Predlog zakona o akreditaciji

PREDLOG ZAKONA

O AKREDITACIJI

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih, odnosno međunarodnih i evropskih standarda, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;

sertifikat o akreditaciji je dokument kojim se potvrđuje da je telo za ocenjivanje usaglašenosti kompetentno za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, za određenu oblast i obim;

kolegijalno ocenjivanje je postupak ocenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tela drugih država ili međunarodne i evropske organizacije za akreditaciju ocenjuju nacionalno telo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;

kompetentnost je potvrđena sposobnost za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

ocenjivanje usaglašenosti je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li su ispunjeni određeni zahtevi koji se odnose na proizvod, proces, uslugu, sistem ili osobu;

pravila akreditacije su pravila nacionalnog tela za akreditaciju kojima se definiše postupak akreditacije, zahtevi koje mora ispuniti podnosilac prijave za dobijanje akreditacije, kao i prava i obaveze učesnika u postupku dobijanja i održavanja akreditacije;

telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili deo pravnog lica koje obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti, uključujući ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju i kontrolisanje;

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 3.

Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova:

1) ispitivanja;

2) etaloniranja;

3) kontrolisanja;

4) sertifikacije proizvoda;

5) sertifikacije sistema menadžmenta;

6) sertifikacije osoba.

Akreditacijom se, pored kompetentnosti za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 4.

Akreditacija je dobrovoljna.

Posebnim zakonom može biti utvrđeno da je akreditacija obavezna.

AKREDITACIONO TELO SRBIJE

Član 5.

Akreditaciono telo Srbije (u daljem tekstu: ATS) je jedino u Republici Srbiji kome se ovim zakonom poverava obavljanje poslova akreditacije iz čl. 3. i 8. ovog zakona.

Osnivač ATS-a je Republika Srbija, za koju osnivačka prava vrši Vlada, u skladu sa zakonom.

Sredstva kojima posluje ATS su u državnoj svojini.

ATS ne obavlja poslove radi sticanja dobiti.

Član 6.

ATS je ustanova koja se registruje u skladu sa zakonom.

Na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 7.

ATS mora ispunjavati zahteve standarda kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela koja utvrđuju kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Organizacija i način rada ATS-a utvrđuje se osnivačkim aktom, statutom i drugim opštim aktima ATS-a.

Član 8.

Pored poslova iz člana 3. ovog zakona, ATS obavlja i sledeće poslove:

1) utvrđuje i objavljuje pravila akreditacije koja su zasnovana na odgovarajućim srpskim, međunarodnim i evropskim standardima i dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;

2) vodi javni registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;

3) učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;

4) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Sadržaj i način vođenja registra iz stava 1. tačka 2) ovog člana utvrđuje ATS.

Član 9.

ATS redovno čini dostupnim javnosti informacije o poslovima koje obavlja u skladu sa čl. 3. i 8. ovog zakona, kao i rezultatima kolegijalnog ocenjivanja.

Član 10.

ATS je nezavisan od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje ocenjuje.

ATS ne sme:

pružati konsultantske usluge telima za ocenjivanje

usaglašenosti;

obavljati poslove ili pružati usluge koje pružaju tela za

ocenjivanje usaglašenosti;

imati vlasnička i∕ili upravljačka prava ili druge finansijske

interese u telima za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 11.

Organi ATS su:

1)Upravni odbor;

2)Direktor;

3)Nadzorni odbor.

Način obrazovanja organa iz stava 1. ovog člana, njihov delokrug, izbor članova organa, način odlučivanja i druga pitanja značajna za za rad organa uređuju se osnivačkim aktom ATS-a.

Poslovanje i upravljanje ATS-a bliže se uređuje statutom ATS-a.

Član 12.

U ATS-u obrazuju se Savet za akreditaciju kao savetodavno telo i stalni i∕ili privremeni tehnički komiteti, kao stručna tela za pojedine oblasti akreditacije.

Savet za akreditaciju je stručno savetodavno telo koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije, daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS-a i zauzima stavove prema drugim stručim pitanjima.

Za članove saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana.

Tehnički komiteti su stručna tela koja obavljaju poslove ekspertize za određene oblasti akreditacije.

