Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III

PROSTORNI PLAN

PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV BROJ 113/X

OD TS NIŠ 1 DO VRLE III

I. POLAZNE OSNOVE

Izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III (u daljem tekstu: Prostorni plan) pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III („Službeni glasnik RS”, broj 87/14 – u daljem tekstu: Odluka). Sastavni deo Odluke je i Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 112/13).

Prostorni plan je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15 – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim je definisana sadržina Prostornog plana, kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10), sastavni deo Prostornog plana je i Strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III na životnu sredinu.

Prostorni plan je izrađen u skladu sa odredbama zakona i podzakonskih akata, i to:

Zakon o planiranju i izgradnji;

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020 godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10 – u daljem tekstu: Prostorni plan Republike Srbije);

Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/15);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12);

Zakon o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13);

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US);

Zakon o železnici („Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15);

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15 – dr. zakon);

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon);

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09 – dr.zakon, 43/11 – US i 14/16);

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09);

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15);

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13);

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15);

Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95 i 23/01-SUS, „Službeni list SRJ”, broj 16/01-SUS i „Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 55/13-US);

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15);

Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11-dr.zakon i 99/11-dr. zakon);

Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16);

Zakon o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 112/15);

Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10);

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12);

Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09-dr.zakon, 104/09-dr.zakon i 10/15);

Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15);

Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15);

Zakon o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 46/15);

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 18/16), kao i drugi zakonski i podzakonski akti (pravilnici, tehničke preporuke, interni standardi i pravilnici „Elektromreža Srbije”, Beograd i JP „Elektroprivreda Srbije”) koji važe u Republici Srbiji, a koji na direktan ili indirektan način regulišu ovu oblast.

Osnovni razlog za izradu i donošenje Prostornog plana je ostvarivanje republičkih, regionalnih i lokalnih interesa, kroz stvaranje uslova za realizaciju rekonstrukcije infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kV. Prostornim planom razradiće se načela prostornog uređenja, utvrditi ciljevi prostornog razvoja, organizacija, zaštita, korišćenje i namena prostora, kao i drugi elementi značajni za područje infrastrukturnog koridora dalekovoda.

1. OBUHVAT I OPIS GRANICA PODRUČJA PROSTORNOG PLANA SA GRANICAMA ZAŠTITNOG KORIDORA

1.1. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Obuhvat Prostornog plana se nalazi na teritoriji Republike Srbije (NSTJ 1: „Srbija – Jug”), u okviru statističkog regiona (NSTJ 2) „Južna i Istočna Srbija”, a na području Nišavskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga i obuhvata deo teritorije dva grada (Niš i Leskovac) i pet opština (Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Doljevac i Surdulica), odnosno 63 cele katastarske opštine (u daljem tekstu: KO), i to:

a. Nišavski upravni okrug (19):

a.1. grad Niš – KO Bubanj, Gabrovac, Donje Vlase, Donje Međurovo, Niš „Bubanj”, Niš „Ćele Kula”, Pasi Poljana i Suvi Do (8),

a.2. opština Gadžin Han – KO Dukat i Toponica (2),

a.3. opština Doljevac – KO Belotinac, Klisura, Knežica, Malošište, Perutina, Rusna, Ćurčlina, Čapljinac i Čečina (9);

b. Jablanički upravni okrug (34):

b.1. grad Leskovac – KO Badince, Bobište, Bogojevce, Bojišina, Boćevica, Bratmilovce, Brejanovce, Brestovac, Bričevlje, Gornje Krajince, Gornji Bunibrod, Grajevce, Grdelica-selo, Guberevac, Dedina Bara, Dobrotin, Donja Lokošnica, Donji Bunibrod, Žižavica, Krpejce, Leskovac, Lipovica, Ličin Dol, Mrštane, Navalin, Palojce, Pečenjevce, Predejane-selo, Sejanica, Suševlje, Tupalovce, Čekmin i Čifluk Razgojnski (33),

b.2. opština Vlasotince – KO Prilepac (1);

v. Pčinjski upravni okrug (10):

v.1. opština Vladičin Han – KO Garinje, Donja Koznica, Dupljane, Žitorađe, Kopitarce, Ružić i Džep (7),

v.2.opština Surdulica – KO Alakince, Kalabovce i Masurica (3).

Ukupna površina obuhvata Prostornog plana (određena grafičkim putem) iznosi oko 42.102 ha, od toga:

na teritoriji grada Niša – 6.835 ha;

na teritoriji opštine Gadžin Han – 1.851 ha;

na teritoriji opštine Doljevac – 6.539 ha;

na teritoriji grada Leskovca – 21.089 ha;

na teritoriji opštine Vlasotince – 333 ha;

na teritoriji opštine Vladičin Han – 3.369 ha;

na teritoriji opštine Surdulica – 2.086 ha.

U obuhvatu Prostornog plana je kompletan koridor dalekovoda 110 kV broj 113/h od TS „Niš 1” do HE „Vrla III”.

Obuhvat detaljne razrade Prostornog plana predstavlja prostor rezervisan za realizaciju rekonstrukcije linijskog infrastrukturnog objekta – dalekovoda 110 kV broj 113/h, a sadrži, osim stubova dalekovoda sa provodnicima i kompleksa pripadajućih energetskih objekata (trafostanice (u daljem tekstu: TS), elektrovučna podstanica (u daljem tekstu: EVP), hidroelektrana (u daljem tekstu: HE)) i zaštitni pojas dalekovoda, kao i prostor koji je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa ovim infrastrukturnim koridorom (drugi visokonaponski vodovi, pripadajuća čvorišta, mesta ukrštanja sa drugim infrastrukturnim sistemima), sa uticajnom zonom koridora (objekti i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora).

Predmetni dalekovod 110 kV broj 113/h se sastoji od pet vodova, pri čemu „Elektromreža Srbije”, Beograd koja gazduje prenosnom elektroenergetskom mrežom i objektima, za četiri voda (br. 113/1, 113/2, 113/4 i 113/5), u svojim kratkoročnim i srednjoročnim planovima ima detaljnu razradu planiranih tehničkih aktivnosti, pa je za ove vodove obezbedila i projektne zadatke za detaljnu razradu i izradu projektne dokumentacije.

Razvojnim programima „Elektromreža Srbije”, Beograd na horizontu petogodišnjeg plana ne sagledavaju se aktivnosti na vodu broj 113/3, tj. u periodu od narednih pet godina ovaj vod nije predviđen za rekonstrukciju, pa nije ni sadržan u projektnom zadatku, te za isti nema dovoljno elemenata za detaljnu razradu.

U obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana su koridori dalekovoda 110 kV br. 113/1, 113/2, 113/4 i 113/5.

Obuhvat prve zone detaljne razrade Prostornog plana polazi od TS „Niš 1” i prolazi kroz teritoriju grada Niša i opštine Doljevac, do TS „Niš 2” (dalekovod 110 kV broj 113/1, dužine oko 14.550 m), a zatim od TS „Niš 2”, kroz teritoriju grada Niša, opština Doljevac, Gadžin Han i grada Leskovca, do TS „Leskovac 4” (dalekovod 110 kV broj 113/2, dužine oko 47.400 m).

Obuhvat druge zone detaljne razrade Prostornog plana polazi od TS „Leskovac 2” i prolazi kroz teritoriju grada Leskovca do EVP „Grdelica” (dalekovod 110 kV broj 113/4, dužine oko 12.150 m), a zatim od EVP „Grdelica”, kroz teritoriju grada Leskovca i opštine Vladičin Han i Surdulica, do HE „Vrla III” (dalekovod 110 kV broj 113/5, dužine oko 34.300 m).

1.2. OPIS GRANICE PODRUČJA PROSTORNOG PLANA

Opis granice Prostornog plana

Početna tačka obuhvata Prostornog plana je na teritoriji grada Niša, tromeđa KO Popovac, Niš „Bubanj” i Novo Selo, odakle ide na istok granicom:

KO Niš „Bubanj” sa KO Popovac, Medoševac i Niš-Crveni krst,

KO Niš „Ćele Kula” sa KO Niš-Pantelej, Donja Vrežina i Brzi brod,

KO Suvi do sa KO Brzi brod, Niška banja, Prva Kutina i Vukmanovo,

KO Gabrovac sa KO Vukmanovo i Berbatovo,

KO Donje Vlase sa KO Berbatovo i KO Gornji Barbeš (opština Gadžin Han).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz opštinu Gadžin Han granicom:

KO Dukat sa KO Gornji Barbeš,

KO Toponica sa KO Gornji Barbeš, Donji Barbeš, Novo Selo, Smrdan (grad Leskovac) i Grdanica (grad Leskovac).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju grada Leskovca granicom:

KO Grdanica sa KO Lipovica, Čekmin, Pečenjevce i Čifluk Razgojnski,

KO Razgojna sa KO Čifluk Razgojnski i Donja Lokošnica,

KO Donja Lokošnica sa KO Gornja Lokošnica i Drćevac,

KO Bogojevce sa KO Drćevac, Zlokućane,

KO Navalin sa KO Zlokućane,

KO Grajevce sa KO Zlokućane, Jašunja, Jelašnica i Kumarevo,

KO Bobište sa KO Kumarevo,

KO Bratmilovce sa KO Kumarevo i Manojlovce,

KO Mrštane sa KO Manojlovce i Donje Krajince,

KO Gornje Krajince sa KO Donje Krajince, Rajno Polje, Stajkovce (opština Vlasotince) i Zloćudovo,

KO Badince sa KO Zloćudovo i Nomanica,

KO Žižavica sa KO Nomanica i Gložane (opština Vlasotince),

KO Donji Bunibrod sa KO Gložane (opština Vlasotince),

KO Gornji Bunibrod sa KO Gložane (opština Vlasotince).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju opštine Vlasotince granicom:

KO Prilepac sa KO Gložane i Ladovica,

KO Ladovica sa KO Guberevac, Dobrotin, Grdelica-selo i Tupalovce (sve grad Leskovac).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju grada Leskovca granicom:

KO Tupalovce sa KO Kozare,

KO Sejanica sa KO Kozare, Kovačeva Bara i Vilje kolo,

KO Dedina bara sa KO Vilje kolo, Streškovac (opština Vlasotince) i Novo Selo,

KO Novo Selo sa KO Palojce, Ličin Dol, Krpejce i Predejane-selo,

KO Predejane-selo sa KO Crveni Breg i Ljutež (opština Vladičin Han),

KO Bričevlje sa KO Ljutež (opština Vladičin Han),

KO Suševlje sa KO Ljutež (opština Vladičin Han).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju opštine Vladičin Han granicom:

KO Ljutež sa KO Garinje, Kopitarce, Džep i Ružić,

KO Ružić sa KO Manjak i KO Dikava (opština Surdulica),

KO Donja Koznica sa KO Dikava (opština Surdulica) i Gornja Koznica (opština Surdulica),

KO Žitorađe sa KO Gornja Koznica (opština Surdulica) i Zagužanje (opština Surdulica).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju opštine Surdulica granicom:

KO Alakince sa KO Zagužanje i Surdulica,

KO Masurica sa KO Surdulica, Donje Romanovce, Novo Selo, Suvojnica i Dugojnica,

KO Alakince sa KO Dugojnica,

KO Kalabovce sa KO Dugojnica i Binovce,

KO Binovce sa KO Žitorađe (opština Vladičin Han).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju opštine Vladičin Han granicom:

KO Predokolce sa KO Žitorađe i Ružić,

KO Ružić sa KO Kržince i Manajle,

KO Dupljane sa KO Manajle i Tegovište,

KO Džep sa KO Tegovište i Mrtvica,

KO Garinje sa KO mrtvica i Repište,

KO Repište sa KO Suševlje (grad Leskovac).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju grada Leskovca granicom:

KO Koraćevac sa KO Suševlje i Bričevlje,

KO Predejane-varoš sa KO Bričevlje i Predejane-selo,

KO Koraćevac sa KO Predejane-selo i Krpejce,

KO Graovo sa KO Krpejce, Ličin Dol, Palojce, Boćevica i Bojišina,

KO Oraovica sa KO Bojišina,

KO Grdelica-varoš sa KO Bojišina, Dedina Bara i Grdelica-selo,

KO Grdelica-selo sa KO Oraovica, Velika Kopašnica i Mala Kopašnica,

KO Dobrotin sa KO Mala Kopašnica i Velika Grabovnica,

KO Guberevac sa KO Velika Grabovnica, Mala grabovnica i Veliko Trnjane,

KO Veliko Trnjane sa KO Gornji Bunibrod,

KO Rudare sa KO Gornji Bunibrod, Donji Bunibrod, Mrštane i Leskovac,

KO Leskovac sa KO Donja Jajina, Donje Sinkovce, Gornje Stopanje, Donje Stopanje i Vinarce,

KO Vinarce sa KO Navalin i Bogojevce,

KO Bogojevce sa KO Vinarce, Zalužnje, Priboj i Živkovo,

KO Živkovo sa KO Donja Lokošnica, Brejanovce i Pečenjevce,

KO Pečenjevce sa KO Kaštavar i Dušanovo,

KO Čekmin sa KO Dušanovo, Donje Brijanje, Međa i Kutleš,

KO Kutleš sa KO Lipovica i Brestovac,

KO Brestovac sa KO Pukovac (opština Doljevac).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju opštine Doljevac granicom:

KO Pukovac sa KO Rusna i Čečina,

KO Kočane sa KO Čečina i Klisura,

KO Klisura sa KO Doljevac i Orljane,

KO Orljane sa KO Malošište i Čapljinac,

KO Čapljinac sa KO Mekiš i KO Batušinac (opština Merošina),

KO Belotinac sa KO Batušinac (opština Merošina) i Gornje Međurovo (grad Niš).

Obuhvat Prostornog plana prolazi kroz teritoriju grada Niša granicom:

KO Gornje Međurovo sa KO Pasi Poljana, Bubanj i Donje Međurovo,

KO Donje Međurovo sa KO Balajnac (opština Merošina), Čokot i Novo Selo, do tromeđe KO Popovac, Niš „Bubanj” i Novo Selo kao početne tačke obuhvata Prostornog plana.

Opis granice zaštitnog pojasa dalekovoda

Granica zaštitnog pojasa dalekovoda određena je 30 m obostrano od centralne ose dalekovoda.

Opis granice izvođačkog pojasa dalekovoda

Granica izvođačkog pojasa dalekovoda određena je 10 m obostrano od centralne ose dalekovoda.

2. OBAVEZE, USLOVI I SMERNICE IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

2.1. SMERNICE IZ ZAKONA O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE

Razvoj energetske infrastrukture je jedan od osnovnih ciljeva Republike Srbije – da aktivno učestvuje u planiranju i izgradnji strateške, regionalne i panevropske energetske infrastrukture za prenos električne energije, a sve u cilju pouzdanog i sigurnog snabdevanja potrošača u Republici Srbiji.

Povezivanje i integracija u šire okruženje elektroenergetske infrastrukture ostvariće se kroz operativne ciljeve – izgradnju novih elektrovodova i transformatora i novih interkonektivnih veza sa susednim državama.

U sektoru elektroprenosa koncepcija prostornog razvoja prenosne mreže mora da prati rastuće potrebe za električnom energijom u Republici Srbiji. Najveći deo investicija posvećen je rehabilitaciji i unapređenju prenosnog sistema, izgradnji novih vodova 400 kV, 220 kV i 110 kV, izgradnji novih interkonektivnih veza 400 kV sa susednim sistemima, izgradnji priključaka 110 kV za korisnike prenosnog sistema, izgradnji transformatorskih stanica 400 kV i 220 kV i zameni velikih transformatora snage 400 kV i 220 kV sa novim jedinicama.

U planskom periodu, u skladu sa planovima javnih preduzeća energetske infrastrukture, predviđaju se prioritetni projekti u sektoru elektroprenosa, izgradnja novih vodova i transformatorskih stanica ili proširenja postojećih trafostanica snage 400 kV, 220 kV i 110 kV.

Ukupni industrijski i demografski razvoj Republike Srbije diktiraće i potrebu za eventualnim izmenama i korekcijama trasa postojećih dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, kao i za adaptacije i sanacije u cilju povećanja sigurnosti i bezbednosti rada postojeće mreže dalekovoda.

Prema Prostornom planu Republike Srbije postojeći infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC „Niš I” do HE „Vrla III”, predstavlja strateški prioritet u realizaciji interkonektivnih veza i njegova rekonstrukcija predstavlja strateški projekat elektroprenosa, a za njegovu realizaciju je zadužena „Elektromreža Srbije”, Beograd.

2.2. SMERNICE IZ REGIONALNIH PROSTORNIH PLANOVA

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13)

U energetici se postavljaju sledeći razvojni ciljevi: obezbeđenje kvalitetne i sigurne snabdevenosti stanovnika (potrošača) električnom energijom; obezbeđenje koridora za novu prenosnu mrežu; unapređenje postojeće elektroenergetske mreže povećanjem bezbednosti rada i pouzdanosti sistema; uvođenje stalnog monitoringa prenosnih sistema i planiranje tehničko-tehnoloških inovacija iz oblasti distribucije električne energije; decentralizovana proizvodnja električne energije i zadovoljavanje toplotnih potreba u okviru tzv. „male energetike”.

U obuhvatu plana se nalazi jedno od najvažnijih čvorišta mreže Republike Srbije, TS različite snage od 400 kV, 220 kV i 110 kV, povezane u delu prenosne mreže dalekovodima 400 kV, 220 kV i 110 kV.

Osnovni cilj razvoja je sigurno, redovno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje energijom i energentima svih potrošača u zahvatu plana, kao i stvaranje uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema. Zbog toga je neophodno i usklađivanje rada i razvoja energetskih proizvodnih sistema sa potrebama sektora potrošnje energije, kao i racionalizacija potrošnje svih vidova energije.

Na području obuhvata plana slabo je razvijena proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Ne postoje ni ozbiljna istraživanja koja bi pokazala prave kapacitete u obuhvatu plana i isplativost investicija u ovaj vid energije. Potrebno je uložiti napor kako bi se povećala ulaganja, dala podrška kroz mere fiskalne politike i izvršila potrebna ispitivanja da bi se utvrdili raspoloživi kapaciteti.

U narednom planskom periodu potrebno je stimulisati razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije, čime bi se znatno uticalo na poboljšanje životnog standarda, zaštitu i očuvanje prirode i životne sredine. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra, energija sunca, hidroenergija, geotermalna energija i energija biomase.

Osnovni cilj korišćenja obnovljivih izvora energije je zaštita prirodne sredine i racionalno korišćenje prirodnih energetskih potencijala koji su obnovljivi i ne zagađuju životnu sredinu. Neophodno je povećati učešće energije proizvedene iz obnovljivih izvora u odnosu na energiju proizvedenu iz konvencionalnih izvora energije.

Povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora pozitivno se utiče na unapređenje prirodne sredine, smanjuje se devastacija šuma i zagađenje vazduha, emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i smanjuju se zavisnost od fosilnih goriva. Cilj je optimalno i celovito korišćenje svih prirodnih resursa.

Jedan od osnovnih ciljeva je povećanje energetske efikasnosti u energetici primenom odgovarajućih standarda, ekonomskih instrumenata i organizacionih mera.

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana opština Južnog Pomoravlja („Službeni glasnik RS”, broj 83/10)

Plansko područje je opremljeno elektroenergetskom prenosnom i distributivnom mrežom i objektima kojima gazduje „Elektromreža Srbije”, Beograd.

Elektroprenosni sistem na području plana odlikuje smanjena sigurnost i pouzdanost snabdevanja potrošača električnom energijom. Ovakvo stanje posledica je starosti i lošeg održavanja postojeće opreme, dugogodišnjeg zastoja u razvoju, što uzrokuje gubitke u odnosu na ukupnu preuzetu električnu energiju. Stanje merne infrastrukture je takođe loše, što doprinosi gubicima u distributivnoj mreži.

Započeta je izgradnja najznačajnijeg elektroenergetskog objekta na planskom području, interkonektivnog dalekovoda 400 kV između TS „Niš” i granice Republike Makedonije (odnosno TS „Skoplje 5”) kojima se povećava kapacitet prenosa sa 470 MW na 720 MW. Koncept rešenja trase ovog dalekovoda zasnovan je na optimizaciji investicionih i dugoročnih elektroenergetskih efekata na prenosnom i distributivnom nivou, koji jednovremeno obezbeđuju: uključivanje elektroenergetskog sistema Republike Srbije u međunarodnu interkonektivnu mrežu (kao neposrednog učesnika u razmeni na tržištu) i veću sigurnost rada nacionalnih elektroenergetskih sistema na području Balkana i jugoistočne Evrope (posebno Republike Srbije, Republike Albanije, Republike Grčke i Republike Makedonije).

Elektroenergetska mreža i objekti na distributivnom nivou nisu odgovarajućeg kvaliteta i kvantiteta. Neravnomerno su razvijeni, posebno na brdsko-planinskom području, tako da predstavljaju ograničenje za planirani razvoj naselja i sadržaja turističke ponude, naročito zbog jednostranog napajanja koje ne zadovoljava kriterijum sigurnosti.

Razvoj energetske infrastrukture na području Prostornog plana zasnivaće se na: uspostavljanju efikasnog sistema planskog upravljanja i eksploatacije izgrađenih energetskih resursa, uz primenu savremenih rešenja i modernizacije postojećih sistema prenosa, izgradnje novih i distribucije energije prema međunarodnim standardima; stvaranju uslova za kontinuirano, pouzdano i racionalno napajanje električnom energijom konzumnog područja i prekograničnu razmenu električne energije i intezivnijem korišćenju obnovljivih izvora energije. Elektro-energetsku mrežu formiraće postojeći i planirani napojni i distributivni vodovi i objekti.

2.3. SMERNICE IZ PROSTORNIH PLANOVA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

Za izradu Prostornog plana relevantni su i usvojeni prostorni planovi, koji se delom obuhvata preklapaju sa Prostornim planom i sa kojima je ovaj u potpunosti usklađen.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske („Službeni glasnik RS”, broj 86/09)

Grad Niš je jedno od čvorišta 400 kV sistema Republike Srbije, što uslovljava mrežu od velikog broja dalekovoda različitog naponskog nivoa. Dalekovodi su građeni u koridorima, kako na području Niša tako i duž kotline Nišave.

Izgradnja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske uticaće podsticajno na bolju saobraćajnu i privrednu povezanost Republike Srbije sa okruženjem, kao i na brži razvoj regiona koji se naslanja na ovaj koridor. Preko ovog koridora i regionalne saobraćajne mreže ostvariće se bolje veze jugoistočne Srbije sa zapadnom, centralnom i južnom Srbijom i timočkim Podunavljem. Intenziviranje i povezivanje saobraćajnih tokova u koridoru uticaće na jačanje privrednih i drugih funkcija Niša i drugih centara na trasi koridora Niš – granica Bugarske.

U infrastrukturnom koridoru Niš – granica Bugarske, a u okviru prenosnog 400 kV sistema Republike Srbije, TS 400/220/110 kV „Niš 2” je jedno od najznačajnijih čvorišta. Do njega dolaze dalekovodi iz najvećih centrala: „Obrenovac” (preko Kragujevca), „Đerdap” (preko Bora) i „Kosovo”.

Preko dalekovoda za Sofiju vrši se razmena energija sa Republikom Bugarskom, a preko 220 kV mreže iz TS „Niš 2” snabdeva se energijom konzumno područje Leskovca i dela Vranja, a po potrebi i konzumno područje Kruševca.

Preko 110 kV mreže iz TS „Niš 2” snabdevaju se električnom energijom potrošači u Nišavskoj i Topličkoj kotlini, Aleksinac sa Soko Banjom, Svrljig i po potrebi deo konzuma Leskovca.

Prostornim planom se rezerviše prostor – koridor za izgradnju, funkcionisanje i formiranje zaštitnih pojaseva magistralnih i infrastrukturnih sistema, među kojima su i dalekovodi naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, od planskog područja ka Kruševcu, Kragujevcu, Boru, Sofiji, Leskovcu i AP Kosovu i Metohiji.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14)

Na području obuhvata plana, potrebno je revitalizovati prenosnu mrežu u cilju kvalitetnog snabdevanja električnom energijom potrošača.

Prema drugim infrastrukturnim sistemima, postojećim i planiranim u obuhvatu plana, koriste se kriterijumi utvrđeni planskom dokumentacijom za infrastrukturne koridore. Utvrđene su zone uticaja na životnu sredinu i širina zaštitnih pojaseva, za postojeće i planirane infrastrukturne sisteme.

Na području južne Srbije, Prostornim planom Republike Srbije, za obezbeđivanje osnovne prenosne mreže elektroenergetskog sistema, predviđen je 400 kV dalekovod Niš – Leskovac – Vranje – granica Republike Makedonije, sa krakom Vranje – TE „Kosovo B” i TS 400/110 kV „Leskovac” i „Vranje”. Realizacijom ovog 400 kV dalekovoda, obezbediće se napajanje mreže 110 kV na distributivnim područjima gradova Leskovca i Vranja.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja

(„Službeni glasnik RS”, broj 104/15)

Obuhvat plana je definisan kao koridor razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, pritiska do 50 bara, u kome se nalaze pojasevi zaštite gasovoda, unutar kojih je planiran linijski deo razvodnog gasovoda, nadzemni objekti u funkciji gasovoda, pristupni putevi i neophodna infrastruktura.

Izgradnja razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje predstavlja integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i ima strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije južnog dela Srbije. Izgradnja ovog dela razvodnog gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Južnog Pomoravlja, pre svih opština Vlasotince, Surdulica, Vladičin Han, kao i grada Vranja.

U pojasu kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas gasovoda) utvrđenim ovim planom, primenjuju se važeći planski dokumenti u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa. U delu obuhvata ovog plana van pojasa kontrolisane izgradnje, primenjuju se važeći planski dokumenti.

Izrada novih planskih dokumenata podrazumeva da se u tim planskim dokumentima navedu i prikažu namene i planska rešenja iz ovog plana za obuhvat površina javne namene u pojasevima zaštite gasovoda, uz dalju razradu ovog plana za pojas kontrolisane izgradnje.

2.4. SMERNICE IZ RAZVOJNIH DOKUMENATA, KORIŠĆENIH EKSPERTIZA I DRUGE DOKUMENTACIJE

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/15)

U novonastalim uslovima društveno-ekonomskih reformi u Republici Srbiji i intencije naše zemlje za njeno uključivanje u panevropske integracije, nametnuta je potreba da se razvoj elektroenergetskog sistema, koga čine energetski proizvodni sektori, prenosni i distributivni sektori i sektori potrošnje energije, u okviru Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, usaglasi sa politikom i ciljevima dugoročnog privredno-ekonomskog razvoja Republike Srbije.

Globalni ciljevi nove Energetske politike i Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, promovisani u Zakonu o energetici, proistekli su iz namere da se u novim okolnostima u zemlji i okruženju, u okviru odabranih Prioritetnih razvojnih aktivnosti, uspostave kvalitativno novi uslovi rada, poslovanja i razvoja celine energetskog sistema, posebno energetskih proizvodnih sektora, na internom, regionalnom i panevropskom tržištu električne energije i prirodnog gasa proizvodnih, prenosnih, distributivnih i sektora potrošnje energije, koji će podsticajno delovati na privredno-ekonomski razvoj zemlje, zaštitu životne sredine i međunarodne integracije, uključujući i brže uključenje naše zemlje u Evropsku uniju.

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, kao prvi i osnovni prioritet navodi se Prioritet tehnološkog kontinuiteta. On obuhvata Programe poboljšanja tehnoloških i operativnih performansi energetskih izvora i objekata, sa obrazloženim Programima za tehnološku modernizaciju energetskih sistema i revitalizaciju energetskih izvora/objekata u okviru pet pojedinačnih proizvodnih energetskih sektora Republike Srbije. Ovaj prioritet ima za cilj, da se nastavljanjem pozitivne prakse racionalnog ulaganja u tehnološku modernizaciju postojećih energetskih objekata, sisteme i izvore, poveća pogonska pouzdanost energetskih objekata, a povećanom proizvodnjom osigura uredno snabdevanje privrede i građana neophodnim energentima.

U ovoj strategiji se, kao jedan od strateških pravaca delovanja, navodi i razvoj prenosnih kapaciteta. Razvoj prenosnih kapaciteta obuhvata revitalizaciju postojećih i izgradnju novih prenosnih kapaciteta tako da se postigne uravnotežen, održiv i blagovremen razvoj prenosnog sistema, sa ciljem priključivanja novih konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije.

Stratešku i razvojnu važnost na nacionalnom, regionalnom i panevropskom nivou u periodu do 2025. odnosno 2030. godine, imaće grupe projekata koje se odnose na jačanje internih prenosnih kapaciteta, kao i kapaciteta regionalnog koridora preko prenosne mreže 400 kV, ali i jačanje prenosnih kapaciteta strateških pravaca u mreži 110 kV naponskog nivoa. Svrha grupe projekata vezanih za mrežu naponskog nivoa 110 kV je povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti napajanja potrošača, priključenja novih proizvodnih kapaciteta kao i povezivanje prenosnog i distributivnog sistema.

Ostali strateško-razvojni dokumenti od značaja

za izradu Prostornog plana:

Nacionalna strategija održivog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 57/08);

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Službeni glasnik RS”, broj 85/14);

Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 59/06);

Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara („Službeni glasnik RS”, broj 33/12);

Uredba o utvrđivanju Vodoprivredne osnove Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 11/02 – u daljem tekstu: Vodoprivredna osnova Republike Srbije).

Ostali dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

od značaja za izradu Prostornog plana

Tabela 1. Pregled dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja od značaja za izradu Prostornog plana

Grad/opština

Naziv plana

1.

Niš

Prostorni plan administrativnog područja grada Niša

(„Službeni list grada Niša”, broj 45/11)

Generalni urbanistički plan Niša 2010-2025.

(„Službeni list grada Niša”, broj 43/11)

Plan generalne regulacije područja GO Palilula – prva faza

(„Službeni list grada Niša”, broj 111/12)

Plan generalne regulacije područja GO Palilula – druga faza

(„Službeni list grada Niša”, broj 73/13)

Plan generalne regulacije područja GO Medijana

(„Službeni list grada Niša”, broj 72/12)

Plan detaljne regulacije kompleksa Elektronske industrije Niš („Službeni list grada Niša”, broj 26/14)

2.

Leskovac

Prostorni plan grada Leskovca

(„Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 12/11)

Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010. do 2020. godine

(„Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 4/13)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Brestovac

(„Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 7/14)

3.

Doljevac

Prostorni plan opštine Doljevac

(„Službeni list grada Niša”, broj 16/11)

4.

Gadžin Han

Prostorni plan opštine Gadžin Han

(„Službeni list grada Niša”, br. 18/12 i 34/12)

5.

Vlasotince

Prostorni plan opštine Vlasotince

(„Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 31/11)

6.

Vladičin Han

Prostorni plan opštine Vladičin Han

(„Službeni glasnik grada Vranja”, broj 22/10)

7.

Surdulica

Prostorni plan opštine Surdulica („Službeni glasnik Pčinjskog okruga”, broj 24/07 i Usklađeni prostorni plan opštine Surdulica („Službeni glasnik grada Vranja”, broj 34/12)

Usklađivanje Plana generalne regulacije naselja Surdulica („Službeni glasnik grada Vranja”, broj 35/12)

Druga korišćena dokumentacija

Prilikom izrade Prostornog plana korišćena je i tehnička dokumentacija „Elektromreža Srbije”, Beograd koja se odnosi na dispoziciju i specifikaciju tipskih stubova čija se primena planira, kao i projektni zadaci za izradu tehničke dokumentacije za pojedinačne vodove planiranog infrastrukturnog koridora dalekovoda 110 kV, koji se detaljno razrađuju (br. 113/1, 113/2, 113/4 i 113/5).

Podaci o stanovništvu, privredi i aktivnostima na nivou naselja i gradova/opština preuzeti su iz aktuelnih publikacija Republičkog zavoda za statistiku, dok su podaci o načinu korišćenja površina na nivou katastarskih opština dobijeni od Republičkog geodetskog zavoda.

Ostali podaci o prostoru obezbeđeni su korišćenjem dostupnih podloga, dokumentacije i uslova nadležnih organa i institucija.

3. EKONOMSKA I EKOLOŠKA OPRAVDANOST I SOCIJALNA PRIHVATLJIVOST IZGRADNJE SISTEMA

Ekonomska opravdanost i socijalna prihvatljivost izgradnje sistema

Trasa 110 kV dalekovoda u najvećoj meri zauzima neplodno zemljište, šume, pašnjake, livade i oranice, a zatim voćnjake i građevinsko zemljište. S obzirom da se radi o užem pojasu linijskog infrastrukturnog objekta, ne očekuju se veći uticaji na okolno područje, kako u pogledu izmene prirodnih uslova, tako i u pogledu uticaja na postojeće privredne aktivnosti, tačnije ovi uticaji su lokalizovani.

Izgradnja energetskog sistema, generalno, može dovesti do promene u uslovima života stanovništva na predmetnom području, u smislu promene tradicionalnog pejzaža, promene namene ili prestanka korišćenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta na tradicionalni način ili eventualnog gubitka nepokretnosti i nemogućnosti korišćenja objekata lokalne infrastrukture. S obzirom da je ovde, načelno, reč o rekonstrukciji, tj. o izgradnji sistema u koridoru postojećeg dalekovoda, pomenutih promena u uslovima života stanovništva na predmetnom području gotovo i da nema.

Stepen eventualnih promena životne sredine i dejstvo sistema na zdravlje lokalnog stanovništva, tačno će moći da utvrdi tek monitoring relevantnih parametara u toku izgradnje i eksploatacije sistema.

Aktivno učešće lokalnog stanovništva pri realizaciji sistema, u smislu blagovremenog i detaljnog obaveštavanja od strane investitora i nadležnih institucija (o režimu uticaja energetskog sistema i njegovim pozitivnim razvojnim efektima), kao i paralelnog rešavanja socijalnih ciljeva, omogućuje uspešnu realizaciju sistema.

Pozitivni socio-ekonomski uticaji izgradnje sistema su: sigurnije i ekonomičnije snabdevanje privrede i stanovništva električnom energijom; oživljavanje privredne strukture razvojem prenosne elektroenergetske mreže, što za posledicu može da ima poboljšanje ekonomskog i društvenog standarda stanovništva, zapošljavanje, zaustavljanje nepovoljnih migracionih tokova, urbanizaciju prostora i dr.

Lokalizovan uticaj energetskog sistema, a naročito činjenica da planirana trasa koridora prati trasu postojećeg koridora dalekovoda 110 kV broj 113/x, minimiziraju promene u uslovima života stanovništva na predmetnom području, odnosno u režimu uticaja energetskog sistema. Evidentiranje eventualnih promena izvršiće se kroz izradu tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dalekovoda.

Ekološka opravdanost izgradnje sistema

Unapređenje energetske efikasnosti kroz revitalizaciju i rekonstrukciju mreže je jedan od opštih ciljeva održivog razvoja u širem kontekstu, što posredno doprinosi i zaštiti životne sredine. Dotrajala mreža predstavlja ne samo gubitak energije u sistemu, već dolazi do povećane toplotne emisije duž provodnika i trase, a i mogućnost da dođe do akcidenta je uvećan. Takođe, revitalizacija mreže je preduslov društvenog napretka i poboljšanja kvaliteta života stanovnika, koji se snabdevaju električnom energijom.

Međutim, zbog postojanja elektromagnetnog zračenja duž provodnika električne energije, prisutno je i fundamentalno pitanje uticaja na životnu sredinu i posledice koje energetski objekat ispoljava u sklopu prostornog uređenja područja na živi svet.

Moguće promene i uticaji na životnu sredinu razmatraju se u odnosu na prirodne i ekološke karakteristike područja.

Mogući uticaji na životnu sredinu koji se javljaju u fazi realizacije elektroenergetskog sistema su privremenog karaktera, prostorno ograničeni na neposrednu okolinu izvođenja radova i ograničeni po obimu i intenzitetu.

Funkcionisanje realizovanog elektroenergetskog objekta može izazvati trajne i konstantne uticaje na okolinu provodnika u vidu elektromagnetnog (nejonizujućeg) zračenja i buke.

Biološki efekti dugotrajne izloženosti niskim intenzitetima zračenja i polja, i pored relativno velikog broja epidemioloških studija, nisu u dovoljnoj meri poznati, a dobijeni rezultati nisu konzistentni.

Dalekovod, u određenoj meri menja pejzažne (predeone) karakteristike prostora kroz koji prolazi i vrši trajan uticaj na pejzaž. Međutim, postojeća trasa dalekovoda već izvesno vreme doprinosi izmenjenoj slici pejzaža, a prolaskom trase uglavnom izvan naseljenih mesta postignuta je slabija vizuelna uočljivost dalekovoda.

Provodnici dalekovoda predstavljaju opasnost za ptice na pojedinim lokalitetima, u zoni njihovih migratornih kretanja, ali su istraživanja pokazala da su ovi uticaji veoma mali jer je tehničkim rešenjem dalekovoda onemogućeno da dođe do stradanja ptica.

S obzirom da je dalekovod već lociran u kontaktnoj zoni odabranog područja za dnevne leptire PBA („Kukavica 18”), nema značajnog uticaja, jer ne prekida areal rasprostiranja vrsta od značaja za zaštitu raznovrsnosti.

Postojeća prirodna dobra (spomenici prirode botaničke kategorije trećeg stepena zaštite), su van trase dalekovoda, tako da se uticaj ne razmatra.

Planirana izgradnja elektroenergetskog sistema visokonaponskog dalekovoda 110 kV od TS „Niš 1” do HE „Vrla III” je ekološki opravdana, iz sledećih razloga:

rekonstrukcijom se obezbeđuje smanjenje gubitka energije u sistemu, čime se postiže ekološka održivost, kao i energetska i ekonomska opravdanost;

sprečavanjem gubitka energije u sistemu, smanjuje se emisija toplote, što utiče na smanjenje globalnog zagrevanja i promenu mikroklimata;

rekonstrukcijom i revitalizacijom mreže smanjuje se verovatnoća povećanog zračenja u delovima sistema koji su dotrajali;

postavljanjem novih stubova izbegavaju se postojeće konfliktne lokacije (plavne zone, lokacije koje su suviše blizu objekata, zone produktivnog zemljišta i dr);

dodatnim tehničkim merama (električnim i mehaničkim), podizanjem stubova, poštovanjem propisanih udaljenja i obeležavanjem radi bolje vidljivosti, smanjiće se uticaj nejonizujućeg zračenja na okolinu i zdravlje stanovnika u okruženju.

II. PRINCIPI, CILJEVI I KONCEPCIJA IZGRADNJE SISTEMA

1. PRINCIPI IZGRADNJE SISTEMA

Ciljevi prostornog razvoja posebne namene se definišu polazeći od sledećih principa:

integrisanost u okruženje;

interregionalno funkcionalno povezivanje;

unapređenje regionalne konkurentnosti i pristupačnosti;

uvećanje teritorijalne kohezije;

održivost postojeće funkcionalnosti u prostoru posebne namene i šire.

Integrisanost u okruženje i interregionalno funkcionalno povezivanje, odnosno teritorijalna kooperacija, predstavlja jedan od glavnih faktora razvoja regiona. Princip integrisanosti je neophodno primeniti posebno u oblasti energetike, odnosno elektroenergetskih sistema.

Unapređenje regionalne konkurentnosti i pristupačnosti su od posebnog značaja za podizanje ukupne ekonomske moći i teritorijalne kohezije. Konkurentnost regiona ogleda se u stvaranju boljih uslova za brži ekonomski razvoj, povećanje zaposlenosti, stvaranje pozitivne konkurencije u okviru regiona. Obezbeđivanje uslova za bolju pristupačnost podrazumeva međusobno povezivanje sa širim okruženjem, kao jednu od najznačajnijih mera za uravnotežen prostorni razvoj regiona. Definisanje i ostvarivanje ciljeva prostornog razvoja dobro koncipirane i funkcionalno uravnotežene infrastrukturne mreže, koja će osigurati policentrični i uravnoteženi razvoj u prostoru, omogućiti efikasnu povezanost, visok komunalni standard i minimalnu devastaciju prostora, u velikoj meri će doprineti poboljšanju pristupačnosti regiona u celini, ali i manjih teritorijalnih celina unutar regiona.

Uvećanje teritorijalne kohezije je od značaja za područje u širem okruženju, s obzirom na činjenicu da ovu teritoriju karakterišu izražene teritorijalne disproporcije u razvijenosti. Ova karakteristika se ogleda u demografskom pražnjenju opština, neravnomernom razmeštaju industrije, povećanju nezaposlenosti i nepostojanju institucionalnih okvira za uravnoteženi regionalni razvoj.

Održivost postojeće funkcionalnosti obezbeđuje se planskim definisanjem i primenom mera za očuvanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu životne sredine, prirode, prirodnih vrednosti i resursa, ali i stvorenih vrednosti (kulturna dobra, naselja, infrastrukturni objekti), kao i njihovim uključivanjem u politike prostornog razvoja.

Zadatak izrade Prostornog plana je:

utvrđivanje koncepcije razvoja, organizacije, uređenja, zaštite i korišćenja prostora posebne namene;

definisanje mera i kriterijuma za racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa;

usklađivanje za ostalim infrastrukturnim sistemima koji se ukrštaju sa planiranim koridorom dalekovoda;

aktiviranje teritorijalnog kapitala i potencijala nerazvijenih područja za razvoj;

podsticanje specifičnosti i jačanje regionalnog identiteta;

utvrđivanje mera i prostornih uslova za ekološki održivu integraciju planskog područja i šireg okruženja;

utvrđivanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara;

jačanje ekonomske i socijalne kohezije i razvoja;

veći nivo konkurentnosti i efikasnosti.

