Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA

U Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS“, broj 61/05), u članu 9. stav 1, u uvodnoj rečenici, posle reči: „sa aktom Vlade“ dodaju se reči: „donetim na predlog Narodne banke Srbije“, a reči: „iz člana 7. ovog zakona“ brišu se.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) kupiti u ime i za račun Republike Srbije akcije banaka koje svojim poslovanjem ugrožavaju finansijsku stabilnost.“.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje monetarni, bankarski i devizni sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOšENJE ZAKONA

Donošenjem Zakona o Agenciji za osiguranju depozita („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005 – Zakon u julu 2005. godine, osnovana je agencija koja obavlja poslove obaveznog osiguranja depozita fizičkih lica, funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje, koja učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija tih banaka, kao i postupak privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala u društvima za osiguranje, a obavlja i druge poslove utvrđene zakonom (Agencija).

Nakon dešavanja na globalnom finansijskom tržištu tokom 2007. i 2008. godine postalo je jasno da se, kao jedna od neizbežnih mera koje države preduzimaju u pokušaju da finansijski sistem učine stabilnijim, pojavljuje i kupovina akcija banaka koje imaju poteškoća u poslovanju.

Imajući u vidu da zakonodavni okvir ne omogućava Republici Srbiji kupovinu akcija banaka koje svojim poslovanjem ugrožavaju finansijsku stabilnost, predloženom izmenom stvara se pravni osnov da Vlada RS, uz pribavljanje mišljenja Narodne banke Srbije, može blagovremeno preduzeti meru usmerenu ka sprečavanju neželjenih efekata u domaćem bankarskom sistemu.

III. OBJAšNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAčNIH REšENJA

Članom 1. ovog zakona Agencija se ovlašćuje da primenjuje mere iz tog člana (pokriva potencijalne gubitke, preuzima, kupuje i stiče lošu aktivu i upravlja tom aktivom) i prema bankama u kojima Republika Srbije nije akcionar. Time se Agencija praktično ovlašćuje da, u skladu sa aktom Vlade RS, navedene mere preduzima prema svim bankama koje posluju na teritoriji Republike Srbije bez obzira na poreklo kapitala. Ovim članom proširuje se krug mera koje Agencija može preduzeti prema bankama i na kupovinu akcija banaka koje usled poteškoća u svom poslovanju ugrožavaju finansijsku stabilnost. Novina u ovom članu je i to što se sve mere prema bankama preduzimaju na osnovu akta Vlade RS, ali po prethodno pribavljenom mišljenju Narodne banke Srbije, s obzirom na to da Narodna banka Srbije obavlja kontrolnu funkciju u bankarskom sistemu.

Članom 2. ovog zakona određuje se da dan stupanja na snagu ovog zakona bude naredni dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja što proističe iz potrebe da se preduzmu efikasne i blagovremene mere usmerene ka stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, u uslovima prisutne krize na finansijskom tržištu. Naime, ovaj zakon je deo seta mera vezano za izmene zakona kojim se uređuje osiguranje depozita i zakona kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka, te je neophodno njihovo stupanje na snagu istog dana.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOđENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u ovom trenutku nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Ovim zakonom omogućava se Republici Srbiji da preduzme efikasnu i blagovremenu meru usmerenu ka stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema. Korist od ovakve mere nemerljiva je u odnosu na eventualna sredstva koja bi bila obezbeđena za kupovinu akcija banaka koje imaju problema u svom poslovanju – budući da bi ovakva intervencija države sprečila pojavu domino-efekata u finansijskom sistemu i očuvala poverenje građana u bankarski sistem.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizilaze iz sagledavanja aktuelnih problema na finansijskom tržištu i neophodnosti adekvatnog uređenja uslova i načina poslovanja svih učesnika na tržištu kao i omogućavanja adekvatnog reagovanja regulatornih tela. Ovim zakonom, a u skladu sa Direktivama EU, ova oblast se postavlja u stabilnije, preciznije i konzistentnije regulatorne okvire koji će predstavljati deo seta mera kojim se ublažavaju posledice krize na finansijskom tržištu.

Izmenama zakona stvara se pravni osnov da Vlada, uz pribavljanje mišljenja Narodne banke Srbije, može blagovremeno preduzeti meru ka sprečavanju neželjenih efekata u domaćem bankarskom sistemu.

TEKST ODREDABA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA

KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjAVAJU

Član 9.

Agencija, u skladu sa aktom Vlade, DONETIM NA PREDLOG NARODNE BANKE SRBIJE, može kod banaka iz člana 7. ovog zakona preduzeti sledeće mere:

1) pokriti potencijalne gubitke;

2) preuzeti, kupiti ili na drugi način steći lošu aktivu;

3) upravljati lošom aktivom i prodati tu aktivu

4) KUPITI U IME I ZA RAčUN REPUBLIKE SRBIJE AKCIJE BANAKA KOJE SVOJIM POSLOVANJEM UGROžAVAJU FINANSIJSKU STABILNOST.

Za pokriće potencijalnih gubitaka iz stava 1, tačka 1) ovog člana, Republika Srbija može izdavati obveznice.

Ostavite komentar