2. ovog člana su sastavni deo vodnog informacionog sistema.

Sadržina i način vođenja vodnog katastra REGISTRA

Član 132.

Katastar REGISTAR vodnog dobra sadrži naročito: registar OBRASCE REGISTRA, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o površinskim i podzemnim vodama, vodnom zemljištu i eksploataciji rečnih nanosa REČNIM NANOSIMA sa vodnog zemljišta.

Katastar REGISTAR vodnih objekata sadrži naročito: registar OBRASCE REGISTRA, zbirku isprava i tehničku dokumentaciju o vodnom objektu.

Katastar REGISTAR korišćenja voda sadrži naročito: registar OBRASCE REGISTRA, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o izvorištima i korisnicima voda, količini i kvalitetu zahvaćene vode za pojedine namene.

Katastar REGISTAR zagađivača voda naročito sadrži: registar OBRASCE REGISTRA, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o izvorima zagađivanja voda, količini i vrsti emisije i prijemnicima (recipijentima).

Vodne katastre REGISTRE iz st. 1. do 4. ovog člana vodi javno vodoprivredno preduzeće.

Javno vodoprivredno preduzeće dužno je da dostavlja Ministarstvu vodnih katastara.

Ministarstvo je dužno da podatke iz vodnog katastra REGISTRA dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove koji se odnose na tehničke propise, u skladu sa posebnim zakonom.

Vodni katastar REGISTAR vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja vodnih katastara REGISTARA iz st. 1. do 4. ovog člana.

U VODNE REGISTRE UNOSE SE SLEDEĆI PODACI O LIČNOSTI, I TO: PODACI O IDENTITETU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA I PODACI O IDENTITETU KONTAKT LICA U PRAVNOM LICU (IME I PREZIME, FUNKCIJA KOJU LICE OBAVLJA, A ZA KONTAKT LICE I BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE), PODACI O IDENTITETU PREDUZETNIKA (IME I PREZIME I JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA), ODNOSNO PODACI O IDENTITETU KONTAKT LICA PREDUZETNIKA (IME I PREZIME, BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE), A ZA FIZIČKO LICE PODACI O IDENTITETU (IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, ADRESA, BROJ FIKSNOG TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE).

Pravno lice koje je sopstvenim sredstvima izgradilo vodne objekte dužno je da, na zahtev Ministarstva i javnog vodoprivrednog preduzeća, dostavi podatke za vodne katastre REGISTRE iz st. 1. do 4. ovog člana.

VI. ZABRANE, OGRANIČENJE PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA I KORISNIKA VODNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH OBJEKATA

1. Zabrane i ograničenja

Član 133.

Radi očuvanja i održavanja vodnih tela površinskih i podzemnih voda i zaštitnih i drugih vodnih objekata, sprečavanja pogoršanja vodnog režima, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja odbrane od poplava, kao i zaštite životne sredine, zabranjeno je:

1. na nasipima i drugim vodnim objektima kopati i odlagati materijal, napasati krupnu stoku, vući posečeno drveće, prelaziti i voziti motorno vozilo, osim na mestima na kojima je to dozvoljeno i obavljati druge radnje kojima se može ugroziti stabilnost tih objekata;

2. na vodnom zemljištu:

1) graditi objekte kojima se smanjuje propusna moć korita,

2) odlagati čvrsti otpad i opasan i štetan materijal,

3) skladištiti drvo i drugi čvrst materijal na način kojim se remete uslovi prolaska velikih voda,

4) saditi drveće na odbrambenom nasipu, u inundacijskom pojasu širine najmanje 10 m od nebranjene nožice nasipa prema vodotoku, a u branjenoj zoni suprotno izdatim vodnim uslovima,

4) VAĐENJE REČNOG NANOSA SUPROTNO IZDATOJ VODNOJ SAGLASNOSTI ILI BEZ VODNE SAGLASNOSTI,

5) prati vozila i druge mašine,

6) vršiti druge radnje, osim u slučaju:

(1) izgradnje objekata javne infrastrukture u skladu sa ovim ili posebnim zakonom,

(2) sprovođenja mera očuvanja, unapređenja i prezentacije prirodnih vrednosti,

(3) izgradnje objekata za korišćenje voda, uređenje vodotoka, obezbeđenja plovidbe i sprovođenje zaštitnih mera na prirodnim kupalištima, u skladu sa ovim zakonom,

(4) izgradnje objekata za zaštitu voda od zagađenja,

(5) izgradnje objekata namenjenih odbrani države,

(6) formiranja privremenih deponija šljunka i peska tako da se ne remeti prolazak velikih voda, i na udaljenosti ne manjoj od 30 m od nebranjene nožice nasipa,

(7) preduzimanja radnji radi zaštite ljudi, životinja i imovine,

(8) vršenja eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa ovim i posebnim zakonom;

6) VRŠITI DRUGE RADNJE, OSIM U SLUČAJU:

(1) SPROVOĐENJA MERA OČUVANJA, UNAPREĐENJA I PREZENTACIJE PRIRODNIH VREDNOSTI,

(2) PREDUZIMANJA RADNJI RADI ZAŠTITE LJUDI, ŽIVOTINJA I IMOVINE;

3. u poplavnom području graditi objekte na način kojim se ometa proticanje vode i leda ili suprotno propisima za gradnju u poplavnom području;

4. saditi drveće na odbrambenom nasipu, u inundacijskom pojasu širine najmanje 10 m od nebranjene nožice nasipa ka vodotoku i u branjenoj zoni na udaljenosti do 50 m od unutrašnje nožice nasipa;

4. SADITI DRVEĆE NA ODBRAMBENOM NASIPU, U INUNDACIJSKOM POJASU ŠIRINE NAJMANJE 10 M OD NEBRANJENE NOŽICE NASIPA PREMA VODOTOKU, A U BRANJENOJ ZONI SUPROTNO IZDATOJ VODNOJ SAGLASNOSTI;

5. kopati bunare, rovove i kanale pored nasipa u pojasu širine najmanje 10 m od nebranjene nožice nasipa prema vodotoku, odnosno do 50 m prema branjenom području, osim ako je njihova funkcija zaštita od štetnog dejstva voda ili je tehničkom dokumentacijom, urađenom u skladu sa ovim zakonom, dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa;

6. menjati ili presecati tokove podzemnih voda, odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožava snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom, ugrožavaju mineralna i termalna izvorišta, stabilnost tla i objekata;

7. menjati pravac i jačinu toka površinske vode koja prirodno protiče ili otiče sa vodnog zemljišta koje je u privatnoj svojini;

8. graditi objekte, saditi drveće, orati i kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se remeti funkcija ili ugrožava stabilnost melioracionih kanala za odvodnjavanje i u obostranom pojasu širine od najmanje 5 m od tih kanala preduzimati radnje kojima se ometa redovno održavanje ovih kanala;

9. odlagati čvrsti otpad i druge materijale u vodotoke, akumulacije, retenzije, melioracione i druge kanale, upuštati zagađene vode ili druge materije i vršiti radnje, kojima se može oštetiti korito i obala vodotoka, uticati na promenu njegove trase, nivoe vode, količinu i kvalitet vode, ugroziti stabilnost zaštitnih i drugih vodnih objekata ili otežati održavanje vodnog sistema;

10. vršiti, bez odgovarajućih vodnih akata, intervencije u koritu (osiguranje obala, pregrađivanje korita, proširenje i produbljenje korita i drugo);

11. izvoditi radove koji bi mogli ugroziti stabilnost brane ili njenu namenu, kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retenzionih basena na način kojim bi se prouzrokovalo klizanja terena, pojave erozije ili nastajanje vododerina i bujica;

12. izvoditi druge radove koji bi mogli da ugroze stabilnost i otežaju održavanje regulacionih, zaštitnih i drugih vodnih objekata.