2. OPŠTI I OPERATIVNI CILJEVI

Opšti cilj Prostornog plana

Opšti cilj Prostornog plana je stvaranje uslova za realizaciju rekonstrukcije infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kV br.113/1, 113/2, 113/4 i 113/5, između TS „Niš 1” i HE „Vrla III”, čime bi se obezbedilo funkcionisanja energetskog sistema Republike Srbije, omogućila realizacija planiranih privrednih sistema na teritoriji južne Srbije, smanjili prenosni gubici i povećala energetska efikasnost, stvorili uslovi za povećanje obima komercijalnog elektroenergetskog prometa i ostvarivanja prihoda, kao i sagledala strateška pitanja zaštite životne sredine i obezbedilo njihovo rešavanje na odgovarajući način.

Operativni ciljevi Prostornog plana

Opšti cilj se operacionalizuje sledećim posebnim ciljevima:

utvrđivanje planskih rešenja kojima se rezerviše prostor za infrastrukturni koridor dalekovoda, utvrđuje poseban režim zaštite koridora i kontaktnih područja;

definisanje odnosa planiranog infrastrukturnog koridora sa ostalim namenama i infrastrukturnim sistemima u neposrednom kontaktu;

funkcionalni razmeštaj i planiranje kompatibilnih namena (sadržaja);

valorizacija postojećih resursa i razvojnih potencijala područja;

povećanje sigurnosti i kvaliteta napajanja električnom energijom;

obezbeđenje uslova za funkcionisanje postojećih infrastrukturnih sistema na planskom području;

unapređenje i izgradnja potrebne infrastrukture za privredni razvoj južne Srbije.

3. KONCEPCIJA REŠENJA SISTEMA

3.1. OPŠTI PODACI O SISTEMU (INFRASTRUKTURNI KORIDOR)

Predmetni dalekovod 110 kV je prenosni vod koji služi za prenos električne energije u sastavu elektroenergetskog sistema.

Sastoji se od stubova i provodnika koji se postavljaju na stubove, kao i ostale opreme i uređaja koji se postavljaju na stubove u svrhu funkcionisanja objekta i zaštite (zaštita od previsokog napona dodira, slučajnog dodira delova pod naponom, vibracija i atmosferskog pražnjenja, sa daljinskim upravljanjem). Stubovi su slobodnostojeći, čelično-rešetkasti i postavljaju se na temeljne armirano-betonske stope.

3.2. OPIS TRASE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA

Izbor trase planiranog dalekovoda uslovljen je, pre svega, postojećom trasom, koja obezbeđuje povoljan odnos sa drugom infrastrukturom, pristupačnost trasi, povoljnu konfiguraciju terena i geomehaničke uslove, povoljan odnos prema nameni zemljišta, postojećim objektima, prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima, kao i usklađenost sa postojećim dokumentima urbanističkog i prostornog planiranja.

Početna tačka planiranog dalekovoda 110 kV broj 113/1 je postojeća TS 110/35 kV „Niš 1”, a njegova krajnja tačka je postojeća TS 400/220/110 kV „Niš 2”.

Početna tačka planiranog dalekovoda 110 kV broj 113/2 je postojeća TS 400/220/110 kV „Niš 2”, a njegova krajnja tačka je postojeća TS 110/10 kV „Leskovac 4”.

Početna tačka planiranog dalekovoda 110 kV broj 113/3 je postojeća TS 110/10 kV „Leskovac 4”, a njegova krajnja tačka je postojeća TS 110/10 kV „Leskovac 2”.

Početna tačka planiranog dalekovoda 110 kV broj 113/4 je postojeća TS 400/220/110 kV „Leskovac 2”, a njegova krajnja tačka je postojeća EVP 110/35 kV „Grdelica”.

Početna tačka planiranog dalekovoda 110 kV broj 113/5 je postojeća EVP 110/35 kV „Grdelica”, a njegova krajnja tačka je postojeća HE „Vrla III” instalisane snage 2×16 MW.

Dužina trase dalekovoda 110 kV broj 113/1 je oko 14,5 km, broj 113/2 oko 47,5 km, broj 113/3 oko 10,5 km, broj 113/4 oko 12,5 km i broj 113/5 oko 34,5 km, odnosno ukupno oko 120 km.

Tabela 2. Spisak koordinata ugaonih stubova dalekovoda 110 kV broj 113/x

Dalekovod 110 kV broj 113/1 od TS „Niš 1” do TS „Niš 2”

broj stuba

k o o r d i n a t a

Y

X

P

7568113.29

4797027.08

1

7568099.01

4796989.75

2

7568098.65

4796931.20

3

7569262.13

4794235.07

4

7569535.58

4793286.22

5

7569671.71

4793250.74

6

7572730.60

4793966.76

7

7574114.31

4794925.36

8

7575678.64

4794692.47

9

7578267.06

4794648.48

10

7578777.68

4795133.29

11

7579060.82

4795620.20

P

7579098.31

4795706.20

Dalekovod 110 kV broj 113/2 od TS„Niš 2” do TS „Leskovac 4”

broj stuba

k o o r d i n a t a

Y

X

P

7577191.82

4762521.87

1

7577198.80

4762534.86

2

7577287.98

4762612.43

3

7577310.30

4762943.73

4

7577314.88

4763581.26

5

7577595.49

4763762.37

6

7577995.77

4763719.88

7

7578081.12

4763737.52

8

7578402.62

4764195.55

8a

7579371.66

4765436.67

9

7580603.61

4767022.91

10

7578985.39

4769088.58

11

7578738.20

4769866.05

12

7578596.25

4770094.41

13

7578561.56

4770422.72

14

7578228.10

4771471.97

15

7577127.85

4774095.16

16

7575738.32

4775495.13

17

7574395.13

4777199.35

18

7573787.67

4778506.34

19

7574201.05

4779213.11

20

7574387.19

4779400.28

21

7574336.30

4780431.23

22

7572644.62

4781925.58

23

7571368.39

4784444.70

24

7569663.95

4785201.00

25

7569319.11

4786657.39

26

7569780.59

4788482.53

27

7569640.22

4788620.28

28

7570032.37

4791564.02

29

7569582.92

4793122.36

30

7569647.86

4793193.84

31

7572757.79

4793920.61

32

7574126.59

4794879.91

33

7575648.38

4794648.93

34

7578282.61

4794603.40

35

7578794.97

4795078.49

36

7579076.66

4795616.95

P

7579107.11

4795704.33

Dalekovod 110 kV broj 113/3 od TS „Leskovac 4” do TS „Leskovac 2”

broj stuba

k o o r d i n a t a

Y

X

P

7580665.00

4759641.00

1

7580705.41

4759754.51

2

7580940.65

4761779.05

3

7581263.20

4762628.24

4

7580413.61

4764188.61

5

7579530.88

4765264.87

6

7578317.47

4765258.20

7

7578313.66

4763971.88

8

7578125.21

4763705.85

9

7577995.77

4763719.88

10

7577595.49

4763762.37

11

7577314.88

4763581.26

12

7577310.30

4762943.73

13

7577287.98

4762612.43

14

7577198.80

4762534.86

P

7577200.79

4762522.03

Dalekovod 110 kV broj 113/4 od TS „Leskovac 2” do EVP „Grdelica”

broj stuba

k o o r d i n a t a

Y

X

P

7580686.78

4759480.72

1

7580656.61

4759383.75

2

7580746.71

4759274.60

3

7581226.75

4759337.39

4

7582505.20

4758961.87

5

7582708.43

4758641.69

6

7584398.25

4758647.44

7

7584622.52

4758542.53

8

7584782.27

4757590.79

9

7584789.04

4757302.55

10

7584881.55

4757057.24

11

7584880.48

4756722.18

12

7585128.94

4756492.75

13

7585815.54

4755059.26

14

7586585.58

4753591.50

15

7587018.82

4753120.82

16

7586994.48

4752944.91

17

7586227.29

4751752.21

P

7586250.01

4751690.04

Dalekovod 110 kV broj 113/5 od EVP „Grdelica” do HE „Vrla III”

broj stuba

k o o r d i n a t a

Y

X

P

7595827.74

4725865.18

1

7595616.38

4725894.82

2

7593715.49

4727731.87

3

7592357.83

4730153.42

4

7592071.29

4731587.38

5

7590423.81

4733539.44

6

7590184.25

4734702.88

7

7590605.07

4736376.97

8

7590554.69

4736741.95

9

7590475.29

4738018.04

10

7590448.28

4738799.96

11

7590676.68

4739350.30

12

7591128.61

4739572.39

13

7591472.51

4740165.86

14

7592184.27

4740844.02

15

7592674.14

4741597.67

16

7592846.64

4741795.21

17

7593148.68

4742292.49

18

7593524.47

4743164.22

19

7593585.77

4743812.56

20

7593715.08

4744827.80

21

7593391.56

4745575.99

22

7592679.37

4746478.03

23

7591860.19

4747442.52

24

7591082.31

4748124.24

25

7590528.22

4748508.22

26

7590229.06

4748670.08

27

7589378.18

4749576.47

28

7588579.80

4750911.23

29

7588070.65

4751986.01

30

7587191.25

4752936.49

31

7587007.62

4752903.38

32

7586262.80

4751738.81

P

7586267.92

4751692.49

Dalekovod 110 kV broj 113/1

Početna tačka dalekovoda je kod TS 110/35 kV „Niš 1”, od koje trasa ima pravac ka jugoistoku sve do ugaonog stuba broj 4, kada skreće ka istoku. Na ovom delu, trasa je paralelna sa trasom distributivnog dalekovoda 35 kV koji ima pravac ka Doljevcu, pri čemu međusobno rastojanje iznosi 25-30 m. Od stuba broj 4 ka istoku, trasa je paralelna sa trasom dalekovoda 110 kV broj 113/2, pri čemu međusobno rastojanje iznosi oko 50 m. Od ugaonog stuba broj 7 trasa dalekovoda paralelna je trasi dalekovoda 110 kV broj 154/1, a međusobno rastojanje varira od 70 m do 10 m na uvodu u TS „Niš 2”. Između stubova br. 10 i 11 trasa se ukršta sa trasom distributivnog dalekovoda 35 kV koji ima pravac od TS „Niš 1” ka Beloj Palanci.

Dalekovod 110 kV broj 113/2

Početna tačka dalekovoda je kod TS 400/220/110 kV „Niš 2”, a od nje sve do stuba broj 29 trasa je paralelna trasi dalekovoda broj 113/1 i opisana je u prethodnom stavu. Od stuba broj 9 do stuba broj 26 trasa je paralelna sa distributivnim dalekovodom 35 kV. Između stubova br. 23 i 24 planira se izvod za priključenje planirane TS 110/35/10 kV „Niš 15” (Doljevac). Od stuba broj 16 do stuba broj 15 trasa je paralelna sa distributivnim dalekovodom 35 kV. U blizini stuba broj 8 postoje dva ukrštanja dalekovoda sa distributivnim dalekovodom 35 kV. Od TS „Leskovac 4” do stuba broj 6 dalekovod se vodi na zajedničkim stubovima sa dalekovodom 110 kV broj 113/3 od TS „Leskovac 2” do TS „Leskovac 4”, od stuba broj 6 do stuba broj 8a trase su im paralelne, a od stuba broj 8a trasa dalekovoda broj 113/3 se odvaja ka jugoistoku.

Dalekovod 110 kV broj 113/3

Početna tačka dalekovoda je kod TS „Leskovac 4”, a od nje do stuba broj 9 dalekovod se vodi na zajedničkim stubovima sa dalekovodom 110 kV broj 113/2. Od stuba broj 9 do stuba broj 6 trase su im paralelne, a od stuba broj 6 trasa dalekovoda broj 113/3 se odvaja ka jugoistoku, sve do stuba broj 2 i dalje do TS „Leskovac 2”, gde mu je trasa paralelna sa trasom dalekovoda 220 kV broj 278. Između stubova br. 1 i 2, odnosno br. 4 i 5, trasa dalekovoda broj 133/3 se ukršta sa trasama distributivnih dalekovoda 35 kV, koji idu ka TS „Leskovac 1”.

Dalekovod 110 kV broj 113/4

Početna tačka dalekovoda je kod TS „Leskovac 2”, a od nje do stuba broj 6 trasa dalekovoda je paralelna sa trasom dalekovoda 110 kV broj 1198. U rasponu između stubova br. 5 i 6, kao i kod stuba broj 8, trasa dalekovoda ukršta se sa trasom dalekovoda 400 kV. U rasponu stubova br. 13 i 14 trasa se ukršta sa trasom dalekovoda 110 kV broj 1113, a od stuba broj 16 do EVP „Grdelica” trasa je paralelna sa trasom dalekovoda 110 kV broj 113/5.

Dalekovod 110 kV broj 113/5

Trasa dalekovoda ukršta se sa trasom dalekovoda 35 kV između stubova br. 29 i 30, kao i sa trasom dalekovoda 400 kV između stubova br. 2 i 3. Celom dužinom trasa je paralelna trasi dalekovoda 110 kV broj 1113.

Duž trasa svih nabrojanih dalekovoda teren je uglavnom pod oranicama i šumama, a pristup trasi pored opštinskih puteva omogućava i veći broj atarskih puteva.

4. REGIONALNI ZNAČAJ SISTEMA I FUNKCIONALNE VEZE

Dovoljna i adekvatna ponuda energije, odnosno sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdevanje energijom je preduslov privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije.

Republika Srbija je prihvatila, potpisala i ratifikovala Ugovor o osnivanju Energetske zajednice i time je, kao jedan od svojih prioriteta, postavila i uspostavljanje regionalnog tržišta energije i njegovu integraciju u energetsko tržište Evropske unije.

Jedan od strateških ciljeva u energetici je obezbeđenje energetske bezbednosti i povećanje energetske efikasnosti, primenom odgovarajućih standarda, ekonomskih instrumenata i organizacionih mera.

Osim toga, kašnjenje u izgradnji planiranih elektroenergetskih objekata može dovesti i do toga da Republika Srbija u narednim godinama postane značajniji uvoznik električne energije.

Ukupni industrijski i demografski razvoj Republike Srbije diktiraće i potrebu za eventualnim izmenama i korekcijama trasa postojećih dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, kao i za rekonstrukcijama, adaptacijama i sanacijama, u cilju povećanja sigurnosti i bezbednosti rada postojeće mreže dalekovoda.

Područje Prostornog plana opremljeno je elektroenergetskom prenosnom mrežom i objektima različitog napona (od 400 kV, 220 kV i 110 kV).

Na teritoriji grada Niša je jedno od najznačajnijih čvorišta 400 kV prenosnog sistema Republike Srbije (TS 400/220/110 kV „Niš 2”), do koga dolaze dalekovodi iz najvećih centrala – „Obrenovac”, „Đerdap” i „Kosovo”, a što uslovljava mrežu velikog broja dalekovoda različitog naponskog nivoa na planskom području. Preko 220 kV mreže iz TS „Niš 2” snabdeva se energijom konzumno područje Leskovca i dela Vranja, a po potrebi i konzumno područje Kruševca. Preko 110 kV mreže iz TS „Niš 2” snabdevaju se električnom energijom potrošači Nišavskog i Topličkog upravnog okruga, ali i deo konzuma Timočkog, a po potrebi i Jablaničkog upravnog okruga.

Na teritoriji južne Srbije, za obezbeđivanje osnovne prenosne mreže elektroenergetskog sistema, planiran je i 400 kV dalekovod Niš-Leskovac-Vranje-granica Republike Makedonije, sa trafostanicama 400/110 kV „Leskovac” i „Vranje”. Realizacijom ovog 400 kV dalekovoda, obezbediće se napajanje mreže 110 kV na distributivnim područjima Leskovca i Vranja.

Elektroprenosni sistem na području Prostornog plana odlikuje smanjena sigurnost i pouzdanost snabdevanja potrošača električnom energijom. Ovakvo stanje posledica je starosti i lošijeg održavanja postojeće opreme, dugogodišnjeg zastoja u razvoju, što uzrokuje gubitke u odnosu na ukupnu preuzetu električnu energiju.

Razvoj energetske infrastrukture na području Prostornog plana zasnivaće se na:

uspostavljanju efikasnog sistema planskog upravljanja i eksploatacije postojećih energetskih resursa, uz primenu savremenih rešenja i modernizacije postojećih sistema prenosa;

izgradnji novih sistema prenosa i distribucije energije prema međunarodnim standardima;

stvaranju uslova za kontinuirano, pouzdano i racionalno napajanje električnom energijom konzumnog područja;

intezivnijem korišćenju obnovljivih izvora energije.

Prema smernicama iz Prostornog plana Republike Srbije i drugih razvojnih (planskih i strateških) dokumenata, postojeći infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC „Niš 1” do HE „Vrla III”, predstavlja interkonektivnu vezu preko koje se snabdevaju potrošači u nišavskoj i topličkoj kotlini, i deo konzumnog područja Leskovca, a njegova rekonstrukcija predstavlja strateški prioritet elektroprenosa, kako lokalnog i regionalnog, tako i nacionalni nivoa.

Dalekovod 110 kV broj 113/x predstavlja kičmu napajanja regionalnih distributivnih sistema duž trase, ali i važnu potencijalnu tačku priključenja novih proizvodnih kapaciteta. Rekonstrukcijom ovog dalekovoda značajno će se povećati kapacitet elektroenergetskog sistema, kao i pouzdanost napajanja potrošača na teritoriji južne Srbije.

III. PLANSKA REŠENJA

1. PROSTORNA, TEHNOLOŠKA I FUNKCIONALNA VEZA SISTEMA

SA NEPOSREDNIM OKRUŽENJEM

Osnovno opredeljenje Prostornog plana je postizanje većeg stepena funkcionalne integrisanosti planskog područja, pre svega u okviru pripadajućih funkcionalnih urbanih područja i susednih opština u okviru regiona „Južna i istočna Srbija”.

Integraciji pogoduju saobraćajno-geografski položaj i planirani razvoj energetskih i infrastrukturnih sistema, što će se odraziti i na plansko područje. Planiranom mrežom državnih i opštinskih puteva ostvaren je kontinuitet u kretanju unutar planskog područja, kao i kontinuitet u tranzitnim vezama među regionima.

Uporište ravnomernijeg regionalnog razvoja leži u uvažavanju realnih faktora razvoja, uz preduzimanje podsticajnih mera od strane državnih i drugih fondova za izgradnju i razvoj posebne namene u funkciji razvoja zajednica, izgradnje lokalne i regionalne infrastrukture i stvaranja preduslova za razvoj profitabilnih privrednih pogona, a uz ekonomsko oživljavanje područja.

Za postizanje veće teritorijalne kohezije i održivosti područja Prostornog plana, neophodno je jačanje komplementarnih funkcija između pripadajućih gradskih/opštinskih centara (koji raspolažu značajnim komparativnim prednostima i lokaciono-razvojnim potencijalom) i ostalih centara (naselja pretežno ruralnog karaktera), što ruralnim područjima sa značajnim potencijalom i blizinom velikih tržišta, otvara šanse za povezivanje, unapređenje i stimulisanje razvoja. Za plansko područje od prioritetnog značaja biće jačanje funkcionalnih veza u postojećim i planiranim razvojnim pojasevima nacionalnog značaja, kao i subregionalnih veza.

Završetkom izgradnje 400 kV mreže u pravcu sever-jug i istok-zapad, elektroenergetski sistem Republike Srbije dobija regionalni i panevropski značaj. Iako prenosna mreža 400 kV čini kičmu prenosnog sistema, deo prenosnog sistema koji radi pod naponom 110 kV najznačajniji je za napajanje distributivnih sistema, ali i za priključenje proizvodnih kapaciteta, naročito iz obnovljivih izvora energije. Mreža 110 kV ima interregionalni i intraregionalni karakter i predstavlja prostornu, funkcionalnu i tehnološku vezu prenosnog i distributivnog sistema.

Tehnološka i funkcionalna veza predmetnog dalekovoda sa neposrednim okruženjem ostvaruje se pomoću transformatorskih stanica, koje napon 110 kV pretvaraju u niže, distributivne naponske nivoe pogodne za isporuku električne energije do krajnjih potrošača.

2. UTICAJ NA PRIRODU I ŽIVOTNU SREDINU I MERE ZAŠTITE

2.1. PRIRODNI RESURSI

Poljoprivredno zemljište

Prema strukturi korišćenja zemljišta po kategorijama konstatuje se da je na području obuhvata Prostornog plana velika zastupljenost poljoprivrednog zemljišta (oko 48%) i uglavnom se radi o oranicama (pod žitaricama i ratarskim sortama) i baštama sa povrćem. Ostale površine su pod voćnjacima sa tendencijom uvećavanja voćarskih površina. Najveći procenat poljoprivrednog zemljišta je druge, treće i četvrte bonitetske klase, a što se pedološkog sastava tla izdvojeno je desetak tipova tla: aluvijum, smonica, podgajnjača, podzol, eluvijalna i deluvijalna. Zemljište je uglavnom slabo kiselo i zakiseljeno. Prisutna je velika usitnjenost gazdinstava, a komasacijom se predviđa oko 188 ha (deo naselja Žitorađe, opština Vladičin Han i deo naselja Alakince i Kalabovce, opština Surdulica).

To ukazuje na veliki potencijal ovog područja, ali isti neće biti ugrožen, s obzirom da infrastrukturni koridor neće uticati na promenu postojeće namene poljoprivrednog zemljišta. Zamena stuba će se vršiti uglavnom stub na stub, bez uzurpacije novih površina, a novi stubovi će se postavljati na međnim linijama, kako bi se izbeglo neplansko zauzimanje poljoprivrednog zemljišta.

Održivi razvoj u skladu sa zaštitom prirodnih vrednosti zaštitom životne sredine i pejzažnih vrednosti, obavezuje na poštovanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tim zakonom se poljoprivredno zemljište štiti, koristi i uređuje kao prirodno bogatstvo i dobro od opšteg interesa i njime se utvrđuje da se ono koristi za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim tim zakonom. Zabranjuje se korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta od I – V klase u nepoljoprivredne svrhe, a ukoliko je to nemoguće preporučuje se da se iskorišćavanje zemljišta u nepoljoprivredne svrhe vrši isključivo na poljoprivrednom zemljištu slabije bonitetne klase ili na neobradivom poljoprivrednom zemljištu.

Prostornim planom je predviđeno maksimalno očuvanje poljoprivrednog zemljišta i ublažavanje mogućih konflikata delovanja same gradnje (rekonstrukcije) dalekovoda, kao i ograničenje na upotrebu poljoprivrednog zemljišta u zaštitnom pojasu dalekovoda i zonama visokonaponskih vodova u skladu sa Zakonom o energetici.

Šume i šumsko zemljište

Pod šumskim zemljištem, u skladu sa Zakonom o šumama, podrazumeva se zemljište na kome se gaji šuma ili zemljište na kome je zbog njegovih prirodnih osobina racionalnije da se gaji šuma, kao i zemljište na kome se nalaze objekti namenjeni gazdovanju šuma, divljači i ostvarivanju opštekorisnih funkcija šuma i koje ne može da se koristi u druge svrhe, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim tim zakonom.

Šumom se ne smatraju grupe šumskog drveća koje čini celinu na površini do 5 a, drvoredi, šumski rasadnici i parkovi u naseljenim mestima, kao i drveće koje se nalazi ispod dalekovoda i u koridoru izgrađenog dalekovoda, bez obzira na površinu.

U obuhvatu Prostornog plana zastupljene su šumske površine i šumsko zemljište u privatnom i državnom vlasništvu (posebno u okviru područja opština Doljevac, Vladičin Han i Leskovac), koje u zauzima oko 22% planskog obuhvata.

Na osnovu uslova JP „Srbijašume”, na teritoriji planskog obuhvata nalaze se delovi gazdinskih jedinica:

„Vardenik”, „Borovik” i „Južna Morava”, kojima gazduje Šumsko gazdinstvo „Vranje” – Vranje;

„Kačer – Zeleničije” i „Leskovačko polje”, kojima gazduje Šumsko gazdinstvo „Šuma-Leskovac”;

„Babička gora” i „Seličevica – Koritnik”, kojima gazduje Šumsko gazdinstvo „Niš”- Niš.

Površina Prostornog plana kojom gazduje JP „Srbijašume” iznosi 2.117,69 ha. Osnovna namena šuma obuhvaćenih Prostornim planom su: zaštita zemljišta od erozije, proizvodnja drveta i stalna zaštita šuma.

Površine kojima gazduju JP „Srbijašume”, prema osnovnoj nameni pripadaju sledećim namenskim celinama:

namenska celina „26” – zaštita zemljišta I stepena: prioritetna funkcija šuma u ovoj namenskoj celini je zaštita staništa (zemljišta) od vode, snega, vetra, klizišta i dr. Ugroženost od erozije određena je nagibom terena, reljefom, tipom zemljišta, ekspozicijom i dr;

namenska celina „66” – stalna zaštita šuma (izvan gazdinskog tretmana). To su šumske površine stalno zaštitnog karaktera, u kojima nema gazdinskih intervencija. U ovu namensku celinu svrstavaju se: šume na gornjoj granici šumske vegetacije, šume na jako vrletnim terenima i šume u klisurama;

namenska celina „10” – proizvodnja tehničkog drveta. Prioritetna funkcija je maksimalna i trajna proizvodnja drveta najboljeg kvaliteta, ali se pri tome ne zanemaruju i ostale proizvodne, opštekorisne i socijalne funkcije šuma.

Koridor dalekovoda delom prelazi preko šumskog zemljišta. S obzirom da planirana trasa koridora prati trasu postojećeg koridora dalekovoda 110 kV broj 113/x, koji je u redovnoj eksploataciji (što podrazumeva prokrčen teren i posečeno rastinje u cilju nesmetanog funkcionisanja infrastrukturnog objekta i obezbeđenja prilaza tokom eksploatacije i rekonstrukcije, a u skladu sa Zakonom o energetici), ovde nema novih krčenja šuma, što je jedan od krucijalnih razloga zašto se za rekonstrukciju u cilju povećanja kapaciteta i sigurnosti mreže koriste postojeći koridori.

Za režim zaštite i uslove korišćenja površina u obuhvatu zaštitnog pojasa, treba uzeti u obzir Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92).

Opšta mera zaštite šuma i šumskog zemljišta zasniva se na minimiziranju seče i prokrčivanju šuma isključivo na neophodne površine za funkcionisanje infrastrukturnog koridora.

Vode

Voda i vodotoci su dobra od opšteg interesa pod posebnom zaštitom i koriste se na način i pod uslovima u skladu sa Zakonom o vodama. Osnovno opredeljenje je očuvanje kvaliteta voda.

Koridor dalekovoda delom prelazi preko vodnog zemljišta, vodotoka i kanala, kao i nebranjenog dela pored vodotokova, tj. plavnog terena i retenzije.

Vodotoci duž koridora visokonaponskog dalekovoda, koji pripadaju slivu Južne Morave i vodnom području Morava, su:

Knežička reka;

Malošiški potok;

Južna Morava;

Jablanica;

Veternica;

kanal Bara;

Tulovska reka;

Kozaračka reka;

Predejanska reka;

Džepska reka;

Koznička reka;

Vrla;

kanal Vrla;

veći broj bezimenih povremenih i stalnih manjih vodotokova.

Po Pravilniku o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, broj 96/10), vodotoci I reda koje preseca koridor visokonaponskog dalekovoda su:

R.br.313, Južna Morava od ušća Nišave do ušća Toplice, JMOR_3;

R.br.314, Južna Morava od ušća Toplice do ušća Kopašničke eke, JMOR_4;

R.br.315, Grdelička klisura, Južna Morava (od ušća Kopašničke reke do ušća Vrle), JMOR_5;

R.br.318, Veternica od ušća u Južnu Moravu od ušća Sušice, VET_1;

R.br.323, Jablanica od ušća u Južnu Moravu do mosta u Gornjem Stopanju, JBL_JM_1;

R.br.363, Vrla do ušća Romanovske reke, VRL_1;

R.br.367, Kozaračka reka od ušća u Južnu Moravu do ušća Male reke, KOZ_1.

Po Odluci o utvrđivanju Popisa voda I reda („Službeni glasnik RS”, broj 83/10), vodotoci I reda su:

Južna Morava;

Jablanica;

Veternica;

Vrla.

Ostali vodotoci su vodotoci II reda – Knežička reka, Malošiški potok, potok Bučin, odnosno kanal Bara (trafostanica Leskovac), Tulovska reka (Žižavica-Badince), Kozaračka reka (Grdelica), Predajanska reka, Džepska reka, Koznička reka – krak, regulacija Južne Morave u zoni novog autoputa:

Knežička reka i Malošiški potok su desne pritoke Južne Morave i jednim delom su regulisane. Trasa dalekovoda prelazi preko zemljane regulacije obe reke;

Južna Morava je regulisana od ušća Nišave do ušća Toplice i od ušća Toplice do Kopašničke reke;

od TS „Niš 1” trasa visokonaponskog kabla prolazi pored industrijske zone Međurovo – kroz zemljište sa visokim nivoom podzemnih voda (zabareno zemljište) pa je neophodno predvideti adekvatan sistem fundiranja stubova prema uslovima na terenu;

trasa dalekovoda nije u plavnoj zoni koja je definisana „Generalnim projektom sa prethodnom studijom opravdanosti uređenja Južne Morave od Grdelice do sastava sa Zapadnom Moravom” (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, a.d. Beograd, Zavod za uređenje vodnih tokova, 2005) i nije ugrožena od velikih voda Južne Morave, osim na dve lokacije:

na mestu prelaza sa desne na levu obalu, kod Zaplanjske Toponice gde Južna Morava, nije regulisana i gde je deo trase u plavnoj zoni (oko 800 m), gde se vrši intenzivna eksploatacija peska i šljunka i postoje izgrađene separacije,

na mestu prelaza sa leve na desnu obalu, kod Guberevca i u plavnoj zoni i u dužini od 1100 m. Na ovoj deonici vršene su parcijalne regulacije;

reka Jablanica je delimično regulisana poljskom regulacijom i nakon poplava 2014. godine, nije potpuno izvršena sanacija korita;

Tulovska reka nije regulisana i prilikom velikih voda izliva kod mosta na starom putu Leskovac – Grdelica i teče kroz njive do elektroenegetskog postrojenja u Leskovcu, koje plavi;

reka Veternica je regulisana od ušća u Južnu Moravu do ušća Sušice. Trasa dalekovoda prelazi s leve na desnu obalu Veternice. Na mestu ukrštanja izgrađen je deo desnoobalnog nasipa i obostrani usporni nasipi od autoputa do ušća u Južnu Moravu;

trasa dalekovoda prelazi kanal Bara koji je regulisan, kroz naselje Bogojevce;

Kozaračka reka je delimično regulisana i na mestu prelaza dalekovoda nije urađena regulacija;

Predejanska reka je kroz Predejane regulisana i na mestu prelaza dalekovoda nije urađena regulacija;

Džepna reka je delimično regulisana i na mestu prelaza dalekovoda nije urađena regulacija;

Koznička reka nije regulisana;

reka Vrla je regulisana do ušća Romanovske reke i na mestu prelaza dalekovoda nije urađena regulacija.

Trasa dalekovoda ukršta se sa više bujičnih vodotokova sa orijentacionim proticajima (koji nisu navedeni). Neophodno je predvideti adekvatni zaštitu dalekovoda od ovakvih voda. Prelazak dalekovoda preko vodnog zemljišta i plavnih terena iziskuje određenu visinu stubova, udaljenje od trase neregulisanih vodotokova zbog moguće izgradnje regulacije i način postavljanja stubova, za nesmetano funkcionisanje kako vodotoka, tako i dalekovoda.

Izgradnja/rekonstrukcija dalekovoda, kao i stavljanje istog u funkciju neće imati uticaja na narušavanje kvaliteta voda.

Kritične tačke i deonice su: prelaz preko Južne Morave u Zaplanjskoj Toponici i kod Guberevca (plavne zone), kao i zaštita energetskog postrojenja u Leskovcu.

Na vodnom zemljištu nije dozvoljena izgradnja nadzemnih objekata (šahtova, ograda, ventila, oznaka i sl), a podzemni moraju podnositi opterećenje teške građevinske mehanizacije, kako bi se omogućio nesmetan prilaz i rad mehanizacije za održavanje vodnih objekata.

Izgradnjom novih objekata ne sme se ugroziti, niti sprečiti prirodno odvodnjavanje okolnog terena.

Izvorišta vodosnabdevanja (podzemnih voda) – Trasa dalekovoda prelazi preko uže i šire zone zaštite izvorište vodosnabdevanja na teritoriji opštine Leskovac (postojeći bunari). Prilikom rekonstrukcije dalekovoda neophodno je uskladiti položaj bunara, zonu neposredne zaštite i lokaciju stubova, kako se ne bi ugrozio rad izvorišta.

Mineralne sirovine

U okviru obuhvata Prostornog plana identifikovana su sledeća eksploataciona polja:

eksploataciono polje broj 378, lokalitet Leskovac – IGM „Pobeda”;

eksploataciono polje broj 510 – poligon 1, lokalitet Leskovac – IGM „Mladost” d.o.o, Leskovac;

eksploataciono polje broj 510 – poligon 2, lokalitet Leskovac – IGM „Mladost” d.o.o, Leskovac;

eksploataciono polje broj 514, lokalitet Mala Grabovica – IGM „Mladost” d.o.o, Leskovac;

eksploataciono polje broj 67, lokalitet Grdelica-Leskovac – Rudarsko preduzeće za istraživanje i eksploataciju metala i nemetala „Grot”, Vranje;

eksploataciono polje broj 30, lokalitet Vladičin Han – Rudarsko preduzeće za istraživanje i eksploataciju metala i nemetala „Grot”, Vranje;

eksploataciono polje broj 557, lokalitet Vladičin Han – AD „Erozija”, Vladičin Han.

Eksploatacija mineralnih resursa na navedenim lokacijama mora biti usklađena sa trasom dalekovoda.

Prelazak dalekovoda preko postojećih eksploatacionih polja nije u konfliktu sa funkcionisanjem eksploatacionih polja.

Planirani geološki istražni radovi na prostoru za istraživanje nafte i gasa, koji se u registru istražnih prostora vodi pod rednim brojem 1915, moraju biti usklađeni sa posebnom namenom Prostornog plana.

Na lokalitetu Crveni Breg planirana su istraživanja metaličnih sirovina olova i cinka i prateće asocijacije metala.

U okviru Prostornog plana postoje sledeće overene rezerve mineralnih sirovina:

rezerve dacita na lokaciji Momin kamen kod Vladičinog Hana;

rezerve opekarskih glina Staro lojze kod Zaječara;

rezerve opekarskih sirovina u Istočnom polju Leskovac;

rezerve opekarskih sirovina u ležištu Grabovac;

rezerve opekarskih sirovina – Mala Grabovica, Zapadno polje;

rezerve opekarskih sirovina Čekmin kod Leskovca.

Trasa predmetnog dalekovoda mora biti usklađena sa ležištima overenih rezervi, u smislu da se obezbedi nesmetano istraživanje i korišćenje mineralnih sirovina u narednom periodu.

2.2. ZAŠTITA I KORIŠĆENJE PRIRODNIH VREDNOSTI

Zaštita prirode

U okviru Prostornog plana, prema uslovima nadležnog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, konstatovane su sledeće prirodne vrednosti i objekti od značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti:

Ekološki značajna područja ekološke mreže Republike Srbije:

deo područja Prostornog plana nalazi se u okviru nacionalne Ekološke mreže i to kao odabrano područje za dnevne leptire PBA („Kukavica 18”), u skladu sa odredbama Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

Spomenici prirode:

na teritoriji grada Leskovca, u KO Bogojevce, nalazi se zaštićeno prirodno dobro, spomenik prirode „Bogojevački brest – zapis”, Odluka o zaštiti spomenika prirode broj 06-7/04-01 od 2. aprila 2004. godine;

na teritoriji grada Leskovca, u KO Guberevcu, nalazi se zaštićeno prirodno dobro, spomenik prirode „Stablo topole – zapis u Guberevcu”, Odluka o zaštiti spomenika prirode, broj 06-7/04-01 od 2. aprila 2004. godine;

na teritoriji grada Leskovca, u KO Sejanice, nalazi se zaštićeno prirodno dobro, spomenik prirode Stablo oskoruše, Odluka o zaštiti spomenika prirode broj 06-7/04-9.

U toku je procedura skidanja zaštite nad spomenicima prirode „Bogojevački brest – zapis” i „Stablo topole – zapis u Guberevcu”, koja je u nadležnosti grada Leskovca, ali s obzirom da procedura nije završena, ova stabla još uvek stoje u registru zaštićenih prirodnih dobara kao spomenici prirode botaničke kategorije trećeg stepena.

Trasa dalekovoda ne ugrožava postojeća stabla.

Regionalnim Prostornim planom opština Južnog Pomoravlja, inicira se zaštita prostora identifikovanih prostornih celina (čiji se delovi nalaze u okviru planskog obuhvata), i to:

područja Grdeličke klisure, kao kombinacije prirodnog i kulturnog predela i reprezentativni primer intenziteta i obima vodne erozije, sa značajnim pojavama florističkog i faunističkog diverziteta, specifičnom geološkom građom i fenomenima geonasleđa, na teritoriji grada Leskovca i opštine Vladičin Han;

područje planine Vardenik, uključujući klisuru i sliv reke Masurice, planinsko bilo Valozi i izvorište Lisinske reke, prostor značajnih florističko-vegetacijskih i faunističkih vrednosti, sa izuzetnom dinamikom i lepotom pejsaža, posebno značajan za očuvanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda, na teritoriji opština Surdulica i Bosilegrad.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je Srednjoročnim programom zaštite prirodnih dobara 2011-2020. godine predvideo valorizaciju Grdeličke klisure (2019) i planine Vardenik (2020). Ovaj srednjoročni program razrađuje se godišnjim programom rada. U okviru godišnjeg programa predvideće se preliminarna istraživanja navedenih područja, koja će za cilj imati utvrđivanje osnovnih prirodnih vrednosti i procenu izvodljivosti zaštite. Na osnovu dobijenih rezultata procenjuje se ispunjenost uslova za zaštitu, pokretanje postupka za zaštitu, kao i vrsta zaštite. Zavod za zaštitu prirode Srbije je otpočeo aktivnosti na realizaciji projekta „Jačanja kapaciteta za implementaciju zakonskih regulativa i konvencija u zaštiti prirode – uspostavljanje mreže NATURA 2000”. Glavni cilj je uspostavljanje liste potencijalnih NATURA 2000 područja i identifikacija vrsta i tipova staništa u skladu sa direktivama Evropske unije koje se odnose na zaštitu prirode i zaštitu biodiverziteta.

Na predmetnom području nema objekata geonasleđa.

Koncepcija zaštite prirodnih dobara zasniva se na ispunjenju sledećih opštih i operativnih ciljeva:

primena mera i uslova zaštite prirode u planiranju i uređenju prostora, korišćenju prirodnih resursa i osetljivih, zaštićenih područja;

visok nivo zaštite pri preduzimanju aktivnosti ili vršenju delatnosti kroz doprinos zaštiti i unapređivanju prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti, očuvanju opštekorisnih funkcija prirode i prirodne ravnoteže.

Koncepcija zaštite prostornih vrednosti za očuvanje biološke raznovrsnosti područja, zasniva se na očuvanju ekološki značajnih područja i očuvanju, sanaciji, rekonstrukciji i revitalizaciji osetljivih ekosistema, zaštiti predela i različitih tipova staništa.

Na prostoru u obuhvatu Prostornog plana, potrebno je upravljati biološkim resursima važnim za očuvanje biološke raznovrsnosti i osetljivim područjima u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/01 i „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 16/05) i na osnovu Uredbe o ekološkoj mreži. S obzirom da se u okviru predmetnog obuhvata smenjuju različiti tipovi staništa od ugroženih – urbanih i poljoprivrednih, do osetljivih – prirodnih staništa i značajnih na lokalnom i regionalnom nivou, očuvanje i unapređenje staništa je predviđeno na osnovu Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10).

Koncepcija zaštite predela zasniva se na primeni Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu („Službeni glasnik SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/11), čime se u zaštitu, upravljanje i planiranje geografskih područja (prirodna, urbana i periurbana područja) uvodi koncept kvaliteta predela.

Zaštita heterogenog predeonog obrasca zahteva očuvanje heterogene regionalne i lokalne strukture kroz:

očuvanje otvorenih polja (njiva, vinograda, pašnjaka i livada) u pretežno šumskim predelima;

podizanje visokih šuma;

podizanje linijskih zelenih koridora i ekoloških mreža (živice duž međa);

ozelenjavanje duž rečnih dolina i saobraćajnica, rubnih zona i naselja;

usklađivanje izgradnje infrastrukturnih objekata sa karakterom predela i obezbeđivanje njihovog multifunkcionalnog korišćenja;

očuvanje specifične mreže naselja;

izgrađivanje i grupisanje objekata u skladu sa tradicijom građenja u predelu.

2.3. UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I MERE ZAŠTITE

Stanje životne sredine u okviru obuhvata Prostornog plana

Kvalitet životne sredine predmetnog prostora je u određenoj meri očuvan, jer najveći deo planirane trase dalekovoda prolazi preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Zemljište, koje je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, delimično je ugroženo zbog nekontrolisane primene agrohemijskih mera zaštite. Tačnih podataka o obimu ovakve vrste ugrožavanja zemljišta nema, jer ne postoje istraživačke aktivnosti koje bi dale konkretnije vrednosti.

Osnovni činioci koji negativno utiču na stanje kvaliteta životne sredine su:

zagađenje voda i zemljišta neregulisanim ispuštanjem otpadnih voda;

zagađenje vode, vazduha i zemljišta industrijskom proizvodnjom;

pojave neplanske izgradnje;

zagađenje i buka uzrokovani saobraćajem;

nekontrolisano i nepravilno korišćenje agrohemikalija u poljoprivredi;

neplanska i nekontrolisana eksploatacija šuma i erozija zemljišnog pokrivača;

zagađenje vazduha i delimično zemljišta iz individualnih ložišta;

neplanska i nekontrolisana eksploatacija mineralnih sirovina;

odsustvo ili neredovno organizovano prikupljanje čvrstog komunalnog otpada.

Zagađenje vazduha i izvori buke uzrokovani saobraćajem su prisutni u neposrednoj blizini državnih puteva I i II reda i železničke pruge.