Obrazovanje i način rada Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta, pravila i kriterijumi za imenovanje članova, delokrug, način rada i druga pitanja značajna za njihov rad, bliže se uređuju osnivačkim aktom i opštim aktima ATS-a, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Sredstva za rad ATS-a obezbeđuju se:

naplatom troškova akreditacije;

iz budžeta Republike Srbije;

iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstvima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatraju se prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga, u skladu sa odlukom o troškovima akreditacije.

Sredstvima iz drugih izvora smatraju se drugi prihodi ostvareni u skladu sa zakonom.

ATS ne sme primati poklone (donacije) od korisnika usluga.

Potrebna sredstva za rad utvrđuju se godišnjim programom rada ATS-a, u skladu sa osnivačkim aktom.

Sredstva za članarine ATS-a u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, koja se utvrđuju godišnjim programom rada ATS-a, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

III. POSTUPAK AKREDITACIJE

Član 14.

Postupak akreditacije pokreće se na osnovu prijave koju podnosi telo za ocenjivanje usaglašenosti.

Uz prijavu za akreditaciju, podnosi se dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za troškove obrade prijave iz stava 1. ovog člana.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži ime, adresu i pravni status podnosioca prijave, jasno definisan traženi obim akreditacije, kao i druge podatke i dokumentaciju u skladu s pravilima akreditacije.

ATS i podnosilac prijave za akreditaciju ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa opštim aktima ATS-a.

Podnosilac prijave je obavezan da omogući predstavnicima ATS-a uvid u sva dokumenta bitna za sprovođenje postupka akreditacije, pristup u sve prostorije koje su u vezi s poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija, kao i kontakte sa osobljem koje je uključeno u te poslove.

Član 15.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih, odnosno međunarodnih i evropskih standarda, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve, uključujući i zahteve utvrđene za pojedine oblasti, ATS donosi odluku o akreditaciji i izdaje sertifikat o akreditaciji.

Sertifikat o akreditaciji se izdaje na određeno vreme u skladu sa pravilima akreditacije.

Ako se tokom postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava neki zahtev iz stava 1. ovog člana, ATS donosi odluku o prekidu postupka akreditacije.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana, ATS donosi odluku da se ne dodeli akreditacija.

Postupak akreditacije se bliže uređuje pravilima akreditacije.

Član 16.

ATS uz sertifikat o akreditaciji dodeljuje simbol akreditacije koji telo za ocenjivanje usaglašenosti koristi da označi status akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 17.

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti je dužno da u roku važenja akreditacije ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona.

Ispunjenost zahteva iz člana 15. stav 1. ovog zakona ATS proverava nadzorom nad radom akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu s pravilima akreditacije.

U postupku nadzora iz stava 2. ovog člana, ATS donosi odluku o održavanju, promeni obima, suspenziji ili ukidanju akreditacije.

Ako u roku važenja akreditacije utvrdi da je telo za ocenjivanje usaglašenosti ozbiljno prekršilo svoje obaveze, ATS donosi odluku o suspenziji ili ukidanju akreditacije.

Odluka o suspenziji akreditacije donosi se najduže na šest meseci.

Odluku kojom se utvrđuje promena obima, suspenzija ili ukidanje akreditacije, ATS može doneti i na osnovu pisanog zahteva akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 18.

Na zahtev akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti može se obnoviti akreditacija po istom postupku po kojem je i dodeljena.

Ako se nakon sprovedenog postupka za obnavljanje akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona, ATS donosi odluku o obnavljanju akreditacije i izdaje sertifikat o akreditaciji.

Ako se nakon sprovedenog postupka za obnavljanje akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona, ATS donosi odluku da se akreditacija ne obnovi.

Član 19.

Na odluke iz čl. 15, 17. i 18. ovog zakona može se podneti žalba ATS u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

O žalbi iz stava 1. ovog člana odlučuje Komisija za žalbe u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Komisiju za žalbe obrazuje Upravni odbor ATS.

Komisija za žalbe ima sedam članova od kojih se jedan član imenuje iz ministarstva nadležnog za poslove akreditacije, a šest članova se imenuje iz reda eksperata za rad tela za ocenjivanje usaglašenosti: dva člana iz reda eksperata za laboratorije, dva člana iz reda eksperata za kontrolne organizacije i dva člana iz reda eksperata za sertifikaciona tela.

Način obrazovanja Komisije za žalbe i njen rad bliže se uređuju osnivačkim aktom i statutom ATS-a.

Odluka iz stava 2. ovog člana je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

IV. PREKOGRANIČNA AKREDITACIJA

Član 20.

