Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

RELEVANTNI PROPISI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI VODNOG SAOBRAĆAJA

Pregled relevantnih propisa sa naknadnim izmenama i dopunama EU za usklađivanje sa propisima Republike Srbije u oblasti unutrašnje plovidbe:

1) Uredba Saveta (EEZ) 2919/85 od 17. oktobra 1985. godine o utvrđivanju uslova za pristup sporazumima u okviru izmenjene i dopunjene Konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja pripadaju rajnskoj plovidbi (Council Regulation (EEC) No 2919/85 of 17 October 1985 laying down the conditions for access to the arrangements under the Revised Convention for the navigation of the Rhine relating to vessels belonging to the Rhine Navigation);

2) Direktiva Saveta 87/540/EEZ od 9. novembra 1987. godine o pristupu obavljanja delatnosti vozara robe po vodnim putevima u domaćem i međunarodnom prevozu kao i o uzajamnom priznavanju diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama za tu delatnost (Council Directive 87/540/EEC of 9 November 1987 on access to the occupation of carrier of goods by waterway in national and international transport and on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications for this occupation);

3) Uredba Saveta (EEZ) 1101/89 od 27. aprila 1989. godine o strukturnim poboljšanjima u unutrašnjem vodnom transportu (Council Regulation (EEC) No 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport);

4) Uredba Saveta (EZ) 181/2008 od 28. februara 2008. godine o utvrđivanju određenih mera za sprovođenje Uredbe Saveta (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promocije prevoza unutrašnjim vodnim putevima (Commission Regulation (EC) No 181/2008 of 28 February 2008 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community fleet capacity policy to promote inland waterway transport);

5) Uredba Saveta (EZ) 718/1999 od 29. marta 1999. godine o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promocije prevoza unutrašnjim vodnim putevima, OJ L 90, 2.4.1999. (Council Regulation (EC) No 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport, OJ L 90, 2.4.1999);

6) Direktiva Saveta 96/75/EZ od 19. novembra 1996. godine o sistemu iznajmljivanja plovila i određivanja cena u domaćem i međunarodnom prevozu unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (SL L 304 27.11.1996 12–14) (Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community);

7) Direktiva 2009/100/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o uzajamnom priznavanju plovidbenih dozvola za plovila unutrašnje plovidbe (Directive 2009/100/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels);

8) Uredba Saveta (EEZ) 3921/91 od 16. decembra 1991. godine o utvrđivanju uslova pod kojima nerezidentni vozari mogu da prevoze robu ili putnike unutrašnjim vodnim putevima unutar države članice (Council Regulation (EEC) No 3921/91 of 16 December 1991 laying down the conditions under which non-resident carriers may transport goods or passengers by inland waterway within a Member State);

9) Uredba Saveta (EZ) 1356/96 od 8. jula 1996. godine o zajedničkim pravilima koja se primenjuju na prevoz robe ili putnika unutrašnjim vodnim putevima između država članica radi uspostavljanja slobode pružanja tih transportnih usluga (Regulation (EC) No 1356/96 of 8 July 1996 on common rules applicable to the transport of goods or passengers by inland waterway between Member States with a view to establishing freedom to provide such transport services);

10) Direktiva Saveta 96/50/EZ od 23. jula 1996. godine o harmonizaciji uslova za dobijanje nacionalnih sertifikata za zapovednika broda za prevoz robe i putnika na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters’ certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community);

11) Direktiva Saveta 91/672/EEZ od 16. decembra 1991. godine o uzajamnom priznavanju nacionalnih ovlašćenja za zapovednike za prevoz robe i putnika na unutrašnjim vodnim putevima (Council Directive 91/672/EEC of 16 December 1991 on the reciprocal recognition of national boatmasters’ certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway);

12) Direktiva 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim Rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community);

13) Uredba Komisije 164/2010 od 25. januara 2010. godine o tehničkim specifikacijama za elektronsko izveštavanje sa brodova, kako je navedeno u članu 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim Rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Sommission Regulation (EU) No 164/2010 of 25 January 2010 on the technical specifications for electronic ship reporting in inland navigation referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community);