Značajniji izvor zagađenja predstavlja industrija u okviru obuhvata i u okruženju. Komunalna infrastruktura (komunalni otpad, odvođenje otpadnih voda) ima izuzetno veliki uticaj na životnu sredinu.

Indeks kvaliteta površinskih i podzemnih voda u dolinskim područjima pokazuje lošije vrednosti, što predstavlja posledicu nekontrolisanog izlivanja otpadnih voda iz naselja i industrije. Problem za preciznije ocenjivanje kvaliteta voda je nedovoljan broj mernih stanica za analize hemijskog zagađivanja voda.

Razmatrano područje je prilično ugroženo u pogledu erozivnih i bujičnih procesa.

Planirani dalekovod preseca Južnu Moravu koja je većim delom regulisana, ali na dve lokacije (Zaplanjska Toponica i Guberevac) nije, pa dolazi do plavljenja okolnog terena što zahteva primenu mera zaštite od poplava. Takođe kritična tačka je i Tulovska reka, na mestu izlivanja, gde dolazi do plavljenja elektroenergetskog postrojenja u Leskovcu, pa zahteva mere zaštite od poplava. Planirani dalekovod preseca Veternicu, Jablanicu, reku Vrlu i Kozaračku reku.

U obuhvatu Prostornog plana nalaze se prostorne celine od značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti predmetnog područja (ekološki značajna područja ekološke mreže Republike Srbije), koje zahtevaju primenu određenih mera zaštite prirode (tehničke mere zaštite).

Na osnovu prisutnih ekoloških opterećenja izvršena je prostorna diferencijacija životne sredine u okviru zahvata, koja je usaglašena sa ekološkom valorizacijom prostora viših planskih dokumenata. U okviru planskog obuhvata postoje zone:

zagađene i degradirane životne sredine;

zone ugrožene životne sredine;

zone pretežno kvalitetne životne sredine;

zone kvalitetne životne sredine.

Uticaj planiranog dalekovoda na kvalitet životne sredine je sveden na najmanju meru samim izborom najoptimalnijeg rešenja u kontekstu zauzeća i namene površina, koje su rezervisane za ovu namenu.

Osnovni cilj zaštite životne sredine je smanjenje verovatnoće izlaganja stanovništva eventualnim akcidentima i uticajima prilikom normalnog funkcionisanja objekta, primenom mera prevencije i predostrožnosti i načela održivog razvoja u budućem razvoju planskog područja.

Uticaj posebne namene na životnu sredinu

Unapređenje energetske efikasnosti kroz revitalizaciju i rekonstrukciju mreže je jedan od opštih ciljeva održivog razvoja u širem kontekstu, što posredno doprinosi i zaštiti životne sredine. Dotrajala mreža predstavlja ne samo gubitak energije u sistemu, već dolazi do povećane toplotne emisije duž provodnika i trase, a i mogućnost da dođe do akcidenta je uvećan. Takođe, revitalizacija mreže je preduslov društvenog napretka i poboljšanja kvaliteta života stanovnika, koji se snabdevaju električnom energijom.

Međutim, zbog postojanja elektromagnetnog zračenja duž provodnika električne energije, prisutno je i fundamentalno pitanje uticaja na životnu sredinu i posledice koje energetski objekat ispoljava u sklopu prostornog uređenja područja na živi svet.

Moguće promene i uticaji na životnu sredinu razmatraju se u odnosu na prirodne i ekološke karakteristike područja. Mogući uticaji na životnu sredinu koji se javljaju u fazi realizacije elektroenergetskog sistema su privremenog karaktera, prostorno ograničeni na neposrednu okolinu izvođenja radova i ograničeni po obimu i intenzitetu. Funkcionisanje realizovanog elektroenergetskog objekta može izazvati trajne i konstantne uticaje na okolinu provodnika, u vidu elektromagnetnog (nejonizujućeg) zračenja.

Nejonizujuće zračenje

Izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zračenja koji mogu da budu štetni po zdravlje ljudi, a određeni su kao stacionarni i mobilni izvori, čije elektormagnetno polje u zoni povećane osetljivosti dostiže najmanje 10% iznosa referentne granične vrednosti propisane za tu frekvenciju.

Zone povećane osetljivosti su područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 časa dnevno, škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečija igrališta, površine neizgrađenih parcela planiranih za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

U stacionarne izvore elektromagnetnog zračenja, koji mogu biti izvori nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, spadaju elektromagnetski vodovi, tj. nadzemni vodovi ili podzemni kablovi za prenos ili distribuciju električne energije napona većeg od 35 kV, s tim što se elektroenergetski vodovi kao pojedini izvori iz napojne trafostanice, celom dužinom, sve do kraja svog naponskog nivoa, smatraju kao jedinstveni izvori elektromagnetnog polja.

Međutim, u blizini nadzemnih dalekovoda javljaju se elektromagnetna polja industrijskih frekvencija. Pored toga, po pravilu, povećava se ugroženost električnih i elektronskih uređaja u okolini. U pogledu mogućih uticaja elektromagnetnog polja na čoveka mogu se klasifikovati dve kategorije uticaja: kratkoročni i dugoročni. U prvoj kategoriji uticaja efekti su dobro poznati i generalno se opisuju gustinom struje unutar tela čoveka, koja se može izračunavati primenom odgovarajućih metoda. Ovi efekti su značajni za radnike, čije je radno mesto vezano za povremenu izloženost jakim elektromagnetnim poljima, a nisu značajni za ostalo stanovništvo.

Statički elektricitet indukovan u okolini visokonaponskih objekata može da bude izvor neprijatnosti za čoveka, ali i život čoveka može da bude ugrožen dodirom ili nedozvoljenim približavanjem visokonaponskim objektima. Dugoročni efekti izlaganja elektromagnetnom polju niskog intenziteta nisu dovoljno proučeni.

Gradijenti električnih i magnetnih polja i indukovanih struja su ograničeni zakonskom regulativom, kao i preporukama Evropske unije. Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), utvrđene su granice za zone povećane osetljivosti, za objekte za koje je propisana povećana osetljivost.

Uticaj dalekovoda na životnu sredinu i mere zaštite u toku izgradnje

Dalekovod ne zahteva promenu namene postojećeg poljoprivrednog zemljišta jer u okviru trase stubovi već zauzimaju određenu poziciju. Prilikom rekonstrukcije dalekovoda eventualnim pomeranjem stubova, postavljanjem stubnih mesta na međe ili krajeve parcela će se očuvati u najvećoj meri funkcija predmetnog prostora. S obzirom da je trasa dalekovoda u okviru građevinskog područja već formirana, neće uticati na raseljavanje stanovništva. Eventualno širenje građevinskih područja u okviru predmetnog obuhvata će se realizovati uz primenu mera zaštite živote sredine, poštovanjem odgovarajućih udaljenja od dalekovoda i primenom dodatne električne i mehaničke zaštite na provodnicima.

Negativan uticaj na zemljište ispoljava se delom preko zauzetih površina, odnosno preko sniženja vrednosti zemljišta i drugih nepokretnosti u oblasti koridora dalekovoda i tokom iskopa zemlje za temelje stubova. Kako će se ovi radovi izvoditi na svakih 150 – 250 m i zahvataju manje površine zemljišta, nakon izrade temelja vršiće se zatrpavanje jama i rekultivacija degradiranih površina tokom izgradnje, odnosno dovođenje u prvobitno stanje.

Pri izgradnji, održavanju i demontaži dalekovoda nastaju izvesne količine otpada, među kojima su značajniji: iskorišćeni provodnici, oštećeni izolatori, metalni i betonski delovi stubova i manje količine otpada od korišćenih materijala, koji se mora adekvatno odlagati u određene kontejnere i reciklirati (u zavisnosti od vrste materijala).

Ako se prilikom iskopavanja temelja naiđe na arheološko nalazište, potrebno je pre svih daljih radova zatražiti posebne uslove zaštite od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Uticaj dalekovoda na životnu sredinu i mere zaštite okoline tokom eksploatacije

Tokom eksploatacije dalekovoda nema pojave otpadnih materija, koje bi narušile kvalitet životne sredine (osim malih količina tokom održavanja, koje su prethodno navedene).

Predmetni dalekovod se posmatra kao izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa. Bliži uslovi za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa propisani su Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima i Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Moguće ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi

Biološki efekti dugotrajne izloženosti niskim intenzitetima zračenja i polja, i pored relativno velikog broja epidemioloških studija, nisu u dovoljnoj meri poznati, a dobijeni rezultati nisu konzistentni.

Osnovni vid dejstva visokofrekventnog zračenja je zagrevajući efekat, ali se navode i određeni netermički efekti. Toplota koju proizvodi polje, disipira se termoregulacionim mehanizmom, kao vrstom odbrane organizma od pregrejavanja. Eksperimenti pokazuju da organizam može efikasno disipirati energiju do oko 144 J/kg telesne mase, usrednjeno na period od šest minuta (koji predstavlja termičku konstantu celog tela). To odgovara zapreminskoj gustini snage koju telo apsorbuje iz elektromagnetskog polja od oko 0,4 W/kg, što iznosi 1/10 maksimalno dozvoljene gustine snage od 4W/kg. Zaštitni faktor 10 je usvojen da bi se postigla bezbedna granica za opšte stanovništvo (deca, starci, bolesni, trudnice) za trajan boravak u prostoru jakog elektromagnetskog polja.

Za frekvencije ispod 10 MHz, osnovno dejstvo u živom tkivu se ispoljava u vidu indukovanja vrtložnih struja u organizmu, ali još uvek nema dovoljno podataka o biološkom dejstvu nejonizujućeg zračenja ovih niskih frekvencija. Pri učestanostima ispod 3 MHz mogući su šokovi ili opekotine pri dodiru sa provodnicima, koji se nalaze u jakom polju, a na učestanostima ispod 100 kHz, izražena je elektrostimulacija ćelija.

Na nižim frekvencijama i kod statičkih električnih i magnetskih polja treba odvojeno posmatrati dejstvo električnih i magnetskih polja, jer dosadašnji rezultati istraživanja govore o većem biološkom značenju magnetskog polja. Struje indukovane elektromagnetskim poljima u organizmu su obično slabije od endogenih struja, koje nastaju radom mozga i srca.

Kod ljudi u električnom polju 10-30 kV/m, može se javiti osećaj neprijatnosti ili „vibracije” kose ili pak peckanje ispod odela. Pri izlaganju magnetskom polju frekvencije 50 Hz, do magnetske indukcije od 5 mT ne registruju se značajniji efekti, u polju intenziteta 5-50 mT javljaju se u očima svetlo žuti i svetlo plavi krugovi i svetlucanje, kao i efekti na nervnom sistemu. Između 50 i 500 mT može doći do stimulacije ekscitabilnih tkiva, dok se pojava ekstrasistolije i ventrikularne fibrilacije javlja u poljima intenziteta preko 500 mT. Za sada još uvek nema dovoljno verodostojnih i nedvosmislenih podataka o kancerogenom dejstvu, niti o drugim navedenim štetnim efektima niskih intenziteta električnog i magnetskog polja i radiofrekventnog zračenja.

Procena vrste i količine zagađenja

Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja postavljene su i preporuke o izlaganju stanovništva elektromagnetskom zračenju i poljima, ali se sigurno još uvek ne mogu sagledati svi zdravstveni aspekti. Dozvoljeni nivoi polja za ljude daju se posebno za profesionalce (koji ograničeno vreme borave u prostoru jakog polja, koji su svesni opasnosti i dužni su da primene mere zaštite), a posebno za opšte stanovništvo (ljude koje žive u prostoru jakog polja).

Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima, za frekvenciju od cca 50 Hz, propisani su sledeći referentni granični nivoi:

jačina električnog polja E = 2 kV/m;

jačina magnetnog polja H = 32 A/m;

gustina magnetnog fluksa V = 40 µT;

bazično ograničenje za gustinu struje J = 2 mA/m2.

Ostali uticaji

Sam dalekovod, sa provodnicima, užadima i stubovima, u određenoj meri menja odnosno narušava pejzažne (predeone) karakteristike prostora kroz koji prolazi i vrši u navedenom kontekstu trajan uticaj na pejzaž.

Međutim, postojeća trasa dalekovoda već izvesno vreme doprinosi izmenjenoj slici pejzaža. Prolaskom trase uglavnom izvan naseljenih mesta i na udaljenosti od drugih objekata i infrastrukture, postignuta je u određenoj meri slabija vizuelna uočljivost dalekovoda.

Uticaj na biljni i životinjski svet je ispoljen već ustanovljenom trasom koja je u izvesnoj meri mogla da izmeni putanju migratornih kretanja pojedinih populacija (ptica, slepih miševa i sl). Lociranje stubova nema poseban uticaj na kopnene organizme jer je površina koju oni zauzimaju mala.

Provodnici dalekovoda predstavljaju opasnost za ptice na pojedinim lokalitetima, u zoni njihovih migratornih kretanja, ali su istraživanja pokazala da su ovi uticaji veoma mali jer je tehničkim rešenjem dalekovoda onemogućeno da dođe do stradanja ptica.

U kontaktnoj zoni dalekovoda, prema zapadu obodno (KO Predejane, KO Džep), prema podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, nalazi se odabrano područje za dnevne leptire (PBA „Kukavica 18”). Predmetni dalekovod, s obzirom da je već lociran u tom području, nema značajnog uticaja, jer ne prekida areal rasprostiranja vrsta od značaja za zaštitu raznovrsnosti.

Uticaj na biljni svet se ogleda u kontaktnoj zoni stubova i provodnika sa krupnijim biljnim vrstama (drvećem) čije širenje je ograničeno na poštovanje minimalne udaljenosti provodnika i visokog zelenila, prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Postojeća prirodna dobra (spomenici prirode botaničke kategorije trećeg stepena zaštite), su van trase dalekovoda, tako da se uticaj ne razmatra.

3. UTICAJ NA FUNKCIONISANJE NASELJA

3.1. DEMOGRAFSKI ASPEKT RAZVOJA I MREŽA NASELJA

Područje Prostornog plana obuhvata 63 naselja, koja su na području sedam jedinica lokalne samouprave, u okviru tri upravna okruga (Nišavski, Jablanički i Pčinjski). Najveći broj naselja skoncentrisan je u Jablaničkom upravnom okrugu (34), a zatim na području Nišavskog (19) i Pčinjskog upravnog okruga (10).

Obuhvat plana predstavlja deo makroregionalnog područja grada Niša, koje svoj uticaj ostvaruje na područje sa oko 1,3 miliona stanovnika.

Grad Niš ima glavnu ulogu u funkcionalno-prostornoj organizaciji područja regiona, kao i Republike Srbije u celini, i kao takav predstavlja funkcionalni centar i centar regionalne urbanizacije. Uloga regionalnog centra Leskovac ogleda se u funkcionalnom centralitetu opštine.

Tabela 3. Mreža naselja na području Prostornog plana

Katastarska opština

Hijerarhija naselja

Broj stanovnika prema Popisu

2002. godine

a. NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

a.1. Grad Niš – Urbani centar međunarodnog karaktera

Bubanj

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

516

Grabovac

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

1.189

Donje Vlase

Primarno i ostala seoska

152

Donje Međurovo

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

1.414

Niš „Bubanj”

Gradsko naselje

82.953

Niš „Ćele Kula”

Pasi Poljana

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

2.139

Suvi Do

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

935

a.2. Gadžin Han – Manji urbani centri (opštinski centri)

Dukat

Primarno i ostala seoska

265

Toponica

Centar zajednice naselja

947

a.3. Doljevac – Manji urbani centri (opštinski centri)

Belotinac

Primarno i ostala seoska

1.321

Klisura

Primarno i ostala seoska

184

Knežica

Primarno i ostala seoska

586

Malošište

Centar zajednice naselja

2.933

Perutina

Primarno i ostala seoska

204

Rusna

Primarno i ostala seoska

516

Ćurčlina

Primarno i ostala seoska

193

Čapljinac

Primarno i ostala seoska

1.008

Čečina

Primarno i ostala seoska

834

UKUPNO NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

98.289

b. JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

b.1. Leskovac – Urbani centar državnog značaja

Badince

Primarno i ostala seoska

521

Bobište

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

1.782

Bogojevce

Centar zajednice naselja

1.571

Bojišina

Primarno i ostala seoska

245

Boćevica

Primarno i ostala seoska

151

Bratimilovce

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

3.531

Brejanovce

Primarno i ostala seoska

364

Brestovac

Opštinski subcentar

2.086

Bričevlje

Primarno i ostala seoska

241

Gornje Krajince

Primarno i ostala seoska

786

Gronji Bunibrod

Primarno i ostala seoska

762

Grajevce

Primarno i ostala seoska

404

Grdelica Selo

Primarno i ostala seoska

1.172

Guberevac

Centar zajednice naselja

1.875

Dedina bara

Primarno i ostala seoska

802

Dobrotin

Primarno i ostala seoska

321

Donja Lokošnica

Primarno i ostala seoska

1.060

Donji Bunibrod

Primarno i ostala seoska

644

Žižavica

Primarno i ostala seoska

189

Krpejce

Primarno i ostala seoska

47

Leskovac

Urbani centar državnog značaja

63.185

Lipovica

Primarno i ostala seoska

1.287

Ličin Dol

Primarno i ostala seoska

139

Mrštane

Prigradsko (ograničene funkcije centraliteta)

1.431

Navalin

Primarno i ostala seoska

898

Palojce

Primarno i ostala seoska

484

Pečenjevce

Opštinski subcentar

1.776

Predejane

Opštinski subcentar

1.222

Sejanica

Primarno i ostala seoska

791

Suševlje

Primarno i ostala seoska

228

Tupalovce

Primarno i ostala seoska

380

Čekamin

Primarno i ostala seoska

915

Čifluk Razgojnski

Primarno i ostala seoska

335

b.2. Vlasotince – Manji urbani centri (opštinski centri)

Prilepac

Primarno i ostala seoska

499

UKUPNO JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

92.124

v. PČINJSKI UPRAVNI OKRUG

v.1. Vladičin Han – Manji urbani centri (opštinski centri)

Garinje

Primarno i ostala seoska

554

Donja Koznica

Primarno i ostala seoska

235 

Dupljanje

Primarno i ostala seoska

161

Žitorađe

Centar zajednice naselja

1.339

Kopitarce

Primarno i ostala seoska

75

Ružić

Primarno i ostala seoska

181

Džep

Opštinski subcentar

194

v.2. Surdulica – Manji urbani centri (opštinski centri)

Alakince

Centar zajednice naselja

1.503

Kalabovce

Primarno i ostala seoska

102

Masurica

Lokalni centar (nezavisni seoski centar)

1.245

UKUPNO PČINJSKI UPRAVNI OKRUG

5.589

UKUPNO

196.002

Na osnovu postojećih determinanti centraliteta naselja može se zaključiti da pored Niša (centar međunarodnog značaja) i Leskovca (centar regionalnog i državnog značaja), još pet naselja ima funkciju opštinskih centara (Gadžin Han, Doljevac, Vlasotince, Vladičin Han i Surdulica), devet je prigradskih naselja gradova Niš i Leskovac (Bubanj, Grabovac, Donje Vlase, Donje Međurovo, Pasi Poljana i Suvi Do, odnosno Bobište, Bratmilovce i Mrštane), dva naselja su gradskog karaktera (Niš „Bubanj” i Niš „Ćele Kula”, u gradskoj opštini Palilule, grad Niš), četiri naselja ima značaj opštinskog subcentra (Brestovac, Pečenjevce, Predejane i Džep), šest naselja ima značaj centra zajednice naselja (Toponica, Malošište, Bogojevce, Guberevac, Žitorađe i Alakince), jedno naselje ima značaj lokalnog, odnosno nezavisnog seoskog centra (Masurica), dok su ostala naselja (40) primarna (i ostala) seoska naselja.

U planskom području, prema Popisu iz 2011. godine živi 192.071 stanovnika.

Identifikovane su četiri kategorije naselja razvrstanih po demografskoj veličini: patuljasta naselja sa manje od 250 stanovnika; mala naselja koja imaju od 250-500 stanovnika; srednja naselja sa 500 do 1000 stanovnika i velika naselja sa više od 1000 stanovnika.

Tabela 4. Veličinska struktura naselja na području Prostornog plana

Grupe naselja prema broju stanovnika

1981. godina

2011. godina

Broj naselja

Broj stanovnika

Broj naselja

Do 250

12

2.156

18

250-500

12

4.663

12

500-1000

15

10.122

11

Preko 1000

24

172.072

22

UKUPNO

63

189.970

63

U domenu demografskih kretanja ne očekuje se veći obim prostorne redistribucije stanovništva. Za intenzivnija migraciona kretanja ne postoje pretpostavke u ukupnom demografskom potencijalu koji se nalazi u silaznoj razvojnoj fazi (negativan prirodni priraštaj, nepovoljna starosna struktura stanovništva). Stepen koncentracije stanovništva u gradskim centrima će se povećavati, više po osnovu opadanja ukupnog broja stanovnika u seoskim naseljima nego po osnovu porasta u gradovima. Kao rezultat toga, u periodu od 1981-2011. godine rastao je broj manjih seoskih naselja (do 250 stanovnika), iako se upravo u ovim naseljima desilo demografsko pražnjenje planskog područja, a opadao broj većih naselja (od 500 do 1000 i preko 1000 stanovnika), iako se broj stanovnika u ovim naseljima povećao, pa se može reći da se zapaža sukcesija u demografskom usitnjavanju seoskih naselja. Ovo se ne odnosi na gradska i prigradska naselja, u kojima se povećavao broj stanovnika.

Hijerarhija gradskih centara određuje dominantnu ulogu u sistemu naselja već afirmisanim centrima (Niš i Leskovac) koji će zadržati stečene pozicije sa stanovišta interregionalne podele funkcija.

Promene u strukturi seoskih naselja obeležiće nastavak već započetog procesa demografskog propadanja (gašenja) većeg broja malih naselja, koji prati proces formiranja manjih centara sa obeležjima urbane strukture na ruralnom području. Proces formiranja ruralnih centara podrazumeva njihovo restrukturiranje sa stanovišta zastupljenosti društveno-ekonomskih aktivnosti, tako što će se u njima razvijati i neagrarne funkcije. Stepen ovih promena zavisiće od veličine i pozicije centra u mreži naselja, odnosno položaja u odnosu na infrastrukturne sisteme, u prvom redu saobraćajne infrastrukture. Formiranje većeg broja ovakvih centara sa polifunkcionalnim odlikama podrazumeva viši nivo društveno-ekonomske razvijenosti, a imaće pozitivne efekte u smislu smanjenja potreba za transportom, usporavanja dinamike rasta većih urbanih centara, poboljšanja kvaliteta životne sredine u naseljima i dr.

3.2. SOCIJALNI, EKONOMSKI I TEHNIČKI ASPEKT UTICAJA

Trasa 110 kV dalekovoda u najvećoj meri zauzima neplodno zemljište, šume, pašnjake, livade i oranice, a zatim voćnjake i građevinsko zemljište (u okviru gradova Niš i Leskovac, i drugih naselja pretežno ruralnog karaktera). S obzirom da se radi o užem pojasu linijskog infrastrukturnog objekta, uticaj sistema na okolno područje u pogledu izmene prirodnih uslova je lokalizovan, ali će tek monitoring relevantnih parametara u toku izgradnje i eksploatacije sistema, tačno utvrditi stepen eventualnih promena životne sredine i dejstvo na zdravlje lokalnog stanovništva.

Uticaj sistema na okolno područje u pogledu izmene postojećih uslova privređivanja je takođe lokalizovan.

Uticaj sistema na građevinsko područje naselja se ogleda u kontrolisanoj izgradnji u zaštitnom pojasu dalekovoda.

Uticaj sistema van građevinskog područja naselja je minimiziran, s obzirom da je ovde reč o rekonstrukciji, tj. o izgradnji sistema u postojećem koridoru (planirana trasa koridora prati trasu postojećeg koridora dalekovoda 110 kV broj 113/x), pa se minimiziraju promene u uslovima života stanovništva na predmetnom području, odnosno u režimu uticaja energetskog sistema.

Realizacija 110 kV dalekovoda neće dovesti do izmeštanja ili ukidanja deonica puteva, pa neće imati uticaja na poremećaj u saobraćajnim vezama između naselja. Predviđena tehnička rešenja se uklapaju u prostorna ograničenja vezana za postojeću železničku prugu, državne i opštinske puteve i to tako da ne dolazi do prekida saobraćaja, kako u fazi izgradnje, tako i u fazi eksploatacije.

U tehničkom smislu, 110 kV dalekovod kao prenosni elektroenergetski vod najnižeg naponskog nivoa, biće indirektno, preko transformatorskih stanica 110/x kV, u tehničkoj povezanosti sa elektroenergetskom mrežom koja je u funkciji napajanja u građevinskom području naselja i imaće značajan uticaj na funkcionisanje naselja. Rekonstrukcijom predmetnih dalekovoda ostvariće se značajno povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja krajnjih potrošača, a ujedno će se stvoriti i uslovi za priključenja novih proizvodnih kapaciteta.

Pozitivni socio-ekonomski uticaji izgradnje sistema su: sigurnije i ekonomičnije snabdevanje privrede i stanovništva električnom energijom; oživljavanje privredne strukture razvojem prenosne elektroenergetske mreže, što za posledicu može da ima poboljšanje ekonomskog i društvenog standarda stanovništva, zapošljavanje, zaustavljanje nepovoljnih migracionih tokova, urbanizaciju prostora i dr.

Aktivno učešće lokalnog stanovništva pri realizaciji sistema, u smislu blagovremenog i detaljnog obaveštavanja od strane investitora i nadležnih institucija (o režimu uticaja energetskog sistema i njegovim pozitivnim razvojnim efektima), kao i paralelnog rešavanja socijalnih ciljeva, omogućuje uspešnu realizaciju sistema.

4. ODNOS PREMA DRUGIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

4.1. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

U obuhvatu Prostornog plana nalaze se kapaciteti četiri vida saobraćaja – drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog, sa kojima se ukršta trasa planiranog dalekovoda ili su u njegovoj zoni uticaja.

Osnovni saobraćajni kapaciteti ovog prostora u pogledu drumskog saobraćaja su:

državni putevi I reda (u skladu sa Referentnim sistemom mreže državnih puteva RS):

državni put IA reda broj 1 (A1): državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) – Novi Sad – Beograd – Niš – Vranje – državna granica sa Makedonijom (granični prelaz Preševo),

državni put IB reda broj 39: Pirot – Babušnica – Vlasotince – Leskovac – Lebane – Medveđa – Priština – Peć – državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Čakor),

državni put IB reda broj 40: Vladičin Han – Surdulica – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci);

državni putevi II reda (u skladu sa Referentnim sistemom mreže državnih puteva RS):

državni put IIA reda broj 158: Mala Krsna – Velika Plana – Batočina – Jagodina – Ćuprija – Paraćin – Ražanj – Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac (trasa DP IIA reda broj 158, na deonici 15824, od čvora broj 15819 „Malošište” kod km 187+131, do čvora broj 15820 „Brestovac/Zaplanjska Toponica” kod km 201+161, u jednom delu je u preklopu sa DP IIB reda broj 418),

državni put IIA reda broj 225: Gadžin Han – Brestovac – Bojnik – Lebane,

državni put IIA reda broj 232: Predejane – Crna Trava,

državni put IIA reda broj 258: veza sa državnim putem A1 (petlja Leskovac-centar) – Leskovac – Vladičin Han – Vranje – Bujanovac – državna granica sa BJR Makedonijom,

državni put IIB reda broj 437: Leskovac – Gornje Dragovlje,

državni put IIB reda broj 438: Vlasotince – Grdelica – veza sa državnim putem A1,

državni put IIB reda broj 440: Žitorađe – Dikava – Mačkatica.

U obuhvaćenom prostoru egzistiraju sistemi opštinskih puteva u svim obuhvaćenim opštinama/gradovima (Niš, Gadžin Han, Doljevac, Leskovac, Vlasotince, Surdulica, Vladičin Han) različitog stepena izgrađenosti, kao i nekategorisani putevi (pristupni, atarski i šumski putevi), koji omogućuju dostupnost ovom prostoru iz svih pravaca.

Osim postojeće putne mreže kategorisanih i nekategorisanih puteva u obuhvatu/zoni uticaja Prostornog plana, nalazi se i planirani koridor državnog puta koji je trenutno u izgradnji, državni put na osnovnom putnom pravcu broj 1, Autoput E 75, deonica Niš – granica sa Republikom Makedonijom (Preševo), koji se na dve pozicije ukršta sa predmetnim dalekovodom – ispred mesta Bogojevce i kod mesta Prilepac.

Ukrštanja dalekovoda sa mrežom saobraćajne infrastrukture, utvrđena su kroz sledeću tabelu:

Tabela 5. Ukrštanja dalekovoda 110 kV broj 113/x sa saobraćajnom infrastrukturom

redni

broj

Dalekovod

rang ukrsnog pravca

izgrađenost

stacionaža

ref. sistema

1.

113/1

DP IIA reda broj 158 (Mala Krsna – Velika Plana – Batočina – Jagodina – Ćuprija – Paraćin – Ražanj – Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac)

postojeća

km 181+520

2.

113/1

DP IIA reda broj 158 (Mala Krsna – Velika Plana – Batočina – Jagodina – Ćuprija – Paraćin – Ražanj – Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac)

postojeća

km 185+479

3.

113/2

DP IIA reda broj 158 (Mala Krsna – Velika Plana – Batočina – Jagodina – Ćuprija – Paraćin – Ražanj – Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac)

postojeća

km 185+529

4.

113/2

DP IIA reda broj 158 (Mala Krsna – Velika Plana – Batočina – Jagodina – Ćuprija – Paraćin – Ražanj – Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac)

postojeća

km 190+580

5.

113/2

DP IIA reda broj 225 (Gadžin Han-Brestovac-Bojnik-Lebane)

postojeća

km 16+305

6.

113/2

državni put IA reda broj 1, autoput A1 (E75)

postojeća

7.

113/2

DP IIA reda broj 258 veza sa državnim putem A1 (petlja Leskovac-centar) – Leskovac – Vladičin Han – Vranje – Bujanovac – državna granica sa BJR Makedonijom

postojeća

113/3

8.

113/3

DP IIB reda broj 437 (Leskovac-G.Dragovlje)

postojeća

km 24+246

9.

113/4

državni put IA reda broj 1, autoput A1 (E75)

postojeća

10.

113/5

DP IIB reda broj 438 (Vlasotince-Grdelica-veza sa državnim putem A1)

postojeća

km 9+028

11.

113/5

DP IIA reda broj 232 (Predejane-Crna Trava)

postojeća

km 0+717

12.

113/5

DP IIB reda broj 440 (Žitorađe-Dikava-Mačkatica)

postojeća

km 1+581

13.

113/5

DP IB reda broj 40 (Vladičin Han-Surdulica-državna granica sa Bugarskom)

postojeća

km 5+162

14.

113/5

DP IIB reda broj 441 (Surdulica-Grmađa-Lepenica-Gradnja-veza sa DP broj 227)

postojeća

Napomena: Prema sugestijama JP „Putevi Srbije”, stacionaže na trasama državnih puteva koje nisu usklađene sa Referentnim sistemom mreže državnih puteva Republike Srbije, će se konačno definisati prilikom dalje razrade Prostornog plana (izradom planske ili projektne dokumentacije).

Prostornim planom su utvrđena mesta i čvorne tačke ukrštanja i vođenja dalekovoda kroz obuhvaćeni prostor, a takođe su definisane mere i uslovi za ukrštanje, paralelno vođenje ovog infrastrukturnog sistema i njegov odnos sa drugim infrastrukturnim sistemima.

Uticaj dalekovoda na kapacitete drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja većinom se odnosi na tačke sukoba – ukrštanja, kao i na vođenje infrastrukturnog sistema dalekovoda uz saobraćajnice.

Trasa predmetnog dalekovoda je usklađena u obuhvaćenom prostoru u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu, uz primenu odgovarajućih mera i uslova koje proizilaze iz specifičnosti samog dalekovoda.

Primenom uslova izgradnje u zonama ukrštanja sa putnim kapacitetima, omogućuje se neometano funkcionisanje saobraćaja na predmetnim putevima, dok će se u toku izgradnje samih stubova i montaže vodova dalekovoda primenjivati posebni režimi odvijanja saobraćaja. Nakon izgradnje dalekovoda, odnosno u toku eksploatacije, dalekovod neće imati negativan uticaj na saobraćaj u koridoru puteva, izuzimajući eventualne akcidentne situacije.

Železnički saobraćaj u obuhvatu Prostornog plana je zastupljen preko magistralne pruge broj 2, Beograd Centar – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica, sa značajnim obimom putničkog prevoza i robnog transporta. Ova pruga je u sistemu evropskih železnica i omogućuje integralno povezivanje ovog vida saobraćaja sa ostalim vidovima saobraćaja.

Na osnovu razvojnih planova „Železnice Srbije” a.d. i u skladu sa Prostornim planom Republike Srbije, planira se rekonstrukcija, izgradnja i modernizacija pruge broj 2, Beograd Centar – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica, sa ciljem povećanja kvaliteta prevozne usluge, tako da postane pruga visokih performansi za mešoviti saobraćaj.

Prema Prostornom planu područja IK Niš – granica Republike Makedonije, pruga će se graditi kao dvokolosečna i elekrtificirana i u najvećoj meri koristiće se postojeći koridor pruge.

Železnički saobraćaj (postojeća pruga, kao i planirani koridor buduće pruge za velike brzine) se koncepcijski predviđa sa odgovarajućim režimima funkcionisanja za vreme izgradnje i eksploatacije, a u okviru kolizionih tačaka (ukrštanja) sa predmetnim dalekovodom.

Vodni saobraćaj u obuhvatu Prostornog plana je zastupljen preko potencijalnog vodnog puta hidroenergetskog sistema kanala Dunav-Morava, sa kojim se planirani dalekovod ukršta.

Za hidroenergetski i plovidbeni sistem Dunav-Morava kroz Republiku Srbiju, planskim dokumentima je rezervisan prostor za potencijalni vodni koridor i utvrđena je potreba daljeg istraživanja i izrade posebnog plana, kako bi se utvrdile realne mogućnosti i uslovi njegove realizacije. Takođe, utvrđeno je da se planska rešenja za magistralne infrastrukturne sisteme prilagode prostornim zahtevima za realizaciju tog vodnog puta.

Vodni put će se realizovati kaskadnim sistemom uspornih objekata, koji omogućavaju njegovo hidroenergetsko i plovidbeno korišćenje, čime bi se veliki industrijski centri na moravskom pojasu intenzivnog razvoja (koji se prostire od Beograda, preko Niša, do granice sa Republikom Makedonijom) povezali sa najvažnijim evropskim plovidbenim sistemom, Dunav-Majna-Rajna.

Vazdušni saobraćaj – u blizini koridora planiranog dalekovoda, a van obuhvata Prostornog plana, nalazi se međunarodni aerodrom „Konstantin Veliki” Niš, dok je u obuhvatu Prostornog plana posebni aerodrom „Mira” Leskovac (namenjen za letenje vazduhoplovima za sopstvene potrebe i za sportsko i amatersko letenje po pravilima vizuelnog letenja, danju). Planirani dalekovod neće imati uticaja na održavanje prihvatljivog nivoa bezbednosti vazdušnog saobraćaja, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom iz ove oblasti i uslovima nadležnih institucija.

Kancelarija za kontrolu letenja „SMATSA” je izvršila analizu mogućeg uticaja koridora dalekovoda na objavljene postupke instrumentalnog i vizuelnog letenja, kao i poređenje zona zaštite postojećih i planiranih uređaja iz svoje nadležnosti, koje emituju/reflektuju radio-zračenje. Ova analiza pokazala je da postoje sledeća područja mogućeg uticaja:

okolina aerodroma Niš – zaravan 415 mnv u blizini TS „Niš 2”, u kojoj je moguć uticaj na postupak „circling with prescribed track”. U ovoj zoni potrebno je projektovati dalekovod sa što manjom visinom, u skladu sa tehničkim standardima, uz obaveštavanje nadležne institucije o visini dalekovoda na tom delu trase, kako bi izvršila odgovarajuće izmene objavljenih navigacionih postupaka;

okolina aerodroma Leskovac – deo trase dalekovoda ka TS „Leskovac 4” prolazi kroz konusnu i unutrašnju horizontalnu površ aerodroma, pa je maksimalna visina dalekovoda u ovom delu 45 m.

4.2. VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

Vodotoci duž koridora visokonaponskog dalekovoda, pripadaju slivu Južne Morave i vodnom području Morava. U pogledu vodosnabdevanja, teritorija kojom prolazi dalekovod pripada Gornje-južnomoravskom i Donje-južnomoravskom regionalnom sistemu vodosnabdevanja.

Predmetni dalekovod se ukršta sa planiranim magistralnim cevovodima ovih regionalnih sistema vodosnabdevanja (pozicije ukrštanja date su u Tabeli 6. Ukrštanja dalekovoda 110 kV broj 113/x sa drugom infrastrukturom). Magistralni cevovodi imaju zaštitni pojas minimalne širine 10 m.

Predmetni dalekovod se ukršta sa postojećom i planiranom kanalizacionom infrastrukturom (pozicije ukrštanja fekalne i atmosferske kanalizacije date su u Tabeli 6. Ukrštanja dalekovoda 110 kV broj 113/x sa drugom infrastrukturom), što nema značajnijeg uticaja na predmetni prostor.

Prilikom ukrštanja trase planiranog dalekovoda sa objektima vodoprivredne infrastrukture, potrebno je pridržavati se uslova i ograničenja nadležnih vodoprivrednih i komunalnih preduzeća.

4.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Trasa dalekovoda 110 kV TS od „Niš 1” do HE „Vrla III”, ukrštaće se sa dalekovodima elektroenergetske prenosne mreže svih naponskih nivoa: 400 kV, 220 kV i 110 kV:

trasa dalekovoda broj 113/2 ukršta se sa dalekovodom 400 kV koji ima pravac od TS „Niš 2” ka Prištini, kao i sa dalekovodom 110 kV koji ima pravac od Leskovca ka Lebanu;

trasa dalekovoda broj 113/4 ukršta se dva puta sa trasom dalekovoda 400 kV broj 461 „Leskovac 2” – „Vranje 4”, kao i jedanput sa trasom dalekovoda 110 kV broj 1113 „Leskovac 2” – „Vrla III”;

trasa dalekovoda broj 113/5 ukršta se sa trasom dalekovoda 400 kV broj 461 „Leskovac 2” – „Vranje 4”.

Trasa dalekovoda 110 kV od TS „Niš 1” do HE „Vrla III” ukrštaće se i sa dalekovodima srednjenaponske elektroenergetske distributivne mreže naponskih nivoa 35 kV i 10 kV:

trasa dalekovoda 110 kV broj 113/1 ukrštaće se sa trasom tri dalekovoda 10 kV, jednog dalekovoda 35 kV i jednog elektroenergetskog kabla 35 kV;

trasa dalekovoda 110 kV broj 113/2 ukrštaće se sa trasom 12 dalekovoda 10 kV i tri dalekovoda 35 kV;

trasa dalekovoda 110 kV broj 113/4 ukrštaće se sa trasom 1 dalekovoda 10 kV;

trasa dalekovoda 110 kV broj 113/5 ukrštaće se sa trasom 10 dalekovoda 10 kV i dva dalekovoda 35kV.

Svi navedeni dalekovodi su u funkciji i od vitalnog značaja za napajanje konzuma u naseljima. Planovima nadležnih elektrodistribucija predviđena je rekonstrukcija postojećih dalekovoda.

4.4. TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Gasovodna infrastruktura

U obuhvatu prostornog plana posebne namene Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa „Jugorosgaz” a.d, Beograd, koje u skladu sa Ugovorom o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa na trasi magistralnih gasovoda MG 9, MG 10 i MG 11, trenutno ima izvedene gasovode i gasovodne objekte i planira izgradnju gasovoda i gasovodnih objekata.

Izgrađeni gasovodi:

magistralni gasovod MG 11 Niš – Orljane, prečnika ø 508,0 mm;

razvodni gasovod RG 11-01 Orljane – Leskovac, prečnika ø 323,9 mm;

razvodni gasovod RG 11-01/1 GRČ Leskovac – GMRS Leskovac, prečnika ø 168,3 mm;

deonica razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje (deonica OČM Leskovac – TS GMRS Vlasotince, prečnika ø 323,9 mm.

Planirani gasovodi:

deonicu nastavka razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje (deonica TS GMRS Vlasotince – BS Velika Kopašnica);

deonica nastavka razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje (deonica BS Velika Kopašnica – granica opštine Vladičin Han;

deonica nastavka razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje (deonica granica opštine Vladičin Han i grada Vranja – GMRS Vranje).

Osim navedenih planiran je i razvodni gasovod ka Surdulici iz pravca Vladičinog Hana.

Trasa planiranog dalekovoda 110 kV ukršta se sa postojećim razvodnim gasovodom RG 11-01 Orljane – Leskovac i planiranom deonicom nastavka razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje (deonica TS GMRS Vlasotince – BS Velika Kopašnica).

Infrastruktura produktovoda

Planira se izgradnja produktovoda za transport nafte i naftnih derivata od rafinerija do skladišta i prostora namenjenih za njihovo čuvanje. Planiran je produktovod u koridoru magistralnog gasovoda MG-11 Niš-Leskovac, koji predstavlja nastavak produktovoda od Sombora do Niša čija izgradnja je predviđena Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor-Novi Sad-Pančevo-Beograd-Smederevo-Jagodina-Niš) („Službeni glasnik RS”, broj 19/11). Predmetni dalekovod se ne ukršta sa planiranim produktovodom.

Toplovodna infrastruktura

Centralizovan toplovodni sistem grejanja postoji u Nišu i Leskovcu u narednom periodu bi ga trebalo dograditi odgovarajućim brojem kotlovskih kapaciteta. Izgradnja toplovodne infrastrukture planira se u područjima izgradnje višeporodičnih stambenih, poslovnih i javnih objekata.