Zabrana vršenja radnji iz stava 1. ovog člana može se proširiti i izvan granica vodnog zemljišta, ako bi se tim radnjama ugrozio vodni režim ili vodni objekti.

2. Obaveze

Radnje trpljenja

Član 134.

Vlasnik, odnosno korisnik vodnog zemljišta dužan je da:

1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju, snimaju, projektuju i obeležavaju zemljište ili vode za potrebe izgradnje, SANACIJE ili rekonstrukcije vodnih objekata, licima koja vrše inspekcijski nadzor, kao i licima koja izvode radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju tih objekta;

2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obale reke u širini od 5 m licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanje rečnih korita i obala;

3) omogući korišćenje odgovarajućeg materijala sa svog zemljišta, kao i prolaz lica i mehanizacije, radi sprovođenja odbrane od poplava;

4) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta, bez promene pravca i brzine vode;

5) gazduje šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda;

6) omogući privremeno deponovanje materijala izvađenog iz vodotoka, jezera ili akumulacija radi izvršenja radova i njegovo transportovanje preko tog zemljišta;

6) DOPUSTI NA SVOM ZEMLJIŠTU VAĐENJE, PRIVREMENO DEPONOVANJE I TRANSPORTOVANJE REČNOG NANOSA I MULJA IZ VODOTOKA I INUNDACIONIH PODRUČJA RADI OBEZBEĐENJA PROPUSNE SPOSOBNOSTI, REGULACIONIH I ZAŠTITNIH OBJEKATA, KAO I VODNIH OBJEKATA OSNOVNE I DETALJNE KANALSKE MREŽE ZA ODVODNJAVANJE, KOJE VRŠI JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

7) dozvoli postavljanje i rad mernih instrumenata, neophodnih za istraživanja, iskopavanja ili bušenja, eksperimentalna pumpanja, uzimanje uzoraka i druge poslove vezane za istraživanja voda za potrebe snabdevanja vodom ili drugih istraživačkih delatnosti, pod uslovima i na način propisan ovim ili drugim zakonom, kao i za potrebe monitoringa voda.

Vlasnik, odnosno korisnik nepokretnosti koja se nalazi u zoni sanitarne zaštite dužan je da način korišćenja nepokretnosti prilagodi uslovima utvrđenim za korišćenje i održavanje zona sanitarne zaštite.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu stvarne štete u slučajevima iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) TAČ. 1), 2), 3), 6) i 7) ovog člana, kao i za korišćenje materijala iz stava 1. tačke 3) ovog člana.

Međusobna prava i obaveze koje nastanu u vezi sa izvođenjem radova iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) TAČ. 1), 2), 3), 6) i 7) ovog člana sporazumno uređuju vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i investitor.

Otklanjanje štete

Član 139.

AKO SU NA VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI PRIČINJENE ŠTETE RADNJAMA PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA, TROŠKOVI OTKLANJANJA PRIČINJENE ŠTETE NA VODNOM OBJEKTU PADAJU NA TERET TOG LICA

Pravno ili fizičko lice, koje pogorša vodni režim, odnosno stanje erozije na erozionom području, dužno je da, u roku koji odredi inspektor nadležan za poslove vodoprivrede, izvrši radnje radi uspostavljanja stanja koje je postojalo pre nego što je šteta nastala.

Ako lice iz stava 1. ST. 1. i 2. ovog člana ne izvrši radnje u određenom roku, te radnje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave u slučaju erozionog područja, o trošku lica koje je izazvalo štetu.

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

1. Predmet finansiranja

Član 150.

Poslovi od opšteg interesa koji se finansiraju u skladu sa ovim zakonom, jesu:

1) uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;

2) uređenje i korišćenje voda;

3) zaštita voda od zagađivanja;

4) izgradnja, održavanje i upravljanje melioracionim sistemima;

5) izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima;

6) ostali poslovi od opšteg interesa.

Poslovi uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda jesu:

1) izrada planova upravljanja rizicima od poplava, planova za odbranu od poplava i leda, zaštitu od erozija i bujica;

2) izgradnja, rekonstrukcija i sanacija regulacionih i zaštitnih vodnih objekata u javnoj svojini i održavanje vodotoka;

3) sprovođenje odbrane od poplave i leda;

4) izgradnja objekata i izvođenje radova i mera za zaštitu od erozije i bujica u skladu sa članom 63. ovog zakona.

Poslovi uređenja i korišćenja voda jesu:

1) izrada bilansa voda, kontrola stanja zaliha vodnih resursa i mere za obezbeđenje njihovog racionalnog korišćenja i zaštite;

2) izrada bilansa podzemnih voda za pojedinačni resurs, uključujući i raspoloživi resurs, način i dinamika obnavljanja resursa i mere za obezbeđenje racionalnog korišćenja i zaštitu resursa;

3) ispitivanje kvaliteta vode i istražni radovi na izvorištu;

4) zaštita izvorišta za snabdevanje vodom;

5) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata iz člana 18. stav 1. tačka 1) ovog zakona, u javnoj svojini;

Poslovi zaštite voda od zagađivanja jesu:

1) klasifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda;

2) izrada programa i sistematsko praćenje kvaliteta voda – monitoring;

3) priprema planova za zaštitu voda od zagađivanja i operativnih planova za zaštitu od havarijskih zagađenja, organizacija i kontrola njihovog sprovođenja;

4) sprovođenje dugoročnih i kratkoročnih mera za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanje voda;

5) uređenje vodnog režima zaštićenih oblasti iz člana 110. ovog zakona i drugih područja koja na njih imaju uticaja;

6) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda iz člana 19. ovog zakona, u javnoj svojini;

Poslovi koji se odnose na melioracione sisteme jesu:

1) održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini;

2) upravljanje sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini;

3) izgradnja vodnih objekata osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje.

