Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

Prilog 3.

uz Protokol između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima

slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe

uz Sporazum između

Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije

i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini

između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije

od 28. avgusta 2000. godine

PRAVILA

O ODREĐIVANjU ZEMLjE POREKLA ROBE

Pravila o određivanju zemlje porekla robe (u daljem tekstu: Pravila) primenjuju se na robu poreklom iz Republike Srbije i Ruske Federacije (u daljem tekstu: države strana).

Termini i definicije

Član 1.

Termini koji se koriste u Pravilima označavaju sledeće:

„Zemlja porekla robe” – država u kojoj je roba dobijena u potpunosti ili je prošla dovoljnu obradu (preradu ) u skladu s Pravilima;

„Kriterijum dovoljne obrade (prerade)” – jedan od kriterijuma porekla robe, u skladu s kojim se roba, ako u njenom dobijanju učestvuju dve ili više država, smatra poreklom iz one države na čijoj teritoriji je prošla poslednju suštinsku obradu (preradu) dovoljnu za pridavanje robi njenih karakternih osobina;

„Proizvodnja (dobijanje)” – obavljanje svih vrsta proizvodnih ili tehnoloških postupaka, uključujući sastavljanje i bilo koje posebne postupke koji imaju za cilj dobijanje proizvoda;

„Materijal” – bilo koji sastojak, sirovina, komponenta ili deo i tome slično, koji se koriste u dobijanju proizvoda;

„Materijal stranog porekla” – materijal koji nije poreklom s teritorija država strana ili materijal nepoznatog porekla;

„Proizvod” – proizvedeni (dobijeni) proizvod, čak i onaj namenjen za kasnije korišćenje u drugom proizvodnom postupku;

„Roba” – bilo koja pokretna imovina, kako materijal, tako i proizvod, uključujući toplotnu, električnu, druge oblike energije i prevozna sredstva (osim prevoznih sredstava kojima se obavlja međunarodni prevoz putnika i stvari) koja prelazi carinsku granicu;

„Pošiljka robe” – roba koju jedan isporučilac robe isporučuje istovremeno na osnovu jednog ili više transportnih dokumenata jednom primaocu robe, kao i roba koja se šalje na osnovu jednog poštanskog tovarnog lista ili je jedno lice koje prelazi granicu prevozi kao prtljag;

„Cena prema klauzuli franko-fabrika” – cena robe koja se isplaćuje proizvođaču u čijem preduzeću je obavljena poslednja obrada (prerada) prema klauzuli franko-fabrika;

„Rezident” – sva fizička i pravna lica, preduzeća ili organizacije koje nemaju status pravnog lica, koji prema zakonodavstvu jedne od država strana u njoj podležu oporezivanju po osnovu prebivališta, stalnog mesta boravka, sedišta, registracije. Međutim, ovaj pojam ne obuhvata lica koja u državi strani podležu samo oporezivanju prihoda ostvarenog od postupaka koji nisu u vezi s dobijanjem i (ili) prodajom robe;

„Pošiljalac robe (primalac robe)” – lice navedeno u transportnim dokumentima koje je, u skladu sa obavezama koje je preuzelo, predalo (primilo) ili ima nameru da preda (primi) robu prevozniku (od prevoznika);

„Izvoznik” – rezident jedne od država strana koji je strana u spoljnotrgovinskom ugovoru (aranžmanu) i koji isporučuje robu rezidentu države druge strane;

„Uvoznik” – rezident jedne od država strana koji je strana u spoljnotrgovinskom ugovoru (aranžmanu) i koji prima robu rezidenta države druge strane;

„Podnosilac”- lice koje se obratilo ovlašćenom organu (organizaciji) zemlje izvoznice radi dobijanja sertifikata o poreklu robe, koje potvrđuje i snosi odgovornost za verodostojnost podataka o robi upisanih u sertifikat o poreklu robe. Podnosioci mogu biti izvoznici – pošiljaoci robe ili lica koja zastupaju njihove interese u skladu s zakonodavstvom zemlje izvoznice (na osnovu punomoćja, zastupničkog ugovora i drugih dokumenata). Ovim pojmom, takođe, mogu biti obuhvaćeni uvoznik, primalac robe ili lica koja zastupaju njihove interese u skladu s zakonodavstvom zemlje izvoznice (na osnovu punomoćja, zastupničkog ugovora i drugih dokumenata);

„Sertifikat o poreklu robe” – dokument kojim se potvrđuje zemlja porekla robe i koji je izdao organ (organizacija) kojeg je država jedne od strana ovlastila u skladu sa svojim zakonodavstvom;

„Deklaracija o poreklu robe” – izjava o zemlji porekla robe koju je dao proizvođač, prodavac ili lice koje prevozi robu na komercijalnom računu ili drugom dokumentu koji se odnosi na robu;

„Direktna isporuka” – isporuka robe koja se prevozi s teritorije države jedne strane na teritoriju države druge strane bez prelaska preko teritorije druge države.

Kriterijumi porekla robe

Član 2.

