Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – program podsticanja obnovljive energije: razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE – PROGRAM PODSTICANJA OBNOVLJIVE ENERGIJE: RAZVOJ TRŽIŠTA BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI (PRVA KOMPONENTA)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), koji je potpisan 21. juna 2017. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Sporazum o zajmu

od 21. juna 2017. godine

između

KfW, Frankfurt na Majni

(„KfW”)

i

Republike Srbije

(„Zajmoprimac”)

koju predstavlja ministar finansija

za

20.000.000,00 evra

za

– Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji(prva komponenta) –

Zajam br: 28111

BMZ Br: 201197888

Sadržaj

PREAMBULA 3

1. Zajam 4

2. Prenošenje zajma 5

3. Isplata 5

4. Provizije 8

5. Kamata 9

6. Otplata i prevremena otplata 10

7. Obračuni i plaćanja u opštem smislu 12

8. Garancija Savezne Republike Nemačke 14

9. Nezakonitost 14

10 Troškovi i javne dažbine 15

11. Posebne obaveze 15

12. Raskid sporazuma 20

13. Zastupanje i izjave 22

14. Objavljivanje i prenos informacija u vezi sa Programom 23

15. Opšte odredbe 25

Aneks 1 Plan isplate 29

Aneks 2 Obrazac Pravnog mišljenja Ministarstva pravde Republike Srbije 30

Aneks 3 Pismo potvrde KfW-a u vezi sa Garancijom nemačke Vlade 35

PREAMBULA

Program „Podsticanje obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)” biće kofinansiran od strane Savezne Republike Nemačke („Nemački doprinos”) i Švajcarske Konfederacije („Švajcarski doprinos”).

Švajcarski doprinos u iznosu od 5.000.000,00 evra (umanjen za implementacionu proviziju KfW-u) biće dostupan Zajmoprimcu preko KfW-a putem posebnog sporazuma o finansiranju („Finansijski sporazum I”).

Nemački doprinos u iznosu od 22.000.000,00 evra biće dostupan preko KfW-a putem ovog sporazuma o zajmu („Sporazum o zajmu”) i posebnog sporazuma o finansiranju („Finansijski sporazum II”).

Zajam obezbeđen u skladu sa ovim sporazumom o zajmu i finansijski doprinosi obezbeđeni u skladu sa finansijskim sporazumima I i II će se u daljem tekstu zajednički nazivati „Programska sredstva”.

Osnov za ovaj sporazum o zajmu između KfW i Zajmoprimca je obaveza Vlade Savezne Republike Nemačke od 16. decembra 2011. godine i Sažeti zapisnik o pregovorima o razvojnoj saradnji između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije održanim u Beogradu 18. oktobra 2012. godine.

KfW će refinansirati Zajam dodeljen u skladu sa uslovima ovog sporazuma o zajmu sa subvencionisanjem kamatne stope iz budžetskih sredstava sa niskom kamatom koje je Savezna Republika Nemačka obezbedila za projekte koji ispunjavaju kriterijume podobnosti razvojne politike. Uslovi Zajma su usklađeni sa zahtevima Organizacije za ekonomsku saradnju (OECD) koji se primenjuju na dan potpisivanja ovog sporazuma o zajmu u cilju njegovog priznavanja kao Zvanične razvojne pomoći (Official Development Assistance, ODA).

Na toj osnovi i pod uslovom da Savezna Republika Nemačka izda garanciju za Zajam, KfW će odobriti zajam u skladu sa uslovima ovog sporazuma o zajmu.

20.000.000,00 evra („Zajam”).

Zajmoprimac će, na zadovoljavajući način za KfW, dostaviti pravno mišljenje, čiji sadržaj mora biti u skladu sa uzorkom u Aneksu 2. ovog sporazuma o zajmu, i overene primerke (svaki sa overenim prevodom na jezik ovog sporazuma o zajmu) svih dokumenata na koje se dato pravno mišljenje odnosi, da sporazum o zajmu ima pravno dejstvo i da je na snazi i, posebno, da

je Zajmoprimac ispunio sve zahteve u skladu sa Ustavom i drugim zakonskim odredbama za pravosnažno preuzimanje svih svojih obaveza prema ovom sporazumu o zajmu, i

je KfW oslobođen plaćanja svih poreza na prihod od kamate, dažbina, naknada i sličnih troškova u Republici Srbiji, kada odobri Zajam;

b) KfW je primio originalni primerak ovog sporazuma o zajmu i Posebnog sporazuma, pri čemu je svaki pravosnažno potpisan;

c) KfW je primio deponovane potpise navedene u članu 13.1 ovog sporazuma o zajmu;

d) garancija Savezne Republike Nemačke navedena u članu 8. stupila je na snagu i pravosnažna je bez ikakvih ograničenja; KfW će obavestiti Zajmoprimca kada Garancija stupi na snagu i postane pravosnažna; obrazac Pisma o potvrdi koje će dostaviti KfW priložen je kao Aneks 3 ovog sporazuma o zajmu;

e) Zajmoprimac je platio Proviziju za organizovanje posla predviđenu u članu 4.2 ovog sporazuma o zajmu;

f) ne postoji razlog za raskid ovog sporazuma o zajmu niti je nastao bilo kakav incident koji bi postao uzrok za raskid obaveštenjem ili istekom ili utvrđivanjem ili ispunjenjem uslova (potencijalni razlog za raskid);

g) nema vanrednih okolnosti koje su nastale i sprečavaju ili ozbiljno ugrožavaju sprovođenje, funkcionisanje ili svrhu Programa, ili izvršenje obaveza plaćanja koje Zajmoprimac preuzima u skladu sa ovim sporazumom o zajmu; i

h) KfW je primio overene prevode na engleski jezik posebnih sporazuma u skladu sa članom 2.1 ovog sporazuma o zajmu, pri čemu se ovaj uslov ne primenjuje na isplate isključivo u vezi sa Inženjerskim uslugama kao što je navedeno u članu 2.2 ovog sporazuma o zajmu.

Provizija na nepovučena sredstva dospeva za plaćanje polugodišnje za protekli period, na dan 15. maj i 15. novembar svake godine, a prvi put 15. novembra 2017. godine, ali ne pre od odgovarajućeg datuma koji sledi nakon dana kada ovaj sporazum o zajmu stupi na snagu i proizvodi pravno dejstvo, shodno članu 15.10 ovog sporazuma o zajmu.

Provizija na nepovučena sredstva će biti obračunata, ukoliko je primenjivo, sa retroaktivnim dejstvom za period koji počinje dvanaest meseci nakon potpisivanja ovog sporazuma o zajmu i traje do datuma isplate sredstava Zajma u celosti ili, ukoliko je primenjivo, do datuma definitivnog otkazivanja isplate Zajma.

Provizija za organizovanje posla dospeva na plaćanje najranije na sledeća dva datuma: (i) pre prve isplate ili (ii) po isteku šest meseci nakon potpisivanja ovog sporazuma o zajmu od strane KfW-a, ili nakon što protekne mesec dana od stupanja na snagu i dejstvo ovog sporazuma o zajmu (u zavisnosti koji od datuma navedenih u tački (ii) nastupi kasnije). Provizija za organizovanje posla dospeva za plaćanje bez obzira da li je Zajam isplaćen u celosti ili delimično, ili uopšte.

pre datuma dospeća prve rate otplate, dana 15. maja i 15. novembra svake godine, a prvi put 15. novembra 2017. godine, ali ne pre Datuma plaćanja koji sledi nakon dana kada ovaj sporazum o zajmu stupi na snagu i proizvodi pravno dejstvo, prema članu 15.10 ovog sporazuma o zajmu;

b) na datum dospeća prve rate otplate prema članu 6.1 ovog sporazuma o zajmu, zajedno sa tom ratom;

c) potom na datume dospeća rata otplate prema članu 6.1 ovog sporazuma o zajmu.

