Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: DKP), podnese zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), za pokretanje postupka, odnosno izvršenje radnje za koju je ovim zakonom propisana obaveza plaćanja takse, za zahtev ili podnesak propisani iznos takse uplaćuje na devizni račun Republike otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije u inokorespodentnoj banci, u zemlji u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet.

Dokaz o uplati propisane takse, u konvertibilnoj valuti, na račun iz stava 1. ovog člana, prilaže se uz zahtev, odnosno podnesak koji obveznik podnosi DKP-u.

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o visini takse i računu na koji je dužan da uplati taksu.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kad u zemlji u kojoj je zahtev ili podnesak kod DKP podnet nije otvoren račun u smislu stava 1. ovog člana, taksa se plaća u konvertibilnoj valuti kod DKP-a, koji zahtev, odnosno podnesak sa dokazom o plaćanju propisanog iznosa takse dostavlja nadležnom organu u Republici, a primljena sredstva uplaćuje, odnosno prenosi na devizni račun Republike otvoren kod Narodne banke Srbije.

Primljeni zahtev, odnosno podnesak sa dokazom o uplati propisane takse DKP dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP-u radi uručenja stranci.

Po zahtevima, odnosno podnescima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici neće postupati dok taj dokaz ne primi.“

Član 2.

U članu 24. stav 1. reč: „Jugoslavije“ zamenjuje se rečju: „Srbije“.

Član 3.

U članu 31. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „50.000“.

Tačka 1) briše se.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, odnosno podnesku bez dokaza o naplati takse u smislu člana 4. ovog zakona (član 4. stav 6. Zakona);“

Član 4.

U Tarifnom broju 1. u Napomeni, dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaća se za zahteve za ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).“

Član 5.

Tarifni broj 6. briše se.

Član 6.

Tarifni broj 8. menja se i glasi:

„Tarifni broj 8. Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja 1.000 Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.000 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: 1) do 100 m2 20.000 2) preko 100 m2 do 1.000 m2 39.000 3) preko 1.000 m2 64.000 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja: 1) do 100 m2 10.000 2) preko 100 m2 do 1.000 m2 20.000 3) preko 1.000 m2 32.000 Za ažuriranje studije o proceni uticaja: 1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 5.000 2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: (1) do 100 m2 5.000 (2) preko 100 m2 do 1.000 m2 10.000 (3) preko 1.000 m2 20.000“.

Član 7.

Tarifni broj 11. briše se.

Član 8.

Tarifni broj 12. menja se i glasi:

„Tarifni broj 12. Za zahtev za davanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara 4.000 Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije 4.000“.

Član 9.

U Tarifnom broju 13. reč: „dobijanje“ zamenjuje se rečju: „izdavanje“.

Član 10.

U Tarifnom broju 14. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za zahtev za registraciju u sistem EMAS 50.000“.

Član 11.

Tarifni broj 15. menja se i glasi:

„Tarifni broj 15.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, imisije, buke) 3.000″.

Član 12.

Tarifni br. 16. i 17. brišu se.

Član 13.

Tarifni broj 18. menja se i glasi:

„Tarifni broj 18. Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole 75.000 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole 2.000 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole 2.000“.

Član 14.

Tarifni broj 19. menja se i glasi:

„Tarifni broj 19. Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera 30.000 Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli 20.000“.

Član 15.

Tarifni broj 20. menja se i glasi:

„Tarifni broj 20. Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera 30.000 Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera 20.000“.

Član 16.

U Tarifnom broju 22. reči: „davanje saglasnosti na analizu“ zamenjuju se rečima: „zahtev za davanje saglasnosti o proceni“.

Član 17.

U Tarifnom broju 31. broj: „152.940“ zamenjuje se brojem: „351.170“.

Član 18.

U Tarifnom broju 36. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaćaju umanjenu za 70%.“

Član 19.

U Tarifnom broju 41. reč: „davanje“ zamenjuje se rečju: „izdavanje“, a posle reči: „otpada“ dodaju se reči: „koji nije opasan“.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. do 4, koji glase:

„Za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada 60.000 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za ispitivanje otpada 5.000 Za rešenje kojim se odobrava prevoz opasnog otpada na teritoriji Republike 7.000“.

Član 20.

U Tarifnom broju 48. stav 1. menja se i glasi:

„Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.000“.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 2.840“.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, posle reči: „fitosertifikat“ briše se zapeta, reči: „odnosno zdravstveno uverenje za“ zamenjuju se rečima: „i fitosertifikat“, reč: „pošiljaka“ zamenjuje se rečima: „koji prate pošiljke“, a reči: „se pošiljka prevozi“ zamenjuju se rečima: „je pošiljka u tranzitu“.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, broj: „5.“ zamenjuje se brojem: „6.“, a reč: „odgovora“ zamenjuje se rečju: „odgovara“.

Posle dosadašnjeg stava 6, koji postaje stav 7, dodaju se st. 8. do 10. i Napomena, koji glase:

„Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest koje su uvezene u Republiku Crnu Goru, a deo te pošiljke se plasira na tržište Republike Srbije 2.000 Za izdavanje veterinarsko-sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, za poljoprivredne proizvode, ako se međunarodnim ugovorom zahteva da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje 2.000 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 3.500″. NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se 50% od propisanog iznosa takse.“

Član 21.

Posle Tarifnog broja 49. dodaje se Tarifni broj 49a, koji glasi:

„Tarifni broj 49a Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za: 1) proizvodnju i držanje životinja (farme) 2.000 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 12.000 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 6.000 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.000 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 12.000 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 12.000 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 6.000 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 12.000 7) proizvodnju stočne hrane 6.000 Za rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje 6.000“.

Član 22.

U Tarifnom broju 51. stav 1. tač. 1) i 2) broj: „2.290“ zamenjuje se brojem: „9.890“.

Posle stava 2. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje plaća se 50% od odgovarajuće takse po ovom tarifnom broju.“

Član 23.

U Tarifnom broju 52. stav 1. broj: „2.290“ zamenjuje se brojem: „3.600“.

Posle stava 5. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA: Za saglasnost kojom se odobrava uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se 50% od propisane takse.“

Član 24.

U Tarifnom broju 53. tačka 2) menja se i glasi:

„2) za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini 12.000“.

Posle tačke 2) dodaju se tač. 3) i 4), koje glase:

„3) za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 6.000 4) za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 6.000“.

Član 25.

Tarifni broj 62. menja se i glasi:

„Tarifni broj 62.

Za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe 9.000 Za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 5.000″.

Član 26.

U Tarifnom broju 69. broj: „6.370“ zamenjuje se brojem: „3.000“.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za rešenje o ovlašćenju pravnog lica za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 5.000“.

Član 27.

U Tarifnom broju 71. u Napomeni, u stavu 1. reč u zagradi: „CIPR“ zamenjuje se rečima: „Sažeta deklaracija“.

Član 28.

U Tarifnom broju 72. stav 1. tačka 1) reči: „konsignacionog skladišta, slobodne carinske prodavnice, centralnog skladišta i specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje“ zamenjuju se rečima: „odnosno slobodne carinske prodavnice“.

Tačka 2) briše se.

U tački 3) reči: „privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje“ zamenjuju se rečima: „postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja“.

U tački 4) reči: „privremeni izvoz opreme u zakup, radi korišćenja u procesu proizvodnje i pružanju usluga“ zamenjuju se rečima: „postupak prerade pod carinskom kontrolom“.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) odobrava postupak privremenog uvoza ili izvoza 890“.

U stavu 3. tačka 1) reč: „osnovice“ zamenjuje se rečju: „vrednosti“.

U tački 2) reči: „železničko-carinskom magacinu, carinskom skladištu, carinskom smestištu ili drugim prostorijama i prostorima“ zamenjuju se rečima: „carinskom skladištu“.

U tački 3) reč: „uprave“ zamenjuje se rečju: „isprave“.

U Napomeni, stav 1. menja se i glasi:

„Pod proširenjem carinskog skladišta, u smislu ovog tarifnog broja, smatra se i povećanje asortimana i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti robe u tom skladištu.“

U stavu 2. reči: „tač. 1) i 2)“ zamenjuju se rečima: „tačka 1)“.