Zemljom porekla robe smatraće se država strane na čijoj teritoriji je roba dobijena u potpunosti ili je prošla dovoljnu obradu (preradu) u skladu s Pravilima.

Roba dobijena u potpunosti

Član 3.

Robom potpuno dobijenom u državi strane smatraće se:

1) rudna bogatstva izvađena iz zemlje, teritorijalnog mora (voda) ili s morskog dna države te strane;

2) proizvodi biljnog porekla gajeni i (ili) ubrani u državi strani;

3) žive životinje okoćene i uzgojene u državi strani;

4) proizvodi dobijeni u državi strani od tamo uzgojenih životinja;

5) proizvodi dobijeni lovom i ribolovom u državi strani;

6) proizvodi morskog ribolova i drugi morski proizvodi izvađeni van teritorijalnog mora države strane, brodovima koji su registrovani ili se nalaze na evidenciji u državi te strane i koji plove pod zastavom države te strane;

7) proizvodi dobijeni na brodu-fabrici isključivo od proizvoda iz tačke 6. ovog člana poreklom iz države strane, pod uslovom da je takav brod-fabrika registrovan ili se nalazi na evidenciji u državi te strane i plovi pod njenom zastavom;

8) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnog mora države strane pod uslovom da država te strane ima isključiva prava na eksploataciju tog morskog dna ili podzemlja;

9) otpad i staro gvožđe (sekundarne sirovine) od proizvodnih ili drugih postupaka prerade;

10) visoko tehnološki proizvodi dobijeni u otvorenom svemiru na svemirskim brodovima koji pripadaju državi strani ili koje je ona iznajmila (zakupila);

11) roba proizvedena u državi strani od proizvoda iz tač. 1 – 10. ovog člana.

Kriterijum dovoljne obrade (prerade)

Član 4.

1. Smatraće se da je roba prošla dovoljnu obradu ili preradu u jednoj od država strana ako je roba prošla obradu (preradu) i ako vrednost materijala upotrebljenih u tom procesu (sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda) poreklom iz drugih država (koje nisu države strane) ili vrednost materijala nepoznatog porekla nije veća od 50 odsto vrednosti robe koja se izvozi.

2. Vrednost materijala upotrebljenih u procesu obrade (prerade) (sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda) poreklom iz drugih država (koje nisu države strane) određuje se na osnovu carinske vrednosti tih materijala utvrđene u državi strani u kojoj se vrši njihova obrada ili prerada.

Vrednost materijala nepoznatog porekla iz tačke 1. ovog člana određuje se u visini cene plaćene za te materijale na teritoriji države strane u kojoj se vrši njihova obrada ili prerada.

Vrednost robe koja se izvozi iz jedne od država strana određuje se na osnovu cene prema klauzuli franko-fabrika proizvođača robe u skladu s Međunarodnim pravilima tumačenja trgovačkih termina „Incoterms“.

Kumulacija porekla

Član 5.

3) da na teritoriji Ruske Federacije u odnosu na materijale navedene u podtački 1. ove tačke nisu obavljani isključivo postupci predviđeni tačkom 1. člana 6. Pravila, pri tome se ovi materijali ne moraju podvrgavati dovoljnoj obradi (preradi) u Ruskoj Federaciji.

Nedovoljna obrada (prerada)

Član 6.

1. Kriterijum dovoljne obrade (prerade) ne ispunjavaju:

1) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme skladištenja ili prevoza;

2) postupci pripreme robe za prodaju i prevoz (usitnjavanje partija, oblikovanje pošiljki, razvrstavanje, prepakivanje), postupci sastavljanja i rastavljanja ambalaže;

3) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, premazivanje oksidom, uljem ili drugim materijama;

4) peglanje ili presovanje tekstila (sve vrste vlakana i prediva, tkanine od svih vrsta vlakana i prediva i proizvodi od njih);

5) postupci bojenja ili poliranja;

6) komišanje, potpuno ili delimično beljenje, poliranje i glaziranje žitarica i pirinča;

7) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

8) guljenje, uklanjanje koštica i obrada voća, koštunjavog voća i povrća;

9) oštrenje, drobljenje ili rezanje koji ne dovode do suštinskog razlikovanja dobijenih komponenata od polazne robe;

10) prosejavanje kroz sito ili rešeto, razvrstavanje, klasifikacija, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje setova proizvoda);

11) punjenje, pakovanje u tegle i konzerve, bočice, kese, sanduke, kutije i drugi jednostavni postupci pakovanja;

12) jednostavni postupci sastavljanja ili rastavljanje robe na delove;

13) rastavljanje proizvoda na komponente koje ne dovodi do suštinskog razlikovanja dobijenih komponenata od polaznog proizvoda;

14) mešanje proizvoda (komponenata) koje ne dovodi do suštinskog razlikovanja dobijenog proizvoda od polaznih sastavnih delova;

15) klanje životinja i tranžiranje (razvrstavanje) mesa;

16) kombinacija dva ili više gore navedenih postupaka.