Poslovi koji se odnose na regionalne i višenamenske hidrosisteme jesu:

1) upravljanje i održavanje, uključujući i čišćenje akumulacija od plutajućeg otpada, regionalnih i višenamenskih hidrosistema u javnoj svojini;

2) izgradnja, rekonstrukcija i sanacija regionalnih i višenamenskih hidrosistema u javnoj svojini;

Ostali poslovi od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu:

1) izrada planskih dokumenata i normativnih akata;

2) priprema i izdavanje vodnih akata i kontrola njihovog sprovođenja;

3) izrada i revizija investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja;

4) poslovi međunarodne saradnje;

5) uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema.

ČLAN 150.

POSLOVI OD OPŠTEG INTERESA KOJI SE FINANSIRAJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, JESU:

1) POSLOVI UREĐENJA VODOTOKA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, I TO:

(1) IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE REGULACIONIM I ZAŠTITNIM VODNIM OBJEKTIMA U JAVNOJ SVOJINI I ODRŽAVANJE VODOTOKA,

(2) IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA ZA ODVODNJAVANJE U JAVNOJ SVOJINI,

(3) IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD EROZIJA I BUJICA U JAVNOJ SVOJINI I IZVOĐENJE RADOVA I MERA ZA ZAŠTITU OD EROZIJE I BUJICA, U SKLADU SA ČLANOM 62. OVOG ZAKONA,

(4) SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVE;

2) POSLOVI UREĐENJA I KORIŠĆENJA VODA, I TO:

(1) IZRADA BILANSA VODA, KONTROLA STANJA ZALIHA VODNIH RESURSA I MERE ZA OBEZBEĐENJE NJIHOVOG RACIONALNOG KORIŠĆENJA I ZAŠTITE,

(2) IZRADA BILANSA PODZEMNIH VODA ZA POJEDINAČNI RESURS, UKLJUČUJUĆI I RASPOLOŽIVI RESURS, NAČIN I DINAMIKA OBNAVLJANJA RESURSA I MERE ZA OBEZBEĐENJE RACIONALNOG KORIŠĆENJA I ZAŠTITU RESURSA,

(3) ISPITIVANJE KVALITETA VODE NA IZVORIŠTU I ISTRAŽNI RADOVI NA IZVORIŠTU,

(4) ZAŠTITA IZVORIŠTA ZA SNABDEVANJE VODOM,

(5) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNIH OBJEKATA IZ ČLANA 18. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA, U JAVNOJ SVOJINI,

(6) ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA ZA NAVODNJAVANJE U JAVNOJ SVOJINI;

3) POSLOVI ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA, I TO:

(1) IZRADA PROGRAMA I SISTEMATSKO PRAĆENJE KVALITETA VODA – MONITORING,

(2) PRAĆENJE HAVARIJSKIH ZAGAĐENJA, ORGANIZACIJA I KONTROLA NJIHOVOG SPROVOĐENJA,

(3) SPROVOĐENJE DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH MERA ZA SPREČAVANJE, UBLAŽAVANJE I KONTROLU ZAGAĐIVANJA VODA,

(4) UREĐENJE VODNOG REŽIMA ZAŠTIĆENIH OBLASTI IZ ČLANA 110. OVOG ZAKONA I DRUGIH PODRUČJA KOJA NA NJIH IMAJU UTICAJA,

(5) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNIH OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I ZAŠTITU VODA (GLAVNI KOLEKTORI, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH MULJEVA I ISPUSTU IZ POSTROJENJA U PRIJEMNIK) U JAVNOJ SVOJINI,

4) POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA SISTEME ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE, I TO: ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODNIM OBJEKTIMA I SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE U JAVNOJ SVOJINI;

5) POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA REGIONALNE I VIŠENAMENSKE HIDROSISTEME, I TO: IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE REGIONALNIM I VIŠENAMENSKIM HIDROSISTEMIMA U JAVNOJ SVOJINI;

6) OSTALI POSLOVI OD OPŠTEG INTERESA, I TO:

(1) IZRADA I SPROVOĐENJE PLANSKIH DOKUMENATA, PROGRAMA I NORMATIVNIH AKATA,

(2) IZRADA STUDIJA I IZVOĐENJE ISTRAŽNIH RADOVA ZA POTREBE INTEGRALNOG UPRAVLJANJA VODAMA, IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ OBLASTI UREĐENJA VODOTOKA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, UREĐENJA I KORIŠĆENJA VODA I ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA,

(3) POSLOVI MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI VODA,

(4) USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE VODNE DOKUMENTACIJE I VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA,

(5) VRŠENJE POVERENIH POSLOVA OD STRANE JAVNIH VODOPRIVREDNIH PREDUZEĆA (PRIPREMA PREDLOGA VODNIH JEDINICA I NJIHOVIH GRANICA, PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA, POSEBNOG PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA POJEDINA PITANJA UPRAVLJANJA VODAMA, PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA ZA VODNA PODRUČJA, OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA, IZRADA KARTE UGROŽENOSTI I KARTE RIZIKA OD POPLAVA, IZRADA MIŠLJENJA NA OPERATIVNE PLANOVE ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA, IDENTIFIKACIJA VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA KOJA SE KORISTE ILI MOGU DA SE KORISTE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U BUDUĆNOSTI, VOĐENJE REGISTARA ZAŠTIĆENIH OBLASTI NA VODNOM PODRUČJU, VRŠENJE POSLOVA INVESTITORA U IME REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, SPROVOĐENJE POSTUPAKA DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI, VRŠENJE OBRAČUNA I ZADUŽENJA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADA ZA VODE).

2.2. Naknade za vode

Član 153.

Naknade za vode su:

1) naknada za korišćenje vodnog dobra VODA;

2) naknada za ispuštenu vodu;

3) naknada za zagađivanje voda;

4) naknada za odvodnjavanje;

5) naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema;

6) NAKNADA ZA IZVAĐENI REČNI NANOS.

2.2.1. Naknada za korišćenje vodnog dobra

Osnov plaćanja

Član 154.

Naknada za korišćenje vodnog dobra plaća se za korišćenje:

1) voda;

2) vodnog zemljišta.

2.2.1. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA

OSNOV PLAĆANJA

ČLAN 154.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA PLAĆA SE ZA ZAHVATANJE POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA, UKLJUČUJUĆI TERMALNE I MINERALNE VODE, U SKLADU SA ČLANOM 2. OVOG ZAKONA.

Obveznik plaćanja

Član 155.

Obveznik plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra VODA je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje:

1) vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke, komunalne i druge namene;

2) regionalnim i višenamenskim hidrosistemima zahvata i distribuira vodu;

3) koristi vodu za uzgoj riba u ribnjacima;

4) vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;

5) zahvata vodu radi flaširanja, odnosno korišćenja u finalnom proizvodu;

6) koristi vodu za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe i za pogon postrojenja;

7) koristi vodu za rad toplana.;

8) vrši eksploataciju rečnih nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom;

9) koristi vodno zemljište za obavljanje privredne delatnosti (deponije, tovarišta i drugo);

10) koristi vodno zemljište za postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti;

11) koristi vodno telo površinske voda za boravak i vodno zemljište za privez plovnog objekta, uključujući i ugostiteljski objekat na plovećem objektu;

12) koristi vodno zemljište za sport, rekreaciju i turizam.