U stavu 3. reč: „provozu“ zamenjuje se rečju: „tranzitu“.

Član 29.

U Tarifnom broju 73. reči: „Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potpune dokumentacije“ zamenjuju se rečima: „Za pojednostavljenu deklaraciju u carinskom postupku“.

Član 30.

U Tarifnom broju 74. u Napomeni, stav 2. briše se.

Član 31.

U Tarifnom broju 75. stav 1. posle reči: „masi“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno zapremini“.

U tački 1) posle reči: „kg“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno l“.

U tački 2) posle reči: „kg“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno l“, a posle reči: „daljih“ dodaje se reč: „započetih“.

U tački 3) posle reči: „daljih“ dodaje se reč: „započetih“, a posle reči: „kg“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno l“.

U stavu 2. reči: „može iskazati u kilogramima“ zamenjuju se rečima: „iskazuje u kilogramima, odnosno litrima“.

U Napomeni, stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) za pesak, šljunak i kamen – metar kubni;“

Posle stava 2. dodaje se nov stav 3, koji glasi:

„Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carini roba koja se izvozi za koju je jedinica mere metar kubni, gde obračunata taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja iznosi više od 5% od vrednosti robe, taksa se plaća u visini od 5% od vrednosti robe.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, tačka 2) posle reči: „odnosno“ dodaje se reč: „privremeni“, reč: „povratak“ zamenjuje se rečju: „vraćanje“, a reči: „osim za privremeni uvoz i izvoz robe na oplemenjivanje, preradu i doradu,“ brišu se.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reč: „Sloboda“ zamenjuje se rečju: „Slobodno“, a broj: „4.“ zamenjuje se brojem: „5.“

Član 32.

U Tarifnom broju 76. reči: „za upućivanje, odnosno naknadno upućivanje robe pod carinski nadzor“ zamenjuju se rečima: „u postupku tranzita, osim za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska („spoljni tranzit“)“.

U Napomeni, stav 1. tačka 1) briše se.

Član 33.

U Tarifnom broju 77. posle reči: „EUR 1“ dodaje se zapeta, a reči: „i EUR 2“ zamenjuju se rečima: „EUR 2 i Form A“.

Član 34.

U Tarifnom broju 81. u Napomeni, stav 1. reči: „na graničnim prelazima, na aerodromima, lukama i pristaništima za međunarodni saobraćaj, gde je“ zamenjuju se rečima: „na aerodromima za međunarodni saobraćaj na kojima je“.

Član 35.

U Tarifnom broju 97. u Napomeni, posle stava 9. dodaju se st. 10. i 11, koji glase:

„Takse iz tač. 4), 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici, strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao i lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz tač. 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.“

Član 36.

Posle Tarifnog broja 97. dodaje se Tarifni broj 97a, koji glasi:

„Tarifni broj 97a Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike, za: 1) izbegla, prognana i raseljena lica 360 2) državljane druge države članice 1.000 3) ostale slučajeve prijema u državljanstvo 9.000 Za rešenje o sticanju državljanstva Republike po međunarodnim ugovorima 4.500 Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike 360 Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike 1.000 Za rešenje o prestanku državljanstva Republike 16.000 NAPOMENA: Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna i nezaposlena deca do 26. godine života) plaća se jedna taksa.“

Član 37.

U Tarifnom broju 109. tačka 1) reči: „za sve“ zamenjuju se rečima: „o upisu u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve“.

Član 38.

Tarifni broj 110. menja se i glasi:

„Tarifni broj 110.

Za rešenje o: 1) upisu promena u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 3.000 2) sprovođenju uknjižbe, predbeležbe, zabeležbe, prenosa upisa broda, brisanje broda i drugih promena 1.500 3) brisanju, izvršenom brisanju iz upisnika, promeni tehničkih karakteristika i drugih promena čamaca i plovećih postrojenja 300 4) nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju hidrotehničkih objekata, luka i pristaništa, regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 12.000 5) nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 5.000 6) izdavanju odobrenja za poseban rečni transport 12.000 7) izdavanju odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetnije (po času) 4.000 8) izdavanju odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija. 19.000 9) utvrđivanju količine robe u brodu po zahtevu za brod unutrašnje plovidbe bez obzira na kapacitet, konstataciji stanja i havarija robe po traženju, konstataciji stanja ambalaže po traženju 7.000 10) izdavanju nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 5.000 11) utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, plovećih naprava i skela 1.200 12) odobrenju za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 12.000 13) dozvoli stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 70.000 14) priznavanju zvanja članu posade broda 2.000 15) odobrenju za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima 3.000 16) probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe 5.000 17) odobrenju za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 3.500 18) odobrenju za pristajanje plovila van graničnog prelaza 4.000 Za zahtev za: 1) izdavanje brodskih isprava i knjiga brodova unutrašnje plovidbe 1.200 2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje i zamenu brodskih isprava i knjiga 600 3) izdavanje brodske knjižice, dozvole za ukrcanje i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.200 4) izdavanje duplikata, izmenu podataka i zamenu brodske knjižice i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 600 5) obavljanje osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 400 6) izdavanje duplikata i zamenu plovidbene dozvole za čamac i ploveće postrojenje 300 7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 600 8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 400 9) izdavanje duplikata i zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 400 10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.100 11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 700 12) kontrolu tehničke ispravnosti i evidencije za dolazak i prolazak brodova unutrašnje plovidbe (putnički brod, plovilo bez propulzije i sa propulzijom, brod koji prevozi putnike kroz granični prelaz – brod/dan) 800 Za izvode iz: 1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.000 2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja 300 3) registra reda plovidbe 1.500 4) brodarske knjižice 300″.

Član 39.

U Tarifnom broju 111. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 1.300 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 2.600“.

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 40.

U Tarifnom broju 116. tačka 3) broj: „19.120“ zamenjuje se brojem: „40.000“.

Član 41.

U Tarifnom broju 117. tačka 1) broj: „6.370“ zamenjuje se brojem: „30.000“.

U tački 2) broj: „3.820“ zamenjuje se brojem: „10.000“.

U tački 3) broj: „38.240“ zamenjuje se brojem: „60.000“.

U tački 5) broj: „38.240“ zamenjuje se brojem: „50.000“.

U tački 6) broj: „19.120“ zamenjuje se brojem: „20.000“.

U tački 7) broj: „25.490“ zamenjuje se brojem: „40.000“.

Član 42.

Posle Tarifnog broja 117. dodaju se Tarifni br. 117a i 117b, koji glase:

„Tarifni broj 117a Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 3.000 Za rešenje koje donosi republički organ, kojim se pribavlja energetska dozvola za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, kao i za produženje važnosti energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata. Tarifni broj 117b Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.000 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 10.000“.

Član 43.

U Tarifnom broju 119. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu po ovom tarifnom broju plaćaju umanjenu za 70%.“

Član 44.

U Tarifnom broju 121. u Napomeni, dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu za overu prepisa izvoda i uverenja iz matičnih knjiga iz ovog tarifnog broja plaćaju umanjenu za 70%.“

Član 45.

U Tarifnom broju 122. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu po ovom tarifnom broju plaćaju umanjenu za 70%.“

Član 46.

Tarifni broj 141. menja se i glasi:

„Tarifni broj 141. Za saglasnost da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za: 1) proizvodnju i držanje životinja 2.000 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 12.000 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 6.000 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.000 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 12.000 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 12.000 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 6.000 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 12.000 7) proizvodnju stočne hrane 6.000 Za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 2.000 Za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja 2.000“.

Član 47.

Posle Tarifnog broja 141. dodaju se Tarifni br. 141a, 141b i 141v, koji glase:

„Tarifni broj 141a Za zahtev za: 1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća 700 2) upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja 700 Tarifni broj 141b Za rešenje o priznavanju novostvorene sorte, odnosno odobravanju uvođenja u proizvodnju strane sorte, odnosno zaštiti sorte poljoprivrednog bilja 425 Za rešenje o saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 425 Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji 1.850 Tarifni broj 141v Za rešenje o priznavanju novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 4.250 Za rešenje o upisu proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 1.850“.