ATS može da uputi telo za ocenjivanje usaglašenosti registrovano u Republici Srbiji da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom telu druge države, ako ATS ne vrši poslove akreditacije za određena ocenjivanja usaglašenosti iz podnete prijave.

ATS može da zatraži od akreditacionog tela druge države da izvrši jedan deo aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje ATS.

Sertifikat o akreditaciji koji je u skladu sa stavom 1. ovog člana izdalo akreditaciono telo druge države upisuje se u registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji vodi ATS.

Član 21.

ATS može sprovesti postupak akreditacije na osnovu prijave tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države u sledećim slučajevima:

ako druga država nije osnovala nacionalno akreditaciono telo;

ako akreditaciono telo druge države ne vrši akreditaciju za određena ocenjivanja usaglašenosti za koja je podneta prijava.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, ukoliko ATS primi prijavu za akreditaciju od tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, ATS mora da obavesti akreditaciono telo te države.

U postupku akreditacije iz stava 2. ovog člana akreditaciono telo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

ATS može, na zahtev akreditacionog tela druge države, da obavi deo aktivnosti u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti iz te države.

Član 22.

ATS nakon završenog kolegijalnog ocenjivanja može da sklapa sa akreditacionim telima drugih država i evropskim i drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju sporazume o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije.

V. NADZOR NAD RADOM ATS

Član 23.

Nadzor nad radom ATS-a u obavljanju poslova iz čl. 3. i 8. ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje poslova državne uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Akreditaciono telo Srbije, osnovano Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS” broj 96∕06), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Srbije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Akti o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.

Postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05).

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o akreditaciji sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 89/06), kojim se utvrđuje da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast akreditacije je do 2006. godine bila u nadležnosti SFRJ, SRJ i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Zakon o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), koji se, po prestanku postojanja državne zajednice, primenjuje kao republički zakon, uređuje akreditaciju, osnivanje i delatnost organizacije za akreditaciju.

Odredbama važećeg Zakona o akreditaciji osnovana je organizacija za akreditaciju Srbije i Crne Gore (Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore) kao samostalna neprofitna organizacija, van sistema državne uprave. Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06, 63/06 i 99/07), Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore promenilo je naziv u Akreditaciono telo Srbije.

Vlada je, radi usaglašavanja sa pravnim sistemom Republike Srbije, donela Odluku o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 96/06). Osnivanje Akreditacionog tela Srbije (u daljem tekstu: ATS) izvršeno je prema opšte prihvaćenim principima na kojima su organizovana nacionalna tela za akreditaciju u zemljama Evropske unije (EU). Akreditaciono telo Srbije je registrovano u Trgovačkom sudu u Beogradu 8. decembra 2006. godine.

ATS je nacionalni organ za akreditaciju koji upravlja sistemom akreditacije u Srbiji i predstavlja vrh u sistemu infrastrukture kvaliteta. U oblasti infrastrukture kvaliteta, ocenu usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i standardima sprovode stručno i tehnički osposobljena tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, kao što su laboratorije, sertifikaciona i kontrolna tela. Akreditacijom se na nezavisan i nepristrasan način ocenjuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda.

Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima akreditacije obezbediće se prepoznavanje i prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti, urađenih u Srbiji. ATS sarađuje u oblasti akreditacije sa organima i organizacijama iz državne uprave Republike Srbije u skladu sa pravilima koja proizilaze iz zakona i standarda SRPS ISO/IEC 17011, na način da se ne ugrožava njegova nezavisnost.

Jedan od prethodnih uslova za ulazak Republike Srbije u Evropsku uniju je i punopravno članstvo ATS u Evropskoj kooperaciji za akreditaciju (European Co-operation for Accreditation – EA) i pristupanje multilateralnim aranžmanima o međusobnom priznavanju (MLA), čime se uspostavlja jedinstveno tržište bez tehničkih barijera u trgovini. Rad ATS mora biti u potpunosti usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17011 – Ocenjivanje usaglašenosti – opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti, koje moraju da ispune sva akreditaciona tela koja su ili žele da postanu članovi EA i MLA.