Obnovljivi izvori energije

Upotreba obnovljivih izvora energije utiče pozitivno na zaštitu životne sredine, smanjenje potrošnje električne energije i fosilnih goriva za grejanje, smanjenje toplotnih gubitaka i povećanje korišćenja lokalnih energetskih resursa.

U obuhvatu plana postoji 12 potencijalnih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana. Ove lokacije su određene na osnovu podataka iz Javno vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, Katastra malih hidroelektrana na teritoriji SR Srbije van SAP, Energetskih saglasnosti i dozvola izdatih od strane Ministarstva rudarstva i energetike i vodnih uslova i saglasnosti Republičke direkcije za vode.

Ove objekte je moguće graditi i na drugim lokacijama, uz saglasnost nadležnog ministarstva u pogledu maksimalnog iskorišćenja energetskog potencijala vodotokova i saglasnosti drugih ministarstava i institucija.

Korišćenje solarne energije planirati primenom raznih vrsta pasivnih solarnih sistema (u kojima objekat predstavlja prijemnik koji zahvata i čuva najveći deo energije) i aktivnih solarnih sistema (koji zahvataju energiju instalisanjem posebne opreme).

Korišćenje biomase planirati za zagrevanje prostora sagorevanjem biomase, kogeneracijsku proizvodnju energije (toplotne i električne), kao i za samostalnu proizvodnju električne energije i proizvodnju biogoriva.

Korišćenje geotermalne energije planirati u oblastima niskotemperaturne primene, korišćenjem tehnologije toplotnih pumpi kojima se može obezbediti energetski efikasno grejanje i hlađenje objekata.

Korišćenje obnovljivih izvora energije planirati u skladu sa uslovima zaštite životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara. Primena ovih izvora energije treba biti podržana regulativnim i podsticajnim merama države, kako bi se ostvarili očekivani pozitivni efekti na smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje potrošnje električne energije za grejanje, ekonomsku isplativost primene ovih izvora energije i efikasnije korišćenje energije.

4.5. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Postojeća telekomunikaciona infrastruktura u obuhvatu Prostornog plana teritorijalno pripada izvršnim jedinicama Niš, Leskovac i Vranje. Pristupna i transportna mreža izvedene su optičkim i bakarnim kablovima položenim manjim delom u kablovsku kanalizaciju, a većim delom slobodno u zemlju ili u zaštitne PVC/PE cevi. Pretplatnici su preko spoljašnjih i unutrašnjih izvoda povezani sa distributivnom mrežom.

Postojeći kablovi obezbeđuju i nose vrlo značajan telekomunikacioni saobraćaj, pa se tokom izvođenja radova mora strogo voditi računa da isti ne budu na bilo koji način ugroženi. Pre početka radova kablovi se moraju zaštititi ili izmestiti u skladu sa prethodno izrađenom tehničkom dokumentacijom, a prema uslovima nadležnog preduzeća.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na položaj temeljnih stopa stubova dalekovoda u blizini telekomunikacionih objekata, tj. stubovi sa temeljnim stopama se moraju postaviti na bezbedno rastojanje od postojećih telekomunikacionih objekata, ili se telekomunikacioni objekti moraju zaštiti/izmestiti o trošku investitora dalekovoda.

Pre početka bilo kakvih građevinskih radova potrebno je izvršiti trasiranje i obeležavanje trase postojećih telekomunikacionih objekata pomoću tragača kablova, kako bi se definisali tačan položaj i dubina objekata (telekomunikacione kanalizacije i kablova), da bi se zatim odredio način zaštite istih, ukoliko su ugroženi.

Prilikom izvođenja radova, posebno na mestima neposrednog približavanja i ukrštanja postojećih telekomunikacionih objekata i predmetnog dalekovoda 110 kV, obavezno je prisustvo ovlašćenog lica nadležnog preduzeća za telekomunikacije.

Kako ne bi, na bilo koji način, došlo do ugrožavanja mehaničke stabilnosti, električne ispravnosti i karakteristika postojećih telekomunikacionih kablova i kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje telekomunikacionog saobraćaja, investitor/izvođač je obavezan da preduzme sve potrebne i odgovarajuće mere predostrožnosti, dužan je da sve građevinske radove u neposrednoj blizini postojećih podzemnih kablova, na mestima približavanja i ukrštanja predmetnih dalekovoda sa postojećim telekomunikacionim instalacijama izvodi isključivo ručnim putem, u skladu sa važećim tehničkim propisima, bez upotrebe mehanizacije, uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite (obezbeđenje od sleganja, probni šlicevi i sl).

Na predmetnom području planira se postavljanje telekomunikacione opreme nove generacije i polaganje telekomunikacione infrastrukture perspektivnog kapaciteta koja će omogućiti uvođenje najsavremenijih servisa. Komutaciona oprema neophodna za realizaciju ovih servisa može se postavljati u okviru zidanih objekata, ali i u vidu nadzemnih i podzemnih kontejnera koji bi se postavljali pre svega na javnim površinama.

U narednom periodu predviđena je rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija telekomunikacione mreže, uz postepeno uvođenje optičkih kablova, kao medijuma prenosa na svim nivoima.

U obuhvatu Prostornog plana postoje bazne stanice mobilne telefonije i radio relejni koridori na više lokacija. Planira se i izgradnja novih kapaciteta čija se lokacija u ovom trenutku ne može precizno definisati, već će se definisati tokom procesa projektovanja. Pri određivanju makro i mikro lokacija baznih stanica uzima se u obzir prostorni raspored mobilnih korisnika i konkretne potrebe. Tendencije razvoja su da se pored širenja pokrivenosti radi i na povećanju kapaciteta na već pokrivenoj teritoriji. Do novih baznih stanica mobilne telefonije potrebno je izgraditi privodne optičke kablove.

4.6. SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM

Opšti koncept upravljanja otpadom mora biti zasnovan na odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i na regionalnom konceptu u kojima se opštine opredeljuju za zajedničko upravljanje. Opštine u okviru obuhvata su usmerene na regionalne centre upravljanja otpadom u Leskovcu, Nišu i Vranju.

Trasa dalekovoda prelazi preko lokacije regionalne deponije (regionalni centar broj 23, prema Strategiji upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS”, broj 29/10)), koja se nalazi na granici teritorija grada Niša i opštine Doljevac. Trenutno se radi o dve lokacije (kompleks postojeće deponije i nova „greenfield” lokacija), ali je planirano da se one vremenom, kroz eksploataciju – deponovanje, spoje u jedinstvenu funkcionalnu celinu – regionalnu deponiju „Keleš”, uz zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju postojećeg odlagališta, kao i stvaranje uslova, obezbeđivanje površina i izgradnju objekata za odabranu tehnologiju sistema upravljanja otpadom (prema važećim i sa ovim planom usklađenim planskim dokumentima, kao i prema programu investitora).

U obuhvatu Prostornog plana nalazi se i regionalna deponija na teritoriji grada Leskovca, koja je u funkciji od 2009. godine i opslužuje šest opština Jablaničkog upravnog okruga. Po otvaranju navedene deponije, zatvorene su (ili je u toku zatvaranje), opštinskih deponija na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga.

Prostornim planom je neophodno uskladiti prelazak trase preko lokacije koja može biti potencijalno ugrožena (rizik od izbijanja požara i eksplozija zbog izbijanja deponijskog gasa pri nepovoljnim vremenskim prilikama), posebno u fazi dok se ne izvrši sanacija i rekultivacija postojeće deponije. Pravilima građenja i uređenja moraju se predvideti dodatne tehničke mere zaštite posebne namene i okruženja.

Sav otpad koji nastane u toku izgradnje/rekonstrukcije energetskog objekta (dalekovoda), mora biti uklonjen sa lokacije i predat ovlašćenom operateru za zbrinjavanje komunalnog/opasnog otpada. Pored toga neophodno je da se izvrši sanacija i remedijacija lokaliteta na kojima je bio nagomilavan otpad.

4.7. UKRŠTANJA PLANIRANOG 110 kV DALEKOVODA

SA DRUGOM INFRASTRUKTUROM

Odnos planiranog 110 kV dalekovoda, tj. ukrštanje sa drugom postojećom i planiranom infrastrukturom, prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela 6. Ukrštanja dalekovoda 110 kV broj 113/x sa drugom infrastrukturom

br.

r.br.

infrastrukturni sistem

izgrađenost

stacionaža dalekovoda (km)

elektroenergetska infrastruktura

113/1

1.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

00+005

113/1

2.

visokonaponski vod 110 kV

planirana

00+095

113/1

3.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

04+625

113/1

4.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

02+745

113/1

5.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

08+280

113/1

6.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

09+695

113/1

7.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

13+375

113/1

8.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

13+865

113/1

9.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

14+250

113/2

10.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

00+270

113/2

11.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

00+860

113/2

12.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

01+040

113/2

13.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

04+870

113/2

14.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

06+270

113/2

15.

srednjenaponski kabl 10 kV

postojeća

12+285

113/2

16.

srednjenaponski kabl 10 kV

postojeća

12+320

113/2

17.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

13+985

113/2

18.

srednjenaponski kabl 10 kV

postojeća

15+270

113/2

19.

srednjenaponski kabl 10 kV

postojeća

15+500

113/2

20.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

16+225

113/2

21.

visokonaponski vod 400 kV

postojeća

17+125

113/2

22.

visokonaponski vod 110 kV

planirana

19+585

113/2

23.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

20+605

113/2

24.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

20+785

113/2

25.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

23+015

113/2

26.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

27+690

113/2

27.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

33+170

113/2

28.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

39+750

113/2

29.

visokonaponski vod 110 kV

ukida se

41+330

113/2

30.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

44+650

113/2

31.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

45+030

113/2

32.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

45+045

113/2

33.

visokonaponski vod 220 kV

postojeća

45+560

113/2

34.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

46+520

113/3

35.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

00+880

113/3

36.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

02+380

113/3

37.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

04+105

113/3

38.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

04+995

113/3

39.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

08+085

113/3

40.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

09+385

113/4

41.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

02+570

113/4

42.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

02+625

113/4

43.

visokonaponski vod 400 kV

postojeća

03+415

113/4

44.

visokonaponski vod 110 kV

ukida se

04+375

113/4

45.

visokonaponski vod 400 kV

postojeća

05+390

113/4

46.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

09+135

113/5

47.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

01+955

113/5

48.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

02+560

113/5

49.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

02+630

113/5

50.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

03+000

113/5

51.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

04+255

113/5

52.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

04+720

113/5

53.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

04+775

113/5

54.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

05+045

113/5

55.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

05+300

113/5

56.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

06+645

113/5

57.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

07+420

113/5

58.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

07+520

113/5

59.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

07+660

113/5

60.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

09+120

113/5

61.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

09+405

113/5

62.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

09+535

113/5

63.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

09+670

113/5

64.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

09+820

113/5

65.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

13+090

113/5

66.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

13+445

113/5

67.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

13+550

113/5

68.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

13+650

113/5

69.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

13+755

113/5

70.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

13+820

113/5

71.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

14+425

113/5

72.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

14+525

113/5

73.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

14+615

113/5

74.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

14+740

113/5

75.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

15+570

113/5

76.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

16+290

113/5

77.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

16+405

113/5

78.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

17+125

113/5

79.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

17+310

113/5

80.

visokonaponski vod 400 kV

postojeća

30+015

113/5

81.

srednjenaponski vod 35 kV

postojeća

30+485

113/5

82.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

30+645

113/5

83.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

31+030

113/5

84.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

31+255

113/5

85.

niskonaponski vod 0,4 kV

postojeća

31+765

113/5

86.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

33+430

113/5

87.

niskonaponski kabl 0,4 kV

postojeća

33+565

113/5

88.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+660

113/5

89.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+665

113/5

90.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+690

113/5

91.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+695

113/5

92.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+775

113/5

93.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

33+890

113/5

94.

srednjenaponski vod 10 kV

postojeća

34+180

113/5

95.

visokonaponski vod 110 kV

postojeća

34+300

vodoprivredna infrastruktura

113/1

1.

atmosferska kanalizacija

planirana

00+280

113/1

2.

fekalna kanalizacija

planirana

00+285

113/1

3.

vodovod

postojeća

00+295

113/1

4.

vodovod

postojeća

00+390

113/1

5.

fekalna kanalizacija

planirana

00+530

113/1

6.

atmosferska kanalizacija

planirana

00+605

113/1

7.

magistralni cevovod

planirana

01+515

113/1

8.

atmosferska kanalizacija

planirana

02+230

113/1

9.

fekalna kanalizacija

postojeća

02+240

113/1

10.

vodovod

postojeća

03+780

113/1

11.

magistralni cevovod

planirana

06+215

113/1

12.

vodovod

postojeća

07+630

113/1

13.

vodovod

postojeća

08+125

113/1

14.

magistralni cevovod

planirana

08+275

113/1

15.

atmosferska kanalizacija

planirana

08+510

113/1

16.

fekalna kanalizacija

postojeća

08+520

113/1

17.

vodovod

postojeća

08+525

113/1

18.

vodovod

planirana

08+660

113/1

19.

vodovod

planirana

08+830

113/1

20.

vodovod

planirana

08+960

113/1

21.

vodovod

planirana

08+980

113/1

22.

vodovod

planirana

09+180

113/1

23.

atmosferska kanalizacija

planirana

09+190

113/1

24.

fekalna kanalizacija

planirana

09+200

113/1

25.

vodovod

planirana

09+210

113/1

26.

atmosferska kanalizacija

planirana

09+265

113/1

27.

fekalna kanalizacija

planirana

09+275

113/1

28.

vodovod

planirana

09+285

113/1

29.

vodovod

planirana

09+355

113/1

30.

atmosferska kanalizacija

planirana

09+690

113/1

31.

fekalna kanalizacija

postojeća

09+700

113/1

32.

vodovod

postojeća

09+705

113/1

33.

fekalna kanalizacija

planirana

09+745

113/1

34.

vodotok

postojeća

09+775

113/1

35.

vodovod

postojeća

09+920

113/1

36.

vodovod

planirana

09+980

113/1

37.

fekalna kanalizacija

planirana

13+280

113/1

38.

atmosferska kanalizacija

planirana

13+285

113/1

39.

fekalna kanalizacija

planirana

13+455

113/1

40.

atmosferska kanalizacija

planirana

13+460

113/1

41.

vodovod

planirana

13+470

113/2

42.

vodovod

postojeća

01+055

113/2

43.

vodovod

planirana

01+065

113/2

44.

fekalna kanalizacija

planirana

01+070

113/2

45.

vodovod

planirana

04+585

113/2

46.

vodovod

postojeća

04+645

113/2

47.

vodotok

postojeća

04+775

113/2

48.

fekalna kanalizacija

planirana

04+820

113/2

49.

vodovod

postojeća

04+860

113/2

50.

fekalna kanalizacija

postojeća

04+865

113/2

51.

atmosferska kanalizacija

planirana

04+875

113/2

52.

vodovod

planirana

05+190

113/2

53.

vodovod

planirana

05+310

113/2

54.

fekalna kanalizacija

planirana

05+320

113/2

55.

atmosferska kanalizacija

planirana

05+330

113/2

56.

vodovod

planirana

05+430

113/2

57.

fekalna kanalizacija

planirana

05+440

113/2

58.

atmosferska kanalizacija

planirana

05+450

113/2

59.

vodovod

planirana

05+460

113/2

60.

vodovod

planirana

05+585

113/2

61.

vodovod

planirana

05+605

113/2

62.

vodovod

planirana

05+745

113/2

63.

vodovod

planirana

05+905

113/2

64.

vodovod

postojeća

06+045

113/2

65.

fekalna kanalizacija

postojeća

06+050

113/2

66.

atmosferska kanalizacija

planirana

06+060

113/2

67.

magistralni cevovod

planirana

06+275

113/2

68.

vodovod

postojeća

06+440

113/2

69.

vodovod

postojeća

06+840

113/2

70.

magistralni cevovod

planirana

08+385

113/2

71.

fekalna kanalizacija

postojeća

12+200

113/2

72.

fekalna kanalizacija

postojeća

13+415

113/2

73.

vodotok

postojeća

13+450

113/2

74.

vodovod

postojeća

14+585

113/2

75.

vodotok

postojeća

15+110

113/2

76.

magistralni cevovod

planirana

15+175

113/2

77.

vodovod

postojeća

20+910

113/2

78.

vodotok

postojeća

23+480

113/2

79.

vodotok

postojeća

26+420

113/2

80.

vodotok

postojeća

26+720

113/2

81.

vodotok

postojeća

31+965

113/2

82.

fekalna kanalizacija

postojeća

32+145

113/2

83.

vodotok

postojeća

38+940

113/2

84.

fekalna kanalizacija

postojeća

39+525

113/2

85.

fekalna kanalizacija

planirana

40+060

113/2

86.

fekalna kanalizacija

postojeća

43+365

113/2

87.

fekalna kanalizacija

postojeća

46+040

113/2

88.

vodovod

postojeća

47+340

113/3

89.

vodovod

postojeća

00+060

113/3

90.

fekalna kanalizacija

postojeća

01+360

113/3

91.

fekalna kanalizacija

postojeća

04+660

113/4

92.

vodotok

postojeća

02+640

113/4

93.

vodotok

postojeća

06+275

113/5

94.

vodotok

postojeća

02+945

113/5

95.

vodotok

postojeća

21+990

113/5

96.

vodotok

postojeća

29+460

113/5

97.

vodotok

postojeća

34+225

termoenergetska infrastruktura

113/2

1.

razvodni gasovod

postojeća

33+595

113/2

2.

razvodni gasovod

postojeća

34+985

113/2

3.

razvodni gasovod

postojeća

41+465

113/2

4.

razvodni gasovod

planirana

46+520

113/3

5.

razvodni gasovod

planirana

00+880

113/3

6.

razvodni gasovod

postojeća

05+240

113/4

7.

razvodni gasovod

planirana

03+985

113/5

8.

razvodni gasovod

planirana

28+585

telekomunikaciona infrastruktura

113/1

1.

optički kabl

postojeća

00+585

113/1

2.

kabl primarne mreže

postojeća

01+565

113/1

3.

kabl primarne mreže

postojeća

04+975

113/1

4.

optički kabl

planirana

08+020

113/1

5.

kabl primarne mreže

postojeća

08+455

113/1

6.

optički kabl

postojeća

09+630

113/1

7.

kabl primarne mreže

postojeća

09+885

113/1

8.

optički kabl

postojeća

10+875

113/2

9.

optički kabl

postojeća

03+660

113/2

10.

kabl primarne mreže

postojeća

04+690

113/2

11.

optički kabl

postojeća

04+940

113/2

12.

kabl primarne mreže

postojeća

06+110

113/2

13.

optički kabl

planirana

06+520

113/2

14.

optički kabl

postojeća

09+595

113/2

15.

optički kabl

planirana

12+270

113/2

16.

kabl primarne mreže

postojeća

12+315

113/2

17.

optički kabl

postojeća

15+185

113/2

18.

kabl primarne mreže

postojeća

15+550

113/2

19.

kabl primarne mreže

postojeća

20+920

113/2

20.

optički kabl

planirana

23+285

113/2

21.

optički kabl

postojeća

26+590

113/2

22.

kabl primarne mreže

postojeća

33+585

113/2

23.

kabl primarne mreže

postojeća

41+880

113/2

24.

optički kabl

postojeća

45+210

113/2

25.

kabl primarne mreže

postojeća

45+535

113/2

26.

kabl primarne mreže

postojeća

46+815

113/2

27.

kabl primarne mreže

postojeća

47+210

113/3

28.

kabl primarne mreže

postojeća

00+190

113/3

29.

kabl primarne mreže

postojeća

00+585

113/3

30.

kabl primarne mreže

postojeća

01+860

113/3

31.

optički kabl

postojeća

02+215

113/3

32.

kabl primarne mreže

postojeća

07+205

113/3

33.

kabl primarne mreže

postojeća

07+560

113/3

34.

optički kabl

postojeća

09+150

113/3

35.

optički kabl

postojeća

10+350

113/4

36.

kabl primarne mreže

postojeća

02+540

113/5

37.

kabl primarne mreže

postojeća

04+020

113/5

38.

kabl primarne mreže

postojeća

09+820

113/5

39.

optički kabl

postojeća

28+980

113/5

40.

kabl primarne mreže

postojeća

30+230

saobraćajna infrastruktura

113/1

1.

magistralna pruga

postojeća

00+555

113/1

2.

državni put II reda

postojeća

00+635

113/1

3.

državni put II reda

postojeća

04+975

113/1

4.

gradska obilaznica

planirana

05+400

113/1

5.

državni put II reda

postojeća

06+220

113/1

6.

eurovelo biciklistička ruta

planirana

06+245

113/2

7.

eurovelo biciklistička ruta

planirana

08+360

113/2

8.

državni put II reda

postojeća

08+385

113/2

9.

gradska obilaznica

planirana

09+120

113/2

10.

državni put II reda

postojeća

09+585

113/2

11.

opštinski put

postojeća

12+270

113/2

12.

opštinski put

postojeća

14+570

113/2

13.

državni put II reda

postojeća

15+135

113/2

14.

eurovelo biciklistička ruta

planirana

15+155

113/2

15.

opštinski put

postojeća

15+170

113/2

16.

opštinski put

postojeća

15+455

113/2

17.

opštinski put

postojeća

23+420

113/2

18.

opštinski put

postojeća

25+680

113/2

19.

državni put II reda

postojeća

26+600

113/2

20.

opštinski put

postojeća

33+610

113/2

21.

opštinski put

postojeća

33+940

113/2

22.

autoput E-75

postojeća

37+450

113/2

23.

opštinski put

postojeća

37+975

113/2

24.

državni put I reda

postojeća

45+105

113/2

25.

opštinski put

postojeća

45+620

113/2

26.

magistralna pruga

postojeća

46+140

113/2

27.

opštinski put

postojeća

47+080

113/3

28.

opštinski put

postojeća

00+320

113/3

29.

magistralna pruga

postojeća

01+260

113/3

30.

opštinski put

postojeća

01+780

113/3

31.

autoput E-75

postojeća

02+260

113/3

32.

opštinski put

postojeća

05+465

113/3

33.

opštinski put

postojeća

06+720

113/3

34.

državni put II reda

postojeća

07+210

113/3

35.

opštinski put

postojeća

07+570

113/3

36.

državni put I reda

postojeća

10+300

113/4

37.

opštinski put

postojeća

02+650

113/4

38.

autoput E-75

postojeća

05+735

113/4

39.

državni put II reda

postojeća

12+050

113/5

40.

državni put II reda

postojeća

02+690

113/5

41.

opštinski put

postojeća

04+810

113/5

42.

opštinski put

postojeća

07+535

113/5

43.

opštinski put

postojeća

09+205

113/5

44.

opštinski put

postojeća

09+580

113/5

45.

opštinski put

postojeća

09+655

113/5

46.

državni put II reda

postojeća

13+560

113/5

47.

opštinski put

postojeća

19+140

113/5

48.

opštinski put

postojeća

21+355

113/5

49.

opštinski put

postojeća

21+620

113/5

50.

opštinski put

postojeća

23+420

113/5

51.

opštinski put

postojeća

23+580

113/5

52.

opštinski put

postojeća

23+915

113/5

53.

opštinski put

postojeća

24+675

113/5

54.

opštinski put

postojeća

26+240

113/5

55.

državni put II reda

postojeća

27+695

113/5

56.

državni put I reda

postojeća

28+660

113/5

57.

eurovelo biciklistička ruta

planirana

28+780

113/5

58.

opštinski put

postojeća

30+435

113/5

59.

državni put II reda

planirana

31+665

113/5

60.

opštinski put

postojeća

32+835

113/5

61.

opštinski put

postojeća

33+720

Napomena: Stacionaže ukrštaja dalekovoda sa infrastrukturnim sistemima određene su grafički. Stacionaža ukrštaja je računata u odnosu na nultu stacionažu dalekovoda, tj. početni ugaono-zatezni stub dalekovoda 110 kV broj 113/h – P1 (7568113.29, 4797027.08), P2 (7579107.11, 4795704.33), P3 (7577200.79, 4762522.03), P4 (7580686.78, 4759480.72) i P5 (7586267.92, 4751692.49). Ove stacionaže treba tretirati kao orijentacione, sa ograničenom preciznošću, jer su i trase pojedinih infrastrukturnih sistema date orijentaciono, prema dobijenim uslovima, dostupnim podlogama, važećoj planskoj i drugoj dokumentaciji. Preciznije stacionaže moći će da budu definisane glavnim projektom predmetnog dalekovoda.

5. UPOTREBA ZEMLJIŠTA

Zemljište u obuhvatu Prostornog plana koristiće se u najvećoj meri kao poljoprivredno (oko 20.258 ha), a zatim kao građevinsko (oko 9.747 ha) i šumsko (oko 9.213 ha), a manjim delom i vodno (oko 2.884 ha), sa posebnim uslovima korišćenja i upotrebe, diktiranim energetskim objektom (110 kV dalekovodom broj 113/x), koji se gradi na ovom zemljištu, a u svrhu nesmetanog korišćenja i funkcionisanja, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno Zakonom o energetici.

Ključnu posebnu namenu u obuhvatu Prostornog plana predstavlja prostor na kome je predviđena izgradnja energetskog objekta od opšteg interesa (110 kV dalekovoda broj 113/x), koga čine stubovi dalekovoda i provodnici, zaštitni pojas dalekovoda, postojeći kompleksi trafostanica, elektrovučne podstanice i hidroelektrane, kao i zona visokonaponskih vodova. Ovaj prostor se, zbog potrebe direktnog sprovođenja Prostornog plana, detaljno razrađuje u krupnijoj razmeri, što obezbeđuje potrebni nivo detaljnosti pojedinih rešenja. Ostale površine u obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana, kao i površine van posebne namene u obuhvatu Prostornog plana, nalaze se u okviru zemljišta osnovne namene (poljoprivredno, šumsko, vodno i građevinsko zemljište).

Tabela 7. Bilans površina (ključne) posebne namene u obuhvatu

Prostornog plana (obuhvat detaljne razrade Prostornog plana)

NAMENA ZEMLJIŠTA

POVRŠINA (ha)

Kompleksi trafostanica, elektrovučne podstanice i hidroelektrane

22,10

Zaštitni pojas dalekovoda 110 kV, broj 113/x

631,70

Zona visokonaponskih vodova

598,90

Ostale površine u obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana

1.275,95

UKUPNO (u obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana)

2.528,65

IV. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA

1. PRAVILA UREĐENJA I ORGANIZACIJE ZEMLJIŠTA

1.1. CELINE I ZONE POSEBNE NAMENE ODREĐENE PLANOM

Osnovne specifičnosti područja Prostornog plana opredeljuju njegove posebne namene, koncepciju održivog razvoja i režime zaštite, korišćenja i uređenja ovog prostora.

Posebne namene obuhvaćenog područja od nacionalnog značaja, utvrđene su planskim i strateškim dokumentima na nacionalnom nivou (Prostorni plan Republike Srbije; Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine; Vodoprivredna osnova Republike Srbije i dr).

Posebne namene područja Prostornog plana predstavljaju sledeće celine/zone:

Ključna posebna namena

Prostor rezervisan za realizaciju energetskog objekta – dalekovoda 110 kV broj 113/x, na potezu od TS „Niš 1” do HE „Vrla III”, sa pratećim elementima, koje čine stubovi dalekovoda sa provodnicima, kompleksi trafostanica (TS „Niš 1”, TS „Niš 2”, TS „Leskovac 2”, TS „Leskovac 4”), elektrovučne podstanice (EVP „Grdelica”) i hidroelektrane (HE „Vrla III”), uključujući i zaštitni pojas dalekovoda broj 113/x (30 m obostrano od centralne ose dalekovoda), kao i ostalih visokonaponskih vodova u neposrednoj okolini predmetnog dalekovoda (zona visokonaponskih vodova). Ključna posebna namena opredeljuje koncepciju i planska rešenja zaštite, korišćenja i uređenja prostora i zbog potrebe direktnog sprovođenja Prostornog plana, detaljno se razrađuje u krupnijoj razmeri.

Ostale celine/zone posebne namene:

prirodna dobra – zaštićena (tri spomenika prirode – stabla) i predviđena za zaštitu (Grdelička klisura i planina Vardenik) i druga područja predviđena za zaštitu prirodnih vrednosti i uključivanje u mrežu evropskih područja značajnih sa stanovišta primene Bernske konvencije EMERALD i ekološki značajnih područja NATURA 2000, kao i značajnih područja za zaštitu ptica IBA, biljaka IPA i leptira PBA („Kukavica 18”);

koridor državnog puta Ia reda (autoput E-75), sa rezervisanjem postojećeg i planiranog koridora dela trase autoputa, a u skladu sa planskim dokumentom šireg područja (Prostorni plan područja IK Niš – granica Republike Makedonije);

koridor magistralne elektrificirane železničke pruge broj 2, sa rezervisanjem postojećeg koridora ove pruge u cilju rekonstrukcije i modernizacije, tj. povećanja kvaliteta prevozne usluge, tako da postane pruga visoke performanse za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj. U skladu sa planskim dokumentom šireg područja (Prostorni plan područja IK Niš – granica Republike Makedonije), potencijalni koridor dvokolosečne, elektrificirane železničke pruge za velike brzine, u najvećoj mogućoj meri koristiće koridor postojeće magistralne železničke pruge broj 2;

potencijalni koridor vodnog puta hidroenergetskog sistema kanala „Dunav-Morava”, sa rezervisanjem prostora u skladu sa planskim dokumentima višeg reda (Prostorni plan Republike Srbije, regionalni prostorni planovi) i šireg područja (Prostorni plan područja IK Niš – granica Republike Makedonije), uz prilagođavanje planskih rešenja prostornim zahtevima za realizaciju vodnog puta;

kompleksi posebne namene sa zaštitnom zonom, sa rezervisanjem prostora prema postavljenim uslovima i zahtevima nadležnog ministarstva, u cilju prilagođavanja Prostornog plana potrebama odbrane zemlje, a u skladu sa Odlukom o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, broj 85/15), što je obrađeno u posebnom Aneksu, koji je sastavni deo Prostornog plana;

eksploataciona polja mineralnih sirovina (7) registrovana Katastrom eksploatacionih polja koje se vodi u nadležnom ministarstvu (br. 378, 510-poligon 1 i 2, 67, 30, 557 i 514), kao i overene rezerve mineralnih sirovina (6 ležišta) i istražna polja (2);

nepokretna kulturna dobra – prema zvaničnoj klasifikaciji razvrstana su na spomenike kulture, prostorne kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta. Najznačajnija su na teritoriji grada Niša „Ćele Kula” (spomenik kulture od izuzetnog značaja), „Medijana” (arheološko nalazište od izuzetnog značaja – praistorija i antika) i Spomen-park „Bubanj” (znamenito mesto od izuzetnog značaja), a zatim i Srednjovekovni grad Koprijan kod Doljevca (spomenik kulture od velikog značaja), kao i Prostorno kulturno-istorijska celina „Šire područje Obrenovićeve ulice” u Nišu, koje objedinjuje oko 50 proglašenih spomenika kulture. Ostala nepokretna kulturna dobra, kao i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, su u disperziji, uglavnom na teritoriji grada Niša i grada Leskovca;

prostori ugroženi sa stanovišta zaštite životne sredine, prirodnih i tehnoloških udesa, koji obuhvataju evidentirana erodibilna područja, potencijalno plavna područja, područja sa geološkim/geomorfološkim ograničenjima i područja sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, a koji se tretiraju kao prostori sa posebnim režimom korišćenja, uređenja i izgradnje i za koji se propisuju ograničenja i mere zaštite;

ostali magistralni infrastrukturni sistemi – državni putevi, visokonaponski dalekovodi (≥110 kV), magistralni cevovod vodosnabdevanja, gasovod visokog pritiska (≥16 bar), produktovod; kao i regionalni objekti za upravljanje otpadom (regionalna sanitarna deponija).

Planiranje i sprovođenje zaštite i održivog razvoja područja Prostornog plana podrazumeva relativizaciju suprotnih interesa održive zaštite strateških prirodnih resursa (voda, poljoprivredno i šumsko zemljište) i prirodnih vrednosti (utvrđenih i predviđenih za zaštitu) u odnosu na razvoj energetike, infrastrukturni i ekonomski razvoj regiona i lokalnih zajednica i odbranu zemlje.

U slučaju preklapanja zona zaštite i rezervisanja prostora ustanovljenih za posebne namene po različitim osnovama, primenjuje se strožiji režim zaštite i korišćenja prostora.

1.2. POLOŽAJ I PRAVILA UREĐENJA, GRAĐENJA I KORIŠĆENJA POVRŠINA I OBJEKATA NA PODRUČJU POSEBNE NAMENE

Elektroenergetski vod (nadzemni ili podzemni), čija je izgradnja predviđena odgovarajućim planskim dokumentom, jeste linijski infrastrukturni objekat. Linijski infrastrukturni objekti su objekti javne namene (objekti namenjeni za javno korišćenje) u javnoj svojini, po osnovu posebnih zakona.

Rekonstrukcija linijskog infrastrukturnog objekta jeste izvođenje građevinskih radova u zaštitnom pojasu (formiranom u skladu sa članom 218. Zakona o energetici, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta).

Površine predviđene za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dalekovoda 110 kV broj 113/x, odnosno funkcionisanje energetskog objekta, su: zaštitni pojas dalekovoda (30 m obostrano od centralne ose dalekovoda broj 113/x, a sadrži stubove dalekovoda sa provodnicima) i postojeći kompleksi trafostanica (TS „Niš 1”, TS „Niš 2”, TS „Leskovac 2”, TS „Leskovac 4”), elektrovučne podstanice (EVP „Grdelica”) i hidroelektrane (HE „Vrla III”).

Tabela 8. Popis katastarskih parcela preko kojih prelazi zaštitni pojas dalekovoda 110 kV broj 113/x, po katastarskim opštinama

Katastarska opština

Katastarska

parcela br.

Dalekovod 110 kV broj 113/1

NIŠ

Niš „Ćele Kula”

18217, 17841/9, 17841/10, 17841/11, 17841/14, 17841/2, 17841/1, 17841/12, 17842/2, 17842/1, 17838/6, 17838/5, 17838/4, 17838/9, 17838/10, 17838/11, 17838/1, 17837/5, 17175/1, 17849/1, 17861, 17860, 17862/2, 17857, 17872/2, 17872/1, 17928, 17871/4, 17871/3, 17871/2, 17871/1, 17872/1, 17872/2, 17870/1, 17870/3, 17870/2, 17869, 17929, 17899/1, 17899/2, 17900/7, 17900/6, 17900/5, 17900/4, 17900/3, 17900/2, 17900/1, 17901/1, 17901/2, 17901/3, 17901/4, 17901/5, 17901/6, 17902/1, 17902/2, 17902/3, 17904/1, 17904/2, 17973/1, 17973/2, 17973/3, 17973/4, 17974, 17975, 17930, 17972/3, 17972/1, 17972/15, 17972/14, 17972/13, 17972/12, 17971, 18101, 17950/7, 17950/6, 17950/5, 17950/2, 17950/3, 17950/4, 17950/1, 17949, 17957, 17958, 17956/1, 17960/6, 17959/2, 17959/1, 17960/3, 17960/2, 17960/18, 17960/1, 16746/2, 17961/6, 18211, 19672, 19677, 19676, 19675, 19674, 19673, 19683/1, 19683/2, 19683/3, 19684, 19682, 19684/1, 19684/2, 19754, 19748/2, 19748/5, 19748/1, 19748/3, 19748/4, 19747, 19647/1, 19751, 19752, 19753, 19755/1, 19605, 19619, 19621/3, 19621/2, 19621/1, 19631, 19605, 19632, 19605 i 19635.

Niš „Bubanj”

18193/1, 18192/1, 18158/3, 18158/2, 18158/5, 18158/1, 18157, 18156, 17800, 18155, 18153/2, 18161/3, 18161/2, 18161/1, 18163, 18165, 18151, 18150, 18149, 17829, 18148, 18144/1, 18147, 18146, 17830, 17831, 17832, 17835, 17833, 17834, 17937, 17823/2, 17820, 17819, 17818, 17817, 17816 i 17815.

Bubanj

18193/1, 18192/1, 18158/3, 18158/2, 18158/5, 18158/1, 18157, 18156, 17800, 18155, 18153/2, 18161/3, 18161/2, 18161/1, 18163, 18165, 18151, 18150, 18149, 17829, 18148, 18144/1, 18147, 18146, 17830, 17831, 17832, 17835, 17833, 17834, 17937, 17823/2, 17820, 17819, 17818, 17817, 17816 i 17815.

Gabrovac

623/3, 609, 621, 660, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 103, 104, 105, 106, 102, 107, 101/1, 101/2, 530, 531/4, 503, 504, 499, 501, 502, 623/2, 92, 93, 498, 513, 514, 533/2, 620, 658/4, 659, 658/3, 618, 619, 617, 96, 95/1, 95/2, 523, 529, 511, 505, 506, 533/1, 610/1, 3765, 622, 623/1, 624, 100, 97/1, 97/4 i 97/3.

Donje Vlase

37/5, 37/7, 37/6, 36/11, 35/2, 36/10, 36/8, 36/7, 36/6, 32/4, 45/8, 45/5, 45/6, 50/5, 50/1, 50/3, 35/3, 34/4, 34/3, 90/1, 45/3, 47, 45/7, 27/5, 27/2, 90/6, 90/2, 45/2, 45/1, 48, 36/9, 32/1, 89, 35/1, 37/1, 36/1, 43, 42, 44, 27/1, 37/4, 49 i 50/2.

Donje Međurovo

109/10, 109/11, 109/12, 109/4, 109/5, 109/9, 11/2, 11/32, 11/33, 11/34, 11/36, 11/37, 11/38, 11/39, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 120, 121, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/2, 124/3, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 132, 134/2, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 2350/1, 2350/2, 2350/3, 2351, 2365, 376/1, 376/2, 377, 380, 381, 382, 383, 386/2, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 391/1, 391/2, 391/3, 392/1, 393/1, 395/3, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 45, 48, 487, 488, 489, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 500, 501, 502, 504, 505/1, 505/2, 505/3, 506/1, 506/2, 51/1, 51/2, 51/3, 527/2, 528/1, 528/2, 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 532, 533, 534, 535, 536/2, 537/1 i 537/2.

Pasi Poljana

1768/6, 1736/1, 1736/2, 1738, 1737, 1728/2, 1768/3, 1779, 1824/2, 1871/6, 1871/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 2063/1, 2062/1, 2061/1, 2060/1, 2107/1, 2107/2, 2107/3, 2107/4, 1867/1, 2071, 2072, 1874/1, 1874/2, 1872/1, 1981/1, 1981/2, 1981/3, 1967, 1979, 1980, 2059/1, 2060/3, 2061/3, 1984, 1983, 2062/2, 2061/2, 2060/2, 2059/2, 2065, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068, 1870/3, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1818, 1819, 1825, 1830, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 2106, 2050/3, 2108, 1768/1, 1768/5, 1768/7, 1730/2, 1769, 1770, 1726, 1727, 1725, 1729, 1824/1, 1438/5, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2258/5, 1439, 2259, 2260, 2261, 2254, 2255, 2256, 2257, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1396, 1398, 1384, 1869/1, 1867/4, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2058/2, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5, 2070, 2095, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2099, 2195/1, 2195/2, 2132, 2193, 2113/1, 2116/1, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2111, 2112, 2114, 2115, 1768/4, 1768/2, 1767, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1383, 1871/3, 1871/4, 1871/5, 1730/1, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 2135/3, 2096, 1867/5, 2098, 2050/1, 2050/2, 2097, 2352/1, 1848/2, 1863, 1866/1, 1866/2, 1862, 1864, 1865, 2346/2, 2265, 2272, 1399, 1386, 2192, 2131, 2262, 2263, 2268, 2269, 2270, 2271, 2240, 2185, 2190, 2253, 2249/2, 2177, 2180, 2181, 2182, 2183, 2354, 2133, 2134, 2109, 2110, 2353, 2357 i 2362.

Suvi Do

152, 154, 140/2, 140/1,142, 146, 147, 143, 145, 149, 151, 109/1, 810/5, 810/3, 3354/4, 3369, 3368/2, 2668, 3050/1, 3050/2, 3016/1, 3015/2, 3017/3, 3017/2, 3016/4, 3016/3, 3016/2, 3072, 3071, 3068, 3067, 3073, 3080, 3079, 3078, 3077, 3162, 3161, 3164/3, 3164/2, 3299, 3164/1, 3163, 3160, 3159, 3303, 3304, 3325, 2398, 2401, 2402, 2400/3, 2400/2, 2400/1, 2399, 2403, 2405, 2404, 2715/3, 2723, 2715/2, 2715/1, 2714, 2701, 2700, 2724, 2722, 2721, 3322/2, 3322/1, 3326/4, 3326/3, 3329, 3377, 3070, 3069, 3064/4, 3064/3, 3066, 3075, 3074/3, 3074/2, 3082/2, 3082/1, 3084, 3083, 3081, 3076, 3164/4, 3296, 3295, 3305/2, 3293/1, 3293/2, 2679, 2675, 2680, 2692, 2406, 1839, 2716, 2713, 2702/3, 2702/1, 2720, 2719, 3328, 3371, 3368/1, 3367, 3366/2, 3372, 3052, 3013, 3011, 3015/1, 3014, 3045/4, 3074/1, 1849/5, 1849/2, 3354/1, 2673, 3326/2, 3366/1, 3327/3, 3327/2, 3327/1, 3354/3, 3354/2, 2676, 2674, 3053, 3049/3, 3049/2, 3049/1, 3167, 2407, 2409, 2408, 3300, 3277/2, 3279, 3298, 3301, 3302, 3012, 3021, 3017/1, 1849/4, 3166, 3102/3, 3504/1, 3102/2, 3509, 3508, 3506, 3051, 3010, 3045/3, 3045/2, 3307, 3308, 3309, 3305/1, 3378, 3324, 3323, 3322/3, 2998, 3507, 2691, 1847/1, 2728, 2678/1, 2702/2, 2696, 2695, 2694, 2693, 2681, 2682 i 3502/1.

