Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

P R O T O K O L

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE RUSKE FEDERACIJE

O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE I PRAVILIMA O ODREĐIVANjU ZEMLjE POREKLA ROBE UZ SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

OD 28. AVGUSTA 2000. GODINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane) potpisale su ovaj protokol o sledećem:

Član 1.

Izuzeci predviđeni članom 4. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, u daljem tekstu Sporazum odnose se na:

proizvode sadržane u prilozima 1. i 2. ovog protokola;

proizvode na koje se primenjuju izvozne carine, kao i na proizvode na koje se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o državnom regulisanju spoljnotrgovinske delatnosti istovremeno primenjuju režim licenci i kvote na dan registracije carinske deklaracije.

Član 2.

Strane će se u pisanoj formi uzajamno informisati o uvođenju izuzetaka iz režima slobodne trgovine za proizvode navedene u prilozima broj 1. i 2. ovog protokola, koji čine njegov sastavni deo, najmanje dva meseca pre njihovog uvođenja.

Član 3.

Poreklo robe određivaće se na osnovu Pravila o određivanju zemlje porekla robe koja su sadržana u Prilogu 3. ovog protokola, koji čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Strane, na osnovu međusobne saglasnosti, mogu unositi izmene i dopune u Pravila o određivanju zemlje porekla robe, kroz posebne protokole.

Član 5.

Član 7. Sporazuma stavlja se van snage.

Član 6.

Ovaj protokol privremeno će se primenjivati od dana njegovog potpisivanja, a stupiće na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane obavile unutrašnje nacionalne procedure, neophodne za njegovo stupanje na snagu, ali ne pre dana stupanja na snagu Sporazuma.

Od dana potpisivanja ovaj protokol će u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije zameniti Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, potpisan 3. aprila 2009. godine.

Sačinjeno u Beogradu, 22. jula 2011. godine, u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za VladuRepublike Srbije Za Vladu Ruske Federacije

Ostavite komentar