Osnovni cilj transformacije nacionalnog tela za akreditaciju iz samostalne neprofitne organizacije u javnu službu, jeste preciziranje statusa tela za akreditaciju u sistemu infrastrukture kvaliteta u Srbiji, kao i stvaranje mogućnosti da ATS u narednom periodu (kada ispuni ostale postavljene uslove) stekne status punopravnog člana u evropskim organizacijama/asocijacijama za akreditaciju, što je jedan od preduslova za priključenje Republike Srbije EU. Iz istih razloga, identičnu ili vrlo sličnu rekonfiguraciju svojih nacionalnih organizacija za akreditaciju, morale su da izvrše i druge zemlje u našem okruženju.

Imajući u vidu novonastalu situaciju posle prestanka postojanja državne zajednice, kao i potrebu ispunjavanja zahteva za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i EU, pokazalo se kao neophodno da Republika Srbija, kao samostalna i suverena država, donese svoj Zakon o akreditaciji, radi:

usklađivanja sa pravnim sistemom Republike Srbije i unapređenja uloge akreditacije u osavremenjavanju tehničkog zakonodavstva Republike Srbije;

usaglašavanja sa pravilima Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini (TVT);

stvaranja uslova kako bi se postepeno postigla usklađenost sa odgovarajućom regulativom EU u oblasti akreditacije, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Iako se rešenja novog Zakona o akreditaciji (u daljem tekstu: Zakon), u pojedinim segmentima bitno ne razlikuju od rešenja iz važećeg Zakona o akreditaciji, ovaj zakon preciznije uređuje:

pravni status, organizaciju i način rada ATS;

postupak za dodeljivanje, obnavljanje, promenu obima, suspenziju ili ukidanje akreditacije;

prekograničnu akreditaciju i postupak kolegijalnog ocenjivanja od strane akreditacionih tela drugih država;

nadzor nad radom tela za ocenjivanje usaglašenosti u toku važenja rešenja o akreditaciji, koji vrši ATS, kao i nadzor nad radom ATS koji vrši nadležno mistarstvo nadležno za poslove akreditacije.

Rešenja Zakona omogućavaju:

1) Nastavak vršenja poslova akreditacije u Republici Srbiji u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti;

2) Učlanjivanje ATS u relevantne evropske i međunarodne organizacije za akreditaciju i učestvovanje u njihovom radu. ATS je 2002. godine postalo pridružena članica Evropske kooperative za akreditaciju – EA, potpisivanjem Memoranduma o sporazumevanju. Od 2007. godine Memorandum o sporazumevanju je zamenjen Ugovorom o saradnji sa EA, a saglasno promenama u vezi mogućih statusa članica EA. Predstavnici ATS učestvuju u radu Generalne skupštine, tehničkim komitetima i radnim grupama ove kooperative. ATS je od 17. februara 2009. godine postalo pridružena članica Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija – ILAC (Membership/Members by Category/Associates).

3) Informisanje u oblasti akreditacije, kao i vođenje registra akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i dostupnost ovih registara javnosti.

Prilikom izrade Zakona, predlagač je uzeo u obzir:

9. j20 kojom se postavljaju zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor;

Pravnu regulativu u Republici Srbiji koja uređuje pojedina pitanja iz oblasti akreditacije, kao što je Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09);

Uredbu Evropskog parlamenta i Saveta EU broj 765/2008, kojom se postavljaju zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor;d

Dokumente međunarodnih i evropskih organizacija u oblasti akreditacije, kao i obaveze koje proizilaze iz članstva u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju;

Sporazum o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije (TVT);

Srpski standard SRPS ISO/IEC 17011 kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Donošenje ovog zakona i uspešno organizovanje i rad ATS (kao i drugih institucija iz oblasti infrastrukture kvaliteta) predstavljaju bitne preduslove za brže pristupanje STO i EU.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Čl. 1. i 2. uređuju predmet Zakona i značenje pojedinih izraza. U pogledu značenja pojedinih izraza, predlagač je imao u vidu definicije i izraze iz referentnih dokumenata (srpski i međunarodni standardi, pravna regulativa EU), koje je uz neophodne korekcije, prilagođavao smislu i potrebama ovog zakona, vodeći računa da prilikom definisanja pojmova ne odstupi od njihove suštine.

Član 3. definiše predmet akreditacije, odnosno oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima se vrši akreditacija. Oblast primene akreditacije uključuje ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikaciju proizvoda, sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba, kao i utvrđivanje kompetentnosti za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 4. propisuje da je akreditacija po pravilu dobrovoljna, s tim da se posebnim zakonom može propisati da je akreditacija obavezna. Ovakvo rešenje je u skladu s važećim zakonom koji uređuje oblast tehničkih zahteva za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i sa dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija u oblasti akreditacije.

