Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/09), u članu 7. tačka 99) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 100), 101) i 102) koje glase:

„100) „dnevno vreme upravljanja” je ukupno vreme upravljanja vozilom između završetka jednog i početka narednog odmora,

101) „dnevni odmor” je vremenski period od 11 sati tokom koga vozač može slobodno da raspolaže svojim vremenom,

102) „nedelja” je period između ponedeljka u 00:00 časova i nedelje u 24:00 časa.”

Član 2.

U članu 45. stav 2 menja se i glasi:

„U teretna vozila i skupove vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i u autobuse mora biti ugrađen ispravan graničnik brzine.”

Stav 3. briše se.

Član 3.

U članu 156. stav 12. menja se i glasi:

„Bliže uslove u pogledu strateške komparativne analize uticaja novog, odnosno rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži, revizije bezbednosti saobraćaja, provere bezbednosti puta, redovne provere puta u eksploataciji, praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, analize visoko rizičnih deonica, analize doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima, obaveštavanja, snimanja saobraćaja i drugih veličina saobraćajnog toka, uslove koje moraju ispunjavati revizori, način sprovođenja obuke i polaganje ispita za revizora, uslove koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.”

Član 4.

U članu 243. stav 1. menja se i glasi:

„Kada upravlja teretnim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg ili autobusom, vozač ne sme imati dnevno vreme upravljanja duže od devet sati, odnosno najviše dva puta nedeljno po deset sati.”

Član 5.

U članu 244. stav 1. menja se i glasi:

„Vozač mora da koristi novi dnevni odmor u roku od 24 sata nakon završetka prethodnog odmora, odnosno u roku od 30 sati ako je vozač deo višečlane posade.”

Član 6.

Član 296. stav 3. menja se i glasi:

„Ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.”

U stavu 7. broj: „5.” zamenjuje se brojem „6.”.

U stavu 9. broj: „7.” zamenjuje se brojem „8.”.

Član 7.

Posle člana 314. dodaje se član 314a koji glasi:

„Član 314a

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva može odustati od podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu – ako je prekršaj učinjen zbog toga što je učesnik u saobraćaju čineći radnju prekršaja postupao u cilju zaštite bezbednosti, odnosno zaštite i spasavanja života, zdravlja ili imovine.”

Član 8.

U članu 327. stav 1 tačka 55) menja se i glasi:

„55) člana 244. st. 1, 2, i 4.”

Član 9.

U članu 328. stav 2 tačka 28) menja se i glasi:

„28) člana 244. st. 1. i 4.”

Član 10.

U članu 330. stav 1. posle reči: „dana” dodaju se reči: „ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara”.

U stavu 2. posle reči „dana” dodaju re reči: „ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara”.

Član 11.

U članu 331. stav 1. tačka 13. menja se i glasi:

„13) člana 77. stav 2, vozač koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome nije uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti poziciona svetla, kao i vozač koji noću na neosvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla,”.

Član 12.

U članu 333. stav 1. posle broja: „5.000” dodaje se reč: „dinara”.

Član 13.

U članu 334. stav 1. posle broja: „3.000” dodaje se reč: „dinara”.

Član 14.

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, prema kojim Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u primeni je od decembra 2009. godine. Praksa je pokazala da je, radi efikasnije primene, u tekstu zakona potrebno izvršiti određene izmene i dopune kojima će se obezbediti dosledno poštovanje propisa i veća bezbednost učesnika u saobraćaju, kao i usaglašavanje sa relevantnim međunarodnim dokumentima koji su u međuvremenu usvojeni. Pored navedenog, razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi preciziranja postupka, a u cilju obezbeđivanja efikasnosti u primeni zakona, s jedne strane, i racionalizacije i smanjenja potrebnog broja policijskih službenika koji obezbeđuju njegovo izvršavanje, s druge strane.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se član 7. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, s obzirom na to da se novi pojmovi uvode u čl. 243. i 244.

Članom 2. Predloga zakona menja se postojeći član 45, u cilju usaglašavanja sa Evropskom direktivom 1992/6.

Članom 3. Predloga zakona menja se postojeća odredba člana 156. stav 12, kako bi se obezbedio pravni osnov za donošenje propisa kojima će se bliže urediti uslovi koje moraju ispunjavati revizori, način sprovođenja obuke i polaganja ispita za revizore.

Čl. 4. i 5. Predloga zakona menjaju se postojeći član 243. stav 1. i član 244. stav 1, zbog usaglašavanja sa odredbama Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima, odnosno izjednačavanje uslova za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog prevoza.

Članom 6. Predloga zakona menja se postojeći član 296. stav 3. da bi se omogućilo smanjenje broja policijskih službenika angažovanih na poslovima otkrivanja i sankcionisanja prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

Članom 7. Predloga zakona dodaje se novi član 314a, kojim se ustanovljava odstupanje od utvrđenog opšteg režima obaveznog postupanja u preduzimanju radnji na utvrđivanju prekršajne odgovornosti, a u vezi sa postupanjem počinioca koje je uslovljeno društveno i moralno opravdanim i prihvatljivim razlozima.

Čl. 8. i 9. Predloga zakona vrši se redakcijsko poboljšanje postojećeg člana 327. stav 1. tačka 55), odnosno člana 328. stav 2. tačka 28).

Članom 10. Predloga zakona menja se postojeći član 330. st. 1. i 2. Zakona. Ove izmene su potrebne imajući u vidu broj otkrivenih prekršaja iz ovog člana, a s obzirom da se radi o kazni zatvora od najmanje 15 dana, uvođenjem mogućnosti izbora novčane kazne ili kazne zatvora, u mnogome bi se smanjili troškovi države u realizaciji kazne zatvora. Sa druge strane, ukoliko bi postojala alternativa (novčana kazna), država bi bila u dobiti jer bi, teoretski gledano, iznos naplaćenih novčanih kazni za prekršaje iz člana 330. ZoBS-a u prvih pet meseci 2010. godine, iznosio 432.120.000 dinara. S obzirom da je znatan deo novčanih sredstava od naplaćenih novčanih kazni predviđen za unapređenje bezbednosti saobraćaja, pozitivan efekat primene ovakvog rešenja bi bio višestruk.

Članom 11. Predloga zakona menja se postojeći član 331. stav 1. tačka 13. Zakona. S obzirom da u postojećem zakonu nije predviđena sankcija za prekršaj upravljanja vozilom noću na osvetljenom delu puta, na kome nije uključeno nijedno svetlo za osvetljenje puta, niti poziciona svetla, kao i za vozača koji noću na neosvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla.

Čl. 12. i 13. Predloga zakona menjaju se postojeći član 333. stav 1. i član 334. stav 1, zbog konkretnog definisanja valute novčane kazne.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku zbog toga što bi neusvajanje zakona imalo štetne posledice na rad državnih organa, kao i na bezbednost saobraćaja u celosti, imajući u vidu da će se navedenim izmenama značajno doprineti većoj bezbednosti i poštovanju propisa u saobraćaju.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajati posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

ČIJA SE IZMENA I DOPUNA PREDLAŽE

Član 7.

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja,

put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima,

javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav,

nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika,

autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja,

protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila,

zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor,

kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila,

kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru,

saobraćajna traka je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila,

biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala,

saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila,

zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.),

saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put,

saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta,

saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji,

raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou,

tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja,

trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka,

parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta,

parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila,

pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza,

pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka,

biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala,

trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave,

prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga,

pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika,

naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život i rad stanovnika,

vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu,

bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove,

motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila,

moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW,

vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa veća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom,

teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina,

turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h,

radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h,

traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor,

motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW,

priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova,

priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora,

priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova, i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo,

zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja,

tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika, koje se kreće po šinama, i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod,

vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se, po osnovu izvršavanja materijalne obaveze, nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije,

registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica,

masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom,

nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema deklaraciji proizvođača, pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,

najveća dozvoljena masavozila je zbir mase vozila i nosivosti vozila,

ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret),

najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu,

najveća dozvoljena masaskupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,

ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret),

osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila,

prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila,

popravka vozila je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje,

učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju,

vozač je lice koje na putu upravlja vozilom,

pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl,

srednja (prosečna) brzina kretanja vozila, na određenoj deonici puta, predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe,

zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,

parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem,

mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera,

preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru,

obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu,

propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta,

kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo,

vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz,

preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu,

uslovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja, odnosno 100 m na putu u naselju,

svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost,

saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta,

evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom,

instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača,

ispitivač je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu,

odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa,

odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano,

mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva, pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni,

saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja,

saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu, stavljaju im se do znanja ograničenje, zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu,

saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice,

registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila,

registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku,

vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme,

dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme,

dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme,

„psihoaktivna supstanca“ je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola). ,

100) „DNEVNO VREME UPRAVLjANjA” JE UKUPNO VREME UPRAVLjANjA VOZILOM IZMEĐU ZAVRŠETKA JEDNOG I POČETKA NAREDNOG ODMORA,

101) „DNEVNI ODMOR” JE VREMENSKI PERIOD OD 11 SATI TOKOM KOGA VOZAČ MOŽE SLOBODNO DA RASPOLAŽE SVOJIM VREMENOM,

102) „NEDELjA” JE PERIOD IZMEĐU PONEDELjKA U 00:00 ČASOVA I NEDELjE U 24:00 ČASA.

Bližu podelu motornih i priključnih vozila iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu a nisu posebno definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje određeno drugim propisima.

Član 45.

Brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila ograničava se na:

80 km/h – za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h,

80 km/h – za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan),

70 km/h – za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h,

50 km/h – za autobuse sa priključnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugrađenih sedišta imaju i određena mesta za stajanje,

40 km/h – za traktore, odnosno 30 km/h kada se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice,

20 km/h – za turistički voz i radnu mašinu na kojoj se prevoze lica.

Autobusi i teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 7.500 kg, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon stupanja na snagu ovog zakona, moraju imati uređaj za ograničavanje brzine kretanja koji ne dozvoljava kretanje brzinom većom od 10 km/h od ograničenja predviđenog za tu vrstu vozila.

U TERETNA VOZILA I SKUPOVE VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA PRELAZI 3500 KG I U AUTOBUSE MORA BITI UGRAĐEN ISPRAVAN GRANIČNIK BRZINE.

Kada vozilo iz stava 2. ovog člana učestvuje u saobraćaju na putu, dužno ja da ima ugrađen ispravan graničnik brzine i da ga koristi shodno njegovoj nameni.

Član 156.

Putevi moraju biti projektovani, izgrađeni, rekonstruisani i održavani tako da se saobraćaj na njima može odvijati nesmetano i bezbedno i moraju ispunjavati propisane uslove.

Na prolazu državnog puta kroz naselje mora biti izgrađen trotoar.

Prilikom opredeljivanja za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg javnog puta, upravljač javnog puta mora obezbediti projekat strateške komparativne analize uticaja tog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži.

Upravljač javnog puta mora obezbediti da se za projekat javnog puta sačini projekat revizije bezbednosti saobraćaja. Revizija bezbednosti saobraćaja na putu predstavlja nezavisnu i sistematsku proveru projekata puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja, za sve faze projektovanja zaključno sa puštanjem u saobraćaj. Upravljač javnog puta mora obezbediti nezavisne projekte provere bezbednosti saobraćaja na putu i to: periodične provere u periodu od pet godina za sve deonice državnih puteva, ciljane provere za najugoženije deonice državnih puteva i periodične i ciljane provere za ostale puteve prema mogućnostima, odnosno potrebama.

Redovnu kontrolu javnog puta u eksploataciji sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu vrši organ nadležan za poslove saobraćaja – inspektor za javne puteve. Upravljač javnog puta mora obezbediti da se, na osnovu nalaza inspektora za javne puteve, sačini projekat kojim se utvrđuju mere za bezbedno odvijanje saobraćaja na putu.

Upravljač puta dužan je da prati stanje bezbednosti saobraćaja na putu, obezbedi nezavisne projekte u cilju identifikacije opasnih mesta najmanje jedanput godišnje i nezavisne projekte mapiranja rizika na deonicama i identifikacija najopasnijih deonica, obavlja stručne analize visoko rizičnih deonica puta (crne tačke), sačini pojedinačan projekat za saniranje rizičnih deonica i opasnih mesta i preduzme mere za saniranje visoko rizičnih deonica puta i opasnih mesta u skladu sa tim projektom.

U slučaju saobraćajne nezgode sa poginulim licima, upravljač javnog puta dužan je da na osnovu nezavisne ocene, u roku od mesec dana, utvrdi uzrok, odnosno doprinos javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode i preduzme mere u cilju unapređenja bezbednosti puta.

Upravljač javnog puta dužan je da blagovremeno i tačno obaveštava javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima, o vanrednim uslovima i posebnim merama za saobraćaj na njima, kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih događaja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja, odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi saobraćaja.

Upravljač javnog puta dužan je, istovremeno sa obaveštavanjem javnosti, da informacije iz stava 8. ovog člana dostavi subjektu koji je, u skladu sa zakonom o poveravanju javnih ovlašćenja, dobio ovlašćenje da građanima daje obaveštenja o stanju prohodnosti javnih puteva.

Upravljač javnog puta dužan je da organizuje snimanje saobraćaja i drugih veličina saobraćajnog toka na javnim putevima i da rezultate dostavi ministarstvu, odnosno organu teritorijalne autonomije, odnosno organu lokalne samouprave, nadležnom za poslove saobraćaja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za bezbednost saobraćaja. Način i vođenje podataka propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije, a podaci su javni.

Na javnom putu i na njegovom zaštitnom pojasu nije dozvoljeno podizati spomenike, postavljati krajputaše i druge spomen-znakove, prodavati proizvode, odnosno preduzimati druge radnje kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja.

Bliže uslove u pogledu: strateške komparativne analize uticaja novog, odnosno rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži, revizije bezbednosti saobraćaja, provere bezbednosti puta, redovne provere puta u eksploataciji, praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, analize visoko rizičnih deonica, analize doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima, obaveštavanja, snimanja saobraćaja i drugih veličina saobraćajnog toka, uslova koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

BLIŽE USLOVE U POGLEDU STRATEŠKE KOMPARATIVNE ANALIZE UTICAJA NOVOG, ODNOSNO REKONSTRUISANOG PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTNOJ MREŽI, REVIZIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, PROVERE BEZBEDNOSTI PUTA, REDOVNE PROVERE PUTA U EKSPLOATACIJI, PRAĆENjA STANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, ANALIZE VISOKO RIZIČNIH DEONICA, ANALIZE DOPRINOSA PUTA SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI SA POGINULIM LICIMA, OBAVEŠTAVANjA, SNIMANjA SAOBRAĆAJA I DRUGIH VELIČINA SAOBRAĆAJNOG TOKA, USLOVE KOJE MORAJU ISPUNjAVATI REVIZORI, NAČIN SPROVOĐENjA OBUKE I POLAGANjE ISPITA ZA REVIZORA, USLOVE KOJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA MORAJU DA ISPUNjAVAJU PUTNI OBJEKTI I DRUGI ELEMENTI JAVNOG PUTA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

Bliže uslove koje moraju ispunjavati tuneli u pogledu bezbednosti saobraćaja donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Vozač koji upravlja teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ili autobusom ne sme u toku od 24 sata upravljati tim vozilom duže od devet sati.

KADA UPRAVLjA TERETNIM VOZILOM ILI SKUPOM VOZILA ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA VEĆA OD 3500 KG ILI AUTOBUSOM, VOZAČ NE SME IMATI DNEVNO VREME UPRAVLjANjA DUŽE OD DEVET SATI, ODNOSNO NAJVIŠE DVA PUTA NEDELjNO PO DESET SATI.

Vozač vozila, odnosno skupa vozila iz stava 1. ovog člana mora nakon 4 sata i 30 minuta upravljanja vozilom napraviti pauzu (prekid upravljanja vozilom radi odmora) u trajanju od najmanje 45 minuta.

Vozač iz stava 1. ovoga člana može pauzu iz stava 2. ovog člana koristiti tako da napravi više pauza u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom vožnje, s tim da vreme upravljanja ne sme biti duže od 4 sata i 30 minuta.

Ukupno vreme upravljanja vozilom ne sme preći 90 sati u razdoblju od dve uzastopne nedelje.

Izuzetno od st. 1. 2 i 3. ovoga člana, vozač autobusa, trolejbusa i tramvaja u javnom gradskom prevozu putnika, sme upravljati vozilom najduže osam sati, uz uslov da na polaznim stajalištima ima prekid vožnje od najmanje pet minuta.

Bliže propise o trajanju upravljanja vojnim vozilima i odmorima vozača vojnih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Član 244.

Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati.

VOZAČ MORA DA KORISTI NOVI DNEVNI ODMOR U ROKU OD 24 SATA NAKON ZAVRŠETKA PRETHODNOG ODMORA, ODNOSNO U ROKU OD 30 SATI AKO JE VOZAČ DEO VIŠEČLANE POSADE.

Kada se u upravljanju vozilom iz člana 243. stav 1. ovog zakona smenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju, svaki vozač mora imati neprekidni odmor u trajanju od osam sati tokom svakih 30 sati putovanja.

Odmor iz st. 1. i 2. ovog člana vozač mora koristiti van vozila ili u vozilu kada se ono ne kreće.

Tokom nedelje vozač mora imati najmanje jedan neprekidan odmor od najmanje 45 sati.

Vremena odmora i upravljanja vozača motornih vozila registrovanih u inostranstvu, kao i vozača vozila registrovanih u Republici Srbiji kada obavljaju međunarodni prevoz, kao primenu sistema digitalnih tahografa urediće Vlada.

Bliže propise o trajanju, upravljanju i odmorima vozača donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 296.

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.

Ukoliko policijski službenik i nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje se dostavlja licu koje obavlja uklanjanje vozila koje isto postavlja na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

UKOLIKO POLICIJSKI SLUŽBENIK ILI NADLEŽNI INSPEKCIJSKI ORGAN U KONTROLI SAOBRAĆAJA PUTEM VIDEO NADZORA ILI FOTO ZAPISA UTVRDI DA JE VOZILO PARKIRANO ILI ZAUSTAVLjENO SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, DONEĆE REŠENjE U ELEKTRONSKOJ FORMI KOJIM ĆE NALOŽITI UKLANjANjE VOZILA U ROKU KOJI NE MOŽE BITI KRAĆI OD TRI MINUTA. REŠENjE U ELEKTRONSKOJ FORMI KOJIM SE NALAŽE UKLANjANjE VOZILA DOSTAVLjA SE ELEKTRONSKIM PUTEM LICU KOJE VRŠI UKLANjANjE VOZILA I KOJE POSTAVLjA OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU U ELEKTRONSKOJ FORMI NA VIDNO MESTO VOZILA, KOJIM OBAVEŠTAVA VOZAČA DA ĆE VOZILO BITI UKLONjENO NA OSNOVU TOG REŠENjA.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Policijski službenik, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.

Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 5. 6. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

U slučaju iz stava 7. 8. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji.

Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada određuje visinu naknade za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Član 314.

Ukoliko se verodostojna isprava iz člana 322 ovog zakona, koristi za dokazivanje prekršaja za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu ili je ovaj prekršaj uočen i dokumentovan neposrednim opažanjem policijskog službenika, odnosno drugog lica koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja, u skladu sa ovim zakonom, a učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, organ će pozvati vlasnika, odnosno korisnika vozila da pruži podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom, što je vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan da učini.

Nakon prikupljanja podataka iz stava 1. ovog člana, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova pristupiće naplati kazne na način propisan u članu 313. ovog zakona.

ČLAN 314A

NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA MOŽE ODUSTATI OD PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA NADLEŽNOM ORGANU – AKO JE PREKRŠAJ UČINjEN ZBOG TOGA ŠTO JE UČESNIK U SAOBRAĆAJU ČINEĆI RADNjU PREKRŠAJA POSTUPAO U CILjU ZAŠTITE BEZBEDNOSTI, ODNOSNO ZAŠTITE I SPASAVANjA ŽIVOTA, ZDRAVLjA ILI IMOVINE.

Član 327.

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 45. stav 3.

5) člana 69. st. 1, 3, 4. i 5,

6) člana 70. stav 1,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87.stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0 %,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. st. 5. i 7,

18) člana 125. stav 1,

19) člana 128. st. 1. i 2,

20) člana 129. st. 1. i 2,

21) člana 134. st. 3. i 4,

22) člana 151. st. 2. i 3,

23) člana 154. stav 2,

24) člana 155. stav 1,

25) člana 156. stav 11,

26) člana 160. stav 2,

27) člana 161. stav 3,

28) člana 162. stav 2,

29) člana 163. stav 1,

30) člana 166. stav 6,

31) člana 169. st. 2. i 3,

32) člana 173. stav 2,

33) člana 173. stav 3,

34) člana 177. stav 1,

35) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,

36) člana 187.stav 1,

37) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, odnosno vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,

38) člana 188. stav 3,

39) člana 189. stav 3,

40) člana 193. stav 1,

41) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

42) člana 208. stav 1,

43) člana 210. st. 6. i 8,

44) člana 211. stav 1, ako se evidencije ne vode na propisan način i uredno,

45) člana 217. stav 2,

46) člana 226. stav 3,

47) člana 227. stav 3,

48) člana 228. st. 1. i 3,

49) člana 230. stav 1,

50) člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu izda nakon predviđenog roka i stav 6,

51) člana 235. stav 4,

52) člana 238. stav 3, na teorijskom delu ispita,

53) člana 242. stav 3,

54) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

55) člana 244. st. 1, 2, 4. i 5,

55) ČLANA 244. ST. 1, 2, I 4.

56) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

57) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

58) člana 252. stav 5,

59) člana 256. st. 3. i 5,

60) člana 258. st. 3. i 5,

61) člana 259. stav 2,

62) člana 260. st. 1. i 2,

63) člana 261. st. 1, 2. i 5,

64) člana 262. stav 3,

65) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,

66) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

67) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,

68) člana 274. st. 1. i 2,

69) člana 276. stav 1,

70) člana 281. st. 3. i 4,

71) člana 287. stav 5,

72) člana 294. stav 4.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave.

Član 328.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. stav 3,

2) člana 29. stav 2,

3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

4) člana 123. stav 1,

5) člana 204. stav 1,

6) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u promet,

7) člana 250. stav 6,

8) člana 255. stav 1,

9) člana 296. stav 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,

2) člana 45. stav 2,

3) člana 106. stav 5,

4) člana 108. stav 5,

5) člana 111. stav 2. tačka 1),

6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,

7) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

8) člana 115. stav 4,

9) člana 116. stav 1,

10) člana 121. st. 1. i 2,

11) člana 122. st. 1,

12) člana 132. st. 1. i 2,

13) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5,

14) člana 134. stav 1. i 2,

15) člana 153. st. 1, 3, i 4,

16) člana 154. st. 1, 4. i 5,

17) člana 156. st. 1, 2 i 11,

18) člana 159. st. 1. i 2,

19) člana 163. stav 4,

20) člana 165. stav 3,

21) člana 177. stav 3,

22) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,

23) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan, odnosno pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

24) člana 190. stav 2, ukoliko upravlja vozilom nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189,

25) člana 203. stav 9,

26) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

27) člana 243. st. 1, 2, i 5,

28) člana 244. st. 1, 4. i 5,

28) ČLANA 244. ST. 1. I 4,

29) člana 245,

30) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

31) člana 246. st. 3. i 7,

32) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

33) člana 247. stav 1,

34) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,

35) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila i stav 12,

36) člana 274. stav 3,

37) člana 276. stav 1,

38) člana 277. stav 5,

39) člana 280. stav 8,

40) člana 294. stav 3,

41) člana 297. stav 1,

42) člana 311. stav 2.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 45. stav 3,

5) člana 69. st. 1, 3. i 5.

6) člana 70. stav 1,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87. stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. st. 5. i 7,

18) člana 134. st. 3. i 4,

19) člana 151. st. 2. i 3,

20) člana 154. stav 2,

21) člana 155. stav 1,

22) člana 160. stav 2,

23) člana 161. stav 3,

24) člana 162. stav 2,

25) člana 163. stav 1,

26) člana 166. stav 6,

27) člana 177. stav 1,

28) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,

29) člana 187. stav 1,

30) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, a vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,

31) člana 193. stav 1,

32) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

33) člana 243. stav 4,

34) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

35) člana 252. stav 5,

36) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

37) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,

38) člana 274. st. 1. i 2,

39) člana 294. stav 4.

Član 330.

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ILI NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DINARA DO 120.000 DINARA i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:

1) upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 2,00 mg/ml, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,

7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,

8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,

9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 80 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

11) se u zoni „usporenog saobraćaja“ kreće brzinom koja je preko 50 km/h veća od dozvoljene,

12) se u zoni „30“ i zoni „škole“ kreće brzinom koja je preko 60 km/h veća od dozvoljene,

13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,

14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,

15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ILI NOVČANOM KAZNOM OD 120.000 DINARA DO 150.000 DINARA i 16 kaznenih poena.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 10 meseci.

Član 331.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 29. stav 1, ako se uređaj koristi,

2) člana 29. stav 2, za lice koje nije preduzetnik,

3) člana 31, kazniće se vozač ili lice koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

4) člana 35. stav 1,

5) člana 36. st. 1, 2. i 3,

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,

8) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 53. st. 1, 2. i 3,

10) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15),

11) člana 72. stav 4,

12) člana 74,

13) člana 77. stav 2, vozač koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

13) ČLANA 77. STAV 2, VOZAČ KOJI NOĆU NA OSVETLjENOM DELU PUTA UPRAVLjA VOZILOM NA KOME NIJE UKLjUČENO NIJEDNO SVETLO ZA OSVETLjAVANjE PUTA NITI POZICIONA SVETLA, KAO I VOZAČ KOJI NOĆU NA NEOSVETLjENOM DELU PUTA UPRAVLjA VOZILOM NA KOME SU UKLjUČENA SAMO POZICIONA SVETLA,

14) člana 78. stav 2,

15) člana 89. stav 2,

16) člana 95. st. 1. i 2, kazniće se vodič ukoliko kolonu čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

17) člana 97. st. 1. i 2, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

18) člana 98, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

19) člana 99. st. 1, 5. i 6,

20) člana 100. stav 1, ukoliko se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina ili ukoliko upravlja autobusom kojim se prevoze putnici ili drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

21) člana 101, kazniće se vozač,

22) člana 101, kazniće se pešak koji sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

23) člana 102, ukoliko se vozilo kreće autoputem,

24) člana 103. stav 1,

25) člana 105. stav 1, ukoliko je vozilo zaustavljeno u saobraćajnoj traci,

26) člana 105. stav 2, ukoliko vozač vrši polukružno okretanje,

27) člana 106. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,

28) člana 107. stav 1,

29) člana 108. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,

30) člana 109. st. 1. i 2,

31) člana 110,

32) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,

33) člana 112. stav 1. tačka 2) kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

34) člana 118. stav 2,

35) člana 120. stav 2, u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,

36) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

37) člana 123. stav 1,

38) člana 134. st. 1. i 2,

39) člana 142. stav 2,

40) člana 145. stav 5,

41) člana 146. stav 6, kazniće se pešak, odnosno biciklista, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 147. stav 5,

43) člana 156. stav 11,

44) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

45) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

46) člana 163. stav 2, vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

47) člana 166. stav 1,

48) člana 171. stav 2,

49) člana 174. stav 1,

50) člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

51) člana 182. stav 3,

52) člana 183. st. 2. i 3,

53) člana 187. stav 1,

54) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

55) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lica u stanju teške i veoma teške alkoholisanosti,

56) člana 203. stav 1,

57) člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

58) člana 207. stav 1,

59) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje koji evidencije ne vodi tačno i verodostojno,

60) člana 212. stav 1, kazniće se instruktor vožnje,

61) člana 212. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

62) člana 215. stav 3, kazniće se instruktor vožnje,

63) člana 216. st. 1. i 2,

64) člana 217. stav 1,

65) člana 221. stav 1,

66) člana 224. stav 1,

67) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

68) člana 226. stav 1,

69) člana 227. st. 1, 2. i 4,

70) člana 238. st. 3. i 7, kazniće se ispitivač,

71) člana 242. stav 1,

72) člana 245. stav 3,

73) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

74) člana 246. stav 7,

75) člana 247,

76) člana 248. stav 3,

77) člana 250. stav 6,

78) člana 262. st. 1. i 4,

79) člana 263. stav 1,

80) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

81) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,

82) člana 273. stav 1,

83) člana 274. stav 3,

84) člana 277. stav 5,

85) člana 280. st. 3. i 4, kazniće se pešak,

86) člana 287. stav 3,

87) člana 288. stav 3,

88) člana 290. stav 2,

89) člana 293. stav 2,

90) člana 306. stav 4,

91) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

92) člana 244.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 333.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 DINARA kazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 21,

2) člana 22. stav 4,

3) člana 25. st. 1. i 2,

4) člana 26. st. 2. i 3, kazniće se vozač,

5) člana 27,

6) člana 28. st. 1. i 3,

7) člana 30. stav 1,

8) člana 31,

9) člana 32. st. 1, 2. i 3,

10) člana 33. stav 2,

11) člana 34,

12) člana 37. stav 3,

13) člana 38,

14) člana 42. stav 2,

15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

16) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,

17) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

18) člana 45. st. 2. i 3. kazniće se vozač,

19) člana 46,

20) člana 48,

21) člana 49,

22) člana 51. st. 1, 2. 3, i 4,

23) člana 55. stav 3. tač. 3), 9), 11) i 13) i stav 6,

24) člana 56,

25) člana 59. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3,

26) člana 62,

27) člana 63,

28) člana 64,

29) člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) i 22),

30) člana 67. stav 1. tač. 1) i 2),

31) člana 68,

32) člana 69. st. 3, 4. i 5,

33) člana 70. stav 1,

34) člana 71. stav 2,

35) člana 73,

36) člana 76,

37) člana 77. stav 2, vozač koji umesto dugih koristi kratka svetla,

38) člana 77. stav 3,

39) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla,

40) člana 80. stav 2,

41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 81. stav 1. tačka 7),

43) člana 82,

44) člana 83. stav 1,

45) člana 86. stav 2,

46) člana 89. st. 3. i 4,

47) člana 90, stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6), za vozače motornog vozila,

48) člana 91. stav 1,

49) člana 91. stav 2, za vozača bicikla,

50) člana 92,

51) člana 93. st. 1. i 5,

52) člana 94,

53) člana 95. st. 1. i 3, kazniće se vodič kolone,

54) člana 96. st. 1. i 3,

55) člana 97,

56) člana 99.stav 4,

57) člana 100. stav 2,

58) člana 101, kazniće se pešak,

59) člana 103. stav 2. tačka 1) i stav 3,

60) člana 104. st. 1, 2, 4, i 5,

61) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad zaustavnom trakom,

62) člana 105. stav 3,

63) člana 106. stav 6,

64) člana 107. stav 2,

65) člana 108. stav 6,

66) člana 109. stav 4,

67) člana 111. stav 2. tač. 2) i 3),

68) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

69) člana 113. st. 1. i 3,

70) člana 114,

71) člana 116. stav 3, kazniće se vozač traktora,

72) člana 118. stav 1,

73) člana 119. st. 1 , 2. i 4,

74) člana 120. stav 1,

75) člana 121. stav 1,

76) člana 122. st. 1. i 5,

77) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne koristi zimsku opremu na propisan način,

78) člana 132. stav 3, osim kada je to ovim zakonom na drugačiji način propisano (svetlosni saobraćajni znakovi, saobraćajni znakovi ograničenja brzine kretanja, zabrane preticanja, prelaženja preko neisprekidane uzdužne linije u traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera u svrhu preticanja i dr.),

79) člana 146. stav 6,

80) člana 155. stav 2,

81) člana 160. stav 3, kazniće se vozač koji se ne pridržava odredbi iz dozvole,

82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni usporenog saobraćaja,

83) člana 161 stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

84) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

85) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

86) člana 164. st. 1. i 4,

87) člana 166. stav 6,

88) člana 182. stav 4, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

89) člana 184. stav 2,

90) člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

91) člana 187. stav 4, kazniće lice u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

92) člana 190. stav 5,

93) člana 228. st. 1. i 3,

94) član 228. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

95) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

96) člana 249. stav 4,

97) člana 252. stav 6,

98) člana 272. stav 3,

99) člana 306. stav 3.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.

Član 334.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 DINARA kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 3,

2) člana 28. stav 2,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 35. st. 2, 3. i 4,

5) člana 36. stav 5,

6) člana 37. stav 2,

7) člana 40,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 20 km/h većom od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene,

12) člana 52,

13) člana 54. stav 1,

14) člana 59. stav 1. tač. 1) i 3),

15) člana 61. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6),

16) člana 65. stav 1,

17) člana 65. stav 2,

18) člana 67. st. 2, 3, 4. i 5,

19) člana 75. stav 1,

20) člana 77. stav 1,

21) člana 78. stav 3,

22) člana 79. stav 2,

23) člana 81. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4),

24) člana 81. stav 1. tačka 5), kada se biciklista kreće putem u naselju gde postoji ulična rasveta,

25) člana 86. stav 3,

26) člana 87,

27) člana 89. stav 1,

28) člana 90. stav 1. tačka 7), za vozača motornog vozila,

29) člana 90, za vozača bicikla,

30) člana 93. st. 2, 3, 4. i 7,

31) člana 96. stav 2,

32) člana 104. stav 6,

33) člana 116. stav 3, kazniće se vozač motokultivatora,

34) člana 116. stav 4,

35) člana 117. stav 3,

36) člana 122. stav 7,

37) člana 128. stav 1,

38) člana 129,

39) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne poseduje zimsku opremu,

40) člana 155. stav 1,

41) člana 162 stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

42) člana 163 stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 164. st. 2. i 3,

44) člana 182. stav 7, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire,

45) člana 184. stav 1,

46) člana 205. stav 3,

47) člana 226. stav 2,

48) člana 268. stav 5, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

49) člana 268. stav 11.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.

Ostavite komentar