Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

PRILOG UZ MODEL UGOVORA O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Model ugovora o stupanju u projekat koji zaključuju zajmodavac (ili agent zajmodavca) PRODAVCA, PRODAVAC i KUPAC u vezi za ugovorom o otkupu električne energije koji se odnosi na elektranu čija je ukupna instalisana snaga preko 30 MW

UGOVOR O STUPANjU U PROJEKAT

Ovaj Ugovor o stupanju u projekat („Ugovor”) zaključuju u [mesto] dana [datum]:

[naziv kupca], [adresa], PIB [●], matični broj [●], koga zastupa [●], sa jedne strane („KUPAC”),

[naziv prodavca], [adresa], PIB [●], matični broj [●], koga zastupa [●], sa jedne strane („PRODAVAC”), i

[[naziv Agenta zajmodavaca], [adresa], matični broj [●], koga zastupa [●], („Agent”),]

ILI

[naziv Zajmodavca], [adresa], matični broj [●], koga zastupa [●], („ZAJMODAVAC”),]]

od kojih se svaka u daljem tekstu označava pojedinačno i kao „Ugovorna strana”, i zajednički kao „Ugovorne strane”.

PREAMBULA

PRODAVAC i KUPAC su zaključili ugovor o otkupu električne energije [uneti broj i datum zaključenja ugovora], („Ugovor o otkupu”), a u vezi sa [uneti vrstu elektrane i njen naziv], ukupne instalisane snage [uneti instalisanu snagu] koja se nalazi na teritoriji [uneti opštinu, uneti katastarsku parcelu] („Elektrana”).

(B) Na osnovu ugovora o kreditu [uneti broj i datum zaključenja ugovora], [uneti Agent ili ZAJMODAVAC], PRODAVCU je obezbeđeno finansiranje u vezi sa Elektranom („Ugovor o kreditu”).

Prema Ugovoru o kreditu, zajmodavci su zajednički imenovali Agenta da postupa u njihovo ime u vezi ostvarenja njihovih prava po ovom Ugovoru.

Pojmovi i izrazi korišćeni u ovom Ugovoru imaju značenje navedeno u Zakonu o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14), aktima donetim na osnovu čl. 74. i 80. navedenog zakona i Ugovoru o otkupu.

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuju se prava [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] u vezi sa Ugovorom o otkupu ako [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] želi da imenuje drugo lice („Supstitut”) na mesto PRODAVCA u sledećim slučajevima:

zbog nastupanja događaja koji predstavlja kršenje Ugovora o kreditu („Izvršni događaj”);

ako PRODAVAC izgubi status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača,

ako nastupi događaj koji daje KUPCU pravo da raskine Ugovor o otkupu („Raskidni događaj”).

Član 2.

[uneti Agent ili ZAJMODAVAC] može (ali ne mora) obavestiti KUPCA da je nastupio Izvršni događaj.

Ukoliko [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] obavesti KUPCA da je nastupio Izvršni događaj, KUPAC je u obavezi da u roku od sedam radnih dana od dana prijema obaveštenja dostavi [uneti Agentu ili ZAJMODAVCU]:

spisak postojećih ili neizvršenih obaveza PRODAVCA po Ugovoru o otkupu (uključujući bilo koji dugovani iznos PRODAVCA prema KUPCU) koje su poznate KUPCU i

spisak obaveza PRODAVCA po Ugovoru o otkupu koje dospevaju u roku od tri meseca od dana dostavljanja obaveštenja.

Član 3.

KUPAC je u obavezi da obavesti [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] da je nastupio Raskidni događaj, navodeći razloge koji daju pravo na raskid Ugovora o otkupu („Obaveštenje o raskidu”).

KUPAC može da raskine Ugovor o otkupu PRODAVCU i preduzme mere ili učestvuje u merama protiv PRODAVCA samo u skladu sa ovim Ugovorom.

Ukoliko PRODAVAC izgubi status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača, KUPAC će o tome obavestiti [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA].

Obaveštenje iz st. 1 i 3. ovog člana sadrži i spisak obaveza iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog Ugovora.

Član 4.

U roku od tri meseca od dana nastupanja Izvršnog događaja, prijema Obaveštenja o raskidu ili prijema obaveštenja o gubitku statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača PRODAVCA, [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] može (ali ne mora) zahtevati prenos prava i obaveza PRODAVCA iz Ugovora o otkupu na Supstituta.