Plaćanje naknade

Član 156.

Naknada za korišćenje vodnog dobra VODA plaća se za:

1) korišćenje vode za namene iz člana 155. stav 1. tač.1) do 4) ovog zakona gde postoje uređaji za merenje količina vode – prema količini (m3) i kvalitetu zahvaćene vode;

2) flaširanje vode – prema količini (l) prodate flaširane vode, a za korišćenje vode u finalnom proizvodu prema količini (l) vode u tom proizvodu;

3) termalne vode – prema količini (m3) zahvaćene vode;

4) korišćenje vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, gde ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode – prema površini (ha) poljoprivrednog zemljišta koja se navodnjava;

5) komercijalni uzgoj ribe, gde ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode – prema površini (ha) i vrsti (hladnovodni i toplovodni) ribnjaka;

6) proizvodnju električne energije – prema količini proizvedene električne energije (kWh) na pragu hidroelektrane ili termoelektrane;

7) pogon drugih postrojenja – prema snazi postrojenja (kW). ;

8) pozajmište rečnih nanosa – prema vrsti pozajmišta (rečno korito, sprud u rečnom koritu, inundacija, starača, područje ugroženo erozijom i dr.) i količini (m3) izvađenog materijala, bez obzira na kvalitet tog materijala;

9) obavljanje privredne delatnosti na vodnom zemljištu – prema površini (m2) korišćenog zemljišta i vrsti delatnosti;

10) postavljanje privremenog objekta za obavljanje privredne delatnosti – prema površini (m2) i nameni privremenog objekta;

11) boravak i privez plovnog objekta – prema vrsti plovnog objekta, kategoriji površinskih voda i površini (m2) korišćenog vodnog tela površinske vode i obale;

12) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam – prema površini (m2) vodnog zemljišta koja se koristi, kategoriji korisnika (pravno ili fizičko lice) i nameni objekta.

Obveznik plaćanja naknade za korišćenje vode za navodnjavanje plaća 50% od visine te naknade, ako je objekat za navodnjavanje iz člana 18. stav 1. tačka 2) ovog zakona izgradio sopstvenim sredstvima, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zbir naknada za korišćenje vode, koju plaća obveznik iz člana 155. tačka 4) i naknade za ispuštenu vodu koju plaća obveznik iz člana 161. tačka 2) ovog zakona, ne može biti manji od 10% određene referentne cene vode.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, do određivanja referentne cene vode:

1) lice iz člana 155. tačka 4) plaća naknadu za korišćenje vode prema količini (m3) i kvalitetu zahvaćene vode;

2) lice iz člana 161. tačka 2) plaća naknadu za ispuštenu vodu prema količini (m3) i vrsti ispuštene otpadne vode.

Namena

Član 158.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje vodnog dobra VODA koriste se za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tač. 1), 2) i 5) ovog zakona.

Sredstva ostvarena od naknada za korišćenje vodnog dobra od obveznika iz člana 155. stav 1. tač. 8) do 12) ovog zakona koriste se na području na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Izuzeci od plaćanja

Član 159.

Naknada za korišćenje vodnog dobra ne plaća se za:

1) opšte korišćenje voda;

2) korišćenje vodnog zemljišta za:

(1) održavanje rečnih korita i obala vodotoka,

(2) izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, u javnoj svojini;

(3) izgradnju objekata namenjenih odbrani države i javnoj bezbednosti;

(4) eksploataciju rečnih nanosa pri radovima na uređenju vodotoka koje vrši javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a koji se koristi za namene iz tačke 2) podtačka 2. ovog člana.

ČLAN 159.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA NE PLAĆA SE ZA OPŠTE KORIŠĆENJE VODA.

2.2.6. NAKNADA ZA IZVAĐENI REČNI NANOS

OSNOV PLAĆANJA

ČLAN 177A

NAKNADA ZA IZVAĐENI REČNI NANOS PLAĆA SE ZA REČNI NANOS IZVAĐEN IZ LEŽIŠTA NA VODNOM ZEMLJIŠTU I NA PODRUČJIMA UGROŽENIM EROZIJOM.

OBVEZNIK PLAĆANJA

ČLAN 177B

OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADE ZA IZVAĐENI REČNI NANOS JE PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJE VRŠI VAĐENJE REČNOG NANOSA IZ LEŽIŠTA NA VODNOM ZEMLJIŠTU I NA PODRUČJIMA UGROŽENIM EROZIJOM.

PLAĆANJE NAKNADE

ČLAN 177V

NAKNADA ZA IZVAĐENI REČNI NANOS PLAĆA SE ZA POZAJMIŠTE REČNIH NANOSA – PREMA VRSTI POZAJMIŠTA (REČNO KORITO, SPRUD U REČNOM KORITU, INUNDACIJA, STARAČA, PODRUČJE UGROŽENO EROZIJOM I DRUGO) I KOLIČINI (M3) IZVAĐENOG REČNOG NANOSA, BEZ OBZIRA NA KVALITET TOG NANOSA.

NAMENA

ČLAN 177G

SREDSTVA OSTVARENA OD NAKNADE ZA IZVAĐENI REČNI NANOS KORISTE SE NA PODRUČJU NA KOME SU OSTVARENA ZA FINANSIRANJE POSLOVA IZ ČLANA 150. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

IZUZECI OD PLAĆANJA

ČLAN 177D

NAKNADA ZA IZVAĐENI REČNI NANOS NE PLAĆA SE ZA KOLIČINE IZVAĐENOG REČNOG NANOSA KOJI SE KORISTI ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA I ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, A KOJE VRŠI JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

PRIMENA DRUGIH PROPISA

ČLAN 177Đ

POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZVAĐENI REČNI NANOS SE SPROVODI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

Izvori finansiranja

Član 186.

Sredstva za finansiranje Republičkog fonda obezbeđuju se:

1) iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. ovog zakona, osim naknade za zagađivanje voda, ostvarenih na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine;

2A) OD ZAKUPA VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI I USTANOVLJAVANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI, OSTVARENI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, OSIM TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE I TERITORIJE GRADA BEOGRADA ZA POSTAVLJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA;

43) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Republičkog fonda.

Izvori finansiranja

Član 189.

Sredstva za finansiranje Pokrajinskog fonda obezbeđuju se:

1) iz aproprijacija u budžetu autonomne pokrajine za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. tač. 1), 2), 4 i 5) TAČ. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog zakona, ostvarenih na teritoriji autonomne pokrajine;

2A) OD ZAKUPA VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI I USTANOVLJAVANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI NA VODNOM ZEMLJIŠTU I VODNOM OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI, OSTVARENI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE;

43) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Pokrajinskog fonda.