14) Uredba Komisije (EZ) 416/2007 od 22. marta 2007. godine o tehničkim specifikacijama za Saopštenja brodarstvu, kako je navedeno u članu 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim Rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Commission Regulation (EC) No 416/2007 of 22 March 2007 concerning the technical specifications for Notices to Skippers as referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community);

15) Uredba Komisije (EZ) 415/2007 od 13. marta 2007. godine o tehničkim specifikacijama za sustave za praćenje i određivanje položaja plovila iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim Rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Commission Regulation (EC) No 415/2007 of 13 March 2007 concerning the technical specifications for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community);

16) Uredba Komisije (EZ) 414/2007 od 13. marta 2007. godine o tehničkim smernicama za planiranje, uvođenje i operativnu upotrebu Rečnih informacionih servisa (RIS) iz člana 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim Rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici (Commission Regulation (EC) No 414/2007 of 13 March 2007 concerning the technical guidelines for the planning, implementation and operational use of river information services (RIS) referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community);

17) Odluka Komisije od 2. februara 2012. godine o priznavanju RINA SpA (Italijanski registar brodova) kao klasifikacionog društva za plovila unutrašnje plovidbe (Commission Implementing Decision of 2 February 2012 on the recognition of the RINA SpA (Italian Register of Shipping) as a classification society for inland waterway vessels);

18) Odluka Komisije od 2.februara 2012. godine o priznavanju registra Polski Rejestr Statków S.A. (Poljski registar brodova) kao klasifikacionog društva za plovila unutarašnje plovidbe (Commission Implementing Decision of 2 February 2012 on the recognition of the Polski Rejestr Statków S.A. (Polish Register of Shipping) as a classification society for inland waterway vessels);

19) Odluka Komisije od 2. februara 2012. godine o priznavanju Ruskog pomorskog registra plovidbe kao klasifikacionog društva za plovila unutrašnje plovidbe (Commission Implementing Decision of 2 February 2012 on the recognition of the Russian Maritime Register of Shipping as a classification society for inland waterway vessels);

20) Uredba 1177/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 24. novembra 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutrašnjim vodnim putevima i o izmeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when traveling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004).

Pregled važnijih relevantnih propisa sa naknadnim izmenama i dopunama Evropske unije za usklađivanje sa propisima Republike Srbije u oblasti pomorske plovidbe

1) Direktiva 2009/21/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o ispunjavanju zahteva države zastave (Directive 2009/21/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements);

2) Direktiva 2008/106/EZ Evropskog parlamenta i Veća od 19. novembra 2008. godine o minimalnom nivou osposobljavanja pomoraca (Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the minimum level of training of seafarers);

3) Uredba Komisije (EEZ) 2158/93 od 28. jula 1993. godine o primeni izmena Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine i Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađenja s brodova iz 1973. za potrebe Uredbe Saveta (EEZ) 613/91 (Commission Regulation (EEC) No 2158/93 of 28 July 1993 concerning the application of amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, for the purpose of Council Regulation (EEC) No 613/91);

4) Uredba (EZ) 789/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 613/91 (Regulation (EC) No 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within the Community and repealing Council Regulation (EEC) No 613/91);

5) Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 2009/15/EZ od 23. aprila 2009. godine o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih službi (Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations);

6) Uredba (EZ) 391/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations);

7) Odluka Komisije 2009/491/EZ od 16. juna 2009. godine o kriterijumima koje treba slediti da bi se odlučilo kada se sprovođenje aktivnosti organizacije koja deluje u ime zastave države, može smatrati neprihvatljivom pretnjom po bezbednost i životnu sredinu (2009/491/EC: Commission Decision of 16 June 2009 on criteria to be followed in order to decide when the performance of an organization acting on behalf of a flag State can be considered an unacceptable threat to safety and the environment);

8) Direktiva Saveta 96/98/EZ od 20. decembra 1996. godine o pomorskoj opremi (Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment);

9) Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 2010/65/EU od 20. oktobra 2010. godine o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o savljanju van snage Direktive 2002/6/EZ (Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States and repealing Directive 2002/6/EC);

