Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE KOJE SE DOPUNjUJU

Član 48.

Uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije i izdaje se na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, samo na lični zahtev.

Pod evidencijom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se matična knjiga rođenih, knjige državljana Republike Srbije vođene po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona i druge evidencije državljana vođene u Republici Srbiji.

OVLAŠĆENO LICE U SMISLU PROPISA O MATIČNIM KNjIGAMA MOŽE IZDATI UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE IZ EVIDENCIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, BEZ OBZIRA NA MESTO UPISA U EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE.

OBRASCE UVERENjA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE TEHNIČKI IZRAĐUJE I ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA – TOPČIDER

Propise o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

ČLAN 49A

PODACI IZ EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE IZ ČLANA 48. STAV 2. OVOG ZAKONA VODE SE I ČUVAJU I NA SREDSTVIMA ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA, KAO CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENjE I ČUVANjE PODATAKA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA O MATIČNIM KNjIGAMA.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE IZ ČLANA 48. STAV 2. OVOG ZAKONA, KOJA SE VODI U CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENjE I ČUVANjE PODATAKA JE JEDINSTVENA I SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: IME, PREZIME, PRETHODNA IMENA I PREZIMENA, POL, DATUM, MESTO I OPŠTINU ROĐENjA, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, PREBIVALIŠTE, BORAVAK U INOSTRANSTVU, PRETHODNO DRŽAVLjANSTVO, OSNOV UPISA ČINjENICE DRŽAVLjANSTVA, DATUM DONOŠENjA I URUČENjA I BROJ REŠENjA O STICANjU I PRESTANKU DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, DATUM STICANjA ODNOSNO PRESTANKA DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA ZA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA, IMENA I PREZIMENA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA, PRETHODNA IMENA I PREZIMENA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA I DRŽAVLjANSTVO OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE ČUVA SE TRAJNO.

ČLAN 49B

NA ZAHTEV DRŽAVNOG I DRUGOG ORGANA, ORGANIZACIJE, KAO I DRUGOG PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA KOJI IMA OPRAVDAN PRAVNI INTERES, NADLEŽNI ORGAN JE DUŽAN DA DOSTAVI TRAŽENE PODATKE IZ EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE, U SKLADU SA PROPISIMA O ZAŠTITI PODATKA O LIČNOSTI”.

ČLAN 3.

U DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE MOŽE BITI PRIMLjEN DRŽAVLjANIN SFRJ ILI DRŽAVLjANIN DRUGE REPUBLIKE RANIJE SFRJ, ODNOSNO DRŽAVLjANIN DRUGE DRŽAVE NASTALE NA TERITORIJI SFRJ, KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2016. GODINE I NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA IMA PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE U REPUBLICI SRBIJI.

ZAHTEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA MOŽE SE PODNETI U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 4.

USLOVI ZA USPOSTAVLjANjE I VOĐENjE EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU U OKVIRU CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU I SKLADIŠTENjE PODATAKA I ČUVANjE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNjIGA, OBEZBEDIĆE SE NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2018. GODINE.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE USPOSTAVLjA SE NA OSNOVU PODATAKA IZ ČLANA 48. STAV 2. ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 135/04 I 90/07).

ČLAN 5.

IZDAVANjE UVERENjA NA OBRASCU KOJI ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA – TOPČIDER OTPOČEĆE OD 1. JANUARA 2019. GODINE.

Ostavite komentar