4. Obračunavanje i plaćanje naknade za vode

Utvrđivanje visine nakande za vode

Član 191.

Vlada utvrđuje visinu naknada za vode iz člana 153. tač.1) do 5) TAČ. 1) DO 6) ovog zakona, uključujući povećanje naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, umanjenje naknade za zagađivanje voda ako se otpadne vode prečišćavaju, u skladu sa efektima prečišćavanja, kao i visinu nadoknade troškova obračuna i zaduženja obveznika plaćanja.

Obračun naknade za vode i zaduženja obveznika

Član 192.

Obračun naknade za vode i zaduženje obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra iz člana 155. stav 1. tač. 1) do 8) ovog zakona i naknade za ispuštenu vodu vrši Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine.

Obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za zagađivanje voda vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Ministarstvu nadležnom za poslove finansija – poreskoj upravi poveravaju se poslovi obračuna i zaduženja fizičkih lica, obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Javnom vodoprivrednom preduzeću poveravaju se poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra iz člana 155. stav 1. tač. 9) do 12) ovog zakona, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, kao i poslovi obračuna i zaduženja pravnih lica, obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Rešenje o utvrđivanju iznosa naknade iz st. 1. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 192.

MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE, VRŠI OBRAČUN I ZADUŽENJE OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODA, NAKNADE ZA ISPUŠTENU VODU I NAKNADE ZA IZVAĐENI REČNI NANOS.

OBRAČUN I ZADUŽENJE OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE VODA VRŠI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU POVERAVAJU SE POSLOVI OBRAČUNA I ZADUŽENJA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODNIH OBJEKATA I SISTEMA, KAO I POSLOVI OBRAČUNA I ZADUŽENJA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE.

REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

Član 193.

Organizacija nadležna za vođenje evidencije o nepokretnostima i pravima na njima dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija – Poreskoj upravi i javnom vodoprivrednom preduzeću dostavlja, na njihov NJEGOV zahtev, bez naknade, ažurne podatke o zemljištu i vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti iz člana 170. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona, radi utvrđivanja iznosa i naplate naknade za odvodnjavanje.

Organ koji obavlja poslove utvrđivanja i obračuna visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u jedinici lokalne samouprave dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija – Poreskoj upravi i javnom vodoprivrednom preduzeću dostavlja, na njihov NJEGOV zahtev, bez naknade, podatke o površini stambenog i poslovnog prostora, radi utvrđivanja iznosa i naplate naknade za odvodnjavanje od obveznika iz člana 170. tač. 2) i 3) ovog zakona.

Član 195.

Postupak utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 5) TAČ. 1) DO 6) OVOG ZAKONA se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE IZVRŠNI POSTUPAK.

X. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 196.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo preko inspektora nadležnog za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: vodni inspektor).

Vodni inspektor vrši i inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće, sanitarno-higijenske potrebe i kupanje ZA PIĆE I NA KVALITET VODE ZA KUPANJE vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnog inspektora.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine preko inspektora za zaštitu životne sredine.

Autonomnoj pokrajini poverava se, kao povereni posao državne uprave, vršenje inspekcijskog nadzora iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana na teritoriji autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se, kao povereni posao državne uprave, vršenje inspekcijskog nadzora iz st. 1, 2, 3. i 4. ST. 1, 2. i 4. ovog člana na teritoriji grada Beograda.

Službeno odelo i službena legitimacija

Član 198.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora vodni inspektor mora da ima službenu legitimaciju, oznaku i odgovarajuću opremu.

Vodni inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora u propisanom službenom odelu.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu službene legitimacije, izgled i sadržinu oznake i vrstu opreme, kao i izgled službenog odela.

U OBRAZAC SLUŽBENE LEGITIMACIJE VODNOG INSPEKTORA ČIJI JE IZGLED PROPISAN PRAVILNIKOM O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 81/15) UNOSE SE SLEDEĆI PODACI O LIČNOSTI: PODACI O IDENTITETU VODNOG INSPEKTORA (IME I PREZIME).

Prava i dužnosti sanitarnog inspektora

Član 200.

U vršenju inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše zdravstvenu ispravnost vode koja se koristi za piće, sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje;

2) organizuje uzimanje uzoraka vode koja se koristi za piće, sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, kada postoji sumnja u zdravstvenu ispravnost;

3) organizuje uzimanje uzoraka vode koja se koristi za piće, sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, u cilju utvrđivanja puta prenosa izazivača zarazne bolesti;

4) kontroliše način korišćenja i način održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta, u cilju zaštite od namernog ili slučajnog zagađenja vode na izvorištu;

5) kontroliše sanitarno-higijenske uslove u vodnom objektu za snabdevanje vodom za piće, u cilju sprečavanja nastajanja i suzbijanja puteva prenošenja zaraznih bolesti vodom;

6) kontroliše da li organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zona zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće i za sanitarno-higijenske potrebe, poseduje rešenje o zoni sanitarne zaštite izvorišta.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice dužno je da sanitarnom inspektoru omogući vršenje nadzora, da mu bez odlaganja stavi na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju i druge dokaze i izjasni se o činjenicama koje su od značaja za vršenje nadzora.

PRAVA I DUŽNOSTI SANITARNOG INSPEKTORA

ČLAN 200.

U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SANITARNI INSPEKTOR IMA PRAVO I DUŽNOST DA:

1) KONTROLIŠE DA LI SE VRŠI ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE I KVALITETA VODE ZA KUPANJE;

2) KONTROLIŠE ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE I KVALITET VODE ZA KUPANJE;

3) ORGANIZUJE UZIMANJE UZORAKA VODE ZA PIĆE I VODE ZA KUPANJE, KADA POSTOJI SUMNJA U ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE, ODNOSNO KVALITET VODE ZA KUPANJE;

4) KONTROLIŠE NAČIN KORIŠĆENJA I NAČIN ODRŽAVANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA, U CILJU ZAŠTITE OD NAMERNOG ILI SLUČAJNOG ZAGAĐENJA VODE NA IZVORIŠTU;

5) KONTROLIŠE DA LI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE POSEDUJE REŠENJE O ODREĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE ZA IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE KOJA SU FORMIRANA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Prava i dužnosti inspektora za zaštitu životne sredine

Član 201.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor za zaštitu životne sredine ima pravo i dužnost da proverava:

1) da li ispuštene otpadne vode i otpadne vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju u recipijent ispunjavaju uslove u pogledu graničnih vrednosti utvrđenih u skladu sa članom 93. stav 2. ovog zakona;

2) da li se radi zaštite kvaliteta voda recipijenta primenjuju zabrane iz člana 97. tač. 1), 2), 4) i 6 ) tač. 1), 1A), 1B), 2), 4) i 6) ovog zakona;

2A) DA LI PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I FIZIČKA LICA ISPUNJAVAJU SVOJE OBAVEZE IZ ČLANA 98. OVOG ZAKONA;

34) da li se obaveza ispitivanja otpadnih voda vrši u skladu sa članom 99. ovog zakona.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice dužno je da inspektoru za zaštitu životne sredine omogući vršenje nadzora, da mu bez odlaganja stavi na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju i druge dokaze i izjasni se o činjenicama koje su od značaja za vršenje nadzora.