Član 48.

Posle Tarifnog broja 150. dodaju se Tarifni br. 151. i 152, koji glase:

„Tarifni broj 151. Za izdavanje rešenja o prethodnoj saglasnosti za unošenje naziva „Srbija“ u poslovno ime privrednog subjekta 250.000 Tarifni broj 152. Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika 9.850″.

Član 49.

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50.

Za spise i radnje koji su predmet taksene obaveze po Tarifnom broju 97a iz člana 36. ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po Tarifi saveznih administrativnih taksa, Odeljak A, Tarifni broj 110. Zakona o saveznim administrativnim taksama („Službeni list SRJ“, br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Član 51.

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 69. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kome se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda, kao i članu 72. stav 1. tačka 10, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sastoji se u potrebi usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su kao organizaciono novi poslovi, posle donošenja Zakona o republičkim administrativnim taksama, propisani u okviru nadležnosti institucija, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja.

Takođe, razlog za donošenje ovog zakona je i potreba usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama u sprovođenju propisa donetih posle stupanja na snagu Zakona o republičkim administrativnim taksama. Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, broj 73/03), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS“, broj 18/05), i dr.

Pored iznetog, izvršeno je proširenje predmeta taksene obaveze i određena povećanja konkretnih (već propisanih) republičkih administrativnih taksi u skladu sa povećanom složenošću i obimom rada za izvršavanje konkretnih poslova i zadataka organa.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENjA

Uz član 1. Predlaže se da se republičke administrativne takse za zahteve odnosno podneske nadležnom organu u zemlji podnete kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije i Crne Gore u inostranstvu, uplaćuju na račun otvoren za tu namenu.

Na taj način bi se obveznicima republičkih administrativnih taksi pojednostavio postupak podnošenja zahteva za izvršenje upravnih radnji, jer bi im se omogućilo da tom prilikom prilože i dokaz o uplaćenoj propisanoj taksi, posebno u slučajevima kad to obveznici čine pismenim putem, bez neposrednog obraćanja diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Plaćanjem republičkih administrativnih taksi na ovaj način, pored vremenskih ušteda vezanih za putovanja do diplomatsko-konzularnih predstavništava, omogućile bi se i uštede troškova koji za obveznika u vezi sa tim proizilaze.

Predlaže se i da se nadležnom organu u zemlji dostavlja dokaz o uplaćenoj taksi, na koji način se stvara osnov da organ ispuni obavezu propisanu članom 12. Zakona (na ispravi za koju je taksa plaćena označi da je taksa plaćena, iznos plaćene takse i pravni osnov – tarifni broj).

Uz član 2. Predlaže se pravno-tehničko usklađivanje sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, tako što se reč: „Jugoslavija“ u datom padežu zamenjuje rečju: „Srbija“, u odgovarajućem padežu.

Uz član 3. Predlaže se usaglašavanje maksimalnog iznosa novčane kazne sa zakonom kojim su uređeni prekršaji, prema kome se za odgovorno lice zakonom može propisati novčana kazna do 50.000 dinara.

Pored toga, predlaže se i usaglašavanje novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u skladu sa odredbom člana 1. ovog zakona.

Uz član 4. Predlaže se uvođenje taksenog oslobođenja za zahteve za ostvarivanje prava na premije i regrese, kao podsticajne mere poljoprivredne proizvodnje.

Uz čl. 5. do 16, član 19. i član 25. Na inicijativu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, predlažu se izmene i dopune Zakona u smislu usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su organizaciono novi, odnosno sa vrstom i složenošću spisa i radnji iz oblasti zaštite životne sredine, koji se vrše u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, proceni uticaja i integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U tom smislu, predlaže se i brisanje Tarifnih brojeva 6, 11, 16. i 17.

Uz član 17. Na inicijativu Ministarstva prosvete i sporta, predlaže se povećanje iznosa republičke administrativne takse propisane za zahtev za davanje saglasnosti na elaborat univerziteta, odnosno fakulteta, imajući u vidu složenost i obim rada za koji se konkretna taksa plaća.

Uz član 18. i čl. 43. do 45. Predlaže se propisivanje taksene olakšice za izbegla, prognana i raseljena lica, kod plaćanja taksa za upis rođenja, venčanja i smrti u matičnu knjigu, izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i za overu prepisa navedenih dokumenata.

Uz čl. 20. do 24, član 26. i član 46. Predlaže se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama iz oblasti veterinarstva i poljoprivrede, koji se vrše u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, propisima kojima se uređuje postupak s robom u prometu sa Republikom Crnom Gorom, zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, zaštita bilja, zdravstvena zaštita životinja, odnosno zakonom kojim su uređeni lekovi i medicinska sredstva.

Predlaže se i izmena visine taksene obaveze za pojedine spise i radnje, obzirom na složenost poslova u ovoj oblasti.

Uz čl. 27. do 30. Predlaže se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama utvrđenim Carinskim zakonom. U tom smislu, predlaže se izmena u Tarifnom broju 71. imajući u vidu da je prema Carinskom zakonu kao carinska isprava koja se koristi za prijavljivanje robe propisana sažeta deklaracija, odnosno da nije propisano da se kao isprava za prijavljivanje robe koristi Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR).

Takođe, predlaže se usaglašavanje sa Carinskim zakonom i drugih pojmova sadržanih u ovom zakonu, vezanih za spise i radnje za koje se taksa plaća: vrste carinskih skladišta, podnošenje pojednostavljene deklaracije (za sprovođenje pojednostavljenog postupka, umesto ranije mogućnosti podizanja robe iz carinarnice bez potpune dokumentacije).

Uz član 31. U stavu 1. predlaže se da se taksa za robu u tečnom stanju uskladi sa taksom za robu koja se izražava u kilogramima, obzirom da je prema sadašnjem zakonskom rešenju roba u tečnom stanju takseno opterećenija u odnosu na robu koja se izražava u kilogramima. Pored toga, predlaže se da za robu u rasutom stanju, i to za: pesak, šljunak i kamen, jedinica mere za plaćanje takse ne bude kilogram već metar kubni, a kao mera stimulisanja izvoza ograničava iznos takse za ovu robu na najviše 5% od njene vrednosti.

Ujedno se predlaže usaglašavanje ove odredbe sa Carinskim zakonom.

Uz čl. 32. do 34. Predlaže se usaglašavanje sa Carinskim zakonom u odnosu na carinsku ispravu u postupku tranzita, odnosno na obrasce uverenja o poreklu robe propisane međunarodnim sporazumima.

Uz član 35. Na inicijativu Ministarstva vera, predlaže se uvođenje taksenog oslobođenja za sveštenike i verske službenike – strane državljane, na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, u odnosu na plaćanje takse za ulazno – izlaznu vizu (na graničnom prelazu) i za privremeni boravak.

U cilju podsticanja organizovane naučno-tehničke saradnje, predleže se da plaćanja navedenih taksa (za ulazno-izlaznu vizu na graničnom prelazu i za privremeni boravak) budu oslobođena lica koja dolaze u našu zemlju u te svrhe.

Takođe, predlaže se da plaćanja taksa za privremeni boravak budu oslobođeni strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Uz član 36. Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova, predlaže se propisivanje republičkih administrativnih taksi za spise i radnje u upravnim stvarima u vezi sa sticanjem i prestankom državljanstva Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državljanstvo Republike Srbije. Kod opredeljivanja visine taksi imala se u vidu i preporuka Evropske konvencije o državljanstvu iz 1997. godine, da takse u poslovima iz oblasti državljanstva treba da budu u iznosu koji za pojedinca ne predstavlja prepreku za podnošenje odgovarajućeg zahteva.

Uz čl. 37. do 39. Na inicijativu Ministarstva za kapitalne investicije, predlaže se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti tog ministarstva, pre svega iz oblasti vodnog saobraćaja i bezbednosti plovidbe. Ujedno se vrši terminološko preciziranje pojedinih predmeta taksene obaveze.