Član 5.

Ako [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] odluči da izvrši prenos prava i obaveza PRODAVCA iz Ugovora o otkupu na Supstituta, prenos Ugovora o otkupu na Supstituta ostvaruje se:

1) u slučaju nastupanja Izvršnog i Raskidnog događaja na osnovu izmene rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača PRODAVCA na ime Supstituta kojeg [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] imenuje pred nadležnim organom u skladu sa propisima koji uređuju prenos statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača ili

2) u slučaju prijema obaveštenja o gubitku statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača PRODAVCA, na osnovu rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača na ime Supstituta kojeg [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] imenuje pred nadležnim organom u skladu sa propisima koji uređuju sticanje statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača.

Ovlašćenje [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] da imenuje Supstituta ne utiče na obaveze Supstituta da pribavi svu potrebnu dokumentaciju na svoje ime koja je potrebna za prenos i sticanje statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača u skladu sa propisima koji uređuju prenos i sticanje statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača.

Član 6.

Dan prenosa prava i obaveza sa PRODAVCA na Supstituta je dan kada je KUPCU dostavljeno rešenje o izmeni rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača na ime Supstituta, odnosno rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača na ime Supstituta, a u skladu sa članom 36. Ugovora o otkupu („Dan prenosaˮ).

Za vreme trajanja prava [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] na imenovanje Supstituta, prava i obaveze iz Ugovora o otkupu se suspenduju do Dana prenosa, pod uslovom da je [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] obavestio KUPCA da ima nameru da izvrši imenovanje Supstituta.

Ukoliko [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] ne izvrši svoje pravo na imenovanje u roku iz člana 4. ovog Ugovora, Ugovor o otkupu prestaje da važi ako je PRODAVAC izgubio status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača.

Trajanje Ugovora o otkupu će biti produženo za period iz stava 2. ovog člana tokom kojeg su pravna dejstva Ugovora o otkupu bila suspendovana.

Član 7.

Ukoliko [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] imenuje Supstituta u skladu sa ovim Ugovorom, KUPAC će o trošku PRODAVCA:

preduzeti sve mere koje [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] može da zahteva kako bi se omogućio prenos prava i obaveza sa PRODAVCA na Supstituta po Ugovoru o otkupu koje nastaju na Dan prenosa ili posle njega, osim ako je prenos prava i obaveza sa PRODAVCA na Supstituta u celosti izvršen na Dan prenosa;

zaključiti novi ugovor o stupanju u projekat sa [uneti Agentom ili ZAJMODAVCEM] (ili njegovom zamenom) pod suštinski istim uslovima iz ovog Ugovora, ako je to neophodno.

Član 8.

Od Dana prenosa:

PRODAVAC će se osloboditi svih obaveza koje proizlaze iz ili su u vezi sa Ugovorom o otkupu posle dana prenosa prava i obaveza sa PRODAVCA na Supstituta;

Supstitut će preuzeti prava, kao i obaveze PRODAVCA po Ugovoru o otkupu koje se primenjuju od i posle dana prenosa prava i obaveza sa PRODAVCA na Supstituta.

Od dana prenosa, ili od dana kada je [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] izvršio pravo zaloge nad udelima u PRODAVCU, KUPAC se neće pozivati na kršenje Ugovora o otkupu i povući će Obaveštenje o raskidu, ukoliko je to kršenje ili osnov za Obaveštenje o raskidu ispravljen u roku od 60 dana od dana prenosa ili dana kada je [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] izvršio pravo zaloge nad udelima u KUPCU.

NEMOGUĆNOST POKRETANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE I STEČAJA

Član 9.

KUPAC izjavljuje da neće podneti zahtev za pokretanje stečajnog postupka ili pokrenuti neku drugu stečajnu proceduru u vezi sa PRODAVCEM.

NEMOGUĆNOST IZMENA

Član 10.

KUPAC se obavezuje da se pridržava njegovih obaveza iz Ugovora o otkupu.

KUPAC neće dati saglasnost za izmene ili ih izvršiti u Ugovoru o otkupu, niti će dati saglasnost da dođe do oslobađanja ili odricanja od bilo kog uslova ili odredbe Ugovora o otkupu, bez slanja pismenog obaveštenja [uneti Agentu ili ZAJMODAVACU] najmanje 30 dana unapred.