Mere koje nalaže vodni inspektor

Član 202.

U vršenju poslova iz člana 204. ovog zakona vodni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani, odnosno obustavi radove koji se izvode suprotno izdatoj vodnoj saglasnosti, odnosno vodnoj dozvoli ili bez vodne saglasnosti, odnosno vodne dozvole;

2) zabrani ili ograniči korišćenje voda, ispuštanje voda, eksploataciju VAĐENJE rečnih nanosa, odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom AKO SE KORIŠĆENJE VODA, ISPUŠTANJE VODA, VAĐENJE REČNIH NANOSA, ODNOSNO KORIŠĆENJE OBJEKATA I POSTROJENJA VRŠI SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

3) naloži uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji rastu ili su zasađeni bez vodne saglasnosti;

4) naloži otklanjanje uzroka zagađenja na vodnom objektu, vodnom zemljištu ili vodnom telu i dovođenje u prvobitno stanje;

5) naloži privremeni prestanak rada i obavljanje delatnosti pravnim licima, ako utvrdi da se korišćenje, odnosno ispuštanje voda ne vrši u skladu sa izdatim vodnim aktima;

6) naloži sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom;

7) privremeno oduzme predmete kojima je narušen vodni režim i o tome izda potvrdu;

8) pregleda poslovne knjige obveznika plaćanja naknada iz ovog zakona, osim naknade za zagađivanje voda, radi prikupljanja podataka potrebnih za obračun naknada;

9) izrekne novčanu kaznu na licu mesta (mandatnu kaznu), kada je to određeno ovim zakonom;

10) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona;

11) preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili drugim propisom.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 7) TAČ. 1) do 6) ovog člana nalažu se rešenjem vodnog inspektora.

Mere koje nalaže sanitarni inspektor

Član 203.

U vršenju poslova iz člana 200. ovog zakona sanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani korišćenje vode koja se koristi za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, ako ne postoji dokaz ovlašćene zdravstvene ustanove o izvršenim laboratorijskim analizama na zdravstvenu ispravnost;

2) zabrani korišćenje vode koja se koristi za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, za koju je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza, utvrdila da je zdravstveno neispravna;

3) zabrani korišćenje vode koja se koristi za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, za koju je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza, utvrdila da je voda put prenosa izazivača zarazne bolesti;

4) zabrani upotrebu vodnog objekta za snabdevanje vodom za piće, dok se ne otklone sanitarno-higijenski nedostaci koji mogu neposredno da utiču na zdravstvenu ispravnost vode i zdravlje ljudi;

5) naredi otklanjanje sanitarno higijenskih nedostataka u vodnom objektu za snabdevanje vodom za piće;

6) zabrani korišćenje postojećeg objekta, odnosno obavljanje delatnosti koja izaziva ili može da izazove zagađenje vode na izvorištu, u zonama sanitarne zaštite, dok se ne otklone uočeni nedostaci;

7) naredi pribavljanje rešenja o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom;

8) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup, u skladu sa ovim zakonom;

9) preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim propisom.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 7) ovog člana nalažu se rešenjem sanitarnog inspektora.

ČLAN 203.

U VRŠENJU POSLOVA IZ ČLANA 200. OVOG ZAKONA SANITARNI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA:

1) ZABRANI ISPORUKU VODE ZA PIĆE, ODNOSNO KORIŠĆENJE VODE ZA KUPANJE, AKO NE POSTOJI DOKAZ ILI NE POSTOJI DOKAZ U PROPISANOM OBIMU OVLAŠĆENE ZDRAVSTVENE USTANOVE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ANALIZAMA NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE, ODNOSNO KVALITET VODE ZA KUPANJE;

2) ZABRANI ISPORUKU VODE ZA PIĆE AKO JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA, NA OSNOVU IZVRŠENIH LABORATORIJSKIH ANALIZA, UTVRDILA DA JE VODA ZA PIĆE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA, A MOŽE DA DOZVOLI ISPORUKU VODE KOJA SE UPOTREBLJAVA ZA SANITARNO-HIGIJENSKE POTREBE;

3) ZABRANI KORIŠĆENJE VODE ZA KUPANJE, AKO JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA, NA OSNOVU IZVRŠENIH LABORATORIJSKIH ANALIZA, UTVRDILA DA KVALITET VODE ZA KUPANJE NE ZADOVOLJAVA;

4) ZABRANI UPOTREBU VODE ZA PIĆE, AKO JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA, NA OSNOVU IZVRŠENIH LABORATORIJSKIH ANALIZA, UTVRDILA DA JE VODA ZA PIĆE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA;

5) ZABRANI KORIŠĆENJE OBJEKTA, ODNOSNO OBAVLJANJE DELATNOSTI U ZONI SANITARNE ZAŠTITE NA NAČIN KOJI IZAZIVA ILI MOŽE DA IZAZOVE ZAGAĐIVANJE VODE IZVORIŠTA, DOK SE NE OTKLONE UOČENI NEDOSTACI;

6) OBAVESTI NADLEŽNI ORGAN O BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA I O OBAVLJANJU NEDOZVOLJENIH DELATNOSTI U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA;

7) NAREDI PRIBAVLJANJE REŠENJA O ODREĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE;

8) PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA I PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

9) PREDUZIMA DRUGE MERE I RADNJE ZA KOJE JE OVLAŠĆEN OVIM ZAKONOM I DRUGIM PROPISOM.

MERE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 7) I 9) OVOG ČLANA NALAŽU SE REŠENJEM SANITARNOG INSPEKTORA.

Mere koje nalaže inspektor za zaštitu životne sredine

Član 204.

