Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

Prilog

Spisak broj 1: Štetnosti za decu (fizičke i hemijske)

1.1. Fizičke štetnosti

1.1.1. Nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost i dr.);

1.1.2. Teški psihički i/ili fizički napori (na primer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 kg, a za decu mlađu od 15 godina života do 7 kg) uz individualni pristup s obzirom na stepen razvoja lokomotornog sistema i organizma u celini, kao i uslove u kojima se obavlja rad;

1.1.3. Visok nivo nejonizujućeg zračenja (ultravioletnog i infracrvenog iznad graničnih vrednosti navedenih u Pravilniku za bezbedan rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima);

1.1.4. Buka iznad 85 dB(A);

1.1.5. Vibracije koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja.

1.2. Hemijske štetnosti

1.2.1. Duvanski dim.

Spisak broj 2: Opasne okolnosti za decu

2.1. Rad ispod zemlje (rad u rudnicima i sl.);

2.2. Prekovremeni rad;

2.3. Rad na saobraćajnicama;

2.4. Rad van mesta prebivališta dece mlađe od 15 godina života;

2.5. Rad u skučenim prostorima (ulasci u mašine, kanale i sl.);

2.6. Rad na visini ili u dubini;

2.7. Rad sa opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima;

2.8. Rad u nefiziološkom položaju tela pri radu (na primer dugotrajno stajanje, klečanje, povijen položaj i sl.).

Spisak broj 3: Opasne delatnosti za decu

Sektor Oblast Grana Grupa Naziv delatnosti 3.2 D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3.3 A 1 6 1 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 3.4 A 1 6 2 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja 3.5 A 1 7 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti 3.6 A 2 2 Seča drveća 3.7 A 2 4 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom 3.8 A 3 1 Ribolov 3.9 E 37 Uklanjanje otpadnih voda 3.10 E 38 1 2 Skupljanje opasnog otpada 3.11 E 38 2 Tretman i odlaganje otpada 3.12 E 38 3 Ponovna upotreba materijala 3.13 E 39 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom 3.14 N 80 Zaštitne i istražne delatnosti 3.15 Q 86 Zdravstvene delatnosti 3.16 R 92 Kockanje i klađenje 3.17 S 96 3 Pogrebne i srodne delatnosti 3.18 S 96 4 Delatnost nege i održavanja tela 3.19 S 96 9 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

Spisak broj 4: Opasne delatnosti za decu mlađu od 15 godina života

Sektor Oblast Grana Grupa Naziv delatnosti 4.2 F Građevinarstvo 4.3 E 38 1 1 Skupljanje otpada koji nije opasan 4.4 A 1 4 1–4 Uzgoj životinja 4.5 I 56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića 4.6 N 81 Usluge održavanja objekata 4.7 S 96 1 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 4.8 S 96 2 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona 4.9 T 97 Delatnost domaćinstva koja zapošljava poslugu

Spisak broj 5: Opasne delatnosti za decu u procesu stručnog obrazovanja

Sektor Oblast Grana Grupa Naziv delatnosti 5.2. E 38 2 Tretman i odlaganje otpada 5.3. E 39 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom 5.4. E 37     Uklanjanje otpadnih voda 5.5. N 80 Zaštitne i istražne delatnosti 5.6. R 92 Kockanje i klađenje 5.7. S 96 3 Pogrebne i srodne delatnosti 5.8. B       Rudarstvo 5.9. C       Prerađivačka industrija 5.10. D       Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 5.11. F       Građevinarstvo 5.12. A 1 4 1–4 Uzgoj životinja 5.13. A 1 6 1 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 5.14. A 1 6 2 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja 5.15. A 1 7   Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti 5.16. A 2 2   Seča drveća 5.17. A 2 4   Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom 5.18. A 3 1   Ribolov 5.19. E 38 1 1 Skupljanje otpada koji nije opasan 5.20. E 38 3   Ponovna upotreba materijala 5.21. I 56     Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića 5.22. N 81     Usluge održavanja objekata 5.23. Q 86     Zdravstvene delatnosti 5.24. S 96   1 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 5.25. S 96   2 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona 5.26. S 96   4 Delatnost nege i održavanja tela 5.27. T 97     Delatnost domaćinstva koja zapošljava poslugu

Ostavite komentar