2. Ako se u odnosu na robu kriterijum dovoljne obrade (prerade) ostvaruje isključivo obavljanjem postupaka navedenih u tački 1. ovog člana, takva roba se neće smatrati poreklom iz države strane u kojoj su ovi postupci obavljeni.

Posebni slučajevi porekla robe

Član 7.

1. Uređaji, pribor, rezervni delovi i alati namenjeni za korišćenje zajedno s mašinama, opremom, aparatima ili vozilima, smatraće se poreklom iz one države strane iz koje su i mašine, oprema, aparati ili vozila, ako se ovi uređaji, pribor, rezervni delovi i alati uvoze i koriste zajedno s navedenim mašinama, opremom, aparatima ili vozilima u kompletu i u količini u kojima se uobičajeno isporučuju s tim uređajima u skladu s tehničkom dokumentacijom.

2. Smatraće se da je ambalaža u kojoj se roba uvozi poreklom iz one države strane iz koje je i roba, osim u slučaju kada ambalaža, uz uzimanje u obzir Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, podleže deklarisanju odvojeno od robe. U tom slučaju zemlja porekla ambalaže utvrđuje se nezavisno od zemlje porekla robe.

3. Ako se smatra da je ambalaža u kojoj se roba uvozi poreklom iz one države strane iz koje je i roba, za utvrđivanje zemlje porekla robe uzima se u obzir samo ona ambalaža u kojoj se roba prodaje u maloprodaji.

4. Prilikom utvrđivanja zemlje porekla, roba u nesastavljenom ili rastavljenom stanju, koja se isporučuje u više pošiljki zbog nemogućnosti njene jedinstvene isporuke usled uslova proizvodnje ili prevoza, kao i roba čija je pošiljka greškom rastavljena na nekoliko pošiljki, smatraće se, po želji podnosioca, jedinstvenom robom.

Ovo pravilo će se primenjivati ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

1) prethodno obaveštavanje carinskog organa zemlje uvoznice o robi u nesastavljenom ili rastavljenom stanju koja se isporučuje u više pošiljki ili o rastavljanju robe na nekoliko pošiljki uz navođenje razloga za takvo rastavljanje, prilaganje specifikacije za svaku pošiljku s navođenjem tarifnih brojeva robe prema carinskim tarifama država strana, vrednosti i zemlje porekla robe koja čini svaku od pošiljaka, ili pismeno potvrđivanje da je roba greškom podeljena na nekoliko pošiljki;

2) da su sve pošiljke robe isporučene od strane jednog isporučioca s teritorije države jedne strane na teritoriju države druge strane;

3) da su sve pošiljke robe prijavljene na carinjenje istom carinskom organu;

4) da su sve pošiljke robe isporučene na osnovu jednog ugovora;

5) da su sve pošiljke robe isporučene u roku od maksimalno jedne godine od datuma prijema carinske deklaracije ili pre isteka roka propisanog za njeno podnošenje u odnosu na prvu pošiljku robe. Na osnovu obrazloženog zahteva podnosioca, u slučaju da isporuka svih pošiljki robe nije moguća iz razloga koji ne zavise od primaoca robe, carinski organ zemlje uvoznice može produžiti ovaj rok na period potreban za isporuku svih pošiljki robe, ali ne duže od godinu dana.

5. Prilikom utvrđivanja zemlje porekla robe, poreklo toplotne i električne energije, mašina, opreme i alata koji se koriste u njihovoj proizvodnji ili preradi neće se uzimati u obzir.

Uslovi za primenu režima slobodne trgovine

Član 8.

1. Režim slobodne trgovine na teritorijama država strana primenjuje se na robu ako ona zadovoljava kriterijume porekla utvrđene Pravilima, kao i:

1) ako se roba izvozi (uvozi) na osnovu sporazuma (ugovora) između rezidenta države jedne strane i rezidenta države druge strane;

2) ako je carinskim organima zemlje uvoznice podnet sertifikat o poreklu robe na obrascu Forma ST-2 (u daljem tekstu Sertifikat) popunjen (sačinjen) u skladu sa zahtevima za njegovo popunjavanje (sačinjavanje) navedenim u članu 12. Pravila. Obrazac sertifikata dat je u prilozima broj 1. i 2, koji čine sastavni deo Pravila.

3) ako je zadovoljen uslov direktne isporuke robe, koji se potvrđuje dokumentima;

4) ako je država strana zadovoljila zahteve vezane za administrativnu saradnju iz člana 11. Pravila.

2. Direktna isporuka obuhvata, takođe, robu koja se zbog geografskih, saobraćajnih, tehničkih ili ekonomskih razloga prevozi preko teritorije jedne ili više država, pod uslovom da se roba u državama tranzita, uključujući i za vreme njenog privremenog skladištenja na teritoriji tih država, nalazi pod carinskim nadzorom.

U smislu pismene potvrde da se roba nalazi pod carinskim nadzorom mogu se koristiti transportna dokumenta kojima se potvrđuje prevozni put kretanja robe iz države izvoznice preko države tranzita ili dokument koji su izdali carinski organi države tranzita u kojem je dat tačan opis robe, u koji su upisani datumi prebacivanja (pretovara) robe, nazivi vozila i koji potvrđuje uslove pod kojima se roba nalazila u državi tranzita.