OBAVEŠTENjA

Član 11.

Prema ovom Ugovoru sva komunikacija između Ugovornih strana će biti u pisanoj formi i biti poslata na adresu ili faks i obeležena radi pažnje osoba određenih za međusobnu komunikaciju, ili drugačije obaveštena od Ugovorne strane upućena drugim Ugovornim stranama poslatim obaveštenjem shodno ovom članu.

Svaka Ugovorna strana će u roku od 10 radnih dana od stupanja ovog Ugovora na snagu odrediti osobu nadležnu za međusobno obaveštavanje u vezi sa sprovođenjem ovog Ugovora, računajući i obaveštenje o raskidu, i dostaviti podatke o istom drugoj Ugovornoj strani, uključujući ime i prezime, adresu i broj kancelarije, broj telefona, broj faksa i elektronsku adresu.

Ugovorne strane mogu tokom trajanja ovog ugovora promeniti osobu koja je nadležna za međusobno obaveštavanje, o čemu moraju, bez odlaganja obavestiti drugu Ugovornu stranu uz dostavljanje relevantnih podataka navedenih u stavu 2. ovog člana

Sva komunikacija upućena prema ovom Ugovoru će biti lično uručena, poslata faksom, kurirskom službom, ili poslata registrovanom ili overenom poštom, sa plaćenom poštarinom.

Komunikacije uručene lično, poslate faksom ili kurirskom službom će se smatrati uručenim i na snazi na dan tako uručene ili poslate, ili, ukoliko su primljene nakon ili na dan koji nije radni u mestu prijema, prvim radnim danom nakon dana kada je obaveštenje uručeno ili poslato.

Komunikacija poslata poštom će se smatrati uručenom kada je Ugovorna strana primi.

Ne uzimajući u obzir stav 5. ovog člana, bilo koja komunikacija ili dokument koji prema Ugovoru treba da nastanu ili da budu uručeni [Agentu ILI ZAJMODAVCU] će stupiti na snagu samo kada stvarno budu primljeni.

Bilo koje pozivanje u ovom Ugovoru na dan obaveštenja će biti tumačeno kao dan kada takvo obaveštenje stupi na snagu.

Svaka Ugovorna strana može obaveštenjem upućenim drugim Ugovornim stranama u skladu sa ovim članom, promeniti adresu, broj faksa ili lice kome komunikacija treba da se uputi prema ovom Ugovoru.

TRAJANjEUGOVORA

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu sve Ugovorne strane i biće na snazi sve do dana izmirenja svih obaveza po Ugovoru o kreditu, ali ne duže od trajanja Ugovora o otkupu.

MERODAVNOPRAVO

Član 13.

Ovaj Ugovor i bilo koja vanugovorna obaveza koja nastane iz ili je u vezi sa ovim Ugovorom, će biti regulisana i tumačena u skladu sa materijalnim pravom Republike Srbije, bez upućivanja na odredbe o sukobu zakona.

REŠAVANjESPOROVA

Član 14.

Bilo koji spor koji nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući bilo koje pitanje koje se tiče njegovog tumačenja, postojanja, punovažnosti ili raskida („Sporˮ) će biti rešen putem pregovora između Ugovornih strana.

Ukoliko Ugovorne strane nisu u mogućnosti da Spor reše putem pregovora u roku od 15 dana od nastanka Spora, onda svaka Ugovorna strana može da uputi Spor na rešavanje u skladu sa članom 15. ovog Ugovora.

U toku postupka rešavanja Spora, obe Ugovorne strane su obavezne da nastave da ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Član 15.

U slučaju da je PRODAVAC lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu stranog lica ili ga finansiraju inostrane finansijske institucije (bez obzira da li je elektrana priključena na prenosni ili distributivni sistem), a želi da ugovori međunarodni arbitražni sud pri Međunarodnoj privrednoj komori (ICC) u Parizuza rešavanje sporova, član 15. glasi:

Svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom konačno će biti rešeni u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne privredne komore (ICC) u Parizu od strane jednog ili više arbitara imenovanih u skladu sa navedenim pravilima. Odredbe o privremenom (hitnom) arbitru ne primenjuju se.