Rata Datum dospeća Iznos u evrima 1 15.05.2022 952.000,00 2 15.11.2022 952.000,00 3 15.05.2023 952.000,00 4 15.11.2023 952.000,00 5 15.05.2024 952.000,00 6 15.11.2024 952.000,00 7 15.05.2025 952.000,00 8 15.11.2025 952.000,00 9 15.05.2026 952.000,00 10 15.11.2026 952.000,00 11 15.05.2027 952.000,00 12 15.11.2027 952.000,00 13 15.05.2028 952.000,00 14 15.11.2028 953.000,00 15 15.05.2029 953.000,00 16 15.11.2029 953.000,00 17 15.05.2030 953.000,00 18 15.11.2030 953.000,00 19 15.05.2031 953.000,00 20 15.11.2031 953.000,00 21 15.05.2032 953.000,00

Pravo na prevremenu otplatu. Zajmoprimac, u skladu sa sledećim čl. od 6.4 b) do 6.4 e), ima pravo da izvrši otplatu Zajma pre planiranog Datuma dospeća pod uslovom da prevremeno otplaćeni iznos ne bude manji od iznosa jedne rate otplate prema članu 6.1 ovog sporazuma o zajmu.

b) Obaveštenje. U skladu sa članom 6.4 a) ovog sporazuma o zajmu, prevremena otplata nekog iznosa Zajma mora biti predmet obaveštenja o prevremenoj otplati koje Zajmoprimac šalje KfW-u najkasnije petnaestog radnog dana banaka (kako je definisano u članu 15.1 ovog sporazuma o zajmu) pre nameravanog datuma prevremene otplate. Ovakvo obaveštenje je neopozivo; ono mora sadržati datum kada će se prevremena otplata izvršiti, iznos prevremene oplate i obavezuje Zajmoprimca da naznačenog datuma uplati KfW-u navedeni iznos.

c) Naknada za prevremenu otplatu. Ukoliko Zajmoprimac prevremeno otplati bilo koji iznos Zajma na koji se zaračunava fiksna kamatna stopa, Zajmoprimac bez odlaganja plaća KfW-u, na zahtev, iznos koji je neophodan da bi se KfW-u nadoknadili svi gubici, izdaci ili troškovi koje KfW snosi kao posledicu prevremene otplate („Naknada za prevremenu otplatu”). KfW će utvrditi visinu iznosa Naknade za prevremenu otplatu i o tome obavestiti Zajmoprimca. Na zahtev Zajmoprimca, KfW će Zajmoprimcu obezbediti preliminarni iznos naknade za prevremenu isplatu pre obaveznog neopozivog obaveštenja o otplati u skladu sa članom 6.4 b) ovog sporazuma o zajmu.

d) Dospeli iznosi. Zajedno sa prevremenom otplatom, Zajmoprimac takođe plaća sledeće iznose u skladu sa članom 6.4 a) ovog sporazuma o zajmu:

(i) bilo koju naknadu za prevremenu otplatu koja dospeva kao rezultat prevremene otplate u skladu sa članom 6.4 c) ovog sporazuma o zajmu; i

(ii) celokupnu pripisanu kamatu na prevremeno otplaćeni deo Zajma i sva druga plaćanja koja još uvek nisu izvršena po ovom sporazumu o zajmu, a koja su nastala do datuma prevremene otplate.

e) Saldiranje. Član 6.2 ovog sporazuma o zajmu će se primenjivati mutatis mutandis na saldiranje prevremenih otplata.

Pre prve isplate, za potraživanja KfW-a na osnovu ovog sporazuma o zajmu garantovaće Savezna Republika Nemačka.

Ukoliko, prema bilo kojoj važećoj nadležnosti, za KfW postane nezakonito da vrši svoje obaveze kako je predviđeno ovim sporazumom o zajmu, ili finansira ili održava Zajam („Nezakoniti događaj”), nakon što KfW obavesti Zajmoprimca:

obaveza KfW-a će se odmah otkazati, i

b) Zajmoprimac otplaćuje Zajam u celosti na datum koji KfW utvrdi u obaveštenju koje dostavi Zajmoprimcu (najranije poslednjeg dana bilo kojeg važećeg perioda počeka koji je dozvoljen zakonom).

U svom obaveštenju na osnovu ovog stava, KfW je u obavezi da pruži razumno objašnjenje u vezi sa Nezakonitim događajem. KfW i Zajmoprimac mogu dogovoriti drugi datum otplate ili otplatu u ratama.

Radi izbegavanja sumnje, bilo kakvo otkazivanje na osnovu ovog sporazuma o zajmu podleže članu 3.6.

pripreme, sprovedu, upravljaju i održavaju Program u skladu sa dobrim finansijskim i tehničkim praksama, u skladu sa ekološkim i socijalnim standardima i u svim pojedinostima u skladu sa konceptom Programa i Zapisnikom (Aide Mémoire) od 29. jula 2016. godine dogovorenim između Zajmoprimca i KfW;

b) povere pripremu i nadzor nad građevinskim radovima u okviru Programa nezavisnim, kvalifikovanim inženjerima konsultantima ili konsultantima, a sprovođenje Programa kompetentnim firmama;

c) dodele ugovore za nabavku robe i usluga koji se finansiraju iz Zajma (član 11.1 b) ovog sporazuma o zajmu) i drugih Programskih sredstava na osnovu prethodno sprovedenih međunarodnih tendera u skladu sa KfW-ovim Smernicama za nabavku robe, radova i pratećih usluga i Smernicama za angažovanje konsultanata u finansijskoj saradnji sa partnerskim zemljama, osim za ugovore za Inženjerske usluge za mere geotermalne energije koi mogu da se dodeljuju direktno;

d) obezbede finansiranje Programa u celosti i dostave, na zahtev, KfW-u dokaze kojima se potvrđuje da su troškovi koji se ne finansiraju iz Zajma takođe pokriveni;

e) vode knjige i evidenciju ili povere vođenje knjiga i evidencije u svoje ime, koji nedvosmisleno prikazuju sve troškove robe i usluga neophodnih za Program i u kojima su jasno naznačeni robe i usluge koji su finansirani iz ovog zajma;

f) omoguće KfW-u i njenim zastupnicima uvid u takve knjige i evidencije i bilo koju i celokupnu dokumentaciju od značaja za sprovođenje i funkcionisanje Programa, kao i da posete lokacije i sve instalacije u vezi sa Programom;

g) dostave KfW-u bilo koju ili sve informacije i evidencije o Programu i njegovom daljem napredovanju ukoliko to KfW bude u razumnoj meri zahtevao;

h) obaveste KfW o bilo kojoj i svim okolnostima koje onemogućavaju ili ozbiljno ugrožavaju sprovođenje, funkcionisanje ili svrhu Programa;

i) dostave KfW-u bilo koje i sve informacije o finansijskoj situaciji Agencija za sprovođenje Programa, koje KfW može u razumnoj meri da zahteva ali i da zadrži one poverljive informacije koje su predmet člana 14;

j) šalju KfW-u revidirane finansijske izveštaje sa bilansom stanja i bilansom uspeha i relevantne napomene što je pre moguće, ali u svakom slučaju, u roku od sedam meseci nakon završetka svake finansijske godine, u slučaju kada su Agencije za sprovođenje Programa preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije;

k) šalju revidirane finansijske izveštaje (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o izvršenju budžeta) prema članu 3. Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova Ministarstva finansija, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 18/15, što je pre moguće, ali u svakom slučaju, u roku od sedam meseci nakon završetka svake finansijske godine, u slučaju kada su Agencije za sprovođenje Programa određene opštine; i

l) omoguće KfW-u i njenim zastupnicima u bilo kom trenutku da pregledaju knjige i evidenciju Agencija za sprovođenje Programa koja mora odražavati njihovo poslovanje i finansijsku situaciju u skladu sa standardnim računovodstvenim principima.

Ova obaveza se ne primenjuje:

na opterećenja koja su već postojala ili su već ugovorena kada je ovaj sporazum o zajmu potpisan i koja su obelodanjena KfW-u pre nego što je sporazum o zajmu potpisan,

b) na opterećenja koja obično nastaju u redovnom poslovanju prema zakonskim i drugim uobičajenim ugovornim propisima kako bi se obezbedile obaveze (sa izuzetkom kreditnih obaveza) prema dobavljačima ili drugim pružaocima usluga (npr. zadržavanje prava uobičajeno u industrijskim i pravnim zalozima), ili

c) na opterećenja koja su već postojala u vreme kada je imovina stečena, pod uslovom da su opterećenja eliminisana u roku od tri meseca nakon sticanja.

Ako Zajmoprimac ili Agencija za sprovođenje Programa da bilo kom trećem licu sredstvo obezbeđenja ili druga prava koja tom trećem licu omogućavaju da zahteva povlašćeno izmirivanje potraživanja iz bilo kojih sredstava, imovine ili prihoda Programa Zajmoprimca ili Agencije za sprovođenje Programa sredstava, KfW može svoj pristanak da učini potencijalnim za Zajmoprimca ili Agenciju za sprovođenje Programa i takođe KfW osigurati (dodatno) obezbeđenje u istoj meri u kojoj se potraživanja KfW od Zajmoprimca jednako i merljivo obezbeđuju prema ovom sporazumu o zajmu.