Direktna isporuka obuhvata, takođe, robu koju je uvoznik nabavio na izložbama ili sajmovima, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je roba isporučena s teritorije države jedne od strana na teritoriju treće države koja je organizator održavanja izložbe ili sajma i da je bila pod carinskim nadzorom za vreme njihovog održavanja;

2) da roba od momenta njenog upućivanja na izložbu ili sajam nije korišćena ni u kakve druge svrhe osim izložbenih;

3) da se roba uvozi na teritoriju države strane u istom stanju u kojem je upućena na teritoriju treće države koja je organizator izložbe ili sajma, ne računajući promene stanja robe usled prirodne istrošenosti ili kaliranja u normalnim uslovima prevoza i skladištenja.

3. Roba nepoznatog porekla ili roba čije je poreklo utvrđeno, ali na koju se ne može primeniti režim slobodne trgovine, uvozi se u zemlju uvoznicu u skladu sa zahtevima carinske i vancarinske zaštite države te strane.

4. Na robu iz tačke 3. ovog člana može se primenjivati (obnavljati) režim slobodne trgovine na teritorijama država strana pod uslovom da je primljen odgovarajući dokaz o njenom poreklu (podnošenje Sertifikata i, prema potrebi, drugih dokumenata kojima se potvrđuje zemlja porekla robe) pre isteka 12 meseci od dana registracije carinske deklaracije u zemlji uvoznici (osim u slučaju kada je utvrđeno da je Sertifikat falsifikovan).

Pismeni dokaz

Član 9.

1. Za potvrđivanje zemlje porekla robe u državi strani radi primene režima slobodne trgovine carinskim organima zemlje uvoznice neophodno je podneti original sertifikata, Sertifikat u svrhu primene režima slobodne trgovine važi 12 meseci od dana kada ga potvrdi organ koji je u skladu s zakonodavstvom države strane ovlašćen da izdaje i (ili) potvrđuje sertifikate o poreklu robe.

2. Sertifikat se sačinjava i izdaje za jednu pošiljku robe.

3.Sertifikat se podnosi carinskim organima zemlje uvoznice na papiru na engleskom ili ruskom jeziku.

4. Stvarna količina isporučene robe ne sme biti veća od količine navedene u sertifikatu za više od pet odsto.

5. Sertifikat se može izdati i nakon izvoza robe na osnovu pismenog zahteva podnosioca. Pri tome podnosilac dodatno podnosi ovlašćenom organu carinsku deklaraciju sa odgovarajućom napomenom carinskog organa kojom se potvrđuje stvarni izvoz robe. Pri tome napomena carinskog organa mora nositi raniji datum od datuma izdavanja sertifikata. U tom slučaju u rubriku 5. sertifikata upisuje se: „Izdat naknadno” („Issued retrospectively”).

6. U slučaju gubitka ili oštećenja sertifikata izdaje se njegov zvanično overeni duplikat. Prilikom izdavanja duplikata u rubriku 12. „Potvrda” „Certification”) upisuje se datum izdavanja duplikata, a u rubriku 5. „Za službene beleške” „For official use”) upisuje se reč „Duplikat” („Duplicate”), broj i datum izgubljenog ili oštećenog originala sertifikata. Duplikat sertifikata važi od datuma izdavanja originala. Rok važenja duplikata sertifikata u svrhu primene režima slobodne trgovine ne može biti duži od 12 meseci od datuma izdavanja originala sertifikata.

7. U zamenu za sertifikat poništen po bilo kom osnovu ili u slučaju da je potrebno ponovo sačiniti ranije izdati sertifikat na osnovu pismenog obrazloženja podnosioca može se izdati novi sertifikat. Pri tome se u rubriku 5. upisuje: „Izdat u zamenu za sertifikat Forma ST-2” („Issued instead of certificate form CT-2”) uz upisivanje broja i datuma poništenog (ponovo sačinjenog) sertifikata. Sertifikat izdat u zamenu za ranije izdat sertifikat dobija novi registarski broj.

Deklaracija o poreklu robe

Član 10.

1. Radi potvrđivanja porekla malih pošiljki robe (čija carinska vrednost nije veća od 5.000 USA dolara) nije potrebno podnošenje sertifikata. U tom slučaju izvoznik može podneti deklaraciju o poreklu robe sačinjenu u skladu s Prilogom 3, koji čini sastavni deo Pravila, na fakturi (invojsu), drugim komercijalnim ili propratnim dokumentima.

2. Izvoznik koji je podneo deklaraciju o poreklu robe dužan je da na zahtev nadležnog organa zemlje izvoznice podnese sva dokumenta i podatke neophodne za potvrđivanje porekla u skladu s Pravilima.