U vršenju poslova iz člana 201. ovog zakona inspektor za zaštitu životne sredine je ovlašćen da:

1) zabrani ispuštanje otpadnih voda u slučajevima prekoračenja graničnih vrednosti emisije propisanih članom 93. stav 2. ovog zakona;

2) zabrani ispuštanje otpadnih voda u slučajevima predviđenim članom 97. tač. 1), 2), 4) i 6) ovog zakona;

3) naloži privremeni prestanak rada i obavljanje delatnosti pravnim licima, preduzetnicima ili fizičkim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne i zagađujuće materije u količinama većim od dozvoljenih, dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica;

3) NALOŽI LICU KOJE ISPUŠTA OTPADNE VODE DA POSTAVI UREĐAJE ZA MERENJE I KONTINUIRANO MERI KOLIČINE OTPADNIH VODA, KAO I DA ISPITUJE PARAMETRE KVALITETA OTPADNIH VODA I DA IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM MERENJIMA DOSTAVI JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ORGANU UPRAVE NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODE;

3a) NALOŽI PRIVREMENI PRESTANAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI LICIMA IZ ČLANA 99. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;

4) naloži ispitivanje kvaliteta voda u slučajevima kada postoji sumnja da je došlo do prekoračenja graničnih vrednosti emisije;

5) pregleda poslovne knjige i poslovne prostorije obveznika plaćanja naknade za zagađivanje vode iz ovog zakona, radi prikupljanja podataka potrebnih za obračun naknada;

6) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup, u skladu sa ovim zakonom;

7) preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu njega.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana nalažu se rešenjem inspektora za zaštitu životne sredine.

Uzimanje uzoraka vode

Član 208.

Po potrebi, vodni inspektor, odnosno inspektor za zaštitu životne sredine može organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda, radi analize i provere stepena zagađenosti voda, pri čemu troškove analize snosi pravno LICE, PREDUZETNIK ili fizičko lice od koga potiče zagađenje, ako analize pokažu da je došlo do odstupanja od propisanih standarda o efluentima, odnosno do odstupanja u odnosu na klasifikaciju voda iz člana 111. ovog zakona.

Po potrebi, sanitarni inspektor može organizovati uzimanje uzoraka vode koja se koristi za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, radi njihove analize i provere zdravstvene ispravnosti, pri čemu troškove analize snosi pravno ili fizičko lice koje korisnicima isporučuje zdravstveno neispravnu vodu, ako analize pokažu da je došlo do odstupanja u odnosu na zdravstvenu ispravnost vode propisanu članom 75. ovog zakona.

PO POTREBI, SANITARNI INSPEKTOR MOŽE ORGANIZOVATI UZIMANJE UZORAKA VODE ZA PIĆE I VODE ZA KUPANJE, RADI ANALIZE I PROVERE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE, ODNOSNO ANALIZE I PROVERE KVALITETA VODE ZA KUPANJE, PRI ČEMU TROŠKOVE ANALIZE SNOSI PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE ISPORUČUJE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNU VODU ZA PIĆE, ODNOSNO OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE VODE ZA KUPANJE NEZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA.

U protivnom, troškove analiza snosi Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, A AKO SE UZIMANJE UZORAKA VODE I OTPADNIH VODA, ODNOSNO VODE ZA PIĆE I VODE ZA KUPANJE VRŠI U OKVIRU POVERENIH POSLOVA IZ ČLANA 196. OVOG ZAKONA TROŠKOVE SNOSI ORGAN KOJI VRŠI POVERENE POSLOVE.

HI. KAZNENE ODREDBE

2. Privredni prestupi

Član 211.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne preduzme mere i radove za razbijanje leda radi zaštite od oštećenja vodnih i drugih objekata u koritu i priobalju (član 59. stav 2);

2) vrši posebno korišćenje voda suprotno odredbi člana 68. stav 2. ovog zakona;

3) vodu određenu za piće koristi suprotno odredbi člana 72. stav 2. ovog zakona;

3A) NE POSEDUJE DOKAZ ILI NE POSEDUJE DOKAZ U PROPISANOM OBIMU O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ANALIZAMA NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE, ODNOSNO KVALITET VODE ZA KUPANJE (ČLAN 75);

3B) ISPORUČI VODU ZA PIĆE, ODNOSNO OMOGUĆI KORIŠĆENJE VODE ZA KUPANJE, ZA KOJE JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA NA OSNOVU IZVRŠENIH LABORATORIJSKIH ANALIZA UTVRDILA DA JE VODA ZA PIĆE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA, ODNOSNO DA KVALITET VODE ZA KUPANJE NE ZADOVOLJAVA (ČLAN 75);

4) voda koja se koristi za piće, za proizvodnju i preradu hrane i predmeta opšte upotrebe, sanitarno-higijenske potrebe i kupanje ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti iz člana 75. stav 1. ovog zakona;

4) UPOTREBLJAVA VODU ZA PIĆE ZA KOJU JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA NA OSNOVU IZVRŠENIH LABORATORIJSKIH ANALIZA UTVRDILA DA JE VODA ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA (ČLAN 75);

5) koristi vodni objekat za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i njegovo neposredno okruženje koji ne ispunjava sanitarno-higijenske uslove iz člana 75. stav 2. ovog zakona;

6) koristi objekat, odnosno obavlja delatnost na način kojim se ugrožava zdravstvena ispravnost vode na izvorištu iz člana 77. stav 2. ovog zakona;

7) ne pribavi rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom, u skladu sa članom 77. ovog zakona;

6) KORISTI OBJEKAT, ODNOSNO OBAVLJA DELATNOST NA NAČIN KOJI IZAZIVA ILI MOŽE DA IZAZOVE ZAGAĐIVANJE VODE NA IZVORIŠTU (ČLAN 77. STAV 2);

7) NE PRIBAVI REŠENJE O ODREĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ZA SNABDEVANJE VODOM (ČLAN 77. STAV 7);

8) prilikom zahvata voda iz vodotoka, odnosno akumulacija, nizvodno od zahvata ne obezbedi minimalni održivi protok (član 81);

9) ne preduzme neku od radnji iz člana 98. ovog zakona;

10) ne preduzme potrebne mere iz člana 99. ovog zakona;

11) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciji ili uklanjanju postojećih vodnih objekata, ili vrši druge radove i poslove bez vodne saglasnosti ili protivno izdatoj vodnoj saglasnosti (član 119. stav 2);

11A) VRŠI NEKU RADNJU BEZ VAŽEĆE VODNE DOZVOLE ILI SUPROTNO IZDATOJ VODNOJ DOZVOLI (ČLAN 122);

12) pravo stečeno na osnovu vodne dozvole prenese bez saglasnosti organa koji je izdao vodnu dozvolu (član 125. stav 1);

13) na vodnom zemljištu gradi objekte ili preduzme neku od radnji suprotno zabranama iz člana 133. ovog zakona;

14) vodne objekte kojima upravlja ne prenese na nadležno javno vodoprivredno preduzeće (član 219).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 13) ovog člana pravnom licu, pored propisane kazne obavezno će se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni u izvršenju privrednog prestupa.

Odgovornom licu iz stava 2. ovog člana može se za privredni prestup iz stava 1. tač. 1), 4) i 11) TAČ. 1), 4), 11) I 11A ovog člana, pored propisane kazne, izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih dužnosti.