DOLJEVAC

Belotinac

351, 360, 356, 357, 227, 228, 229, 232/1, 3, 247, 248, 230/1, 233, 234, 232/2, 231, 245, 246, 238, 239, 241, 243, 244, 242/1, 242/2, 240/1, 240/2, 240/3, 249, 250, 251, 252, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 359, 366/1, 235, 236 i 237.

Ćurčlina

371/1, 377, 9, 5, 4, 3, 2, 10, 368/1, 368/2, 370/1, 371/2, 8, 6, 380/1, 369, 379, 378, 376 i 1489/2.

Dalekovod 110 kV broj 113/2

NIŠ

Niš „Ćele Kula”

18217, 17841/1, 17841/11, 17841/14, 17841/15, 17841/16, 17841/12, 17841/13, 17843, 17842/2, 17842/1, 17838/3, 17838/2, 17838/4, 17838/5, 17838/9, 17838/10, 17838/11, 17838/12, 17175/1, 17849/1, 17849/2, 17855/2, 17860, 17857, 17928, 17871/3, 17871/2, 17872/1, 17872/2, 17873, 17870/1, 17870/3, 17870/1, 17870/4, 17870/7, 17870/8, 17870/6, 17870/5, 17870/11, 17899/1, 17899/2, 17898, 17900/7, 17900/6, 17900/5, 17900/4, 17900/3, 17900/2, 17900/1, 17901/1, 17901/2, 17901/4, 17901/5, 17901/6, 17902/1, 17902/2, 17902/3, 17905/4, 17905/10, 17905/6, 17905/11, 17905/3, 17904/2, 17904/1, 17974, 17973/2, 17973/3, 17973/4, 17975, 17930, 17972/7, 17972/13, 17972/14, 17972/15, 17972/1, 17972/3, 17972/4, 17972/16, 17972/5, 17971, 18101, 17950/2, 17950/3, 17950/4, 17950/1, 17952/1, 17957, 17958, 17956/1, 17959/1, 17960/2, 17960/18, 17960/18, 17960/3, 17960/5, 16746/2, 17961/6, 17961/16, 17961/18, 17961/13, 18211, 19673, 19683/1, 19683/2, 19683/3, 19684/1, 19684/2, 19685, 19686, 19754, 19748/3, 19748/4, 19745, 19746/2, 19746/3, 19746/1, 19747, 19647/1, 19646, 19755/1, 19605, 19619, 19621/3, 19621/2, 9621/1, 19631, 19632, 19635 i 19636.

Niš „Bubanj”

18193/1, 18192/1, 18192/2, 18191, 18158/1, 18158/3, 18159/1, 18160, 18158/5, 18158/1, 18161/1, 18161/2, 18161/3, 18163, 18164, 18165, 18193/2, 18150, 18149, 18148, 18145/1, 18145/2, 18144/2, 18144/1, 18147, 18146, 18143, 17830, 17832, 17833, 17834, 17937, 17815 i 18214.

Gabrovac

623/3, 625, 661, 662, 663, 664/1, 664/7, 664/3, 664/4, 664/2, 664/8, 103, 104, 105, 106, 102, 107, 101/1, 530, 503, 504, 499, 500, 501, 502, 497, 516/5, 623/2, 92, 93, 267/1, 108, 109, 498, 513, 516/9, 496, 514, 515, 516/3, 516/11, 516/12, 658/4, 659, 657, 658/1, 658/2, 658/3, 626, 528, 96, 95/1, 95/2, 523, 529, 3765, 495, 624, 97/2, 99, 100, 97/1 i 97/3.

Donje Vlase

37/5, 36/11, 36/8, 36/7, 36/6, 36/5, 45/8, 45/4, 45/5, 45/6, 46/3, 38/1, 39, 36/3, 50/5, 50/1, 62/5, 62/4, 50/3, 90/1, 47, 40/1, 45/7, 41, 40/2, 90/6, 90/3, 90/2, 62/3, 62/6, 45/2, 45/1, 62/9, 62/10, 46/2, 46/1, 62/19, 48, 50/4, 38/2, 37/2, 89, 35/1, 35/4, 37/1, 36/4, 36/1, 42, 37/4, 51, 62/11, 49 i 50/2.

Pasi Poljana

2064/1, 2063/1, 2062/1, 2061/1, 2107/1, 2107/2, 2107/3, 2107/4, 1984, 1983, 2064/2, 2063/2, 2062/2, 2061/2, 2065, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068, 2106, 2108, 2260, 2261, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1385/3, 1396, 1398, 1384, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5, 2095, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2099, 2195/1, 2195/2, 2132, 2113/1, 2116/1, 2118/1, 2119/1, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2179, 2184, 2264/1, 2264/2, 2111, 2112, 2114, 2115, 2117/1, 2120, 2178, 1383, 1400, 1401, 2096, 2098, 2097, 2352/1, 2265, 2272, 1385/1, 1385/2, 2275, 2335, 1399, 1386, 2131, 2262, 2263, 2268, 2269, 2270, 2271, 2240, 2185, 2190, 2253, 2249/2, 2177, 2180, 2181, 2182, 2183, 2354, 2133, 2109, 2110, 2353 i 2362.

Suvi Do

152, 154, 140/2, 140/1, 142, 146, 147, 143, 145, 149, 151, 109/1, 810/5, 810/3, 2668, 3050/2, 3072, 3071, 3068, 3067, 3073, 3077, 3164/3, 3164/2, 3299, 3303, 3379, 3325, 2396, 2398, 2401, 2402, 2400/3, 2400/2, 2400/1, 2399, 2397, 2403, 2405, 2404, 2715/2, 2715/1, 2714, 2701, 2721, 2717/1, 2412, 2411, 2717/2, 3326/4, 3326/3, 3376, 3375, 3374, 3377, 3070, 3069, 3065, 3064/4, 3064/3, 3064/1, 3061, 3066, 3075, 3074/3, 3074/2, 3278/3, 3165, 3164/4, 3296, 3295, 3290, 3289, 3288/3, 3288/2, 3291, 3294, 3305/2, 3293/1, 3293/2, 2690, 2707, 2680, 2692, 2689, 2688, 3064/2, 3276, 3278/2, 3275/2, 3275/1, 3287/3, 3297, 3288/1, 2406, 2716, 2713, 2702/3, 2712, 2702/1, 2706, 2705, 2704, 2703, 2720, 2719, 2718, 2717/3, 2667, 3371, 3368/1, 3367, 3366/2, 3372, 3052, 3013, 3011, 3015/1, 3074/1, 1849/5, 1849/2, 3354/1, 2673, 3326/2, 3327/3, 3327/2, 2674, 2683, 3053, 3102/4, 3188, 3167, 2410, 2395, 2409, 2408, 3300, 3277/2, 3277/1, 3279, 3298, 3058, 3012, 3021, 1849/4, 3166, 3102/3, 3504/1, 3102/2, 3509, 3508, 3506, 3010, 3307, 3308, 3309, 3305/1, 3378, 3326/1, 3324, 2998, 3507, 2691, 1847/1, 2693, 2681, 2682, 2684/3, 2684/2, 2684/1, 2672 i 3502/1.

DOLJEVAC

Belotinac

138, 351, 360, 355, 356, 357, 361/1, 361/2, 371/2, 7, 8, 227, 228, 229, 232/1, 223, 225, 222, 19, 20, 30, 31, 32, 43, 154/2, 153, 155, 156, 157, 158, 152, 1499, 1907/3, 1501/2, 10, 17/2, 21, 22, 3, 247, 248, 253/2, 254, 255/1, 255/2, 967/1, 967/2, 966/1, 966/2, 969/1, 975/1, 975/2, 975/4, 975/5, 972, 1939/2, 979, 1935/2, 1909, 1910/2, 1910/1, 1908/1, 1908/2, 1908/3, 1908/4, 1908/5, 1496, 1907/2, 1547, 1549, 1546/2, 1702/1, 1700, 1732, 1728, 1729, 1751, 1752/1, 233, 234, 231, 245, 246, 238, 239, 241, 243, 244, 242/1, 242/2, 240/1, 240/2, 240/3, 253/1, 255/3, 362, 363, 364,365, 354, 358, 249, 250, 251, 252, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 359, 371/1, 372/1, 369, 370, 388, 367, 23, 24, 36, 37, 42, 136, 137, 977/2, 977/3, 978/2, 1940, 975/3, 1941, 1931, 1935/3, 1918/2, 1919/1, 1919/2, 1919/3, 1924/1, 1497/1, 1717/1, 1716/1, 1746/1, 1746/2, 1750, 1753/2, 1754, 1755, 1756, 2544, 2540, 2541, 2542, 2543, 2546, 2547/1, 2547/2, 2548, 2549, 2545, 390, 124, 125, 139, 140, 126, 127, 143, 1932, 1933, 1927, 1911/2, 1934, 1939/1, 1914, 1915, 1916/1, 1916/2, 1917, 1918/1, 1919/4, 1919/5, 1921, 1924/2, 1925, 1495/1, 1495/2, 1912, 1551, 1557, 1556, 1548, 1498/1, 1498/2, 1501/1, 1501/3, 1502, 1546/1, 1718/1, 1718/2, 1553, 1497/2, 1497/3, 1699/1, 1697, 1569, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568/1, 1568/2, 2556, 1746/4, 1745, 2550, 1733, 1734, 1735, 1736, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 366/1, 366/2, 976, 970, 971, 969/2, 968, 1717/2, 1716/2, 1712, 1713, 1714, 1715, 1711/2, 2698, 44, 159, 160, 2538, 2539, 142, 235, 236, 237, 220, 221, 224, 1911/1, 2703, 226, 216, 217, 218, 141, 1995, 2689/1, 2692, 2691 i 2675.

Ćurčlina

9, 5, 4, 3, 2, 367, 366, 10, 365, 364/1, 368/1, 368/2, 8, 381, 380/1, 369, 380/2, 379, 378, 386 i 1489/2.

Klisura

151, 112/1, 109, 314, 313, 312, 311, 305, 304, 293, 289, 288, 287, 108, 150, 147, 117, 116, 146, 310, 309, 308, 306, 295, 292, 291, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 111, 110, 107, 169, 168, 166, 165/2, 156, 155, 307, 301, 299, 298, 285, 79, 78, 77, 317, 315, 3, 167, 724, 725, 726, 286, 140, 104 i 103.

Knežica

1463, 1459, 1458, 1457, 1492, 1475, 1474, 1473, 1471, 1489, 1586, 1585, 1472, 1470, 1469, 1468, 1467, 1453/1, 1584, 1583, 1582, 1581/2, 1581/1, 1580, 1579, 1488, 1487, 1486, 1485, 1466, 1465, 1464, 1462, 1461, 1460, 1591/5, 1597, 1449, 1436, 1598, 1490/2, 1490/1, 1494, 1493 i 1491.

Malošište

3292, 3291, 287, 219, 174/3, 1840, 1839, 1848/4, 1845/2, 1850/1, 1849/1, 1848/1, 1844/2, 1859, 1861, 1860, 3102/4, 3102/3, 3102/2, 3107/1, 3289/3, 3289/1, 3289/2, 1878/1, 1895/3, 1895/2, 1891/3, 1891/2, 1893/2, 1893/1, 3113/1, 3115, 3110/1, 303, 301/1, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 4825, 4824, 4823, 4822, 4821, 4818, 3143, 3066/2, 3066/1, 3067/4, 3067/2, 3067/1, 3129, 3128, 3067/3, 3068, 3069, 3127/3, 170, 165/3, 165/2, 165/1, 5059, 5068, 5070/3, 5070/1, 5071, 5083/4, 5083/1, 4820, 4819, 5153, 4933, 4952/1, 5069/1, 5083/3, 5083/2, 296, 295, 291, 299, 298, 297, 294, 293, 292, 290, 289, 288, 224, 281, 280, 226, 225, 194, 174/2, 174/1, 3289/4, 3288/2, 3289/6, 3289/5, 3290, 3287/2, 3286/2, 1894/3, 1877/2, 1877/1, 3110/5, 3111/2, 3111/1, 3172, 3171, 3170, 3169, 3168, 3157, 3156, 3155, 4781, 4777/2, 4777/1, 4771, 4951, 4927, 4925, 5078, 5067, 286, 285, 284, 283, 282, 3296, 3299/2, 3299/1, 3298/2, 3298/1, 3297, 3295, 3294, 3322, 3321, 3320, 6931, 1879, 3122/1, 3126/2, 3126/1, 3125, 3124, 3123, 3121, 3120, 3173, 4795, 4789, 4788, 4787, 4786, 4785, 4784, 4783, 4782, 4776, 4775/2, 4775/1, 4772/3, 4772/2, 4772/1, 4770, 4769, 3167, 3166, 3174, 3175/2, 3175/1, 5077, 5076, 4952/2, 4953/2, 4953/1, 4844, 4845/1, 4848, 4849, 4850, 4851, 4829, 4827, 4826, 4817, 4816, 4932, 5072, 5073, 301/2, 300, 1838, 1837, 1836, 1833, 1889/2, 1890, 1891/4, 4796, 5156, 5155, 5154, 5157, 3255, 3285/2, 3284/3, 3293/4, 3293/3, 3293/2, 3293/1, 6911, 4935, 4931, 4845/2, 4846, 160, 199/1, 6930, 6925, 6889, 3196, 6907, 6882/2, 6906, 6885/1, 3108, 223, 213/2, 213/1, 1851, 1852/2, 1846, 1845/1, 1844/1, 1843, 1842, 1841, 1829/1, 3153, 3152, 3151/1, 3142/1, 3176, 3177, 3154/3, 3154/2, 3154/1, 3150, 3149, 3148, 3147, 3146, 3145, 3144, 3130, 3070, 3071, 3072/3, 3073/1, 3076, 3075/2, 3080/2, 3081/3, 3094/3, 3096, 3101, 3102/1, 3098/1, 3107/2, 3110/4, 3110/3, 3110/2, 1892/1, 1892/2, 1894/1, 1889/1, 1895/1, 1896, 1885/2, 1884/1, 1878/2, 1877/4, 1877/3, 1876, 166/2, 214, 209, 210, 211, 212, 222, 218, 217, 216, 215, 201, 200, 192/3, 192/2, 195, 193, 175, 173/3, 173/2, 172, 171, 169, 168, 167, 166/1, 165/6, 165/5, 165/4, 163, 162 i161.

Rusna

2273, 2251, 2187/4, 3030, 2280/1, 2279/2, 2279/1, 2288, 4069/3, 4069/2, 3020, 3019, 3018, 3017, 3352/1, 3337/3, 3337/1, 3834/5, 4181, 3367, 3366, 3364, 3363, 3362, 3361, 3359, 3358, 3365/2, 3365/1, 3354/2, 3354/1, 2254, 2253, 2252, 2187/5, 2272, 2274/1, 2278, 2311, 2301, 2295/2, 2295/1, 2294, 2293, 2292, 3029, 3016/2, 3016/1, 3352/2, 3351, 3350, 3398, 3396, 3338, 3662, 3661, 3660, 3659, 3842, 3841, 3840, 3838/3, 3838/2, 3838/1, 4107, 4106/1, 4093/3, 4086, 4069/1, 4078, 4199, 4203, 4202, 4192/3, 4192/1, 4173, 2271/6, 2271/5, 2271/4, 2271/3, 2274/2, 2279/8, 2279/7, 2279/6, 2279/5, 2279/4, 2279/3, 2307, 2306, 2305, 2313, 2269, 2271/7, 2906, 2289, 2286, 2896/1, 3360/2, 3360/1, 3369, 3356/2, 3356/1, 3353, 3357, 3021, 3680, 3677, 3676, 3675, 3678/2, 3678/1, 3658, 3657, 3656, 3831/1, 3832, 3829, 3828, 4214, 4208, 4207, 4197/1, 4076, 4071/2, 4070/2, 4070/1, 4087, 4085, 4084, 4083, 4082, 4081, 4080, 4079, 4212/3, 4212/2, 4212/1, 4211/2, 4211/1, 2248, 2282, 2304, 2303, 2302, 2257, 2256, 2255, 3679, 3349, 3348, 3336, 3333, 3332, 3331, 3330, 3329, 3328, 3327, 3326, 3335, 3334, 3337/5, 3337/4, 3337/2, 4093/5, 4093/4, 4093/2, 4093/1, 4106/3, 4106/2, 4096, 4095, 4092, 4091, 4090, 4100, 4099, 4098, 4097, 4094, 4103, 4102, 4101, 4105/2, 4105/1, 4174/2, 4174/1, 4171, 4179, 4178, 4177, 4176, 4172, 4175, 2901, 2308, 4342, 4359, 3028, 3026, 3024, 3023, 3022, 2902, 2900, 2899, 2898, 2291, 4197/2, 4191, 4186, 4185, 4184, 4183, 4182, 4180, 4192/2, 4368, 3835, 3834/6, 3834/3, 4108, 3837, 3836, 3651, 3839/2, 3839/1, 3838/6, 3838/5, 3838/4, 4376, 4361, 4360, 4336, 3644/3, 3644/2, 2250, 2249, 3654, 3653, 3652 i 3655.

Čapljinac

477, 687, 686, 685, 691, 690, 475, 474, 692, 689, 688, 476, 613, 612, 611 i 3203.

Čečina

31, 29/2, 29/1, 51/2, 51/1, 50, 49, 47, 33/2, 33/1, 466, 445/2, 445/1, 2544, 2537, 2518, 2501, 2500, 2423, 2414/3, 2414/2, 2414/1, 2038, 2037/2, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032/2, 2032/1, 2031, 2029/1, 1989, 1987/2, 1986, 1985/2, 1985/1, 1984, 1983, 1982, 1978, 1977, 1974, 1973, 1959/2, 1959/1, 448, 447, 445/4, 1573/2, 1572, 1571, 1569, 475, 1583, 1582, 1581, 1580/1, 1579, 1522/2, 1522/1, 1530/2, 1529, 1528/2, 1528/1, 1523/3, 1523/1, 1514, 1513, 1512, 1495, 1494, 1493, 1492, 1424, 1423, 1422/2, 1422/1, 1421, 1420, 1416, 1415, 1414, 1411, 1408, 1405, 1404, 1980, 1979, 1959/3, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1930, 1929, 1928, 1927, 1976, 1975/2, 2014, 2013, 2011/3, 2011/2, 2011/4, 1988, 1987/1, 2029/5, 2029/4, 2029/2, 2027/1, 2451, 2155, 2153, 2152, 2523, 35, 36, 34, 32/2, 32/1, 1575, 1585, 1573/1, 1574, 474, 1557, 1556, 1554, 1527/1, 1527/2, 1526, 1525, 1524, 1516, 1515/2, 1926, 1925, 1924, 1923/1, 1403, 1395, 1394, 2011/1, 2009, 2450, 2449, 2448, 2447, 2443/1, 2439, 2438/3, 2438/2, 2438/1, 2437, 2436, 2435, 2434, 2433, 2432, 2431, 2154, 2157, 2156, 2032/3, 2029/3, 2541, 2540, 2506, 2505, 2504, 53, 54, 1584, 1576, 1577/4, 1577/3, 1577/2, 1577/1, 1568, 1567, 1553/3, 1550, 1549, 1548, 1547/2, 1547/1, 1546/2, 1546/1, 1935, 1934, 1410, 1409, 1407, 1406, 1393/2, 1393/1, 2430/2, 2430/1, 2429/3, 2429/2, 2429/1, 2428, 2427/2, 2426, 2425, 2424, 444/1, 443/8, 443/7, 443/4, 2010/1, 4731, 4739, 4743, 4742, 2546, 2545, 2543, 2542, 2536, 2503, 2502, 2494, 2493, 2492, 2491/3, 2491/2, 2491/1, 2490, 2446, 2445, 2444, 2443/2, 2442/3, 2441, 2440, 2151/3, 2151/2, 2151/1, 4727, 4734, 4736, 571, 476, 473, 469/2, 468, 467, 464/2, 449, 446, 445/3, 444/3, 444/2, 4729, 4740, 4757, 4738, 4730, 2535, 2521, 2520, 2519, 1497, 1496, 1491/2 i 1491/1.

GADŽIN HAN

Toponica

15, 21, 2322/2, 2322/1, 2197/1, 2195, 2194/2, 2186/3, 2313/1, 2312, 2309, 2308/1, 2307, 2306/3, 2306/2, 2183/8, 2183/7, 2183/6, 2183/5, 2183/2, 2133/2, 2131/1, 2037/2, 2037/1, 2036/11, 2036/4, 2036/3, 2036/1, 2035, 2028/4, 12, 2306/1, 2305, 2304, 2293/3, 2293/2, 2293/1, 16/2, 16/1, 14/5, 13/1, 2327/1, 2325, 2324, 2323, 2322/4, 2322/3, 2320, 2194/1, 2192/2, 2192/1, 2191, 2189, 2188, 2187, 2186/1, 2168/2, 2319/1, 2193/2, 2193/1, 2184/2, 2183/3, 2137, 2135, 2134, 2133/1, 11/7, 11/3, 11/2, 11/1, 3167, 2318, 2294, 2319/2, 2034/2, 2028/18, 3166, 3165, 2296/4, 2296/3, 2190, 2185, 2184/1, 2170, 2169, 2168/1, 2132, 20, 3152, 3148, 16/3, 14/4, 14/3, 14/2, 3175/1, 2032 i 2031/1.

LESKOVAC

Bogojevce

512/1, 507/1, 212, 613, 562, 564/1, 565/1, 554/2, 555/1, 560/1, 559/1, 556/1, 554/1, 548/1, 559/2, 560/2, 564/2, 565/2, 564/3, 565/3, 547/1, 422, 421, 514/2, 614/2, 614/1, 953/1, 954/1, 931/2, 931/1, 936, 932, 961/2, 945/3, 946/3, 947/3, 949/2, 950/2, 951/2, 953/3, 954/3, 960, 958, 1013/3, 1009, 1008, 987, 982, 981, 994, 988, 971/1, 993/1, 1001, 992, 991, 990, 985, 984, 979, 961/1, 964, 999, 997, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 995, 996, 963, 959, 957, 1049/2, 1049/1, 1002, 1003, 572, 568, 573, 600/2, 640, 639, 638, 637, 636, 609, 561, 558, 563, 557, 551, 3490/1, 2857, 2855, 1202, 1201, 2856, 1200, 3493/2, 1177, 2854, 1203, 197/1, 193, 616, 615, 610, 612, 611, 420/2, 514/1, 548/2, 555/2, 556/2, 567/1, 546/2, 546/1, 547/2, 515/2, 515/1, 513/1, 419, 418, 417, 549, 489, 929, 928, 3513/2, 194, 569/2, 569/1, 553, 950/1, 951/1, 952/2, 952/1, 953/2, 954/2, 1236/2, 3501, 1176/3, 1176/4, 1176/2, 1176/1, 2859/1, 2858/1, 2866, 2860, 200/2, 200/1, 197/2, 207, 206, 213, 205, 201, 196, 195, 641, 914/12, 918, 1196/1, 1198, 989/3, 989/2, 989/1, 986, 199, 1197, 1236/1, 983, 980, 993/2, 998, 1000, 1012, 1011, 1010, 978, 972, 506/1, 503, 502, 501, 3496/1, 3513/1, 3495/1, 3491/1, 3490/7, 3493/1, 1178, 3494, 1236/5, 505/1, 504/1, 500/1, 498, 497, 935, 934, 933, 930, 937, 499, 496, 495, 494, 491 i 490.

Brestovac

3758, 3757, 5292/2, 5289, 5313, 5312, 5311, 5310, 5309, 5308, 5307, 5565, 5561, 5560, 5559, 5558, 5557, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5549, 5548, 5547, 5546, 5545, 5335, 5334, 5333, 5332/2, 5332/1, 3755, 3754, 3753, 6913, 5566, 3855/2, 4009, 4008, 3846, 5290, 5299, 5297, 5303, 5302, 5347, 5346, 5305, 5304, 6980, 3841, 3840, 3839, 3838, 3837, 3836, 3835, 3832, 3831, 3830, 3829, 3828, 3852, 3851, 3849, 3848, 3847, 3845, 3844, 3843, 5420, 4005, 4004, 3855/1, 3854, 6975, 4007, 3802, 3801, 3800, 3799, 3798, 3797, 3796, 3795, 3794, 3793, 3792, 5564, 5563, 5562, 5331, 5330, 5329, 5328, 5327, 5416, 5413, 5417, 5421, 4445, 4444, 4443, 4428, 4427, 4426, 4425, 4424, 4423, 4422, 3842, 5415, 3791, 3756, 6928, 6911, 5345, 5344, 5343, 5342, 5341, 5340, 5339/3, 5339/2, 5339/1, 5338, 5337, 5336/2 i 5336/1.

Čekmin

147, 146, 145, 143/2, 143/1, 142, 144, 168/4, 168/3, 168/2, 168/1, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159/1, 159/2, 158, 208, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 192, 193/1, 194, 195, 193/2, 196, 189, 190, 191, 5067, 244, 243, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 240, 241, 242, 245 i 246.

Čifluk Razgojnski

889/2, 238, 1341, 1340, 1311/2, 83/2, 1309/3, 106, 118, 116, 114, 228, 807/2, 232, 855/2, 871, 859, 1337, 902, 901, 900, 913, 911, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 713, 830, 829, 1322, 2097, 1318, 1316, 1312, 1309/1, 899, 897, 896, 895, 894, 893, 795, 794, 791, 967, 966/2, 966/1, 965, 964, 910, 974, 972, 970, 1070, 855/1, 851, 850, 849/1, 1294, 83/1, 78/1, 76, 105, 104, 103, 102, 101, 123, 122, 121, 120, 112, 111, 110, 810, 809, 808, 806, 805, 804, 803, 231, 700, 854, 853/2, 853/1, 852, 834, 833/3, 833/2, 833/1, 831, 888, 887, 885, 884, 883/2, 883/1, 882, 881, 880, 872, 1336, 790, 789, 788, 787, 983, 982, 981, 979, 909, 908, 907, 906, 905, 968, 1065, 1060, 1059, 1058, 1296, 1295, 1293, 1292, 1051, 1050, 1310/2, 81/2, 82/2, 1309/2, 55/1, 55/2, 85, 84, 174, 173, 172, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 858, 856, 857, 1344, 1324, 1325, 986, 985, 984, 914, 912, 904, 903, 793, 076, 814/2, 814/1, 813, 812, 811, 235/1, 233, 230, 229, 227, 226, 225, 224, 162, 978, 977, 976, 1311/1, 81/1, 82/1, 79, 77, 75/2, 74, 73, 1330, 1346, 1326, 1323, 1077, 1075, 1074, 1073, 1071, 1069, 1068, 1067, 1066, 1064, 1063, 1062, 1061, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 240, 239, 237 i 107.

Donja Lokošnica

5201/2, 5201/1, 5193/4, 5193/3, 5193/2, 5193/1, 5215, 5214, 5188, 5199, 5209, 5403, 5400, 5184, 5195, 2497/2, 2497/1, 2509, 2508, 2510, 2507, 2506, 2505, 2496, 2504, 2503, 2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2560, 2597, 2413/2, 2413/1, 2412/2, 2412/1, 2409, 2408, 2782, 2776/2, 2825, 2824, 2817, 2771, 2955, 2956, 2999/6, 2999/5, 2999/4, 5345/2, 5345/1, 5343, 2995, 2989, 2996, 2992, 2991, 2990, 2994, 2993, 2988, 2987, 2986, 2985, 5344, 5347, 5346, 5381, 5380/2, 5380/1, 5349/2, 5349/1, 5382, 5378, 5376, 5375, 5374, 5372, 5371, 5370, 5351, 5350, 5352, 5353, 5379, 5354, 5377, 5415/2, 5415/1, 5386/2, 5418, 5417, 5416, 5388, 5414, 5411, 5406, 5402, 5401, 5218, 5198, 5197, 5196, 5193/6, 5193/5, 5191, 5192, 5187, 5186, 5207, 5206, 5205, 5204, 5203, 2522/1, 2519, 2495, 2563/2, 2563/1, 2564, 2565/2, 2565/1, 2559/3, 2559/2, 2559/1, 2562/2, 2562/1, 2414, 2575/2, 2558, 2820/2, 2819, 2557/2, 2554, 2548, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2552, 2551, 2550, 2574, 2573, 2572, 2571, 2411, 2410, 2822/2, 2822/1, 2821, 2820/1, 2823, 2827, 2826, 5348, 5194, 5213, 5212, 5202, 5200, 5399, 5405, 5210, 5211, 2776/1, 2604, 2603, 2602, 5386/1, 5217, 5398, 5397, 2781, 2780, 2779, 2778, 2777, 2775, 2774, 2773, 2770, 5387, 5385, 5384, 5383, 5410, 5409, 2601/2, 2549/2, 2549/1, 2543, 2544, 2556, 2555, 5480, 5571, 2947, 5484/1, 2967, 2952/2, 2952/1, 2816, 5407, 2984, 2983, 2818, 2948, 2969, 2968, 2966, 2965, 2964, 2963, 2962, 2957, 2958, 5481, 5482, 5559/1, 2982 i 5558.

Grajevce

2454/2, 2456, 2455, 2517, 2516, 2515, 2154, 2205, 2204/2, 2204/1, 2161/2, 2210, 2207, 2201, 2200/2, 2342, 2335, 2360/1, 2352, 2339, 2392/3, 2391, 2519, 2518, 2478, 2441, 2437, 2434, 2432, 2431, 2454/3, 2454/1, 2452, 2449, 2160, 2192, 2172, 2169, 2166, 2164, 2163, 2162, 2156, 155, 2355, 2354, 2353, 2351, 2350, 2348, 2347, 2343, 2349, 2346, 2345/3, 2345/2, 2345/1, 2344, 2341, 2340, 2336, 2393/1, 2392/2, 2392/1, 2390/2, 2390/1, 2389, 2388, 2387, 2386, 2385, 2384, 2542, 2541, 2540, 2539, 2514, 2513, 2512, 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505, 2504, 2503, 2502, 2479, 2436, 2435, 2417, 2457/2, 2159, 2158, 2157, 2170, 2168, 2167, 2165, 2151, 2364/3, 2364/1, 2363, 2358, 2356, 2362, 2361, 2360/2, 2357, 2457/1, 2451, 2450, 2445, 2444, 2443, 2442, 2440, 2439, 2438/2, 2438/1, 2453, 3099/1, 2397, 2395,2394, 2393/2, 2383/2, 2383/1, 2382, 2381, 2380, 2379, 2378/2, 2378/1, 2377, 2376, 2375, 2374, 2373, 2372, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2366, 2365, 2364/2, 2212, 2211, 2209, 2208, 2206, 2528, 2527, 2525, 2524, 2396/2, 2203, 2202, 2200/3, 2200/1, 2199, 2198, 2196, 2195, 2194, 2193 i 2188.

Leskovac

14606, 14939, 14599, 14596, 14611, 14610, 14609, 14608, 14607, 14588, 14587, 14586, 14575, 14574, 14971, 243, 244, 245/1, 14595, 14589, 14585, 14584, 14583, 14582, 14581, 14580, 14579, 14578, 381/1, 1014/1, 14598/2, 14598/1, 14605, 14597, 14976, 14975, 14974, 14973, 14972, 14970, 14966, 14965, 14960, 14959, 14958, 14957, 14956, 14955, 14954, 14953, 14952, 14951, 14938, 14937, 14936, 14935, 14934, 14933, 14932, 14931, 15188, 256, 257, 189, 190, 191, 245/2, 188/1, 188/2, 314, 175, 247, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 91, 92, 93, 95, 98, 94/1, 315, 316, 328/1, 328/2, 248/1, 294/2, 182, 79, 80, 89, 100, 101, 102, 103, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 192, 242, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 313, 327, 330/5, 14289, 14288, 14287/1, 954/3, 990, 991, 992, 994/4, 989, 954/5, 998/1, 998/2, 998/4, 998/5, 998/3, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/18, 993, 987, 988, 955/2, 954/4, 955/7, 984/1, 985, 986, 956, 998/6, 984/2, 995/3, 994/1, 994/3, 380, 997, 382, 1019, 1006, 375/1, 14291/1, 995/1, 995/2, 995/4, 14292/9, 14292/5, 3026/5, 14292/8, 3031/2, 3031/1, 3026/3, 3025/5, 3025/4, 14292/4, 3024/2, 3025/1, 3026/4 i 3024/1.

Lipovica

801/1, 598, 596, 595, 594, 593, 597, 591/1, 589, 588, 587, 586, 582, 578, 577, 94, 93, 92, 59, 150, 573/1, 156, 155, 154, 592, 591/2, 202, 201, 200, 820/1, 820/2, 821/3, 818, 817, 816, 815, 803, 802, 575, 574, 572, 571, 570, 569, 841/3, 873, 887, 886, 885, 884, 883, 893, 892, 882, 881, 872, 860, 859, 848, 847, 835, 834, 906, 905, 844/1, 843/1, 573/2, 825/3, 825/2, 825/1, 871/1, 870/1, 869/1, 868/1, 867/1, 866/1, 865/1, 97, 96, 95, 38, 37, 36, 91, 90, 89, 148, 147, 146, 579/1, 585, 584, 904, 903, 900, 899, 896, 891, 888, 4979, 4977, 63, 62, 61, 60, 854, 853, 852, 844/2, 843/2, 842/1, 839, 838, 833, 832, 829, 828, 824, 823, 822/1, 809, 808/1, 804/1, 207, 206, 205, 204, 203, 4975, 4982, 131, 5381/3, 5395, 4983, 4986, 4981, 153, 152, 151, 133 i 132.

Navalin

16, 35, 36, 37/1, 38/1, 40, 41/1, 41/2, 19, 20, 21/1, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 410/3, 410/4, 464, 465, 475, 476, 479, 480, 481, 637, 466, 1824, 1827, 1857/1, 1931, 1950, 2114/2, 2156/2, 2159/2, 2136, 2137, 2138, 2142, 2143, 2160, 2148, 2149, 14, 15, 32, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 472, 1877/1, 1877/2, 1822, 1823, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831, 1940, 1942/1, 1943, 1944, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951/2, 2174, 2177, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 1961/1, 1856/2, 1857/2, 1871/1, 1871/2, 1871/4, 1874/3, 1941, 1942/2, 1939/1, 1939/2, 2154, 2157, 2116, 38/2, 37/2, 17, 33, 34, 21/3, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 1877/3, 1930, 1932, 1933, 934, 1935, 1936/1, 1936/2, 1937/1, 1937/2, 1938, 2114/1, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156/1, 2161, 2159/1, 2159/3, 2159/4, 2162, 2170, 2171, 2172, 2173, 640, 641, 409/2, 440, 463/2, 636, 642, 643, 2175, 2176, 2189, 2190, 12, 18, 372, 1877/4, 1961/2, 1962, 2359, 2361/1, 1858/1, 1859, 1862, 1863, 1871/3, 1878/2, 1879/2, 1881/1, 1881/2, 1951/1, 1960, 1963/1, 1963/2, 1964, 1965, 1966, 2353/1, 2357/1 i 2361/3.

Pečenjevce

117, 574, 573, 571, 570, 567, 566, 561, 956/2, 956/1, 966, 965, 964, 941, 940, 939, 107, 106, 105, 104, 103, 157, 156, 155, 233, 231, 575, 531, 530, 528, 957, 958, 956/3, 4082, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 562/2, 576, 572, 560, 527, 526, 525, 524, 523, 963, 938, 937, 942, 945, 944, 943, 4086, 4085, 222, 221, 220, 219, 7138/3, 4218, 565, 564, 588, 960/4, 960/3, 960/2, 960/1, 962, 961, 955, 4215, 4214, 232, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 4216, 4081/1, 439, 438, 437, 436, 435 i 434.

Dalekovod 110 kV broj 113/3

Predmetni dalekovod 110 kV broj 113/h se sastoji od pet vodova, pri čemu „Elektromreža Srbije”, Beograd za četiri voda (br. 113/1, 113/2, 113/4 i 113/5), u svojim razvojnim planovima ima detaljnu razradu planiranih tehničkih aktivnosti, pa je za ove vodove obezbedila i projektne zadatke za detaljnu razradu i izradu projektne dokumentacije. Razvojnim programima „Elektromreža Srbije”, Beograd na horizontu petogodišnjeg plana ne sagledavaju se aktivnosti na vodu broj 113/3, pa nije ni sadržan u projektnom zadatku, te za isti nema dovoljno elemenata za detaljnu razradu (izrada detaljne karte). Iz tog razloga ova tabela ne daje popis katastarskih parcela (po katastarskim opštinama) preko kojih prelazi zaštitni pojas dalekovoda 110 kV broj 113/3.

Dalekovod 110 kV broj 113/4

LESKOVAC

Badince

133, 122/2, 122/4, 122/3, 123/1, 124/1, 125/1, 126/2, 979, 965, 964, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954/1, 953, 952, 951, 949, 950, 948, 945, 944, 963/2, 962, 941, 940, 939, 938, 937, 150, 151, 152/1, 929, 928, 926/1, 926/2, 917, 925, 924, 923, 922, 921/1, 921/2, 920, 918/1, 902, 901, 903, 904, 905, 906, 900, 899, 898, 895/1, 895/2, 889/1, 889/2, 888, 875/1, 875/2, 873/1, 873/2, 873/3, 872/2, 908/1, 894, 890, 887, 876, 877, 871/2, 871/1, 869, 846, 866, 851/2, 851/4, 851/1, 851/3, 861/2, 861/1, 986/1, 852, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 855/2, 855/1, 856/1, 856/2, 798/1, 797/1, 796, 793, 792 i 791/1.

Dobrotin

874, 875, 876, 877, 1559, 1552, 849, 851, 848, 850/1, 850/2, 879, 883, 847, 846, 845, 889, 890, 934, 935, 843, 844, 841, 840, 839, 811, 1553, 995/1, 995/2, 1000, 1001, 937, 938, 939, 941, 943, 944, 945, 948, 949, 993, 994/1, 995/3, 995/4, 995/5, 999, 987, 986, 982/2, 982/1, 983/2, 981, 980, 974, 976, 979, 978, 977, 984, 1554, 1071/1, 1071/2, 1076, 1074, 1073, 1072, 1084 i 1075.

Donji Bunibrod

1221, 1222, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1235/1, 1235/2, 1236, 1235/3, 1238, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1463, 1464/1, 1464/2, 1465, 1462/1, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1505, 1504/2, 1491, 1493, 1494, 1496, 1504/1, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1535, 1536, 1537, 1538, 1552/4, 1552/3, 1552/2, 1551/1, 1551/2, 1550/1, 1550/2, 1549, 1539/1, 1539/2, 1540/2, 1540/3, 1635, 1634, 1540/1, 1633/2, 1633/1, 1632, 1631, 1630/1, 1630/2, 1629, 1628, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/1, 1010/2, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1035, 1036, 1028, 1030/1, 1030/2, 1031/2, 1032, 1033, 1034, 1037/1, 1037/2, 1038/2, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1078, 1053, 1054, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1075, 1077/1, 1076/2, 1076/1, 487, 488, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478/2, 478/1, 489/1 i 495.

Gornji Bunibrod

481/1, 482, 483, 484, 485, 480, 479, 471, 470/1, 470/2, 469, 468, 463, 462/6, 464, 465, 466, 467, 2804/1, 678/1, 678/2, 677, 676, 675, 674, 2805, 645, 646, 596/5, 2806/1 i 598/1.

Grdelica-selo

119, 120, 113, 118, 111, 112, 122, 123, 124, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 2837/2, 2838/2, 212, 222, 223, 224, 216, 722, 729, 56, 3551, 3552, 3554, 3555, 88, 884, 885, 886, 220, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 225, 599, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 78, 79, 2807, 2808, 2811, 2812, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2826, 2827, 2828/2, 2829, 2831, 2833, 2834, 2835, 2836/2, 3025, 3026, 312, 887, 888, 889, 89, 890, 891, 892, 899, 900, 902, 905, 906, 907, 908, 638, 641, 642, 643, 644, 648, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 909, 910, 911, 92, 93, 94, 95, 96 i 98.

Guberevac

1273/1, 7321/1, 1280/1, 1280/16, 1280/18, 1280/17, 1280/10, 1280/9, 1280/8, 1280/2, 1279/1, 1283/3, 1283/2, 1283/4, 1279/3, 7313, 2261/10, 2261/8, 2261/10, 2261/26, 2262/4, 2262/1, 7305, 2369, 2371, 7324, 2952, 2951, 2950, 2949, 2947/1, 2947/2, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2940, 2941, 2939, 2938, 2937, 2936, 2935, 2934, 2933, 2932, 2931, 2930, 2929, 2928, 2927, 2926, 2925, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912/1, 2911/2, 2911/1, 2910, 2909, 2908, 2907, 2906, 2905/1, 2904, 2903, 2902, 2901, 2898, 2897, 2895, 2894, 2893, 2892, 2899, 2891, 2717, 2716/1, 2506, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732/2, 2732/1, 2733, 2734, 2735, 2736, 2738, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744, 2745, 2758, 2746, 2747, 2748, 2749, 2759/5, 2750, 2751, 2757, 2759/2, 2759/3, 2752, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755, 2756, 2759/4, 2762, 2760/2, 2760/1, 2761, 2767, 2768, 2769/1, 2769/2, 2770, 2773/1, 2792/1, 2506, 2715, 2714, 2713, 2712, 2711, 2710, 2709, 2707, 2708, 2706, 2705, 2704/1, 2704/2, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688/1, 2688/2, 2687, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2683/2, 2683/1, 2682, 2791, 2681/1, 2681/2, 2680, 2679, 2678, 7144, 7145, 7152, 7142, 7144, 7146, 7147, 7148/1, 7148/2, 7149, 7150, 7099, 7098, 7097, 7096, 7084, 7095, 7094, 7093, 7090, 7092, 7091/1, 7091/2, 7336, 7185, 7184, 7186/2, 7186/1, 7187, 7188/1, 7188/2, 7189, 7190, 7193, 7191, 7192, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7205, 7204/2, 7203, 7257/3, 7258, 7259, 7260, 7263, 7262, 7261, 7040, 7041/1, 7261, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7275, 7277, 7276, 7274, 7279, 7280, 7281/1, 7282, 7281/2 i 7281/3.