3. Deklaracija o poreklu robe mora biti sačinjena u štampanom obliku i svojeručno je mora potpisati proizvođač, prodavac, pošiljalac (izvoznik) robe ili nadležno lice vezano za tu robu uz upisivanje njegovog prezimena i inicijala.

Administrativna saradnja

Član 11.

1. Ovlašćeni organi strana razmenjuju uzorke obrazaca sertifikata, otisaka pečata organa koji su u skladu s zakonodavstvom država strana ovlašćeni da potvrđuju i (ili) izdaju sertifikate o poreklu robe, informacije o nazivima i adresama ovih ovlašćenih organa, kao i organa ovlašćenih da verifikuju sertifikate i deklaracije o poreklu robe (u slučaju da su takvi organi predviđeni).

Uzorci otisaka pečata moraju biti originalni i jasni kako bi se mogla izvršiti nedvosmislena verifikacija njihove autentičnosti.

Ovlašćeni organi strana će bez odlaganja obaveštavati jedni druge u slučaju bilo kojih izmena navedenih informacija.

2. Bez podnošenja informacija iz tačke 1. ovog člana i (ili) u slučaju podnošenja informacija koje nisu u skladu sa zahtevima iz tačke 1. ovog člana, režim slobodne trgovine neće se primenjivati na robu koja se uvozi.

3. Ovlašćeni organi strana vrše naknadnu proveru (verifikaciju) sertifikata i deklaracija o poreklu robe na selektivnoj osnovi ili u slučaju osnovane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u autentičnost ovih dokumenata ili verodostojnost podataka sadržanih u njima.

4. U slučajevima iz tačke 3. ovog člana carinski organ zemlje uvoznice robe može se obratiti sa zahtevom ovlašćenom organu koji je potvrdio sertifikat ili organima koji su ovlašćeni da vrše verifikaciju sertifikata i deklaracija o poreklu robe sa obrazloženom molbom da potvrde autentičnost sertifikata (deklaracije o poreklu robe) i (ili) verodostojnost podataka sadržanih u njima ili dostave dodatne ili preciznije podatke, uključujući i podatke o zadovoljavanju kriterijuma porekla robe, i (ili) kopije dokumenata na osnovu kojih je izdat takav sertifikat.

Uz zahtev za naknadnu verifikaciju prilaže se kopija sertifikata (deklaracije o poreklu robe) koji se proverava.

U zahtevu se navode razlozi za njegovo podnošenje i (ili) druge dodatne informacije koje ukazuju na to koji podaci u sertifikatu (deklaraciji o poreklu robe) mogu biti neverodostojni, osim slučajeva kada se naknadna provera (verifikacija) vrši na selektivnoj osnovi.

5. Naknadnu proveru (verifikaciju) vrše ovlašćeni organi države strane izvoznice. U tom cilju oni moraju imati pravo da zatraže neophodne dokumente i proveravaju dokumentaciju i račune proizvođača (izvoznika).

6. Do dobijanja rezultata naknadne provere (verifikacije) carinski organi donose odluku o odbijanju primene carinskih preferencijala (režima slobodne trgovine) na robu koja se uvozi.

Odbijanje primene carinskih preferencijala (režima slobodne trgovine) ne predstavlja osnov za to da carinski organi odbiju da puste robu koja se uvozi pod uslovom da su ispoštovane zabrane i ograničenja i nisu otkrivene činjenice o prevari, osim slučajeva predviđenih zakonodavstvom država strana.

7. U slučaju da su ispunjeni zahtevi iz tačke 4. ovog člana, naknadna provera (verifikacija) se mora izvršiti u najkraćem mogućem roku i informacije o njenom rezultatu moraju se dostaviti carinskom organu koji je podneo zahtev najkasnije šest meseci od datuma podnošenja zahteva.

Ovi rezultati moraju jasno ukazivati na to da li su dokumenti autentični i da li se konkretna roba može smatrati robom poreklom s teritorije države strane, kao i da li su zadovoljeni drugi zahtevi iz Pravila.

8. Ako dobijeni rezultati naknadne provere (verifikacije) ne omogućavaju da se utvrdi autentičnost sertifikata (deklaracija o poreklu robe) ili stvarno poreklo robe i (ili) ako nisu podnete kopije dokumenata na osnovu kojih je takav sertifikat izdat, carinski preferencijali (režim slobodne trgovine) neće se primenjivati.

9. Roba se neće smatrati poreklom iz država strana ako se ne podnese sertifikat sačinjen na odgovarajući način ili zatražene informacije.

10. Ovlašćeni organ strane u svrhu obavljanja naknadne provere (verifikacije) mora čuvati kopije sertifikata, kao i sve izvozne dokumente koji se odnose na njih, najmanje tri godine.

Zahtevi i način popunjavanja sertifikata

Član 12.

1. Sertifikat se sačinjava u štampanom obliku na engleskom ili ruskom jeziku na papiru sa zaštitnom mrežicom ili zaštitnom pozadinom u boji formata A4 (210h297 mm), težine ne manje od 25 g/m2 tipografski izrađenom.