Čl 5. do 10. uređuju osnivanje i organizaciju ATS. Predviđeno je da ATS ima pravni položaj ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, i na koju se primenjuju odredbe Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91, 71/94 i 79/05), ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, kao i da ATS mora ispunjavati zahteve srpskog standarda kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela koja utvrđuju kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti, što je jedan od uslova za punopravno članstvo u EA.

Takođe, uređuje se delatnost ATS, odnosno poslovi koje obavlja ATS, kao i obaveza ATS da redovno čini dostupnim javnosti informacije o poslovima koje obavlja, kao i informacije o rezultatima kolegijalnog ocenjivanja.

U radu ATS precizirana je primena principa nezavisnosti i nekonkurencije ATS u odnosu na tela za ocenjivanje usaglašenosti, tako što je predviđeno da ATS bude organizovan na način da bude nezavisan od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje ocenjuje. Naime, predlagač je predvideo da ATS ne sme pružati konsultantske usluge telima za ocenjivanje usaglašenosti, ne sme obavljati poslove ili vršiti usluge koje pružaju tela za ocenjivanje usaglašenosti, niti imati vlasnička i∕ili upravljačka prava ili druge finansijske interese u telima za ocenjivanje usaglašenosti.

Čl. 11 do 12. sadrže odredbe kojima su utvrđeni organi ATS, kao i postojanje savetodavnog stručnog tela i tehničkih komiteta. Za razliku od važećeg zakona, predlagač je predvideo da su organi ATS: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor. Novim zakonom predviđeno je obrazovanje Saveta za akreditaciju kao stručnog savetodavnog tela i stalnih i/ili privremenih tehničkih komiteta za pojedine oblasti akreditacije, koji obavljaju poslove ekspertize za pojedine oblasti akreditacije. Na ovaj način se precizno i jasno razdvaja funkcija organa koja se ogleda u upravljanju i rukovođenju radom ATS od uloge savetodavnog tela i uloge stručnih tela koja neposredno usmeravaju stručni rad u pojedinim oblastima akreditacije. Takođe, zakon predviđa da se način obrazovanja, delokrug, izbor članova organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad organa, bliže uređuju aktom o osnivanju.

Član 13. uređuje sredstva za rad ATS. Predlagač je predvideo da se sredstva za rad ATS obezbeđuju naplatom troškova akreditacije, iz budžeta Republike Srbije i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Predviđeno je i da ATS ne sme primati poklone (donacije) od korisnika usluga, čime je dodatno osnažen princip nezavisnosti i nepristrasnosti ATS. Takođe, predviđeno je da se godišnjim programom rada utvrđuje iznos sredstava potrebnih za rad ATS, te da se sredstva za članarine ATS u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju obezbeđuju iz sredstava budžeta koja su predviđena godišnjim programom rada ATS. Ovakvo rešenje je dato iz razloga što je članstvo u ovim organizacijama neophodan preduslov za integraciju Republike Srbije u EU, te je nesumnjiv interes osnivača da to članstvo obezbedi.

Čl. 14 do 19. uređuju postupak akreditacije. Postupak akreditacije se pokreće tako što telo za ocenjivanje usaglašenosti podnosi ATS prijavu za akreditaciju, uz dokaz o uplaćenoj republičkoj administratvinoj taksi za troškove obrade prijave. Takođe, predviđeno je da ATS i podnosilac prijave za akreditaciju ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa postupkom i troškovima akreditacije, što je u skladu sa pozitivnom međunarodnom praksom u ovoj oblasti.

ATS uz sertifikat o akreditaciji, dodeljuje simbol akreditacije, a akreditovano telo je dužno da za vreme trajanja akreditacije ispunjava zahteve akreditacije. Predlagač je predvideo da, ukoliko u toku trajanja akreditacije ATS utvrdi da je telo za ocenjivanje usaglašenosti ozbiljno prekršilo svoje obaveze, donese odluku o suspenziji ili ukidanju akreditacije. Ovakvo rešenje je neophodno kako bi se precizirala ovlašćenja i obaveze ATS u postupku nadzora nad radom akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Obnavljanje akreditacije se vrši po istom postupku kao i početno ocenjivanje na osnovu koga je dobijen sertifikat o akreditaciji, ukoliko telo za ocenjivanje usaglašenosti zadovolji predviđene zahteve.

Predlagač predviđa mogućnost da se na odluke iz članova 15, 17. i 18. ovog zakona može podneti žalba ATS, o kojoj odlučuje Komisija za žalbe u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. Komisiju za žalbe obrazuje Upravni odbor ATS, a članovi komisije se imenuju iz reda eksperata za rad tela za ocenjivanje usaglašenosti. Ovakvo rešenje je u skladu sa relevantnim srpskim standardom kojim su utvrđeni opšti zahtevi za rad akreditacionih tela, kao i sa odredbama zakona kojima se uređuju poslovi državne uprave. Zakon predviđa da je odluka po takvoj žalbi konačna, jer predlagač smatra da se u postupku rešavanja po žalbi na rad ATS obezbeđuje zaštita prava i interesa strana u postupku akreditacije (tela za ocenjivanje usaglašenosti), a istovremeno se, u skladu sa zahtevima pomenutog srpskog standarda, obezbeđuje odgovarajući stepen nezavisnosti i samostalnosti ATS. Nezavisnost i samostalnost u radu ATS je preduslov za članstvo ATS u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju.

Čl. 20 do 22. definišu prekograničnu akreditaciju. Naime, ovaj odeljak zakona predstavlja usaglašavanje sa odredbama člana 7. Uredbe EU o zahtevima za akreditaciju i tržišni nadzor br. 765/08 od 9. jula 2008. godine. Zakon predviđa mogućnost prekogranične saradnje u oblasti akreditacije, odnosno mogućnost da ATS uputi telo za ocenjivanje usaglašenosti registrovano u Republici Srbiji da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom telu druge države, ukoliko ATS ne vrši akreditaciju u odnosu na aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija. Takođe, data je i mogućnost da ATS sprovede postupak akreditacije na zahtev tela za ocenjivanje usaglašenosti druge države, u slučajevima kada druga država nije osnovala nacionalno akreditaciono telo ili to telo ne vrši aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija. Dalje, naglašen je značaj kolegijalnog ocenjivanja, koje predstavlja postupak ocenjivanja akreditacionog tela od strane nacionalnih akreditacionih tela drugih država, te je u tom smislu data mogućnost ATS da, nakon završenog kolegijalnog ocenjivanja, može da sklapa sporazume o priznavanju akata o akreditaciji sa akreditacionim telima drugih država i evropskim i drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju.

Član 23. definiše nadzor nad radom ATS. Predviđeno je da ministarstvo nadležno za poslove akreditacije vrši ovaj nadzor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje poslova državne uprave.

Čl. 24 do 27. utvrđuju se prelazne i završne odredbe, kojima je predviđeno da danom stupanja na snagu ovog zakona ATS, osnovano Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 96∕06), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom. Zakon propisuje obavezu ATS da Odluku o osnivanju uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Akti o akreditaciji izdati od strane ATS, u skladu sa Zakonom o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44∕05) važiće do isteka perioda za koji su izdati. Ovim odredbama takođe je ustanovljeno da prestaje da važi Zakon o akrditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), kao i da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu da je Republika Srbija ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da aktivno vodi pregovore za prijem u STO, neophodno je ispuniti obaveze koje iz toga proizlaze, pre svega u delu koji se odnosi na brže usklađivanje nacionalnog tehničkog zakonodavsva sa tehničkim zakonodavstvom EU (član 77. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – obaveza Republike Srbije da preduzme neophodne mere kako bi postepeno postigla usklađenost sa tehničkim propisima Zajednice i evropskom standardizacijom, metrologijom, akreditacijom i procedurama ocenjivanja usaglašenosti) i sa načelima STO.

Jedan od takvih propisa je i ovaj zakon čije se donošenje predlaže po hitnom postupku, s obzirom na to da on predstavlja materijalno pravni osnov za vršenje poslova akreditacije, koja, u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta EU broj 765/2008 od 9. jula 2008, predstavlja najpoželjnije sredstvo kojim se dokazuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti. Usvajanje ovog zakona po hitnom postupku doprineće ostvarenju punopravnog članstva ATS u relevantnim evropskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i učestvovanje u njihovom radu (Evropska kooperativa za akreditaciju -EA i Međunarodna kooperacija za akreditaciju laboratorija – ILAC), što je preduslov za efikasno i optimalno vršenje poslova akreditacije i dostizanje međunarodno priznatih standarda u ovoj oblasti.[pic]

Ostavite komentar