Uz čl. 40. i 41. Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, predlaže se povećanje republičkih administrativnih taksi iz tarifnih br. 116. i 117, za spise i radnje u vezi sa utvrđivanjem i overom rezervi mineralnih sirovina, kao i niza postupaka i radnji neophodnih za overu pojedinih rudarskih projekata.

Uz član 42. Zakonom o energetici omogućava se zainteresovanim (domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima) da putem energetske dozvole, steknu pravo na izgradnju objekata za obavljanje energetske delatnosti, odnosno njihovu rekonstrukciju, kako je to i direktivama Evropskog parlamenta predviđeno. Kako je energetska dozvola prethodno pitanje za pribavljanje dozvole za izgradnju energetskih objekata, a sa ciljem sveobuhvatnog planiranja svih faza od izgradnje energetskih objekata do proizvodnje i upotrebe energije i održivog razvoja energetike, na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, predlaže se uvođenje republičkih administrativnih taksi za odgovarajuće spise i radnje u vezi sa tim.

Uz član 47. Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predlaže se proširenje predmeta taksene obaveze za spise i radnje koji se vrše u sprovođenju propisa kojima je uređen reproduktivni materijal šumskog drveća, sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno za spise i radnje po propisima o priznavanju i zaštiti sorti.

Uz član 48. Odredbom člana 20. Zakona o privrednim društvima propisani su elementi koji se mogu upisati u poslovno ime privrednog društva, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Naziv „Srbija“ može se uneti u poslovno ime na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Republike Srbije.

Takođe, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, Agencije za zapošljavanje upisuje se u registar po prethodno pribavljenoj dozvoli za rad koju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja.

U tom smislu, predlaže se uvođenje republičke administrativne takse za izdavanje rešenja.

Uz član 49. Za slučajeve kada je taksena obaveza nastala a nije plaćena do stupanja na snagu ovog zakona, predlaže se da se izmiri u skladu sa propisima koji su povoljniji za taksenog obveznika.

Uz član 50. Predlaže se da se za spise i radnje u vezi sa sticanjem i prestankom državljanstva Republike za koje je članom 36. ovog zakona predloženo plaćanje takse, ne plaća taksa po odredbama saveznog zakona kojim su uređene republičke administrativne takse – Odeljak A, Tarifni broj 110.

Uz član 51. Predlaže se da se dinarski iznosi taksi iz ovog zakona usklade sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, saglasno članu 28. Zakona.

Uz član 52. Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivati posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Uvođenje taksene obaveze po osnovu novih spisa i radnji za koje će se administrativna taksa plaćati, odnosno usklađivanje taksene obaveze po pojedinim, konkretnim spisima i radnjama za koje se taksa plaća, trebalo bi da dovede do povećanja budžetskih prihoda po ovom osnovu.

Međutim, konkretni efekti se ne mogu precizno sagledati niti iskazati, obzirom da direktno zavise od broja i vrste spisa i radnji koji će po izmeni i dopuni Zakona biti predmet taksene obaveze.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se predložena rešenja što pre primenila i omogućilo utvrđivanje taksene obaveze za spise i radnje u skladu sa propisima donetim nakon stupanja na snagu Zakona o republičkim administrativnim taksama (nakon 30. aprila 2003. godine).

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku onemogućilo bi utvrđivanje taksene obaveze za „nove“ spise i radnje uređene propisima donetim posle stupanja Zakona o republičkim administrativnim taksama na snagu, iz nadležnosti organa za koje se principijelno, u skladu sa tim zakonom plaća republička administrativna taksa, što bi imalo štetne posledice po visinu ostvarenih sredstava po osnovu naplate republičke administrativne takse.

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja, kako bi se predložena rešenja što pre primenila i omogućilo utvrđivanje taksene obaveze za spise i radnje u skladu sa propisima donetim nakon stupanja na snagu Zakona o republičkim administrativnim taksama (nakon 30. aprila 2003. godine), što čini naročito opravdane razloge za stupanje ovog zakona na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije.

ODREDBE ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 4.

Obveznik koji kod diplomatsko – konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore, podnese zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) za pokretanje postupka, odnosno za izvršenje radnje za koju je ovim zakonom propisana obaveza plaćanja takse, taksu plaća kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore, u valuti zemlje u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet.

Organ iz stava 1. ovog člana koji rešava po zahtevu, odnosno podnesku, dužan je da obavesti diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije i Crne Gore, o visini takse koju je obveznik dužan da plati.

Taksa iz stava 1. ovog člana plaća se pre uručenja rešenja ili isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku o izvršenju radnje po podnetom zahtevu, odnosno podnesku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

OBVEZNIK KOJI KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA SRBIJE I CRNE GORE (U DALjEM TEKSTU: DKP), PODNESE ZAHTEV ILI PODNESAK NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI SRBIJI (U DALjEM TEKSTU: REPUBLIKA), ZA POKRETANjE POSTUPKA, ODNOSNO IZVRŠENjE RADNjE ZA KOJU JE OVIM ZAKONOM PROPISANA OBAVEZA PLAĆANjA TAKSE, ZA ZAHTEV ILI PODNESAK PROPISANI IZNOS TAKSE UPLAĆUJE NA DEVIZNI RAČUN REPUBLIKE OTVOREN ZA TU NAMENU KOD NARODNE BANKE SRBIJE U INOKORESPODENTNOJ BANCI, U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV ODNOSNO PODNESAK PODNET.

DOKAZ O UPLATI PROPISANE TAKSE, U KONVERTIBILNOJ VALUTI, NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRILAŽE SE UZ ZAHTEV ODNOSNO PODNESAK KOJI OBVEZNIK PODNOSI DKP-U.

NA ZAHTEV OBVEZNIKA, DKP DAJE OBAVEŠTENjE O VISINI TAKSE I RAČUNU NA KOJI JE DUŽAN DA UPLATI TAKSU.

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, KAD U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV ILI PODNESAK KOD DKP PODNET NIJE OTVOREN RAČUN U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, TAKSA SE PLAĆA U KONVERTIBILNOJ VALUTI KOD DKP-A, KOJI ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK SA DOKAZOM O PLAĆANjU PROPISANOG IZNOSA TAKSE DOSTAVLjA NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI, A PRIMLjENA SREDSTVA UPLAĆUJE, ODNOSNO PRENOSI NA DEVIZNI RAČUN REPUBLIKE OTVOREN KOD NARODNE BANKE SRBIJE.

PRIMLjENI ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK SA DOKAZOM O UPLATI PROPISANE TAKSE DKP DOSTAVLjA NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI, KOJI PO SPROVEDENOM POSTUPKU, ODNOSNO IZVRŠENOJ RADNjI DONETO REŠENjE ILI DRUGU ISPRAVU DOSTAVLjA DKP-U RADI URUČENjA STRANCI.

PO ZAHTEVIMA, ODNOSNO PODNESCIMA OBVEZNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UZ KOJE NIJE PRILOŽEN DOKAZ O UPLATI PROPISANE TAKSE, NADLEŽNI ORGAN U REPUBLICI NEĆE POSTUPATI DOK TAJ DOKAZ NE PRIMI.

Član 24.

Štampanje, izdavanje i vođenje evidencije o izdatim taksenim markama vrši Narodna banka Jugoslavije SRBIJE, shodno propisima kojima je uređeno izdavanje novca i vrednosnica.

Sredstva za štampanje i izdavanje taksenih maraka obezbeđuju se u budžetu Republike, u visini troškova na koje saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Član 31.

Novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) ne obavesti diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije i Crne Gore, preko kojeg je zahtev podnet, o visini takse koju je obveznik dužan da plati u tom diplomatsko-konzularnom predstavništvu (član 4. stav 2);

2) ne naplati taksu pre uručenja rešenja ili isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku o izvršenju radnje, po podnetom zahtevu, odnosno podnesku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 3);

2) IZVRŠI RADNjU PO PODNETOM ZAHTEVU, ODNOSNO PODNESKU BEZ DOKAZA O NAPLATI TAKSE U SMISLU ČLANA 4. OVOG ZAKONA (ČLAN 4. STAV 6. ZAKONA);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) taksenu marku propisno ne poništi (član 13);

5) ne obavesti obveznika da je za podneti zahtev, odnosno podnesak, dužan da plati taksu propisanu Tarifom za spise i radnje u određenoj upravnoj radnji, odnosno upravnim stvarima ili taksu ne naplati, odnosno ne obavesti Poresku upravu radi otpočinjanja postupka prinudne naplate (član 14);

6) ne naplati taksu za zahteve, podneske ili druge spise koji, netaksirani ili nedovoljno taksirani, stignu poštom iz inostranstva pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i na osnovu kojeg člana ovog zakona, odnosno tarifnog broja je oslobođenje od plaćanja takse ostvareno (član 22).