Mrštane

3168, 3167, 3166 i 3163.

Žižavica

551/1, 546, 82/2, 83, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89, 90, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 97, 98/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 139/1, 139/2, 552, 309, 310, 311/1311/2, 311/3, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1 i 321.

Dalekovod 110 kV broj 113/5

LESKOVAC

Boćevica

1103, 1169/3, 1169/4, 1170/1, 1170/2, 1171/1, 1171/2, 1172, 1173, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1190, 1193, 1194, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1220, 1375/1, 1375/2, 983, 984, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 831, 832, 833, 834, 895, 903, 904, 905, 906, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 1169/1 i 1217.

Bojišina

490, 491, 492, 493, 504, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 118, 119, 120, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 180, 2312, 2319, 2320, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2387, 2388, 2389, 98, 99, 187, 2324, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 779, 780, 781, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 176, 485, 486, 487/1, 487/2, 488, 489, 177, 181, 182, 183, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 856, 857, 858, 90, 184, 185, 186, 192, 193, 2260, 2262, 2263, 2265, 2266, 2268, 2269/1, 2272, 2274, 2276, 2277, 2285, 2286, 2522, 2332, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2360, 2371, 2372, 2373, 2374, 422, 423, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 795/2, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 2839, 2842, 2844, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 602/1, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 91, 92 i 97.

Bričevlje

1073, 1074, 1083, 1085/2, 1086, 109, 117, 118/1, 1186, 1187, 695, 112, 113, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1007, 1023, 1024, 1025, 1026, 1059, 1060, 1061, 1062/1, 1062/2, 1063, 1065/1, 1066, 149/1, 114, 115, 1154, 1155, 1156, 1159/1, 1159/2, 116, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146, 2434, 2435/1, 492, 493, 494, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 1193, 1194, 167/1, 168/1, 80, 984, 988, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 88, 89, 90, 140, 141, 142/1, 143/1, 143/2, 143/3, 150, 135, 137, 138, 139, 158, 159/1, 159/3, 160/1, 160/2, 160/3, 2419, 2422, 2423, 2427, 2428, 522, 550, 580, 581, 584, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 666, 667, 668, 669, 670, 75, 77, 83, 84, 85, 87, 93, 94, 975, 976, 977, 981, 982, 983 i 79.

Dedina Bara

830, 832, 833, 4328/1, 4285, 4286, 4287/1, 4287/2, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4296, 807, 809, 811, 822, 824, 826, 827, 828, 829, 938, 939/1, 939/2, 939/3, 940, 941, 942, 943, 944, 4658, 4659, 4133, 4134, 4135, 4137, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4156, 4157, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4341, 4348, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4370/1, 4370/2, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 968, 950, 951, 952, 953, 954, 956 i 4637.

Grdelica-selo

1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529/1, 1529/2, 1529/4, 1529/5, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1546, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1090, 2837/2, 2838/2, 284, 285, 286, 287, 722, 3552, 3553, 3554, 3555, 356, 3560/3, 3561, 394/2, 882, 883, 884, 885, 886, 288, 289, 290, 1465/1, 1474, 1475, 1517/1, 1518/1, 1518/2, 1519/1, 1519/2, 1520, 1521, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1558, 1560, 1562, 1563, 1592, 1593, 1594, 1595/2, 1595/3, 1595/4, 1596/1, 1597/1, 1598, 1599, 1649, 1650, 1651, 1652, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1668, 1715, 1716, 1718, 1724, 1749, 1750, 1751, 1752, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1766, 1767, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 597, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 2807, 281, 2812, 2814, 2815, 2817, 2818, 2819, 282, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828/2, 2829, 283, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836/2, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 3025, 303, 304, 357, 358, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 305, 306, 308/1, 309, 312, 354, 3548, 355, 404, 405, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 891, 892, 893, 894, 895, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 642, 643, 644, 648, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 909 i 910.

Krpejce

1328, 1329, 1159, 1160/1, 1160/2, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1273, 1276, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1288, 1294, 1295, 1297, 1298, 1301, 1397, 1398, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1412, 1413, 1414, 1424, 1440 i 1441.

Ličin Dol

1661, 1662, 1664, 1665, 1666, 1667, 1674, 1679, 1680, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1562, 1579, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 1463, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1500, 1501, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1520, 1521, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1724, 1522, 1523, 1524, 1552, 1553, 1594, 1595, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1648/1, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 2045/1, 2048 i 2055.

Palojce

2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2711, 2713, 2715, 2419/1, 2421/1, 2422/1, 2423/1, 2424/1, 2425, 2426, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2446, 2448, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2474, 2475, 2477, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2675, 2676, 2678, 2679, 2680, 2737, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2879, 2880, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2924, 2723, 2724 i 2725.

Predejane-selo

4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4174, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4164, 4165, 4168, 4169, 4613, 4617/1, 4617/2, 4617/3, 4170, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4238, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4267, 4275, 4276, 4353, 4354, 4355, 4356, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4410, 4411, 4412, 4419, 4421, 4422/2, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4473, 4540/1, 4540/2, 4540/3, 4541, 4555, 4556, 4557, 4617/4, 4618/1, 4618/2, 4618/3, 4619/1, 4619/2, 4620, 4622, 4623/1, 4636, 4637, 5449/1, 5449/2, 5450, 5472/1, 5472/2, 5474, 5481/1, 5481/2, 561, 562, 563, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 689, 690, 699/2, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4537,4538 i 4539.

Sejanica

5002/1, 2901, 2871/1, 5001, 2875, 2876, 2877, 2878, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 4998, 2924, 2925, 2926, 2927/1 i 2928.

Suševlje

2752, 2753, 2756, 2757, 2758, 3217, 3218, 3219, 3221, 3228, 3230, 3234, 3240/3, 3241/3, 3242/3, 2104, 2105, 2106, 2109, 2110, 2111, 2112, 2761, 1750, 1752, 1753, 1755, 1756, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1773, 1775/1, 1775/2, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781, 1784, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1806, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 2008, 2009/2, 2019, 2020, 2023, 2024, 2026, 2027, 2029, 2033, 2034, 2035, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2080, 2355, 2357, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363, 2368, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2400, 2401, 2402, 2408, 2413/2, 2501, 2509, 2510,2512,2513, 2514, 2515, 2516,2518, 2520, 2521, 2747, 2748, 2793,2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2824, 2825, 2826, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 476, 477, 478, 479, 486, 487, 554, 555, 561, 562, 563, 565, 568, 569, 573, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 604, 606 i 2847.

Tupalovce

1768, 1769, 1770, 1772, 1781, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1962, 1964, 1965, 1977, 1978, 1979, 1980, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016.

SURDULICA

Alakince

1448, 1689, 1688, 1700, 1808, 1806, 1807, 1887, 1886, 1885, 1814, 1874, 1875, 2065, 2046, 2044, 2049, 2072, 2071, 1690, 1716, 1715, 1712, 1710, 1709, 1708, 1707, 1699, 1811, 1810, 1809, 1818, 1873, 1872, 2076, 2052, 2051, 2050, 2054, 2105, 2104, 2103, 2066, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 1474/2, 1474/1, 1477, 1476, 1475, 1473, 1449, 1718, 1717, 1692, 1691, 1687, 1706, 1705, 1704, 1702, 1701, 1698, 1697, 1696, 2297, 1888, 1819, 1815, 1817, 1816, 2048, 2047, 2043, 2042, 2041, 2040, 2039, 2038, 2037, 2036, 2035, 2034, 1871, 1870, 2183, 2168, 2158, 1679/2, 1480/2, 1480/1, 1805, 2304, 1879, 1878, 1877, 1876, 2303, 1893, 2317, 2319, 2318, 2186, 2185, 2184, 2324, 2075, 2074, 2070, 2067, 2064, 2063, 2062, 2053, 2029, 554/2, 552/5, 552/1, 543/2, 543/1, 2296, 1892, 1889, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 2295/2, 1804, 1714, 1713, 1703, 2291, 1695, 1694, 1675/11, 1490, 1489, 1481, 2328, 2327, 2177, 2176, 2169 i 2310.

Kalabovce

616, 618 i 617.

Masurica

405, 523, 537, 536, 535, 542, 501, 463, 462, 459, 458, 544/2, 622, 619, 608, 607, 606, 604, 417/2, 1151/1, 1087/2, 1093/2, 1093/1, 1092, 1091, 1081/1, 1080, 1077, 1071, 1069, 1085, 1084/4, 1084/3, 1084/1, 1068, 1089, 1094, 1057, 1058, 2313, 2252, 1197, 1182, 1179, 1177, 1176, 1173, 1169, 1168, 514, 544/4, 543, 541, 528, 527, 526, 525, 503, 544/1, 461/2, 456, 455/2, 455/1, 620, 615, 614, 613, 603, 441, 440, 421/1, 421/2, 420, 419, 418, 417/1, 413, 412, 411, 408, 399, 398, 1189/2, 1189/1, 1188/1, 1208, 1207, 1206, 1205, 1204, 1198, 1196, 1194, 1193, 1192, 1191, 1185, 4267, 1076, 1086/2, 1084/2, 1088, 1090, 1086/1, 1087/1, 1102, 1097, 1096, 1093/3, 1082, 1081/2, 1074, 1072, 2297/3, 1108, 605, 602, 601/3, 546, 545, 544/3, 464, 461/1, 460, 457, 452/2, 1172, 1190, 1186, 1187, 1170, 1171/2, 397, 396, 395, 393, 392, 391, 1151/2, 1203, 1202, 1201, 1200, 1100, 1107/2, 1107/1, 2399, 2396, 2315, 2314, 2300, 454, 453, 450, 449, 448/3, 448/2, 448/1, 444, 443, 442, 414, 410, 409, 406, 404, 403, 402, 401/2, 401/1, 400, 390, 530, 521, 520, 517, 516, 44, 43, 2312, 2301, 2298, 2297/2, 2253, 1067, 1059, 4261, 4252, 4250, 1165, 534, 533, 532, 531, 529, 524, 519, 518, 515, 504, 502, 1167, 1166, 1164, 1148, 1162, 1160, 1159, 1181, 1180, 296, 295, 4265 i 4249.

VLADIČIN HAN

Donja Koznica

3963, 4037, 3207, 3225, 4143, 3340, 3241, 3341, 4154, 3240, 3350, 3361, 3230, 3229, 4047, 4033, 4038, 4042, 4040, 3929, 3926, 3927, 3930, 4041, 3933, 3943, 3932, 3931, 3944, 3945, 3947, 3948, 4045, 3928, 4044, 4046, 4039, 3974, 3634, 3665/2, 3644, 3638, 3639, 3641, 3626, 3178, 3181, 3206, 3177, 3037, 4036, 3360, 3231, 3635, 3620, 3622, 3621, 3617, 3245, 3334, 3336, 3337, 3338, 3343, 4152, 3242, 3351, 3618, 3646, 3353, 4028, 3979, 3978, 3965, 3640, 3637, 3966, 3980, 3636, 3199, 3195, 3194, 3200, 3248, 3354, 3191, 3198, 3203, 3173, 3258, 3204, 3182, 3179, 3034, 3033, 3226, 3172, 3035, 3255, 3032, 3031, 3038, 3970, 3975, 3656, 3655, 3657/2, 3666, 3663, 3657/1, 3647, 3664, 3969, 3224, 4153, 3183, 3665/1, 3662, 3659/2, 3654, 3658/1, 3659/1, 3659/3, 3658/2, 3660/1, 3192, 3193, 3196, 3188, 3187, 3197, 3316, 3317, 3323, 3322, 3321, 3246 i 3645/1.

Dupljane

2293, 775, 781, 683, 688, 714, 929, 931, 747, 731, 744, 748, 2305, 2301, 2302, 2303, 2308, 776, 2290, 783, 782, 487, 489, 684, 453, 2291, 779, 768, 687, 685, 854, 698, 703, 700, 699, 2306, 2334, 444, 437, 443, 462, 2300, 433, 434, 452, 451, 410, 383, 419, 2304, 445, 463, 448, 432, 431, 449, 435, 450, 412, 417, 384, 418, 409, 408, 413, 414, 787, 2284, 786, 2283, 385, 407, 405, 406, 400, 397, 398, 396, 388, 392, 393, 390, 789, 745, 732, 746, 391, 2282, 767, 2281, 790, 788, 689, 734, 708, 697, 692, 690, 2594, 1088, 930, 642, 682, 701, 862, 856, 411, 2593, 861, 857, 691, 855, 860, 859, 2600, 858, 791, 778, 780, 2280, 2254, 754, 751, 793, 750, 749, 753, 761, 2309, 2307, 777, 2292, 641, 933, 932, 939, 640, 639, 473, 638, 704, 736, 696, 705, 2286, 784, 486, 490, 531, 785, 2285, 492/2, 497, 496, 493, 441, 492/1, 495, 440, 442 i 2313.

Džep

129, 128, 127, 138, 135, 142, 112, 105, 104, 103, 100, 370, 620, 618, 617, 632, 639, 638, 637, 636, 131, 130, 141, 157, 107, 483, 482, 640, 633, 613, 612, 921, 139, 137, 136, 134, 378, 374, 373, 1162, 163, 162, 159, 158, 156, 635, 634, 629, 627, 624, 623, 619, 452,451, 449, 448, 447, 446, 484, 377, 376, 375, 369, 106, 102, 101, 146, 145, 144, 922, 920, 1168/3, 1166, 1160, 923, 1164, 1163, 143, 115, 114, 113, 155 i 154.

Garinje

2522, 1514, 2664, 555, 553, 539, 538, 548, 495, 488, 2638, 2635, 2663, 2666, 2665, 485, 483, 2661, 506, 482, 1507, 537, 2705, 540, 1512, 2563, 2568, 2567, 2564, 1588, 1587, 2566, 1506, 1022, 1505, 1511, 2565, 2560, 2559, 2561, 2558, 1586, 1518, 1501, 1503, 1590, 296, 1670, 529, 274, 1502, 2562, 2557, 2510/2, 2500, 2459, 2503, 2501, 2634, 1513, 1545, 1537, 503, 1592, 1585, 1591, 1515, 2511, 1664, 1665, 2637, 2636, 2632, 2615, 2504, 2502, 2458, 2457, 481, 494, 500, 493, 1669, 1667, 531, 536, 545, 294, 295, 544, 541, 501, 1666, 1584, 1533, 1535, 1583, 1580, 2616, 2639, 2644, 1582, 1510, 1509, 1508, 1663, 2645, 2572, 2510/1, 2631, 2578, 2628, 2629, 2630, 2544, 2549, 1542, 514, 524, 484, 2577, 2576, 2579, 2575, 2640, 2543, 2534, 2508, 2463, 2456, 2455, 1541, 1521, 1522, 562, 560, 528, 527, 559, 518, 2642, 2573, 2643, 2646, 2464, 1536, 2711, 276, 280, 275, 107, 2546, 2714, 2547, 2548, 2451, 1540, 1539, 487, 2454, 2517, 2521, 2516, 2520, 2518, 2713, 2519, 2453, 1589, 1574, 1519, 489, 502, 1672, 1538, 1520, 1534, 486, 492, 491, 2515, 2507, 2506, 2465, 1499, 298, 277, 1671, 284/1, 285, 279, 1500, 530, 558, 556, 557, 522, 504, 505, 508, 507, 2703, 2702, 563, 515, 523, 525, 564, 526, 546, 297, 300, 301, 287, 551, 283, 299, 302, 308, 281, 286, 106, 2704 i 111.

Kopitarce

741, 738, 743, 742, 739, 735, 734, 736, 830 i 744.

Ružić

66, 67, 21, 111/1, 68, 53, 110, 112, 3195, 64, 97, 3312, 3318, 3277, 3249, 3236, 3194, 104, 87, 7, 99, 106, 52, 3304/1, 3290, 3320, 3289, 3317/2, 102, 65, 96, 72, 3305, 3310, 3311/2, 3175, 3176, 3177, 2845, 3288, 3306, 3307, 3309, 3311/1, 3234, 3240, 3233, 3235, 3232, 3218, 3231, 3196, 3171, 3221, 3190, 3223, 3184, 3183, 3220, 3226, 94, 3219, 3178, 3817, 3172, 3173, 20, 31, 60, 109, 91, 103, 101, 108, 107, 111/2, 3228, 3225, 3224, 3193, 3227, 71, 39/2, 3812, 19, 22, 23, 6, 5, 25, 3, 2, 14, 24/1, 33, 40, 43, 39/1, 44, 45, 34, 38, 37, 3806, 35, 36, 18, 3174, 105, 3230, 3229, 95, 3241, 3222, 3179, 2843, 70, 69, 2842, 2844, 88, 2839, 89, 92 i 90.

Žitorađe

101, 102, 103/1, 103/2, 104, 107/1, 107/2, 107/3, 117, 118, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 127, 129, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140/3, 2423, 2424, 2425, 2446, 2447, 2448, 2449, 2453/1, 2453/2, 2454/1, 2454/2, 2455, 2456, 2457, 2458, 2509, 2510/5, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2512, 2513, 2746, 2754, 2759/1, 2769/8, 2771, 2773, 2775, 2778/5, 439, 442, 443/1, 604/1, 615, 616, 617, 618, 625, 626/1, 626/2, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 630, 631, 632, 635, 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 648, 649, 650/1, 651/1, 651/2, 659/1, 659/2, 659/5, 659/6, 659/7, 660/2, 661/1, 661/2, 662/1, 663/1, 665/1, 665/2, 665/3, 691/2, 693, 694, 697, 700/1, 700/5, 701, 704, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 731, 732, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 745, 747/1, 747/2, 748, 749, 752/1, 752/2, 752/3, 752/5, 764, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 91/1, 92/1, 92/2, 3113, 3122, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 3127, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 3130, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2861, 2860, 2859, 2858, 2857 i 2856.

Tabela 9. Popis katastarskih parcela kompleksa trafostanica/elektrovučne podstanice / hidroelektrane

Katastarska opština

Katastarska

parcela br.

TRAFOSTANICA „NIŠ 1”

Donje Međurovo

11/32

TRAFOSTANICA „NIŠ 2”

Suvi Do

109/1

TRAFOSTANICA „LESKOVAC 4”

Leskovac

3026/4

TRAFOSTANICA „LESKOVAC 2”

Badince

100/1, 121/2, 133

ELEKTROVUČNA PODSTANICA „GRDELICA”

Grdelica – selo

2807, 2808, 2809, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029

HIDROELEKTRANA „VRLA III”

Masurica

2396

U slučaju neslaganja grafičkog priloga (detaljne karte) sa datim popisom katastarskih parcela (Tabele 8. i 9), merodavan je grafički prilog.

1.3. URBANISTIČKI I DRUGI USLOVI ZA UREĐENJE I IZGRADNJU POVRŠINA I OBJEKATA POSEBNE I DRUGE JAVNE NAMENE I MREŽE SAOBRAĆAJNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Zona uticaja dalekovoda predstavlja zonu posebne namene planirane za izgradnju dalekovoda 110 kV broj 113/x i obuhvata prostor rezervisan za realizaciju energetskog sistema, koji čine:

zaštitni pojas dalekovoda – 30 m obostrano od centralne ose dalekovoda, što uključuje i stubove dalekovoda sa provodnicima;

kompleksi postojećih energetskih objekata (TS „Niš 1”, TS „Niš 2”, TS „Leskovac 2”, TS „Leskovac 4”, EVP „Grdelica” i HE „Vrla III”);

zaštitni pojasi drugih visokonaponskih vodova, koji se nalaze u neposrednoj okolini predmetnog dalekovoda ili se sa njim ukrštaju – zona visokonaponskih vodova (vodovi 110 kV, 220 kV i 400 kV; zaštitni pojasi određeni u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV).

Zaštita poljoprivrednog zemljišta odnosi se na poštovanje odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tim zakonom se poljoprivredno zemljište štiti, koristi i uređuje kao prirodno bogatstvo i dobro od opšteg interesa i utvrđuje se da se ono koristi za poljoprivrednu proizvodnju, osim u slučajevima koji su propisani zakonom.

To podrazumeva:

maksimalno iskorišćenje (pri rekonstrukciji) postojeće trase i postojećih stubnih mesta, kako ne bi došlo do zauzimanja novih površina koje su obradive;

pomeranje stubnih mesta jedino na međne linije, ako ne ugrožavaju vetrozaštitne pojaseve, u korist smanjenja površina obradivog poljoprivrednog zemljišta pod stubom;

maksimalno korišćenje pristupnih puteva i prostora koje nisu pod zasadima, prilikom predviđenih radova;

uklanjanje sve mehanizacije, alata i nastalog otpada (stubovi, žice, kablovi…) sa poljoprivrednog zemljišta, nakon završetka radova i vraćanje zemljište u prvobitno stanje (nasipanjem).

U zoni uticaja dalekovoda na poljoprivrednom zemljištu je:

zabranjena izgradnja objekata koji nisu u funkciji obavljanja energetske delatnosti;

zabranjeno izvođenje drugih radova ispod, iznad ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod) suprotno zakonu, tehničkim i drugim propisima;

zabranjeno zasađivanje drveća i drugog rastinja, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod);

obavezno sprovođenje mera električne zaštite (uzemljenje i dr), ukoliko je očekivani ili naknadno registrovan indukovani napon, u uslovima pojačanog električnog opterećenja provodnika, veći od propisane vrednosti.

U zoni visokonaponskih vodova na poljoprivrednom zemljištu je:

zabranjeno zasađivanje drveća i drugog visokog rastinja, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod), a za podizanje voćnjaka i vinograda neophodna je saglasnost nadležnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd;

dozvoljenja izgradnja energetskih objekata i objekata u funkciji energetskih objekata, kao i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom;

dozvoljeno korišćenje poljoprivrednih površina, osim za podizanje voćnjaka sa visoko rastućim rodnim stablima, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod), kao i za podizanje privremenih ili trajnih objekata u funkciji poljoprivrede.

U zaštitnom pojasu dalekovoda na poljoprivrednom zemljištu je:

zabranjeno zasađivanje drveća i drugog rastinja, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod). Parcele na kojima je potrebno prilagoditi visinu postojećih zasada, odnosno sigurnosnu visinu provodnika, odrediće se tehničkom dokumentacijom za izgradnju dalekovoda;

zabranjena izgradnja objekata i izvođenje drugih radova ispod, iznad ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovod), suprotno zakonu, tehničkim i drugim propisima;

dozvoljeno korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta za klasično ratarstvo i povrtarstvo, dok se kulture mogu menjati samo u strukturi koja je uobičajena za plodored;

potrebna saglasnost energetskog subjekta koji je vlasnik/korisnik energetskog objekta, u slučaju formiranja novih zasada sa vegetacionom visinom preko 3,0 m (voćnjaci i vinogradi) i plantaža sa zaštitnim ogradama i žičanim mrežama, uz poštovanje sigurnosnih visina i udaljenosti provodnika;

zabranjeno podizanje staklenika i plastenika u izvođačkom pojasu dalekovoda (10 m obostrano od centralne ose dalekovoda);

zabranjeno korišćenje sistema za navodnjavanje sa rasprskavanjem, dok primena ostale standardne agrotehničke opreme i mehanizacije nije ograničena;

potrebno primeniti zaštitne mere pojačane mehaničke ili električne sigurnosti, ukoliko se ta potreba utvrdi nakon merenja/sračunavanja vrednosti indukovanih napona pri normalnom radu dalekovoda;

neophodno obezbediti službenost prolaza (bez promene vlasništva) za potrebe izvođenja radova na izgradnji dalekovoda (u izvođačkom pojasu, osim za potrebe izvođenja radova i za potrebe nadzora i redovnog održavanja instalacija dalekovoda);

potrebno uspostaviti trajnu obavezu pribavljanja uslova/saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik/korisnik energetskog objekta (dalekovoda), u slučajevima propisanim zakonom i Prostornim planom;

zabranjeno vlasnicima i nosiocima drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zaštitnom pojasu, da preduzimaju radove ili druge radnje kojima se onemogućava ili ugrožava rad energetskog objekta, bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik/korisnik energetskog objekta.

Van zone uticaja dalekovoda na poljoprivrednom zemljištu je:

dozvoljeno građenje protivgradnih stanica, kao i svih ostalih objekata koje omogućava Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV;

potrebno primenjivati pravila uređenja i građenja propisana prostornim planovima jedinica lokalnih samouprava, ukoliko nije drugačije propisano u smernicama za sprovođenje Prostornog plana.

Zaštita šuma i šumskog zemljišta odnosi se na zaštitu površina koje su u zoni uticaja dalekovoda (zona posebne namene planirana za izgradnju dalekovoda 110 kV broj 113/x), ili van nje, a uz poštovanje odredaba Zakona o šumama. Opšta mera zaštite šuma i šumskog zemljišta zasniva se na minimiziranju seče i prokrčivanju šuma isključivo na neophodne površine za funkcionisanje infrastrukturnog koridora.

U zoni uticaja dalekovoda na šumskom zemljištu je:

predviđeno krčenje šuma u zaštitnom pojasu dalekovoda koji prelazi preko šumskog zemljišta, u cilju nesmetanog funkcionisanja energetskog objekta, a u skladu sa Zakonom o energetici (propisuje sigurnosno udaljenje dalekovoda od bilo kog dela stabla) i Zakonom o šumama (omogućuje krčenje šuma u slučajevima utvrđenim Prostornim planom);

u zaštitnom pojasu dalekovoda zabranjeno zasađivanje drveća i drugog rastinja, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta (dalekovoda);

neophodno održavati sigurnosnu udaljenost dalekovoda od bilo kog dela stabla i u slučaju pada stabla, pri čemu se sigurnosna udaljenost meri od provodnika u neotklonjenom položaju;

potrebno kompenzovati smanjenje šuma i šumskog zemljišta u zoni neposrednog uticaja trase dalekovoda, šumsko-uzgojnim radovima na šumskom zemljištu;

potrebno usmeriti novu sadnju na podizanje šumskih staništa na šumskom zemljištu, na bezbednoj udaljenosti od dalekovoda, uz očuvanje funkcionalnosti dalekovoda i uz stvaranje pozitivne estetske karakteristike.

Van zone uticaja dalekovoda, a prema Zakonu o šumama i u skladu sa posebnim merama zaštite šuma i šumskog zemljišta, na šumskom zemljištu je zabranjeno:

trajno smanjivanje površina pod šumama;

pustošenje i krčenje šuma;

seča koja nije u planu gazdovanja ili koja nije u funkciji redovnog obnavljanja šuma;

sakupljanje ostalih šumskih plodova (gljiva, lekovitog bilja, puževa);

eksploatacija kamena, šljunka, humusa, treseta;

odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i bilo kakav tretman otpada;

paljenje otvorene vatre u šumi ili u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti od 200 m;

izvođenje bilo kakvih radova koji menjaju vodni režim u šumi, kojim se ugrožava vegetacijski sklop, kao i radnji koje bi izazvale pojavu bujica i erozije;

postavljanje bilo kakvih privremenih objekata, ograda i oznaka, koji bi oštetili stabla i sl.

Zaštita voda i vodnog zemljišta u zoni uticaja dalekovoda obezbeđuje se usklađivanjem trase dalekovoda i položaja stubova sa postojećim vodama i vodnim zemljištem, kao i drugim objektima i površinama u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o energetici, što podrazumeva sledeće:

locirati nove stubove van zone planirane regulacije neregulisanih vodotokova;

obezbediti sigurnosna odstojanja u funkciji zaštite od poplava, na kritičnim deonicama prelaska dalekovoda preko Južne Morave (u Zaplanjskoj Toponici i kod Guberevca i u zoni plavljenja energetskog postrojenja u Leskovcu);

obezbediti pristupačnost bunarima, adekvatnim lociranjem stubova (van neposredne zone zaštite izvorišta), na delu trase gde dalekovod preseca zone zaštite izvorišta vodosnabdevanja;

obezbediti zaštitu gradilišta, svim preventivnim merama, kako ne bi došlo do nesmotrenog izlivanja zauljenih otpadnih voda iz mehanizacije i opreme za rad, što bi moglo ugroziti kvalitet površinskih i podzemnih voda.

Van zone uticaja dalekovoda, kao i u zoni ovog uticaja, a u skladu sa članom 117. Zakona o vodama, za izgradnju i rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, potrebno je pribavljanje vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije, kojima se propisuju tehnički i drugi uslovi u pogledu uređenja vodotoka, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađenja i ostalog od značaja za upravljanje vodama.

Zaštita građevinskog zemljišta u zoni uticaja dalekovoda, obezbeđuje se usklađivanjem uređenja i građenja ovih površina sa uslovima iz Prostornog plana.

U obuhvatu Prostornog plana, u zaštitnom pojasu dalekovoda 110 kV broj 113/x, nalaze se građevinska područja gradova Niš i Leskovac, građevinska područja više naselja u opštinama/gradovima Niš, Leskovac, Doljevac, Gadžin Han, Vladičin Han i Surdulica, kao i građevinsko zemljište van građevinskog područja naselja, koje obuhvata postojeće i planirane infrastrukturne objekte, komunalne i druge površine.

U okviru zaštitnog i izvođačkog pojasa dalekovoda:

moguća je izgradnja linijskih infrastrukturnih objekata, kao i drugih infrastrukturnih objekata u funkciji planiranog energetskog objekta (dalekovoda) i obavljanja energetske delatnosti, pri čemu je neophodno strogo voditi računa o položaju ovih objekata prema predmetnom dalekovodu, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, odnosno uslovima i saglasnostima energetskog subjekta koji je vlasnik/korisnik energetskog objekta (dalekovoda);

usaglašavanje postojećih objekata može se sprovoditi u skladu sa postojećim ili planiranim regulacionim elementima, pravilima uređenja i građenja Prostornog plana, Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, uslovima i saglasnostima energetskog subjekta. Postojeći objekti prema kojima je potrebno prilagoditi sigurnosnu visinu i udaljenost provodnika, odrediće se tehničkom dokumentacijom za izgradnju dalekovoda;

usklađivanje izvođačkih i eksploatacionih zahteva dalekovoda i uslova korišćenja građevinskih objekata (stambenih, poslovnih, privrednih, ekonomskih i pomoćnih objekata, kao i objekata javne namene), obezbeđuje se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, uslovima i saglasnostima energetskog subjekta;

strogo poštovati propisane sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti od provodnika:

sigurnosna visina je najmanje dozvoljena vertikalna udaljenost provodnika, odnosno delova pod naponom od zemlje ili nekog objekta, pri temperaturi +400C, odnosno pri temperaturi -50 C, sa normalnim dodatnim opterećenjem, bez vetra,

sigurnosna udaljenost je najmanje dozvoljena udaljenost provodnika, odnosno delova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kom pravcu, pri temperaturi +400 C i pri opterećenju vetrom od nule do punog iznosa;

zaštitne mere pojačane električne i mehaničke sigurnosti, primenjuju se i kada su ispoštovane propisane sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti pristupačnih (terasa, balkon, građevinska skela) i nepristupačnih delova zgrade (krov, dimnjak) od provodnika;

obavezna primena zaštitnih mera, uz poštovanje sigurnosne udaljenosti i visine, važi i za pogonske objekte i zgrade sa zapaljivim krovom;

zgrade sa lako zapaljivim materijalom ne smeju da se nalaze ispod dalekovoda, pa se u ovom slučaju, osim obavezne primene zaštitnih mera, poštuje i propisana sigurnosna udaljenost;

potreba za pojačanom mehaničkom ili električnom zaštitom u slučaju ukrštanja dalekovoda sa linijskim i drugim infrastrukturnim objektima, kao i drugim građevinskim objektima, utvrdiće se tehničkom dokumentacijom za izgradnju dalekovoda;

na mestima prelaska ili približavanja dalekovoda metalnim ogradama, mere električne zaštite će se sprovoditi, ukoliko izmereni ili sračunati indukovani napon prema zemlji, a pri normalnom radu dalekovoda, bude veći od propisanog;

dodatni kriterijumi za prelazak nadzemnog voda preko objekta (prelaskom se smatra i kada je horizontalna projekcija najbližeg provodnika u neotklonjenom položaju, na rastojanju od tog objekta koje je manje od propisanog), definisani su za zgrade, staklenike i staklene bašte, kao i za parkirališta i autobuska stajališta;

prilikom izgradnje/rekonstrukcije dalekovoda 110 kV broj 113/2, na lokaciji regionalne deponije „Keleš” (na granici teritorije grada Niša i opštine Doljevac), neophodno je pridržavati se sledećih dodatnih mera:

(1)zbog mogućnosti izbijanja požara, uskladiti prolazak trase i tela deponije – po mogućstvu voditi trasu van tela deponije, odnosno locirati telo deponije i objekte u kojima je povećan rizik od izbijanja požara, van zaštitne zone dalekovoda,

(2)ukoliko je to neizvodljivo zbog mikrolokacijskih uslova, neophodno je obezbediti sigurnosnu udaljenost, prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Van zone uticaja dalekovoda, građevinsko zemljište obuhvata građevinsko područje gradova (Niš i Leskovac) i naselja (u opštinama/gradovima Niš, Leskovac, Doljevac, Gadžin Han, Vlasotince, Vladičin Han i Surdulica), kao i građevinsko zemljište van građevinskog područja naselja (postojeći i planirani infrastrukturni objekti, komunalne i druge površine). U ovoj zoni, primenjuju se pravila uređenja i građenja propisana prostornim planovima jedinica lokalnih samouprava, ukoliko nije drugačije propisano u smernicama za sprovođenje Prostornog plana.

Tabela 10. Bilans površina u obuhvatu Prostornog plana

OSNOVNA

NAMENA

NAMENA ZEMLJIŠTA

POVRŠINA (ha)

Poljoprivredno zemljište

20.258

Šume i šumsko zemljište

9.213

Vode i vodno zemljište

2.884

Građevinsko zemljište

9.747

UKUPNO (u obuhvatu Prostornog plana)

42.102

(KLJUČNA) POSEBNA NAMENA

Kompleksi TS, EVP i HE

22,10

Zaštitni pojas dalekovoda 110 kV broj 113/x

631,70

Zona visokonaponskih vodova

598,90

Ostale površine u obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana

1.275,95

UKUPNO (u obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana)

2.528,65

1.4. OPŠTI I POSEBNI USLOVI I MERE ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA LJUDI I ZAŠTITE OD EVENTUALNOG ŠTETNOG UTICAJA POSEBNE NAMENE, POŽARA, ELEMENTARNIH NEPOGODA, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NESREĆA I RATNIH DEJSTAVA

Zaštita života i zdravlja ljudi

Preventivne mere zaštite životne sredine od navedenih uticaja dalekovoda će se postići održavanjem propisanih sigurnosnih visina i udaljenosti u zaštitnom pojasu dalekovoda, što će smanjiti rizik negativnih uticaja na zdravlje ljudi.

Kao osnov za praćenje uticaja na životnu sredinu, odmah po puštanju objekta u rad, potrebno je uspostaviti monitoring parametara koji karakterišu elektromagnetno polje, na lokacijama duž trase i u neposrednoj blizini, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja, odnosno Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

Zaštita od eventualnog štetnog uticaja posebne namene

Zaštita od štetnog uticaja posebne namene, odnosi se na mere zaštite od uticaja predmetnog dalekovoda u akcidentnim situacijama.

Na dalekovodu postoji veoma mala verovatnoća za pojavu akcidenata. Akcident se može javiti u toku rekonstrukcije dalekovoda i u toku redovnog funkcionisanja.

Najteži akcident je rušenje stuba i kidanje užadi pod naponom, što može prouzrokovati klizanje zemljišta, veliko opterećenje vetra, leda i snega i eventualno udar vozila ili aviona.

Zbog sigurnosti od akcidenata, projektima se moraju predvideti odgovarajuće mere zaštite, koje se odnose na:

mehaničku sigurnost elemenata dalekovoda u navedenim situacijama;

smanjeno iskorišćenje srednjih i gravitacionih raspona;

ograničavanje dužina zateznih polja;

obeležavanje dalekovoda tamo gde postoji opasnost od udara letilica;

izbor pogodnih lokacija stubova u odnosu na saobraćajnice i druge infrastrukturne objekte, kao i druge objekte.

Zaštita od požara

Zaštita od požara regulisana je Zakonom o zaštiti od požara i obuhvata skup mera i radnji normativne, organizaciono tehničke, preventivne i druge prirode.

Pored opštih uslova predviđenih zakonima i propisima: Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, („Službeni list SRJ”, broj 11/96); Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ”, broj 62/73 i „Službeni glasnik RS”, broj 13/10); Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ”, broj 41/93); Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ”, broj 74/90); Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95), Prostornim planom su definisane mere zaštite od požara, koje se odnose na:

obezbeđivanje potrebnih sigurnosnih udaljenosti od zapaljivih objekata u slučaju stvaranja električnog luka i velike potencijalne razlike;

pravilan izbor opreme, prema uslovima sredine gde je ista ugrađena;

primenu uzemljene zaštitne užadi i uzemljenje stubova duž cele trase dalekovoda, u cilju zaštite dalekovoda od groma.

Zaštita od elementarnih nepogoda

Zaštita od elementarnih nepogoda je organizovan sistem zaštite, spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, kao i otklanjanja posledica elementarnih nepogoda, a regulisana je Zakonom o vanrednim situacijama.

Elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina, kao i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima.

Imajući u vidu prirodne karakteristike planskog područja, kao i na osnovu sprovedene analize i uslova nadležnih institucija područje Prostornog plana podložno je, u određenoj meri, opasnostima od sledećih elementarnih nepogoda:

zemljotres: na karti seizmičkog hazarda za povratni period od 475 godina, područje Prostornog plana se nalazi u zoni 7-8° MCS skale. Dogođeni maksimalni seizmički intenzitet na području plana je bio 4,3-4,7° MCS kao manifestacija zemljotresa na području gradova Niš i Leskovac i opština Vlasotince i Vladičin Han;

klizanje tla: katastar klizišta za plansko područje ne postoji. U obuhvatu plana mogu se izdvojiti potencijalno najugroženije zone kliženja tla, na osnovu do sada rađenih Prostornih planova infrastrukturnih koridora i jedinica lokalnih samouprava;

atmosferske nepogode: područje Prostornog plana može biti ugroženo atmosferskim nepogodama – vetrovima, gradom, atmosferskim padavinama (kiša, sneg), mrazom i poledicom;

poplava, bujica i erozija: neke pritoke Južne Morave su bujičnog karaktera, čiji nanosi i poplavni talasi ugrožavaju obale i naselja. Mnogi vodotoci nisu regulisani ili su delimično regulisani.

Osnovni cilj je integralno upravljanje elementarnim nepogodama, kao osnov za obezbeđenje uslova za efikasan prostorni razvoj, očuvanja ljudskih života i zdravlja, prirodnih i kulturnih vrednosti, materijalnih dobara i životne sredine.

Operativni ciljevi su:

očuvanje i unapređenje zaštite od elementarnih nepogoda;

sprovođenje mera prevencije, pripravnosti i odgovora na elementarne nepogode, na svim nivoima (od preduzeća do Republike Srbije);

institucionalno, organizaciono i kadrovsko jačanje sistema zaštite od elementarnih nepogoda i formiranje regionalnog sistema zaštite.

Koncepcija zaštite i upravljanja polazi od činjenice da je na svim nivoima i u svim fazama planiranja potrebno definisati prihvatljiv nivo rizika od elementarnih nepogoda. Sistemom preventivnih, organizacionih i drugih mera i instrumenata, interveniše se u cilju sprečavanja nastanka rizika od elementarnih nepogoda, odnosno smanjivanja posledica na prihvatljiv nivo. Da bi se mogla izvršiti pravilna procena stepena povredivosti prostora, odnosno ograničenja za njegovo korišćenje, potrebno je izraditi odgovarajuće katastre ugroženosti prostora od elementarnih nepogoda, odnosno izraditi odgovarajući informacioni sistem o prostoru. Na osnovu saznanja i istraživanja definisale bi se objekti i zone mogućih rizika, verovatnoće pojavljivanja, obima posledica i na osnovu toga definisanje planova zaštite i prioriteta zaštite u planiranju prostora. Potrebno je u narednom periodu razvijati sistem integralne zaštite od elementarnih nepogoda. Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama i na osnovu Procene ugroženosti donosi se Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, a u skladu sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.

Zaštita od zemljotresa

Prema dobijenim seizmološkim uslovima od Republičkog seizmološkog zavoda, osnova za projektovanje po SRPS standardu i važećoj zakonskoj regulativi u Republici Srbiji – Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) je seizmički intenzitet, prikazan na seizmološkoj karti za povratni period od 500 godina, na kojoj su prikazan očekivani makroseizmički intenziteti na površini terena za karakteristično tlo.

Po SRPS EN 1998-1:2015, ulazni parametri za seizmičku analizu pri projektovanju, izvedeni su iz uslova da se objekat, prosečnog veka eksploatacije od 50 godina, ne sruši, što odgovara seizmičkom dejstvu sa verovatnoćom prevazilaženja od 10% u periodu od 50 godina (ovaj zemljotres ima povratni period događanja od 475 godina). Drugi uslov sadržan je u zahtevu da se ograničena oštećenja mogu javiti samo kao posledica dejstva zemljotresa za koji postoji verovatnoća da bude prevaziđen 10% u periodu od deset godina (prosečan povratni period zemljotresa od 95 godina).