Zaključivanjem i sprovođenjem ovog sporazuma o zajmu, Zajmoprimac će obezbediti da Agencija za sprovođenje Programa postupa u svoje ime i za svoj račun. U pogledu nemačkog zakona ili zakona zemlje osnivanja Zajmoprimca,

sopstveni resursi Agencije za sprovođenje Programa ili iznosi koji su investirani u finansiranje Programa neće biti nezakonitog porekla a, posebno, budući da ova lista nije sveobuhvatna, neće se povezivati sa trgovinom droge, korupcijom, organizovanim kriminalnom ili terorizmom;

b) kapital Agencije za sprovođenje Programa ni u kom trenutku neće biti nezakonitog porekla a, posebno, budući da ova lista nije sveobuhvatna, neće se povezivati sa trgovinom droge, korupcijom, organizovanim kriminalom ili terorizmom;

c) Agencija za sprovođenje Programa se neće angažovati u sticanju, posedovanju ili upotrebi imovine nezakonitog porekla;

d) Agencija za sprovođenje Programa se neće ni u kom trenutku povezivati sa trgovinom droge, korupcijom, organizovanim kriminalom ili terorizmom, budući da lista nije sveobuhvatna;

e) Agencija za sprovođenje Programa neće biti uključena u finansiranje terorizma.

ukoliko Zajmoprimac ne izvrši obavezu plaćanja prema KfW-u po dospeću;

b) ukoliko dođe do kršenja obaveza prema ovom sporazumu o zajmu, Finansijskom sporazumu I, Finansijskom sporazumu II ili Posebnom sporazumu, kao i bilo kojim pravno obavezujućim dodatnim ugovorima uz ovaj sporazum o zajmu;

c) ukoliko ovaj sporazum o zajmu ili bilo koji njegov deo prestane da bude obavezujući za Zajmoprimca ili prestane da se primenjuje na Zajmoprimca;

d) ukoliko se ispostavi da su bilo koja izjava, potvrda, informacija zastupanje ili garancija koji su po mišljenju KfW-a od ključnog značaja za odobravanje i izvršenje Zajma netačni, dovode u zabludu ili nepotpuni;

e) ukoliko nastanu druge vanredne okolnosti usled kojih se odlaže ili sprečava izvršenje obaveza prema ovom sporazumu o zajmu;

f) ukoliko Zajmoprimac ne bude u mogućnosti da dokaže da su iznosi Zajma upotrebljeni u dogovorene svrhe;

g) ukoliko Zajmoprimac obustavi plaćanja poveriocima, ili je nesolventan ili započne pregovore sa jednim ili više poverilaca (uz izuzetak KfW-a) o moratorijumu, otpisu neizmirenih dugovanja, odlaganju plaćanja, ili prekidu servisiranja duga.

Za KfW: KfW

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Germany

Fax: +49 69 7431-2944

Za Zajmoprimca: Ministarstvo finansija

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Fax: +381-11-3618-961

Ministarstvo rudarstva i energetike

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Republika Srbija

Fax: +381-11-3616-603

informacije o internim finansijskim podacima;

b) poslovne strategije;

c) interni pravilnici i izveštaji;

d) lični podaci fizičkih lica;

e) KfW-ov interni rejting finansijskog stanja strana.

zavisnim društvima KfW-a;

b) Saveznoj Republici Nemačkoj i njenim nadležnim telima, organima, institucijama, agencijama ili subjektima;

c) drugim organizacijama uključenim u nemačku bilateralnu razvojnu saradnju, posebno Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

d) međunarodnim organizacijama uključenim u prikupljanje statističkih podataka i njihovim članovima, posebno Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i njenim članovima, i

e) Švajcarskoj Konfederaciji koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove („SECO”).

Saveznom Republikom Nemačkom, za potrebe Inicijative za transparentnost međunarodne pomoći(http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/index.html);

b) agencijom Germany Trade & Invest (GTAI), za potrebe tržišnih informacija (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO);

c) OECD, za potrebe izveštavanja o finansijskim tokovima u okviru razvojne saradnje (http://stats.oecd.org/);

d) Institutom za ocenu razvoja Savezne Republike Nemačke (DEval) za potrebe ocene sveukupne razvojne saradnje Nemačke, kako bi se obezbedila transparentnost i efikasnost (http://www.deval.org/de/); i

e) Švajcarskom platformom za javne nabavke (SIMAP).

Arbitražni sud će se sastojati od jednog ili tri arbitra koji će biti imenovani i postupati u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne trgovinske komore (MTK) koja važe u tom trenutku.

b) Arbitražni postupak će se voditi u Frankfurtu na Majni. Postupak će se voditi na engleskom jeziku.

ne bude ratifikovan od strane Narodne skupštine Republike Srbije; i

b) Zajmoprimac ne obezbedi KfW-u pisanu potvrdu da je Sporazum o zajmu propisno ratifikovan i objavljen prema važećem zakonu.

Ukoliko Sporazum o zajmu nije stupio na snagu i dejstvo u roku od dvanaest meseci od dana kada je poslednja strana potpisala ovaj sporazum o zajmu, KfW može da se, od dana koji sledi nakon isteka dvanaestomesečnog perioda do dana stupanja na snagu, jednostrano povuče iz ovog sporazuma o zajmu i time raskine njegovo provizorno nedejstvo tako što će poslati pisano obaveštenje Zajmoprimcu. U ovom slučaju Zajmoprimac plaća naknadu za odustajanje od isplate u skladu sa članom 3.6 (Naknada za odustajanje od isplate).

Sačinjeno u četiri originalna primerka na engleskom jeziku.

U Beogradu, u Beogradu,

na dan 21. juna 2017. godine na dan 21. juna 2017. godine

za Republiku Srbiju za KfW

koju predstavlja

ministar finansija

______________ __________ _________

Ime: Aleksandar Antić Ime: Arne Goss Ime: Simone Wunsch

Funkcija: Ministar rudarstva i energetike Funkcija: Direktor KfW Funkcija: Regionalni

Kancelarije u Beogradu direktor KfW Frankfurt

Plan najbrže moguće isplate

Do isteka svakog perioda isplate („Efektivni datum kraja perioda” u skladu sa listom u nastavku), Zajmoprimac može podneti zahtev za isplatu do iznosa koji ne prelazi ukupnu sumu naznačenu za svaki period isplate u sledećoj tabeli.

Period Efektivni datum početak perioda (uklj.) Efektivni datum kraj perioda (isklj.) Maksimalni iznos koji može biti isplaćen do kraja perioda (zbirno)(svi iznosi u evrima) 1 01.07.2017 01.01.2018 140.000,00 2 01.01.2018 01.07.2018 280.000,00 3 01.07.2018 01.01.2019 3.880.000,00 4 01.01.2019 01.07.2019 9.000.000,00 5 01.07.2019 01.01.2020 15.000.000,00 6 01.01.2020 01.07.2020 19.500.000,00 7 01.07.2020 01.01.2021 19.700.000,00 8 01.01.2021 01.07.2021 19.900.000,00 9 01.07.2021 31.12.2021 20.000.000,00

Napomena: Dopuniti „Republika ZEMLJE/ZEMLJA odgovarajuće.

Memorandum izdavaoca pravnog mišljenja

KfW                

Sektor [     ] (datum)

Na ruke: [                    ]

Palmengartenstrasse 5 – 9

Postfach 11 11 41

60325 Frankfurt am Main/Germany

Savezna Republika Nemačka

Sporazum o zajmu od datuma                 sačinjen između KfW i [                    ] („Zajmoprimac”) na iznos koji ne prelazi ukupno EUR    .000.000,–.

Poštovani,

Ja sam [Ministar pravde] [pravni zastupnik] [rukovodilac pravne službe                 (unesite ministarstvo ili drugi organ)] Republike ZEMLJE. U tom svojstvu nastupam u vezi sa Sporazumom o zajmu, od datuma      („Sporazum o zajmu”), sačinjenim između Zajmoprimca i vas, a čiji je predmet zajam koji treba da odobrite Zajmoprimcu, u ukupnom iznosu koji ne prelazi ukupno EUR    .000.000,–.

1. Pregledana dokumentacija

pregledao sam:

1.1 autentični potpisani original Sporazuma o zajmu;

1.2 ustavna dokumenta Zajmoprimca, posebno:

(a) Ustav Republike ZEMLJE , od datuma , propisno objavljen u , br. , str. , i njegove izmene;

(b) Zakon(e) br. , od (datum) , propisno objavljene u , br., strana , i njihove izmene [molimo ovde navedite eventualne zakone koji se odnose na pozajmljivanje novca od strane Republike ZEMLJE, (npr. budžetske zakone)];

(c)                      [molimo da navedete druga dokumenta, npr. uredbe ili odluke Vladinih ili administrativnih tela ZEMLJE koja se odnose na zaključivanje sporazuma o zajmu od strane ZEMLJE uopšte ili na zaključivanje Sporazuma o zajmu]; i

(d) Sporazum o finansijskoj saradnji između Vlade Republike ZEMLJE i Vlade Savezne Republike Nemačke od datuma            („Sporazum o saradnji”)

i druge zakone, propise, potvrde, evidencije, registracije i dokumentaciju koju je po mom mišljenju bilo neophodno pregledati. Pored toga, sproveo sam istraživanja koja je po mom mišljenju bilo neophodno i poželjno sprovesti radi davanja ovog mišljenja.

2. Mišljenje

Shodno tome, za potrebe člana       Sporazuma o zajmu, mišljenja sam da prema zakonima Republike ZEMLJE koji su na snazi na ovaj datum:

2.1 Prema članu       Ustava / članu       zakona o                 [unesite odgovarajuće] Zajmoprimac ima pravo da zaključi Sporazum o zajmu i preduzeo je sve neophodne aktivnosti kako bi odobrio potpisivanje, uručenje i izvršenje Sporazuma o zajmu, posebno na osnovu:

(a) Zakona br.            od datuma            Parlamenta Republike ZEMLJE, kojim se potvrđuje Sporazum o zajmu / odobrava potpisivanje, uručenje i izvršenje Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca /                      [unesite odgovarajuće];

(b) Odluke(a) br.            od datuma            Vlade / Državnog saveta za zajmove /                           [unesite odgovarajuće Vladino ili administrativno telo ZEMLJE];

(c)                 [unesite nazive drugih rezolucija, odluka itd.].

2.2 G-đa/G-din                 (i G-đa./G-din                     ) je (su) propisno ovlašćeni od                      [tj. po zakonu o njegovom/voj položaju (kao ministar           / kao           ), po odluci Vlade                , po punomoćju odf                 datuma           , itd.] da potpiše samostalno / zajednički Sporazum o zajmu u ime Zajmoprimca. Sporazum o zajmu potpisan od strane G-din/G-đa                 (i G-din/G-đa                     ) je propisno zaključen u ime Zajmoprimca i predstavlja pravno obavezujuće obaveze Zajmoprimca čije neispunjavanje podleže primeni zakona protiv Zajmoprimca u skladu sa uslovima Sporazuma o zajmu.

[Izbor 1 za Odeljak 2.3, koristi se ako pored dokumenata navedenih u Odeljku 2.1 i 2.2 određena službena ovlašćenja itd. moraju biti dobijena u skladu sa zakonima Republike ZEMLJE:]

2.3 Za zaključivanje i izvršenje Sporazuma o zajmu Zajmoprimac (uključujući, bez ikakvih ograničenja, treba da obezbedi i prenese KfW-u sve iznose dospele u skladu sa Sporazumom o zajmu u valutama koje su njime predviđene), pribavljena su sledeća pravosnažna zvanična odobrenja, ovlašćenja, licence, registracije i/ili saglasnosti, koji su na punoj pravnoj snazi i proizvode pravno dejstvo:

(a) Odobrenje od                      [Centralna banka / Narodna banka /                     ], datum           , br.           ;

(b) Saglasnost od                      [Ministar / Ministarstvo                 ], datum           , br.           ; i

(c)                      [uneti druga zvanična ovlašćenja, dozvole i/ili saglasnosti].

Nisu potrebne nikakve druge zvanične saglasnosti, dozvole, registracije i/ili odobrenja državnih institucija ili agencija (uključujući Centralnu / Narodnu banku Republike ZEMLJE) ili suda u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca (uključujući bez ograničenja dobijanje i prenos KfW-u svih iznosa koji dospevaju i u utvrđenim valutama, kako je navedeno u Sporazumu o zajmu) i validnošću i primenjivošću obaveza Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu.

[Izbor 2 za Odeljak 2.3, koristi se ako pored dokumenata navedenih u Odeljku 2.1 and 2.2 određena službena ovlašćenja itd. ne moraju biti dobijena u skladu sa zakonima Republike ZEMLJE:]

2.3 Nisu potrebne nikakve zvanične saglasnosti, dozvole, registracije i/ili odobrenja državnih institucija ili agencija (uključujući Centralnu / Narodnu banku Republike ZEMLJE) ili suda u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca (uključujući bez ograničenja obezbeđivanje i prenos KfW-u svih iznosa koji dospevaju i u utvrđenim valutama, kako je navedeno u Sporazumu o zajmu) i validnošću i primenjivošću obaveza Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu.

2.4 U vezi sa pravosnažnošću ili sprovođenjem Sporazuma o zajmu nije potrebno plaćanje nikakvih taksi ili sličnih nameta.

2.5 Izbor zakona Savezne Republike Nemačke koji je merodavan za Sporazum o zajmu i pristupanje arbitraži i sudskoj nadležnosti u skladu sa članom       Sporazuma o zajmu važeći su i obavezujući. Odluke i presude arbitražnih sudova protiv Zajmoprimca se priznaju i primenjive su u Republici ZEMLJE u skladu sa sledećim pravilima:                     ; [unesite primenjiv sporazum (ako postoji), tj. 1958 Njjujorška Konvencija, i / ili osnovne principe u vezi sa priznavanjem i izvršavanjem arbitražnih odluka u ZEMLJI].

2.6 Sudovi Republike ZEMLJE imaju slobodu da presudu donesu u valuti ili valutama navedenim u Sporazumu o zajmu.

2.7 Zaduživanje Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom o zajmu i zaključivanje i izvršenje Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca predstavljaju privatne i komercijalne radnje, a ne državne ili javne poslove. Ni Zajmoprimac niti bilo koji deo njegove imovine nemaju pravo na imunitet od arbitraže, sudskog postupka, izvršenja, zaplene ili drugih pravnih radnji.

2.8 Sporazum o saradnji je na snazi i efektivan prema Ustavu i zakonima Republike ZEMLJE. [Prema članu 3. Sporazuma o saradnji] [ako Sporazum o saradnji nije stupio na snagu ali sporazum o dvostrukom oporezivanju postoji] prema                                 [unesite sporazum ili zakon i propise koji se promenjuju] / Zajmoprimcu neće biti potrebno da vrši bilo kakvo umanjenje ili odbitak od bilo kog plaćanja koje je Zajmoprimac u obavezi da izvrši prema Sporazumu o zajmu i ukoliko bi takvo umanjenje ili odbitak naknadno bili nametnuti primenjivaće se odredbe člana       Sporazuma o zajmu prema kojem se od Zajmoprimca zahteva da u skladu sa tim članom obešteti KfW.

2.9 KfW nije i ne može se smatrati domaćim licem, niti da ima boravak ili sedište, posluje ili podleže oporezivanju u Republici ZEMLJE isključivo na osnovu zaključivanja, sprovođenja ili izvršenja Sporazuma o zajmu. Nije neophodno niti preporučljivo da KfW ima dozvolu, kvalifikaciju ili da na neki drugi način ostvaruje pravo da posluje ili da imenuje svoje zastupnike ili predstavnike u Republici ZEMLJE.

Na osnovu gore iznetog, obaveze Zajmoprimca po Sporazumu o zajmu su direktne i bezuslovne, pravosnažne i obavezujuće za Zajmoprimca i mogu se primenjivati na Zajmoprimc u skladu sa uslovima ovog sporazuma o zajmu.

Ovo pravno mišljenje se ograničava na zakone Republike ZEMLJE.

                    ,                

(Mesto) (Datum)

[Potpis]

Ime:                     

Prilozi:

Napomena: Molimo priložite overene kopije dokumenata i zakonskih odredaba navedenih u gornjem tekstu (imajući u vidu obiman Ustav i zakone Republike ZEMLJE, kopije relevantnih odredbi bi bile dovoljne) i dostavite KfW-u overeni prevod na engleski ili nemački jezik svakog od gorenavedenih dokumenata ukoliko takav dokument već nije objavljen na engleskom ili nemačkom jeziku kao zvaničnim jezicima i ukoliko KfW nije naveo da je neki drugi jezik prihvatljiv.

Finansijska saradnja između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Program: Podsticanje obnovljivih energija: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji

Garancija Savezne Republike Nemačke za Zajam

Poštovani,

Ovim potvrđujemo da je Garancija Savezne Republike Nemačke za Zajam, kao što je predviđeno u Preambuli Sporazuma o zajmu od datuma ___________ za Program podsticanja obnovljivih energija: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji, na snazi i obavezujuća.

S poštovanjem,

KfW

____________________ _____________________

Loan Agreement

dated 21.06.2017

between

KfW, Frankfurt am Main

(„KfW“)

and

the Republic of Serbia

(„Borrower“)

represented by the Minister of Finance

for

EUR 20,000,000.00

for the Program:

– Promotion of Renewable Energies: Developing the Biomass Market in the Republic of Serbia (first component) –

Loan ID: 28111

BMZ ID: 201197888

CONTENTS

PREAMBLE 3

1. Loan 4

2. Channelling of the Loan 5

3. Disbursement 5

4. Fees 8

5. Interest 8

6. Repayment and prepayment 10

7. Calculations and payments in general 12

8. Guarantee from the Federal Republic of Germany 14

9. Illegality 14

10 Costs and public charges 14

11. Special obligations 15

12. Termination of the Agreement 20

13. Representation and statements 21

14. Publication and transfer of Program-related information 22

15. General provisions 24

Annex 1 Disbursement schedule 28

Annex 2 Form of Legal Opinion of the Ministry of Justice of the Republic of Serbia 29

Annex 3 Confirmation letter from KfW regarding the German Government Guarantee 34

PREAMBLE

The program „Promotion of Renewable Energies: Developing the Biomass Market in the Republic of Serbia (first component)“ will be co-financed by the Federal Republic of Germany (the „German Contribution“) and the Swiss Confederation (the „Swiss Contribution“).

