Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 398. st.2. i 4. Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS“, broj 73/03), a u vezi sa članom 7a stav 2. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru («Službeni glasnik RS», br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (“Službeni glasnik RS“, broj 139/04) u čl. 12. i 14. broj: “10“ zamenjuje se brojem:“11“.

Član 2.

Član 13. menja se i glasi:

“Član 13.

Poreklo robe iz člana 11. ove uredbe utvrđuje se pregledom robe i priložene dokumentacije.

Poreklo robe dokazuje se:

pismenom izjavom proizvođača robe ili fakturom prodavca koja sadrži klauzulu da je roba domaćeg porekla;

izvodom iz registra proizvođača dobara na teritoriji APKM koji se

vodi kod nadležne organizacione jedinice Poreske uprave ili

3) izvodom iz registra poljoprivrednih gazdinstava o godišnjem obimu poljoprivredne proizvodnje na teritoriji APKM, koji se vodi kod nadležne organizacione jedinice Uprave za javna plaćanja, u skladu sa propisom kojim je uređena registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Dokazi iz stava 2. tačka 1) ovog člana moraju biti overeni pečatom i potpisom UNMIK-a u slučaju da se ne podnesu dokazi iz stava 2. tač. 2) ili 3) ovog člana.

Evidenciju o dopremanju robe iz člana 11. ove uredbe vodi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra proizvođača dobara iz stava 2. tačka 2) ovog člana, kao i evidenciju o dopremanju robe iz člana 11. ove uredbe bliže propisuje ministar finansija“.

Član 3.

U članu 16. stav 2. reči: “za koju se prilaže račun o kupovini koji sadrži podatke potrebne za identifikaciju robe“, brišu se.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar