Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama (05 Broj: 011-1585/2005)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA

Član 1.

U Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama («Službeni list SRJ», br. 32/93, 24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02 i 37/02 i «Službeni glasnik RS», broj 72/03), u članu 25. reč: «građana» zamenjuje se rečima: «fizičkih lica», a reč: «građaninu» zamenjuje se rečima: «fizičkom licu».

Član 2.

«Član 31.

Član 3.

Čl. 32, 33, 34. i 35. brišu se.

Član 4.

U članu 57j stav 1. u tački 9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom, a posle tačke 9) dodaju se tač. 10) i 11), koje glase:

«10) je banka nelikvidna duže od 15 dana neprekidno;

11) su obaveze banke veće od njene imovine.»

Stav 4. menja se i glasi:

«Ako Narodna banka Srbije oduzme banci dozvolu za rad iz razloga utvrđenih u stavu 1. tač. 10) i 11) ovog člana, pokrenuće se postupak stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje, a ako oduzme dozvolu za rad iz drugih razloga utvrđenih ovim članom, pokrenuće postupak likvidacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.»

U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči «a tim će rešenjem odrediti i meru zabrane raspolaganja imovinom banke – do donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije.»

Član 5.

U članu 59. stav 3. briše se.

Član 6.

U članu 78. stav 1. tač. 20) i 21) brišu se.

Član 7.

Član 81. briše se.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. jula 2005. godine.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, kao i finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predložene izmene i dopune Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama («Službeni list SRJ», br. 32/93, 24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02 i 37/02 i «Službeni glasnik RS», broj 72/03) imaju za cilj usaglašavanje odredaba ovog zakona sa novim zakonskim rešenjima prvenstveno iz oblasti osiguranja depozita, položaja, delatnosti i organizacije agencije nadležne za osiguranje depozita, te postupka stečaja i likvidacije banaka.

Jedna od najbitnijih izmena sastoji se u ograničavanju obaveze osiguranja depozita samo na banke, čime se ovaj zakon usaglašava sa predloženim Zakonom o osiguranju depozita.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 25. tako što se umesto pojma građanina uvodi pojam fizičkog lica.

Članom 2. Predloga zakona vrši se izmena člana 31. tako što se precizira razlog osiguranja depozita fizičkih lica, a takođe se utvrđuje i institucija kod koje banka može osigurati depozite, a to je agencija nadležna za osiguranje depozita.

Članom 3. Predloga zakona brišu se čl. 32, 33, 34. i 35.

Članom 4. Predloga zakona u članu 57j stav 1. dodaju se tač. 10) i 11) kojim se predviđa u kojim slučajevima se pokreće postupak stečaja nad bankom nakon oduzimanja dozvole za rad, a stav 4. menja se tako što se navode uslovi koji moraju biti ispunjeni da Narodna banka Srbije nakon oduzimanja dozvole za rad pokrene postupak stečaja ili postupak likvidacije. U istom članu se dopunjava stav 5. kako bi se prilikom oduzimanja dozvole za rad, pored blokade svih računa banke, istovremeno odredila mera zabrane raspolaganja imovinom banke do donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije.

Članom 5. Predloga zakona briše se stav 3. u članu 59.

Članom 6. Predloga zakona brišu se u članu 78. stav 1. tačka 20. i 21. koje predstavljaju kaznene odredbe za privredne prestupe banaka koje se odnose na slučajeve neizvršenja obaveze iz člana 31. stav 1. i stav 3.

Članom 7. Predloga zakona briše se član 81. kojim je bila propisana novčana kazna za privredni prestup agencije nadležne za osiguranje depozita i organizacije za osiguranje.

Članom 8. Predloga zakona predviđa se dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA NA PRIVREDU

Predložene izmene i dopune zakona Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama omogućavaju usaglašavanje odredaba ovog zakona sa novim zakonskim rešenjima iz oblasti osiguranja depozita, položaja, delatnosti i organizacije agencije nadležne za osiguranje depozita, te postupka stečaja i likvidacije banaka.

Usaglašavanjem ovog zakona sa Zakonom o osiguranju depozita stvara se institucionalna osnova za primenu zakona o osiguranju depozita.

Dakle, predloženim izmenama i dopunama zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama stvara se institucionalna osnova za primenu osiguranja depozita, jasno definisanje položaja, delatnosti i organizacije agencije nadležne za osiguranje depozita, te postupka i stečaja likvidacije banaka, što će sve zajedno doprineti daljem poboljšanju celokupnog poslovnog ambijenta.

V. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Član 25.

Podaci o novčanim depozitima građana FIZIČKIH LICA kod banke poslovna su tajna banke i mogu se saopštavati samo na pismeni zahtev suda, ako je prema građaninu FIZIČKOM LICU pokrenut sudski postupak.

Član 31.

Banka je dužna da osigurava depozite građana i plaća premiju osiguranja.

Depozite iz stava 1. ovog člana banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ili kod organizacija za osiguranje.

Visinu premije iz stava 1. ovog člana i rokove njene uplate utvrđuju pravna lica iz stava 2. ovog člana, vodeći računa o finansijskom stanju pojedine banke, odnosno stepenu rizika kome su izložena ta pravna lica.

Banka ne može osigurati depozite kod pravnog lica iz stava 2. ovog člana ako je ona njegov osnivač ili je u drugim imovinskim i upravljačkim odnosima sa tim pravnim licem.

BANKA JE DUŽNA DA, RADI ZAŠTITE DEPOZITA FIZIČKIH LICA U SLUČAJU STEČAJA, OSIGURAVA DEPOZITE TIH LICA KOD AGENCIJE NADLEŽNE ZA OSIGURANjE DEPOZITA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OSIGURANjE DEPOZITA FIZIČKIH LICA KOD BANAKA.

Član 32.

Pravna lica iz člana 31. stav 2. ovog zakona mogu obavljati poslove iz tog stava ako obezbede sredstva u posebnom fondu osiguranja depozita, u iznosu koji ne može biti manji od 20% od visine depozita koji se osiguravaju.

Član 33.

Pravna lica iz člana 31. stav 2. ovog zakona dužna su da u poslovnim knjigama obezbede posebnu evidenciju sredstava koja prikupljaju po osnovu premija za osiguranje depozita građana.

Član 34.

Narodna banka Srbije daje i ocenu o bonitetu pravnih lica iz člana 31. stav 2. ovog zakona i utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu iznosa sredstava u posebnom fondu osiguranja depozita iz člana 32. ovog zakona.

Ako Narodna banka Srbije oceni da pravna lica iz člana 31. stav 2. ovog zakona ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, odnosno da negativnu ocenu o njihovom bonitetu – ta lica ne mogu obavljati poslove osiguranja depozita građana.

Član 35.

Pravna lica koja se bave osiguranjem depozita građana, za obaveze iz ugovora o osiguranju, odgovaraju svojom imovinom.

Član 57 j

Guverner Narodne banke Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci, ako:

1) se utvrdi da je dozvola za rad data na osnovu neistinitih podataka osnivača;

2) banka u propisanom roku ne podnese prijavu za upis u sudski registar;

3) banka u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar ne otpočne s poslovanjem;

4) se utvrdi da je novčani deo osnivačkog kapitala banke manji od propisanog ovim zakonom;

5) se utvrdi da je broj osnivača manji od zakonom propisanog;

6) banka u ostavljenom roku ne postupi po nalozima Narodne banke Srbije iz rešenja iz člana 57d ovog zakona;

7) se tokom trajanja roka za izvršenje naloga iz rešenja iz člana 57d ovog zakona finansijsko stanje banke pogorša;

8) prinudni upravnici ili Narodna banka Srbije pre isteka roka iz rešenja iz člana 57d ovog zakona ocene da prinudna uprava u banci ne može dovesti do otklanjanja nepravilnosti u njenom poslovanju ni do poboljšanja njenog finansijskog stanja, odnosno ako posle isteka roka utvrđenog rešenjem prinudna uprava u banci nije dovela do otklanjanja nepravilnosti u njenom poslovanju ni do poboljšanja njenog finansijskog stanja;

9) banka nije omogućila Narodnoj banci Srbije i ovlašćenom revizoru da izvrši kontrolu njenog poslovanja. ;

10) JE BANKA NELIKVIDNA DUŽE OD 15 DANA NEPREKIDNO;

11) SU OBAVEZE BANKE VEĆE OD NjENE IMOVINE.

Narodna banka Srbije može da donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci i ako utvrdi da banka ne posluje u skladu sa zakonom, kao i ako ne dostavlja Narodnoj banci Srbije propisane izveštaje i podatke o svom poslovanju.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno.

Ako Narodna banka Srbije oduzme banci dozvolu za rad pokrenuće postupak stečaja,u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaja.

AKO NARODNA BANKA SRBIJE ODUZME BANCI DOZVOLU ZA RAD IZ RAZLOGA UTVRĐENIH U TAČ. 10) I 11) STAV 1. OVOG ČLANA POKRENUćE SE POSTUPAK STEčAJA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE, A AKO ODUZME DOZVOLU ZA RAD IZ DRUGIH RAZLOGA UTVRĐENIH OVIM ČLANOM, POKRENUĆE POSTUPAK LIKVIDACIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE.

Danom donošenja rešenja o oduzimanju dozvole za rad Narodna banka Srbije izvršiće blokadu svih računa banke. , A TIM ĆE REŠENjEM ODREDITI I MERU ZABRANE RASPOLAGANjA IMOVINOM BANKE – DO DONOŠENjA REŠENjA NADLEŽNOG SUDA O POKRETANjU STEČAJNOG POSTUPKA, ODNOSNO POSTUPKA LIKVIDACIJE.

Član 59.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivanje, poslovanje, akte, osnivački kapital i rezerve banke, organe banke, utvrđivanje prihoda i dobiti, likvidnost banke i kontrolu poslovanja banke, odnose se i na druge finansijske organizacije, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Druge finansijske organizacije dužne su da u svom poslovanju obezbede da novčani deo akcionarskog kapitala u dinarskoj protivvrednosti uvek bude u visini koja nije manja od iznosa u evrima, propisanog ovim zakonom za njihovo osnivanje.

Druge finansijske organizacije dužne su da osiguraju depozite koje prikupljaju od građana kod pravnih lica iz člana 31. ovog zakona na način i pod uslovima koji su ovim zakonom propisani za banke.

Član 78.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup banka:

1) ako u sudski registar ne upiše povećanje i smanjenje akcionarskog kapitala, u roku od 10 dana od dana povećanja, odnosno smanjenja akcionarskog kapitala (član 10. stav 5);

2) ako zaključi ugovor ili vrši druge pravne poslove ili radnje van okvira svog predmeta poslovanja (član 11. stav 1);

3) ako stiče sopstvene akcije bez prethodno pribavljene saglasnosti Narodne banke Srbije (član 19b. stav 3);

4) ako ne otuđi sopstvene akcije u roku od jedne godine od dana njihovog sticanja, odnosno ako ne povuče i poništi akcije (član 19b. stav 7);

5) ako ne obavesti Narodnu banku Srbije o slučajevima koji se odnose na povećanje akcionarskog kapitala banke (član 19c. stav 3);

6) ako poveća akcionarski kapital izdavanjem akcija narednih emisija iako akcionari nisu ispunili obaveze saglasno članu 18. stav 2. ovog zakona (član 19d. stav 2);

7) ako rezerve banke koristi za povećanje akcionarskog kapitala (član 19d. stav 5);

8) ako emituje prioritetne akcije čija je ukupna nominalna vrednost veća od 30% od akcionarskog kapitala banke (član 19d. stav 3);

9) ako koristi rezerve banke i neraspoređenu dobit za povećanje akcionarskog kapitala ukoliko je banka po godišnjem računu iskazala gubitak (član 19d. stav 5);

10) ako ne obavesti Narodnu banku Srbije o slučajevima koji se odnose na smanjenje akcionarskog kapitala banke (član 19e. stav 2);

11) ako obavlja depozitne, kreditne i druge bankarske poslove bez dozvole za rad Narodne banke Srbije (član 21. stav 2);

12) ako odobrava kredite svojim akcionarima pre isteka roka od jedne godine od dana upisa banke u sudski registar (član 21a);

13) ako obavlja poslove iz člana 22. stav 1. ovog zakona suprotno uslovima i načinu propisanom posebnim zakonom (član 22. stav 2);

14) ako obavlja poslove platnog prometa sa inostranstvom, kreditne poslove sa inostranstvom ili devizno-valutne ili menjačke poslove u zemlji bez ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje (član 23);

15) oko obim svog poslovanja ne uskladu prema odredbama člana 26. ovog zakona;

16) ako obim i strukturu svojih rizičnih plasmana ne održava u odnosima koje propisuje Narodna banka Srbije (član 27);

17) ako od Narodne banke Srbije ne zatraži saglasnost za: izmenu ugovora o osnivanju i statuta banke; osnivanje banke u inostranstvu, otvaranje filijale, poslovne jedinice ili predstavništva u inostranstvu, izmenu naziva i sedišta banke (član 28. stav 1);

18) ako o odluci o imenovanju direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora banke banke ne zatraži mišljenje Narodne banke Srbije (član 28. stav 4);

19) ako ne obavesti Narodnu banku Srbije o: povećanju osnivačkog kapitala banke, odnosno o novoj emisiji akcija; o učešću u kapitalu banaka, drugih finansijskih organizacija i drugih pravnih lica, kao i ulaganjima u osnovna sredstva banke; svakom odobravanju velikog kredita i najvećeg mogućeg kredita; svakoj prodaji akcija banke kojom neko lice stiče više od 10% osnivačkog kapitala; otvaranju filijala, poslovnih jedinica i predstavništava u zemlji; promeni sastava upravnog i nadzornog odbora banke (član 29. stav 1);

20) ako ne osigura depozite građana i ne plaća premiju osiguranja (član 31. stav 1);

21) ako osigura depozite kod Agencije za osiguranje depozita i sanaciju banke ili kod organizacija za osiguranje u kome je ona osnivač ili je u drugim imovinskim i upravljačkim odnosima sa tim pravnim licima (član 31. stav 3);

22) ako ne obezbedi reviziju godišnjeg obračuna u roku od šest meseci od isteka kalendarske godine (član 36);

23) ako svake godine u dnevnoj štampi ne objavi bilans stanja i bilans uspeha iz poslednjeg izveštaja o reviziji godišnjeg računa, zajedno sa mišljenjem revizora (član 38);

24) ako preduzeću za reviziju koje je o svom trošku angažovao akcionar banke onemogući da izvrši reviziju računovodstvenih iskaza banke, ako je to ugovorom o osnivanju banke utvrđeno (član 38a);

25) ako u sudski registar ne upiše podatke koji se odnose na slučajeve propisane članom 40. st. 3. i 4. ovog zakona (član 40. stav 5);

26) ako na teret akcionarskog kapitala banke isplaćuje dividende akcionarima (član 53a. stav 1);

27) ako akcionarima isplati dividendu, pre nego što nadoknadi sredstva akcionarskog kapitala koja su korišćena za pokriće gubitka (član 53a. stav 2);

28) ako na teret prihoda ne obrazuje posebnu rezervu za obezbeđenje od potencijalnih gubitaka (član 54. stav 1);

29) ako za iznos posebne rezerve iz stava 1. člana 54. ovog zakona ne izvrši rezervisanje na teret rashoda (član 54. stav 3);

30) ako ne održava svoju likvidnost (član 57. stav 1);

31) ako za vreme dok je nelikvidna odobri i pusti kredite u tečaj, da garancije, otvori akreditive i vrši druga plaćanja sa svog žiro-računa (član 57. stav 2);

32) ako Narodnoj banci Srbije i ministarstvu nadležnom za poslove finansija u propisanom roku ne dostavi izveštaj o reviziji svog godišnjeg računa za prethodnu godinu, odnosno ako, na zahtev Narodne banke Srbije, ne obezbedi i u određenom roku ne dostavi novi izveštaj o reviziji (član 77).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se direktor banke, odnosno lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u banci novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 dinara.

Član 81.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup Agencija za osiguranje depozita i sanaciju banaka i organizacija za osiguranje ako u poslovnim knjigama ne obezbede posebnu evidenciju sredstava koja prikupljaju po osnovu premija za osiguranje depozita građana (član 33).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se direktor ili lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Agenciji za osiguranje depozita i sanaciju banaka i u organizaciji za osiguranje, novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 dinara.

Ostavite komentar