The Swiss Contribution in the amount of EUR 5,000,000.00 (less KfW’s implementation fee) will be made available to the Borrower through KfW by means of a separate financing agreement (the „Financing Agreement I“).

The German Contribution in the amount of EUR 22,000,000.00 will be made available through KfW by means of this loan agreement (the „Loan Agreement“) and a separate financing agreement (the „Financing Agreement II“).

The loan to be provided under this Loan Agreement and the financial contributions to be provided under the Financing Agreements I and II are hereinafter collectively referred to as the ʺProgram Fundsʺ.

The basis for this Loan Agreement between KfW and the Borrower is the commitment by the Government of the Federal Republic of Germany dated 16 December 2011 and the Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Serbia held in Belgrade on 18 October 2012.

KfW will refinance the Loan granted in accordance with the conditions of this Loan Agreement with interest subsidies from low-interest budget funds provided by the Federal Republic of Germany for projects that meet development-policy eligibility criteria. The terms and conditions of the Loan comply with the OECD requirements applicable on the date of signing of the Agreement for recognition as Official Development Assistance (ODA).

On this basis and under the condition that the Federal Republic of Germany extends a guarantee for the Loan, KfW will grant a Loan in accordance with the terms and conditions of this Loan Agreement.

EUR 20,000,000.00 („Loan“).

The Borrower will have demonstrated to the satisfaction of KfW, by presenting a legal opinion the content of which is essentially in conformity with the specimen in Annex 2 hereof and by presenting certified copies (each with an official translation into the language of this Loan Agreement) of all documents to which such Legal Opinion refers, that the Loan Agreement is legally effective and enforceable and, in particular, that

the Borrower has met all requirements under its constitutional law and other applicable legal provisions for the valid assumption of all its obligations under this Loan Agreement, and

KfW is exempted from all taxes on income from interest earnings and all levies, commissions and similar costs in the Republic of Serbia when granting the Loan;

KfW is in possession of an original of this Loan Agreement and the Separate Agreement, each signed with legally binding force;

the specimen signatures mentioned in Article 13.1 hereof have been received by KfW;

the guarantee from the Federal Republic of Germany mentioned in Article 8 is in force and effect without any restriction. KfW will inform the Borrower once the Guarantee is in force and effect. The form of confirmation letter to be provided by KfW will be enclosed as Annex 3 to this Loan Agreement;

the Borrower has paid the Management Fee set forth in Article 4.2 hereof;

no reason for termination has occurred, nor has an incident occurred that would become a cause for termination by notification or expiration or ascertainment or fulfilment of a condition (potential reason for termination);

no extraordinary circumstances have arisen that preclude or seriously jeopardise the implementation, the operation, or the purpose of the Program or the performance of the payment obligations assumed by the Borrower under this Loan Agreement; and

KfW has received a certified English translation of the Trilateral Agreements in accordance with Article 2.1 hereof, whereby this condition shall not apply to disbursements exclusively related to the Engineering Services as set out in Article 2.2 hereof.

KfW has the right prior to any disbursement from the Loan to demand such further documents and evidence as it deems necessary at its discretion (acting reasonably in accordance with regulations and policies applicable to KfW and/or international banking practise) to ascertain the conditions precedent for disbursement specified in this section.

The Commitment Fee is due for payment semi-annually in arrears on 15 May and 15 November of each year, for the first time on 15 November 2017 but no earlier than on the respective date following the day on which this Loan Agreement enters into force and effect pursuant to Article 15.10 hereof.

The Commitment Fee will be charged if applicable with retroactive effect for the period beginning twelve months after the signing of this Loan Agreement and lasting until the date of disbursement of the Loan in full or, if applicable, until the date of definitive termination of disbursements from the Loan.

The Management Fee is payable on the earliest of the following two dates: (i) before the first disbursement or (ii) after six months have elapsed since the signing of this Loan Agreement by KfW or after one month has elapsed since the entry into force and effect of this Loan Agreement (whichever of the dates stated under (ii) occurs later). The Management Fee is due for payment as soon as this Agreement has been signed irrespective of whether the Loan is disbursed in full or only in part or at all.

prior to the due date of the first repayment instalment, on 15 May and 15 November of each year, for the first time on 15 November 2017 but no earlier than on the Payment Date following the day on which this Loan Agreement enters into force and effect pursuant to Article 15.10 hereof;

the due date of the first repayment instalment pursuant to Article 6.1 hereof together with such instalment;

thereafter on the due dates of the repayment instalments pursuant to Article 6.1 hereof.

Instalment Due Date Amount in EUR 1 15.05.2022 952,000.00 2 15.11.2022 952,000.00 3 15.05.2023 952,000.00 4 15.11.2023 952,000.00 5 15.05.2024 952,000.00 6 15.11.2024 952,000.00 7 15.05.2025 952,000.00 8 15.11.2025 952,000.00 9 15.05.2026 952,000.00 10 15.11.2026 952,000.00 11 15.05.2027 952,000.00 12 15.11.2027 952,000.00 13 15.05.2028 952,000.00 14 15.11.2028 953,000.00 15 15.05.2029 953,000.00 16 15.11.2029 953,000.00 17 15.05.2030 953,000.00 18 15.11.2030 953,000.00 19 15.05.2031 953,000.00 20 15.11.2031 953,000.00 21 15.05.2032 953,000.00

Right to prepayment. Subject to the following paragraphs 6.4 b) to 6.4 e) hereof, the Borrower has the right to repay Loan amounts before the scheduled due date if this prepayment is at least in the amount of a repayment instalment pursuant to Article 6.1 hereof

Notification. Prepayment of a Loan amount pursuant to Article 6.4 a) hereof is subject to notification of the prepayment by the Borrower to KfW no later than on the fifteenth Banking Day (as defined in Article 15.1 hereof) prior to the intended prepayment date. Such notice is irrevocable; it must specify the date and the amount of the prepayment and obligates the Borrower to pay to KfW the stated amount on the stated date.

Prepayment Compensation. If the Borrower prepays a fixed interest Loan amount the Borrower will immediately pay to KfW on demand such amount as is necessary to compensate for any losses, expenses or costs incurred by KfW as a result of such prepayment (the „Prepayment Compensation“). KfW will determine the amount of the Prepayment Compensation and communicate it to the Borrower. At the request of the Borrower KfW will provide the Borrower with an indication of the amount of the prepayment fee prior to the required irrevocable notification of the repayment pursuant to Article 6.4 b) hereof.

Amounts due. Together with the prepayment pursuant to Article 6.4 a) hereof, the Borrower will pay the following amounts:

(i) any Prepayment Compensation due as a result of the prepayment pursuant to Article 6.4 c) hereof; an

(ii) all interest accrued on the prepaid Loan amount and any other payments still outstanding under this Agreement that have accrued until the date of the prepayment.

Offsetting. Article 6.2 hereof will apply mutatis mutandis to the offsetting of prepayments.

Revised repayment schedule. In the event that Article 6.3 or Article 6.4 hereof applies, KfW will send the Borrower a revised repayment schedule that will become an integral part of this Loan Agreement and will replace the repayment schedule valid until such time.

KfW will have payment claims under this Loan Agreement guaranteed by the Federal Republic of Germany prior to the first disbursement.

If, in any applicable jurisdiction, it becomes unlawful for KfW to perform any of its obligations as contemplated by this Loan Agreement or to fund or maintain the Loan (the ʺIllegality Eventʺ), upon KfW notifying the Borrower

the commitment of KfW will be immediately cancelled, and

the Borrower shall repay the Loan in full on the date specified by KfW in the notice delivered to the Borrower by KfW (being no earlier than the last day of any applicable grace period permitted by law).

In its notice hereunder, KfW will provide a reasonable explanation regarding the Illegality Event. KfW and the Borrower may agree on another repayment date or on repayment in instalments.