Tarifni broj 1. Za zahtev za: 1) molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 130 2) davanje mišljenja o primeni republičkih propisa 640 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu, odnosno podnesku. TAKSA IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PREMIJE I REGRESE (PODSTICAJE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE). Tarifni broj 6. Za zahtev za odobrenje prevoza opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 1.270 Tarifni broj 8. Za zahtev za analizu uticaja delatnosti na životnu sredinu 760 ZA ZAHTEV ZA ODLUČIVANjE O POTREBI IZRADE PROCENE UTICAJA 1.000 ZA ZAHTEV ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA 1.000 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA: 1) DO 100M2 20.000 2) PREKO 100M2 DO 1.000M2 39.000 3) PREKO 1.000M2 64.000 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA: 1) DO 100M2 10.000 2) PREKO 100M2 DO 1.000M2 20.000 3) PREKO 1.000M2 32.000 ZA AŽURIRANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA: 1) ZA ZAHTEV ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA 5.000 2) ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA: (1) DO 100M2 5.000 (2) PREKO 100M2 DO 1.000M2 10.000 (3) PREKO 1.000M2 20.000 Tarifni broj 11. Za izdavanje saglasnosti na stratešku procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu, za: 1) prostorne i urbanističke planove 31.860 2) planove i programe u oblasti vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, infrastrukturnih sistema, upravljanja otpadom, energetike, saobraćaja, turizma, zaštite prirode i dr. 44.610 Tarifni broj 12. Za zahtev za izdavanje dozvole za održivo korišćenje prirodnih resursa i dobara 3.820 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENjE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA 4.000 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROJEKAT REKULTIVACIJE, ODNOSNO SANACIJE 4.000 Tarifni broj 13. Za zahtev za dobijanje IZDAVANjE dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet određenih vrsta divlje flore i faune 1.910 Tarifni broj 14. Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka 9.560 ZA ZAHTEV ZA REGISTRACIJU U SISTEM EMAS. 50.000 Tarifni broj 15. Za pregled tehničke dokumentacije po zahtevu za davanje saglasnosti na procenu uticaja projekata na životnu sredinu, osim projekata u prirodnom dobru posebnih vrednosti: 1) do 100 m2 19.120 2) preko 100 m2 do 300 m2 25.490 3) preko 300 m2 do 500 m2 31.860 4) preko 500 m2 do 1.000 m2 38.240 5) preko 1.000 m2 63.730 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA VRŠENjE MONITORINGA (MERENjE EMISIJE, IMISIJE, BUKE) 3.000 Tarifni broj 16. Za pregled tehničke dokumentacije po zahtevu za davanje saglasnosti na analizu uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, osim projekata u prirodnom dobru posebnih vrednosti: 1) do 100 m2 9.560 2) preko 100 m2 do 300 m2 12.750 3) preko 300 m2 do 500 m2 15.930 4) preko 500 m2 do 1.000 m2 19.120 5) preko 1.000 m2 31.860 Tarifni broj 17. Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine iz procene uticaja ili analize uticaja zatečenog stanja pre izdavanja upotrebne dozvole za postrojenja i aktivnosti za koje nije propisano izdavanje ekološke dozvole 9.560 Tarifni broj 18. Za zahtev za izdavanje ekološke dozvole 12.750 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE 75.000 ZA ZAHTEV ZAINTERESOVANE JAVNOSTI ZA IZRADU I DOSTAVLjANjE KOPIJE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE 2.000 ZA ZAHTEV ZAINTERESOVANE JAVNOSTI ZA IZRADU I DOSTAVLjANjE KOPIJE NACRTA INTEGRISANE DOZVOLE 2.000 Tarifni broj 19. Za tehnički pregled postrojenja za koje je propisano izdavanje ekološke dozvole 9.560 ZA ZAHTEV ZA REVIZIJU DOZVOLE NA ZAHTEV OPERATERA 30.000 ZA ZAHTEV ZA REVIZIJU USLOVA U DOZVOLI 20.000 Tarifni broj 20. Za zahtev za produženje važenja ekološke dozvole 12.750 ZA ZAHTEV ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI INTEGRISANE DOZVOLE NA ZAHTEV OPERATERA 30.000 ZA ZAHTEV ZA PRESTANAK VAŽENjA INTEGRISANE DOZVOLE NA ZAHTEV OPERATERA 20.000 Tarifni broj 22. Za davanje saglasnosti na analizu ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI O PROCENI opasnosti od udesa 19.120 Tarifni broj 31. Za zahtev za davanje saglasnosti na elaborat univerziteta, odnosno fakulteta 152.940 351.170 Tarifni broj 36. Za rešenje o: 1) naknadnom upisu činjenice rođenja, venčanja i smrti u matičnu knjigu 190 2) promeni ličnog imena 190 3) zaključenju braka preko punomoćnika 190 NAPOMENA: IZBEGLA I PROGNANA LICA SA TERITORIJE BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (U DALjEM TEKSTU: SFRJ) I RASELjENA LICA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA (U DALjEM TEKSTU: APKM), NA OSNOVU ODGOVARAJUĆIH ISPRAVA KOJIMA DOKAZUJU SVOJ STATUS, TAKSU IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆAJU UMANjENU ZA 70%. Tarifni broj 41. Za davanje IZDAVANjE dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada KOJI NIJE OPASAN kao sekundarne sirovine 38.240 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA IZVOZ I TRANZIT OPASNOG OTPADA 60.000 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA ISPITIVANjE OTPADA 5.000 ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA PREVOZ OPASNOG OTPADA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE 7.000 Tarifni broj 48. Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla 3.310 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJU VETERINARSKO-SANITARNI USLOVI ZA UVOZ ILI PROVOZ POŠILjAKA ŽIVOTINjA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE I OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA ZA OPLOĐAVANjE ŽIVOTINjA I DRUGIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENOSITI ZARAZNA BOLEST 4.000 Za rešenja kojima se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za privremeni uvoz, izvoz ili provoz životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) 640 Za davanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i semena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 3.820 ZA ODOBRENjE ZA UVOZ SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA KOJIM SE UTVRĐUJU ZDRAVSTVENI USLOVI I SORTNOST 2.840 Za fitosertifikat, odnosno zdravstveno uverenje za I FITOSERTIFIKAT reeksport pošiljaka KOJI PRATE POŠILjKE bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Srbije i Crne Gore, ako to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka prevozi JE POŠILjKA U TRANZITU 3.820 Za zahtev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi 510 Za rešenje kojim se utvrđuje da pošiljka iz stava 5. 6. ovog tarifnog broja u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovora ODGOVARA uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Srbiji i Crnoj Gori 3.310 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJU VETERINARSKO-SANITARNI USLOVI ZA POŠILjKE ŽIVOTINjA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE I OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA ZA OPLOĐAVANjE ŽIVOTINjA I DRUGIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENOSITI ZARAZNA BOLEST, KOJE SU UVEZENE U REPUBLIKU CRNU GORU, A DEO TE POŠILjKE SE PLASIRA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE 2.000 ZA IZDAVANjE VETERINARSKO-SANITARNIH UVERENjA (SERTIFIKATA) PRI IZVOZU ŽIVOTINjA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA, OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA ZA OPLOĐAVANjE ŽIVOTINjA, ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE, AKO SE MEĐUNARODNIM UGOVOROM ZAHTEVA DA TE POŠILjKE POTIČU IZ PODRUČJA KOJA NISU ZARAŽENA ZARAZNIM BOLESTIMA ŽIVOTINjA KOJE BI SE ODNOSNIM PROIZVODIMA MOGLE PRENETI NA DRUGE ŽIVOTINjE 2.000 ZA DOPUNU POSTOJEĆEG REŠENjA PO ZAHTEVU STRANKE KOJIM SE UTVRĐUJU VETERINARSKO-SANITARNI USLOVI ZA UVOZ ILI PROVOZ POŠILjAKA ŽIVOTINjA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA I OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA ZA OPLOĐAVANjE ŽIVOTINjA I DRUGIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENOSITI ZARAZNA BOLEST 3.500 NAPOMENA: AKO ZEMLjA UVOZNICA ZAHTEVA DA ROBNI UZORAK BILjA PRATI FITOSERTIFIKAT, ZA TAJ FITOSERTIFIKAT PLAĆA SE 50% OD PROPISANOG IZNOSA TAKSE. Tarifni broj 51. Za rešenje o: 1) izdavanju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 2.290 9.890 2) produženju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 2.290 9.890 Za rešenje za: 1) odobrenje za stavljanje u promet novog leka 38.240 2) odobrenje za stavljanje u promet novog oblika leka 15.930 3) obnovu odobrenja za stavljanje u promet leka 15.930 4) odobrenje za stavljanje u promet pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva 11.470 5) odobrenje za kliničko ispitivanje leka 19.120 6) određivanje ATC klasifikacije leka u odobrenju za njegovo stavljanje u promet 3.820 NAPOMENA: ZA SVAKO SLEDEĆE REŠENjE PLAĆA SE 50% OD ODGOVARAJUĆE TAKSE PO OVOM TARIFNOM BROJU. Tarifni broj 52. Za saglasnost kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 2.290 3.600 Za potvrdu da se lekovi i pomoćna lekovita sredstva ne proizvode u Republici 1.910 Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji 890 Za izdavanje potvrda za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici 890 Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.020 NAPOMENA: ZA SAGLASNOST KOJOM SE ODOBRAVA UVOZ ROBNIH UZORAKA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE 50% OD PROPISANE TAKSE. Tarifni broj 53. Za rešenje: 1) o davanju ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 6.880 2) o utvrđivanju uslova za proizvodnju, promet i ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, bioloških i dijagnostičkih preparata za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 6.880 2) ZA DAVANjE DOZVOLE ZA PROIZVODNjU LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI 12.000 3) ZA DAVANjE DOZVOLE ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI 6.000 4) ZA DAVANjE DOZVOLE ZA PROMET NA MALO LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI 6.000 Tarifni broj 62. Za dozvolu o stavljanju u promet u komercijalne svrhe ugroženih vrsta divlje flore i faune: 1) domaćem pravnom i fizičkom licu 8.920 2) stranom pravnom i fizičkom licu 17.840 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UVOZ I IZVOZ UGROŽENIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE U KOMERCIJALNE SVRHE 9.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UVOZ I IZVOZ UGROŽENIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE U NEKOMERCIJALNE SVRHE 5.000 Tarifni broj 69. Za zahtev pravnog lica za dobijanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 6.370 3.000 ZA REŠENjE O OVLAŠĆENjU PRAVNOG LICA ZA VRŠENjE KONTROLE KVALITETA ODREĐENIH PROIZVODA 5.000 Tarifni broj 71. Za carinsku ispravu koja se koristi za prijavljivanje robe i za sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom 250 NAPOMENA: Pod ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR SAŽETA DEKLARACIJA) i Jedinstvena carinska isprava (JCI). Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatraju se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom koji je potvrdila Srbija i Crna Gora. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za carinsku ispravu kojom se prijavljuje roba koja se prevozi preko carinskog područja Srbije i Crne Gore. Tarifni broj 72. Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, kojim se: 1) odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacionog skladišta, slobodne carinske prodavnice, centralnog skladišta i specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje ODNOSNO SLOBODNE CARINSKE PRODAVNICE 1.660 2) odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smestišta 1.150 3) odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje POSTUPAK AKTIVNOG I PASIVNOG OPLEMENjIVANjA 890 4) odobrava privremeni izvoz opreme u zakup, radi korišćenja u procesu proizvodnje i pružanju usluga POSTUPAK PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM 890 4A) ODOBRAVA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA ILI IZVOZA 890 5) odlučuje o zahtevu za izmenu podataka u Jedinstvenoj carinskoj ispravi od kojih zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina 890 6) odlučuje o zahtevu za oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina na uvoz određene robe 890 7) odobrava da drumsko vozilo može da vrši prevoz robe pod carinskim obeležjem (TIR) 890 8) odobrava prevozniku da može da obavlja prevoz pod karnetom TIR 460 9) odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 1.660 Za ostala rešenja koja carinarnica donosi u upravnom postupku 460 Za rešenje koje donosi carinarnica u skraćenom upravnom postupku: 1) kojim se obrazuje komisija po zahtevu za utvrđivanje carinske osnovice VREDNOSTI 310 2) kojim se odobrava produženje roka ležanja carinske ro- be u železničko-carinskom magacinu, carinskom skla- dištu, carinskom smestištu ili drugim prostorijama i prostorima CARINSKOM SKLADIŠTU 310 3) o obrazovanju komisije za utvrđivanje stanja robe po prigovoru podnosioca Jedinstvene carinske uprave ISPRAVE 310 4) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih motornih vozila 310 5) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih jahti, jedrilica i drugih plovnih objekata 310 6) kojim se odobrava vraćanje neocarinjene robe u ino- stranstvo 310 7) za ostala rešenja koja carinarnica donosi u skraćenom postupku 310 NAPOMENA: Pod proširenjem carinskog skladišta, carinskog smestišta, konsignacionog skladišta, slobodne carinske prodavnice, centralnog skladišta i specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje u smislu ovog tarifnog broja, smatra se i povećanje asortimana i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti robe u tim prostorijama. POD PROŠIRENjEM CARINSKOG SKLADIŠTA, U SMISLU OVOG TARIFNOG BROJA, SMATRA SE I POVEĆANjE ASORTIMANA I POVEĆANjE, ODNOSNO SMANjENjE VREDNOSTI ROBE U TOM SKLADIŠTU. Taksa iz stava 1. tač. 1) i 2) TAČKA 1) ovog tarifnog broja naplaćuje se samo ako se pre donošenja rešenja vrši komisijski pregled prostorija. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za rešenja koja se odnose na robu u provozu TRANZITU preko carinskog područja Srbije i Crne Gore. Tarifni broj 73. Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potpune dokumentacije ZA POJEDNOSTAVLjENU DEKLARACIJU U CARINSKOM POSTUPKU 610 Tarifni broj 74. Za jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku carinjenja robe, kao i za obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 200 NAPOMENA: Za Jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku izvoznog carinjenja robe, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se umanjena za 50%. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se uz izjavu na osnovu koje se roba podiže ispod carinskog nadzora bez potpune dokumentacije. Tarifni broj 75. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi po kojoj se vrši carinjenje robe koja se izvozi, odnosno uvozi plaća se taksa prema masi ODNOSNO ZAPREMINI robe, i to: 1) do 100 kg ODNOSNO L 190 2) preko 100 kg ODNOSNO L na svakih daljih ZAPOČETIH 1.000 kg ODNOSNO L do 10.000 kg ODNOSNO L 80 3) za svakih daljih ZAPOČETIH 1.000 kg ODNOSNO L preko 10.000 kg ODNOSNO L 40 Za robu čija se količina ne može iskazati u kilogramima ISKAZUJE U KILOGRAMIMA, ODNOSNO LITRIMA plaća se taksa po jedinici mere 40 NAPOMENA: Pod masom se podrazumeva bruto-masa spakovane robe ili robe u rasutom stanju, zavisno od toga kako je prispela. Jedinicom mere, u smislu stava 2. ovog tarifnog broja, smatra se: 1) za električnu energiju – megavat-čas; 2) za robu u tečnom stanju – hektolitar; 2) ZA PESAK, ŠLjUNAK I KAMEN – METAR KUBNI; 3) za naftu i naftne derivate – tona. ZA POSTUPAK PO JEDINSTVENOJ CARINSKOJ ISPRAVI NA OSNOVU KOJE SE CARINI ROBA KOJA SE IZVOZI ZA KOJU JE JEDINICA MERE METAR KUBNI, GDE OBRAČUNATA TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA IZNOSI VIŠE OD 5% OD VREDNOSTI ROBE, TAKSA SE PLAĆA U VISINI OD 5% OD VREDNOSTI ROBE. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carine poštanske pošiljke za građane i za postupak po obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, plaća se umanjena za 50%. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se: 1) u slučajevima u kojima je carinskim propisima dato oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina; 2) za privremeni uvoz, odnosno PRIVREMENI izvoz robe i povratak VRAĆANjE privremeno uvezene robe, osim za privremeni uvoz i izvoz robe na oplemenjivanje, preradu i doradu, kao i uvoz i izvoz robe po poslovima posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu. Carinska stopa „Sloboda SLOBODNO“ u Carinskoj tarifi ili rešenju o carinskom kontingentu ne smatra se oslobođenjem od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina u smislu stava 4. 5. ove napomene. Tarifni broj 76. Za carinsku ispravu koja se koristi za upućivanje, odnosno naknadno upućivanje robe pod carinski nadzor U POSTUPKU TRANZITA, OSIM ZA TRANZIT OD UNUTRAŠNjE CARINARNICE DO CARINARNICE IZLASKA („SPOLjNI TRANZIT“) 250 NAPOMENA: Ispravom iz ovog tarifnog broja smatra se: 1) Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR); 2) Jedinstvena carinska isprava (JCI). Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koju je Srbija i Crna Gora potvrdila. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako prijavljivanje robe carinarnici. Ako se carinskom ispravom uplaćuje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja. Tarifni broj 77. Za izdavanje uverenja o direktnoj pošiljci i uverenja o poreklu robe EUR 1, i EUR 2 EUR 2 I FORM A 760 Tarifni broj 81. Za rešenje kojim se odobrava carinski kontingent 3.820 Za rešenje kojim se odobrava uvoz robe bez plaćanja carine, odnosno po stopi koja je za 50 % niža od stope određene u Carinskoj tarifi radi realizacije ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 5.740 NAPOMENA: Za upravne radnje u vezi sa smeštajem i kontrolom robe u slobodnim carinskim prodavnicama na graničnim prelazima, na aerodromima, lukama i pristaništima za međunarodni saobraćaj, gde je NA AERODROMIMA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ NA KOJIMA JE obezbeđena carinska i pasoška kontrola, plaća se taksa u devizama u visini od 10% od prodajne cene te robe izražene u devizama. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja obračunava se svakog dana prema dnevnom prometu robe, a plaća se u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu. Tarifni broj 97. Za izdavanje putne isprave, turističke propusnice, putnog lista i viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, za: 1) izdavanje putnog lista za strance 1.660 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 3.820 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 1.910 4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 8.280 5) izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 4.590 6) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 2.290 7) turističku propusnicu (na graničnom prelazu) 3.820 8) izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje 1.400 9) izlazno-ulaznu vizu za više putovanja 2.680 10) izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja 5.740 11) izlaznu vizu 1.660 12) privremeni boravak do tri meseca 5.350 13) privremeni boravak preko tri meseca 8.030 14) produženje putnog lista 1.080 15) poslovnu vizu (do jedne godine) 16.060 16) ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja nije ovim zakonom drukčije propisano 3.210 17) odobrenja za izvođenje letova iznad graničnog pojasa 3.190 NAPOMENA: Za svaku novu vizu plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za novu vizu i za dozvolu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici borave radi školovanja i usavršavanja kao stipendisti Vlade Republike kao i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju viza i takse za privremeni boravak. Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesara za izbeglice Organizacije ujedinjenih nacija a nemaju nacionalni pasoš. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze u Republiku radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) po zahtevima koje u zemlji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore, plaćaju u iznosu od 50% od propisane takse. Takse iz tač. 6) i 7) po ovom tarifnom broju ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko turističkih agencija i turističkih organizacija prolaze kroz Republiku, odnosno dolaze u Republiku. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš, plaća svako upisano lice. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. TAKSE IZ TAČ. 4), 12) I 13) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆAJU SVEŠTENICI I VERSKI SLUŽBENICI, STRANI DRŽAVLjANI NA SLUŽBI U SVOJIM CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U REPUBLICI SRBIJI, KAO I LICA KOJA U OKVIRU ORGANIZOVANE NAUČNO-TEHNIČKE SARADNjE DOLAZE U REPUBLIKU SRBIJU. TAKSE IZ TAČ. 12) I 13) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆAJU STRANI DRŽAVLjANI KOJI SE, U SKLADU SA ZAKONOM, SMATRAJU ŽRTVAMA TRGOVINE LjUDIMA. Tarifni broj 109. Za rešenje kojim se odobrava prvi upis plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar, i to: 1) za sve O UPISU U LIST „A“ ULOŠKA GLAVNE KNjIGE UPISNIKA BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE ZA SVE brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 kW kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 22.940 2) za ostale plovne objekte izuzev čamaca i plovećih po- strojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 4.590 3) za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 1.150 Tarifni broj 110. Za rešenja o: 1) nautičkim uslovima za splav-restoran i marine 5.100 2) izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju hidrotehničkih objekata i regulaciji na unutrašnjim vodama i obalama, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premo- šćavaju plovne puteve 12.750 3) posebnom rečnom transportu 12.750 4) javnom prevozu u rečnom saobraćaju 1.270 5) upisu broda 6.370 6) brisanju broda 3.820 7) upisu javnih čamaca 3.190 8) brisanju javnih čamaca 1.910 9) promeni vlasništva nad brodom 2.550 10) izmeni u Upisniku brodova 2.550 11) minimalnom broju članova posade broda 1.270 12) nautičkim uslovima za deponiju 12.750 13) predlogu sudu-Dnevnik upisnika brodova 1.270 14) izdavanju brodskog svedočanstva 1.270 15) pristajanju plovila van graničnog prelaza 3.820 Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 1.270 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 2.550 Za dozvolu stranom ovlašćenom licu da može vaditi potonulu stvar na unutrašnjim vodama 76.470 Za rešenje kojim se izvođaču radova odobrava vađenje potonulih stvari na unutrašnjim vodama 12.750 TARIFNI BROJ 110. ZA REŠENjE O: 1) UPISU PROMENA U LIST „A“ ULOŠKA GLAVNE KNjIGE UPISNIKA BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 3.000 2) SPROVOĐENjU UKNjIŽBE, PREDBELEŽBE, ZABELEŽBE, PRENOSA UPISA BRODA, BRISANjE BRODA I DRUGIH PROMENA 1.500 3) BRISANjU, IZVRŠENOM BRISANjU IZ UPISNIKA, PROMENI TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA I DRUGIH PROMENA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENjA 300 4) NAUTIČKIM USLOVIMA O IZVOĐENjU RADOVA NA IZGRADNjI, REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANjU HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA, LUKA I PRISTANIŠTA, REGULACIJI NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA I OBALAMA, EKSPLOATACIJI PESKA ILI ŠLjUNKA, TOVARIŠTA, DEPONIJA KAO I RADOVA NA IZGRADNjI SVIH VRSTA VODOVA I KABLOVA KOJI PREMOŠĆAVAJU PLOVNE PUTEVE 12.000 5) NAUTIČKIM USLOVIMA ZA SPLAV-RESTORANE, NAUTIČKE KLUBOVE I MARINE 5.000 6) IZDAVANjU ODOBRENjA ZA POSEBAN REČNI TRANSPORT 12.000 7) IZDAVANjU ODOBRENjA ZA PRAĆENjE I NADGLEDANjE POSLOVA NA VODI SREDSTVIMA PREVOZA LUČKE KAPETANIJE (PO ČASU) 4.000 8) IZDAVANjU ODOBRENjA ZA UTOVAR-ISTOVAR NAFTNIH PROIZVODA I OPASNIH MATERIJA. 