Smernice za zaštitu od zemljotresa:

parametre sa karte seizmičkog hazarda za povratni period 475 godina (na površini terena, za empirijski procenjenu srednju brzinu lokalnog tla do dubine 30m i odgovarajući dinamički faktor amplifikacije na maksimalno horizontalno ubrzanje), izražene intenzitetom zemljotresa u stepenima EMS-98 skale, koristiti kao mere ograničenja upotrebe prostora;

pri proračunu konstrukcije objekata primenjivati odredbe koje se odnose na proračun, a sadržane su u Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima:

obavezna izrada seizmičke mikrorejonizacije/mikrozoniranja, u pripremi tehničke dokumentacije (čl. 7. i 8),

seizmička mikrorejonizacija za potrebe proračuna seizmičkih parametara za izradu tehničke dokumentacije obuhvata: definisanje reprezentativnog geodinamičkog modela lokalnog tla, konstruisanog na osnovu raspoloživih rezultata istraživanja; analizu dinamičkog odgovora lokalnog tla, baziranu na vrednostima maksimalnog horizontalnog ubrzanja na osnovnoj steni (PGA = 0.04 – 0.12, sa karte seizmičkog hazarda za povratni period 475 godina) i rezultatima proračuna (ne)linearnog odgovora lokalnog tla na očekivanu seizmičku pobudu,

objekti se razvrstavaju u sledeće kategorije – objekti van kategorije; objekti I kategorije; objekti nižih kategorija. Za objekte van kategorije se primenjuje postupak dinamičke analize, dok se za ostale može sprovoditi postupak dinamičke analize i ekvivalentnog statičkog opterećenja (član 20);

horizontalne sile od seizmičkih udara ne smatraju se merodavnim opterećenjem za statički proračun stubova dalekovoda. Kako dalekovodi nisu kategorisani Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (član 4), to se za stubove dalekovoda ne vrši proračun na dejstvo seizmičkih sila, već se primenjuju pravilnici za projektovanje i izvođenje visokonaponskih vodova i čeličnih konstrukcija, kao i odgovarajuće tehničke preporuke iz ove oblasti.

Zaštita od klizišta

U planskom horizontu sanirati ona klizišta na kojima će materijalna ulaganja biti opravdana, kao i ona koja ugrožavaju značajne građevinske i infrastrukturne objekte. Saniranje klizišta i sprečavanje pojave novih izvršiće se primenom tehničkih i bioloških mera.

Smernice za upravljanje rizikom od klizišta:

izrada katastra klizišta za plansko područje;

priprema i organizacija preventivnih mera odbrane od klizišta;

informisanje stanovništva o faktorima intenziviranja klizišnog procesa.

Zaštita od atmosferskih nepogoda

Mere zaštite od udara jačih vetrova treba da budu, pre svega, preventivne, jer će od njihovog pravilnog i blagovremenog izvršavanja zavisiti i efikasnost operativnih mera. Dendrološke mere sastoje se u zasađivanju visokog zelenila koje predstavlja barijeru vetru i u znatnoj meri smanjuje njegovu jačinu, snagu i brzinu.

Odbrana od grada ostvarivaće se mrežom protivgradnih objekata, kao delom protivgradne odbrane šire teritorije. Postojeći objekti protivgradnih stanica, nalaze se van uticajnih zona dalekovoda na iste.

Sistem odbrane od štetnih posledica atmosferskih padavina, mraza i poledice, neophodno je razvijati u regionalnim i lokalnim uslovima. Ovo se pre svega odnosi na povećanje pouzdanosti rada infrastrukturnih sistema i održavanja saobraćajnica. Borba protiv snega i poledice se odvija u okviru redovnih osmatranja, merenja meteoroloških parametara i proglašavanje odgovarajućeg stepena pripravnosti, u cilju da nadležne službe blagovremeno pristupe akciji čišćenja saobraćajnica i drugih površina i objekata.

Smernice za upravljanje rizicima od atmosferskih nepogoda:

povezivanja radarskih centara u jedinstvenu mrežu, sistemom brzih linkova, kao i njeno uključivanje u evropsku mrežu radara (OPERA);

sistem odbrane od grada staviti u funkciju višenamenskog korišćenja.

Zaštita od poplava, bujica i erozije

Postojeći planovi redovnih i vanrednih mera za odbranu od poplava moraju se dosledno primenjivati u zavisnosti od hidroloških uslova i proglašavanja mera u okviru redovnih merenja i hidroloških osmatranja koje obavlja Republički hidrometeorološki zavod. Odbrana od poplava će se realizovati u okviru integralnih sistema, pasivnom odbranom i planskom kontrolom izgradnje u ugroženim zonama (uz diferencirane stepene zaštite, u skladu sa značajem područja koje se štiti).

Kritične zone: potencijalno plavna područja na teritoriji opštine/grada Doljevac (Belotinac, Čapljinac, Malošište, Klisura, Rusna), Gadžin Han (Dukat, Toponica) i Leskovac (Brestovac, Lipovica, Čekmin).

Trasa dalekovoda ukršta se sa više vodotoka, od kojih su neke (pritoke Južne Morave) bujičnog karaktera, čiji nanosi i poplavni talasi ugrožavaju obale i naselja, a mnogi vodotoci nisu regulisani na mestu prelaza dalekovoda. Trasa dalekovoda nije u plavnoj zoni koja je definisana „Generalnim projektom sa prethodnom studijom opravdanosti uređenja Južne Morave od Grdelice do sastava sa Zapadnom Moravom” (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, a.d. Beograd, Zavod za uređenje vodnih tokova, 2005) i nije ugrožena od velikih voda Južne Morave, osim na dve lokacije:

na mestu prelaza sa desne na levu obalu, kod Zaplanjske Toponice, gde Južna Morava nije regulisana, gde se vrši intenzivna eksploatacija peska i šljunka i postoje izgrađene separacije i gde je deo trase u plavnoj zoni (u dužini oko 800 m);

na mestu prelaza sa leve na desnu obalu, kod Guberevca, gde su vršene parcijalne regulacije i gde je deo trase u plavnoj zoni (u dužini oko 1100 m).

Kritične tačke: prelaz dalekovoda preko Južne Morave kod Zaplanjske Toponice i kod Guberevca, kao i energetsko postrojenje u Leskovcu (prilikom velikih voda, neregulisana Tulovska reka se izliva kod mosta na starom putu Leskovac – Grdelica i teče kroz njive sve do energetskog postrojenja).

Erodibilna područja podrazumevaju područja sa čestom pojavom erozije jake i srednje kategorije, za koje je planirana primena antierozivnih mera.

Kritične zone: na teritoriji grada Niša (Niš „Ćele Kula”, Suvi Do, Gabrovac, Donje Vlase), opštine Doljevac (Ćurčlina, Perutina, Knežica, Malošište, Čečina, Rusna) i Vladičin Han (Garinje, Kopitarce, Džep, Ružić, Dupljane).

Smernice za upravljanje rizicima od poplava, bujica i erozije:

propisano održavanje odbrambenih nasipa, permanentna kontrola stanja nasipa i registrovanje negativnih pojava, u okviru pasivne odbrane od poplava. U slučaju neposredne opasnosti, sprovesti preduzimanje vanrednih mera za odbranu;

organizacija preventivnih mera odbrane od poplava (primena savremenih informacionih sistema za upravljanje, formiranje operativnog štaba za zaštitu od poplava, uspostavljanje sistema koordinacije i ranog upozorenja o opasnosti od poplava, informisanje i obuka stanovništva);

primena integralnog uređenja bujičnih slivova na području plana, koja obuhvata antierozione (građevinsko-tehničke) radove za uređenje bujičnih vodotokova, sa izgradnjom pregrada za zadržavanje nanosa i biološko-retencionim radovima;

primena odgovarajućih mera zaštite (adekvatna udaljenja od neregulisanih vodotokova, propisana visina i način postavljanja stubova), u funkciji zaštite dalekovoda od bujičnih poplava (ali i nesmetanog funkcionisanja i moguće regulacije vodotokova), naročito na kritičnim deonicama (prelazak dalekovoda preko Južne Morave i zona plavljenja energetskog postrojenja u Leskovcu);

permanentna kontrola erozionih procesa u slivu Južne Morave, kao mera prevencije i aktivne odbrane od poplava;

izrada Planova za proglašenje erozionih područja i odbranu od bujičnih poplava, što predstavlja zakonsku obavezu za sve opštine na čijim se teritorijama nalaze bujični tokovi, a u cilju integralne zaštite.

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća je organizovan sistem zaštite, spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, kao i otklanjanja posledica posledica tehničko-tehnoloških nesreća, a regulisana je Zakonom o vanrednim situacijama.

Tehničko-tehnološka nesreća – udes je iznenadni i nekontrolisani događaj ili niz događaja koji je izmakao kontroli prilikom upravljanja određenim sredstvima za rad i prilikom postupanja sa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, transportu, prometu, preradi, skladištenju i odlaganju, kao što su požar, eksplozija, havarija, saobraćajni udes u drumskom, rečnom, železničkom i avio saobraćaju, udes u rudnicima i tunelima, zastoj rada žičara za transport ljudi, rušenje brana, havarija na elektroenergetskim, naftnim i gasnim postrojenjima, akcidenti pri rukovanju radioaktivnim i nuklearnim materijama, a čije posledice ugrožavaju bezbednost i živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu.

Na osnovu procene ugroženosti, izveštaja o bezbednosti i planova zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica sa određene teritorije, nadležni organi, uz neophodnu koordinaciju i saradnju sa neposrednim okruženjem, sačinjavaju Plan zaštite od udesa koji je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Smernice za upravljanje rizicima od tehnoloških udesa:

uspostavljanje efikasne vertikalne i horizontalne koordinacije nadležnih organa i stručnih službi od republičkog do lokalnog nivoa;

izrada srednjoročnog i dugoročnog programa za sanaciju i finansiranje rešenja u potencijalno ugroženim zonama;

jačanje kapaciteta institucija, eksperata i drugih učesnika u planiranju i sprovođenju planova za upravljanje tehnološkim rizikom;

unapređenje informisanja i konsultovanja građana i javnosti o tehnološkim rizicima.

Zaštita od ratnih dejstava

Uređenje područja Prostornog plana za potrebe odbrane zemlje i zaštite od ratnih dejstava, zasniva se na važećim propisima i uslovima Ministarstva odbrane za prilagođavanje Prostornog plana potrebama odbrane zemlje, a u skladu sa Zakonom o odbrani, Odlukom o objektima od posebnog značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, broj 112/08) i Odlukom o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu.

Osnovni cilj usaglašavanja prostornog razvoja sa potrebama odbrane je stvaranje prostornih uslova koji će u potpunosti odgovarati potrebama savremenog sistema odbrane, a radi:

sigurnog funkcionisanja u uslovima ugrožavanja bezbednosti;

obezbeđenja prostornih uslova za nesmetano funkcionisanje vojnih kompleksa i objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje iz neposrednog okruženja;

smanjenja negativnih uticaja vojnih kompleksa na životnu sredinu;

stvaranja uslova za civilnu zaštitu stanovništva i materijalnih dobara, u slučaju ratnih dejstava.

1.5. OPŠTI I POSEBNI USLOVI, MERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Kulturno nasleđe područja Prostornog plana je veoma raznovrsno i vredno, predstavlja značajan izvor identiteta, kao i značajan potencijal razvoja regiona i Republike Srbije.

Osnovni ciljevi zaštite nepokretnih kulturnih dobara u obuhvatu Prostornog plana su:

da se održe i unaprede postojeće vrednosti fizičke strukture kulturnog nasleđa kako bi se iskoristilo kao značajan razvojni resurs;

da se nepokretno kulturno dobro maksimalno zaštiti od uticaja prilikom izgradnje i korišćenja planiranog infrastrukturnog voda;

da se prostor oko nepokretnih kulturnih dobara zaštiti, uredi i koristi na način koji će doprineti uspostavljanju regionalnog i lokalnog identiteta u skladu sa evropskim standardima zaštite.

Za područje Prostornog plana, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Zavod za zaštitu spomenika kulture – Niš, utvrdili su odgovarajuće uslove čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, kao i mere njihove zaštite. Prema ovim uslovima, na datom prostoru nije izvršena sveobuhvatna i detaljna valorizacija nepokretnog kulturnog nasleđa, niti je izvršena osnovna prospekcija terena.

Pregled graditeljskog nasleđa na području Prostornog plana

Prema uslovima nadležnog zavoda, detaljan i konačan spisak nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, utvrdiće se prilikom izrade Studije zaštite nepokretnih kulturnih dobara za obuhvat Prostornog plana.

Utvrđena nepokretna kulturna dobra u obuhvatu Prostornog plana:

NKD – izuzetni značaj:

Ćele Kula, Niš (spomenik kulture),

Spomen park Bubanj, Niš (znamenito mesto),

Bresje – Medijana kod Niša (arheološko nalazište);

NKD – veliki značaj:

Zgrada starog oficirskog doma, Niš (spomenik kulture),

Zgrada Pasterovog zavoda, Niš (spomenik kulture),

Srednjevekovni grad Koprijan (Kurvingrad), Doljevac (spomenik kulture),

Stara crkva Sv. Bogorodice, Leskovac (spomenik kulture),

Zgrada okružnog suda, Leskovac (spomenik kulture),

Građanska kuća u ulici Radoja Domanovića 1-3, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva);

3) NKD – ostala proglašena:

1. Ikonostas Saborne crkve, sa Sabornom crkvom, Niš (spomenik kulture),

2. Kuća Stambolijskih, Niš (spomenik kulture),

3. Džamija u ulici Milojka Lešjanina, Niš (spomenik kulture),

4. Kuća u ulici episkopskoj broj 52, Niš (spomenik kulture),

5.Zgrada u ulici Obrenovićevoj broj 38, Niš (spomenik kulture),

6. Zgrada u ulici Svetozara Markovića broj 14, Niš (spomenik kulture),

7. Zgrada u ulici Milojka Lešjanina broj 17, Niš (spomenik kulture),

8. Zgrada u ulici Obilićev venac broj 18, Niš (spomenik kulture),

9. Kuća Mišićevih u ulici vožda Karađorđa broj 25, Niš (spomenik kulture),

10. 3grada Narodnog pozorišta, Niš (spomenik kulture),

11. Spomenik oslobodiocima Niša na Trgu kralja Milana, Niš (spomenik kulture),

12. Stara kuća na sprat u Kopitarevoj ulici broj 7, Niš (spomenik kulture),

13.Zgrada sa kazandžijskim radionicama u Kopitarevoj broj 9, Niš (spomenik kulture),

14. 3grada Komunističke opštine – Narodna biblioteka, ulica Borivoja Gojkovića, Niš (spomenik kulture),

15. Zgrada hotela „Park”, Niš (spomenik kulture),

16.Grupa zgrada koje čini nedeljivu celinu u ulici Obrenovićevoj 12,14,16, Niš (spomenik kulture),

17. Zgrada u ulici Obrenovićevoj broj 22, Niš (spomenik kulture),

18. 3grada u ulici Obrenovićevoj broj 28, Niš (spomenik kulture),

19. Zgrada u ulici Obrenovićevoj broj 30, Niš (spomenik kulture),

20. Zgrada u ulici Obrenovićevoj broj 32, Niš (spomenik kulture),

21. Zgrada u ulici Obrenovićevoj broj 67, Niš (spomenik kulture),

22. Zgrada u ulici Nade Tomić broj 21, Niš (spomenik kulture),

23. Zgrada u ulici Ivo Lole Ribara broj 2, tzv. Apelova, Niš (spomenik kulture),

24. Zgrada u ulici Orlovića Pavla broj 12, Niš (spomenik kulture),

25. Zgrada u ulici Hilandarskoj broj 2, Niš (spomenik kulture),

26. Zgrada na Trgu Pavla Stojkovića broj 10-10a, Niš (spomenik kulture),

27. Grupa zgrada koja čini nedeljivu celinu na Trgu kralja Milana – potez od ugla sa ulicom Milojka Lešjanina do Keja kola srpskih sestara, Niš (spomenik kulture),

28. Zgrada Narodnog muzeja u ulici Milojka Lešjanina 14, Niš (spomenik kulture),

29. Zgrada u ulici Nade Tomić broj 7, Niš (spomenik kulture),

30. Zgrada u Prijezdinoj ulici broj 5, Niš (spomenik kulture),

31. Zgrada u ulici Milojka Lešjanina broj 36, Niš (spomenik kulture),

32. Zgrada u ulici Milojka Lešjanina broj 39, Niš (spomenik kulture),

33. Zgrada Andona Andonovića u ulici Obrenovićevoj broj 41, Niš (spomenik kulture),

34. Zgrada na Trgu Pavla Stojkovića broj 6, Niš (spomenik kulture),

35. Zgrada na Trgu Pavla Stojkovića broj 12, Niš (spomenik kulture),

36. Zgrada Predsedništva Skupštine Opštine, Niš (spomenik kulture),

37. Crkva Sv. Arhanđela /mali saborni hram/, Niš (spomenik kulture),

38. 3grada Gimnazije „Stevan Sremac”, Niš (spomenik kulture),

39. Zgrada Prve javne biblioteke u Jeronimovoj ulici, Niš (spomenik kulture),

40. Zgrada Učiteljskog doma, Niš (spomenik kulture),

41. Zgrada Simfonijskog orkestra, Niš (spomenik kulture),

42. Zgrada Suda, Niš (spomenik kulture),

43. 3grada radio stanice, Niš (spomenik kulture),

44. Zgrada pošte 1, Niš (spomenik kulture),

45. Zgrada u ulici Svetozara Markovića, broj 40, Niš (spomenik kulture),

46. Zgrada u ulici Jug-Bogdanovoj broj 3, Niš (spomenik kulture),

47. Zgrada na Keju 29. decembra broj 10-12, Niš (spomenik kulture),

48. Zgrada u ulici Orlovića Pavla broj 16, Niš (spomenik kulture),

49. Zgrada Specijalne policije, Niš (spomenik kulture),

50. Kuća u ulici Petra Vučinića broj 26, „Turska ambasada”, Niš (spomenik kulture),

51. Spomen grobnica na Sinđelićevom trgu, Niš (spomenik kulture),

52. Ratno vojno groblje britanskog Komonvelta, Niš (spomenik kulture),

53. Zgrada Inženjerijske kasarne, Niš (spomenik kulture),

54. Crkva Sv. Nikole, Niš (spomenik kulture),

55. Staro Niško groblje, Niš (spomenik kulture),

56. Šire područje ulice Obrenovićeve, Niš (prostorno kulturno – istorijska celina),

57. Memorijalni park – staro vojno groblje na Delijskom visu, Niš (znamenito mesto),

58. Kuća Bore Dimitrijevića Piksle, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

59. Kuća Pop-Đokića, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

60. Kuća narodnog heroja Koste Stamenkovića, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

61. Kuća B. Anđelkovića, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

62. Zgrada Jablaničkog upravnog okruga, Leskovac (spomenik kulture),

63. Saborna crkva Sv. Trojice, Leskovac (spomenik kulture),

64. Zgrada kulturnog centra Leskovac, Leskovac (spomenik kulture),

65. Zgrada hotela „Dubočica”, Leskovac (spomenik kulture),

66. Građanska kuća u ulici Dositeja Obradovića 29, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

67. Građanska kuća u ulici Radoja Domanovića 5, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

68. Građanska kuća u ulici Vlade Đorđevića 23, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

69. Građanska kuća u ulici Nikole Skobaljića 34-36, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

70. Građanska kuća u ulici Masarikovoj 32, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

71. Građanska kuća u ulici Mlinskoj 66, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

72. Zgrada katoličke crkve u ulici Branislava Nušića 12, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

73. Građanska kuća u ulici Ratka Pavlovića 12, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

74. Građanska kuća u ulici Maksima Gorkog 21, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

75. Građanska kuća u ulici Maksima Gorkog 15, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

76. Zgrada na Masarikovom trgu 7, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

77. Zgrada Doma zanatlija u ulici Svetozara Markovića 23, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

78. Zgrada na uglu ulica Pana Đukića i Blagoja Nikolića, Leskovac (spomenik kulture),

79. Čičanovićeva kuća u ulici Vojvode Mišića 4, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

80. Zgrada u Bulevaru oslobođenja 14-18 „Bagat”, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

81. Građanska kuća u ulici Vojvode Mišića 37, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

82. Građanska kuća u Svetoilijskoj ulici 42, „Mita Papir”, Leskovac (spomenik kulture),

83. Građanska kuća u ulici Đorđa Lešnjaka 1, Leskovac (spomenik kulture),

84. Građanska kuća u ulici Radoja Domanovića 13, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

85. Zgrada u ulici Južnomoravskih brigada 83, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

86. Zgrada u ulici Južnomoravskih brigada 93, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

87. Zgrada u ulici Branislava Nušića 25, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva);

88. Zgrada u ulici Svetozara Markovića 12, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

89. Građanska kuća u ulici Svetozara Markovića 69, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

90. Kuća u ulici Miloša Obilića 4, Leskovac (objekat narodnog graditeljstva),

91. Crkva Sv. Ilije na Hisaru, Leskovac (spomenik kulture),

92. Crkveni kompleks u centru grada, Leskovac (prostorno kulturno – istorijska celina),

93. Spomen park sa memorijalnim spomen–grobljem posvećen palim 1941-1945, rad arh. B. Bogdanovića, Leskovac (znamenito mesto).

Prostorni razvoj, zaštita uređenje i unapređenje kulturnih dobara

Plan zaštite, uređenja i unapređenja nepokretnog kulturnog dobara sledi principe preuzete iz Prostornog plana Republike Srbije. Plan je usklađen sa regionalnim i lokalnim kontekstom u funkciji dostizanja realnih ciljeva.

Programi, sadržaj, detaljna namena i mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, biće definisane odgovarajućim urbanističkim planovima, odnosno aktom o utvrđivanju nepokretnog kulturnog dobra.

Adekvatna prezentacija kulturnog nasleđa i njegovo uključivanje u turističku ponudu područja, omogućiće se povećanjem saobraćajne dostupnosti, turističkom signalizacijom, infrastrukturnim opremanjem lokaliteta kulturnog nasleđa i njegove zaštićene okoline i prezentacijom kulturnog identiteta područja, pre svega formiranjem nacionalnih, regionalnih i lokalnih, kulturno-istorijskih ruta („put rimskih careva” (rimski vojni put); srpski srednjovekovni gradovi; „manastirska ruta” i dr).

Uslovi i mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i evidentiranih kulturnih dobara

Zavod za zaštitu spomenika kulture posebnim pravnim aktom utvrđuje konkretne uslove čuvanja, korišćenja i održavanja, kao i uslove za preduzimanje konkretnih mera zaštite za svako pojedino nepokretno kulturno dobro ili dobro pod prethodnom zaštitom. Akt o merama tehničke zaštite, koji propisuje nadležni zavod, pribavlja se pre izrade projekata za lokacijske uslove. Projektna dokumentacija dostavlja se nadležnom zavodu na saglasnost.

Prilikom izrade urbanističkih planova na osnovu Prostornog plana, obavezno je planirati intervencije u prostoru na način koji neće ugroziti zaštićena nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom, već doprineti njihovoj trajnoj zaštiti i punoj afirmaciji njihovih spomeničkih vrednosti.

Prilikom izgradnje objekata i uređivanja prostora na osnovu Prostornog plana, utvrđeni su sledeći opšti uslovi i mere zaštite:

isključuje se mogućnost trasiranja dalekovoda preko katastarskih parcela koje obuhvataju: arheološko nalazište „Medijana” (do magistralnog puta sa južne strane), spomenik kulture Ćele Kula sa kapelom (gradsko područje) i znamenito mesto „Bubanj” u Nišu (celokupno topografsko područje brda Bubanj), koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i od velikog značaja („Službeni glasnik SRS”, br. 14/79 i 30/89);

ukoliko je infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda u neposredno vizuelnom obuhvatu iz prostora navedenih nepokretnih kulturnih dobara, a najmanje 200 m vazdušnom linijom od regulacione granice predmetnog kulturnog dobra od zadnjeg provodnika, mora se predvideti delimično ozelenjavanje visokim šumskim masivom u prostoru koridora ili podzemno vođenje visokonaponske infrastrukture;

ukoliko visokonaponski dalekovod prolazi naseljenim mestom ili zaštićenom okolinom nepokretnog kulturnog dobra (susedne parcele) moraju se obezbediti minimalna odstojanja od zadnjeg provodnika u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje oblast energetike;

obavezna je izrada Studije zaštite nepokretnih kulturnih dobara za obuhvat Prostornog plana u cilju: istraživanja podataka; prikupljanja dokumentacije i valorizacije spomeničkih vrednosti nepokretnih kulturnih dobara; bližeg definisanje granica zaštite i zaštićene okoline; utvrđivanja posebnih uslova zaštite za svaki pojedinačni lokalitet, sa detaljnim definisanjem granica zaštite i zaštićene okoline;

ukoliko se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven;

radovi koji su planirani na prostoru za koji je utvrđeno da obuhvataju nepokretna kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, nisu dozvoljeni pre obavljanja zaštitnih arheoloških istraživanja;

ne sme biti ugrožen integritet, niti spomenička svojstva kulturnih dobara, odnosno dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;

obavezno je poštovanje optimalnih uslova za čuvanje i trajnu zaštitu i prezentaciju dobara pod zaštitom;

na arheološkim lokalitetima nije dozvoljena nikakva izgradnja, izuzev ukoliko se to izričito odobri posebnim uslovima;

na zaštićenim dobrima i njihovoj zaštićenoj okolini nije dozvoljeno izvođenje bilo kakvih radova, koji mogu promeniti njihov sadržaj, prirodu ili izgled, bez prethodno pribavljenih uslova i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

nepokretna kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu mogu se koristiti u svojoj izvornoj ili odgovarajućoj nameni, na način koji neće ni u čemu ugroziti njihova osnovna spomenička svojstva;

nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom ne smeju se koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa njihovom prirodom, namenom i značajem ili na način koji može dovesti do njihovog oštećenja;

vlasnik, korisnik ili drugi subjekt koji po bilo kom osnovu raspolaže nepokretnim kulturnim dobrom ili dobrom pod prethodnom zaštitom dužan je da ga čuva i održava s pažnjom tako da ne dođe do oštećenja ili uništenja njegovih spomeničkih svojstava;

nije dozvoljeno da se ruši, raskopava, prepravlja, preziđuje, prerađuje ili da se izvode bilo kakvi drugi radovi koji mogu promeniti izgled i vrednost kulturnog dobra bez prethodno pribavljenih posebnih uslova i saglasnosti nadležnog zavoda;

obavezno je uspostavljanje harmoničnog prostornog sklada u ambijentima sa spomeničkim vrednostima, projektovanjem u kontekstu, oslanjanjem na spomeničke vrednosti nasleđa u okruženju i drugim metodama koje doprinose ostvarivanju viših dometa i unapređenju graditeljskog stvaralaštva u obuhvaćenom prostoru.

1.6. MERE ZAŠTITE PRIRODE, PREDELA I BIODIVERZITETA

Odgovarajućim tehničkim merama pri izgradnji dalekovoda, utvrđuju se sledeće opšte mere zaštite prirode:

planirati radove koji ni na koji način neće narušiti status zaštićenih prirodnih dobara (pojedinačnih stabala, spomenika prirode);

planirati radove na izgradnji/rekonstrukciji dalekovoda isključivo na području koje je obuhvaćeno Prostornim planom;

utvrditi prihvatljiv rizik od elektromagnetnog zračenja i u skladu sa važećim propisima odrediti minimalnu udaljenost infrastrukturnog koridora od postojećih objekata (izbegavanjem postavljanja stubova i provodnika u blizini/preko objekata i obezbeđivanjem dodatne zaštite za slučaj kada je to neizvodljivo);

planirati zaštitni i izvođački pojas sa obe strane dalekovoda, kako bi se u potpunosti obezbedila funkcija istog, a istovremeno i zaštitio prostor od negativnih uticaja;

obezbediti pristup infrastrukturnom koridoru u okviru izvođačkog pojasa, a za lokacije planiranih stubova koristiti pozicije koje najmanje narušavaju postojeću namenu i funkcionalnost prostora;

planirati da se drvenasta i žbunasta vegetacija duž planirane trase infrastrukturnog koridora obezbedi, tako da se izbegnu oštećenja korovskog sistema, usled manipulacije građevinskih mašina, skladištenja opreme, instalacija i dr;

pribaviti saglasnost JP „Srbijašume” za izvođenje radova koji zahtevaju seču visokog zelenila i vrednih primeraka dendroflore, u državnom ili privatnom vlasništvu;

zabraniti izvođenje radova koji mogu izazvati inženjerskogeološke procese;

predvideti zasebno deponovanje iskopane zemlje i humusa kako bi se iskoristilo za sanaciju terena nakon završetka radova;

tokom izvođenja planiranih radova, potrebno je preduzeti sve mere kako bi se sprečilo izlivanje goriva, maziva i drugih štetnih i opasnih materija u zemljište, površinske i podzemne vode;

u slučaju akcidenta odmah počistiti kontaminiranu površinu, ukloniti zagađeni sloj zemljišta i omogućiti njegovo odnošenje na deponiju;

predvideti sanaciju terena nakon završetka radova, zatravljivanjem;

pronađena geološka i paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr), koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost, nalazač je dužan da prijavi nadležnom ministarstvu i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

U funkciji zaštite prirode, u obuhvatu Prostornog plana neophodno je sprovoditi mere zaštite i očuvanja prirodnih tipova staništa prilikom planiranih intervencija u prostoru:

maksimalno očuvati sve prirodne odlike staništa očuvanjem značajnih vrsta za tip staništa, ugroženih i retkih vrsta;

očuvati rubove šuma i zdravstveno korisne funkcije šuma;

eventualno pošumljavanje (u fazi obnove prostora) vršiti isključivo autohtonim vrstama drveća;

očuvati vodena i vlažna staništa u što prirodnijem stanju (zaštititi obale, meandre, rukavce) i obezbediti neophodnu količinu vode za opstanak staništa;

u funkciji zaštite agroekosistemskih staništa, sprečiti uništavanje živica, travnih pojaseva, drvoreda i dr, kao i narušavanje prirodnih uslova neophodnih za njihov opstanak;

posebnim uočljivim oznakama i bojama obeležiti stubove i provodnike u zoni uočenih migratornih kretanja ptica.

U funkciji zaštite prirode, u obuhvatu Prostornog plana neophodno je sprovoditi mere zaštite i očuvanja predela prilikom planiranih intervencija u prostoru:

prilikom pozicioniranja stubova, voditi računa o mogućem ograničavanju vizuelnog narušavanja predela, postizanjem povoljnog odnosa raspona i visine stubova, korišćenjem prirodnih zaklona i uklapanjem sa postojećim objektima (saobraćajnice i drugi nadzemni vodovi);

na delu trase koja prolazi kroz osetljiva područja potrebno je primeniti sve poznate metode i postupke koji će minimizirati uticaj dalekovoda na prirodni ambijent („uklapanje u ambijent” primenom odgovarajućih boja za stubove, oblikom i visinom stuba, smanjenjem broja pristupnih puteva, vođenjem dva paralelna dalekovoda na zajedničkim stubovima i sl).

2. PRAVILA GRAĐENJA

2.1. VRSTA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI POD USLOVIMA UTVRĐENIM PLANOM, ODNOSNO ČIJA JE IZGRADNJA ZABRANJENA U POJEDINAČNIM ZONAMA

Osnovni podaci o dalekovodu 110 kV broj 113/x

Dalekovod broj 113/1:

Naziv dalekovoda: dvostruki dalekovod od TS „Niš 1ˮ do TS „Niš 2ˮ, po trasi postojećeg jednostrukog voda broj 113/1

Nazivni napon: 110 kV

Provodnici: uže 240/40 mm² – Al/Če 6:1

Zaštitno uže: OPGW uže sa 48 optičkih vlakana u jednoj ili dve cevčice

Stubovi: čelično rešetkasti tipa „bureˮ za dvostruke dalekovode sa penjalicama sa vrhom za dva zaštitna užeta

Izolatori: stakleni kapasti, štapni kompozitni ili porcelanski, prelomne sile 120 KN (u skladu sa merodavnim IEC standardom), koji su kod približavanja ili prelaska preko važnijih objekata električno i/ili mehanički pojačani

Dodatno opterećenje:prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koristeći iskustva sa postojećih dalekovoda

Pritisak vetra:minimalno 75 daN/m2

Dužina trase: približno 15 km.

Opis postojećeg

stanja: Dalekovod broj 113/1 izgrađen je 1954. godine, kada mu je trasa išla od TS „Niš 1ˮ do HE „Vrla 1ˮ. Godine 1972. dalekovod je isečen i uveden u TS „Niš 2ˮ tako da na tom delu trase postoje čelično rešetkasti stubovi. Ostali stubovi su betonski. Provodnik je preseka 95 mm2, a usled dugog perioda eksploatacije, kao i učestalih preopterećenja, doživeo je plastičnu deformaciju. Betonski stubovi su u dosta lošem stanju, beton se kruni i veći komadi padaju na zemlju. Penjalice su nestabilne i izvlače se iz stuba. Vrhovi stubova sa klemom za zaštitno uže često se lome pri čemu zaštitno uže pada na gornju konzolu. Ispitivanje betonskih stubova, odrađeno 2011. godine, pokazalo je da stubovi ne zadovoljavaju važeće propise.

Opis potrebnih radova

na rekonstrukciji:Rekonstrukcija dalekovoda broj 113/1 obaviće se u dve faze kojima je predviđeno kompletno opremanje oba sistema novim faznim provodnicima, zamena zaštitnog užeta i ovesne opreme. Umesto postojećih betonskih i dotrajalih čelično rešetkastih stubova ugradiće se novi čelično rešetkasti stubovi tipa „bureˮ.

Dalekovod broj 113/2:

Naziv dalekovoda:jednostruki dalekovod od TS „Niš 2ˮ do TS „Leskovac 4ˮ, po trasi postojećeg jednostrukog voda broj 113/2

Nazivni napon: 110 kV

Provodnici: uže 240/40 mm² -Al/Če 6:1

Zaštitno uže: OPGW uže sa 24 ili 48 optičkih vlakana u jednoj ili dve cevčice

Stubovi: čelično rešetkasti tipa „jelaˮ sa penjalicama sa vrhom za jedno zaštitno uže

Izolatori: stakleni kapasti, prelomne sile 120 KN (u skladu sa merodavnim IEC standardom), koji su kod približavanja ili prelaska preko važnijih objekata električno i/ili mehanički pojačani

Dodatno opterećenje:prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koristeći iskustva sa postojećih dalekovoda

Pritisak vetra:minimalno 75 daN/m2

Dužina trase:približno 47.5 km.

Opis postojećeg stanja: Dalekovod broj 113/2 izgrađen je 1954. godine, kada je mu je trasa išla od TS „Niš 1ˮ do HE „Vrla 1ˮ. Godine 1970. dalekovod je isečen i uveden u TS „Niš 2ˮ, a krajem 1970. godine i u TS „Leskovac 4ˮ tako da na tom delu trase postoje čelično rešetkasti stubovi. Ostali stubovi su betonski. Provodnik je pretežno bakarni, preseka 95 mm2, mada je na pojedinim deonicama i 150/25 mm2. Usled dugog perioda eksploatacije, kao i učestalih preopterećenja provodnik je doživeo plastičnu deformaciju. Betonski stubovi su u dosta lošem stanju, beton se kruni i veći komadi padaju na zemlju. Penjalice su nestabilne i izvlače se iz stuba. Vrhovi stubova, sa klemom za zaštitno uže, često se lome, pri čemu zaštitno uže pada na gornju konzolu. Ispitivanje betonskih stubova, odrađeno 2011. godine, pokazalo je da stubovi ne zadovoljavaju važeće propise.

Opis potrebnih radova

na rekonstrukciji:Rekonstrukcijom dalekovoda broj 113/2 predviđeno je kompletno opremanje sistema novim faznim provodnicima, zamena zaštitnog užeta i ovesne opreme. Umesto postojećih betonskih i čelično rešetkastih stubova, koji ne podržavaju primenu provodnika Al/Če 240/40 mm2, ugradiće se novi čelično rešetkasti stubovi tipa „jelaˮ.

Dalekovod broj 113/3:

Naziv dalekovoda:postojeći jednostruki vod broj 113/3, od TS „Leskovac 4” do TS „Leskovac 2”

Nazivni napon: 110 kV

Dužina trase:približno 10.5 km.

Dalekovod broj 113/4:

Naziv dalekovoda:jednostruki dalekovod od TS „Leskovac 2” do EVP „Grdelica”, po trasi postojećeg jednostrukog voda broj 113/4

Nazivni napon: 110 kV

Provodnici: uže 240/40 mm² -Al/Če 6:1

Zaštitno uže: OPGW uže sa 48 optičkih vlakana u jednoj ili dve cevčice

Stubovi: čelično rešetkasti tipa „jela” sa penjalicama sa vrhom za jedno zaštitno uže

Izolatori: stakleni kapasti, štapni kompozitni ili porcelanski, prelomne sile 120 KN (u skladu sa merodavnim IEC standardom), koji su kod približavanja ili prelaska preko važnijih objekata električno i/ili mehanički pojačani,

Dodatno opterećenje:prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koristeći iskustva sa postojećih dalekovoda

Pritisak vetra:minimalno 75 daN/m2

Dužina trase:približno 12.2 km.

Opis postojećeg stanja:Dalekovod broj 113/4 izgrađen je 1954. godine, kada mu je trasa išla od TS „Niš 1” do HE „Vrla 1”. Godine 1979. dalekovod je isečen i uveden u EVP „Grdelica” tako da na tom delu trase postoje čelično rešetkasti stubovi. Ostali stubovi su betonski. Provodnik je pretežno bakarni, preseka 95 mm2. Usled dugog perioda eksploatacije, kao i učestalih preopterećenja provodnik je doživeo plastičnu deformaciju. Betonski stubovi su u dosta lošem stanju, beton se kruni i veći komadi padaju na zemlju. Penjalice su nestabilne i izvlače se iz stuba. Vrhovi stubova, sa klemom za zaštitno uže, često se lome, pri čemu zaštitno uže pada na gornju konzolu. Ispitivanje betonskih stubova, odrađeno 2011. godine, pokazalo je da stubovi ne zadovoljavaju važeće propise.

Opis potrebnih radova

na rekonstrukciji:Rekonstrukcijom dalekovoda broj 113/4 predviđeno je kompletno opremanje sistema novim faznim provodnicima, zamena zaštitnog užeta i ovesne opreme. Umesto postojećih betonskih i čelično rešetkastih stubova, koji ne podržavaju primenu provodnika Al/Če 240/40 mm2, ugradiće se novi čelično rešetkasti stubovi tipa „jela”.

Dalekovod broj 113/5:

Naziv dalekovodajednostruki dalekovod od EVP „Grdelica” do HE „Vrla III”, po trasi postojećeg jednostrukog voda broj 113/4

Nazivni napon 110 kV

Provodnici uže 240/40 mm² -Al/Če 6:1

Zaštitno uže OPGW uže sa 48 optičkih vlakana u jednoj ili dve cevčice

Stubovi čelično rešetkasti tipa „jela” sa penjalicama sa vrhom za jedno zaštitno uže

Izolatori stakleni kapasti, štapni kompozitni ili porcelanski, prelomne sile 120 KN (u skladu sa merodavnim IEC standardom), koji su kod približavanja ili prelaska preko važnijih objekata električno i/ili mehanički pojačani,

Dodatno opterećenjeprema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koristeći iskustva sa postojećih dalekovoda

Pritisak vetraminimalno 75 daN/m2

Dužina trasepribližno 12.2 km.

Opis postojećeg stanja: Dalekovod broj 113/5 izgrađen je 1954. godine, a rekonstruisan 1979. godine. Svi stubovi dalekovoda su čelično rešetkasti. Provodnik je pretežno bakarni, preseka 95 mm2. Usled dugog perioda eksploatacije, kao i učestalih preopterećenja provodnik je doživeo plastičnu deformaciju.

Opis potrebnih radova

na rekonstrukciji: Dalekovod nije pouzdan i potrebno je odraditi rekonstrukciju kojom je predviđeno kompletno opremanje sistema novim faznim provodnicima, zamena zaštitnog užeta i ovesne opreme. Umesto postojećih čelično rešetkastih stubova, koji ne podržavaju primenu provodnika Al/Če 240/40 mm2, ugradiće se novi čelično rešetkasti stubovi tipa „jela”.

Zaštitni i izvođački pojas dalekovoda 110 kV broj 113/x

Zaštitni pojas dalekovoda je zona u kojoj se utvrđuju posebna pravila i uslovi korišćenja i uređenja prostora u cilju preventivnog tehničkog obezbeđenja za nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog objekta (dalekovoda) i zaštite okruženja od mogućih negativnih uticaja dalekovoda. Prostornim planom određeni zaštitni pojas je 30 m obostrano od centralne ose dalekovoda (ukupno 60 m), a u skladu sa članom 218. Zakona o energetici.

Unutar zaštitnog pojasa dalekovoda, neposredno uz dalekovod, na 10 m obostrano od centalne ose dalekovoda (ukupno 20 m), definisana je zona izvođačkog pojasa, sa posebnim uslovima korišćenja i uređenja za potrebe izgradnje, održavanja i nadzora dalekovoda.

U zaštitnom pojasu se bez promene vlasništva, obezbeđuje službenost prolaza za vreme trajanja radova i uspostavlja trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za upravljanje dalekovodom, kod planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih radova.

U izvođačkom pojasu se obezbeđuje prostor za izgradnju stubova dalekovoda (prema tehničkoj dokumentaciji za izgradnju dalekovoda), službenost prolaza za potrebe izvođenja radova, postavljanje instalacija dalekovoda, nadzor i redovno održavanje instalacija dalekovoda.

Izgradnja dalekovoda obuhvata pripremne, glavne i završne radove. U svim etapama se sprovode mere predviđene propisima u vezi zaštite na radu, internim pravilnicima izvođača radova i uputstvima investitora, isporučioca opreme i nadzornog organa. Sve etape radova se pravovremeno prijavljuju nadležnim službama, organizacijama koji su uslovile nadzor, organima lokalne samouprave i drugim korisnicima prostora u blizini dalekovoda.

Za kolski prevoz opreme i delova instalacije dalekovoda predviđeno je korišćenje najkraćih prilaza sa javnih i nekategorisanih puteva, odnosno šumskih i poljskih puteva i staza. Prelaz izvan puteva, preko poseda i formiranje gradilišta izvan izvođačkog pojasa uslovljeni su prethodnom saglasnošću vlasnika/korisnika ili ustanovljenjem privremene službenosti prolaza/zauzeća.

Energetski subjekt koji obavlja delatnost prenosa električne energije dužan je da sprovodi mere zaštite u skladu sa članom 218. Zakona o energetici i drugim tehničkim propisima.