10) Direktiva Saveta 1999/63/EZ od 21. juna 1999. godine o Sporazumu o organizaciji radnog vremena pomoraca koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Savez sindikata transportnih radnika u Evropskoj uniji (FST) (Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organization of working time of seafarers concluded by the European Community Ship-owners’ Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers’ Unions in the European Union (FST) – Annex: European Agreement on the organization of working time of seafarers);

11) Direktiva Saveta 2009/13/EZ od 16. februara 2009. godine o sprovođenju Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Evropski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine, i izmeni Direktive 1999/63/EZ (Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC);

12) Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 1999/95/EZ od 13. decembra 1999. godine o sprovođenju odredaba o radnom vremenu pomoraca na brodovima koji prisaju u lukama Zajednice (Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers’ hours of work on board ships calling at Community ports);

13) Uredba (EZ) 392/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o odgovornosti vozara za prevoz putnika morem u slučaju nesreća (Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents);

14) Direktiva 2009/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o osiguranju brodovlasnika za pomorska potraživanja (Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of ship-owners for maritime claims);

15) Odluka 167/2006/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 18. januara 2006. godine o delatnostima određenih trećih zemalja u području pomorskog teretnog prevoza (Decision No 167/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the activities of certain third countries in the field of cargo shipping);

16) Uredba Saveta 4057/86 od 22. decembra 1986. godine o nepravednoj praksi određivanja cena u pomorskom prometu (Council Regulation (EEC) No 4057/86 of 22 December 1986 on unfair pricing practices in maritime transport);

17) Uredba Saveta (EEZ) 4055/86 od 22. decembra 1986. godine o primeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom saobraćaju između država članica te između država članica i trećih zemalja (Council Regulation (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between Member States and between Member States and third countries);

18) Uredba Saveta (EEZ) 4058/86 od 22. decembra 1986. godine o usklađenom delovanju za zaštitu slobodnog pristupa teretu u okeanskoj plovidbi (Council Regulation (EEC) No 4058/86 of 22 December 1986 concerning coordinated action to safeguard free access to cargoes in ocean trades);

19) Odluka Saveta 2012/22/EZ od 12. decembra 2011. godine o pristupanju Evropske unije Protokolu iz 2002. godine Atinske konvenicije iz 1974. godine o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, sa izuzetkom članova 10. i 11. (2012/22/EU: Council Decision of 12 December 2011 concerning the accession of the European Union to the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, with the exception of Articles 10 and 11);

20) Odluka Saveta 2012/23/EZ od 12. decembra 2011. godine o pristupanju Evropske unije Protokolu iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvenicije iz 1974. o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, u vezi sa njegovim članovima 10. i 11. (2012/23/EU: Council Decision of 12 December 2011 concerning the accession of the European Union to the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof);

21) Uredba Komisije (EU) br. 802/2010 od 13. septembra 2010. godine o sprovođenju člana 10. stava 3. i člana 27. Direktive 2009/16/EZ Evropskog parlamenta i Saveta u odnosu na rezultate kompanije (Commission Regulation (EU) No 802/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) and Article 27 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards company performance);

22) Saopštenje Komisije kojom se pružaju smernice o državnoj pomoći pomorskim menadzment kompanijama (Communication from the Commission providing guidance on State aid to Shipmanagement Companies);

23) Uredba (EZ) br. 336/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. februara 2006. godine o sprovođenju Međunarodnog pravilnika o upravljanju bezbednošću unutar Zajednice i o stavljanju van snage Uredbe Saveta (EZ) br. 3051/95 (Regulation (EC) No 336/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on the implementation of the International Safety Management Code within the Community and repealing Council Regulation (EC) No 3051/95);

24) Uredba komisije (EZ) br. 540/2008 od 16. juna 2008. godine o izmeni Priloga II Uredbe (EZ) br. 336/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o sprovođenju Međunarodnog kodeksa o upravljanju bezbednošću unutar Zajednice u vezi sa obrascima dokumenata (Commission Regulation (EC) No 540/2008 of 16 June 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 336/2006 of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code within the Community, as regards format of forms);

25) Uredba (EZ) br. 725/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security);

26) Direktiva 2005/65/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 26. oktobra 2005. godine o jačanju sigurnosne zaštite luka (Directive 2005/65/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on enhancing port security);