19.000 9) UTVRĐIVANjU KOLIČINE ROBE U BRODU PO ZAHTEVU ZA BROD UNUTRAŠNjE PLOVIDBE BEZ OBZIRA NA KAPACITET, KONSTATACIJI STANjA I HAVARIJA ROBE PO TRAŽENjU, KONSTATACIJI STANjA AMBALAŽE PO TRAŽENjU 7.000 10) IZDAVANjU NAUTIČKIH USLOVA ZA VRŠENjE JAVNOG PREVOZA U REČNOM SAOBRAĆAJU 5.000 11) UTVRĐIVANjU MINIMALNOG BROJA ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, PLOVEĆIH NAPRAVA I SKELA 1.200 12) ODOBRENjU ZA VAĐENjE POTONULE STVARI NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA DOMAĆEM PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU 12.000 13) DOZVOLI STRANOM OVLAŠĆENOM LICU ZA VAĐENjE POTONULE STVARI NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA 70.000 14) PRIZNAVANjU ZVANjA ČLANU POSADE BRODA 2.000 15) ODOBRENjU ZA ODRŽAVANjE SPORTSKIH I DRUGIH MANIFESTACIJA NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA 3.000 16) PROBNOJ VOŽNjI BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 5.000 17) ODOBRENjU ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI ILI ČAMACA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA 3.500 18) ODOBRENjU ZA PRISTAJANjE PLOVILA VAN GRANIČNOG PRELAZA 4.000 ZAHTEV ZA: 1) IZDAVANjE BRODSKIH ISPRAVA I KNjIGA BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 1.200 2) IZDAVANjE DUPLIKATA, IZMENU PODATAKA, PRODUŽENjE I ZAMENU BRODSKIH ISPRAVA I KNjIGA 600 3) IZDAVANjE BRODSKE KNjIŽICE, DOZVOLE ZA UKRCANjE I OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA NA BRODU UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 1.200 4) IZDAVANjE DUPLIKATA, IZMENU PODATAKA I ZAMENU BRODSKE KNjIŽICE I OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA NA BRODU UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 600 5) OBAVLjANjE OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMCA I PLOVEĆEG POSTROJENjA 400 6) IZDAVANjE DUPLIKATA I ZAMENU PLOVIDBENE DOZVOLE ZA ČAMAC I PLOVEĆE POSTROJENjE 300 7) POLAGANjE ISPITA ZA ZVANjE U UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI 600 8) POLAGANjE ISPITA ZA UPRAVLjAČA I RUKOVAOCA ČAMCA 400 9) IZDAVANjE DUPLIKATA I ZAMENU UVERENjA ZA UPRAVLjAČA I RUKOVAOCA ČAMCA 400 10) IZDAVANjE POTVRDE O BRISANjU BRODA IZ UPISNIKA BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 1.100 11) OVERU ZAPISNIKA O ŠTETI, ODNOSNO HAVARIJI PLOVNIH OBJEKATA 700 12) KONTROLU TEHNIČKE ISPRAVNOSTI I EVIDENCIJE ZA DOLAZAK I PROLAZAK BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE (PUTNIČKI BROD, PLOVILO BEZ PROPULZIJE I SA PROPULZIJOM, BROD KOJI PREVOZI PUTNIKE KROZ GRANIČNI PRELAZ – BROD/DAN) 800 ZA IZVODE IZ: 1) UPISNIKA BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 1.000 2) UPISNIKA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENjA 300 3) REGISTRA REDA PLOVIDBE 1.500 4) BRODARSKE KNjIŽICE 300 Tarifni broj 111. ZA REŠENjE KOJIM SE ODREĐUJE POZIVNI ZNAK ČAMCA: 1) DOMAĆEM PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU 1.300 2) STRANOM PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU 2.600 Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, kapetanija upisa i pozivni znak broda: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 3.060 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 6.120 Tarifni broj 116. Za zahteve za: 1) uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 1.270 2) izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata 6.370 3) utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 19.120 40.000 Tarifni broj 117. Za rešenja iz oblasti geologije i rudarstva koja se donose na osnovu zahteva: 1) za izdavanje odobrenja za istraživanje 6.370 30.000 2) za produžetak istražnog prava 3.820 10.000 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 38.240 60.000 4) za ispiranje plemenitih metala 3.820 5) zahteva za izvođenje rudarskih radova 38.240 50.000 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 19.120 20.000 7) kojim se odobrava upotreba rudarskog objekta (upotrebna dozvola) 25.490 40.000 8) o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 7.650 Tarifni broj 119. Za izvode iz matičnih knjiga: 1) na domaćem obrascu 60 2) na međunarodnom obrascu 190 NAPOMENA: IZBEGLA I PROGNANA LICA SA TERITORIJE BIVŠE SFRJ I RASELjENA LICA SA TERITORIJE APKM, NA OSNOVU ODGOVARAJUĆIH ISPRAVA KOJIMA DOKAZUJU SVOJ STATUS, TAKSU PO OVOM TARIFNOM BROJU PLAĆAJU UMANjENU ZA 70%. Tarifni broj 121. Za overu potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 190 Za overu prevoda plaća se 40% od takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja NAPOMENA: Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. Ako je rukopis, odnosno prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja. IZBEGLA I PROGNANA LICA SA TERITORIJE BIVŠE SFRJ I RASELjENA LICA SA TERITORIJE APKM, NA OSNOVU ODGOVARAJUĆIH ISPRAVA KOJIMA DOKAZUJU SVOJ STATUS, U ROKU OD ŠEST MESECI OD IZDAVANjA ORIGINALA, TAKSU ZA OVERU PREPISA IZVODA I UVERENjA IZ MATIČNIH KNjIGA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆAJU UMANjENU ZA 70%. Tarifni broj 122. Za uverenja koja se izdaju iz matičnih knjiga: 1) o slobodnom bračnom stanju 380 2) ostala uverenja 190 NAPOMENA: IZBEGLA I PROGNANA LICA SA TERITORIJE BIVŠE SFRJ I RASELjENA LICA SA TERITORIJE APKM, NA OSNOVU ODGOVARAJUĆIH ISPRAVA KOJIMA DOKAZUJU SVOJ STATUS, TAKSU PO OVOM TARIFNOM BROJU PLAĆAJU UMANjENU ZA 70%. Tarifni broj 141. Za saglasnost na tehničku dokumentaciju za izgradnju ili rekonstrukciju objekata koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli 380 Za određivanje mesta karantina, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 380 TARIFNI BROJ 141. ZA SAGLASNOST DA JE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA PROPISANIM ZA TU VRSTU OBJEKATA, I TO ZA: 1) PROIZVODNjU I DRŽANjE ŽIVOTINjA 2.000 2) KLANjE ŽIVOTINjA, OBRADU, PRERADU I USKLADIŠTENjE PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA: (1) VEĆEG OBIMA PROIZVODNjE (INDUSTRIJSKI) 12.000 (2) MANjEG OBIMA PROIZVODNjE (ZANATSKI) 6.000 (3) OBJEKTI (PROSTORIJE) U DOMAĆINSTVU 2.000 3) PRODAJU ŽIVOTINjA (STOČNE PIJACE, OTKUPNA MESTA) 12.000 4) PRODAJU PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA VAN POSLOVNIH PROSTORIJA (ZELENE PIJACE, VAŠARI) 12.000 5) SAKUPLjANjE, USKLADIŠTENjE I PRERADU SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA 6.000 6) NEŠKODLjIVO UKLANjANjE ŽIVOTINjSKIH LEŠEVA 12.000 7) PROIZVODNjU STOČNE HRANE 6.000 ZA ODREĐIVANjE KARANTINA ZA UVEZENE ŽIVOTINjE, VRSTU I NAČIN DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANjA I STRUČNU ORGANIZACIJU KOJA ĆE VRŠITI TA ISPITIVANjA 2.000 ZA ODREĐIVANjE KARANTINA ZA UVEZENE POŠILjKE PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE I OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA ZA OPLOĐAVANjE ŽIVOTINjA I DRUGIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENOSITI ZARAZNA BOLEST, VRSTE I NAČINA DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANjA I STRUČNE ORGANIZACIJE KOJA ĆE VRŠITI TA ISPITIVANjA 2.000

Ostavite komentar