For the avoidance of doubt, any cancellation hereunder will be subject to Article 3.6.

prepare, implement, operate and maintain the Program in conformity with sound financial and technical practices, in compliance with environmental and social standards and substantially in accordance with the Program conception and the aide memoire dated 29 July 2016 agreed upon between the Borrower and KfW;

assign the preparation and supervision of construction of the Program to independent, qualified consulting engineers or consultants, and the implementation of the Program to qualified firms;

award the contracts for the goods and services to be financed from the Loan (Article 11.1 b) hereof) and other Program Funds upon prior international public competitive bidding in accordance with the KfW Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services and the KfW Guidelines for the Assignment of Consultants in Financial Cooperation with Partner Countries, except for the contracts for the Engineering Services for geothermal energy measures which may be awarded directly;

ensure the full financing of the Program and furnish to KfW upon its request evidence proving that the costs not paid from this Loan are covered;

keep books and records or have books and records kept that unequivocally show all costs of goods and services required for the Program and clearly identify the goods and services financed from this Loan;

enable KfW and its agents at any time to inspect such books and records and any and all other documentation relevant to the implementation and operation of the Program, and to visit the Program and all the installations related thereto;

furnish to KfW any and all such information and records on the Program and its further progress as KfW may reasonably request;

notify KfW of any and all circumstances that preclude or seriously jeopardise the implementation, the operation or the purpose of the Program;

furnish to KfW any and all such information on the Program-Executing Agencies’ financial situation as KfW may reasonably request and to keep such information confidential subject to Article 14;

in case of the respective district-heating companies being the Program-Executing Agencies send audited financial statements with the balance sheet and profit and loss accounts and relevant notes to KfW as soon as possible but in any case within seven months after the end of each financial year;

in case of the municipalities being the Program-Executing Agencies send audited financial statements (including balance sheet, income statement, report on capital expenditures and income, cash flow statement, budget execution report) according to Article 3 of the “Rulebook on the method of Preparation, Creation and Submission of financial statements uses of Budget Funds” by the Ministry of Finance of Serbia, as published in the Official Gazette of the Republic of Serbia No 18 /2015, as soon as possible but in any case within seven months after the end of each financial year; and

enable KfW and its agents at any time to inspect the Program-Executing Agencies’ books and records, which must reflect the Program-Executing Agencies’ business activity and financial situation in conformity with standard accounting principles.

Forwarding of OECD queries. The Borrower through the MoME will immediately and on its own initiative forward to KfW any queries received by the Borrower from the OECD or its members under the so-called „Agreement for Untied ODA Credits Transparency“ following the award of the contracts for the supplies and services to be financed from the Loan and will coordinate the reply to any such queries with KfW.

This obligation does not apply:

to Charges existing or already agreed upon when this Loan Agreement was signed and disclosed to KfW before the Loan Agreement was signed,

to Charges that are customarily created in the ordinary course of business under legal or other customary contractual regulations to secure obligations (with the exception of loan liabilities) towards suppliers or other providers of services (e.g. retention of title rights customary in the industry and legal liens), or

to Charges that already existed at the time an asset was acquired, provided such Charges are removed within three months after acquisition.

If the Borrower or the Program-Executing Agencies grants any third party security or other rights enabling such third party to demand preferential satisfaction of claims against any of the Borrower’s or the Program-Executing Agencies’ Program assets, property or revenues, KfW may make its consent contingent upon the Borrower or the Program-Executing Agencies also providing KfW with (additional) security to the same degree that equally and rateably secures KfW’s claims against the Borrower under this Loan Agreement.

By entering into and implementing this Loan Agreement the Borrower will ensure that the Program-Executing Agencies will act in their own name and for their own account. With regard to German law or the law of the country of incorporation of the Borrower,

the Program-Executing Agencies’ own resources or the amounts invested in the financing of the Program will not be of illicit origin and, in particular, without this list being exhaustive, will not be associated with drug trafficking, corruption, organised criminal activity or terrorism;

the capital of the Program-Executing Agencies will not at any time be of illicit origin and, in particular, without this list being exhaustive, will not at any time be related to drug trafficking, corruption, organised crime or terrorism;

the Program-Executing Agencies will not engage in the acquisition, possession or use of property that is of illicit origin;

the Program-Executing Agencies will not at any time be associated with drug trafficking, corruption, organised criminal activity or terrorism, without this list being exhaustive;

the Program-Executing Agencies will not engage in financing terrorism.

Termination of the Agreement

the Borrower fails to perform payment obligations to KfW when due;

obligations under this Loan Agreement, the Financing Agreement I, the Financing Agreement II or under the Separate Agreement as well as any other legally binding additional agreements to this Loan Agreement are violated;

this Loan Agreement or any part thereof no longer has a binding effect upon the Borrower or can no longer be enforced against the Borrower;

any declaration, confirmation, information, representation or warranty considered by KfW to be essential for the granting and maintaining of the Loan proves to be false, misleading or incomplete;

other extraordinary circumstances occur which delay or preclude the performance of obligations under this Loan Agreement;

the Borrower is unable to prove that the Loan amounts have been used for the stipulated purpose;

the Borrower discontinues its payments to creditors, is insolvent or commences negotiations with one or more of the Borrower’s creditors (with the exception of KfW) on a moratorium, waiver of debts outstanding, deferment of payments or discontinuation of the debt service.

Legal consequences of the occurrence of a cause for termination. If one of the events mentioned in Article 12.1 a) – g) hereof has occurred, KfW may immediately suspend disbursements under this Loan Agreement. If this event is not resolved within a period of five days (in the case of Article 12.1 a) hereof) or in all other cases of Article 12.1 hereof within a period determined by KfW which, however, shall be at least 30 days, KfW may cancel this Loan Agreement in whole or in part with the consequence that its obligations under this Loan Agreement cease and KfW may demand the immediate repayment of all or part of the Outstanding Loan Amount together with the interest accrued and the remaining amounts owed under this Loan Agreement. Articles 7.5 and 7.6 hereof apply to accelerated amounts mutatis mutandis.

For KfW: KfW

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Germany

Fax: +49 69 7431-2944

For the Borrower: Ministry of Finance

Kneza Milosa 20

11000 Belgrade

Republic of Serbia

Fax: +381-11-3618-961

Ministry of Mining and Energy

Nemanjina 22-26

11000 Belgrade

Republic of Serbia

Fax: +381 – 11 361 66 03

information about internal financial data;

business strategies;

internal corporate guidelines and reports;

personal data of natural persons;

KfW’s internal rating of the parties’ financial position.

Transfer of Program-related information to third parties. KfW shares selected information about the Program and how it is financed during the Entire Period with the entities mentioned below, particularly to ensure transparency and efficiency:

subsidiaries of KfW;

the Federal Republic of Germany and its competent bodies, authorities, institutions, agencies or entities;

other implementing organisations involved in German bilateral development cooperation, particularly the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

international organisations involved in collecting statistical data and their members, especially the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and its members, and

the Swiss Confederation represented by its State Secretariat for Economic Affairs („SECO“).

Transfer of Program-related information to third parties and publication by these. Furthermore, the Federal Republic of Germany has requested KfW to share selected information about the Program and how it is financed throughout the Entire Period with the following entities, which publish the sections relevant to the purpose:

Federal Republic of Germany for the purposes of the International Aid Transparency Initiative(http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/index.html);

Germany Trade & Invest (GTAI) for the purposes of market information (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO)

OECD for the purpose of reporting financial flows in the framework of development cooperation (http://stats.oecd.org/);

German Institute for Development Evaluation (DEval) for the purposes of evaluating the overall German development cooperation to ensure transparency and efficiency (http://www.deval.org/de/); and

the Swiss public procurement platform SIMAP.

Transfer of Program-related information to other third parties (including publication by these). KfW further reserves the right to transfer (including for the purposes of publication) information about the Program and how it is financed during the Entire Period to other third parties so as to safeguard legitimate interests.

The arbitration tribunal will consist of one or three arbitrators who will be appointed and will act in accordance with the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (ICC) applicable from time to time.

The arbitration proceeding will be conducted in Frankfurt am Main. The language of the proceeding will be English.

Entry into force. This Loan Agreement will not enter into force and effect until

it has been ratified by the National Assembly of the Republic of Serbia; and

the Borrower has provided KfW with a written confirmation that the Loan Agreement has been duly ratified and published according to applicable law.

Should the Loan Agreement not have entered into force and effect within twelve months following the date the last party has signed this Loan Agreement, KfW may, as of the day following the end of the twelve months period until the date of entry into force, unilaterally withdraw from this Loan Agreement and thus terminate its provisional ineffectiveness by sending a written notification to the Borrower. In this event the Borrower will pay non-acceptance compensation in accordance with Article 3.6 (Non-acceptance compensation).

Done in four originals in the English language.

Belgrade, Belgrade.

this 21.06. day of 2017 this 21.06. day of 2017

For the Republic of Serbia For KfW

represented by

the Minister of Finance

______________ __________ _________

Name: Aleksandar Antic Name: Arne Goss Name: Simone Wunsch

Title: Minister of Mining and Energy Title: Director Title: Regional Director

KfW Office Belgrade KfW Frankfurt

Fastest possible Disbursement schedule

Until the end of each disbursement period („Effective Date of End of Period“ in accordance with the list below) the Borrower may request disbursements only up to a level that does not exceed the cumulative sum of disbursements specified in the following table.