U okviru zaštitnog pojasa dalekovoda mogu se graditi energetski i ostali objekti u funkciji istih, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom.

Prilikom izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda, kompletnu trasu posmatrati kao zonu pojačane osetljivosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja i odgovarajućim podzakonskim aktima s obzirom da je u toku buduće eksploatacije predmetnog energetskog sistema, moguće očekivati proširenje građevinskih područja i van sadašnjih granica, što ekonomski opravdava dodatno ulaganje u povećanje zaštite od nejonizujućih zračenja.

Prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata ili instalacija strogo voditi računa da se ispoštuju njihovi relativni odnosi (položaj) prema predmetnom dalekovodu, a u skladu sa:

Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (čl. 103, 104, 105, 106, 107. i 108);

Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V;

Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja sa odgovarajućim podzakonskim aktima;

SRPS N.C0.105 – Tehnički uslovi zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86);

SRPS N.C0.101 – Zaštita telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja – Zaštita od opasnosti („Službeni list SFRJ”, broj 68/88).

a. van građevinskog područja:

Propisana, sigurnosna visina provodnika iznad obradivog poljoprivrednog zemljišta iznosi minimum 7 m, a sigurnosno rastojanje između provodnika i krune zasada iznosi minimum 3 m. Sigurnosna udaljenost mora se održati i u slučaju pada stabla, pri čemu se udaljenost meri od provodnika u neotklonjenom položaju. Parcele na kojima je potrebno prilagoditi visinu postojećih zasada, odnosno sigurnosnu visinu provodnika odrediće se tehničkom dokumentacijom za izgradnju dalekovoda.

Sigurnosna visina i udaljenost provodnika, pri normalnom radu dalekovoda, od žičane mreže (u poljima, vinogradima, voćnjacima i sl) iznosi minimum 3,75 m. Pored pojačane električne zaštitne izolacije, posebnim projektom se obavezno sračunava vrednost indukovanih napona. Ukoliko je očekivani ili naknadno registrovan indukovani napon, u uslovima pojačanog električnog opterećenja provodnika, veći od propisane vrednosti, obavezno se sprovode mere električne zaštite (uzemljenje i dr).

Posebnim projektom se takođe definišu uslovi korišćenja i električne zaštite lokalnih sistema za navodnjavanje, pri čemu je zabranjeno korišćenje sistema sa rasprskavanjem.

U slučaju eventualnog prosecanja šume, potrebno je u saradnji sa preduzećem nadležnim za gazdovanje šumama uraditi poseban projekat. Seči se pristupa nakon oznake stabala i uz nadzor od strane nadležnog šumskog gazdinstva.

b. u građevinskom području:

Dalekovod 110 kV projektovati i graditi na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Provodnici, kao sastavni deo dalekovoda, biće postavljeni na čelično-rešetkaste stubove.

Ugaono-zatezni i noseći stubovi će se postavljati na armitano-betonske temelje, koji će biti precizno definisani projektnom dokumentacijom, prema geomehaničkim osobinama tla i topografiji terena na kome se temelji.

Visina stubova će biti do 50 m, a tačna visina svakog biće određena tehničkom dokumentacijom, uzimajući u obzir sigurnosna rastojanja pri prelasku i ukrštanju sa ostalim infrastrukturnim objektima, plavni teren, upotrebu zemljišta i dr.

Tačne pozicije (lokacije) stubova dalekovoda biće definisane odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa pravilima građenja iz ovog Prostornog plana i uz rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Tačna lokacija stuba zavisiće i od tehničkom dokumentacijom izabrane vrste i tipa stuba, kao i eventualnih geotehničkih i drugih ograničenja koja mogu da utiču na odstupanja pozicije stuba. Građevinska linija do koje je dozvoljeno postavljanje temelja dalekovoda, poklapa se izvođačkim pojasom dalekovoda.

U toku radova neophodno je sprovesti mere zaštite predviđene za rad u blizini zgrada. Potreba za dodatnom mehaničkom ili električnom zaštitom utvrdiće se posebnim projektom ukrštanja.

Prilikom prelaska dalekovoda preko postojećih stambenih zona i drugih zona povećane osetljivosti, proveriti uslove iz Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja i po potrebi primeniti odgovarajuće mere (u prvom redu povećanje visine stuba).

Zona visokonaponskih vodova

Zona visokonaponskih vodova predstavlja zaštitni pojas ostalih visokonaponskih vodova 110 kV, 220 kV i 400 kV, u neposrednoj okolini predmetnog dalekovoda, određen u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

U ovoj zoni mogu se graditi energetski i drugi objekti u funkciji istih, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom, odnosno u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Kompleksi trafostanica (TS „Niš 1ˮ, TS „Niš 2ˮ, TS „Leskovac 2” i TS „Leskovac 4ˮ), elektrovučne podstanice (EVP „Grdelicaˮ) i hidroelektrane (HE „Vrla IIIˮ)

Postojeći kompleksi TS „Niš 1ˮ, TS „Niš 2ˮ, TS „Leskovac 2ˮ i TS „Leskovac 4ˮ, EVP „Grdelicaˮ i HE „Vrla IIIˮ, se nalaze u građevinskom području naselja Niš, Leskovac, Grdelica i Masurica.

U kompleksu navedenih objekata mogu se graditi drugi energetski i ostali objekti u funkciji istih, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom.

Rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija postojećih objekata u zaštitnom pojasu

Postojeći objekti se mogu rekonstruisati, dograđivati, adaptirati i usaglašavati, samo uz uvažavanje uslova koji bliže definišu sve sigurnosne i bezbednosne visine i udaljenosti energetskih od drugih objekata, a dati su Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, članom 218. Zakona o energetici i ostalim prethodno navedenim pravilnicima, zakonima i standardima, kao i uz saglasnost energetskog subjekta koji je vlasnik/korisnik dalekovoda, na osnovu njegovih uslova i nakon izrade elaborata kojim se prikazuje tačan odnos predmetnog dalekovoda i objekta. Pod istim uslovima, u planiranom građevinskom području je moguća i izgradnja objekata koji su namenjeni za trajni boravak ljudi (stambeni objekti), proizvodnih, poslovnih, ekonomskih i pomoćnih objekata, kao i objekata javne namene (koji nisu u funkciji energetskog sistema).

Ukoliko elaborat potvrdi da je došlo do kolizije između objekta i dalekovoda na mestu ukrštanja, pristupa se izradi projektnog zadatka (o trošku investitora objekta), na osnovu koga će se, po usvajanju od strane energetskog subjekta, pristupiti izradi projekta rekonstrukcije ili adaptacije (o trošku investitora objekta), u cilju usklađivanja objekta i dalekovoda.

Na delovima parcela zahvaćenih koridorima visokog napona, koje se nalaze van samog koridora i zone tehničkih ograničenja, mogu se usaglašavati postojeći i graditi novi objekti, prema uslovima parcele i opštim pravilima građenja tih zona.

Usklađivanje izvođačkih i eksploatacionih zahteva dalekovoda i uslova korišćenja građevinskih objekata (stambenih, poslovnih, privrednih, ekonomskih i pomoćnih, kao i objekata javne namene) obezbeđuje se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i ostalim prethodno nabrojanim aktima, kao i uslovima i saglasnostima energetskog subjekta.

Uslovi po pitanju sigurnosne visine i udaljenosti:

smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojanje horizontalne projekcije najbližeg provodnika u neotklonjenom položaju od zgrade manje od 5 m (član 103.);

za nepristupačne delove zgrade (krov, dimnjak i dr) sigurnosna udaljenost iznosi 3 m (član 104.);

za stalno pristupačne delove zgrade (terasa, balkon, građevinske skele i sl) sigurnosna visina iznosi 5 m, a sigurnosna udaljenost 4 m (član 105.);

vertikalna udaljenost između provodnika i delova zgrade ispod provodnika (sleme krova, gornja ivica dimnjaka i dr), za vodove sa visećim izolatorima iznosi najmanje 3m i u slučaju kad u rasponu ukrštanja postoji normalno dodatno opterećenje, a u susednim rasponima nema tog opterećenja (član 106.);

za vodove iznad zgrada potrebna je električno pojačana izolacija, a za vodove iznad stambenih zgrada i zgrada u kojima se zadržava veći broj ljudi (škole, vrtići i dr) potrebna je i mehanički pojačana izolacija (član 107.);

na stambenim zgradama nije dozvoljeno postavljanje zidnih konzola ili zidnih i krovnih nosača za nošenje vodova (član 108.);

za zgrade pogonskih postrojenja, sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti od zgrada koje pripadaju istom pogonskom postrojenju čiji je i elektroenergetski vod (elektrane, transformatorske stanice, razvodna postrojenja), a ne služe za stanovanje, mogu biti i manje od vrednosti iz člana 103. ovog pravilnika, ako se predvide odgovarajuće zaštitne mere za sprečavanje slučajnog dodira provodnika (postavljanje ograde, lako uočljivih natpisa za upozorenje i sl) (član 109.);

za zgrade sa zapaljivim krovom, tj. krovom pokrivenim zapaljivim materijalom, radi zaštite vodova od oštećenja, bez obzira na napon voda, sigurnosna visina iznosi 12 m, a sigurnosna udaljenost 5 m. Za ove zgrade važe i odredbe čl. 103. do 108. tog pravilnika, koji se odnose na vođenje vodova preko zgrada koje služe za stalan boravak ljudi (član 110.);

za zgrade u kojima se nalazi lako zapaljiv materijal, tj. nadzemne objekte kao što su skladišta benzina, ulja, eksploziva i sl, nije dozvoljeno vođenje vodova preko ovih objekata. Na prolazu pored ovih objekata, horizontalna sigurnosna udaljenost jednaka je visini stuba uvećanoj za 3m, a najmanje 15m (član 111.);

za deponije, udaljenost najviše projektovane kote tela deponije mora biti jednaka visini stuba uvećanoj za 3 m, a najmanje 15 m;

za zgrade, staklenike i staklene bašte, parkirališta i autobuska stajališta, definisan je dodatni kriterijum za prelazak nadzemnog voda, po kome se prelaskom smatra i kada je horizontalna projekcija najbližeg provodnika u neotklonjenom položaju na rastojanju manjem od 5 m od tog objekta;

za metalne ograde, na mestima prelaska ili približavanja dalekovoda metalnim ogradama, mere električne zaštite će se sprovoditi, ukoliko izmereni ili sračunati indukovani napon prema zemlji, a pri normalnom radu dalekovoda, bude veći od propisanih 65 V. Eventualno ukrštanje sa ogradama i sl. u toku glavnih elektromontažnih radova, rešava se na terenu, premošćavanjem ili privremenim izmeštanjem u dogovoru sa vlasnikom.

2.2. PRAVILA ZA UKRŠTANJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA SA DRUGOM INFRASTRUKTUROM

Odnos planiranog 110 kV dalekovoda, tj. ukrštanje sa drugom postojećom i planiranom infrastrukturom, prikazan je u Tabeli 6. Ukrštanja dalekovoda 110 kV broj 113/x sa drugom infrastrukturom. Date stacionaže ukrštaja dalekovoda sa drugim infrastrukturnim sistemima određene su grafički i obračunate su u odnosu na nultu stacionažu dalekovoda, tj. početni ugaono-zatezni stub dalekovoda 110 kV broj 113/h – P1 (7568113.29, 4797027.08), P2 (7579107.11, 4795704.33), P3 (7577200.79, 4762522.03), P4 (7580686.78, 4759480.72) i P5 (7586267.92, 4751692.49). Ove stacionaže treba tretirati kao orijentacione, sa ograničenom preciznošću, jer su i trase pojedinih infrastrukturnih sistema date orijentaciono, prema dobijenim uslovima, dostupnim podlogama, važećoj planskoj i drugoj dokumentaciji. Preciznije stacionaže moći će da budu definisane glavnim projektom predmetnog dalekovoda.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda

sa elektroenergetskim objektima

Ukrštanje visokonaponskog voda sa drugim visokonaponskim vodom i njihovo međusobno približavanje:

Po pravilu, dalekovod višeg nominalnog napona postavlja se sa električno pojačanom izolacijom, iznad voda nižeg nominalnog napona. Sigurnosna visina od 2,5 m i sigurnosna udaljenost od 1 m mora biti očuvana i u uslovima dodatnog opterećenja samo gornjeg voda.

Kod paralelnog vođenja, najmanja međusobna udaljenost odgovara propisanom sigurnosnom razmaku za vod višeg napona, pri najvećem otklonu jednog od provodnika pod uticajem vetra.

Ukrštanje visokonaponskog voda sa niskonaponskim vodom i njihovo međusobno približavanje:

Prelazak niskonaponskog voda preko visokonaponskog voda nije dozvoljen.

Kod prelaska visokonaponskog voda preko niskonaponskog voda obezbeđuje se sigurnosna visina od minimum 2,5 m i sigurnosna udaljenost od minimum 2 m, uz električno pojačanu izolaciju.

Potreba za dodatnom mehaničkom ili električnom zaštitom utvrdiće se posebnim projektom ukrštanja.

U toku radova neophodno je sprovesti mere zaštite predviđene za rad u blizini elektroenergetskih instalacija.

Gornji vod mora se izgraditi sa električno pojačanom izolacijom.

Iznad niskonaponskih provodnika moraju se postaviti dva obostrano uzemljena sigurnosna užeta, čija računska sila kidanja (mehanička čvrstoća) iznosi najmanje 1000 daN.

Zaštitna užad iznad niskonaponskih vodova ne moraju se postavljati ako su za visokonaponski vod ispunjeni sledeći uslovi:

da je izolacija u rasponu ukrštanja električko i mehanički pojačana;

da normalno dozvoljeno naprezanje ne prelazi 1/3 prekidne čvrstoće provodnika i zaštitne užadi;

da je raspon ukrštanja ograničen nosećim stubovima, a sigurnosna visina iznosi najmanje 2 m i kad u prelaznom rasponu postoji dodatno opterećenje, a u susednim rasponima nema dodatnog opterećenja na provodnicima i zaštitnoj užadi.

Najmanja međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova mora biti jednaka udaljenosti „D” (čl. 30. i 32. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od1 kV do 400 kV).

Pri najvećem otklonu provodnika jednog voda zbog dejstva vetra mora se proveriti da međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova nije manja od sigurnosnog razmaka za viši napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad provodnici drugog voda nisu otklonjeni.

Niskonaponski vod mora se opremiti odvodnicima prenapona na početku i na kraju deonice voda koja je na zajedničkim stubovima sa visokonaponskim vodom, kao i na svakom eventualnom ogranku.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda

sa saobraćajnom infrastrukturom

U zoni ukrštanja dalekovoda sa državnim putevima I i II reda, potrebno je da se stubovi dalekovoda postave na rastojanju (mereno od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta) koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda.

Sigurnosna visina dalekovoda iznad kolovoza javnog puta je minimalno 7 m (mereno od najviše kote kolovoza do lančanice dalekovoda), pri najnepovoljnijim temperaturnim uslovima.

U slučaju paralelnog vođenja dalekovoda sa državnim putevima I i II reda, potrebno je da se stubovi dalekovoda postave na rastojanju (mereno od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta), koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda.

Zaštitne širine (zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje) su utvrđene Zakonom o javnim putevima i iznose za:

državni put I reda – autoput40 m;

državni put I reda20 m;

državni put II reda10 m;

opštinski put5 m.

Pri nadzemnom ukrštanju dalekovoda sa autoputem, ugao ukrštanja treba da bude po mogućnosti 90°, odnosno minimum 30°, pri čemu je najmanja visina od gornje ivice nivelete kolovoza do najnižeg provodnika minimum 12 m.

Minimalna udaljenost stuba dalekovoda od ograde autoputa iznosi 40 m, izuzetno 10 m, osim ukoliko je visina stuba veća od 10 m, kada se stub od ograde autoputa postavlja na rastojanju koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda.

Pri paralelnom vođenju dalekovoda dužem od 5 km, udaljenost istih u odnosu na autoput je najmanje 100 m, osim u brdovitim i šumovitim predelima kada se može smanjiti na 40 m.

Na mestima ukrštanja dalekovoda sa javnim putevima, nije dozvoljena sadnja visokog zelenila u zaštitnom pojasu dalekovoda (za dalekovod 110 kV broj 113/x, 30 m od ose voda sa obe strane).

Čelične rešetkaste stubove u zoni ukrštanja sa trasom predmetne železničke pruge planirati tako da najbliža ivica istih bude na udaljenosti minimum 25 m mereno upravno na osovinu krajnjeg koloseka predmetne železničke pruge.

Na mestu ukrštanja sa trasom predmetne železničke pruge planirati da minimalna sigurnosna visina visokonaponskog dalekovoda 110 kV ne bude manja od 12 m – 14 m mereno od gornje ivice šine do najbliže tačke provodnika dalekovoda.

Pri projektovanju, rekonstrukciji i eksploataciji dalekovoda, investitor je u obavezi da se pridržava odredaba, tehničkih uslova i propisa važećih zakona i pravilnika za ovu vrstu objekata, a takođe i da pribavi predviđene saglasnosti i odobrenja nadležnih organa, kako je definisano planskom dokumentacijom, odnosno lokacijskim uslovima.

Stubove dalekovoda obeležiti u skladu sa uslovima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, za bezbedno funkcionisanje vazdušnog saobraćaja.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda

sa vodoprivrednim objektima

Sigurnosna visina dalekovoda iznad najvišeg vodostaja plovne reke/kanala, pri kome je još moguća plovidba iznosi po pravilu 15 m.

Horizontalna udaljenost bilo kog dela stuba iznosi najmanje 10 m od obale, odnosno 6 m od stope nasipa. Izolacija voda mora biti mehanički i električno pojačana.

Pri vođenju vodova paralelno sa plovnim rekama/kanalima na potezima dužim od 5 km, udaljenost od obale, odnosno od nasipa ne sme biti manja od 50 m.

Ugao ukrštanja sa vodnim objektima ne sme biti manji od 30°.

Kod paralelnog vođenja i ukrštanja sa vodoprivrednim objektima, stubove dalekovoda locirati van vodnog zemljišta, tako da se ne ugrozi, niti spreči prirodno odvodnjavanje terena.

Na nebranjenom, plavljenom terenu, odnosno planiranoj retenziji, potrebno je da temelji stubova dalekovoda budu posebno proračunati u skladu sa uslovima terena.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda

sa termoenergetskim objektima

Pri ukrštanju i paralelnom vođenju dalekovoda sa gasovodnom infrastrukturom potrebno je poštovati uslove iz Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RSˮ, br. 37/13 i 87/15).

Minimalna rastojanja nadzemne elektro mreže i stubova dalekovoda od podzemnih gasovoda su 20 m pri paralelnom vođenju i 10 m pri ukrštanju, pri čemu se minimalno rastojanje računa od temelja stuba dalekovoda i uzemljivača. Stubovi dalekovoda ne mogu se postavljati u eksploatacionom pojasu gasovoda.

Tabela 11. Širina eksploatacionog pojasa gasovoda u zavisnosti od pritiska i prečnika gasovoda

PREČNIK GASOVODA

PRITISAK

16-50 bar (m)

PRITISAK

>50 bar (m)

Prečnik gasovoda do DN 150

10

10

Prečnik gasovoda iznad DN 150 do DN 500

12

15

Prečnik gasovoda iznad DN 500 do DN 1000

15

30

Prečnik gasovoda iznad DN 1000

20

50

Vrednosti iz gornje tabele predstavljaju ukupnu širinu eksploatacionog pojasa, tako da se po jedna polovina date vrednosti prostire sa obe strane ose gasovoda.

U eksploatacionom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1.0 m, odnosno za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0.5 m.

Izgradnja novih objekata ne sme ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad gasovoda. Objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi, u zavisnosti od pritiska i prečnika gasovoda, a bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i na klasu lokacije u koju je gasovod svrstan, ne mogu se graditi na rastojanjima manjim od 30 m (za pritisak gasovoda 16-50 bar).

Tabela 12. Minimalna rastojanja objekata koji su sastavni delovi gasovoda

od elektroenergetskih objekata

GASNI

OBJEKTI

Merno regulacione stanice, Merne stanice i

Regulacione stanice

Kompresorske stanice

Blok stanice sa

ispuštanjem gasa

Zidane ili montažne

Na otvorenom

ili pod nastrešnicom

< 30.000 m3/h

> 30.000 m3/h

Za sve kapacitete

< 2 mlrd m3/god

> 2 mlrd m3/god

Za sve kapacitete

Dalekovodi

Za sve slučajeve: visina stuba dalekovoda + 3 m

Trafo

stanice

30 m

30 m

30 m

30 m

100 m

30 m

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda

sa telekomunikacionim objektima

Provodnici dalekovoda se postavljaju iznad nadzemnih telekomunikacionih vodova, na sigurnosnoj visini od minimum 3 m, pod uglom ne manjim od 45°, a izuzetno od 30°, uz preduzimanje mera pojačane električne i mehaničke sigurnosti.

Horizontalna udaljenost dalekovodnog stuba od telekomunikacionog voda ne sme biti manja od 2 m, a horizontalna udaljenost stuba telekomunikacionog voda od najbližeg provodnika dalekovoda mora iznositi najmanje 5 m.

Novi stubovi dalekovoda se postavljaju na minimum 10 m od podzemnih telekomunikacionih kablova (sa metalnim jezgrom) i minimum 3 m od savremenih kablova sa optičkim sistemom prenosa (bez metalnih elemenata). Ove udaljenosti mogu biti manje samo uz prethodnu saglasnost nadležnog preduzeća.

Prilikom projektovanja i izvođenja dalekovoda predvideti mere tehničke zaštite telekomunikacionih kablova od nedozvoljenih elektromagnetnih uticaja dalekovoda.

Na mestima ukrštanja dalekovoda sa telekomunikacionim kablom, ugao ukrštanja po pravilu treba da bude 90°, odnosno do 45°. Ukoliko se navedena rastojanja ne mogu postići, potrebno je kablove zaštititi postavljanjem u PVC ili PV cevi, prema važećim propisima.

2.3. USLOVI ZA FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE

U skladu sa odredbama čl. 2. i 53a Zakona o planiranju i izgradnji, nadzemni elektroenergetski vod, čija je izgradnja predviđena odgovarajućim planskim dokumentom, jeste linijski infrastrukturni objekat. Linijski infrastrukturni objekti su objekti javne namene (objekti namenjeni za javno korišćenje) u javnoj svojini, po osnovu posebnih zakona.

Za građenje/postavljanje nadzemnih objekata linijske infrastrukture predviđenih planom, u skladu sa članom 69. Zakona o planiranju i izgradnji, formira se građevinska parcela, što ne važi za nadzemne elektroenergetske vodove (za podzemne objekte/delove objekata, u trasi koridora se ne formira posebna građevinska parcela, dok zemljište iznad podzemnog linijskog infrastrukturnog objekta ne mora predstavljati površinu javne namene). Za postavljanje elektroprenosnih stubova, ne primenjuju se odredbe o formiranju građevinske parcele propisane Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pošto se za postavljanje elektroprenosnih stubova i nadzemnih elektroenergetskih vodova ne primenjuju odredbe o formiranju građevinske parcele propisane Zakonom o planiranju i izgradnji, u ovom slučaju građevinsku parcelu predstavlja zemljišni pojas nepotpune eksproprijacije dela katastarskih parcela kroz koje se prostire dalekovod i na kojima se nalaze stubovi dalekovoda.

Za linijske infrastrukturne objekte može se formirati građevinska parcela koja odstupa od površine ili položaja predviđenih planom, pod uslovom da postoji pristup objektu, radi održavanja i otklanjanja kvarova ili havarije (dokaz o rešenom pristupu javnoj saobraćajnoj površini obezbeđuje se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji).

Linijski infrastrukturni objekti se mogu graditi i na poljoprivrednom zemljištu, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede. Za potrebe izgradnje ovih objekata na poljoprivrednom zemljištu, mogu se primenjivati odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, koje se odnose na preparcelaciju, parcelaciju i ispravku granica susednih parcela, kao i odredbe o odstupanju od površine ili položaja predviđenih planskim dokumentom.

Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, lokacijski uslovi se mogu izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih katastarskih parcela, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ukoliko se nadzemni linijski infrastrukturni objekat prostire preko teritorija dve ili više katastarskih opština, pre izdavanja upotrebne dozvole, formira se jedna ili više građevinskih parcela, tako da jedna građevinska parcela predstavlja zbir delova pojedinačnih katastarskih parcela unutar granice katastarske opštine, osim u slučaju kada je kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima podnet ugovor o pravu službenosti.

Za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju linijskih infrastrukturnih objekata, dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu obezbeđuje se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Za zone posebne namene i objekte infrastrukture, parcele se definišu u skladu sa posebnom namenom, odnosno u skladu sa infrastrukturnim objektima. Infrastrukturni objekti se mogu graditi i van građevinskog područja naselja, na parcelama koje imaju pristup na javnu saobraćajnu površinu, u skladu sa Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Službeni glasnik RS”, broj 22/15).

V. IMPLEMENTACIJA

1. INSTITUCIONALNI OKVIR IMPLEMENTACIJE I UČESNICI U IMPLEMENTACIJI

Nosilac implementacije Prostornog plana je „Elektromreža Srbije”, Beograd. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za ovaj objekat, kao projekat od izuzetnog značaja za energetski sistem južne i istočne Srbije, finansira se iz sredstava „Elektromreža Srbije”, Beograd dok će se sredstva za finansiranje aktivnosti na implementaciji Prostornog plana obezbediti iz sredstava „Elektromreža Srbije”, Beograd i inostranih projekata i donacija.

Strateško opredeljenje Republike Srbije je da u što skorijoj budućnosti postane deo Evropske unije, što otvara mogućnosti za pristup čitavom nizu specifičnih fondova, konstituisanih upravo kao podrška prostornom razvoju, sa ciljem da se unaprede i usaglase postojeće i potencijalne prostorne strukture sa evropskim, te je neophodno obezbediti strateške projekte kojima bi se konkurisalo za podršku iz ovih fondova.

2. SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA

Direktno sprovođenje:

a. na osnovu pravila Prostornog plana i Detaljnih karata:

Za zonu detaljne razrade Prostornog plana, odnosno bilansiranu zonu (ključne) posebne namene (Tabela 7. Bilans površina (ključne) posebne namene u obuhvatu Prostornog plana (obuhvat detaljne razrade Prostornog plana)), koja obuhvata prostor rezervisan za realizaciju energetskog objekta – dalekovoda 110 kV broj 113/x i sadrži:

stubove dalekovoda sa provodnicima;

komplekse trafostanica (TS „Niš 1”, TS „Niš 2”, TS „Leskovac 2”, TS „Leskovac 4”), elektrovučne podstanice (EVP „Grdelica”) i hidroelektrane (HE „Vrla III”);

zaštitni pojas dalekovoda broj 113/x (planom određeni zaštitni pojas je 30m obostrano od centralne ose dalekovoda);

zaštitni pojas ostalih visokonaponskih vodova u neposrednoj okolini predmetnog dalekovoda (zona visokonaponskih vodova 110 kV, 220 kV i 400 kV, određena u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV).

Ovaj prostor se, zbog potrebe direktnog sprovođenja Prostornog plana, detaljno razrađuje u krupnijoj razmeri (Detaljne karte).

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji, sprovođenje će se vršiti izdavanjem lokacijskih uslova (kao preduslova za izradu tehničke dokumentacije dalekovoda), a zatim i građevinske i upotrebne dozvole. Nadležnost za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole definisana je Zakonom o planiranju i izgradnji.

Tačne pozicije stubova dalekovoda biće definisane odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa pravilima građenja iz Prostornog plana.

b. na osnovu pravila prostornih planova jedinica lokalne samouprave:

Izvan zone detaljne razrade Prostornog plana, u delu u kome prostorni planovi opština/gradova nisu u suprotnosti sa Prostornim planom (tj. u delu koji ne trpi direktan uticaj posebne namene) i gde nema drugih važećih planova, odnosno gde nije propisana obaveza izrade drugog planskog dokumenta.

Sledeći prostorni planovi opština/gradova moraju biti usaglašeni sa planskim rešenjima iz Prostornog plana:

Prostorni plan administrativnog područja grada Niša;

Prostorni plan grada Leskovca;

Prostorni plan opštine Vladičin Han;

Prostorni plan opštine Vlasotince;

Prostorni plan opštine Surdulica i Usklađeni prostorni plan opštine Surdulica;

Prostorni plan opštine Doljevac;

Prostorni plan opštine Gadžin Han.

Prostornim planovima jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) se može korigovati i detaljnije odrediti osnovna namena prostora, data Prostornim planom kroz osnovne kategorije zemljišta (građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode i vodno zemljište), osim:

u zoni detaljne razrade Prostornog plana, koja je posebno obrađena u detaljnim kartama krupnije razmere);

za deo planskog područja koji je Prostornim planom određen za potrebe (ključne) posebne namene.

U zoni direktnog sprovođenja na osnovu pravila Prostornog plana, koja detaljnim kartama nije određena za potrebe posebne namene, moguće je vršiti korekciju i detaljnije određivanje osnovne namene prostora, i to kroz urbanističke planove čija je obaveza izrade određena Prostornim planom, odnosno kroz izmene i dopune postojećih planskih dokumenata (osim prostornih planova opština/gradova).

Sprovođenje na osnovu donetih planskih dokumenata:

Za zonu direktnog sprovođenja Prostornog plana područja IK Niš-granica Republike Makedonije, koja obuhvata trasu, petlje i prateće sadržaje u funkciji autoputa (baze za održavanje puta, tehničke centre tunela, objekte naplatnih stanica, objekte kontrole i upravljanja saobraćaja, parkirališta), sa svom pratećom infrastrukturom.

Za zonu direktnog sprovođenja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnicaˮ do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja, koja obuhvata linijski deo gasovodnog sistema i pratećeg optičkog kabla, kao i objekte u funkciji gasovoda (glavnu merno-regulacionu stanicu i blok-stanice).

Za sledeće urbanističke planove:

Generalni urbanistički plan Niša 2010-2025. i sledeći urbanistički planovi doneti na osnovu tvog generalnog urbanističkog plana, u delu u kome nisu u suprotnosti sa Prostornim planom (tj. u delu koji ne trpi direktan uticaj posebne namene):

Plan generalne regulacije područja GO Palilula – prva faza („Službeni list grada Nišaˮ, broj 111/12),

Plan generalne regulacije područja GO Palilula – druga faza („Službeni list grada Nišaˮ, broj 73/13),

Plan generalne regulacije područja GO Medijana („Službeni list grada Nišaˮ, broj 72/12),

Plan detaljne regulacije kompleksa Elektronske industrije Niš („Službeni list grada Nišaˮ, broj 26/14);

Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010. do 2020. godine, u delu u kome nije u suprotnosti sa Prostornim planom (tj. u delu koji ne trpi direktan uticaj posebne namene);

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Brestovac („Službeni glasnik grada Leskovcaˮ, broj 7/14);

Usklađivanje Plana generalne regulacije naselja Surdulica.

Sprovođenje na osnovu urbanističkih planova, čija je obaveza izrade propisana Prostornim planom ili drugim planskim dokumentima:

a. Na osnovu Prostornog plana, za potrebe korekcije i detaljnijeg određivanja osnovne namene prostora, odnosno za uređenje delova naseljenih mesta, neformalnih naselja i zona urbane obnove, kao i za infrastrukturne koridore/objekte i druga područja u okviru „zone direktnog sprovođenja na osnovu pravila Prostornog plana”, koja detaljnim kartama nije određena za potrebe posebne namene, donose se novi urbanistički planovi ili se rade izmene i dopune donetih urbanističkih planova.

Ovo se odnosi i na realizaciju (rekonstrukciju) dalekovoda 110 kV broj 113/3, koji nije predmet detaljne razrade u krupnijoj razmeri (Detaljne karte), pa ne podleže direktnom sprovođenju Prostornog plana.

b. Na osnovu prostornih planova jedinice lokalne samouprave (gradova i opština u obuhvatu Prostornog plana), nadležne skupštine opština/gradova doneće odgovarajuće urbanističke planove za:

naselja Grdelica, Predejane i Pečenjevce (grad Leskovac), Žitorađe i Džep (opština Vladičin Han), kao i za druga naseljena mesta na teritoriji Prostornog plana, ako je to predviđeno odgovarajućim prostornim planom jedinice lokalne samouprave i prema prioritetima i dinamici koji se utvrđuju tim prostornim planom;

regionalni centar za upravljanje otpadom „Keleš” (grad Niš i opština Doljevac);

spoljni gradski saobraćajni prsten (obilaznicu) grada Niša (grad Niš i opština Doljevac);

sportsko-rekreativni kompleks i ribolovački centar „Južna Morava” (opština Vlasotince);

delove naseljenih mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore/objekte i druga područja na teritoriji Prostornog plana za koja je obaveza izrade urbanističkog plana određena odgovarajućim prostornim planom jedinice lokalne samouprave, kao i u slučajevima kada ta obaveza nije određena, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

v. Na osnovu prostornih planova područja infrastrukturnih koridora (Niš – granica Bugarske i Niš – granica Republike Makedonije), utvrđene su obaveze donošenja odgovarajućih urbanističkih planova za potrebe razrade planskih rešenja i izgradnju pojedinih pratećih sadržaja infrastrukturnih koridora (sve komercijalne sadržaje u koridoru autoputa E-75 – odmorišta, sadržaje uz parkirališta, benzinske stanice, motele, TIR centre).

Usklađivanje važećih planskih dokumenata:

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave uskladiće u celosti važeće planove (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi) sa planskim koncepcijama, rešenjima, propozicijama i smernicama Prostornog plana.

Do usklađivanja, važeći planski dokumenti se ne mogu primenjivati u delovima koji su u suprotnosti sa planskim rešenjima, pravilima i smernicama Prostornog plana, a koja se odnose na zonu direktnog sprovođenja na osnovu pravila Prostornog plana.

Referalne karte:

Planska rešenja Prostornog plana grafički su prikazana na referalnim kartama u razmeri 1:50.000 (1:100.000). Za potrebe izrade referalnih karata korišćene su topografske karte u razmeri 1:25.000.

Referalna karta broj 1. Posebna namena prostora (R = 1 : 50.000)

Prikazuje zone i lokacije posebne namene, u okviru osnovne namene prostora.

Osnovnom namenom prostora su okvirno određene celine osnovnih kategorija zemljišta (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode i vodno zemljište, građevinsko zemljište). Prikaz generalizovanih površina osnovnih kategorija zemljišta dat je na osnovu podataka iz važećih planskih dokumenata, uz proveru na osnovu: CORINE Land Cover baze podataka, baze podataka JP „Srbijašume”, digitalnih ortofoto podloga, digitalnog katastarskog plana, kao i drugih katastarskih podloga planskog područja dobijenih od Republičkog geodetskog zavoda za potrebe izrade Prostornog plana.

Posebne namene su utvrđene u skladu sa posebnostima područja za koje se donosi Prostorni plan, a prema Pravilniku i Zakonu o planiranju i izgradnji. Područja posebne namene zahtevaju poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora, što se utvrđuje Prostornim planom. „Ključna” (opredeljujuća) posebna namena od državnog, odnosno javnog interesa, koja određuje posebnost područja, vezana je za realizaciju infrastrukturnog (energetskog) koridora magistralne infrastrukture – dalekovoda 110 kV broj 113/x, na potezu od TS „Niš 1” do HE „Vrla III”. Ona opredeljuje koncepciju i planska rešenja zaštite, korišćenja i uređenja prostora i zbog potrebe direktnog sprovođenja Prostornog plana, detaljno se razrađuje u krupnijoj razmeri (Detaljne karte).

Referalna karta broj 2. Mreža naselja i infrastrukturni sistemi (R = 1 : 50.000)

Prikazuje mrežu naselja i centara, saobraćajne i ostale infrastrukturne sisteme (vodoprivreda, elektroenergetika, termoenergetika, telekomunikacije i sistem upravljanja otpadom). Zbog preglednosti grafičkog prikaza, data je kao dve nezavisne karte:

karta 2.A. (prikazuje saobraćajnu infrastrukturu, mrežu naselja i centara);

karta 2.B. (prikazuje ostale infrastrukturne sisteme).

Referalna karta broj 3. Prirodni resursi, zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara (R = 1 : 50.000)

Daje kategorizaciju (stanje kvaliteta) životne sredine i prikazuje prirodne resurse, prirodno i kulturno nasleđe i zone ugroženosti i aktivnosti na zaštiti životne sredine, prirodnih i tehnoloških udesa.

Referalna karta broj 4. Sprovođenje Prostornog plana (R = 1 : 100.000)

Prikazuje zone u kojima je predviđena obaveza izrade urbanističkog plana (Prostornim planom ili drugim planskim dokumentima), zone u kojima se sprovođenje vrši na osnovu donetih planskih dokumenata (prostorni planovi infrastrukturnih koridora i urbanistički planovi) i zone direktnog sprovođenja (izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole na osnovu Prostornog plana, ili prostornih planova obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave).

Detaljne karte:

Za potrebe direktnog sprovođenja Prostornog plana i privođenja zemljišta planiranoj nameni u cilju realizacije energetskog koridora (dalekovod 110 kV broj 113/x), usled čega je planska rešenja neophodno dati na većem nivou detaljnosti, referalne karte se razrađuju odgovarajućim detaljnim kartama, u razmeri 1:2.500. Za potrebe izrade detaljnih karata, kao podloga su korišćeni: digitalni katastarski plan ili raster georeferencirana katastarska podloga, sa vertikalnom predstavom dobijenom na osnovu digitalnog modela terena (Izvor podataka: Republički geodetski zavod).

Zona detaljne razrade Prostornog plana („ključna” posebna namena) obuhvata prostor rezervisan za realizaciju energetskog koridora (dalekovoda) i predstavlja „zonu uticaja dalekovoda” na druge sisteme, a sadrži: stubove dalekovoda sa provodnicima; komplekse pripadajućih energetskih objekata (TS, EVP, HE); zaštitni pojas dalekovoda i ostalih visokonaponskih vodova u neposrednoj okolini; i ostale površine u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa ovim energetskim koridorom, kao i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora.

Predmetni dalekovod 110 kV broj 113/h se sastoji od pet vodova, pri čemu „Elektromreža Srbije”, Beograd koje gazduje prenosnom elektroenergetskom mrežom i objektima, za četiri voda (br. 113/1, 113/2, 113/4 i 113/5), u svojim kratkoročnim i srednjoročnim planovima ima detaljnu razradu planiranih tehničkih aktivnosti, pa je za ove vodove obezbedila i projektne zadatke za detaljnu razradu i izradu projektne dokumentacije. Razvojnim programima „Elektromreža Srbije”, Beograd na horizontu petogodišnjeg plana ne sagledavaju se aktivnosti na vodu broj 113/3, pa nije ni sadržan u projektnom zadatku, te za isti nema dovoljno elemenata za detaljnu razradu.

U obuhvatu detaljne razrade Prostornog plana su, koridori dalekovoda 110 kV br.113/1, 113/2, 113/4 i 113/5. Ukupna površina obuhvata detaljne razrade Prostornog plana iznosi oko 2.529 ha.

Detaljna razrada se vrši sledećim detaljnim kartama:

Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/1 (delovi od 1. do 5.), R = 1 : 2.500;

Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/2 (delovi od 1. do 17.), R = 1 : 2.500;

Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/4 (delovi od 1. do 5.), R = 1 : 2.500;

Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/5 (delovi od 1. do 12.), R = 1 : 2.500.

Detaljne karte sadrže:

regulaciono-nivelacioni plan, sa analitičko-geodetskim elementima za obeležavanje trasa predmetnog dalekovoda (koordinate ugaonih prelomnih tačaka date su u posebnoj tabeli) i visinskim kotama ugaonih stubova;

plan mreže i objekata infrastrukture, sa evidentiranim pozicijama ukrštanja koridora dalekovoda sa drugim infrastrukturnim objektima i zaštitnim pojasevima ovih objekata;

plan namene površina – osnovne i posebne namene, sa zonama ograničenja i zaštite, uključujući i zaštitni pojas predmetnog dalekovoda i komplekse pripadajućih energetskih objekata (popis katastarskih parcela preko kojih prelazi zaštitni pojas dalekovoda, kao i popis parcela kompleksa energetskih objekata, dat je u posebnim tabelama).

Ostale smernice za sprovođenje Prostornog plana

Date su odredbama Zakona o energetici, Zakona o planiranju i izgradnji, kao i druge zakonske regulative.

3. PRIORITETNA PLANSKA REŠENJA I PROJEKTI

Prioritetna planska rešenja i dinamika rekonstrukcije dalekovoda 110 kV definisana je kroz samu koncepciju razvoja i realizacije sistema. U pogledu dinamike sprovođenja Prostornog plana, dalekovod 110 kV se realizuje u skladu sa tehničkom dokumentacijom i načinom obezbeđivanja sredstava.

4. MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU

Prostorni plan predstavlja planski osnov za izgradnju/rekonstrukciju dalekovoda 110 kV broj 113/x, kao linijskog infrastrukturnog (energetskog) objekta od opšteg interesa. Tačne pozicije (lokacije) stubova dalekovoda biće definisane odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa pravilima građenja iz Prostornog plana i uz rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Tačna lokacija stuba zavisiće i od, tehničkom dokumentacijom izabrane, vrste i tipa stuba, kao i eventualnih geotehničkih i drugih ograničenja koja mogu da utiču na odstupanja pozicije stuba.

Prostornim planom (Tabela 8. Popis katastarskih parcela preko kojih prelazi zaštitni pojas dalekovoda 110 kV broj 113/x, po katastarskim opštinama; Tabela 9. Popis katastarskih parcela kompleksa trafostanica/elektrovučne podstanice/hidroelektrane), dat je popis parcela na kojima se utvrđuje opšti interes za izgradnju planiranog 110 kV dalekovoda.

Osnovnu meru i instrument za implementaciju Prostornog plana predstavlja izrada tehničke dokumentacije (pre svega projekata za građevinsku dozvolu), za trase dalekovoda i objekte u funkciji dalekovoda.

Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije biće sprovedeno u toku izrade tehničke dokumentacije.

Ostavite komentar