27) Uredba Komisije (EZ) br. 324/2008 od 9. aprila 2008. godine o utvrđivanju izmenjenih postupaka za obavljanje pregleda Komisije u području sigurnosne zaštite u pomorstvu (Commission Regulation (EC) No 324/2008 of 9 April 2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security);

28) Preporuka Evropske Komisije od 11. marta 2010. godine o merama samozaštite i sprečavanja piraterije i oružanih pljački na brodovima (Commission Recommendation of 11 March 2010 on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against ships);

29) Direktiva Saveta 98/41/EZ od 18. juna 1998. godine o vođenju evidencije lica koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice (Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community);

30) Direktiva Saveta 1999/35/EZ od 29. aprila 1999. godine o sistemu obaveznih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila (Council Directive 1999/35/EC of 29 April 1999 on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular RO-RO ferry and high-speed passenger craft services);

31) Direktiva 2001/96/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. decembra 2001. godine o utvrđivanju usklađenih zahteva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 establishing harmonized requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers);

32) Direktiva 2003/25/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 14. aprila 2003. godine o posebnim zahtevima stabilnosti za ro-ro putničke brodove (Directive 2003/25/EC of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on specific stability requirements for ro-ro passenger ships);

33) Direktiva 2009/45/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o pravilima i standardima za bezbednost putničkih brodova (Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on safety rules and standards for passenger ships);

34) Uredba (EU) br 530/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2012. godine o postepenom ubrzanju dvostruka oplata ili ekvivalentno dizajniranih zahteva za tankera sa jednostrukom oplatom (Regulation (EU) No 530/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers);

35) Uredba Komisije (EU) br. 428/2010 od 20. maja 2010. godine o sprovođenju član 14. Direktive 2009/16/EZ Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu proširene inspekcije brodova (Commission Regulation (EU) No 428/2010 of 20 May 2010 implementing Article 14 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards expanded inspections of ships);

36) Direktiva Komisije 96/40/EZ od 25. juna 1996. godine o uspostavljanju zajedničkog obrasca inspekcijske legitimacije za inspektore koji obavljaju nadzor države luke (Commission Directive 96/40/EC of 25 June 1996 establishing a common model for an identity card for inspectors carrying out port State control);

37) Direktiva 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 27. juna 2002. godine o uspostavljanju Sistema za informisanje i nadzor brodskog saobraćaja Zajednice, kojom se zamenjuje Direktiva 93/75/EEZ (Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC);

38) Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta Evropske unije 2000/59/EZ od 27. novembra 2000. godine o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues);

39) Direktiva Saveta 97/70/EZ od 11. januara 1997. godine o uspostavljanju usklađenog sistema bezbednosti za ribarske brodove dužine 24 metara i više (Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over);

40) Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 1406/2002/EZ od 27. juna 2002. godine o osnivanju Evropske agencije za pomorsku bezbednost (Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency);

41) Uredba (EZ) br. 2099/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 5. novembra 2002. godine o osnivanju Odbora za bezbednost na moru i sprečavanje zagađenja sa brodova (COSS) i o izmeni uredaba o pomorskoj bezbednosti i sprečavanju zagađenja sa brodova (Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships);

42) Direktiva 2005/35/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o zagađenju sa brodova i uvođenju kazni za prekršaje (Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements);

43) Uredba br. 782/2003 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. aprila 2003. godine o zabrani upotrebe organskih jedinjenja na brodu (Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships);

44) Direktiva 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o utvrđivanju osnovnih principa o istraživanju nesreća u sektoru pomorskog saobraćaja i o izmeni Direktive Saveta 199/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (Tekst od značaja za EEZ) (Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC and Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council);

45) Uredba Komisije (EU) br. 1286/2011 od 9. decembra 2011. godine o donošenju opšte metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda, razvijena u skladu sa članom 5. stavom 4. Direktive 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (Commission Regulation (EU) No 1286/2011 of 9 December 2011 adopting a common methodology for investigating marine casualties and incidents developed pursuant to Article 5(4) of Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council Text with).

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

Ostavite komentar