Period Effective Date of Begin of Period (incl.) Effective Date of End of Period (excl.) Maximum amount that may be disbursed up to the end of the period (cumulative)(all figures in EUR) 1 01.07.2017 01.01.2018 140,000.00 2 01.01.2018 01.07.2018 280,000.00 3 01.07.2018 01.01.2019 3,880,000.00 4 01.01.2019 01.07.2019 9,000,000.00 5 01.07.2019 01.01.2020 15,000,000.00 6 01.01.2020 01.07.2020 19,500,000.00 7 01.07.2020 01.01.2021 19,700,000.00 8 01.01.2021 01.07.2021 19,900,000.00 9 01.07.2021 31.12.2021 20,000,000.00

Note: Please amend „Republic of COUNTRY“/“COUNTRY“ appropriately.

KfW                

Department [     ] (date)

Attn: [                    ]

Palmengartenstrasse 5 – 9

Postfach 11 11 41

60325 Frankfurt am Main/Germany

Federal Republic of Germany

Loan Agreement dated                 and made between KfW and [                    ] („Borrower“) for an amount not exceeding in aggregate EUR    .000.000,–.

Dear Sirs,

I am [Minister of Justice of] [legal adviser to] [head of the legal department of the                 (please specify ministry or other authority) of] the Republic of COUNTRY. I have acted in that capacity in connection with a loan agreement, dated       (the „Loan Agreement“), and made between the Borrower and yourselves with respect to a loan to be granted by yourselves to the Borrower in an amount not exceeding in aggregate EUR    .000.000,–.

1. Documents examined

I have examined:

1.1 an authentic signed original of the Loan Agreement;

1.2 the constitutional documents of the Borrower, in particular:

(a) the Constitution of the Republic of COUNTRY, dated           , duly published in           , No      , page      , as amended;

(b) Law(s) No       dated           , duly published in           , No      , page      , as amended [please insert here, if existing, laws (e.g. budget laws) concerning the borrowing of money by the Republic of COUNTRY];

(c)                      [please refer here to other documents, e.g. decrees or resolutions by governmental or administrative bodies of COUNTRY relating to the conclusion of loan agreements by COUNTRY in general or with regard to the conclusion of the Loan Agreement]; and

(d) the Financial Cooperation Agreement between the Government of the Republic of COUNTRY and the Government of the Federal Republic of Germany dated            (the „Cooperation Agreement“)

and such other laws, regulations, certificates, records, registrations and documents as I have deemed necessary or desirable to examine. In addition, I have made such investigations as I have deemed necessary or desirable for the purpose of giving this opinion.

2. Opinion

For the purposes of Article       of the Loan Agreement, I am of the opinion that under the laws of the Republic of COUNTRY at the date hereof:

2.1 According to Article       of the Constitution / Article       of the law on                 [please specify as appropriate] the Borrower is entitled to enter into the Loan Agreement and has taken all necessary action to authorise the execution, delivery and performance of the Loan Agreement, in particular by virtue of:

(a) Law(s) No(s)            dated            of the parliament of the Republic of COUNTRY, ratifying the Loan Agreement / approving the execution, delivery and performance of the Loan Agreement by the Borrower /                      [please insert as appropriate];

(b) Resolution(s) No(s)            dated            of the Cabinet of Ministers / of the state loan committee /                           [please insert governmental or administrative bodies of COUNTRY as appropriate];

(c)                 [please refer to other resolutions, decisions etc.].

2.2 Ms./Mr.                      (and Ms./Mr.                     ) is (are) duly authorised by                      [e.g. by law due to her / his position (as Minister of           / as           ), by government resolution                , by power of attorney of                 dated           , etc.] to sign solely / jointly the Loan Agreement on behalf of the Borrower. The Loan Agreement as signed by Ms./Mr.                    (and Ms./Mr.                     ) has been duly executed on behalf of the Borrower and constitutes legally binding obligations of the Borrower enforceable against it at law in accordance with its terms.

[Alternative 1 for Section 2.3, to be used if in addition to the documents specified in Section 2.1 and 2.2 certain official authorisations etc. must be obtained under the laws of the Republic of COUNTRY:]

2.3 For the execution and performance of the Loan Agreement by the Borrower (including without limitation the obtaining and transfer to KfW of all amounts due thereunder in the currencies specified therein), the following official approvals, authorisations, licenses, registrations and / or consents have been obtained and are in full force and effect:

(a) Approval of the                      [Central Bank / National Bank /                     ], dated           , No           ;

(b) Consent of the                      [Minister / Ministry of                 ], dated           , No           ; and

(c)                      [please list any other official authorisations, licenses and / or consents].

No other official authorisations, consents, licenses, registrations and / or approvals of any governmental authority or agency (including the Central / National Bank of the Republic of COUNTRY) or court are required or advisable in connection with the execution and performance of the Loan Agreement by the Borrower (including without limitation the obtaining and transfer to KfW of all amounts due thereunder in the currencies specified therein) and the validity and enforceability of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement.

[Alternative 2 for Section 2.3, to be used only if in addition to the documents specified in Section 2.1 and 2.2 no official authorisations etc. must be obtained under the laws of the Republic of COUNTRY:]

2.3 No official authorisations, consents, licenses, registrations and / or approvals of any governmental authority or agency (including the Central / National Bank of the Republic of COUNTRY) or court are required or advisable in connection with the execution and performance of the Loan Agreement by the Borrower (including without limitation the obtaining and transfer to KfW of all amounts due thereunder in the currencies specified therein) and the validity and enforceability of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement.

2.4 No stamp tax or similar tax or duty has to be paid in connection with the validity or enforceability of the Loan Agreement.

2.5 The choice of German law to govern the Loan Agreement and the submission to arbitration in accordance with Article       of the Loan Agreement are valid and binding. Arbitration awards against the Borrower will be recognised and enforceable in the Republic of COUNTRY according to the following rules:                      [please insert applicable treaty (if any), e.g. the 1958 New York Convention, and / or the basic principles regarding recognition and enforcement of arbitration awards in COUNTRY].

2.6 The courts of the Republic of COUNTRY are at liberty to give judgment de-nominated in the currency or currencies specified in the Loan Agreement.

2.7 The borrowing by the Borrower under the Loan Agreement and the execution and performance by the Borrower of the Loan Agreement constitute private and commercial acts and not governmental or public acts. Neither the Borrower nor any of its property has any right of immunity from arbitration, suit, execution, attachment or other legal process.

2.8 The Cooperation Agreement is in full force and effect under the constitution and laws of the Republic of COUNTRY. [Pursuant to Article 3. of the Cooperation Agreement] [If the Cooperation Agreement has not entered into force but a double-taxation agreement does exist] Pursuant to the                                 [please specify treaty or applicable laws and regulations] / the Borrower will not be required to make any deduction or withholding from any payment the Borrower has to make under the Loan Agreement and should any such deduction or withholding be subsequently imposed, the provisions of Article       of the Loan Agreement shall operate so as to require the Borrower to indemnify KfW accordingly.

2.9 KfW is not and will not be deemed to be resident, domiciled, carrying on business or be subject to taxation in the Republic of COUNTRY by reason only of the execution, performance or enforcement of the Loan Agreement. It is not necessary or advisable that KfW be licensed, qualified or otherwise entitled to carry on business or that KfW appoints agents or representatives in the Republic of COUNTRY.

Consequently, the obligations of the Borrower under the Loan Agreement constitute direct and unconditional, legal, valid and binding obligations of the Borrower which are enforceable against the Borrower in accordance with their respective terms.

This legal opinion is limited to the laws of the Republic of COUNTRY.

                    ,                

(Place) (Date)

[Signature]

Name:                     

Enclosures:

Note: Please attach certified photocopies of the documents and legal provisions referred to above (with respect to lengthy laws or the Constitution of the Republic of COUNTRY, a copy of the relevant provisions would be sufficient) and also provide KfW with an official English or German translation of each of the above documents unless such document is issued in English or German as an official language or unless KfW has indicated that another language is satisfactory.

Financial Cooperation between the Republic of Serbia and the Federal Republic of Germany

Program: Promotion of Renewable Energies: Developing the Biomass Market in the Republic of Serbia

Guarantee of the Federal Republic of Germany for the Loan

Dear Sirs,

We herewith confirm that the Guarantee of the Federal Republic of Germany for the Loan as stipulated in the Preamble of the Loan Agreement dated ___________ for the Program Promotion of Renewable Energies: Developing the Biomass Market in the Republic of Serbia.