3. Prekršaji

Prekršaj pravnog lica

Član 212.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) koristi akumulacione i retenzione basene suprotno članu 56. stav 1. ovog zakona;

1) BRANE SA AKUMULACIONIM I RETENZIONIM BAZENIMA NE ODRŽAVA I NE KORISTI NA NAČIN KOJIM SE OBEZBEĐUJE PRIHVATANJE POPLAVNIH TALASA (ČLAN 56. STAV 1. OVOG ZAKONA);

2) ne dostavi podatke iz člana 56. stav 2. ovog zakona;

3) koristi eroziono područje suprotno zabranama i ne preduzima radnje iz člana 62. stav 2. ovog zakona;

4) ne preduzme radove i mere iz člana 64. ovog zakona;

5) ne poštuje privremena ograničenja prava na posebno korišćenje voda u slučajevima predviđenim u članu 69. ovog zakona;

6) koristi vodu suprotno odredbi člana 71. stav 4. ovog zakona;

7) ne zaštiti izvoriše i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 73. stav 2);

8) ne vrši ispitivanje kvaliteta vode, registrovanje količina vode, ne postavi uređaje i ne preduzima mere za obezbeđenje tehničke ispravnosti uređaja, o merenjima količine i kvaliteta vode ne obavesti nadležne organe (član 74);

9) ne vrši merenje količine i ispitivanje kvaliteta vode i ne dostavlja podatke o tome nadležnim organima (član 78. st. 2. i 7);

10) kao izvođač istražnih radova postupi suprotno odredbama člana 80. st. 1. i 2. ovog zakona;

11) ne opremi bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode uređajima za regulisanje isticanja vode i zaštitu voda od zagađivanja (član 80. stav 3);

12) projektovanje i izgradnju objekata i uređaja vrši suprotno odredbi člana 85. ovog zakona;

13) vrši uzgoj ribe suprotno odredbi člana 87. ovog zakona;

14) akumulacije koristi suprotno odredbama člana 88. stav 2. ovog zakona;

15) postupi suprotno odredbi člana 90. stav 2. tačka 2) TAČ. 2. I 3) ovog zakona;

16) preduzme neku od radnji iz člana 97. ovog zakona;

17) ne postavi uređaje za merenje, ne meri količine i ne ispituje kvalitet otpadnih voda i ako izveštaj o tome ne dostavi nadležnom javnom vodoprivrednom preduzeću (član 99. stav 1);

18) ne meri količine i ne ispituje kvalitet otpadnih voda pre i posle prečišćavanja, ne obezbeđuje redovno funkcionisanje uređaja za prečišćavanje otpadnih i ne vodi dnevnik njihovog rada (član 99. stav 2);

19) ne postavi uređaje za preuzimanje otpadnih mineralnih ulja, uljnih smeša, otpadnih voda i drugih otpadnih materija sa plovnih objekata (član 102);

20) ne koristi naftovode i uređaje za prihvatanje, preradu i čuvanje mineralnih ulja u skladu sa članom 103. ovog zakona;

21) kao vlasnik, odnosno korisnik dela obale primeti, a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotoku, jezeru ili akumulaciji (član 104);

22) ne pribavi vodne uslove u skladu sa članom 115. ovog zakona;

22A) VRŠI VAĐENJE REČNIH NANOSA SUPROTNO IZDATOJ VODNOJ SAGLASNOSTI ILI BEZ VODNE SAGLASNOSTI IZ ČLANA 119. OVOG ZAKONA;

23) vrši neku radnju bez važeće vodne dozvole ili suprotno vodnoj dozvoli (član 122.);

24) ne postupi u skladu sa izdatim vodnim nalogom iz člana 128. ovog zakona;

25) ne dostavi podatke za katastar REGISTAR o vodnim objektima koje su izgradili za sopstvene potrebe (član 132. stav 10);

26) ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 134. ovog zakona;

27) ne izvrši neku od radnji iz člana 135. ovog zakona;

28) ne dozvoli korišćenje prava službenosti iz člana 137. ovog zakona;

29) ne izvrši otklanjanje štete u skladu sa članom 139. ovog zakona;

30) vodnom inspektoru, sanitarnom inspektoru i inspektoru za zaštitu životne sredine ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 199. stav 2, član 200. stav 2. i član 201. stav 2);

31) ne omogući vodnom inspektoru, inspektoru za zaštitu životne sredine pregled poslovnih knjiga i poslovnih prostorija radi prikupljanja elemenata potrebnih za obračun naknada (član 202. stav 1. tačka 8) i član 204. stav 1. tačka 5);

32) ne postupi po rešenju vodnog inspektora, sanitarnog inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine (član 202. stav 2, član 203. stav 2. i član 204. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, vodni inspektor može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta pravnom licu u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, vodni inspektor može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 5.000 dinara.

Odgovorno lice u republičkoj organizaciji nadležnoj za hidrometeorološke poslove ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG MONITORINGA KVALITETA VODA ili drugom pravnom licu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima, u skladu sa godišnjim programom ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 109. ovog zakona.

Odgovorno lice u organu nadležnom za vođenje evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, odnosno organu koji obavlja poslove utvrđivanja i obračuna visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u jedinici lokalne samouprave kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ako ne dostavi podatke iz člana 197. ovog zakona.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 22A) OVOG ČLANA PORED PROPISANE KAZNE PRAVNOM LICU ĆE SE OBAVEZNO IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA.

ČLAN 212A

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 100.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO 30 DANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU, POSEBNOJ ORGANIZACIJI, ODNOSNO JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU IZ ČLANA 118. ST. 5, 6. I 7. OVOG ZAKONA AKO TOKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE NE POSTUPI NA NAČIN I U ROKOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM (ČLAN 118. STAV 8).

ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA IZ ČLANA 118. ST. 1, 2. I 3. OVOG ZAKONA.

Prekršaj preduzetnika

Član 213.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik ako učini neku od radnji iz člana 211. stav 1. tač. 12) i 13) TAČ. 1), 3), 4), 6), 8), 9), 10), 11), 11A), 12) I 13) ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini neku od radnji iz člana 212. stav 1. tač. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12) 13), 14), 15), 16), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32) TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 22A), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) I 32) ovog zakona.

ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 212. STAV 1. TAČKA 22A) PORED PROPISANE KAZNE PREDUZETNIKU ĆE SE OBAVEZNO IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA.

Za prekršaje iz stava 2. ovog člana, vodni inspektor može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta preduzetniku u iznosu od 20.000 dinara.

Prekršaj fizičkog lica

Član 214.

Novačnom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini neku od radnji iz člana 211. stav 1. tač. 12) i 13) TAČ. 1), 3), 4), 6), 8), 9), 11), 12) I 13) ovog zakona.

Novačnom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 212. stav 1. tač. 3), 6), 14), 16), 21), 25), 26), 27), 28), 29) i 30) TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 22a), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) I 32) ovog zakona.

ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 212. STAV 1. TAČKA 22A) PORED PROPISANE KAZNE FIZIČKOM LICU ĆE SE OBAVEZNO IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA.

Za prekršaje iz stava 2. ovog člana, vodni inspektor može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta u iznosu od 5.000 dinara.

Ostavite komentar