2. Kopiju sertifikata, kao i sva druga dokumenta vezana za njega kojima se potvrđuje poreklo robe ovlašćeni organ koji je izdao sertifikat čuvaće najmanje tri godine.

3. Na sertifikatu nije dozvoljeno korišćenje faksimila potpisa lica, brisanje, kao ni ispravke i (ili) dopune koje nije overio ovlašćeni organ koji je potvrdio sertifikat.

4. Ispravke i (ili) dopune se u sertifikat unose kroz precrtavanje pogrešnih informacija i ukucavanje iznad toga ili upisivanje rukom korigovanih podataka koji se overavaju potpisom ovlašćenog lica i pečatom ovlašćenog organa koji je potvrdio sertifikat.

5. Sertifikat se popunjava u skladu sa sledećim zahtevima:

1) rubrika 1 – „Pošiljalac robe/izvoznik (naziv i adresa)” (“Consignor/exporter (name and address )”). Kod popunjavanja rubrike dozvoljeno je upisivanje naziva pošiljaoca robe (izvoznika) u skladu s potvrdom o njegovoj državnoj registraciji ili dokumentom kojim se potvrđuje stvarno prebivalište pošiljaoca robe (izvoznika).

U slučaju da su pošiljalac robe i izvoznik različita pravna lica treba upisati da pošiljalac robe (naziv i adresa) postupa „po nalogu“ („to order”) izvoznika (naziv i adresa). Upisuju se isti nazivi i adrese pošiljaoca robe (izvoznika), odnosno primaoca robe (uvoznika) koji su upisani u druga propratna dokumenta vezana za slanje robe (spoljnotrgovinski ugovor/aranžman, faktura, carinska deklaracija i dr.);

2) rubrika 2 – „Primalac robe/uvoznik (naziv i adresa)” („Consignee/importer (name and address)”). Kod popunjavanja rubrike dozvoljeno je upisivanje naziva primaoca robe (uvoznika) u skladu s potvrdom o njegovoj državnoj registraciji ili dokumentom kojim se potvrđuje stvarno prebivalište primaoca robe (uvoznika).

U slučaju da su primalac robe i uvoznik različita pravna lica treba upisati da primalac robe (naziv i adresa) postupa „po nalogu” („to order”) uvoznika (naziv i adresa). Upisuju se isti nazivi i adrese pošiljaoca robe (izvoznika), odnosno primaoca robe (uvoznika) koji su upisani u druga propratna dokumenta vezana za slanje robe (spoljnotrgovinski ugovor/aranžman, faktura, carinska deklaracija i dr.);

3) rubrika 3 – „Prevozna sredstva i prevozni put (u meri u kojoj su poznati)“ („Means of transport and route (as far as known)”). Upisuju se prevozna sredstva i prevozni put u meri u kojoj su poznati;

4) rubrika 4 – Upisuje se registarski broj sertifikata, zemlja koja je izdala sertifikat i zemlja kojoj je ovaj sertifikat namenjen. Dozvoljeno je upisivanje registarskog broja rukom ili unošenje pečatom;

5) rubrika 5 – „Za službene beleške” („For official use”). Ukucavaju se, upisuju rukom ili unose pečatom službene beleške državnih kontrolnih organa zemlje izvoznice, zemlje tranzita i (ili) prijema robe, kao i, prema potrebi, sledeće napomene: „Duplikat” („Duplicate”), „Izdat u zamenu za sertifikat Forma ST-2” („Issued instead of certificate form CT-2”), ,,Izdat naknadno” (“Issued retrospectively”), kao i druge napomene predviđene Pravilima. Napomene koje se u ovu rubriku upisuju rukom overavaju se na način predviđen tačkom 4. ovog člana;

6) rubrika 6 – „Broj”. Upisuje se redni broj robe;

7) rubrika 7 – „Broj koleta i vrsta pakovanja” („Number and kind of packages”). Upisuje se broj koleta i vrsta pakovanja;

8) rubrika 8 – „Opis robe” („Description of goods”). Upisuje se komercijalni naziv robe i drugi podaci koji omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju robe sa onom koja je prijavljena radi obavljanja carinskih formalnosti.

U slučaju nedostatka mesta za popunjavanje rubrike 8. dozvoljeno je korišćenje dodatnog lista (listova) o poreklu robe (obrazac dodatnog lista dat je u Prilogu 2. koji čini sastavni deo Pravila) koji se popunjava na utvrđeni način (koji je overen potpisom, pečatom i koji ima isti registarski broj koji je upisan u rubriku 4. sertifikata).

U slučaju prevoza pošiljke robe s dužim nomenklaturnim spiskom naimenovanja pod uslovom da se kompletna roba klasifikuje pod jednim tarifnim brojem i ima isti kriterijum porekla, umesto popunjavanja dodatnog lista (listova) sertifikata može se iskoristiti propratni dokument (faktura, profaktura, transportni tovarni list/konosman ili drugi dokument u koji su upisane kvantitativne karakteristike robe) u koji je upisan kompletan spisak robe. Ovaj propratni dokument, na čijoj prvoj strani je upisan registarski broj i datum izdavanja odgovarajućeg sertifikata, podnosi se carinskim organima zemlje uvoznice istovremeno sa sertifikatom. Podatke o poreklu robe u propratnom dokumentu potvrđuje isti ovlašćeni organ koji je izdao sertifikat. Pri tome, u rubriku 8. sertifikata upisuje se pozivanje na odgovarajući propratni dokument uz navođenje njegovih instrumenata i broja strana koje sadrži;

9) rubrika 9 – „Kriterijumi porekla ” („Origin criterion”).