Yours sincerely,

KfW

____________________ _____________________

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma o zajmu – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koji je potpisan 21. juna 2017. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu), sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) prema kojoj Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) predviđeno je zaduživanje Republike Srbije kod Nemačke razvojne banke (KfW) u iznosu do 20.000.000 evra za sprovođenje Programa „Razvoj tržišta biomaseˮ – I faza.

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/15) kao jedan od tri osnovna prioriteta definisano je uspostavljanje održivog energetskog sistema. Strateški razvoj energetike zasnovan je na uspostavljanju balansa između proizvodnje energije iz dostupnih izvora sa ciljem efikasnije proizvodnje i korišćenja što „čistije” energije iz obnovljivih izvora.

Pored toga, navedenom strategijom (Poglavlje 5.2. Toplotna energija) definisano je da kao jedan od strateških ciljeva bude i veće korišćenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplotne energije. Ciljana promena strukture energenata u ovom sektoru pretpostavlja smanjenje učešća uglja i tečnih goriva (mazuta i lož ulja) i povećanje udela biomase i prirodnog gasa.

U skladu sa Ugovorom o osnivanju energetske zajednice („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/06), Republika Srbija je prihvatila obavezu za ostvarivanje vrlo ambicioznog cilja da poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije sa 21,2% u baznoj 2009. godini na 27% do 2020. godine. Srbija ima značajan tehnički iskoristiv potencijal biomase u poljoprivredi i šumarstvu, raspoloživ na celoj teritoriji, ali on nije dovoljno iskorišćen. Biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materije), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada.

U okviru programa razvojne saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke, dogovoreno je sprovođenje Programa razvoja tržišta biomase u Srbiji (u daljem tekstu: Program), uz podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj kao deo Nemačke klimatske i tehnološke inicijative. Cilj Programa je korišćenje obnovljivih izvora energije u izabranim toplanama u Republici Srbiji za proizvodnju toplotne energije ili kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, kako bi pojedine od njih prešle sa fosilnih goriva na biomasu i korišćenje geotermalnih izvora energije.

Procenjeno je da će za realizaciju ovog programa, koji će se sprovoditi u više faza, biti potrebno 102 miliona evra. Sredstva za prvu komponentu Programa obezbediće se iz zajma Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW) u iznosu do 20 miliona evra po subvencionisanoj kamatnoj stopi i iz donacija Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u iznosu od 5 miliona evra (umanjeno za implementacionu proviziju KfW-u u iznosu od 250.000 evra) i Savezne Republike Nemačke od 2 miliona evra, za koje su istog dana kada je potpisan Sporazum o zajmu, potpisani i posebni sporazumi o finansiranju (Finansijski sporazum I i Finansijski sporazum II). Primalac sredstava donacija u ime Republike Srbije je Ministarstvo rudarstva i energetike. Iz sredstava obezbeđenih švajcarskom donacijom (SECO), 3.800.000 evra koristiće se za finansiranje glavnih investicija i dopunskih investicionih mera, dok će 950.000 evra biti namenjeno za finansiranje inženjerskih i konsultantskih usluga. Sredstva donacije Savezne Republike Nemačke od 2.000.000 evra koristiće se za ekspertske i konsultantske usluge.

Predviđeno je da u Programu učestvuju jedinice lokalne samouprave za koje su u pripremnoj fazi urađene prethodne studije izvodljivosti i čiji su rezultati pokazali tehničku i ekonomsku opravdanost za uključivanje u Program: Mali Zvornik, Nova Varoš, Novi Pazar, Prijepolje i Bečej, a da se ostavi mogućnost za uključenje još jednog broja zainteresovanih i prijavljenih toplana/opština, ukoliko se pokaže da je tehnički i ekonomski opravdano korišćenje obnovljivih izvora energije: Majdanpek, Kladovo, Priboj, Bajina Bašta i Valjevo. Za sve druge toplane/opštine ili gradove koji će se naknadno uključiti, ispitivaće se i ocenjivati dostupnost adekvatne količine obnovljivih izvora energije potrebne za realizaciju Programa.

Glavne investicije, prema Programu, odnose se na ugradnju kotlova na biomasu, toplotnih pumpi, rekonstrukciju toplovodne mreže, izgradnju skladišta za biomasu i nabavku ostale opreme neophodne za snabdevanje biomasom, sisteme nadzora i kontrole u kotlarnicama, građevinske radove. Pored toga odobrena finansijska sredstva bi se delom (u maksimalnom iznosu do 700.000 evra) koristila za inženjerske usluge.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 48-11706/2016 od 7. decembra 2016. godine, kojim je utvrđena Osnova i određen sastav delegacije za pregovore (predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike, tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima), održani su pregovori sa KfW-om na kojima su dogovoreni uslovi odobravanja potrebnog zajma od 20.000.000 evra za sprovođenje Programa.

Detalji sprovođenja Programa korišćenjem kreditnih i donatorskih sredstava, što između ostalog podrazumeva nabavku robe i usluga na osnovu prethodno sprovedenih međunarodnih tendera u skladu sa KfW-ovim Smernicama za nabavku robe, radova i pratećih usluga i Smernicama za angažovanje konsultanata u finansijskoj saradnji sa partnerskim zemljama, regulisani su Posebnim sporazumom uz Sporazum o zajmu, koji je takođe potpisan 21. juna 2017. godine.

Zaključkom Vlade 05 broj: 48-3430/2017-1 od 20. aprila 2017. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora sa KfW-om u vezi sa odobravanjem zajma radi sprovođenja Programa i usvojen Nacrt sporazuma o zajmu, što je rezultiralo njegovim potpisivanjem 21. juna 2017. godine

U pregovorima su dogovoreni sledeći finansijski uslovi zajma:

– zajmoprimac je Republika Srbija koju predstavlja ministar finansija;

– iznos zajma je 20.000.000 evra;

– period raspoloživosti zajma je do 30. decembra 2021. godine, uz mogućnost da se po potrebi i uz saglasnost KfW naknadno produži;

– period otplate zajma je 15 godina, uz uključen period počeka od pet godina, tako da prva rata otplate glavnice dospeva 15. maja 2022. godine a poslednja 15. maja 2032. godine;

– datumi plaćanja obaveza po osnovu zajma su 15. maj i 15. novembar svake godine nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma o zajmu;

– fiksna kamatna stopa je 1,1% godišnje;

– naknada za organizovanje posla plaća se banci jednokratno, u iznosu od 0,5% iznosa Zajma;

– provizija na nepovučena sredstva obračunavaće se po stopi od 0,25% godišnje na neiskorišćeni iznos zajma i plaća se polugodišnje za protekli period, na dan 15. maj i 15. novembar svake godine, ali ne pre odgovarajućeg datuma plaćanja koji sledi nakon stupanja na snagu Sporazuma o zajmu;

– zatezna kamata za docnju u plaćanju obaveza zajmoprima, obračunavaće se po stopi od 200 baznih poena na godišnjem nivou iznad redovne kamatne stope (3,1%);

– minimalni iznos tranše je 200.000 evra, uz izuzetak poslednje isplate i isplate za inženjerske usluge koje mogu biti i u manjem iznosu.

Zajam će se koristiti isključivo za finansiranje investicija odabranih opština/preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplote (u daljem tekstu: Agencije za sprovođenje Programa) u Republici Srbiji. Prema Sporazumu o zajmu zajmoprimac je u obavezi da sredstva odobrenog zajma u celosti (osim troškova za inženjerske usluge) prenese agencijama za sprovođenje Programa, po uslovima koji su povoljni u najmanjoj meri kao uslovi koje KfW odobrava Republici Srbiji. S tim u vezi, zaključivaće se posebni trilateralni sporazumi o prenosu zajma sa savakom odabranom opštinom i njenim preduzećem za proizvodnju i distribuciju toplote. Otplatu zajma KfW-u vršiće zajmoprimac, dok će agencije za sprovođenje Programa iz svojih sredstava vraćati pozajmljena sredstva i u pogledu svojih obaveza prema zajmoprimcu postupati u skladu sa utvrđenim planovima otplate i odredbama trilateralnih sporazuma.

Ministarstvo rudarstva i energetike ima važnu ulogu u sprovođenju ovog sporazuma o zajmu i realizaciji Programa jer je, između ostalog, zaduženo za koordinaciju rada agencija za sprovođenje Programa.

Ostvarivanjem ciljeva Programa i efekata koji će njegova realizacija imati sa aspekta zaštite životne sredine zbog smanjenja emisije ugljen dioksida, ali i otvaranja novih radnih mesta u opštinama gde se proizvodi biomasa, omogućiće da potrošači i čitava populacija imaju koristi od održivog, efikasnog i pouzdanog snabdevanja energijom koju obezbeđuju toplane.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), potpisanog 21. juna 2017. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da je korišćenje sredstava zajma uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Ostavite komentar