Sedište (ili pravno mesto) arbitraže biće Pariz, Francuska.

Merodavno pravo za rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana je pravo Republike Srbije.

Arbitražna odluka je konačna i obavezujuća za Ugovorne strane koje su dužne da je sprovedu bez odlaganja.

Sve arbitražne troškove, uključujući i troškove zastupanja snosi Ugovorna strana koja izgubi spor, osim ako arbitražni sud ne odluči drugačije.

Odredbe ovog člana ne ograničavaju pravo svake Ugovorne strane da podnesu zahtev nadležnom sudu za dobijanje privremenih mera radi zaštite njenih prava do donošenja arbitražne odluke.

U slučaju da je PRODAVAC lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu stranog lica ili ga finansiraju inostrane finansijske institucije (bez obzira da li je elektrana priključena na prenosni ili distributivni sistem), a želi da ugovori međunarodni arbitražni sud pri Međunarodnom Arbitražnom centru austrijske federalne ekonomskekomore u Beču (VIAC)za rešavanje sporova, član 15. glasi:

Svi sporovi i potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući sporove koji se odnose na njegovu važnost, povrede, raskid ili ništavost konačno će biti rešeni u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodnog Arbitražnog centra austrijske Savezne Privredne komore u Beču (Bečka Pravila ) od strane jednog ili tri arbitra imenovanih u skladu sa navedenim pravilima.

Sedište (ili pravno mesto) arbitraže biće Pariz, Francuska.

Merodavno pravo za rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana je pravo Republike Srbije.

Arbitražna odluka je konačna i obavezujuća za Ugovorne strane koje su dužne da je sprovedu bez odlaganja.

Sve arbitražne troškove, uključujući i troškove zastupanja snosi Ugovorna strana koja izgubi spor, osim ako arbitražni sud ne odluči drugačije.

Odredbe ovog člana ne ograničavaju pravo svake Ugovorne strane da podnesu zahtev nadležnom sudu za dobijanje privremenih mera radi zaštite njenih prava do donošenja arbitražne odluke.

USTUPANjE

Član 16.

Nijedna od Ugovornih strana ne može da ustupi ili prenese svoja prava i/ili obaveze prema ovom Ugovoru bez prethodnog pismenog pristanka drugih Ugovornih strana, osim što [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] može da ustupi ili prenese svoja prava i obaveze prema ovom Ugovoru na sledbenika [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] u skladu sa Ugovorom o kreditu bez pristanka drugih Ugovornih strana.

U slučaju da se stav 1. ovog člana primenjuje, onda će [uneti Agent ili ZAJMODAVAC] prenosilac obavestiti druge Ugovorne strane, koje će zaključiti ugovor o stupanju u projekat sa sledbenikom [uneti Agenta ili ZAJMODAVCA] na suštinski istim uslovima kao u ovom Ugovoru.

Odredbe ovog člana ne odnose se u slučaju promene KUPCA u skladu sa posebnim propisima Zakona o energetici kojima se uređuje sticanje, izmena i prestanak svojstva garantovanog snabdevača koju u trenutku zaključenja ovog ugovora obavlja KUPAC.

IZMENE

Član 17.

Ovaj Ugovor može biti izmenjen samo sporazumom u pisanoj formi potpisanim od strane propisno ovlašćenih predstavnika svake Ugovorne strane.

SUKOB

Član 18.

U slučaju bilo kog sukoba između uslova Ugovora o otkupu i uslova ovog Ugovora, uslovi ovog Ugovora će prevladati.

Član 19.

Ovaj Ugovor je napisan na srpskom jeziku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovaj Ugovor čini ceo sporazum između Ugovornih strana o njegovom predmetu i zamenjuje sve prethodne pisane ili usmene sporazume, izjave, pregovore i dogovore između Ugovornih strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora.

Član 21.

Prava i pravna sredstva propisani u ovom Ugovoru su kumulativna i ne isključuju bilo koja prava ili pravna sredstva propisana zakonom.

Član 22.

Ovaj Ugovor je sačinjen u šest identičnih primeraka, od koji će po dva primerka zadržati svaka Ugovorna strana ovog Ugovora.

PRODAVAC ZAJMODAVAC ILI AGENT ZAJMODAVCA KUPAC

Ostavite komentar