Upisuju se sledeći kriterijumi porekla:

„P” – ako je roba u potpunosti dobijena u zemlji izvoznici;

„Y”- ako je roba prošla dovoljnu obradu (preradu) (uz navođenje procentnog udela vrednosti sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda poreklom iz druge države ili nepoznatog porekla, koji su korišćeni u dobijanju robe, u vrednosti robe koja se izvozi, određenoj na osnovu cene prema klauzuli franko-fabrika proizvođača, na primer, „Y 15 %”);

„Pk” – ako je roba dobila poreklo na osnovu korišćenja kumulativnog principa.

Ako je u sertifikat upisana različita roba, od koje se deo svrstava u jedan tarifni broj na nivou četiri cifre Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, u rubriku 9. može se upisati jedna slovna oznaka kriterijuma porekla za kompletnu robu iz datog tarifnog broja od četiri cifre.

Ako je u sertifikat upisana roba, koja se svrstava u različite tarifne brojeve Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe i (ili) koja ima različite kriterijume porekla, u rubriku 9. upisuje se kriterijum porekla posebno za svu upisanu robu;

10) rubrika 10. „Količina robe” („Quantity of goods”). Upisuje se težina bruto/neto (kg) i (ili) druge kvantitativne karakteristike robe shodno carinskim tarifama država strana. Stvarna količina isporučene robe ne sme biti veća od količine upisane u sertifikat za više od 5 odsto. Neto težina se upisuje uz uzimanje u obzir primarne ambalaže koja je sastavni deo robe u maloprodaji.

11) rubrika 11 – „Broj i datum fakture” („Number and date of invoice”). Upisuju se podaci o fakturi ili profakturi, ili drugom dokumentu u kojem su prikazani finansijski i (ili) kvantitativni parametri robe;

12) rubrika 12 – „Potvrda” („Certification”). Popunjava je ovlašćeni organ i sadrži njegov naziv, adresu, pečat i datum izdavanja sertifikata (duplikata), kao i potpis, prezime i inicijale lica ovlašćenog za overu sertifikata (duplikata). Datum, kao i prezime i inicijali ovlašćenog lica mogu se upisivati rukom ili unositi pečatom;

13) rubrika 13 – „Deklaracija podnosioca” („Declaration by the applicant”). Upisuje se zemlja u kojoj je roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu obradu (preradu), datum izjavljivanja podataka o zemlji porekla robe, i unose se pečat podnosioca, potpis, prezime i inicijali podnosioca. Datum, kao i prezime i inicijali podnosioca mogu se upisivati rukom ili unositi pečatom.

6. Ako robu izvozi (uvozi) fizičko lice – rezident jedne od država strana, sertifikat se popunjava uz uzimanje u obzir sledećih karakteristika:

rubrika 1 – upisuju se prezime, inicijali pošiljaoca robe i njegova adresa;

rubrika 2 – upisuju se, ako postoje podaci, prezime, inicijali primaoca robe, njegova adresa, kao i napomena „Za slobodan promet“ („For free circulation”); pošiljalac i primalac robe može biti isto fizičko lice;

rubrike 5. i 11. mogu ostati nepopunjene ako ne postoje podaci;

rubrika 13. overava se potpisom pošiljaoca robe uz upisivanje datuma izjavljivanja podataka o zemlji porekla robe, kao i prezimena i inicijala pošiljaoca robe.

7. Nije dozvoljeno popunjavanje poleđine obrasca sertifikata.

Osnov za odbijanje primene režima slobodne trgovine

Član 13.

Carinski organ države strane odbija da primeni režim slobodne trgovine na robu koja je poreklom i koja se uvozi iz države strane u slučaju:

1) ako su prekršeni uslovi za primenu režima slobodne trgovine iz člana 8. Pravila;

2) ako carinski organi zemlje uvoznice u roku od tri godine prime potvrđene podatke od nadležnih organa zemlje izvoznice o tome da sertifikat nije izdat (da je falsifikovan), da je poništen (povučen) ili izdat na osnovu nevažećih, netačnih ili nepotpunih dokumenata i (ili) podataka;

3) ako u roku od šest meseci od datuma podnošenja zahteva iz člana 11. tačka 4. Pravila, nije dobijen odgovor vezan za zatraženi sertifikat od nadležnih organa zemlje izvoznice ili zemlje porekla robe, ili u slučaju predviđenom članom 11. tačka 8. Pravila.

Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Sertifikat o poreklu robe na obrascu „Uverenje o poreklu robe FORM A” koji se trenutno primenjuje u trgovini između Republike Srbije i Ruske Federacije u skladu sa Sporazumom, može se koristiti u svrhe potvrđivanja porekla robe u skladu sa odredbama Pravila u roku od šest meseci od datuma početka primene Pravila.

Prilog 1.

uz Pravila o određivanju

zemlje porekla robe

1. Pošiljalac robe/izvoznik(naziv i adresa) 4. BrojSertifikat o poreklu robe forma ST-2Izdat u ………………..(naziv zemlje)Radi podnošenja ____________(naziv zemlje) 2. Primalac robe/uvoznik (naziv i adresa) 3. Prevozna sredstva i prevozni put (u meri u kojoj su poznati) 5. Za službene beleške 6. Broj 7.Broj koletai vrsta pakovanja 8.Opis robe 9. Kriterijumiporekla 10. Količina robe 11. Broj i datum fakture 12. PotvrdaOvim se, na osnovu izvršene kontrole, potvrđuje da je deklaracija podnosioca verodostojna…………………………………………….……….Potpis Datum Pečat 13.  Deklaracija podnosioca  Dole potpisani izjavljuje da su gore navedeni podaci verodostojni: da je kompletna roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu preradu u …………………………………………………(naziv zemlje)i da zadovoljava zahteve o poreklu određene za ovu robu ……….……………………………………………….. Potpis Datum Pečat

Form ST-2

1. Consignor/exporter (name and address) 4. № ________Certificate of originForm ST-2 Issued in ____________________________(country) For submission to _________________________________(country) 2. Consignee/importer (name and address) 3. Means of transport and route (as far as known) 5. For official use 6.№ 7. Number and kind of packages 8. Description of goods 9. Origin criterion 10. Quantity of goods 11. Number and date of invoice 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the applicant is correct ………………………………………….Signature Date Stamp 13. Declaration by the applicantThe undersigned hereby declaresthat the above details are correct: that all goods were produced or underwent sufficient processing in __________________________________ (country)and that they comply with the origin requirements specified for this goods ………………………………………………Signature Date Stamp

Prilog 2.

uz Pravila o određivanju

zemlje porekla robe

DODATNI LIST SERTIFIKATA BROJ____________________

o poreklu robe forma ST-2

6. Broj 7.Broj koletai vrsta pakovanja 8.Opis robe 9. Kriterijumiporekla 10. Količina robe 11. Broj i datum fakture 12. PotvrdaOvim se, na osnovu izvršene kontrole, potvrđuje da je deklaracija podnosioca verodostojna…………………………………………….….Potpis Datum Pečat 13.  Deklaracija podnosioca  Dole potpisani izjavljuje da su gore navedeni podaci verodostojni: da je kompletna roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu preradu u …………………………………………………(naziv zemlje)i da zadovoljava zahteve o poreklu određene za ovu robu ………………………………………………………….Potpis Datum Pečat

ADDITIONAL LIST OF CERTIFICATE OF ORIGIN № ___________

Form ST-2

6.№ 7. Number and kind of packages 8. Description of goods 9. Origin criterion 10. Quantity of goods 11. Number and date of invoice 12. Certification It is hereby certified, on the basis ofcontrol carried out, that the declaration by the applicant is correct…………………………………………Signature Date Stamp 13. Declaration by the applicantThe undersigned hereby declaresthat the above details are correct: that all goods were produced or underwent sufficient processing in__________________________________ (country)and that they comply with the origin requirements specified for this goods …………………………………………….Signature Date Stamp

Prilog 3.

uz Pravila o određivanju

zemlje porekla robe

Deklaracija o poreklu robe

Deklaracija o poreklu robe predstavlja izjavu o zemlji porekla robe koju je dao proizvođač, prodavac ili pošiljalac (u daljem tekstu: izvoznik) u obliku sledeće beleške na ruskom ili engleskom jeziku, pri čemu napomene nisu uključene u deklaraciju o poreklu robe:

Ruska varijanta:

Эksporter __________________ „1” zaяvlяet, čto stranoй proishoždeniя tovarov, poimenovannыh v nastoящem dokumente, яvlяetsя_____________ „2”.

_________________ „3”.

„Napomene:”

„1” -Ukazыvaetsя naimenovanie эksportera tovarov soglasno tovarosoprovoditelьnыm dokumentam.

„2” – Ukazыvaetsя nazvanie stranы proishoždeniя tovarov.

„3” – Prostavlяetsя podpisь, ukazыvaюtsя familiя, imя izgotovitelя, prodavca, otpravitelя (эksportera) ili kompetentnogo lica, imeющego otnošenie k tovaru.

Engleska varijanta:

The exporter __________________ „1” declares that the country of origin of goods covered by this document is _____________ „2”.

_________________ „3”.

„Notes:”

„1” The name of exporter of goods in accordance with accompanying documents

„2” The name of country of origin of goods

„3” Signature, surname, name of sender (exporter) or manufacturer, seller, sender (exporter) or authorized person related to that goods.

Ostavite komentar